wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
2. Problemy Solidarności regionu dolnośląskiego w latach 1980-1981 prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie funkcjonowania oraz problemów z jakimi musiała się zmierzyć NSZZ "Solidarność"w kraju oraz na Dolnym Śląsku w okresie swojej legalnej działalności w latach 1980 - 1981 na podstawie prasy wydawanej we Wrocławiu "Solidarności Dolnośląskiej". Praca obrazuje metody oporu społeczeństwa polskiego wobec działań władz PRL oraz stosunek rządu do obywateli i Związku.
3. Problem samobójstw obrońców Masady w czasie pierwszego powstania żydowskiego. dr hab. Małgorzata Pawlak Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
4. Witkacy i narkotyki prof. dr hab. Mirosław Kocur Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
5. Narcyzm i perfekcjonizm a rozbieżności w obrazie własnej osoby dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Celem badań przedstawionych w tej pracy była analiza związków między narcyzmem i perfekcjonizmem a obrazem własnej osoby w rozumieniu rozbieżności Ja i postrzegania własnej sprawczości. Wyniki badań własnych wykazały między innymi, że narcyzm jest pozytywnie skorelowany z perfekcjonizmem, jednak zależności te wystąpiły z różną siłą dla różnych typów narcyzmu i perfekcjonizmu. Okazało się, że istnieje zależność między narcyzmem nadwrażliwym a perfekcjonizmem dezadaptacyjnym, polegająca na tym, że im większe nasilenie narcyzmu nadwrażliwego tym większy jest perfekcjonizm dezadaptacyjny. Stwierdzono także, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym a perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym. Im większe natężenie podziwu, samowystarczalności i przywództwa (lider) tym wyższe okazało się natężenie perfekcjonizmu adaptacyjnego. Im wyższy był perfekcjonizm dezadaptacyjny tym niższe było natężenie samowystarczalności. Wyniki badań własnych dowodzą, że narcyzm wielkościowy i wrażliwy nie wykazują związku ani z poziomem rozbieżności Ja w zakresie samoregulacji, ani w zakresie samokontroli. Dowodzą również, że narcyzm wrażliwy jest pozytywnie skorelowany z ukierunkowaniem prewencyjnym. Jednak dla narcyzmu wielkościowego przeprowadzone badania wykazują brak związku z którymkolwiek z ukierunkowań regulacyjnych. Wyniki badań własnych wskazują na brak istotnej zależności pomiędzy perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym a samoregulacją i samokontrolą. Okazało się także, iż perfekcjonizm dezadaptacyjny pozytywnie koreluje z ukierunkowaniem prewencyjnym.
6. Zgony w parafii św. Marii Magdaleny Łęcznej w latach 1737-1796 dr hab. Grażyna Pańko prof. nadzw. UWr Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Praca składa się z trzech rozdziałów ma charakter statystyczny. W pierwszej części analiza źródła dotyczy rocznych liczby zgonów z podziałem na mieszkańców parafii i obcych oraz odsetek zgonów dzieci i dorosłych. W drugim rozdziale badana jest struktura zgonów według wieku i płci oraz jakie rozmieszczenie zgonów przypada na poszczególne miejscowości w parafii. Trzeci rozdział poświęcony jest sezonowości zgonów parafian. Z prezentowany podział dotyczy sezonowości zgonów ogólnych z podziałem na płeć i na wiek.
7. Poziom samooceny a wykonanie zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Pomimo, że samoocena uważana jest za jeden z kluczowych czynników kontrolujących zachowanie jednostki, nie można w oparciu o dotychczasowe badania jednoznacznie określić związku samooceny z poziomem wykonania zadań. Pozwala to sądzić, że relacji tej mogą towarzyszyć dodatkowe czynniki, które przyczyniają się do modyfikacji tego związku. Jednym z nich może być rodzaj wzbudzanej motywacji. Badania przeprowadzone w ramach tej pracy skoncentrowane były na efektach, jakie niesie za sobą wzbudzenie motywacji wewnętrznej. W tym celu wytypowano dwa motywy: zainteresowania zadaniem oraz rozwojowy . Badania przeprowadzone zostały w modelu eksperymentalnym, w trzech grupach (dwóch eksperymentalnych i jednej kontrolnej) na próbie 119 osób w wieku 18-32 lat. Celem badań było określenie związku samooceny z poziomem wykonywania zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej, związanej ze wzbudzaniem zainteresowania zadaniem lub podkreślaniem jego wartości rozwojowej. Uzyskane wyniki nie wykazały, aby samoocena była moderatorem wpływu aktywizacji poszczególnych motywów na poziom wykonania zadania.
