wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Przedstawienia figuratywne w twórczości rzeźbiarskiej Mirosława Bałki prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
2. Cechy temperamentu a prognozowanie wypalenia zawodowego u pracowników telefonicznych centrów obsługi klienta. dr Bogna Bartosz Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
3. Wrocławski rynek sztuki – typologia i charakterystyka dr Piotr Fereński Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
4. Wizualne ingerencje w przestrzeni miasta dr Piotr Fereński Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
5. Bitwa jutlandzka. Interpretacje i kontrowersje. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Bitwa Jutlandzka należy do największych bitew morskich wszechczasów, zaś bez wątpienia była największą bitwą parowych okrętów liniowych w historii. Można śmiało stwierdzić, iż stanowiła ona punkt kulminacyjny niemiecko-brytyjskiego wyścigu zbrojeń poprzedzającego I wojnę światową oraz samej wojny na morzu w latach 1914-1918. Stała się swoistym sprawdzianem dla ówczesnej techniki, doktryny, taktyki i wyszkolenia oraz umiejętności załóg i dowódców obydwu wrogich marynarek wojennych. Z tego względu a także z powodu iście epickiego rozmachu tego starcia, od początku budziło ono liczne kontrowersje wśród jego komentatorów. Do dziś toczą się dyskusje kto wyszedł z niego zwycięsko. Pomimo tego, iż nie zmieniła ona faktycznej równowagi sił jej znaczenie w historii wojen na morzu jest niezaprzeczalne. Wnioski wyciągnięte z bitwy jutlandzkiej miały znaczący wpływ na rozwój okrętów liniowych i doktryn po I wojnie światowej. Z powodu zmian jakie zaszły w sposobie prowadzenia wojny na morzu przed II wojną światową nie doszło już nigdy do kolejnego starcia okrętów liniowych w porównywalnej skali. Przy obecnej technice oraz istniejących doktrynach jest bardzo możliwe, iż takie starcie nie powtórzy się już nigdy. Dlatego bitwa jutlandzka jest tak intrygującym tematem wokół którego bezustannie toczą się dyskusje. W polskiej literaturze historyczno-wojskowej wciąż brakuje pozycji poświęconych I wojnie światowej na morzu. Większość polskojęzycznych prac na ten temat pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat i nie uwzględnia wyników najnowszych badań. Celem tej pracy jest przede wszystkim przybliżenie najnowszych ustaleń dotyczących kontrowersyjnych kwestii związanych z bitwą jutlandzką oraz przedstawienie ich w możliwie dokładny a jednocześnie skondensowany sposób. Największa nierozstrzygnięta bitwa morska w dziejach zasługuje niewątpliwie na większą uwagę od tej jaką poświęcali jej dotychczas polscy badacze. Zwłaszcza, iż jej następstwa znacznie wykraczały poza I wojną światową.
6. Nagrobek księcia Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej w kościele zamkowym pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy prof. dr hab. Jan Harasimowicz Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
7. Wytwórczość wiórów w kulturze epigraweckiej na przykładzie materiałów uzyskanych w latach 2012 oraz 2013 na stanowisku 7 w Sowinie, pow. nyski. dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
8. Polskość bez katolicyzmu? O sposobach konstruowania rodzimowierczych tożsamości. dr Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
9. The development of European identity in eastern Europe after the collapse of the Soviet Union prof. dr hab. Przemysław Wiszewski European Cultures, stacjonarne I stopnia
Antonina Michalska Uniwersytet Wrocławski, Polska Searching for the past. Is history present in the political discourse revolving around the European Union? What are the main attitudes towards the EU and how they are presented in politics nowadays? The aim of this work is to discuss issues related to the use of history in political discourse. In particular, conservative and liberal political groups and political periodicals from Poland and England have been analysed. The fundamental question, that is guided by the deliberations here, refers to the references to historical events, are they intended to support a given thesis put forward by politicians and/ or journalists? All the speculations were embedded within the theoretical framework supported by the analysis of written sources being political statements, journalist articles, and books devoted to historical events. This work is also devoted to distinguishing attitudes towards the European Union and European identity based on the analysis of the same sources. The most important result of the research is finding out the dependence of politics on history and vice versa. Because one can not function without the other, the thesis in this work, namely whether history is present in political discourse, is confirmed.
