dr Miłosz Kula

Absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury i klarnetu. Równolegle ze studiami muzycznymi ukończył muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej na stanowisku asystenta.

Otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach muzycznych w Szczecinie, Jaworze i Wrocławiu. Jest półfinalistą I Ogólnopolskiego Konkursu dla Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu. Był współzałożycielem oraz prezesem Wrocławskiej Orkiestry Młodzieżowej, z którą współtworzył szereg projektów orkiestrowych w kraju i za granicą. Koncertował w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji i Szwajcarii.

W obszarze działalności naukowej, Miłosz Kula uczestniczył w ekspedycji etnomuzykologicznej w okolice Irkucka, badając ślady obecności polskiego repertuaru. Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Kierował czterema grantami badawczymi. W swojej aktualnej aktywności naukowej koncentruje się na twórczości instrumentalnej Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz na polskiej muzyce instrumentalnej I połowy XIX wieku. Jest autorem dziewięciu artykułów naukowych, prowadzi bogatą działalność prelegencką i popularyzatorską, opatrując słowem wiążącym koncerty w ramach festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku.

Od 2014 roku jest doktorantem w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (promotor: prof. Remigiusz Pośpiech). Studia doktoranckie z zakresu dyrygentury (rozpoczęte również 2014 roku) pod kierunkiem prof. Mirosława Jacka Błaszczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zostały zwieńczone nadaniem stopnia doktora sztuki we wrześniu 2017 roku.

Wykaz publikacji (wybór):

Miłosz Kula, Metropolitalne Studium Organistowskie i jego rola w szkolnictwie muzycznym powojennego Wrocławia [w:] Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej. Lata 1945-1965, tom II, Wrocław 2015, s. 45-56, ISBN 978-83-938902-1-7.

Miłosz Kula, Ksiądz Leon Pęcherek (1909-1969) [w:] Szkolnictwo muzyczne na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej. Lata 1945-1965, tom II, Wrocław 2015, s. 103-106, ISBN 978-83-938902-1-7.

Miłosz Kula, Stan zachowania rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa w Polsce – rekonesans, [w:] Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 29 (2/2016), s. 92-119. ISSN: 2353-7094.

Miłosz Kula, Diversity of Ways to Understand the Term ‘Symphony’ in the 18th Century – An Overview of Theoretical Concepts [w:] The Sound Ambiguity vol. 3, Wrocław 2016, s. 223-233. ISBN 978-83-65473-00-4.

Miłosz Kula, Carl Ditters von Dittersdorf – pierwszy śląski symfonik? [w:] Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej, t. 14, cz. 2, Wrocław 2017, s. 343-356, ISBN 978-83-65473-05-9

Miłosz Kula, Kolekcja rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa z Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden , [w:] Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 35 (4/2017), s. 63-90, DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.035.7864.

(=Miłosz Kula, The Collection of Manuscripts of Carl Ditters von Dittersdorf’s Symphonies from Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, [w:] Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, nr 35 (4/2017), s. 63-92, DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.039.7868)