8. Typy tożsamości narodowej a prawicowy autorytaryzm kolektywny narcyzm i orientacja na dominację u reprezentantów narodowości ukraińskiej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Niniejsza praca jest poświęcona tematyce związanej z tożsamością narodową i jej komponentami – przywiązaniem do rodaków i symboli narodowych a także związkom tych komponentów tożsamości narodowej z prawicowym autorytaryzmem, orientacją na dominację, narcyzmem kolektywnym oraz nacjonalizmem. W badaniu uczestniczyło 248 studentów Uniwersytetu Lwowskiego. Zakładano, że identyfikacja z symbolami jest dodatnio powiązana z wyżej wymienionymi zjawiskami, a identyfikacja z rodakami powinna być związana z nimi ujemnie. Wyniki badania pokazały, że zarówno identyfikacja z symbolami, jak i identyfikacja z rodakami jest powiązana pozytywnie z narcyzmem kolektywnym, nacjonalizmem oraz prawicowym autorytaryzmem. Orientacja na dominację natomiast nie ujawniała żadnego istotnego statystycznie związku z żadnym z komponentów tożsamości.
9. Minimalizm jako odpowiedź na współczesny konsumpcjonizm dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Kultura współczesna w różnych ujęciach. Minimalizm jako kultura umiaru. Konfrontacja z konsumpcją. Oblicza minimalizmu.
10. Folklor regionalny z dala od regionu. Przykład góralskiego zespołu studenckiego "Skalni". dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zespołu góralskiego działającego w Krakowie przy Uniwersytecie Rolniczym. W skład zespołu wchodzą w większości Górale podhalańscy. Zespół umożliwia uczestnikom uprawianie własnego folkloru w oddaleniu od regionu oraz jest przykładem organizacji, która znacząco wpływa na rozwój i przetrwanie folkloru góralskiego.
11. Strategie przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie relacji ocalałych więźniów prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie strategii przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie wspomnień byłych więźniów tego obozu. Praca została podzielona na następujące części: wstęp, rozdział pierwszy – charakteryzujący niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady „Auschwitz-Birkenau”, rozdział drugi – zawierający biografię autorów oraz analizę ich wspomnień pod kątem wyłonienia sposobów na przetrwanie, zakończenie oraz bibliografię. W pracy umieszczone zostały także fotografie własnego autorstwa.
12. Obraz Dolnego Śląska w polskich filmach fabularnych z lat 1945-1989. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
W pracy porównano wybrane polskie filmy fabularne z lat 1945-1989, w których Dolny Śląsk jest tłem wydarzeń. Podejmując próbę wykazania dominant wizerunkowych regionu wyodrębniono i porównano powtarzające się motywy i sceny. We wczesnych powojennych produkcjach przyłączone do kraju regiony często nie są jasno sprecyzowane jako miejsce wydarzeń, będąc ogólnie określane jako Ziemie Odzyskane, o lokalizacji akcji świadczą szczegóły. Rozważania na temat antropologii filmu, wychodzące od teorii wykorzystywania filmów fabularnych jako źródła do badań, oparte są w dużej mierze na tekstach dotyczących historii wizualnej. Praca zawiera przykłady sposobów oceniania jakości źródła filmowego, omówienie społecznych funkcji filmu jako czynnika wpływającego na świadomość jednostki i pamięć zbiorową oraz jako świadectwo swoich czasów. Przybliżony został również kontekst historyczny wybranego okresu, wychodząc od definicji cenzury, przytoczone zostały przykłady jej użycia w wybranych filmach, zarysowano historię kształtowania się i funkcjonowania aparatu nadzoru w PRL. Analiza polega na wyodrębnieniu z filmów dominant wizerunkowych, które pojawiają się w obrazowaniu Dolnego Śląska. Następnie porównano podobne, powtarzające się sceny i wspólne elementy.
