wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Profilaktyka zaburzeń odżywiiania u dziewcząt we wczesnej fazie adoloscencji. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
2. Wspieranie dzieci w procesach adaptacyjnych wśród uczniów ostatnich klas edukacji wczesnoszkolnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
3. Minimalizowanie skutków przemocy emocjonalnej wobec dzieci w okresie późnego dzieciństwa w szkole podstawowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
4. Promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego u uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
5. Kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w szkole podstawowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
6. Kształtowanie postawy świadomego odbioru przekazu medialnego u dzieci w wieku 7-12 lat. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
7. Rozwijanie kultury osobistej jako wartości u dzieci w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
8. Przeciwdziałanie postaw nietolerancji wobec odmienności z wykorzystaniem bajek jako metody wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
9. Akceptacja społeczno-kulturowa rodzin polskich reemigrantów z Jugosławii ,osiedlonych w powiecie bolesławieckim po II wojnie światowej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
10. Dysleksja jako przyczyna trudności w uczeniu się uczniów klasy III i sposoby ich rozwiązywania (w opinii rodziców i nauczycieli) dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
11. Rozwijanie postaw twórczych poprzez wybrane techniki arteterapii u dzieci w wieku 6-12 lat w świetlicy szkolnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
12. Czynniki kształtujące zainteresowania czytelnicze dzieci klasy szóstej szkoły podstawowej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
13. Funkcjonowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnośćią w młodszym wieku szkolnym w klasie integracyjnej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
14. Rozwijanie empatii jako wartości poprzez wykorzystanie bajek u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
15. Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych dzieci nieśmiałych w wieku wczesnoszkolnym poprzez zajęcia muzykoterapii. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
16. Przeciwdziałanie nieśmiałowsci poprzez wybrane techniki arteterapii wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
17. Postawy 4-latków wobec porażek doświadczanych w środowisku przedszkolnym dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
18. Czynniki kształtujące psychospołeczny i fizyczny rozwój młodych zawodników sportów drużynowych (w opinii rodziców i trenerów FC Wrocław Academy) dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
19. Zachowania agresywne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
20. Agresja ucznia szkoły podstawoej względem nauczyciela dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
21. Wpływ form rodzinnego wypoczynku na kształtowanie postaw proekologicznej rekreacji w opinii studentów dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
22. Sensoplastyka jako forma arteterapii wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
23. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu u wychowanków w wieku 12-16 w placówce socjalizacyjnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
24. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku późnego dzieciństwa. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
25. Zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
26. Adaptacja dziecka cudzoziemca do polskiej szkoły dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
27. Promocja świadomej postawy wobec substancji psychoaktywnych u dzieci w wieku 13-16 lat w świetlicy środowiskowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
28. Przeciwdziałanie deficytom komunikacyjnym u dzieci w późnym wieku szkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
29. Przeciwdziałanie kształtowaniu negatywnej samooceny w kontekście wpływu mediów na obraz osoby własnej w szkole ponadgimnazjalnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
30. Znaczenie autorytetu rodziców w procesie kształtowania tożsamości dziecka- z perspektywy dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia