Zakład Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

Kierownik: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Pracownicy etatowi:
  • dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
    specjalizacja: epoka brązu i okres halsztacki
  • dr hab. Tomasz Gralak, adiunkt
    specjalizacja: okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów
  • dr Dagmara Łaciak, adiunkt
    specjalizacja: epoka brązu i wczesna epoka żelaza
Doktoranci: