wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Samoocena i style przywiązania a poczucie satysfakcji seksualnej w związkach dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
2. Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości życia seniorów dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
3. Podmiotowe uwarunkowania aktywności prozdrowotnej wśród młodych dorosłych dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
4. Osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzaleznienia od jedzenia u mężczyzn dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
5. Wpływ informacji wzrokowych na percepcję ciężaru w wirtualnej rzeczywistości dr Marcin Czub Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Postrzeganie masy obiektu jest wypadkową wielu czynników. Przedstawione badanie opisuje zależności rządzące subiektywnym doświadczeniem ciężaru takie jak iluzja rozmiaru-masy (z dwóch przedmiotów o tej samej masie cięższy wydaje się ten o mniejszej objętości) i poddaje testowi zachodzenie tego właśnie zjawiska w środowisku immersyjnej wirtualnej rzeczywistości. Celem badania jest sprawdzenie, czy manipulowanie rozmiarem obciążników sztangi w środowisku VR może powodować zmiany w doświadczaniu ciężaru sztangi, a w efekcie usprawnić proces ćwiczeń. W eksperymencie 29 osób zostało poddanych pomiarowi wytrzymałości mięśnia dwugłowego ramienia, wskaźnikiem której była ilość powtórzeń wykonanych w ćwiczeniu na tzw. 'wolnym ciężarze' czyli łamanym gryfie sztangi dodatkowo dociążonym obciążnikami. W jednym z warunków badani wykonywali ćwiczenie patrząc na siebie w lustrze. W drugim warunku byli zanurzani w środowisku wirtualnej rzeczywistości, gdzie zamiast odbicia swojego ciała widzieli w lustrze odbicie potężnie zbudowanego mężczyzny trzymającego sztangę z obciążnikami o wiele większych rozmiarów, niż w rzeczywistości. Badanie przeprowadzono w modelu grup zależnych, kolejność warunków była rotowana. Chociaż w eksperymencie nie zaobserwowano spodziewanego efektu iluzji rozmiar-masa, udało się ustalić, że badani zanurzeni w środowisku wirtualnej rzeczywistości są w stanie wykonać istotnie więcej powtórzeń sztangą zanim wyczerpią się ich siły, co ma istotne implikacje dla działań rehabilitacyjnych i treningowych oraz daje podstawy do dalszego rozwoju badań w tym obszarze.
6. Audiosfera filmów z muzyką Jeana-Baptisty Lully'ego prof. dr hab. Bożena Muszkalska prof. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
7. Czołg M4 Medium - historia pojazdu w czasie II Wojny Światowej dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca zawiera historię amerykańskiego czołgu średniego M4, pojazdów bezpośrednio poprzedzających ów czołg oraz rozwoju sił pancernych Stanów Zjednoczonych do końca II wojny światowej.
8. Wizerunek cesarza Napoleona Bonaparte w latach 186-1815 w świetle relacji żołnierzy Ks. Warszawskiego dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
"Wizerunek cesarza Napoleona Bonaparte w latach 1806-1815 w świetle relacji żołnierzy Księstwa Warszawskiego" - Celem pracy jest przybliżenie sposobu postrzegania postaci Napoleona Bonaparte przez polskich żołnierzy, walczących w wojnach napoleońskich w latach 1806-1815. Pierwszy rozdział zakłada przedstawienie wizerunku Cesarza Francuzów jako polityka. Skupia się na ukazaniu jego cech oraz popełnionych przez niego błędów, które w efekcie doprowadziły do upadku cesarstwa. Drugi rozdział poświęcony jest na ukazaniu Napoleona Bonaparte jako wodza. Prezentuje zarówno jego sukcesy militarne, jak i porażki. Opisuje szacunek, jakim polscy żołnierze darzyli Cesarza Francuzów oraz jego zdolności dowódcze. Trzeci rozdział podejmuje zagadnienia związane ze stosunkiem Napoleona do sprawy polskiej. Pokazuje również zmiany, jakie wystąpiły w świadomości Polaków, w wyniku różnych działań politycznych Cesarza Francuzów. Całość ma przedstawić przede wszystkim specyfikę relacji pomiędzy zwykłymi zwykłymi żołnierzami, a osobą Napoleona Bonaparte. Podstawą źródłową pracy są pamiętniki, relacje oraz listy sporządzone przez Polaków. Mimo iż większość autorów badanych wspomnień próbuje oddać w nich emocje, jakie towarzyszyły im podczas opisywanych wydarzeń, to należy pamiętać, że część z omawianych źródeł powstało wiele lat po upadku Cesarza Francuzów. Z tego względu, jego wizerunek w pamiętnikach może być zniekształcony. Problem ten nie dotyczy korespondencji, gdyż była ona pisana w trakcie wojen napoleońskich. Jednak przeszkodą podczas analizy listów pozostaje działający wówczas aparat cenzury, który to w przypadku zagadnienia jakim jest opinia żołnierzy nt. Cesarza Francuzów, skutecznie eliminował wszelkie pisma krytykujące władzę.
