wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Rola terapii uzależnień w ośrodkach Monarowskich w narracji terape neofity dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Rozważania na temat funkcjonowania i pracy osób, które zwyciężyły własne uzależnienie dzięki terapii w ośrodku monarowskim i swoją codzienną praktyką świadczą pomoc dla ludzi dotkniętych nałogiem i ich rodzin.
2. Miłość przedmałżeńska i małżeńska wśród elit polskich w świetle korespondecji Jana III Sobieskiego z Marią Kazimierą d' Arquien prof. dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca dotyczy historii miłości Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d'Arquien. Główne źródło analizy tematu stanowią listy Jana i Marii z okresu przedmałżeńskiego, jak i małżeńskiego. W pracy zostało ukazane jakie przeciwności losu i niechęć innych, musieli znieść zakochani, aby doprowadzić do swojego ślubu. Uczucie Jana Sobieskiego i Marysieńki zostało ukazane jako przykład nieszablonowej, siedemnastowiecznej miłości w Rzeczpospolitej wśród elit polskich. Z analizy wynika, że miłość Sobieskich była wyjątkowa i szczera. Należy podkreślić, że Jan i Marysieńka nie byli jedynym małżeństwem, który darzył się tak głębokim uczuciem. Często miłość Sobieskich traktuje się, jako ewenement ponieważ zachowała się ich bogata korespondencja miłosna. Takiego szczęścia nie miało niestety wiele par, które równie intensywnie wymieniały namiętne listy.
3. Kobiety w życiu szlachcica. Obraz matki, siostry, żony, córki i służącej na podstawie testamentów szlacheckich z ziemi halickiej z XVII wieku. prof. dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca: "Kobiety w życiu szlachcica. Obraz matki, siostry, żony, córki i służącej na podstawie testamentów szlacheckich z ziemi halickiej z XVII wieku" zajmuje się tematyką relacji społecznych istniejących na dworach szlacheckich między szlachcicami a kobietami, które tam przebywały. Jej celem jest zbadanie zależności i stosunków między płcią męską a żeńską. Do napisania pracy wykorzystano zbiór testamentów szlacheckich z ziemi halickiej z XVII w. Dokumenty te stanowią świadectwo XVII- wiecznych relacji społecznych i są cennym źródłem do badań nad mentalnością ówczesnych ludzi. Testatorzy z ziemi halickiej w swoich aktach ostatniej woli odnosili się do kobiet, które pełniły wobec nich różne role społeczne. Mężczyźni wspominali panie będące zarówno ich rodziną, jak i kobiety spoza szlacheckiego stanu. Praca dotyczy relacji i więzi szlachciców z kobietami, które wymieniane są w tych dokumentach najczęściej. Pod uwagę wzięto matki, siostry, żony i córki oraz kobiety służebne, pracujące na rzecz swoich panów. Z analizy i interpretacji tych źródeł wynika, że kobiety przebywające na dworach szlacheckich były zazwyczaj dobrze traktowane. Sytuacje, które od tego odbiegają, są pojedyncze. W dokumentach mężczyźni mówią dobrze o swoich matkach, żonach, siostrach, córkach i służących. Zapisy, które dotyczą płci żeńskiej, są bardzo różne. Do pań kierowano różnego rodzaju prośby np. o zorganizowanie pochówku, spłatę zaciągniętych długów, modlitwę za duszę, czy opiekę nad dziećmi. Panie obdarowywano również darowiznami. Opisując panie, testatorzy posługiwali się cechami ogólnie przyjętymi za cnoty i wzorce osobowe pań, które były charakterystyczne dla danej roli społecznej. Mężczyźni ze wspomnianej grupy społecznej tworzyli z kobietami przebywającymi w ich kręgach silne więzi. Stosunki między krewnymi a testatorem niewątpliwie układały się różnie. Testamenty szlacheckie z ziemi halickiej wskazują na to, że szlachta w tych stronach utrzymywała właściwe relacje rodzinne. Szlachcice z tych stron starali się, jak najlepiej zadbać o życie członkiń swoich rodów po swojej śmierci. Dbano również o służącą na dworach czeladź, której wynagradzano wiele lat oddanej służby.
4. Baron Haussmann i Wielka Przebudowa Paryża. Studium historyczno-antropologiczne dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca dyplomowa porusza temat Wielkiej Przebudowy Paryża prowadzonej pod kierownictwem barona Haussmanna w latach 1853-1870 podczas rządów Napoleona III. Praca ta została napisana w nurcie studium historyczno-antropologicznego a jej celem było zbadanie fenomenu przebudowy Paryża. Do przeprowadzenia badań zostały użyte trzy główne wątki: historyczny, architektoniczny oraz antropologiczny. Dzięki temu podziałowi możliwe było przeprowadzenie analizy źródeł opisywanego zagadnienia, prześledzenie konkretnie podjętych działań w celu przebudowania miasta, jak i również zbadanie wpływu tych zmian na francuskie społeczeństwo. Te trzy części tworzą razem integralną całość, która pozwala na zbadanie opisywanej problematyki z szerokiej perspektywy. Praca ta w swoim założeniu nie opowiada się za pozytywną czy negatywną oceną przeprowadzonej przebudowy, a jedynie próbuje zrozumieć dlaczego takie działania zostały podjęte, jakie warunki przyczyniły się do jej powodzenia oraz jaką cenę musiało zapłacić francuskie społeczeństwo żeby móc żyć w mieście przemienionym przez Napoleona III i barona Haussmanna.
5. Dążenia Karola Sudermańskiego do władzy w Szwecji (do 1599 r.) dr hab. Paweł Klint Historia - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy opisałem próbę przybliżenia i wyjaśnienia wszystkich działań, których podjął się najmłodszy syn Gustawa Wazy, aby przejąć dziedzictwo ojca. Przedmiotem pracy jest droga, którą zdecydował się podążać książę Karol ku najwyższej pozycji w państwie, niebezpieczna, nielegalna, ryzykowna i ostatecznie krwawa. Podobną drogę przebył jego ojciec Gustaw, który pozbawił władzy w Szwecji króla Danii, Chrystiana II, oraz brat Jan, któremu Karol pomógł zdetronizować przyrodniego brata, Eryka, stając na czele zbrojnego powstania przeciw niemu. Książę mógł zatem postrzegać uzurpację jako pewną normę, przynajmniej w swoim rodzie, co nie zmienia faktu, że miał świadomość jak trudne jest to przedsięwzięcie i jakie reperkusje nawet o charakterze międzynarodowym może ono wywołać. W kolejce do tronu stał na samym końcu, miał jednak charakter pożądliwy i konsekwentnie dążył do tego, co niedostępne. W starciu z Erykiem wsparł szlachtę i Jana, a gdy ten został królem, regularnie wchodził z nim w konflikt, zwłaszcza na polu religijnym. Karol wziął udział w spisku przeciw nowemu królowi, aby skrócić sobie drogę do władzy. Plan się nie powiódł, jakkolwiek książę nie zaprzestał budowy swojej potęgi, chociażby poprzez umacnianie pozycji gospodarczej swojego księstwa. Södermanland był jego centrum dowodzenia, w którym organizowała się królewska opozycja wraz z wiernymi ludźmi Karola, którzy pomogą mu osiągnąć cel, jakim było rządzenie Szwecją. Gdy Jan zmarł, tron Szwecji przypadł jego synowi, katolikowi Zygmuntowi, który uprzednio został wybrany władcą Rzeczypospolitej. W ten sposób oba państwa połączyła unia personalna. Spór o władzę w Szwecji z Zygmuntem musiał zakończyć się również sporem z Rzecząpospolitą. Karol podjął się tego wyzwania. Wykorzystując doświadczenie w sporze z braćmi, potencjał swojego księstwa, antykatolicką propagandę, którą stosował już wcześniej przeciw Janowi, oraz pobyt Zygmunta znacznie większą część czasu w królestwie elekcyjnym, zdołał pokonać swojego bratanka i rozerwać unię. Wygrał z nim również fizyczne starcie, a następnie przejął kluczowe zamki w Szwecji i wierną królowi Finlandię, całkowicie przejmując ster rządów nad państwem.
6. Regularna aktywność fizyczna a emocjonalne, społeczne i poznawcze poczucie własnej skuteczności w pracy oraz zachowania obywatelskie i kontrproduktywne dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Tło badań. Prowadzenie aktywnego trybu życia korzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Dobrze dopasowane do naszego indywidualnego stylu życia ćwiczenia, pomagają wzmacniać odporność, a coraz więcej mówi się o dobroczynnej sile wydzielanych podczas nich endorfin. W związku z coraz większymi i niepodważalnymi pozytywnymi skutkami związanymi z podejmowaniem regularnej aktywności fizycznej, rośnie również zainteresowanie tym jak wpływać może to na struktury psychiczne człowieka, a co więcej na jego funkcjonowanie w organizacji. Cel badań. Badanie analizuje wpływ regularnej aktywności fizycznej, określonej na podstawie jej koniecznych kryteriów, na zgeneralizowane poczucie własnej skuteczności oraz zachowania organizacyjne. Metodologia. W celu analizy zebrano wyniki od 108 respondentów: 39 osób niećwiczących, 43 osoby o umiarkowanej regularności ćwiczeń oraz 26 osób o wyższej regularności ćwiczeń. Kluczowe wnioski. Osoby podejmujące regularną aktywność fizyczną miały wyższe zgeneralizowane poczucie własnej skuteczności w pracy niż osoby niećwiczące. W zakresie zachowań organizacyjnych (obywatelskich i kontrproduktywnych) regularna aktywność wykazała istotne powiązanie między zmiennymi. Hipoteza 2 zakładała, że osoby regularnie podejmujące aktywność fizyczną częściej przejawiają zachowania obywatelskie niż osoby niepodejmujące systematycznych ćwiczeń. Natomiast Hipoteza 3 - osoby regularnie przejawiające aktywność fizyczną rzadziej zachowują się w sposób kontrproduktywny w porównaniu do osób niepodejmujących systematycznych ćwiczeń. Niestety nie potwierdzono tych hipotez. Być może nastąpiło to na wskutek niedoszacowania zmiennych pośredniczących, które mogły mieć wpływ na pomiar.
7. Satysfakcja z pracy u osób prowadzących markę osobistą na Instagramie a zawiść łagodna i złośliwa wobec konkurencji dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
8. Czasopisma etnograficzne na przykładzie tytułów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest zaprezentowanie specyfiki czasopism etnograficznych w Polsce na przykładzie tytułów ukazujących się w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszym rozdziale przedstawiono czasopismo w ujęciu teoretycznym, zwracając uwagę na ramy definicyjne czasopisma naukowego i pisma etnograficznego. Rozdział drugi zawiera rys historyczny polskiej prasy etnograficznej i charakterystykę głównych tytułów etnograficznych w Polsce. Trzeci rozdział, który stanowi wprowadzenie do czwartej części pracy, prezentuje sylwetki czasopism Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr: "Zeszytów Etnologii Wrocławskiej", "Tematów z Szewskiej" i "Wrocławskich Studiów Wschodnich". Ostatni rozdział pracy to analiza zawartości trzech tytułów związanych z wrocławską Katedrą Etnologii. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane tomy niniejszych czasopism, ich strukturę formalną, artykuły oraz poruszane w nich tematy.
9. Uczciwość oraz wrażliwość na krzywdę ludzką u księży katolickich i protestanckich dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska prof. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca miała na celu sprawdzenie czy istnieje zależność pomiędzy przynależnością do kościoła, a skłonnością do zachowań (nie)uczciwych i wrażliwością na krzywdę ludzką wśród duchownych oraz porównanie typów religijności w dwóch grupach duchownych: księży katolickich oraz księży protestanckich. W badaniu wzięło 61 duchownych i 1 osoba ucząca się w seminarium duchownym. Wykorzystano Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Skalę Religijności ROS-R w wersji zrewidowanej - Gorsuch i McPherson (1989), polska adaptacja Aghababaei, Błachnio oraz zbioru trzech historii własnego autorstwa. Przeprowadzono analizę regresji oraz analizę mediacji. Zakładane hipotezy potwierdziły się częściowo. Duchowni różnili się typem religijności, poziomem wrażliwości na krzywdę oraz poziomem kłamstwa. Księża protestanccy cechowali się częściej religijnością wewnętrzną, zaś księża katoliccy -religijnością wewnętrzną. Ponadto wyznanie było predyktorem uczciwości oraz wrażliwości na krzywdę.