10. Pamięć o przeszłości w procesie kształtowania tożsamości regionalnej na Śląskunw późnym średniowieczu dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Zadaniem pracy było przedstawienie, jaką rolę pełniła pamięć historyczna w procesie budowania tożsamości na Śląsku, w późnym średniowieczu. Niewątpliwie pamięć o przeszłości była niezbędnym czynnikiem w procesie kształtowania poczucia wspólnoty oraz tożsamości regionalnej na Śląsku. Tożsamość regionalna wyrasta ze wspólnej historii, ważni są święci i patroni (św. Jan Chrzciciel, św. Jadwiga, bł. Czesław), pamięć o istotnych wydarzeniach z dziejów regionu (bitwa na Psim Polu, bitwa legnicka, ruch husycki, opozycja wobec rządów Jerzego z Podiebradów) oraz działalność fundacyjna książąt i możnowładców na rzecz upowszechniania wiedzy o śląskiej historii (Piotr Włostowic, Henryk Brodaty, Ludwik I legnicko-brzeski).
11. Życie codzienne w świetle legendy św. Jadwigi z Kodeksu Horniga-wybrane aspekty dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Celem powstałej pracy była próba przedstawienia wybranych aspektów realiów życia codziennego mieszkańców średniowiecznego Śląska na podstawie Legendy o świętej Jadwidze z Kodeksu Horniga. Realia życia codziennego, (pożywienie, stroje i choroby) zostały odtworzone na podstawie analizy tekstu Legendy o świętej Jadwidze, zawartych w niej miniatur, a także licznych opracowań dotyczących tematyki poszczególnych elementów życia codziennego.
12. Przestrzeń w realiach życia codziennego wsi śląskiej w świetle relacji Księgi Henrykowskiej dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska koncentruje się na kompleksowym omówieniu życia codziennego na wsi śląskiej w świetle przekazu Księgi Henrykowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z szeroko pojętą przestrzenią. Głównym celem jest zaprezentowanie rozmaitych związków człowieka średniowiecza z otaczającym go środowiskiem naturalnym. Omówione zostaną wyzwania, które przestrzeń rzucała mieszkańcom rustykalnych obszarów Śląska, ale też działania ludzkie mające na celu opanowanie i przekształcenie przestrzeni dla własnych potrzeb. Kronikę klasztorną z Henrykowa, spisywaną przez dwóch opatów miejscowego konwentu cysterskiego, z całą pewnością trzeba zaliczyć do grupy śląskich źródeł historycznych, które pozwalają historykom na odtwarzanie obrazu i realiów życia codziennego na wsi w średniowieczu. Niniejsza praca dyplomowa składać się będzie z trzech problemowych rozdziałów. Uzupełnią ją przypisy źródłowe i bibliografia, a także materiał kartograficzny w postaci kilku map.
13. Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka wwieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Temat mojej pracy nosi tytuł: „Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.” Problematyka odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze poznawczym. Rozwój poznawczy jest bardzo istotny w wychowaniu przedszkolnym i to właśnie w tym czasie jest najbardziej zauważalny. Poznawanie własnego ciała oraz świadomość przestrzeni bardzo dynamicznie rozwija się w czasie uczęszczania do przedszkola, dlatego też postanowiłam tej kwestii poświęcić swoją pracę wykorzystując do tego Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Ze względu na to, że ruch w życiu dzieci jest wszechobecny uznałam, iż warto pokazać jak wiele można dzięki niemu osiągnąć. Wybrałam taki temat ze względu na to, iż wiek przedszkolny jest to czas, w którym dziecko bardzo intensywnie się rozwija oraz buduje swój własny obraz świata. Metoda Ruchu Rozwijającego jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego u dzieci, w tym między innymi świadomości własnego ciała oraz przestrzeni, co jest niezbędne do kreowania własnego obrazu świata oraz otaczającej rzeczywistości . Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przybliżam problematykę pracy. Posłużył on również zebraniu i usystematyzowaniu mojej wiedzy z zakresu rozwoju poznawczego oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Charakteryzuję rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie poznawczym. Zwracam uwagę na to, w jaki sposób rozwój poznawczy przebiega oraz w jaki sposób można go wspierać. Dokonuję przeglądu teorii opisującej Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, możliwości tej metody oraz sposoby jej wykorzystania w zajęciach dydaktycznych w taki sposób, aby były przystępne dla dzieci oraz sprawiały im przyjemność. Część teoretyczna stanowi pewnego rodzaju wstęp do mojego projektu edukacyjnego. W rozdziale drugim niniejszej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych „Ja i otaczający mnie świat” skierowany do grupy dzieci 4-letnich. Tytuł mojego projektu odnosi się do celów, które chcę osiągnąć w mojej pracy, a mianowicie świadomości własnego ciała oraz przestrzeni. W założeniach projektu odwołuję się do teorii konstruktywistycznej, która stanowi podstawę pracy z dziećmi. W pierwszym podrozdziale zostały przedstawione założenia teoretyczne, czyli koncepcja, struktura zajęć oraz ich założenia. Drugi podrozdział został poświęcony prezentacji projektu. Zaplanowane zajęcia zapisałam w 4 scenariuszach opartych na modelu dnia aktywności, który moim zdaniem jest najbardziej przystępną formą pracy z dziećmi. Scenariusze są połączeniem zajęć dydaktycznych z ćwiczeniami ruchowymi. Ostatni podrozdział opisuje kontekst sytuacyjny realizowanych przeze mnie działań edukacyjnych. W trzecim rozdziale dokonuję ewaluacji własnych działań edukacyjnych. Ewaluacja służy sformułowaniu wniosków dla przyszłej pracy nauczyciela co został
14. Stosunek szlachty polskiej do Karola XII i Stanisława Leszczyńskiego w trakcie Wielkiej Wojny Północnej prof. dr hab. Rościsław Żerelik Historia - stacjonarne II stopnia
Praca składa się z czterech rozdziałów, uzupełnionych bibliografią oraz spisem tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę i bezpośrednie przyczyny wybuchu III wojny północnej koncentrując się na takich zagadnieniach jak walka Szwecji i Rosji o dominacje w obszarze Morza Bałtyckiego, uwarunkowania militarne konfliktu i opis pozycji Rzeczypospolitej postrzeganej przez obydwie strony jako wroga lub sojusznika. W drugim rozdziale omówiono obyczajowość i życie codzienne polskiej szlachty w XVII wieku, przedstawiono przekonania polityczne i wskazano na różne formy aktywności podejmowane na arenie międzynarodowej. Rozdział trzeci jest poświęcony opisowi działań wojennych w latach 1700–1720. W ostatnim czwartym rozdziale pracy scharakteryzowano postawy magnaterii i reszty szlachty polskiej wobec stron konfliktu. Nie tylko konkretnych osób, ale także podjęto próbę przedstawienia szerszego kontekstu ich motywacji i wyborów. Wnioski i podsumowania zawarte zostały w zakończeniu pracy.
15. Stosunek studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
16. Cele, motywacje i problemy członków izerskich i żywieckich zespołów folklorystycznych. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest przedstawienie historii i doświadczeń ludzi związanych z zespołami folklorystycznymi, opis ich wspomnień oraz powodów, dla których w nich są. Zagadnienia, które zostały omówione, to: funkcje zespołów folklorystycznych, droga przekazu pieśni i tańców ludowych, repertuar i okoliczności jego wykonywania oraz pozycja ich członków w społeczności lokalnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono podział zespołów folklorystycznych na kategorie oraz historię badanych zespołów z Pogórza Izerskiego i Beskidu Żywieckiego. W rozdziale drugim zanalizowano cele oraz motywacje śpiewaków i tancerzy do rozwijania swoich pasji w zespołach folklorystycznych, a także ich relacje w środowisku lokalnym. Ostatni rozdział dotyczy repertuaru, z wyszczególnieniem takich jego elementów jak: pieśń, muzyka i instrumenty muzyczne, tańce i obrzędy.