9. Oblężenie Delhi w 1857r. oczami uczestników dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest poglądom wybranych uczestników oblężenia Delhi na kwestie związane z powstaniem sipajów i kluczowymi etapami walk, jak również ich stosunkowi względem brytyjskiego dowództwa.
10. Przygotowanie nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematyka prezentowanej pracy dotyczy przygotowania nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie. W pierwszym rozdziale pracy umieszczone zostały teoretyczne informacje dotyczące kultury oraz zjawiska wielokulturowości. Ponadto zawarto zagadnienie traktujące o edukacji wielokulturowej. Drugi rozdział dotyczy zawodu nauczyciela i jego roli we współczesnym świecie, jak również kompetencji wielokulturowych jakie powinien posiadać nauczyciel. W rozdziale trzecim zawarte zostały metodologiczne podstawy badań własnych. Praca kończy się omówieniem wyników badań własnych.
11. Sposoby postrzegania przyjaźni przez uczniów szkół średnich Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, w tym Internetu, który znacznie wpływa na wygląd relacji międzyludzkich, niestety bardzo trudno jest znaleźć prawdziwego przyjaciela. Sieć nie tylko modyfikuje, ale przede wszystkim ogranicza bezpośredni kontakt z drugą osobą, który znacznie wpływa na jakość budowanych relacji. Często pojawia się problem ze wzajemnym zrozumieniem i uznaniem indywidualności danej jednostki. Tworzy się zatem dystans między ważnymi dla siebie osobami oraz powstają pewne kłopoty w komunikacji międzyludzkiej. Wzajemne relacje stają się coraz mniej trwałe, a ludzie są wobec siebie coraz mniej ufni, co znacznie wpływa na rozumienie pojęcia przyjaźni. Pomimo tego jest ona ważnym elementem ludzkiej egzystencji oraz pozwala zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Przyjaźń szczególne znaczenie odgrywa przede wszystkim w okresie dojrzewania, a jedną z głównych potrzeb w tym czasie jest akceptacja ze strony grupy rówieśniczej. Młodzież nawiązuje dużo nowych znajomości, spędza coraz więcej wolnych chwil z rówieśnikami oraz zdobywa wiedzę i umiejętności z innych źródeł niż rodzice, tak jak to było dotychczas. Tworzą się zatem przyjaźnie oraz pojawiają pierwsze miłości. Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy porusza problematykę okresu adolescencji w świetle literatury przedmiotu. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki wieku dojrzewania, a także opisano zachodzące zmiany w sferze rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego oraz przedstawiono sposób kształtowania się tożsamości. W drugim rozdziale omówiono problematykę przyjaźni w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiono definicję przyjaźni i jej znaczenie w życiu młodzieży. Dodatkowo opisano w jaki sposób budowane są związki przyjacielskie, opisano zaistniałe deformacje przyjaźni i oraz przedstawiono zależność między kompetencjami społecznymi a relacjami przyjacielskimi. Rozdział trzeci zawiera założenia metodologiczne własnych badań. Ukazano w nim przedmiot badań oraz ich cel, propozycje problemów badawczych, metody i techniki badawcze oraz zawarto charakterystykę badanych uczniów szkół średnich. W rozdziale czwartym przedstawiono szczegółowe wyniki badań własnych. Rozdział piąty stanowi podsumowanie wyników badań. Zawarto w nim wnioski oraz postulate pedagogiczne płynące z poszczególnych rozdziałów i przeprowadzonych badań.
12. Stereotyp płci a pochwały i krytyka zachowań kobiet i mężczyzn w aspekcie sprawczości i wspólnotowości dr Olga Bąk Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Stereotypy mają istotny wpływ na postrzeganie innych ludzi. Celem badania było sprawdzenie, czy stereotypy płci wpływają na bezpośrednią ocenę (krytykę lub pochwałę) zachowania kobiet i mężczyzn. W tym celu przebadano grupę 78 kobiet w wieku 19 – 30 lat i 57 mężczyzn w wieku 18 – 30 lat, za pomocą autorskiej trzyczęściowej, internetowej ankiety Zachowania kobiet i mężczyzn. Ocenę zachowania zbadano częścią ankiety pt.: Historyjki, która zawierała 8 historii opisujących analogiczne zachowania kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem ich wspólnotowych i sprawczych aspektów. Nasilenie stereotypu płci zbadano za pomocą części ankiety pt.: Role Społeczne oraz Aktywności, które mierzyły zgodność poglądów osób badanych ze stereotypem płci. Wyniki badania pokazują, że w większości przypadków ocena analogicznych zachowań kobiet i mężczyzn jest różna i zależy od płci bohatera sytuacji. Analizy wskazują, że ocena zachowania kobiet i mężczyzn jest zgodna z opisywanym w literaturze stereotypem płci (nakazem wspólnotowości wobec kobiet i sprawczości wobec mężczyzn). Uzyskano też nieliczne związki między nasileniem stereotypu płci a tymi ocenami zachowań. Dotyczyły one głównie krytyki kobiet wobec mężczyzn, którzy nie wykazywali się sprawczością.
13. Informacje zwrotne od matki a przekonania o własnych zdolnościach fizycznych i radzenie sobie w sporcie dr Olga Bąk Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem pracy było sprawdzenie czy i jak rodzaj informacji zwrotnych odbieranych przez dziecko będzie miał związek z przekonaniami o naturze zdolności sportowych i radzeniu sobie w sporcie u dorosłych zawodników. Badania przeprowadzono wśród studentów w wieku 19-26 lat (śr.=21,5), N = 99, w tym 44 kobiety i 55 mężczyzn. Zastosowano następujące metody: Kwestionariusz Komunikacji z Matką, Kwestionariusz Koncepcji Natury Zdolności Sportowych (CNAAQ-II) oraz Kwestionariusz Doświadczeń Sportowych (ACSI-28). Wyniki wskazały, że im częstsze pozytywne informacje zwrotne, także te związane z zaangażowaniem w sport, tym silniejsze przekonania o zmienności natury zdolności fizycznych. Im częściej badani otrzymywali informacje zwrotne (pozytywne i negatywne) dotyczące sposobu wykonania oraz pochwały dotyczące wysiłku, tym silniejsze mają przekonanie o zmiennej naturze zdolności sportowych. Z kolei, im silniejsze były u zawodnika przekonania o zmienności natury zdolności fizycznych, tym lepsze odnotowywano wyniki w psychologicznym radzeniu sobie w sporcie. Przekonanie o stałości było natomiast tym silniejsze im częściej osoby były przez matki krytykowane w odniesieniu do cech lub wysiłku oraz za aktywność sportową. Związki przekonań o stałości zdolności sportowych z radzeniem sobie w sporcie okazały się nieistotne.
14. Twórczość dziecka w przestrzeni edukacyjnej - autorski projekt warsztatu dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy było stworzenie autorskiego projektu warsztatu mającego na celu wspierać nauczycieli w budowaniu postaw twórczych w ich wychowankach. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. W czterech z nich analizuję literaturę przedmiotu, piąty rozdział stanowi mój autorski projekt. W rozdziale pierwszym omawiam podstawowe pojęcia z zakresu twórczości oraz jej cechy, rodzaje i etapy. Opisuję w nim również przejawy twórczości u dzieci oraz zagadnienie kompetencji twórczych. W rozdziale drugim skupiam się na edukacji w życiu dziecka twórczego. Omawiam w nim rozwijanie myślenia twórczego u dzieci, pedagogikę kreatywną oraz rolę jaką pełni pedagog w pobudzaniu kreatywności u wychowanków. W rozdziale trzecim przybliżam temat kompetencji twórczych oraz omawiam treningi i warsztaty, mające na celu ich rozwijanie. W rozdziale czwartym przybliżam teoretyczne zagadnienia z dziedziny metodyki projektowania i przeprowadzania szkoleń. Omawiam szkolenie oraz jego etapy, opisuję cykl Kolba oraz przybliżam krótko metody, jakie zastosowałam w projekcie warsztatu. W rozdziale piątym przedstawiam autorski projekt szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwalający im zrozumieć rolę kreatywności w życiu człowieka oraz wyposażyć ich w podstawowe metody pozwalające im rozwijać kreatywność u nich samych oraz ich wychowanków. Moja praca zwieńczona jest zakończeniem.
15. Z Galicji do Bośni i na Dolny Śląsk. Losy rodziny Skrzypaczów (XIX-XX w.) prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Niniejsza praca skupia się na przekrojowej analizie losów polskich reemigrantów w czasie od XIX do XXI wieku, przesiedlonych z terenów galicyjskich na Półwysep Bałkański, a następnie na Dolny Śląsk. Na tle wydarzeń historycznych oraz charakterystyki aspektów polityczno-społecznych i gospodarczych zostały opowiedziane dzieje tytułowej rodziny Skrzypaczów. Zbadano jaki wpływ na współczesnych potomków miało życie ich przodków. W pracy można zauważyć, iż przeplatają się między sobą fakty historyczne i odnoszące się do nich relacje osobiste członków rodziny. Na początku pracy omówiono aspekty polityczne i społeczne Galicji oraz Bośni i Hercegowiny. Kolejny rozdział opisuje trudne początki życia polskiej ludności przesiedlonej na tereny bałkańskie. Następnie został zobrazowany wpływ wydarzeń historycznych I i II Wojny Światowej na życie Polaków zamieszkujących Półwysep Bałkański. W kolejnym etapie zostały przedstawione warunki powrotu reemigrantów do Ojczyzny oraz charakterystyka osiedlenia się na ziemiach Dolnego Śląska. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano współczesne życie rodzin przeniesionych z terenów Jugosławii i ich potomków.
