systemrodzinny-logo
Trwa rekrutacja na III edycję

na którą zapraszamy w listopadzie 2017!
Posłuchaj wywiadu z Dr Martą Kochan-Wójcik o studiach podyplomowych w Akademickim Radiu LUZ 91,6 FM opis


CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry!
Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).
 
REKRUTACJA NA III EDYCJĘ TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017!
Wpisowe 0 zł! Rozłóż czesne na nieoprocentowane raty!
Nie czekaj! Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Na studia zapraszamy m.in. psychologów, pedagogów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.
 
KONTAKT
Przemysław Nowicki
tel. +48 71 373 29 02

przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl


Asystent rodziny - kadra


Kadrę na naszych studiach tworzą:

 • cenieni naukowcy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • kierownicy Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

 • terapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • praktycy pracujący na co dzień z rodzinami w ośrodkach terapii uzależnień i socjoterapii, a także zajmujący się problematyką prawa i edukacji zdrowotnej


mgr Joanna Bryłkowska-Hehn

magister prawa i administracji.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach. Ukończyła Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zakresie pracy socjalnej. Posiada wykształcenie pedagogiczne w pracy socjalnej.

Od 2008 r. jest w zespole zarządzającym projektem systemowym „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”, aktywizujących klientów pomocy społecznej z terenu gminy do przezwyciężenia trudnej sytuacji materialno-bytowej i wyjście na rynek pracy.

W latach 2009-2010 była koordynatorem opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice. 

W 2011r. była inicjatorem i koordynatorem projektu konkursowego dofinansowanego ze środków unijnych  „Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin w Gminie Siechnice”.

Od 2006r. jest Pełnomocnikiem Burmistrza ds. uzależnień. Jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i od 2011r. nadzoruje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

doc dr. Alina Czapiga

Czapiga
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Docent UWr. Pracuje w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii UWr. Główna problematyka badawcza: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży, koncentruje się na zaburzeniach powstałych na tle organicznym, genetycznym oraz na tle środowiskowo-kulturowym. Koordynator i wykonawca Międzyuczelnianego Programu Badawczego (Instytut Psychologii UWr  i Dolnośląskie Centrum Pediatryczne) - Zaburzenia kliniczne  o etiologii czynnościowej u dzieci i młodzieży. Diagnozuje i udziela porad w ramach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr. Ostatnie ważniejsze publikacje:
 • Czapiga B., Kozba-Gosztyla M., Czapiga A., Jarmundowicz W., Rosinczuk-Tonderys J., Krautwald-Kowalska M. (2013). Recovery and Quality of Life in Patients with Ruptured Cerebral Aneurysms. Rehabilitation Nursing, Aug 28.
 • (2012) Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne, w:  B. Winczura (red.) Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju.  
 • (2010) Intellectual development disorders in childhood: theoretical aspects, Polish Journal of Applied Psychology. - Vol. 8, nr 1 (2010), s. 84-91.

mgr Wiera Gredel – Kijewska

magister psychologii.
Pracownik Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o. we Wrocławiu.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada certyfikat  II  stopnia  w zakresie  rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.

Ukończyła studia podyplomowe w  SWPS w Warszawie  „Diagnoza kliniczna i psychoterapia”.

Jest biegłym sądowym ds. uzależnień. Od 2011 roku współpracuje z Instytutem Psychologii UWr prowadząc zajęcia z Interwencji Kryzysowej w ramach modułu edukacyjnego "Pomoc psychologiczna w praktyce".


 

mgr Maria Haracz-Dąbrowska

haracz
magister psychologii.
Dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kwalifikację MEN edukatora ze specjalizacją „profilaktyka systemowa”. Jest socjoterapeutą i superwizorem socjoterapii, autorką programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Od 1997 r. prowadzi Szkołę Trenerów „SIEĆ” - Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową osób zajmujących się pomaganiem, w tym stałą superwizję dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Fundacji „Eudajmonia” we Wrocławiu.

