wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy jest Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli. Głównym celem pracy było zapoznanie się z opinią nauczycieli pracujących w szkole specjalnej i integracyjnej na temat agresji rówieśniczej. Cała praca składa się z czterech rozdziałów i podsumowania badań własnych. W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem jakim jest agresja. Konieczne zatem było zarówno zdefiniowanie, jak i omówienie pojęcia, rodzajów jak i etiologii agresji. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione czynniki, które mogą mieć wpływ na zachowania niepożądane takie jak nowe media czy też przemoc i agresja w domu. W dalszej części rozdziału 1 omówiono przejawy agresji oraz profilaktykę i interwencję. Poruszony został temat agresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 2 poświęcony został niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury, skład się on z czterech podrozdziałów i dwóch paragrafów. Biorąc pod uwagę temat pracy pierwsze trzy podrozdziały zostały poświęcone pojęciu, klasyfikacji oraz przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. Natomiast czwarty podrozdział charakteryzuję osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Natomiast w rozdziale 3 będącym metodyką badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań oraz sformułowanie problemu badawczego. Ponadto zaprezentowano paradygmat badań jakościowych, metody oraz techniki badawcze biorąc pod uwagę formę badań. W tym rozdziale również została przedstawiona organizacja badań własnych i etyka badań jakościowych. Kolejny, a zarazem ostatni rozdział to analiza i interpretacja wyników badań własnych dokonanych w oparciu o wypowiedzi respondentów biorących udział w badaniu w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Pierwsza część tego rozdziału została poświęcona charakterystyce placówek w których uczą respondenci. Kolejne podrozdziały są już wypowiedziami osób badanych na poszczególne pytania. Między innymi zostały zapisane odpowiedzi badanych na pytania dotyczące sprawców, czynników oraz okoliczności sprzyjające zachowaniom agresywnym. Ostatni podrozdział przedstawia wypowiedzi respondentów na temat szkolnego systemu profilaktyki i agresji. Wszystkie wypowiedzi zostały ze sobą porównane co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków. Na samym końcu pracy zaprezentowano podsumowanie badań własnych w oparciu o wypowiedzi osób badanych. Zostały one porównane z materiałami innych badaczy poruszającymi temat jakim jest agresja rówieśnicza.
2. Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
"Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym" stanowi próbę zgłębienia i przełożenia na praktykę współczesnych wskazań z zakresy dydaktyki. Uzasadnienie ich słuszności zamieszczone zostało w pierwszym rozdziale. Zawiera on kolejno : prawidłowości rozwojowe różnych obszarów funkcjonowania dziecka we wczesnej edukacji, charakterystykę idei pełnomocności uczniów i pojęć z nią z wiązanych oraz zagadnienia z zakresu konstruktywizmu w nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Zestawienie tych trzech głównych składowych pozwala na wykazanie, w tej części pracy, ich powiązań i uzasadnienie znaczenia podejmowanej problematyki. Tworzy to także zręby pod samodzielnie przygotowany projekt zajęć, którego podstawowym założeniem jest próba wdrożenia w rzeczywistość szkolną procesu upełnomocniania uczniów. Zgodnie z perspektywą przedstawioną wcześniej, ma się to dziać poprzez zrealizowanie z nimi projektu badawczego. Przebieg tego projektu, uwarunkowania, w jakich miał miejsce oraz wnioski do dalszej pracy, jakie z niego płyną, zawarte są w rozdziale trzecim. Ewaluacja własnych działań pozwala także w tym miejscu odnieść się do własnych umiejętności i deficytów w kontekście przyszłej pracy nauczyciela. Oparcie ewaluacji o podejście refleksyjnego praktyka jest próbą stałej weryfikacji podejmowanych działań i ukierunkowania się na dalsze doskonalenie na drodze zawodowej.
3. Opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są „Opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej”. Wybór tematyki wynika z chęci zdobycia informacji na temat opinii rodziców o edukacji przedszkolnej, która jest znacząca dla współpracy pedagoga - nauczyciela przedszkola z rodzicem, będącym istotnym podmiotem w edukacji dziecka. Poznanie przez nauczyciela opinii, postaw, oczekiwań edukacyjnych rodziców może pomóc w obraniu wspólnych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też znajomość opinii rodziców na temat realizacji funkcji edukacji przedszkolnej jest ważna dla obrania właściwego kierunku w pracy z dzieckiem. Niniejsza praca składa się ze wstępu, części teoretycznej, części metodologicznej, części badawczej oraz zakończenia. Część teoretyczna pracy składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiam ujęcia definicyjne edukacji, elementy działań edukacyjnych oraz filary, na których opiera się współczesna edukacja. W kolejnym rozdziale opisuję założenia edukacji przedszkolnej, takie jak cele, funkcje, zasady, zadania edukacji przedszkolnej, a także formy pracy w przedszkolu, metody nauczania, planowanie pracy pedagogicznej czy jakość i standardy obowiązujące w edukacji przedszkolnej. W trzecim rozdziale części teoretycznej odnoszę się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, jego roli, statusu zawodowego, kompetencji i zadań. W czwartym rozdziale zaś przedstawiam teoretyczne ujęcie rodziny w kontekście jej funkcji, stylów wychowania w rodzinie, ról i postaw rodzicielskich, a także roli rodziców w edukacji i wychowaniu dziecka. Ostatni rozdział dotyczy specyfiki współpracy rodziców z placówką przedszkolną, jak również opinii i oczekiwań rodziców wobec edukacji przedszkolnej. Część metodologiczna zawiera przegląd definicji metodologii różnych autorów, opisuje cel badań, problematykę badawczą, metody badań, techniki oraz narzędzie badawcze. W części badawczej ukazuję opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej w świetle badań własnych. Wyniki badań uzyskane zostały na podstawie przeprowadzonego sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. W każdym podrozdziale zaprezentowane zostały opinie rodziców o realizacji poszczególnych funkcji edukacji przedszkolnej wobec dziecka, takich jak funkcja diagnostyczno – prognostyczna oraz funkcja rozwijająco – kształcąca i modyfikacyjna, a także funkcji edukacji przedszkolnej wobec rodziców, takich jak funkcja wspomagania działań wychowawczych, funkcja integrowania zabiegów wychowawczych oraz funkcja wspierania rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi.
4. Przygotowanie nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie prof. dr hab. Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematyka prezentowanej pracy dotyczy przygotowania nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie. W pierwszym rozdziale pracy umieszczone zostały teoretyczne informacje dotyczące kultury oraz zjawiska wielokulturowości. Ponadto zawarto zagadnienie traktujące o edukacji wielokulturowej. Drugi rozdział dotyczy zawodu nauczyciela i jego roli we współczesnym świecie, jak również kompetencji wielokulturowych jakie powinien posiadać nauczyciel. W rozdziale trzecim zawarte zostały metodologiczne podstawy badań własnych. Praca kończy się omówieniem wyników badań własnych.