16. Koncerty fortepianowe Bogusław Schaeffera prof. dr hab. Maciej Gołąb Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy sześciu koncertów fortepianowych Bogusława Schaeffera (1929-2019), polskiego kompozytora muzyki awangardowej. Utwory, pisane w latach 1957-2005, poddane są analizie logocentrycznej, skupionej na poszukiwaniu nowatorskich technik i rozwiązań kompozytorskich. Analiza poprzedzona jest próbą odtworzenia estetyki i filozofii twórczości kompozytora oraz charakteryzacją całego jego dorobku twórczego. Spojrzenie historiograficzne daje podstawy do twierdzenia, że w twórczości kompozytora najważniejsze były pojęcia złożoności, zmienności i kontrastu. Na nie to nakierowana jest analiza, przeprowadzona w kategoriach: technologii brzmienia, notacji, melosfery, chronosfery, sonosfery (pojęcia wprowadzone przez M. Gołąba), faktury oraz formy muzycznej. Jej wyniki przynoszą ciekawe odkrycia na temat związków procesu kompozycji z grafiką (przede wszystkim z collage'em). Centralne miejsce w opisie koncertów fortepianowych zajmuje partia fortepianu. Jej wykonawstwu (m.in. przez samego kompozytora) poświęcony jest osobny rozdział pracy. Stara się on zdefiniować charakterystyczny styl pianistyczny Schaeffera. Naświetlenie problemu od strony historiogaficznej, analitycznej i pragmatyczno-pianistycznej daje pełny obraz twórczości wciąż mało znanego nestora polskiej awangardy muzycznej.
17. Blitzkrieg w świetle wspomnień niemieckich oficerów prof. dr hab. Jerzy Maroń Historia - zaoczne I stopnia
Praca opisuje niemiecką doktrynę wojny szybkiej, od momentu doświadczeń i analiz walk I Wojny światowej poprzez krystalizowanie się koncepcji Blitzkrirgu, do praktycznego jej zastosowania podczas działań II Wojny Światowej. Poruszone zostało zagadnienie powstania broni pancernej okoliczności, które skłoniły oficerów niemieckich do zainteresowania się tym rodzajem broni. Realia Republiki Weimarskiej i sytuacja armii niemieckiej - koncepcja "obrony ruchowej". Początek III Rzeszy - wojna szybka jako doktryna ofensywna. Rozwój broni pancernej i lotnictwa w Niemczech, konstrukcje pod kątem założeń Blitzkriegu. Etapy ekspansji III Rzeszy i wybuch wojny. Skuteczność doktryny w pierwszych latach wojny oraz jej zmierzch w zderzeniu z warunkami panującymi w Związku Sowieckim. Praca kończy się na bitwie w Łuku Kurskim który był ostatnią próbą przejęcia przez Wehrmacht inicjatywy operacyjnej na froncie wschodnim.
18. Doradztwo zawodowe w opiniiuczniów szkół ponadpodstawowych dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie opinii uczniów szkół ponadpodstawowych na temat doradztwa zawodowego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety, w swojej pracy ukazałam znaczenie doradztwa w tworzeniu ścieżki kariery oraz czynniki mające wpływ na jego przebieg. Praca złożona jest z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera zarówno definicje jaki i teorie dotyczące poradnictwa zawodowego.. Drugi rozdział mówi o roli doradztwa zawodowego w kształtowaniu ścieżki kariery oraz predyspozycje uczniów i uwarunkowania środowiskowe, które mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacji. Trzeci rozdział to teoretyczny opis metodologii badań oraz wyjaśnienie metod i technik użytych do przeprowadzenia badań. W czwartym rozdziale ukazana została analiza wyników kwestionariusza w sposób opisowy i graficzny.
19. Neolityczne aerofony na terenie Europy dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest próba rekonstrukcji wytwarzania i użytkowania aerofonów w neolicie. Przedmiotem badań są znaleziska interpretowane jako instrumenty dęte z terenów Europy. Stosując klasyfikację instrumentów Hornbostela-Sachsa, rozbudowaną przez autorkę, wyróżniono różne typy aerofonów. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie formalne znalezisk. Na podstawie publikowanych danych na temat śladów na artefaktach, wykorzystanych surowców oraz obserwacji rekonstruktorów, wykonujących repliki dawnych instrumentów dętych, udało się przybliżyć proces wytwarzania. Analiza śladów użytkowania, kontekstu odkrycia zabytków oraz analogie etnograficzne pozwoliły przedstawić możliwe funkcje aerofonów. Wiele danych przemawia za tym, że sposób wykorzystywania instrumentów dętych w neolicie był bardzo zróżnicowany. Porównanie cech aerofonów z kulturami archeologicznymi, pozwoliło również stwierdzić, że dla niektórych jednostek kulturowych charakterystyczne są określone kategorie instrumentów.