17. Fortepiany z kolekcji Wojciecha Jachimowicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
18. Muzykowanie dziecięce w przedwojennym Wrocławiu w świetle działalności braci Heriberta i Johannesa Grügerów. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
19. Sonaty na instrumenty klawiszowe z rękopisu Davida Tobiasa Knolla (PL-WRu 61472 Muz) dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
20. Funkcje harfy w wybranych utworach z XVIII-wiecznej kolekcji ojca Piusa Hanckego OP z Nysy. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
21. Muzykalia dawnej Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej (Waldenburger Bergkapelle) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
22. Działalność Feliksa Starczewskiego jako krytyka muzycznego w latach 1906-1939. dr hab. Joanna Miklaszewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
Od połowy XIX stulecia na ziemiach polskich, głównie w stolicy, miało miejsce ożywienie kultury muzycznej, do którego w dużej mierze przyczyniło się założone wówczas Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i ludzie w nim pracujący – to dzięki ich staraniom zaczęto pielęgnować pamięć o polskich kompozytorach XVIII i XIX wieku, gromadząc całą ówcześnie znaną twórczość takich kompozytorów jak Stanisław Moniuszko, Józef Stefani, Zygmunt Noskowski, Mieczysław Karłowicz, Józef Elsner, Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Ignacy Feliks Dobrzyński czy Fryderyk Chopin. Dlaczego zatem tak niewiele posiadamy informacji na temat działającego w WTM Feliksa Starczewskiego? Przyczynił się on przecież w dużym stopniu do zbierania tych źródeł, magazynowania ich, opracował również (nie pozbawiony jednak braków) spis znajdujących się w WTM utworów. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w tragicznych wydarzeniach XX wieku – II wojnie światowej, a konkretnie – powstaniu warszawskim, podczas którego spłonęła nie tylko większość dokumentów dotyczących członków WTM, ale również zbieranych przez lata rękopisów i unikalnych druków. Wiele cennych źródeł utracono wówczas bezpowrotnie.
23. Wizerunek rodziny w polskich serialach telewizyjnych. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest zbadanie wizerunku rodziny jaki przedstawiany zostaje w polskich serialach telewizyjnych. Metoda jaka posłużyła do przeanalizowania seriali to ilościowa analiza zawartości obejmująca przekazy audiowizualne, czyli seriale obyczajowe nadawane na kanale telewizji polskiej TVP2. Badanie trwało od 2017 -2018 roku i obejmowało następujące etapy: określenie, wybranie i zbieranie materiału do badań oraz analiza, interpretacja zebranych danych w tym również wyciągniecie wniosków. Analiza zawartości treści audiowizualnych może pomóc zobaczyć czy polskie telesagi są odzwierciedleniem rzeczywistości społecznej oraz czy wizerunek kobiet i mężczyzn zmienia się i jak prezentowany jest model rodziny.
24. Przedstawienia psychopatów w kulturze masowej. Na podstawie wybranych postaci literatury i filmu. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest badaniom na temat wpływu kultury masowej na postrzeganie psychopatii. Zawiera opis psychopaty z punktu widzenia psychologii. Skupia się na trzech postaciach znanych z kultury popularnej: Hannibalu Lecterze, Franku Underwoodzie i Dexterze Morganie. Pokazuje jaki obraz osobowości dyssocjalnej kształtuje się w umyśle odbiorcy wybranych filmów, seriali i książek. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na różnice między fikcyjnymi postaciami a naukowym wzorcem psychopaty.
25. "Jaki pan taki pies". Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a jego zwierzęciem. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca porusza kwestie relacji ludzi z psami w naszej kulturze. Głównym motywem jest ukazanie jak człowiek za pośrednictwem swojego pupila przemyca komunikaty społeczne. Praca zwraca uwagę na kwestie związane z wyborem rasy, wyglądu i imienia dla psa co odzwierciedla estetykę, poglądy i zainteresowania właściciela. Poprzez przyrównanie adaptacji psa w nowym środowisku do obrzędów przejścia, ale również barier stawianych psom do sfer sacrum i profanum ukazuje mechanizmy jakimi poddawane są zwierzęta. Całość ma na celu potwierdzenie tezy, że pies jest podobny do swojego właściciela a jednocześnie stanowi jego wizytówkę.