Jest autorką i realizatorem programu „KARnet 15+. Model współpracy trójsektorowej”, obejmującego działalność Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży w wieku 15-25 lat.

 

mgr Katarzyna Janas

magister pedagogiki pracy socjalnej.
Kierownik Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Od 25 lat zawodowo związana z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W roku 2008 ukończyła Szkołę Trenerów „SIEĆ” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz  Szkołę Pomagania Rodzinie (kurs 1 stopnia) prowadzone przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” PTP.

Uczestniczy w superwizjach indywidualnych i grupowych w celu zwiększenia swoich możliwości zawodowych. Prowadzi warsztaty kompetencji społecznych i grupy wsparcia dla  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szkolenia dla kandydatów na asystentów rodziny.

Od 2010 r. koordynuje pracę asystentów rodzinnych w ramach projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

mgr Małgorzata Jóźwiak

Jóźwiak

Członek zespołu Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener II stopnia i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 

Ukończyła „Szkołę Trenerów” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (1991), „Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Terapii Gestalt” w Ośrodku Terapii Gestalt PTPP w Krakowie (1992) oraz wiele innych szkoleń.

Prowadziła terapię indywidualną i grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży. Jest współtwórcą i realizatorem wielu programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, prowadzi treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej osób dorosłych. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową osób zajmujących się pomaganiem.

 


dr Marta Kochan-Wójcik

Kochan
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Od 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, początkowo w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a od 2009 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UWr. W latach 2002 - 2010 pełniła funkcję kierownika kolejnych edycji „Kwalifikacyjnych studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego” organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr.

Od 2009 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr. oraz sekretarza Polish Journal of Applied Psychology. Jest także praktykiem, prowadzi terapię rodzin i par w nurcie systemowym współpracując z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2009 roku współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

dr Dominik Krzyżanowski

doktor nauk medycznych.
Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarskiej opieki paliatywnej, zdrowia publicznego, psychoonkolog. Pełni funkcję kierownika Zakładu Medycznych Nauk Społecznych w Katedrze Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz jest kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Zainteresowania zawodowe: opieka długoterminowa i opieka paliatywna, psychoonkologia, zdrowie publiczne. Autor lub współautor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.

dr Elżbieta Małkiewicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Specjalista w dziedzinie psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UWr., a od 2000 roku koordynator Zespołu Psychologów w Pracowni Kształcenia Psychologiczno-Pedagogicznego Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pracuje ze studentami prowadząc zajęcia z psychologii w ramach przygotowania pedagogicznego, kształci czynnych nauczycieli, pracuje także jako psycholog praktyk, specjalizując się w pomaganiu dzieciom z zaburzeniami nerwicowymi (wykorzystanie technik relaksacyjnych) oraz z zaburzeniami zachowania (agresja i nieposłuszeństwo).

Autorka licznych publikacji z tego zakresu i wielu programów edukacyjnych.

dr hab. prof. UWr Anna Oleszkowicz

Oleszkowicz
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Profesor w UWr. Pracownik Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania Instytutu Psychologii. Główny obszar badawczy - szeroko rozumiana problematyka okresu dorastania i wczesnej dorosłości, w tym bunt młodzieńczy i jego uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe; rozwojowe aspekty buntu oraz zachowania agresywne w kontekście rozwoju moralnego, odpowiedzialności i znajomości konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Ponadto rozwój tożsamości i autonomii w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości, problematyka "wkraczania w dorosłość.

Ostatnie publikacje:
 • (2013) Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko, Warszawa: PWN
 • (2011) Dorastanie / A. Oleszkowicz, A. Senejko// W: Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki / red. nauk. J. Trempała;
 • (2011) Sense of life quality in late adulthood in the context of family relationships/ Polish Journal of Applied Psychology. - Vol. 9, nr 1 (2011), s. 93-10;
 • (2010) Sposób na wagary: jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik, Warszawa : Difin.
 • (2010)Strategie konstruowania przyszłości a style tożsamości w późnej adolescencji / Anna Oleszkowicz, Anna Misztela, Psychologia Rozwojowa. - T. 15, nr 4 (2010), s. 65-77

mgr Beata Płażewska

magister psychologii.
Psycholog dziecięcy. Ukończyła specjalizację Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne oraz szereg kursów i szkoleń zwiększających umiejętności zawodowe.