20. Redukowanie napięcia emocjonalnego dzieci poprzez warsztat bajkoterapii dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
21. Rozwijanie komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9) dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Ludzie mogą komunikować się na wiele sposobów. Gestykulacja, mimika, mowa ciała dostarczają mnóstwo informacji. Każdego dnia komunikujemy się z wieloma osobami. Istnieją różne powody komunikacji. Komunikujemy się, aby zademonstrować to, co odczuwamy w danej chwili, by wyrazić własne potrzeby, chęci, wymienić wiadomości z drugim człowiekiem, aby uzyskać wsparcie od niego, zaspokajać swoje potrzeby. W toku komunikacji interpersonalnej człowiek dostarcza informacje drugiej osobie oraz otrzymuje je od tej osoby. Tematem powyższej pracy dyplomowej jest „Rozwijanie komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9)”. Niniejszą pracę cechuje charakter projektowy. Postanowiłam pisać pracę o tej tematyce, ponieważ komunikacja werbalna jest bardzo ważną częścią rozwoju dziecka, a sam temat niezwykle ważny i warty zgłębienia. Celem niniejszej pracy była próba rozwinięcia komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Współcześnie coraz mniej uwagi poświęca się komunikacji werbalnej, dlatego warto podjąć ten temat. Rozmowa dwojga ludzi nierzadko jest podmieniana na wysyłanie wiadomości tekstowych. Rodzice przeznaczają mało czasu na dialog ze swoimi dziećmi. Dla każdego główną rolę gra wirtualny świat w którym brakuje miejsca na dialog z drugim człowiekiem. Jest przesyłanie wiadomości w postaci zdawkowych zdań, posługiwanie się skrótami językowymi. Dlatego ważne jest, aby uwidocznić rozwój komunikacji werbalnej, na co zwracam uwagę w niniejszej pracy dyplomowej. Pierwszym rozdziałem, który został w niej napisany jest rozdział teoretyczny. Na jego wstępie skupiłam się na próbie scharakteryzowania kompetencji komunikacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pierwszy podrozdział poświęcony został charakterystyce kompetencji komunikacyjnych. Powołałam się tutaj między innymi na opracowania Anny Wojnarskiej oraz Kingi Kuszak. W drugim podrozdziale skupiłam się na technikach komunikacji werbalnej. Na wstępie zdefiniowałam komunikację i komunikację werbalną, ponieważ będzie to odpowiedni początek do kolejnych przemyśleń dotyczących technik komunikacji w następnej części niniejszego podrozdziału. Pytania to jedne z technik komunikacji werbalnej, które zostały scharakteryzowane w tym podrozdziale. Trzeci podrozdział był poświęcony roli nauczycieli oraz rodziców w kreowaniu kompetencji komunikacyjnych dziecka. W drugim rozdziale pracy skupiłam się na analizie rozwojowej dziecka w różnych okresach życia. Zostały tu zanalizowane zmiany jakie dokonują się w rozwoju człowieka zaczynając od fazy noworodka a kończąc na późnym dzieciństwie. Trzeci rozdział został poświęcony metodom pracy wychowawczej i pedagogicznej. Opisałam tu różne metody i techniki. Zaprezentowałam również autorskie scenariusze zajęć, które zostały zrealizowane z dziećmi w wieku 7-9 lat w Szkole Podstawowej Czwarty rozdział opisywał warunki miejsca, gdzie był realizowany projekt oraz refleksję pedagogiczną nad scenariuszami zajęć, które przeprowadzono. Opisano w niej co udało się zr
22. Rozwijanie empatycznej komunikacji interpersonalnej wśród uczniów klas VII dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca dyplomowa podejmuje problematykę porozumiewania się między rówieśnikami w wieku nastoletnim. Zawarłam w niej definicyjne ujęcie terminów komunikacji, komunikowania oraz komunikowania się. Opisałam różne podejścia rozumienia pojęcia komunikacji oraz wybrane modele porozumiewania się. Omówiłam rolę grupy rówieśniczej w kształtowaniu relacji, a także, jaki wpływ wywierają nowe technologie na sposób porozumiewania się, jakie niosą ze sobą skutki pozytywne i ograniczenia w tym procesie. Zawarłam etymologię słowa empatia, różne jej definicje oraz funkcje, jakie pełni. Opisałam sześć mechanizmów wpływających na pobudzenie empatyczne u człowieka, a także jej siedem poziomów. Skupiłam się na opisaniu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci w wieku trzynastu lat. Cykl scenariuszy napisany w ramach pracy dyplomowej ma na celu rozwinąć umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętności związane z rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych u rozmówcy, a także umiejętności nazywania ich. Ponadto, mają na celu zapoznać uczestników zajęć z poprawnym tworzeniem komunikatów. W związku z napisanymi scenariuszami, w pracy również zawarłam ogólne definicje metod i technik prowadzenia zajęć, a także wymieniłam i omówiłam metody i techniki użyte przeze mnie w scenariuszach. Scharakteryzowałam placówkę, w której realizowałam swój cykl scenariuszy, a także zespół klasowy, z którym miałam przyjemność pracować. Po przeprowadzonych zajęciach, opisałam wybrane ćwiczenia i zabawy, zaznaczyłam, co poszło po mojej myśli, na jakie problemy się natknęłam. Wskazałam również modyfikacje, których dokonywałam w trakcie zajęć, ale także te, które bym wprowadziła przy kolejnej możliwości przeprowadzenia tych scenariuszy.