26. Fan Club The Beatles w Lublinie-Reaktywacja. Historia, działalność, znaczenie kulturowe. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca mająca na celu zbadanie historii, działalności i wpływu na społeczeństwo i kulturę Fan Clubu The Beatles w Lublinie - Reaktywacja. Jako jedyny fan club w Polsce autoryzowany przez Beatles Story Museum w Liverpoolu, zdobywa sukcesy w Polsce i na świecie. Fan club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja organizuje coroczne zloty fanowskie i bierze udział w wielu akcjach promocyjnych fan club. Fan club został reaktywowany przez Krzysztofa Stanisłąwa Wernera, syna prezesa pierwotnej wersji fan clubu działającej w latach 80. Praca zawiera przedstawienie poszczególnych stanowisk na temat kultury popularnej oraz wpływ serwisów społecznościowych na dzisiejsze społeczeństwo. Ponadto w pracy zawarta jest historia angielskiego zespołu The Beatles oraz Fan Clubu The Beatles w Lublinie. Na koniec zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych, czyli ankiety internetowej wśród członków fan clubu i wywiadu z jego prezesem, Krzysztofem Stanisławem Wernerem. Wnioski z badań dotyczą wpływu Fan Clubu The Beatles w Lublinie - Reaktywacja na miasto Lublin, szeroko pojętą kulturę oraz życie społeczne.
27. Wizerunek kobiety kreowany w mediach na przykładzie czasopisma "Przyjaciółka" i "Zwierciadło" dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca traktować będzie o wizerunku kobiet, jaki jest kreowany we współczesnaych czasopismach kobiecych. Na przykladzie dwóch popularnych pismach wyróżnione zostały cztery wzory kobiet: kobieta wykształcona, kobieta pracująca, gospodyni oraz matka. Poprzez analizę wybranych pokażę, jak czasopisma pokazują wyróżnione wzory kobiet oraz jaki obraz i stereotypy powielają, a także jakie wizerunki kobiet są przez nie powielane i propagowane.
28. Historia polskich gier fabularnych dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia historię polskich gier fabularnych. Zjawisko kulturowe, jakimi są gry fabularne jest stosunkowe młode, a mimo to jest coraz częściej wybierane jako przedmiot badań. W tej pracy wykorzystano informacje z prasy lat 80/90 XX wieku, z wywiadów z osobami rozpoczynającymi swoją przygodę z RPG w latach 80/90 XX wieku oraz ze względu na specyfikację tematu, z wielu materiałów internetowych. W pierwszym rozdziale przedstawiono początki gier fabularnych w Stanach Zjednoczonych, ich historię oraz przeobrażenia jakim uległy do roku 2000. Drugi rozdział skupia się na pierwszych prasowych tekstach poświęconych temu zjawisku oraz na wspomnieniach graczy na przestrzeni lat 1984-1989. Trzeci rozdział koncentruje się na polskich grach fabularnych, tych pierwszych jak i tych bardziej współczesnych oraz na wydarzeniach towarzyszących ich powstawaniu między rokiem 1990 a 2010 .
29. Technotex -Historia ostatniego zakładu przemysłu włókienniczego na ziemi dzierżoniowskiej dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Technotex – historia ostatniego zakładu przemysłu włókienniczego na ziemi dzierżoniowskiej” to zarys historii ostatniego z wielu działających na ziemi dzierżoniowskiej przedsiębiorstw z branży włókienniczej. W mojej pracy starałam się prześledzić procesy, które doprowadziły do upadku tej gałęzi przemysłu w regionie i znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego „Technotex” przetrwał , działa i nadal się rozwija. Szybki rozwój tej gałęzi produkcji rozpoczął się na terenie Dzierżoniowa i w miejscowościach ościennych w XIII wieku wraz z osadnictwem na prawie niemieckim. Ludność napływowa, a często byli to wykwalifikowani rzemieślnicy sprowadzani przez właścicieli ziemskich przywozili ze sobą nowinki technologiczne, które znacząco przyspieszyły rozwój gospodarki w regionie. Rzemiosło tkackie rozwija się początkowo w Dzierżoniowie, by potem przenieść się na tereny przyległe, do Pieszyc i Bielawy. Pod koniec XVIII wieku dzięki nowemu właścicielowi Pieszyc Bernhardowi Mohrenthalowi to ta właśnie miejscowość przejęła wiodąca rolę w produkcji włókienniczej na tym terenie. Od wieku XIX, aż do końca II wojny światowej to Bielawa dzięki zakładami należącymi do rodziny Dierigów była głównym centrum produkcji włókienniczej na ziemi dzierżoniowskiej. Rozwojowi tej gałęzi produkcji towarzyszyły niestety bardzo złe warunki życia zarówno tkaczy jak i pracowników powstających manufaktur i fabryk. Nędza, jaką cierpieli doprowadziła ostatecznie do wybuchu w roku 1844 buntu tkaczy, którzy zniszczyli część zakładów z Pieszyc i Bielawy. Pierwsza połowa XX wieku to okres przeplatających się czasów kryzysów i dobrej koniunktury na rynku włókienniczym, związanych z I i II wojną światową. Po zakończonej w 1945 roku II wojnie światowej, Dolny Śląsk, w tym ziemia dzierżoniowska, zostały przyłączone do terytorium Polski. Wznowienie pracy przez przedsiębiorstwa przemysłu włókienniczego nastąpiło bardzo szybko, bo już w roku 1945 . W Pieszycach w roku 1946, nastąpiło połączenie 3 zakładów znajdujących się na ulicy Sanatoryjnej w jeden zakład ze wspólnym kierownictwem. Tak powstała Państwowa Wytwórnia Tkanina Technicznych nr 16 w Piotrolesiu, obecnie „Technotex”. Przedsiębiorstwo stopniowo rozwijało się zwiększając produkcję i zatrudnienie (ze 150 pracowników zatrudnianych przez zakłady w 1946 do 500 osób w roku 1963). W roku 1969 , by zwiększyć możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa podjęto decyzję o budowie nowego zakładu. Budowa zakończyła się na początku 1973 roku. W nowym zakładzie pracowało w momencie kulminacyjnym ponad 800 osób wytwarzając prawie 10.000 m tkanin . W niedługim czasie od budowy nowego zakładu, nastąpiła również, kolejna zmiana nazwy, na Zakład Tkanin Technicznych (ZTT) „Technotex”. W zakładzie rozwijało się również życie społeczne. Funkcjonowało tam wiele organizacji, takich jak POP, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Liga Obrony Kraju, czy Towarzystwo Kultury Fizycznej i Turystyki. Organizowane były również „Dni Włókniarza
30. Autonomiczny nacjonalizm w Polsce w XXI wieku dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Autonomiczny nacjonalizm (AN) zwany nacjonalizmem niezależnym jest skrajną doktryną polityczną powstałą w Europie pod koniec XX w., która z czasem pojawiła się na gruncie polskim. AN jest nowym ruchem, stąd ramy czasowe obejmują wiek XX i XXI. Celem opracowanie jest stworzenie definicji omawianego zjawiska oraz udzielenie odpowiedzi na pytania o ideologię AN i datę pojawienia się tej doktryny w Polsce. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiona została geneza autonomicznego nacjonalizmu (w tym koncepcji "leadreless resistance" i protoplaści). Omówione zostały również definicje zjawiska. Ostatnim elementem jest określenie czasu i przyczyn powstania niezależnego nacjonalizmu. W drugim rozdziale określona została ideologia, taktyka i symbolika ruchu AN. Trzeci rozdział poświęcony jest zjawisku niezależnego nacjonalizmu w Polsce. Pierwsza część tego rozdziału koncentruje się na krajowych prekursorach ruchu AN oraz na próbie ustalenia czasu pojawienia się nowego ruchu w Polsce. Następnie zostały wymienione wszystkie polskie grupy AN wraz z omówieniem ich działalności.