10. Specyfika przejawów autyzmu w zależności od płci dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska prof. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Celem badań było zbadanie różnic w zachowaniu dziewcząt i chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 2r.ż do 18r.ż. W badaniu wzięło udział 47 rodziców (15 rodziców dziewczynek oraz 32 rodziców chłopców) opisujących zachowania dzieci przy pomocy kwestionariusza oraz 14 rodziców (6 rodziców dziewczynek oraz 8 rodziców chłopców) opisujących zachowania dzieci przy pomocy wywiadu. W badaniu wykorzystano wersje rozszerzoną kwestionariusza ASRS (Goldstein, Neglier, 2016) dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla dwóch grup wiekowych 2-5lat oraz 6-18lat. Dodatkowo w oparciu o doniesienia na temat ADI-R (Chojnacka, Płoski, 2012) przygotowano szczegółowy wywiad dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W przeprowadzonych badaniach w paradygmacie ilościowym nie zauważono istotnych różnic pomiędzy wynikami chłopców i dziewcząt w skali relacje społeczne/komunikacja (RSK) oraz wzajemność społeczna i emocjonalna (WSE), nie zauważono również istotnych różnic w wynikach całościowych dziewcząt i chłopców. W badaniach w paradygmacie jakościowym jeden z wywiadów dotyczący 15letniej dziewczynki częściowo potwierdził przypuszczenia o kamuflowaniu przez wysoko funkcjonujące dziewczęta objawów ASD.
11. Orientacja na dominację społeczną i prawicowy autorytaryzm jako wyznaczniki uprzedzeń dr Jarosław Klebaniuk Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Od początku historii słowa pisanego zrozumienie postaw, w tym uprzedzeń jednostki wobec innych jest przedmiotem zainteresowania ludzi, jednak ze współczesnej perspektywy naukowej problem kształtowania się relacji międzygrupowych zaistniał w dyskursie wraz z początkiem XIX wieku i kształtowaniem się heglizmu, a następnie marksistowskiej analizy społecznej oraz freudowskiej psychoanalizy upatrującej źródło tych relacji w wewnętrznych konfliktach i ówczesnych modelach wychowawczych. Następnie przedstawiciele szkoły frankfurckiej zaproponowali wyjaśnienie podatności na autorytaryzm, będący czynnikiem wpływającym na postawy międzygrupowe, w kontekście cech osobowościowych. Autorytaryzm został przekształcony w prawicowy autorytaryzm, który wraz z orientacją na dominację społeczną stanowią dwa odrębne empirycznie wymiary składające się na Model Podwójnego Procesu wyjaśniający przyczyny postaw międzygrupowych i wewnątrzgrupowych zarówno za pomocą przejawianych przez jednostkę przekonań społecznych i dyspozycji osobowościowych, jak i kulturowych mitów legitymizujących. W poniższej pracy sprawdzono metodą eksperymentalną wpływ czynników przedstawionych w Modelu Podwójnego Procesu takich jak przekonanie o rywalizacyjnym świecie oraz przekonanie o niebezpiecznym świecie na szczególny typ postaw międzygrupowych takich jak uprzedzenia wobec zewnętrznych grup etnicznych. Według modelu wpływ owych przekonań na uprzedzenia odbywa się za pośrednictwem prawicowego autorytaryzmu oraz orientacji na dominację społeczną. Wyniki badania potwierdziły wpływ przekonania o niebezpiecznym świecie na powstawanie uprzedzeń międzygrupowych, natomiast nie potwierdziły wpływu przekonania o rywalizacyjnym świecie na powstawanie uprzedzeń międzygrupowych. Dodatkowo analiza statystyczna wykazała wpływ prawicowego autorytaryzmu oraz orientacji na dominację społeczną na powstawanie uprzedzeń wobec zewnętrznych grup etnicznych.
12. Wiara w uzdrowienia na podstawie wybranych ksiąg cudów i łask XVII i XVIII w. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca magisterka dotycząca kwestii związanych z wiarą w interwencje Matki Boskiej. Porusza takie zagadnienia jak uzdrowienie, zmartwychwstanie, pomoc w odzyskaniu wolności niesłusznie skazanych etc.
13. Strach i lęk jako narzędzia kształtowania postaw społecznych w pismach antyżydowskich. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Nieposiadający własnego państwa Żydzi, niemal od zawsze traktowani byli jako „wewnętrzni obcy”, działający na szkodę innych, w tym przede wszystkim chrześcijan. Podobne przekonanie panowało także pośród przedstawicieli społeczeństwa polskiego, żyjących na przestrzeni XVI-XVIII w. Śladem panujących ówcześnie nastrojów pozostają utwory o charakterze antyżydowskim, z których część przetrwała do czasów obecnych. Pisma te pozostają śladem sposobu postrzegania wyznawców religii mojżeszowej przez pozostałych obywateli Rzeczypospolitej. Szczególna pozostaje również poruszana w utworach tematyka. Wykorzystywane w nich motywy miały bowiem skłonić odbiorów do określonych zachowań, determinowanych przez uczucia strachu oraz lęku. Nie dziwi więc odwoływanie się w utworach antyżydowskich do takich kwestii, jak mordy rytualne, profanacje hostii, czy podkreślania negatywnego charakteru gospodarczej działalności Żydów. Poruszane w pismach tematyka nie była przypadkowa, a zabiegi autorów broszur w pełni świadome. Pisma antyżydowskie pozostają więc śladem prób kształtowania postaw społecznych wobec przedstawicieli wyznania mojżeszowego, które na wieki ukształtowały sposób myślenia społeczeństwa polskiego.