23. OFICEROWIE POLSCY W OBOZACH ODOSOBNIENIA PO KAMPANII WRZEŚNIOWEJ W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ STEFANA MĘKARSKIEGO 1940-1942 prof. dr hab. Jacek Piotrowski Historia - stacjonarne I stopnia
Kiedy pod koniec września 1939 roku polski rząd został internowany w Rumunii, było wiadomo, że władzę nad pozbawionymi kraju Polakami obejmą nowe osoby. Jedną z nich stał się generał Władysław Sikorski, który został Naczelnym Wodzem i Premierem Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Swoją pozycję na zachodzie zawdzięczał kontaktom zbudowanym w okresie międzywojennym. Urząd jaki sprawował w okresie od 30 września 1939 do 4 lipca 1943 roku starał się wykorzystać do zbudowania silnej pozycji Polski wśród Aliantów. Jednakże, pozycja ta pozwoliła mu również na przeprowadzenie własnej zemsty na politycznych przeciwnikach z dawnych lat. Jego represje spadły na oficerów powiązanych przed wojną z ówczesnymi rządami Sanacji oraz z samym Józefem Piłsudskim. Ci, którzy w swoim życiorysie mieli choćby najmniejszy kontakt z poprzednią władzą lub zwyczajnie podpadli Naczelnemu Wodzowi, byli wysyłani do specjalnych obozów odosobnienia, kreowanych oficjalnie jako stacje zborne dla nieprzydzielonych oficerów. Najpierw we Francji, byli wysyłani do ośrodka Cerizay, następnie w Wielkiej Brytanii kierowano ich na wyspę Butę w Szkocji, do miasta Rothesay. Takim sposobem znaleźli się tam tacy ludzie jak generał Dąb-Biernacki, generał Ludomił Rayski, były wojewoda śląski Michał Grażyński czy pracownik biblioteki lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i poseł III kadencji Sejmu RP Stefan Mękarski, który pozostawił po sobie wspomnienia z tamtego okresu. Oficerowie Ci musieli odnaleźć się w nowej, niesprzyjającej im rzeczywistości, która zmuszała ich do życia na uboczu toczącej się wojny. Mogli oni spróbować ściągnąć na wyspę swoje rodziny, uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego czy wykładach na różne tematu, W mieście funkcjonowała także kantyna i różne kluby sportowe. Przez Rothesay przewinęło się mnóstwo osób, ale liczba obecnych jednocześnie na wyspie oficerów nie przekroczyła 600. Obóz w Rothesay istniał oficjalnie przez dwa lata a jego funkcjonowanie zakończyły protesty brytyjskich polityków w Izbie Gmin. Od wiosny 1942 roku, przebywających w Rothesay oficerów wysyłano na urlopy lub przesuwano w stan nieczynny. Większość z nich starała się na własną rękę ułożyć sobie życie w Wielkiej Brytanii żyjąc z wydawanego im okrojonego uposażenia. Tylko nieliczni powrócili do wojska lub podjęli się działalności politycznej. Za ich los, największą winę ponosi Władysław Sikorski, który mogąc ukrócić działalność obozu, postawił na zaspokojenie potrzeby własnej zemsty.
24. Importy surowców kamiennych w paleolicie górnym i schyłkowym między Odrą a Nysą Kłodzką dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy było udokumentowanie wyrobów wykonanych z importowanych surowców skalnych przynależących do stanowisk z górnego i schyłkowego paleolitu, położonych na obszarze pomiędzy dolinami Odry i Nysy Kłodzkiej. Wykazano, że większość importów skalnych miała miejsce podczas górnego paleolitu. Surowce były sprowadzane z kilkunastu wychodni znajdujących się na terenie Polski, Czech i Słowacji. Maksymalny dystans mógł wynosić około 200 km. Najliczniej reprezentowane są radiolaryty karpackie. Interesujące, że z surowców tych wykonano zarówno narzędzia retuszowane, jak i rdzenie oraz półsurowiec.
25. Wpływ nasycenia kolorów na ocenę estetyczną obrazów malarskich. Badanie eyetrackingowe dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Bodźce ponadnormalne to wyolbrzymione wersje bodźców, na które nauczyliśmy się reagować (bądź zostaliśmy obdarzeni przez naturą tendencją do takiej reakcji). Współczesne teorie neuroestetyczne sugerują, że zastosowanie bodźców ponadnormalnych stanowi jedną z fundamentalnych cech sztuki. Jednym z obszarów ich użycia może być kolorystyka obrazów, których intensywność znaczącą odbiega od barw świata naturalnego. Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie hipotezy, iż artysta intuicyjnie zwiększa w swoich pracach nasycenie koloru w taki sposób, aby budziło w odbiorcy najwyższą z możliwych przyjemność estetyczną. 60 obrazów malarskich Henri'ego Matisse'a zostało zaprezentowanych 43 osobom badanym w jednym z trzech warunków: w wersji o oryginalnym poziomie nasycenia koloru, w wersji o zwiększonym nasyceniu kolorów lub w wersji o zmniejszonym nasyceniu. Badani oceniali prace na 5-stopniowej skali, a w czasie dokonywania oceny ich wzrok rejestrowany był za pomocą okulografu. Hipoteza zakładała, że prace o niezmienionym poziomie saturacji otrzymają najwyższe oceny. Dodatkowo przewidziano, iż osąd estetyczny będzie pozytywnie skorelowany z liczbą i średnim czasem fiksacji zarejestrowanych przez okulograf. Nie stwierdzono istotnych różnic między ocenami dokonywanymi w każdej z grup. Główna hipoteza nie potwierdziła się. Między wysokością ocen a liczbą i średnim czasem fiksacji wystąpiła słaba dodatnia korelacja.
