dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr

Portret użytkownika m.stras-romanowska
m.stras-romanowska@psychologia.uni.wroc.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 146

Pokój: 17a
Zakład Psychologii Osobowości

Kierownik - Zakład Psychologii OsobowościGodziny konsultacji

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 zapraszam na konsultacje we wtorki i  czwartki w godz.15.00-16.00.


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Wykłady na kierunku psychologii z psychologii osobowości
Seminarium magisterskie (problematyka psychologii pozytywnej oraz rozwoju człowieka w późnej dorosłości)
Wykłady na Studiach Doktoranckich Psychologii i Pedagogiki oraz Historii z przedmiotu: Nowe nurty współczesnej psychologii
Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Wykłady na Studiach Podyplomowych: Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Wypromowałam 12 doktorów, zrecenzowałam 32 prac doktorskich i 5 habilitacyjnych, aktualnie sprawuję opiekę nad 8 doktorantami


Badania naukowe

Obszary zainteresowań:

Związki psychologii osobowości z antropologią filozoficzną
Rozwój człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości
Metodologia badań jakościowych w psychologii, szczególnie badań narracyjnych (autobiograficznych, dialogowych itp.).
Poczucie jakości życia w perspektywie rozwojowej
Aktualnie prowadzone badania dotyczą roli doświadczeń granicznych w rozwoju człowieka. 


Seminarium magisterskie

Prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dotyczy problematyki jakości życia w perspektywie egzystencjalnej i rozwojowej.  W r.ak. 2014/15 proponuję podjęcie następujących (bądź zbliżonych) problemów: 1.System wartości, poczucie jakości i sensu życia u młodzieży, osób dorosłych i starszych, 2. Pamięć biograficzna (czego dotyczą wspomnienia, gł. wybory życiowe i jak są oceniane), 3. Bilans życia na różnych etapach rozwoju a poczucie jakości życia, 4.Typ umysłu a poczucie jakości życia, 5. Stałe i zmienne cechy osobowości w percepcji starszych osób, 6. Duchowość (wrażliwość etyczna, estetyczna, religijna) a temperament i emocjonalność (dominujący nastrój), 7. Poczucie jakości życia a temperament i emocjonalność, 8. Religijność a poznawcze i emocjonalne komponenty jakości życia, 9. Styl życia młodych dorosłych a wzorce osobowe rodziców, 10.Obraz rodziny pochodzenia u osób w różnym wieku,11. Postawy religijne młodych i średnich dorosłych w kontekście religijności rodziców, 12. Paradoksy poczucia jakości życia (rozłączność komponentów poznawczych i emocjonalnych, np. negatywny nastrój przy pozytywnej ocenie zdarzeń życiowych i odwrotnie), 13. Wyobrażenia młodzieży o (własnej) starości (lęki, nadzieje, plany itp.). 14. Zmiany stosunku do świata, własnej osoby i do wartości w ciągu życia.     

Zainteresowanych studentów zapraszam.

Pozostali pracownicy