14. Obraz Amerykanów w polskich gazetach informacyjnych lat 1774-1792. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
15. Komunikacja międzykulturowa w świetle doświadczeń polskich misjonarzy na Daleki Wschód w XVII i XVIII wieku. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Korzystając z relacji polskich oraz europejskich jezuitów, podjęłam próbę opisania procesu komunikacji międzynarodowej, jaki zachodził podczas podróży misyjnych na Daleki Wschód w okresie wczesnonowożytnym czyli głównie w XVII i XVIII w. Podstawą do stworzenia szerokiego zarysu owej kwestii, stały się listy, relacje i przekazy misjonarzy, przebywających w krajach azjatyckich.
16. Wybrane aspekty funkcjonowania środowiska kibiców skoków narciarskich w Polsce dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
17. Zjawisko przemocy domowej oraz obraz jej sprawców w opinii ofiar przestępstwa znęcania się nad rodziną dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest zjawisko przemocy w rodzinie oraz obraz jej sprawców w opinii ofiar przestępstwa znęcania się nad rodziną. Obecnie dostępna literatura charakteryzująca agresję stosowaną wobec najbliższych ma szeroki zakres. Jednak jeszcze do niedawna przemoc w rodzinie, mimo że była tematem rozległym, to w kulturze zakorzeniona była jako tabu. Aktualnie, temat ten jest w znacznym stopniu nagłaśniany poprzez kampanie medialne, literaturę oraz prasę. Jednak mimo uświadamiania społeczeństwa problem ten w wielu kręgach dalej jest poważny. Przemoc to przede wszystkim nieprzypadkowe działania, które mają uderzyć w słabszą jednostkę – najczęściej jest nią kobieta lub dziecko. Intencjonalność tych zdarzeń ma za zadanie naruszyć godność osobistą, pozbawić praw i szacunku, a także wymusić presję i niezgodne z wolą ofiary zachowania. Przemoc jest środkiem do utrzymania kontroli i władzy sprawcy, a jej konsekwencją jest cierpienie, ból i strach. Przemoc domową można podzielić na rodzaje, a każdy z nich przybiera różne mniej lub bardziej dotkliwe formy. Najpopularniejszy podział to: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbanie. Równie charakterystyczną cechą opisującą agresję rodzinną jest cykliczność. Polega ona na powtarzalności trzech etapów na zasadzie zamkniętego koła. Tymi fazami są: narastające napięcie, przemoc ostra oraz skrucha. To oczywiste, że przemoc negatywnie wpływa na rozwój dzieci, dla których pierwszym i najważniejszym środowiskiem socjalizacji jest rodzina. Nieumiejętne zapewnienie odpowiedniego wzorca skutkuje rozwojem niepożądanych zachowań takich jak: autoagresja i samookaleczenie się, agresja rówieśnicza, niedostosowanie społeczne, zaniżony system wartości, nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających. Stosowanie przemocy domowej oraz znęcanie się nad osobami bliskimi jest uregulowanie prawnie, a sankcją grożącą sprawcy jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Przestępstwo to podlega ściganiu z urzędu, a to znaczy, że pokrzywdzony nie musi składać żadnych wniosków. Jednak brak dowodów ze strony ofiary jest przyczyną częstego umarzania spraw. Zapobiegać i przeciwdziałać przemocy mają różnorodne programy profilaktyczne dostępne zarówno dla ofiar jak i sprawców. Takimi działaniami zajmują się różnego rodzaju instytucje oraz służby społeczne. Są to między innymi: policja, prokuratura, pomoc społeczna, służba zdrowia, telefony zaufania. Organy te bardzo często muszą reagować bezpośrednio, niejednokrotnie zabrać ofiarę ze środowiska rodzinnego w miejsce jej przyjazne i bezpieczne. Zdecydowanie najważniejszym narzędziem instytucjonalnym pomagającym w zabezpieczaniu ofiar przemocy jest „Niebieska Karta”. Wyznacza ona szczegółowo czynności, które muszą być zrealizowane przez przedstawicieli instytucji pomocowych wobec ofiary i sprawcy, a także zakłada opracowanie planu pomocy rodzinie. Przedmiotem niniejszej pracy jest opinia ofiar przemocy domowej na temat przestępstwa znęcania się nad rodz
18. Kobiety i mężczyźni jako świadkowie utraty zdrowia i śmierci najbliższych. Analiza znaczeń nadawanych chorobie i umieraniu przez autorki i autorów wybranych tanatografii dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska zatytułowana jest Kobiety i mężczyźni jako świadkowie utraty zdrowia i śmierci najbliższych. Analiza znaczeń nadawanych chorowaniu i umieraniu przez autorki i autorów wybranych tanatografii. Poświęcona jest ona analizie trudnych, tematów przedstawionych w opowieściach autorek i autorów sześciu tanatografii, czyli drukowanych opowieści osób będących bezpośrednimi świadkami utraty zdrowia, cierpienia i śmierci ich najbliższych. Moja praca składa z czterech rozdziałów, dwóch teoretycznych, metodologicznego i empirycznego. Pierwszy rozdział dotyczy ogólnie omówionych kwestii zdrowia, choroby i śmierci. Wyjaśniam tu m.in. jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dana osoba została – przez współczesną medycynę – uznana za chorą, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu i codzienności chorego oraz w kontekście ról przez niego podejmowanych, jak przebiega proces, w wyniku którego, chory staje się osobą umierającą. Rozdział drugi został poświęcony problematyce żałoby. W rozdziale tym omówione zostały m.in. stadia żałoby oraz różne doświadczenia straty, między innymi strata współmałżonka, dziecka i rodziców. W tym rozdziale zostały wyjaśnione terminy kluczowe dla niniejszej pracy, są to: patografia, autopatografia i tanatografia. W rozdziale trzecim przedstawione zostały kluczowe kwestie metodologiczne: przedmiot i cel badań, problem badawczy oraz metoda i narzędzie badawcze. Głównym celem mojej pracy jest przybliżenie procesu nadawania znaczeń utracie zdrowia i śmierci najbliższych przez autorów wybranych tanatografii. Ten temat wydaje mi się bardzo