13. Poczucie koherencji a satysfakcja z pracy i radzenia sobie ze stresem dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca porusza tematykę stresu i radzenia sobie ze stresem, poczucia koherencji oraz satysfakcji z pracy. Skupia się ona na możliwych związkach pomiędzy tymi zmiennymi. Praca opiera się na podstawach teoretycznych najważniejszych teorii związanych ze stresem, poczuciem koherencji oraz satysfakcją z pracy. Przedstawiony model badawczy zakłada, że poczucie koherencji może mieć związek z odbiorem stresujących sytuacji oraz radzeniem sobie – co z kolei może wiązać się z odczuwaniem satysfakcji z pracy. Badanie zostało przeprowadzone na stu dziesięciu kierowcach firmy farmako-logistycznej przewożących leki i preparaty medyczne do aptek i szpitali na terenie całej Polski. Badani zostali poproszeni o wypełnienie metod kwestionariuszowych, w kolejności: Skala Spostrzeganego Stresu PSS-10, Inwentarz Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC oraz Skala Satysfakcji z Pracy SSP. Część wyników potwierdziła założenia, iż istnieje związek pomiędzy odczuwanym stresem, sposobami radzenia sobie a poczuciem koherencji. Potwierdzono również związek pomiędzy satysfakcją z pracy, a poczuciem koherencji czy też satysfakcją z pracy a odczuwanym stresem i strategiami radzenia sobie. Nie wykazano związków pomiędzy poczuciem koherencji i satysfakcji z pracy, a stażem pracy, czy wiekiem.
14. Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004-2018 dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca „Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004 – 2018” jest próbą opisania działalności fundacji i jej poszczególnych oddziałów w Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie, Katowicach, Tułowicach oraz Piotrowicach Świdnickich. Praca opisuje rozwój fundacji od pierwszego oddziału – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej aż po odziały, które są jeszcze na etapie realizacji. Praca opisuje każdy odział fundacji, jednak z powodu różnicy w ilości materiału źródłowego najwięcej miejsca poświęcono oddziałowi w Jaworzynie Śląskiej. Fundacja zajmuje się ochroną dziedzictwa przemysłowego na terenie historycznego Śląska, które obecnie stanowi obszar województw Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Śląskiego.
15. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli. Do podjęcia tematu skłoniła mnie moja praca, jako nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem. Praca składać się będzie z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane będą pojęcia związane z autyzmem. Przedstawieni zostaną twórcy zagadnienia oraz teorie naukowe opisujące zaburzenie. Opisane zostaną również symptomy autyzmu oraz główne obszary zaburzeń. Kolejnym punktem rozdziału pierwszego będzie pojęcie diagnozy oraz kryteriów diagnostycznych. Kolejny rozdział będzie skupiał się na przedstawieniu obrazu dziecka z autyzmem w środowisku przedszkolnym. Opisana zostanie też specyfika wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu oraz cele i zadania przedszkola oraz grupy rówieśniczej. Kolejny rozdział jest opisem założeń metodologicznych badań. W rozdziale opisane zostaną pojęcia badań ilościowych i badań jakościowych. Przedmiotem badania tej pracy są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Głównym celem tego badania jest poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Problemem głównym niniejszego badania jest pytanie: jakie są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej? Aby dokonać analizy prezentowanego zagadnienia, wyróżnione zostały szczegółowe pytania badawcze: 1. Jak zdaniem nauczycieli funkcjonuje dziecko w odniesieniu do: sfery rozwoju społecznego? sfery rozwoju emocjonalnego? sfery rozwoju intelektualnego? 2. Jakie zdaniem badanych są najczęstsze problemy w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem oraz jakie są różnice między nimi a dziećmi w normie rozwojowej? 3. Jakie są trudności w pracy z dziećmi z autyzmem? 4. Jak przebiega praca z dzieckiem z autyzmem w grupie? 5. Jaka zdaniem badanych jest ich gotowość do pracy z dziećmi z autyzmem i jakie jest ich samych przygotowanie do tej pracy? Jako ostatni punkt rozdziału przedstawione zostaną metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach oraz szczegółowy opis metody wybranej do realizacji niniejszego badania, którą jest sondaż diagnostyczny. Rozdział czwarty jest przedstawieniem i analizą wyników badań własnych. Badania skupiają się głównie na przedstawieniu obrazu funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej w opinii nauczycieli. Krótko podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że dzieci z autyzmem są obojętne na obecność osób w ich otoczeniu. Nie nawiązują relacji z rówieśnikami lub ta relacja jest mało znacząca, dzieci wydają się być obojętne na rówieśników. Dzieci z autyzmem nie są odrzucone przez grupę. Największe trudności wykazują w sferze behawioralnej. Dzieci mają trudności w przestrzeganiu norm i zasad panującyc
16. Kultura popularna jako źródło wartości, wzorów i aspiracji młodych ludzi. Badanie nastawienia młodzieży do nowych trendów w m dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
17. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku i do jakości życia, która nie uwłacza jego człowieczeństwu. W dzisiejszym społeczeństwie, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne i dla większości coraz mniej zrozumiałe, szansa na rzeczywiste uznanie godności i podmiotowości każdego człowieka staje się problematyczna. Do podjęcia się tego tematu skłoniła mnie refleksja nad tym, jakim prawem pozbawiamy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie praw, gdyż nadal wielu nie-niepełnosprawnych wyraża się sceptycznie na temat ich prawa do współżycia seksualnego, szczególnie zaś osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem - do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny. W swojej pracy zamierzam poznać postawy internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczyny takich, a nie innych poglądów na powyższy temat. W pierwszym rozdziale omówiona została problematyka niepełnosprawności intelektualnej, gdzie w pierwszej kolejności przedstawiono definicję pojęcia niepełnosprawność intelektualna oraz omówiono jej rodzaje. Następnie opisano charakterystykę wybranych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną.. Na końcu tego rozdziału dokładnie opisano potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ograniczenia w ich realizacji. Rozdział drugi z kolei zajmuje się istotą i znaczeniem postaw społecznych, gdzie omówione zostały wybrane zagadnienia. Na początku przedstawiona została definicja postawy oraz sposób badania postaw. Na końcu rozdziału przeanalizowano dotychczasowe wyniki badań dotyczące społecznych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozdział trzeci natomiast dotyczy podstaw metodologicznych niniejszej pracy. Na początku znajduje się opis problematyki podjętych badań, gdzie przedmiotem badań są opinie badanych i deklarowane przez nich postawy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie przedstawiono cel główny badań, którym jest poznanie opinii i określenie deklarowanych postaw badanych internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale tym przedstawiono także cele szczegółowe. Zawarte zostały tam również problemy badawcze, zmienne oraz ich wskaźniki. Badania przeprowadzone zostały za pomocą metody sondażu. Badani udzielali odpowiedzi wypełniając internetowy kwestionariusz ankiety. W ten sposób został zgromadzony materiał badawczy. Dokonano również charakterystyki badanej zbiorowości, którą stanowili internauci. Czwarty rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych, które dotyczyły postaw internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pomocą kwestionariusza ankiet badani byli internauci w przedziale wiekowym od 16 do 60 lat. Analiza wyników badań zawiera porównanie opinii internautów w zakresie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od ich wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, częstotliwości kontaktów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy też wartoś
18. Podbój Anglii przez Normanów w kulturze brytyjskiej od 1966 do 2016 r prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Podbój Anglii przez Normanów w 1066 roku był jednym, o ile nie najważniejszym wydarzeniem w historii wyspy. W przeciągu kilkunastu lat władza Anglosaska została zamieniana na rządy króla Wilhelma Zdobywcy. Reformy dotknęły niemal każdy aspekt życia ówczesnych mieszkańców terytorium Anglii, począwszy od redystrybucji ziemi poprzez reformy militarne kończąc na zmianie organizacji Kościoła. Praca ta ma za zadanie pokazać w jaki sposób ten niezwykły okres jest reprezentowany w kulturze brytyjskiej w przeciągu 1966 do 2016 roku. Wstęp zawiera krótki opis jak te wydarzenia są przedstawione przez obecnych historyków angielskich tak, by zaznajomić czytelnika z genezą, poszczególnymi etapami podboju oraz konsekwencjami inwazji Normanów. Przedstawiony jest także krótki opis użycia podboju przez różne siły polityczne na przełomie wieków oraz pokazanie jak całe wydarzenie wyglądało w historiografii. Dodatkowo przedstawione jest pojęcie mitu „normańskiego jarzma”. Rozdział pierwszy dotyczy podręczników szkolnych, ich rozwój oraz jak przedstawiają wydarzenia z okresu podboju. Zostały także porównane cztery podręczniki szkolne w celu pokazania w jaki sposób podbój Normanów może być użyty w nauce historii oraz czy widnieją w nich elementy mitu „normańskiego jarzma”. Kolejny rozdział definiuje pojęcie powieści historycznych i jak reprezentowana w sztuce pisanej jest inwazja Normanów. Dodatkowo porównanych jest pięć powieści ze źródłami historycznymi by pokazać w jaki sposób autorzy wykorzystują niedopowiedziane fakty oraz jak historycznie dokładne wspomniane książki są. Ostatni rozdział dotyczy multimediów, w jaki sposób mit jarzma jest używany w filmach fabularnych oraz dokumentalnych oraz jak podbój jest postrzegany przez komedie ze szczególnym naciskiem na mit dotyczący strzały w oku Harolda. Po pracy właściwiej czytelnik może zapoznać się z tabelka w której opisane są powieści dotyczące omawianego okresu. Całość zamyka bibliografia.
