Przedmioty opcyjne

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Studia lic. stacjonarne

1.

 

*Prof. J. Schindler
(I semestr)

Wartości i potrzeby w kulturze i gospodarce

*Mgr Ł. Rozwadowski
(II semestr)

Gender: studia, spory, wartości

2.

 

*Dr H. Jaxa-Rożen
(I semestr)

Sztuka pisania (creative writing)

*Dr M. Barbaruk
(II semestr)

Literacki tra-wers: literatura w działaniu

3.

Dr D. Junke

Showrunnerzy i telewizyjna polityka autorska

4.

Dr J. Szymala

Powstanie kozackie 1648-1658. Kultura i historia wizualna

5.

A. Michno

Popkultura a fan studies

6.

 

*Mgr A. Maroń
(I semestr)

 Od kultury konformizmu do kultury buntu

*Mgr Z. Krasuń
(II semestr)

Dezinformacja naukowa w masmediach

UWAGA!!! Dany przedmiot opcyjny realizować można tylko w trakcie jednego roku akademickiego (dwa semestry). Ponowne zapisanie się na zaliczone w poprzednich latach  zajęcia opcyjne o tym samym tytule spowoduje, że nie zostaną one zaliczone.

*Przedmioty oznaczone gwiazdką są prowadzone przez dwie osoby i obejmują dwa różne tematy. Wybór tych przedmiotów oznacza obowiązek uzyskania zaliczenia od obu prowadzących.

ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH:

 1. Studenci wszystkich roczników wybierają przedmiot opcyjny, który realizują w danym roku akademickim w wymiarze 60 godzin dla studiów stacjonarnych i 30 godzin dla studiów niestacjonarnych (5 punktów ECTS).
 2. Przedmioty opcyjnie mogą być wybierane z oferty Instytutu Kulturoznawstwa na dany rok akademicki poprzez zarejestrowanie się w systemie USOS. Lista tych przedmiotów ogłaszana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego. 
 3. Przedmioty te nie mogą być zarazem przedmiotami obowiązkowymi dla danego rocznika studiów.
 4. Wybór przedmiotów opcyjnych spoza oferty Instytutu Kulturoznawstwa wymaga zgody dyrektora ds. dydaktycznych, udzielanej na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia wyboru przedmiotów opcyjnych spoza oferty Instytutu Kulturoznawstwa należy dokonać w pierwszym tygodniu danego roku akademickiego wypełniając załączony formularz (w dwóch egzemplarzach). Po tym terminie zgłoszenia nie są przyjmowane. 
 6. Przedmioty opcyjnie realizowane poza Instytutem Kulturoznawstwa muszą spełniać następujące warunki:
 • realizacja przedmiotu opcyjnego odbywa się  w roku akademickim, w którym jest on zaliczany
 • przedmiot ma wymiar nie mniejszy niż 60 godzin dla studiów stacjonarnych i 30 godzin dla studiów niestacjonarnych oraz punktację nie niższą niż 5 punktów ECTS w programie studiów kierunku, na jakim jest realizowany
 • w przypadku przedmiotów, które nie mają punktacji ECTS zgoda udzielana jest na podstawie ich programu, który student jest zobowiązany dołączyć do formularza zgłoszenia
 • na uczestnictwo w zajęciach wyrazi pisemnie zgodę prowadzący (na przedstawianym przez studenta formularzu)
 • wybór przedmiotu na III roku studiów licencjackich wymaga opinii promotora pracy licencjackiej, na studiach magisterskich – opinii promotora pracy magisterskiej.