ważny ze względu na fakt obecności śmierci i żałoby w życiu każdego człowieka. Każdy z nas kiedyś umrze i każdy zostanie w pewnym momencie swojego życia skonfrontowany ze śmiercią bliskiej osoby. Główny problem badawczy, na który poszukiwałam odpowiedzi w niniejszej pracy brzmi: Jakie znaczenia przeżywanej żałobie (a także chorobie i śmierci swojego bliskiego) nadają autorzy wybranych tanatografii? Podczas lektury tanatografii, często już od pierwszych stron, czytelnik zostaje poinformowany przez autora o śmierci bliskiej mu osoby. Opowieści żałobników są bardzo intymne, przepełnione tęsknotą, bezradnością i w osobisty sposób ukazują obraz umierania. Na potrzeby mojej pracy wykorzystałam metodę krytycznej analizy dyskursu, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz pytań otwartych, które „zadawałam” wybranym książkom. Zebrane odpowiedzi kodowałam przy użyciu samodzielnie opracowanych matryc. W rozdziale empirycznym przedstawione zostały wyniki analizy przeprowadzonej w oparciu o sześć wybranych książek tanatograficznych. Każdą tanatografię poddałam uważnemu czytaniu (ang. close reading) pod kątem prezentowania w nich doświadczeń autorek/autorów związanych z towarzyszeniem w umieraniu bliskich, ich własnej żałoby oraz zajmowanych przez nich pozycji podmiotowych w tanatograficznym dyskursie. Tanatografie, które do niedawna nie cieszyły się zbyt dużą popularnością w Polsce, dziś co
19. Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W mojej pracy o tytule "Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic" starałam się zwrócić uwagę na czynniki, które mają największy wpływ na rozwój oraz samopoczucie dzieci w szkole. Analizie teoretycznej poddałam takie terminy jak: władza, autorytet, tolerancja czy przestrzeń bezpieczna. Wszystkie przenosiłam na realia szkolne. Skupiłam się również na relacji uczeń - nauczyciel. Moją pracę poszerzyłam o własne badania i spostrzeżenia, które bezpośrednio odnosiłam do wcześniejszej analizy teoretycznej. Moim celem było dowiedzenie się, czy szkoła jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko do rozwoju.
20. Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej” porusza temat wielowymiarowości tego zjawiska, charakteryzując poszczególne aspekty, które je kształtują w przestrzeni europejskiej. Główną hipotezą, która została przyjęta jest wskazanie konfliktów cywilizacji świata „zachodniego” z państwem islamskim, kryzysu migracyjnego, wykorzystywania najbardziej rozróżniających muzułmanów od Europejczyków elementów przez media i polityków, a także nieukształtowana w sposób nieskuteczny polityka multikulturalizmu w Europie – jako główne przyczyny problemu integracji europejsko-muzułmańskiej. W pracy tej scharakteryzowane zostały wszystkie wymienione powyżej elementy. Ich analiza oparta była o poszczególne wydarzenia, precedensy, a także opinie osób aktywnie uczestniczących na rzecz integracji europejsko-muzułmańskiej lub przeciwko niej. Szczególnie pomocna była literatura związana z zagadnieniem multikulturalizmu - zarówno w jego wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w poszczególnych państwach Europy. Wykorzystano również publikacje odnoszące się do funkcjonowania muzułmanów w demokratycznej i neoliberalnej przestrzeni publicznej starego kontynentu. Obszerny w literaturze przedmiotu stan badań, odnoszący się do multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej stanowił podstawę dla analizy tego zjawiska, a selekcja źródeł oparta była o obserwację uczestniczącą i liczne wywiady z przedstawicielami rozmaitych krajów Europy. Zgodnie z założeniami – konflikty na tle wyznaniowym w świecie islamskim i w poszczególnych krajach Europy, zamachy terrorystyczne, a także nadużycie określonych założeń i wartości zarówno tradycji muzułmańskiej, jak i europejskiej, są źródłem problemów i kontrowersji związanych z integracją przedstawicieli obydwu grup, a także utrudniają wykształcenie multikulturalizmu w takiej formie, aby nie stanowił on problemu wśród społeczeństw krajów europejskich.
21. Motywacja i osobowość portret psychologiczny pracownika i przedsiebiorcy dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Poniższa praca zajmuje się tematyką osobowości i motywacji w kontekście prowadzenia działalności oraz pracy na etacie. Zakłada ona istnienie różnic osobowościowych i motywacyjnych pomiędzy osobami wybierającymi te dwie różne ścieżki kariery. Model badawczy zaproponowany w pracy zakłada różnice występujące pomiędzy osobami przedsiębiorców oraz pracowników, a także związek pomiędzy motywacją osiągnięć, osobowością, a wyborem ścieżki kariery przedsiębiorcy lub pracownika. W badaniu wzięło udział osiemdziesięciu czterech respondentów, 43 przedsiębiorców i 41 pracowników, z których 10 osób, ze względu na nieprawidłowe wypełnienie testu, zostało odrzuconych. Średnia wieku osób badanych wyniosła 47 lat, zarówno w grupie pracowników i przedsiębiorców, z czego najmłodsza osoba miała ukończone 36 lat (w obu grupach), a najstarsza 69 lat (w grupie pracowników) Osoby badane zostały poproszone o wypełnienie (metodą papier/ołówek) metod kwestionariuszowych: metryczki, polskiej adaptacji testu „Ten Item Personality Inventory” TIPI-PL (Sorokowska, Słowińska, Zbieg i Sorokowski, 2014) oraz skróconej wersji Inwentarza Motywacji Osobowości, LMI-K Schullera, Thortona i Prochaski (Klinkosz i Sękowski, 2013). Wyniki potwierdziły różnice zarówno osobowościowe jak i motywacyjne pomiędzy tymi grupami zawodowymi. Potwierdzony został również związek pomiędzy osobowością i motywacją osiągnięć. Założenia odnoszące się poszczególnych cech wielkiej piątki, zarówno w kontekście różnic pomiędzy pracownikami i przedsiębiorcami, jak i związku z ogólnym poziomem motywacji osiągnięć, nie potwierdziły się w całości.
22. Dino Valls – anatom duszy. Próba interpretacji wybranych przedstawień malarskich w świetle psychologii Carla Gustava Junga dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Hiszpański artysta Dino Valls w swoich dziełach operuje motywami mitologicznymi, religijnymi, alchemicznymi z różnych kręgów kulturowych. Uważa, że wyrastają one ze wspólnej nieświadomości zbiorowej. W przekazie jego artystyczne poczynania są zgodne z założeniami Carla Gustava Junga. Artysta zaznacza, że jego twórczość dotyczy ciemnej strony ludzkiej duszy. Valls przywołuje w swoich pracach obrazy (składowe rzeczywistości psychicznej) z własnych snów, wyobrażeń, w których dochodzi do objawienia obrazów symbolicznych. Niniejsza praca jest próbą interpretacji wybranych dzieł Vallsa z perspektywy psychologii głębi Junga. Wybór prac do analizy determinowany był przedstawieniem wiwisekcji, w których anatomia ciała jest jednocześnie anatomią psyche.
23. Związek oglądania pornografii u młodych mężczyzn z poziomem introwersji dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Głównym celem przeprowadzonego badania było określenie, czy istnieje związek między jedną z cech osobowości Wielkiej Piątki a czasem przeznaczonym na korzystanie z materiałów pornograficznych w Internecie przez mężczyzn. Uzasadniając podstawową hipotezę, że czas oglądania filmów erotycznych będzie zależny od poziomu ekstrawersji, powołuję się na dane dotyczące globalnego dostępu do Sieci dla polskiego społeczeństwa oraz cech osobowości określających wymiar ekstrawersji. Przykładem związku między cechami osobowości a oglądaniem pornografii jest badanie, w którym osoby oglądające treści pornograficzne otrzymały na skali ekstrawersji wyższe wyniki. Wnioski otrzymane z tego badania skłoniły mnie do głębszej analizy i postawienia nowych hipotez na podstawie rozwijających się technologii, dzięki którym możliwy jest dostęp do pornografii. W celu zweryfikowania mojej głównej hipotezy przeprowadziłam internetowe badania za pośrednictwem portalu społecznościowego przy użyciu autorskiego kwestionariusza oraz testu TIPI-PL. Wzięło w nim udział 359 heteroseksualnych mężczyzn w wieku 18-30 lat. Wyniki badań wskazują, że introwertycy oglądają więcej filmów pornograficznych w Internecie w skali roku. Im niższe wyniki uzyskane na skali ekstrawersji, tym więcej czasu mężczyźni przeznaczają na materiały pornograficzne w Internecie. Oznacza to, że cecha osobowości z Wielkiej Piątki ma istotny związek z czasem przeznaczonym na pornografię. Otrzymane rezultaty mogą być przydatne do dalszej analizy tego tematu. Ponadto mogą posłużyć do zgłębienia problemu, jaki może wynikać z nadmiernego korzystania z pornografii w Internecie u młodych mężczyzn ze względu na osobowość.
24. Ocena atrakcyjności potencjalnych alternatyw dla partnera a faza związku dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Efekt dewaluacji alternatyw dla partnera jest znany z publikacji porównujących osoby w związkach z osobami samotnymi. W niniejszej pracy chciałem sprawdzić czy etap związku ma wpływ na efekt dewaluacji. Przypuszczałem, że efekt dewaluacji będzie silniejszy w początkowych etapach związku, gdy związek jest najbardziej nagradzający. Niektórzy badacze jak H. Fisher uważają, że miłość jest mechanizmem przystosowawczym, mającym za zadanie doprowadzić do zapłonienia i utrzymać parę przy sobie w okresie kiedy matka będzie najbardziej potrzebować pomocy tj. pierwszych 3 lat życia dziecka. Aby sprawdzić czy istnieją różnice w ocenie atrakcyjności, osoby hetero i biseksualne o różnym stażu związku oraz single oceniały atrakcyjność osób przedstawionych na zdjęciach, następnie osoby w związku wypełniały kwestionariusz „Pomiar Miłości” B. Wojciszke. Nie znalazłem żadnych statystycznie istotnych rozbieżności pomiędzy osobami z różnym stażem związku, a także pomiędzy singlami a osobami w związku w ocenie atrakcyjności twarzy prezentowanych na zdjęciach. Kobiety będące na początku relacji romantycznej tj. do 6 miesięcy miały wyższe wyniki w skali namiętności niż kobiety z co najmniej 4 letnim stażem związku. Nie uzyskałem efektu dewaluacji w żadnym porównaniu, stąd prawdopodobnie procedura badania jest skonstruowana w sposób niewystarczająco zagrażający aby go wywołać.
25. Geneza pochówków szkieletowych kultury luboszyckiej dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy było odnalezienie genezy pochówków szkieletowych Kultury Luboszyckiej. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie przeanalizowałem inhumację w Kulturze Luboszyckiej, a także rozwój obrządków pogrzebowych wśród graniczących z nią kultur. Kolejnym elementem wpływającym na prawidłowość odpowiedzi było przeanalizowanie darów grobowych. Dzięki tej bazie informacji byłem w stanie odszukać wspólny mianownik i określić najbardziej prawdopodobny kierunek z którego tradycja tego rytuału przedostała się na ziemie Kultury Luboszyckiej.
26. Wpływ mody rzymskiej na strój kobiecy kultury wielbarskiej we wczesnym okresie wpływów rzymskich na przykładach wybranych stanowisk z terenu Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest omówienie problematyki związanej ze wpływem rzymskiej mody na strój kobiecy w kulturze wielbarskiej. Podstawowe pytanie jakie przyświeca niniejszym rozważaniom, odnosi się do przejawu oraz intensywności kontaktów, sprzyjających przejmowaniu trendów mody ze świata rzymskiego. Informacje na ten temat przyniosą wyniki analiz wybranych obiektów grobowych datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich, zawierających przedmioty importowane. Szczególnie istotne będą małe elementy użytkowe, a zarazem ozdoby, które z powodzeniem mogły być transportowane na duże odległości, w głąb Barbaricum. Wraz ze studiami nad całością inwentarza grobowego, pozwoli to zaprezentować modelowy strój kobiecy z faz B1- B2/C1, a także wszelkie widoczne w nim wpływy pochodzące z cesarstwa rzymskiego.
27. Postrzeganie czasu przez osoby będące w związku i przez singli. dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Na postrzeganie czasu wpływa wiele czynników, wśród których wymienić można między innymi emocje czy jakość życia. Postanowiono porównać dwie grupy badawcze - grupę singli oraz grupę osób będących w związku. Według danych teoretycznych we wspomnianych grupach powinna pojawić się różnica w bilansie emocji i poziomie zadowolenia ze statusu w związku, mających wpływ na jakość życia. W niniejszej pracy postawiono trzy hipotezy. Pierwsza z nich zakłada, iż osoby będące w związku są statystycznie bardziej zadowolone ze swojego statusu niż single. Druga - osoby będące w związku, w porównaniu do singli, statystycznie częściej oceniają czas jako pozytywny niż destruktywny. Trzecia natomiast, iż u osób będących w związku subiektywna ocena szybkości upływu czasu jest większa niż u osób nie będących w związku. Celem zweryfikowania postawionych hipotez zbadano 68 osób Kwestionariuszem Metafory Czasu oraz ankietą, zawierającą pytania dotyczące statusu w związku i poziomu zadowolenia. Wśród badanych znalazły się 34 kobiety i 34 mężczyzn. Grupa singli i grupa osób będących w związku okazały się również być równoliczne i składały się z 34 osób. Wyniki badania pokazały, że zadowolenie ze statusu w związku jest wyższe w grupie osób będących w związku. Tezy dotyczące postrzegania czasu nie znalazły jednak potwierdzenia, nie pojawiły się istotne statystycznie różnice związane z postrzeganiem czasu. Rezultaty badania mogą wynikać z faktu, iż mimo wyższego zadowolenia ze statusu, osoby będące w związku również doświadczają negatywnych emocji. Celem rozwinięcia i poszerzenia badań, warto byłoby dołączyć do nich skalę PANAS, która pozwoliłaby na zweryfikowanie bilansu uczuć pozytywnych oraz negatywnych. Ponadto, istotne różnice w postrzeganiu czasu mogłyby pojawić się w badaniu większej grupy badawczej.
28. Wpływ przynależności państwowej Truskawca na jego architekturę i układ przestrzenny dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu zmian przynależności państwowej Truskawca, na jego architekturę i układ przestrzenny. Truskawiec jest miejscowością uzdrowiskową, leżącą na zachodniej Ukrainie, w obwodzie lwowskim. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1427 r. Miejscowość była wtedy częścią Królestwa Polskiego, co zmieniło się w 1772 r., w związku z I rozbiorem Polski. W czasie przynależności do państwa polskiego, Truskawiec był niedużą wsią, której mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, hodowlą bydła oraz produkcją soli. Wzmianki o architekturze miejscowości z tego okresu są bardzo oszczędne. Nie istnieją przedstawienia kartograficzne, z widocznym układem przestrzennym wsi, w tym czasie. Od 1772 r. miejscowość należała do Monarchii Habsburgów, w następnych dziesięcioleciach przekształconej najpierw w Austrię, a później w Austro-Węgry. W okresie tym, w 1827 r., do miejscowej karczmy dobudowano pierwsze pomieszczenia kąpielowe, co symbolicznie zapoczątkowało działalność uzdrowiska. Decyzja ta znacznie wpłynęła na obraz architektury i układu przestrzennego miejscowości. Początkowo, powstające w Truskawcu budynki zdrojowe, nawiązywały do klasycyzmu, przy zachowaniu cech architektury wiejskiej. Od lat 40. i 50. XIX w., popularność zyskał „styl szwajcarski”, a także różne formy historyzmu. W latach 90. XIX w., w Truskawcu powstały pierwsze budynki secesyjne. Popularny stał się również styl zakopiański. Większość powstających w tym okresie budynków była drewniana. Do I wojny światowej „styl szwajcarski”, secesja, styl zakopiański oraz historyzm, były głównymi kierunkami architektonicznymi w Truskawcu. W okresie tym, zmienił się znacznie układ przestrzenny miejscowości. Powstały nowe ciągi komunikacyjne, a zabudowa stała się bardziej zwarta. Zalążkiem układu ulic, były jednak dawne drogi wiejskie, istniejące przynajmniej od końca XVIII w. W 1918 r. miejscowość znalazła się terenie, istniejącej krótko Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a od 1919 r. należała do Polski. Rozpoczął się wtedy nowy okres przynależność państwowej Truskawca. W miejscowości wciąż powstawały wtedy budynki w wymienionych wcześniej stylach. Nowością były budowle modernistyczne, zwykle murowane, znacznie wyróżniające się wśród pozostałej architektury. Budowano także nowe ulice, które nie wpłynęły jednak znacznie na układ przestrzenny miejscowości. W latach 1945-1991 Truskawiec należał do Związku Radzieckiego. Miejscowości nadano wtedy prawa miejskie. W okresie tym, wiele budynków powstałych przed II wojną światową zostało wyburzonych. Nowa architektura, pod względem stylistycznym, do lat 60. XX w. odwoływała się do neoklasycyzmu, a później do modernizmu. Znaczny wpływ na układ przestrzenny miejscowości, miała okalająca ją obwodnica, wybudowana przed 1965 r. Od 1991 r. miasto należy do państwa ukraińskiego. Powstająca od lat 90. XX w. architektura współczesna, jest znacznie bardziej różnorodna. Część nowych budynków, odnosi się do form historycznych, przede wszystkim
29. O performatywno-teatralnych eksploracjach etnograficznych na przykładzie uczestnictwa w praktykach teatralnych "Studia Appendix" dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy było zbadanie zjawiska związanego ze współczesnym przekazem powstającym na pograniczu sztuki i warsztatu aktorskiego w Studiu Appendix, czyli wykorzystaniu teorii performansu do analizy zebranych materiałów, które wymagają również odpowiedniego podejścia charakterystycznego dla badań antropologicznych. Aby to zrobić, wskazałam na źródła opisowo-interpretacyjne związane z pojęciami stanowiącymi punkt wyjścia dla moich poszukiwań badawczych. Wykorzystałam również swoją rolę badacza i praktyka ośrodka warsztatów teatralnych „Studio Appendix” do analizy zjawiska związanego z tematem mojej pracy. W obrazach performatywnych zwróciłam uwagę na rodzaj napięcia, jakie wytworzyło się między wykonawcą a odbiorcą. Za główną hipotezę badawczą przyjęłam stwierdzenie, że rola badacza zajmuje w koncepcji performansu szczególne miejsce, gdzie jest on nie tylko antropologiem opisującym i analizującym określoną część przekazu artystycznego, ale przede wszystkim jest jego uczestnikiem. Występując z innymi, choć z innej perspektywy, bierze udział w spektaklach, przeżywa je, a rezultat swych obserwacji i odczuć przelewa na papier. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym zatytułowanym „Podstawowe pojęcia” koncentrowałam się na wyjaśnieniu w sposób opisowo-interpretacyjny pojęć: performatywność, zwrot performatywny oraz świadomość kształtowania i stosowania na scenie języka ciała. Te pojęcia stanowiły punkt wyjścia dla moich poszukiwań teoretycznych i badawczych. 