19. Logotypy heraldyczne w komunikacji wizerunkowej przykład miasta Wrocławia w latach 1945-2015 prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska opisuje zagadnienia związane z logotypami heraldycznymi, obecnymi we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pomiędzy 1945, a 2015 rokiem. Praca została podzielona na cztery zasadnicze części: historię herbów, pieczęci i symboli heraldycznych, komunikację wizerunkową miasta na przestrzeni wieków, analizę autoidentyfikacji społecznej wybranej grupy społecznej, oraz badanie ankietowe, mające na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczących miejskiej komunikacji wizerunkowej. Do logotypów heraldycznych Wrocławia zaliczyć można symbole, które w ciągu wieków pojawiły się na miejskich pieczęciach i herbach. Do najważniejszych elementów tego rodzaju należy zaliczyć wizerunek głowy św. Jana Chrzciciela, literę „W”, czarnego orła dynastii Piastów, białego czeskiego lwa oraz popiersie św. Jana Ewangelisty. Powyższe elementy zostały prawnie usankcjonowane w dyplomie herbowym z 1530 roku, dzięki któremu uformował się herb Wrocławia, nie pochodzący ze wcześniejszych wizerunków obecnych na pieczęciach i posiadający wymierną moc prawną. Herb ten przetrwał ponad cztery stulecia, ustępując miejsca nowemu, nadanym przez hitlerowską III Rzeszę w 1938 roku. Herb ten znajdował się w użyciu do końca II wojny światowej – po 1945 roku Wrocław stanął przed dylematem odzwierciedlenia w nowym herbie polskiej tożsamości. Zaaprobowanym projektem został dwugłowy orzeł, uosabiający połączenie śląskiego i polskiego, stanowiący pomost pomiędzy historią państwową a regionalną. Po transformacji ustrojowej, herbem Wrocławia na powrót został pięciopolowy herb z 1530 roku. Komunikacja wizerunkowa, będąca pojęciem względnie nowym, odcisnęła swe piętno przez wieki funkcjonowania wrocławskiego herbu. Znajdował się on m.in. na tarczach, monetach, strojach czy dokumentach – wszystkie te zabiegi miały na celu uformowanie pewnego rodzaju więzi pomiędzy mieszkańcem a miastem. W czasach współczesnych, urzędnicy miejscy nieustannie pracują nad rozwojem komunikacji wizerunkowej, która nawiązuje do coraz większej ilości aspektów codziennego życia w mieście. Wszystkie działania urzędników oparte są o podstawy prawne, regulujące kwestie użycia wizerunku herbu przez mieszkańców oraz związane z nimi restrykcje. W celu przybliżenia owych przypisów został wydany specjalny podręcznik. Najliczniejszą grupą mieszkańców miasta, odpowiedzialną za liczne działania zwiększające rozpoznawalność aktualnego i wariacji przeszłego herbu, są kibice Śląska Wrocław. Za pomocą tzw. „wlepek”, czyli małych, samoprzylepnych karteczek, na których umieszczają oni rozmaite grafiki i hasła związane z tym klubem sportowym, „importują” oni motywy WKS-u na różne obiekty przestrzeni miejskiej. Tematy poruszane na owych naklejkach należą do bardzo szerokiego spektrum historii lokalnej oraz Polski, lecz nie są pozbawione zagadnień kontrowersyjnych. Przeprowadzona ankieta stanowiła pomost pomiędzy zagadnieniami związanymi z historią oraz heraldyką, a opiniami mieszkańców na temat aktualnej po
20. Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej było zbadanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju. Tytułowe zagadnienie postanowiłam przedstawić w dwóch rozdziałach teoretycznych. W rozdziale pierwszym postanowiłam zaprezentować ujęcie kompetencji obecne w literaturze przedmiotu, dlatego też znalazły się tam wyjaśnienia terminologiczne, wymienione zostały typy oraz obszary kompetencji, a także wyszczególniłam w nim ogólne kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i te potrzebne mu i pełniące kluczową rolę w aspekcie pracy z uczniem zdolnym lub uzdolnionym. Rozdział drugi koncentrował się na uczniu zdolnym lub uzdolnionym postrzeganym jako podmiot oddziaływań pedagogicznych. Postanowiłam przedstawić w nim definicyjne ujęcie terminów takich jak: zdolności, uzdolnienia, talent, omówić uwarunkowania oraz podłoża zdolności, zaprezentować charakterystykę ucznia zdolnego skupiając się na kryteriach wyróżniających go spośród innych uczniów, opisać modele pracy z uzdolnionym wychowankiem oraz możliwe przyczyny jego niechęci wobec szkoły i nauczycieli. Rozdział trzeci w całości skupiał się na metodologii badań własnych. Określone w nim zostały założenia badawcze, przedmiot badań oraz cele badawcze, problem badawczy oraz sformułowane zostały wstępne hipotezy badawcze. Ponadto wyszczególniłam w nim zmienne i wskaźniki występujące w podjętym problemie badawczym, wyznaczyłam strategię badań, metody, techniki oraz narzędzia badawcze jakimi będę się posługiwać. Opisałam organizację badań oraz podjęłam temat etyki badawczej. Rozdział czwarty poświęcony został opracowaniu wyników badań kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki udzielania wsparcia oraz projektowania przyszłych kierunków rozwoju dla uczniów zdolnych i uzdolnionych oraz sformułowaniu wniosków końcowych.
21. Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych- badania porównawcze dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy „Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych – badania porównawcze” jest zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz różnice w postawach i zachowaniach prospołecznych uczniów z obu systemów edukacyjnych. Hipotezą jaką w niej przyjęłam jest to, że w systemie szkoły tradycyjnej uczniowie mają mniejszą świadomość prospołeczności, jednak więcej działają na rzecz społeczności natomiast uczniowie szkół alternatywnych rzadziej włączają się w działania prospołeczne, ale świadomość takich postaw jest większa. W pracy przedstawiłam teorię dotyczącą postaw prospołecznych, rolę edukacji w ich kształtowaniu, a także edukację w systemie tradycyjnym i alternatywnym. Wybrana przeze mnie metoda badawcza to sondaż diagnostyczny. Ankieta jest techniką, którą zastosowałam w moich badaniach. Badania przeprowadzałam bezpośrednio wśród uczniów wrocławskich szkół tradycyjnych i alternatywnych. Analiza wyników badań pokazuje, że postawiona przeze mnie hipoteza się nie sprawdziła. Wiedza na temat postaw jest porównywalny w obu typach szkół. Zdecydowanie częściej uczniowie szkoły tradycyjnej angażują się w działania prospołeczne. Szkoła tworzy przestrzeń dla takich działań oraz je wspiera. W szkole alternatywnej jest mniej działań prospołecznych, wartości postrzegane są za mniej ważne. Pracownicy mocniej pilnują wartości w tym typie szkoły, ale nie przekłada się to na działania ani większą wiedzę i świadomość uczniów. Emocje towarzyszące działaniom prospołecznym oraz motywacja do nich są na podobnym poziomie w obu typach szkół. Na zakończenie pracy przedstawiłam praktyczne wskazówki dotyczące zwrócenia uwagi na postawy i zachowania prospołeczne uczniów obu typów szkół, a przede wszystkim wyjścia z takimi aktywnościami poza środowisko rodzinne i szkolne. Problemem jaki wystąpił podczas pisania pracy było nawiązanie współpracy i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów ze szkół alternatywnych, ponieważ w szkołach demokratycznym uczniowie mają oni wybór, czy chcą wziąć udział w badaniach, czy nie. I nie jest takie proste zachęcenie ich do wypełniania ankiety kiedy mają np. przyjemniejszą alternatywę spędzenia czasu.