26. Faul czy nie faul? Różnice w spostrzeganiu sytuacji spornych w zależności od wagi podejmowanej decyzji dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
W niniejszym badaniu weryfikowano hipotezę mówiącą, że sędziowie piłkarscy częściej decydują się przerwać grę, gdy w sytuacji walki dwóch zawodników drużyn przeciwnych był faul (bez wskazania na miejsce przewinienia), niż gdy pytanie brzmi „czy jednej z drużyn należał się rzut karny?”. Zakładano, że wskutek wagi sytuacji specjalnej, jaką jest w meczu piłki nożnej rzut karny, sędziowie rzadziej zdecydują się odgwizdać faul, aniżeli w przypadku sytuacji nie niosącej za sobą większych konsekwencji mogących wpłynąć na wynik spotkania – regularnego faulu poza polem karnym. W badaniu uczestniczyli polscy sędziowie piłkarscy, w znaczącej większości mężczyźni. Badanych podzielono losowo na dwie grupy. Poinformowano ich, że celem badania jest próba zbadania zgodności sędziów piłkarskich z różnych regionów Polski i szczebli rozgrywkowych (najlepsi sędziowie prowadzili mecze na trzecim szczeblu rozgrywkowym, najmniej doświadczeni – w ligach amatorskich, firmowych). Sędziów piłkarskich podzielono na dwie grupy i poproszono o wykonanie badania w formie kwestionariusza internetowego, zawierającego te same fragmenty wideo meczów piłkarskich. Jedna grupa miała ocenić, czy w 25 sytuacjach boiskowych jednej z drużyn należał się rzut karny po faulu, druga - czy należał się rzut wolny (również po faulu. Jak pokazują rezultaty badania: sędziowie częściej dyktują faule poza polem karnym, niż w jego obrębie. Na częstotliwość dyktowanych fauli wpływa też doświadczenie zawodowe sędziów – im bardziej doświadczony arbiter, tym częściej przerywa grę. Doświadczenie i waga podejmowanej decyzji okazały się czynnikami, które decydują o tym, jak często sędzia dyktuje faul po starciu dwóch piłkarzy. Sędziowie piłkarscy częściej wstrzymują się z podyktowaniem faulu, gdy sytuacja ma miejsce w polu karnym, w obawie przed popełnieniem dużego błędu i wypaczeniem wyniku meczu.
27. Problemy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną dr Joanna Gładyszewska-Cylulko Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej zmieniało swoją definicję wraz z biegiem czasu. Obecne podejście jest zgoła ujednolicone i mocno rozbudowane ze względu na obszerność tego tematu. Niepełnosprawność intelektualna dzieli się bowiem na stopnie, z których każdy ma odmienną specyfikę. Sama diagnoza tego rodzaju niepełnosprawności podlega wielu kryteriom, aby móc jak najrzetelniej ją określić, natomiast w samym procesie diagnostycznym używa się najróżniejszych metod. Moment, w którym orzeka się niepełnosprawność intelektualną dziecka jest dla rodziców przełomowym i znacznie zmienia ich dotychczasowe życie, przyzwyczajenia, system wartości. Weryfikuje relacje. Okres adaptacji do nowej sytuacji życiowej każdy rodzic przechodzi zupełnie inaczej i w innych ramach czasowych. Muszą bowiem przeorganizować dotychczasowe życie na wielu płaszczyznach, a także samemu uporać się z myślami i przyjąć odpowiednią postawę. Dalsze problemy dotyczą organizacji życia z dzieckiem, którego rozwój odbiega od normy. Samo uzyskanie przez rodziców konkretnych i jasnych informacji o stanie ich dziecka może stanowić trudną sytuację. Kolejne dylematy takie jak wybór odpowiednich rehabilitacji, terapii, zajęć, wybór szkoły, zabieganie o dofinansowania mogą być stresujące i mocno pochłaniające rodziców. Jedną z największych trosk rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jest troska o jego przyszłość i o jego dorosłe życie. Prowadzenie i pomoc w przeżywaniu dorosłości przez dorosłe dziecko jest obarczone wieloma pytaniami. Częstą myślą, która nurtuje rodziców uzależnionego od nich dziecka to „czy moje dziecko poradzi sobie (czy będzie szczęśliwe) kiedy nas zabraknie?”. Tym wszystkim problemom poświęciłam moją pracę starając się przedstawić je na przykładzie wybranej rodziny. W rozdziale pierwszym przedstawiłam jak zmieniało się rozumienie pojęcia niepełnosprawności na przestrzeni lat oraz charakterystykę poszczególnych jej stopni w obecnie obowiązującym rozumieniu, a także sposoby diagnostycznych. Rozdział drugi poświęciłam obszarowi problemów rodziców. Począwszy od zachodzących zmian i konieczności przystosowania się do nowej sytuacji, przez dylematy związane z koniecznością podejmowania przez nich konkretnych działań i decyzji, po obawy o przyszłość dziecka. W trzecim rozdziale opisuję przypadek rodziców Ani – dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Przykład ich życia pokazuje, że choć są bardzo silnymi ludźmi, to pewne problemy specyficzne dla posiadania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną są nieuniknione.
