praktyki zawodowe na studiach magisterskich

Praktyka zawodowa jest obowiązkowym przedmiotem na studiach magisterskich, którego celem jest zapoznanie studentów/studentek historii sztuki z działaniem instytucji kultury i sztuki, stanowiących w przyszłości miejsce pracy absolwentów naszego kierunku.

 

Czas trwania praktyki

 

1. Praktyka zawodowa trwa 100 godzin, które realizować należy w okresie nie krótszym niż 20 dni roboczych.

 

2. Praktyka zawodowa odbywa się w semestrze letnim I roku studiów magisterskich. Praktyka może być realizowana w trakcie trwania semestru i sesji egzaminacyjnej (pod warunkiem, że godziny praktyki nie kolidują z zajęciami na studiach i egzaminami) lub w okresie letniej przerwy semestralnej. Praktykę należy ukończyć przed końcem wrześniowej sesji poprawkowej.

 

3. W uzasadnionych przypadkach student/tka może odbyć praktykę zawodową w innym terminie, o ile nie będzie to kolidowało z wypełnieniem przez niego obowiązków wynikających z toku studiów. Zgody na odbycie praktyki w innym terminie udziela Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej, po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyk.

 

Miejsce odbywania praktyki

 

4. Miejscem odbywania praktyk zawodowych są instytucje, których charakter działania związany jest
z kierunkiem odbywanych studiów, w tym zwłaszcza:

- muzea,

- galerie sztuki,

- antykwariaty,

- salony aukcyjne,

- urzędy konserwatorskie,

- oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

5. Student/tka samodzielnie wybiera instytucję, w której chce odbyć praktykę. Wybór ten zatwierdza opiekunka praktyk.

 

Dokumentacja praktyki i kolejność jej przygotowania

 

6. Na czas praktyki student/tka musi wykupić sobie ubezpieczenie OC i NW w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

7. Przed praktyką należy wypełnić i dostarczyć opiekunce praktyk następujące dokumenty:

- kopię wykupionego ubezpieczenia OC i NW

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki (w umowie należy wpisać, że Uniwersytet reprezentowany jest przez dr Joannę Lubos-Kozieł, Koordynatorkę praktyk)

- 2 egzemplarze Programu Praktyk Zawodowych (program przygotowuje student/tka w porozumieniu
z instytucją przyjmującą na praktykę; ma on zawierać wykaz uzgodnionych w instytucji czynności przewidzianych do wykonania podczas praktyki; następnie program jest akceptowany przez opiekunkę praktyk)

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

- 1 egzemplarz podpisanej przez studenta/tkę Deklaracji

 

8. Po podpisaniu przez opiekunkę praktyk student/tka otrzymuje z powrotem i zanosi do instytucji, gdzie będzie odbywać praktykę, następujące dokumenty:

 

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki

 

- 2 egzemplarze Programu Praktyk Zawodowych

 

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

 

9. Po praktyce student/tka dostarcza opiekunce praktyk następujące dokumenty:

 

- 1 egzemplarz Umowy o Organizacji Praktyki (podpisanej przez instytucję przyjmującą)

 

- 1 egzemplarz Programu Praktyk Zawodowych (podpisanego przez instytucję przyjmującą)

 

- zaświadczenie o odbyciu praktyki wypełnione w Instytucji przyjmującej (koniecznie z OCENĄ ­– w skali od 2 do 5).

 

 

Zaliczanie praktyki na podstawie pracy zawodowej lub udziału w pracach / programach badawczych.

 

10. Student/tka może ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki.

11. Praca zawodowa musi być udokumentowana poprzez: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o wolontariacie lub własną działalność gospodarczą.

12. W celu zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej student/tka składa podanie – wraz
z dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) – do opiekuna praktyk, który sprawdza, czy zakres obowiązków realizowanych w pracy poza uczelnią jest zgodny ze specyfiką studiowanego kierunku oraz czy okres realizacji pracy zawodowej jest nie krótszy niż okres realizacji praktyki.

13. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje Prodziekan ds. dydaktycznych na podstawie opinii koordynatora praktyk w Instytucie Historii Sztuki
o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla praktyki.

14. Student/tka może ubiegać się o zaliczenie praktyki przewidzianej programem kształcenia na podstawie udziału w pracach/programach badawczych, które zostały udokumentowane i wiążą się z tematyką realizowaną w ramach praktyk.

15. W celu zaliczenia praktyki na podstawie udziału w pracach/programach badawczych, student składa podanie – wraz z dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) – do opiekuna praktyk, który sprawdza, czy zakres realizowanych obowiązków jest zgodny ze specyfiką danego kierunku.

16. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie udziału studenta w pracach/programach badawczych podejmuje Dziekan lub upoważniony Prodziekan, na podstawie opinii koordynatora praktyk
w Instytucie Historii Sztuki o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla praktyki.

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące praktyki zawarte są w sylabusie przedmiotu (https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=22-HS-S2-PraMz) oraz w Regulaminie odbywania praktyk zawodowych na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

Staże dla studentów historii sztuki UWr  

Studenci z Instytutu Historii Sztuki UWr mogą od maja 2022 r. ubiegać się o staż w trzech dolnośląskich instytucjach: Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnym Wrocław oraz w biurach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra). Zachęcamy do zapoznania się z warunkami aplikowania i odbywania staży w każdej z wymienionych instytucji oraz zaznajomienia się z regulaminem staży obowiązującym w naszym Instytucie. Dwumiesięczne staże stanowią doskonałą okazję do pogłębienia swojej wiedzy, nabycia nowych praktycznych umiejętności i zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: agnieszka.patala@uwr.edu.pl/  

Muzeum Architektury we Wrocławiu: 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci i studentki studiów ostatniego roku studiów licencjackich i studiów magisterskich; 

                czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to maksymalnie 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych) 
                program stażu obejmować może różne rodzaje działań, między innymi:  

                        a) prace związane z opracowywaniem zbiorów Muzeum; 
                        b) wsparcie asystenckie przy wybranych wystawach i/lub innych wydarzeniach muzealnych
                        c) udział w przedsięwzięciach promocyjnych i edukacyjnych

 -  studenci i studentki ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrekcji Muzeum, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć. Podania należy dostarczyć na adres muzeum@ma.wroc.pl 

- selekcja kandydatów i kandydatek odbywa się na podstawie oceny zbieżności zainteresowań kandydatek
i kandydatów z celami, zadaniami i bieżącym zapotrzebowaniem muzeum; 

- szczegółowe warunki i przebieg stażu określa pracownik/pracowniczka muzeum odpowiedzialna za jego przebieg. 

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci studiów magisterskich;

 -  w ramach jednego naboru Muzeum przyjmuje na staż maksymalnie 5 studentów.;

 - czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to maksymalnie 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych) 

 - studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć.  

 - selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia na studenta na staż jest zgoda kierownika/kuratora wskazanego w podaniu działu. 

 - warunki i przebieg stażu określa kierownik/kurator działu.  

 - studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.  

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci I i II roku studiów magisterskich.   

- w ramach jednego naboru Urząd przyjmuje na staż maksymalnie 1 osobę we Wrocławiu i po 1 osobie
w Delegaturach w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. 

- czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta wynosi 480 godzin roboczych tj. 60 dni roboczych. 

- studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Urzędu, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu, w którym staż miałby się odbyć.  

- selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia na studenta na staż jest zgoda kierownictwa WUOZ we Wrocławiu, 

- warunki i przebieg stażu określa kierownictwo WUOZ we Wrocławiu. 

- studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.  

 

Muzeum Współczesne Wrocław 

 - w stażach mogą uczestniczyć studenci I i II roku studiów magisterskich;   

 - w ramach jednego naboru Muzeum przyjmuje na staż maksymalnie 5 studentów; 

 - czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta wynosi maksymalnie 480 godzin roboczych tj. 60 dni roboczych; 

 - studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć.  

 - selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia studenta na staż jest zgoda kierownika/kuratora wskazanego w podaniu działu; 

 - warunki i przebieg stażu określa kierownik/kurator działu; 

 - studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.

 
Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki UW:- w stażach mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich na kierunku historia sztuki lub w ramach studiów zrealizowali przynajmniej dwa semestry przedmiotu / przedmiotów z zakresu humanistyki cyfrowej.- czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych).- w ramach jednego naboru na staż mogą zostać przyjęte 2 osoby.- program stażu obejmuje prace związane z:a) gromadzeniem informacji, które będą przetwarzane w bazach danych.b) wprowadzeniem danych do baz.d) korektą danych.c) skanowaniem lub wykonywaniem fotografii.- praca częściowo realizowana będzie w Instytucie Historii Sztuki UWr, a częściowo zdalnie.- podania należy kierować do dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej (agnieszka.seidel-grzesinska@uwr.edu.pl ); w podaniu należy uwzględnić ewentualne dotychczasowe doświadczenia w zakresie tematyki stażu  

Regulamin staży przeznaczonych dla osób studiujących historię sztuki w ramach współpracy Instytutu Historii Sztuki z interesariuszami zewnętrznymi WNHiP UWr

1. Oferta staży jest skierowana do osób studiujących na studiach I i II stopnia, pod warunkiem, że instytucja oferująca staż nie zastrzeże sobie inaczej.

2. Staże są bezpłatne i mają na celu zwiększenie praktycznych kompetencji oraz umiejętności osób studiujących historię sztuki i tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy. 

3. Oferty staży będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki UWr [tu ścieżka lub link]
i aktualizowane wedle ustaleń z instytucjami oferującymi staże.

4. Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny dokładnie zapoznać się z ofertami instytucji i zamieszczonymi w nich wymaganiami oraz warunkami, a także starannie przygotować ewentualną aplikację/list motywacyjny/podanie etc. Z uwagi na zróżnicowany profil działalności instytucji oferujących staże, ich przebieg oraz tryb aplikowania i rekrutacji mogą się znacząco od siebie różnić.

5. Osoba odbywająca staż jest zobowiązana do:

a) wykupienia na własny koszt ubezpieczenia na czas odbywania stażu (wykaz przykładowych firm oferujących takie ubezpieczenia dostępny u koordynatorki staży).

b) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich innych zasad i regulaminów obowiązujących w instytucji oferującej staż.

c) stosowania się do poleceń i zaleceń przydzielonego opiekuna/nki stażu oraz wypełniania wszystkich powierzonych zadań z najwyższą starannością i sumiennością.

d) odbycia stażu w wymiarze czasowym, formie i zakresie zadań ustalonych z instytucją na samym początku współpracy.

e) dbałości o opracowywane obiekty oraz wszelkie użytkowane / powierzone mienie.

f) prowadzenia dzienniczka stażu, w którym realizacja poszczególnych zadań jest potwierdzana przez przydzielonego opiekuna/nkę stażu.

6. Instytucja oferująca staż może wymagać od studenta/tki podpisania odrębnej umowy regulującej warunki jego odbywania.

7. Instytucja oferująca staż może wymagać od studenta/tki dysponowania własnym sprzętem (np. laptop, telefon komórkowy).

8. Podstawą zaliczenia stażu jest pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję, w której odbywa się staż.

9. Studenci/tki I roku studiów magisterskich odbywający/ce staż mogą uzyskać zaliczenie z obowiązkowej praktyki zawodowej pod warunkiem odbycia przynajmniej 100 godzin stażu do końca sesji poprawkowej danego roku akademickiego, w którym stosowne zaliczenie należy uzyskać.

10. Osoby zainteresowane odbyciem staży proszone są o kontakt z koordynatorką staży, dr Agnieszką Patałą (agnieszka.patala@uwr.edu.pl) lub, w przypadku chęci odbycia stażu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,
dr hab. Agatą Kubalą (agata.kubala@uwr.edu.pl), które odpowiedzą na wszystkie pytania i udzielą pomocy
w procedurze aplikacyjnej.