22. Czas wolny studentów pedagogiki. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest czas wolny studentów pedagogiki. Celem było zbadanie jak studenci pedagogiki spędzają czas wolny. Teoretyczne założenia dotyczące realizacji celów w zakresie spędzania czasu wolnego w badanym obszarze były realizowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety pokazały wiele odmienności zależnych od tego czy jest się studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Badania potwierdziły również, że studenci studiów niestacjonarnych dysponują mniejszą ilością czasu wolnego. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie upodobań spędzania wolnego czasu przez studentów jak i ograniczeń związanych z posiadanymi na te cele finansami. W badaniach widoczna jest również dominacja form biernych spędzania wolnego czasu oraz zadowolenie większości ankietowanych ze sposobów jego spędzania.
23. Postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki. Pierwszy rozdział poświęcony został rodzinie jako podstawowemu środowisku wychowawczemu. W drugim rozdziale skupiono się na rodzicach. W trzecim rozdziale wyodrębnione zostały relacje. Czwarty rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat postaw wychowawczych rodziców w narracji studentów pedagogiki. Przeprowadzone zostały wywiady z czterema studentami pedagogiki, z rodzin o różnej wielkości i ilości rodzeństwa: z jedynaczką oraz osobami posiadającymi jedno, dwoje oraz troje rodzeństwa.
24. Promocja zdrowia psychicznego w pracy psychologa szkolnego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było opisanie sposobu, w jaki psycholog szkolny realizuje zadania z obszaru promocji zdrowia psychicznego. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, założenia koncepcji promocji zdrowia psychicznego oraz jej formalnych podstaw, a także zadania psychologa szkolnego w tym obszarze. W badaniach własnych obrano podejście jakościowe, metodę studium przypadku. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, w maju 2018 roku przeprowadzono wywiady z pięcioma psychologami szkolnymi o różnym doświadczeniu zawodowym. Rezultatem pracy jest opis sposobów realizacji promocji zdrowia psychicznego przez psychologa szkolnego, w którym podkreślono, w jak różnorodny sposób psycholodzy postrzegają swoją rolę we wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodzieży, z kim współpracują w tym obszarze, w jaki sposób planują i oceniają efekty swojej pracy oraz jaka jest specyfika podejmowanych przez nich działań.
25. Twórczość plastyczna w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy zbadam, w jakim stopniu twórczość plastyczna jest wykorzystywana w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej samym nauczycielom i ich pracy w szkole, a także przybliżyć poglądy środowisk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych na temat twórczości. W rozdziale pierwszym przedstawiono procesy i zmiany zachodzące w poglądach na edukację wczesnoszkolną z punktu widzenia historycznego. W kolejnej części rozdziału został poruszony temat współczesnych teorii edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono szereg obecnie rozwijających się i funkcjonujących nurtów pedagogicznych z podziałem na przeciwstawne teorie pedagogiki autorytarnej i antyautorytarnej. W rozdziale drugim podjęty został temat dotyczący twórczości zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniu twórczości. Przedstawiono podstawowe pojęcia z dziedziny twórczości, to znaczy definicje i stwierdzenia dotyczące twórczości oraz elementy składające się na proces twórczy. W następnym, czwartym rozdziale odnoszącym się do metodologii badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań wraz z sformułowaniem problemu badawczego. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze z punktu widzenia różnych autorów literatury przedmiotu. W ostatnim, piątym rozdziale dokonana została próba analizy przeprowadzonych badań na bazie wywiadów z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono pięć wywiadów z nauczycielkami, uczącymi zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej. Dowodząc empirycznie znaczenia twórczości plastycznej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia jej roli oraz konieczności rozwijania twórczych form edukacji.
26. Uwarunkowania zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie uwarunkowań zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej. Przeprowadzone badania jakościowe metodą indywidualnego przypadku za pomocą wywiadów miały za zadanie wskazać na przyczyny, warunki i okoliczności powstania zachowań agresywnych u wskazanego chłopca. Praca pod względem konstrukcyjnym składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej opisane zostały zagadnienia związane z teorią dotyczącą zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast w części empirycznej został zawarty rozdział metodologiczny oraz rozdział stanowiący analizę badań własnych.
27. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie pokazać charakter oraz przebieg współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na opisaniu zagadnień związanych z rodziną, pieczą zastępczą oraz pedagogiem szkolnym. W części metodologicznej pracy dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badań własnych, w której dokonano opisu pięciu przypadków, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi.
28. Komunikowanie się starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca składa się z 6 rozdziałów dotyczących procesu komunikacji starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Pierwszy rozdział omawia pojęcie oraz rodzaje komunikacji, kompetencje medialne uczniów oraz kwestie komunikacji w cyberprzestrzeni. W kolejnych rozdziałach nawiązano do zagrożeń i szans jakie niesie poruszanie się w sieci. Omówiono także narzędzia do komunikowania się w Internecie. Czwarty rozdział dotyczy zagadnienia starszych uczniów szkoły podstawowej, gwary uczniowskiej oraz kompetencji porozumiewania się. W pracy określono przedmiot, cel badań oraz problemy badawcze, a także zawarto wyniki badań własnych.
29. Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska porusza problem rodzinnych i szkolnych uwarunkowań rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy rozdział opisuje teoretyczną część pracy. Został on podzielony na trzy podrozdziały. W pierwszym podrozdziale przedstawiono pojęcie zdolności i uzdolnień w literaturze przedmiotu. Drugi podrozdział opisuje specyfikę środowiska rodzinnego z uwzględnieniem rodziny jako grupy społecznej, jej funkcji oraz postaw rodzicielskich, a także przedstawia specyfikę środowiska szkolnego, ujmując szkołę jako instytucję społeczną, opisując jej cechy, funkcje i zachodzące w szkole procesy wychowania. W końcowej części podrozdziału przedstawiono współpracę rodziny i szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W ostatnim podrozdziale scharakteryzowano sylwetkę dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zachodzących zmian w rozwoju fizycznym oraz poznawczym. Drugi rozdział przedstawia metodologiczne założenia badań pedagogicznych. Zawiera on charakterystykę metodologii jako nauki oraz opis celu badań, problematyki badawczej, wyboru podejścia badawczego, doboru próby badawczej, a także metody, techniki i narzędzia badawczego, zastosowanych w pracy. Trzeci rozdział przedstawia analizę przypadku dziecka uzdolnionego. Końcowa faza pracy podsumowuje przeprowadzone badania.
30. Rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy magisterskiej jest rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci. Rozwód jest wydarzeniem, które zmienia dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych, stanowi jedno z najbardziej znaczących doświadczeń. W efekcie może on przyczyniać się do tworzenia przez dzieci negatywnych poglądów dotyczących małżeństwa oraz rodziny. W związku z powyższym, celem podejmowanych badań jest ukazanie doświadczeń osób, które w dzieciństwie przeżyły rozwód swoich rodziców. Pierwsza część pracy składa się z rozdziałów o charakterze teoretycznym. Stanowią one rozważania podjętej problematyki na podstawie literatury przedmiotu: charakterystyki współczesnej rodziny, rozwodu i jego konsekwencji dla rodziny oraz funkcjonowania dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. Druga część to metodologiczne podstawy badań własnych, a trzecia to przedstawienie przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano rodzinę jako pojęcie pedagogiki oraz jej typy i funkcje. Ponadto zaprezentowano style wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie oraz trudności związane z ich kształtowaniem. W tym rozdziale został także opisany systemowy model rodziny, mechanizmy warunkujące rozwój dziecka w rodzinie oraz modele środowiska rodzinnego wg U. Bronfenbrennera. Zwrócono również uwagę na zmiany i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. Rozdział drugi stanowi opis pojęcia jakim jest rozwód. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące jego przyczyn, a także poszczególne etapy, które towarzyszą temu zjawisku. Dużo uwagi zostało poświęconej skutkom rozwodu. W rozdziale tym ukazano także rozwód jako problem współczesnej rodziny. W rozdziale trzecim została przedstawiona sytuacja emocjonalna dziecka, jaka towarzyszy mu w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego. Opisano również funkcjonowanie społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych oraz trudności, jakie mogą występować podczas ich wychowania. Zwrócono także uwagę na wsparcie, które jest niezbędne dla dzieci z rodzin rozwiedzionych. W drugiej części pracy przedstawiona została część metodologiczna pracy badawczej. Sprecyzowany został przedmiot i cel badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały zastosowane przy realizacji badań, a także została scharakteryzowana organizacja oraz teren badań. Trzecia część pracy obejmuje wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone wśród respondentów. Dotyczyły one wypełniania poszczególnych funkcji rodziny na etapach: przed procesem rozwodowym, w trakcie trwania procesu rozwodowego oraz po zakończeniu procesu rozwodowego. Podczas przeprowadzania badań posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który został przygotowany na podstawie wybranych wyznaczników poszczególnych funkcji rodziny. W ostatniej części pracy zostało przedstawione zakończenie, w którym zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonych badań.