28. Wyposażenie kościoła pw. św. Mikołaja w Laskówce dr Arkadiusz Wojtyła Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Praca poświęcona jest zagadnieniu wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja w Lasówce w nawiązaniu do historii regionu i mecenatu zakonu cysterskiego. Jeden z rozdziałów w całości poświęcony jest opisowi wystroju i wyposażenia obiektu. Następnie skupiono się na analizie stylowo-formalna i porównawczej, ze wskazaniem prototypów i zauważonych analogii. Omówiono również skomplikowany program ideowy świątyni.
29. Kościół pw. Narodzenia NMP w Złoczewie - pobożna fundacja Andrzeja Ruszkowskiego dr Arkadiusz Wojtyła Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest pobernardyński zespół klasztorny w Złoczewie. W skład kompleksu wchodzą następujące obiekty: kościół pw. Narodzenia NMP oraz budynek klasztorny, będący obecnie w posiadaniu Sióstr Kamedułek. Istotnym zagadnieniem przy badanym problemie jest osoba fundatora oraz cel przeznaczenia wybudowanych obiektów. W pracy badawczej prześledzono historię założenia powyższego zespołu klasztornego i związków tego kompleksu z miastem Złoczew. Przedstawienie historyczne obejmuje chronologicznie uporządkowane wydarzeń, mające istotny wpływ na obecny kształt tych obiektów sakralnych. W opracowaniu zaprezentowano również sylwetki fundatorów, ponadto dokonano analizy pod kątem stylowo – porównawczym, zaobserwowano podobieństwa względem lokalnej architektury, jak również w pracy poruszono zagadnienie inspiracji z zagranicy. Przeprowadzono badania, mające na celu jednoznaczne określenie autora projektu kościoła klasztornego w Złoczewie, gdyż kwestia ta w literaturze pozostaje sporna. W pracy pochylono się także nad problemem symboliki i wymowy ideowej obiektów. W podsumowaniu przedstawiono autorskie wyniki badań.
30. Wybrane uwarunkowania zaangażowania rodziców w terapię dziecka z autyzmem dr Izabela Lebuda Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Osoby z autyzmem często wymagają pracy w różnych obszarach funkcjonowania i pomocy ze strony wielu specjalistów – psychologa, pedagoga, logopedy czy dietetyka. W każdej sferze oddziaływań wspomagających rozwój dziecka kluczowi są rodzice i opiekunowie. To oni podejmują najważniejsze decyzje o współpracy z określonymi specjalistami, formie terapii, jej intensywności, jak również sami często przyjmują rolę terapeuty – poprzez realizację zaleceń i celów danej metody w środowisku domowym czy nawet samodzielne prowadzenie zajęć terapeutycznych z dzieckiem. Mimo licznych badań sprawdzających funkcjonowanie psychiczne, doświadczane trudności, ale też zasoby rodziców dzieci z autyzmem, niewiele z nich obejmuje udział rodziców w terapii, a zwłaszcza ich stopień zaangażowania. Celem prezentowanego badania było znalezienie różnych uwarunkowań psychologicznych i społeczno – demograficznych, które mogą być powiązane z poziomem w jakim rodzice angażują się w oddziaływania terapeutyczne dziecka ze spektrum autyzmu. Za zmienne uznano takie czynniki, jak uogólnione poczucie samoskuteczności, perspektywa czasu, poczucie wsparcia od specjalistów czy wiek dziecka w momencie diagnozy. Do badania wykorzystano ankietę internetową zawierającą narzędzia samoopisowe. Próba wyniosła 32 osoby. Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować o istnieniu związku stopnia zaangażowania rodziców w oddziaływania terapeutyczne dzieci z ASD z orientacją przyszłościową, uogólnioną samoskutecznością, poczuciem wsparcia od specjalistów oraz postrzeganiem wpływu własnych działań na funkcjonowanie dziecka. W przypadku czynników społeczno-demograficznych, istotny wydaję się tylko wiek dziecka w momencie diagnozy. Perspektywa przyszłościowa, poczucie wsparcia oraz dostrzeganie efektów pracy z dzieckiem okazały się istotnymi predyktorami poziomu zaangażowania.