W rozdziale drugim, zatytułowanym „Praktyki teatralne Studia Appendix” przedstawiłam sylwetkę założyciela Studia Appendix - Łukasza Chojętę, absolwenta Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz krótką charakterystykę działalności wrocławskiego studia teatralnego. Rozdział trzeci, poświęciłam analizie współczesnego aktorstwa na przykładzie występów grupy osób, pasjonujących się sztuką sceniczną. W pierwszej kolejności przedstawiłam spektakle Po moim trupie, Improza, Ja Mania, w których grupa ta prezentuje warsztat aktorski nabyty w trakcie cyklicznych zajęć w Studiu Appendix. W następnej kolejności prezentowałam sylwetki aktorów, a rozdział kończyłam prezentacją wywiadów z zaproszonymi na spektakle widzami i przeprowadzeniem analizy opinii obserwatorów, uzależnionych od takich czynników jak które były uzależnione od osobowość oraz środowisko, z którego wywodzi się widz. Opisując proces wykorzystania teorii performansu do analizy zebranych w tej pracy materiałów, odwołałam się do źródeł opisowo-interpretacyjnych związanych z pojęciami, które wcześniej wymieniłam oraz wykorzystałam rolę badacza jako praktyka ośrodka warsztatów teatralnych „Studia Appendix” . W moich rozważaniach dotyczących warsztatu aktora odwołałam się do mojej wiedzy dotyczącej teatru, przekazu scenicznego, interpretacji postaci, itp.
30. Wizja świata antyszczepionkowców dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Badania wizji świata antyszczepionkowców w Polsce zostały oparte na dostępnych materiałach z różnych dyscyplin naukowych. W celu rzetelnego przeprowadzenia badań i zaprezentowania wyników w sposób antropologiczny, starałem się przeanalizować jak najwięcej materiałów dotyczących tego środowiska. Obecnie ilość publikacji antropologicznych na wybrany przeze mnie temat jest niewielka. Prace naukowe na temat antyszczepionkowców to przede wszystkim artykuły z zakresu medycyny, w których autorzy polemizują z argumentami przeciw szczepieniom. Z tego powodu zdecydowałem się na zaczerpnięcie informacji z prac badawczych opisujących pokrewną problematykę. Wybrałem publikacje dotyczące grup wierzących w tzw. teorie spiskowe. Posłużę się także materiałami, dotyczącymi niektórych mniejszości religijnych popularnie nazywanych sektami. W swojej pracy zamierzam oddać głos reprezentantom ruchu antyszczepionkowego aby zaprezentować ich punkt widzenia, a nie prowadzić ocenę moralną przyjętej przez nich postawy społecznej. Badania koncentrują się na zjawisku ruchu społecznego w kontekście społeczeństwa neoliberalnego i nie odwołują się do argumentacji medycznej. Podstawą rozważań jest teoria rządzenia M. Foucault i konfrontowanie stawianych przez niego teorii z szeroko pojmowaną potrzebą wolności obywatelskiej. W tym przypadku chodzi o wolność do samodzielnego wyboru terapii medycznej. Szczepienia mogą spowodować utratę zdrowia lub życia dzieci i dorosłych. Doświadczenie takiego rodzaju powikłań może spowodować reakcję emocjonalną u niektórych osób. Wynikiem takiej sytuacji może być trauma, która doprowadzi do utraty zaufania do lekarzy oraz profilaktyki proponowanej przez rząd. Z tego powodu przyjrzałem się innym grupom, które podważają kompetencję władz politycznych lub medycznych. Próbowałem w ten sposób dostrzec prawdopodobne analogie do antyszczepionkowców. Skorzystałem z materiałów historycznych opisujących zmiany w środowiskach antyszczepionkowych i ich oddziaływanie na społeczeństwo. Wybór ten uzasadniam tym, że podobnie jak w przypadku teorii spiskowych, mamy tu do czynienia z wiedzą dystrybuowaną poza głównym nurtem medialnym, bardzo często przy pomocy Internetu. Przekonania o szkodliwości szczepionek często opierane są na względach religijnych. Medycyna zna przypadki, w których wyznanie to ograniczyło praktyki medyczne dozwolone dla jej wyznawców. Wykorzystałem przede wszystkim materiały naukowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na ułatwioną dostępność źródeł. W przypadku materiałów historycznych dotyczących Polski przytaczam podejście do epidemii w warunkach naszego kraju na przestrzeni lat i związanych z tym różnych systemów politycznych. Pracę wykonałem zgodnie z zasadami metody jakościowej posługując się przede wszystkim wywiadem nieustrukturyzowanym. Wykorzystałem także obserwację uczestniczącą ograniczoną jednak w dużej mierze do aktywności w środowisku internetowym ze względu na szczególną aktywność grupy w Internecie. Dodatkowo w