Pracuje w szkole podstawowej jako psycholog, prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, indywidualne spotkania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jest autorką kilku programów terapeutyczno - psychoedukacyjnych i profilaktycznych (np. Trening kontroli złości").

Wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje z redakcjami czasopism dla rodziców. W pracy z dziećmi zajmuje się ich problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, wychowawczymi, rodzinnymi i dydaktycznymi.

dr hab. Alicja Senejko

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt, kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii UWr. Główny temat badawczy: Podmiotowe i społeczne wyznaczniki psychospołecznych i psychicznych obron młodzieży. Prowadzi moduły edukacyjne: Szanse i zagrożenia rozwoju w adolescencji i Psychologia konfliktów społecznych. Ostatnie publikacje (2011)
 • Dorastanie / A. Oleszkowicz, A. Senejko// W: Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki / red. nauk. J. Trempała. 
 • (2010) Obrona psychologiczna jako narzędzie rozwoju: na przykładzie adolescencji PWN.
 • (2008) Editorial - On the Road to Adulthood / red. E. Gurba, A. Senejko // Polish Psychological Bulletin. - Vol. 39, nr 3 (2008), s. 108-110.
 • (2007) Style kształtowania tożsamości u młodzieży a ustosunkowanie wobec zagrożeń, W: Tożsamość a współczesność: nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. B. Harwas-Napierała, H.Liberska

mgr Zofia Smertyha

magister prawa.Radca prawny.
Od 2004 roku radca prawny w MOPS w Oławie, w GOPS w Oławie, w Domu Dziecka w Oławie. 

Od 2007 roku członek  Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych we Wrocławiu.

Pracowała jako nauczyciel przedmiotów prawniczych w Kolegium  Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, wykładowca przedmiotów prawniczych na  studiach podyplomowych „Organizacja i zarzadzanie w  pomocy społecznej" na Wydziale  Historyczno-Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na  specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w KPSS we Wrocławiu. Ukończyła Studium Pedagogiczne.

mgr Ewa Walasek

Walasek
magister pedagogiki.
Trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany socjoterapeuta. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie systemowej pracy z rodziną.

Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w ZPO Nr 3, gdzie prowadzi socjoterapeutyczne grupy młodzieżowe (od 1997r), grupy psychoedukacyjne dla rodziców dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze (od 2005r), grupę wsparcia lub terapeutyczną dla rodziców, konsultacje i terapię rodzinną (od 2010r), konsultacje i terapię indywidualną dla młodzieży, rodziców, nauczycieli.

Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej  we Wrocławiu

mgr Jerzy Wójtowicz

Wójtowicz
magister pedagogiki.
Członek zespołu Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kwalifikację MEN edukatora ze specjalizacją „profilaktyka systemowa”. Prowadził terapię indywidualną, terapię rodzin i grupy socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Współtworzył i realizował wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych.

Prowadzi treningi, warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego. W pracy terapeutycznej specjalizuje się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym.

Od 1994 r. prowadzi indywidualną i grupową superwizję dla pedagogów szkolnych i wychowawców, socjoterapeutów i psychoterapeutów, kuratorów sądowych, pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, absolwentów Szkoły Pomagania Rodzinie.

mgr Celina Żendarska

magister pielęgniarstwa.
Pracownik Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o. we Wrocławiu. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku prowadzi konsultacje merytoryczne dla Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U” we Wrocławiu.

Od 2009 roku prowadzi superwizje kliniczne dla: Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Jeleniej Górze, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego RETURN we Wrocławiu, Ośrodka Resocjalizacji Osób Uzależnionych w Nowym Dworku.