5. Sposoby postrzegania przyjaźni przez uczniów szkół średnich prof. dr hab. Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, w tym Internetu, który znacznie wpływa na wygląd relacji międzyludzkich, niestety bardzo trudno jest znaleźć prawdziwego przyjaciela. Sieć nie tylko modyfikuje, ale przede wszystkim ogranicza bezpośredni kontakt z drugą osobą, który znacznie wpływa na jakość budowanych relacji. Często pojawia się problem ze wzajemnym zrozumieniem i uznaniem indywidualności danej jednostki. Tworzy się zatem dystans między ważnymi dla siebie osobami oraz powstają pewne kłopoty w komunikacji międzyludzkiej. Wzajemne relacje stają się coraz mniej trwałe, a ludzie są wobec siebie coraz mniej ufni, co znacznie wpływa na rozumienie pojęcia przyjaźni. Pomimo tego jest ona ważnym elementem ludzkiej egzystencji oraz pozwala zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Przyjaźń szczególne znaczenie odgrywa przede wszystkim w okresie dojrzewania, a jedną z głównych potrzeb w tym czasie jest akceptacja ze strony grupy rówieśniczej. Młodzież nawiązuje dużo nowych znajomości, spędza coraz więcej wolnych chwil z rówieśnikami oraz zdobywa wiedzę i umiejętności z innych źródeł niż rodzice, tak jak to było dotychczas. Tworzą się zatem przyjaźnie oraz pojawiają pierwsze miłości. Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy porusza problematykę okresu adolescencji w świetle literatury przedmiotu. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki wieku dojrzewania, a także opisano zachodzące zmiany w sferze rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego oraz przedstawiono sposób kształtowania się tożsamości. W drugim rozdziale omówiono problematykę przyjaźni w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiono definicję przyjaźni i jej znaczenie w życiu młodzieży. Dodatkowo opisano w jaki sposób budowane są związki przyjacielskie, opisano zaistniałe deformacje przyjaźni i oraz przedstawiono zależność między kompetencjami społecznymi a relacjami przyjacielskimi. Rozdział trzeci zawiera założenia metodologiczne własnych badań. Ukazano w nim przedmiot badań oraz ich cel, propozycje problemów badawczych, metody i techniki badawcze oraz zawarto charakterystykę badanych uczniów szkół średnich. W rozdziale czwartym przedstawiono szczegółowe wyniki badań własnych. Rozdział piąty stanowi podsumowanie wyników badań. Zawarto w nim wnioski oraz postulate pedagogiczne płynące z poszczególnych rozdziałów i przeprowadzonych badań.
6. Twórczość dziecka w przestrzeni edukacyjnej - autorski projekt warsztatu dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy było stworzenie autorskiego projektu warsztatu mającego na celu wspierać nauczycieli w budowaniu postaw twórczych w ich wychowankach. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. W czterech z nich analizuję literaturę przedmiotu, piąty rozdział stanowi mój autorski projekt. W rozdziale pierwszym omawiam podstawowe pojęcia z zakresu twórczości oraz jej cechy, rodzaje i etapy. Opisuję w nim również przejawy twórczości u dzieci oraz zagadnienie kompetencji twórczych. W rozdziale drugim skupiam się na edukacji w życiu dziecka twórczego. Omawiam w nim rozwijanie myślenia twórczego u dzieci, pedagogikę kreatywną oraz rolę jaką pełni pedagog w pobudzaniu kreatywności u wychowanków. W rozdziale trzecim przybliżam temat kompetencji twórczych oraz omawiam treningi i warsztaty, mające na celu ich rozwijanie. W rozdziale czwartym przybliżam teoretyczne zagadnienia z dziedziny metodyki projektowania i przeprowadzania szkoleń. Omawiam szkolenie oraz jego etapy, opisuję cykl Kolba oraz przybliżam krótko metody, jakie zastosowałam w projekcie warsztatu. W rozdziale piątym przedstawiam autorski projekt szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwalający im zrozumieć rolę kreatywności w życiu człowieka oraz wyposażyć ich w podstawowe metody pozwalające im rozwijać kreatywność u nich samych oraz ich wychowanków. Moja praca zwieńczona jest zakończeniem.
7. Z Galicji do Bośni i na Dolny Śląsk. Losy rodziny Skrzypaczów (XIX-XX w.) prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Niniejsza praca skupia się na przekrojowej analizie losów polskich reemigrantów w czasie od XIX do XXI wieku, przesiedlonych z terenów galicyjskich na Półwysep Bałkański, a następnie na Dolny Śląsk. Na tle wydarzeń historycznych oraz charakterystyki aspektów polityczno-społecznych i gospodarczych zostały opowiedziane dzieje tytułowej rodziny Skrzypaczów. Zbadano jaki wpływ na współczesnych potomków miało życie ich przodków. W pracy można zauważyć, iż przeplatają się między sobą fakty historyczne i odnoszące się do nich relacje osobiste członków rodziny. Na początku pracy omówiono aspekty polityczne i społeczne Galicji oraz Bośni i Hercegowiny. Kolejny rozdział opisuje trudne początki życia polskiej ludności przesiedlonej na tereny bałkańskie. Następnie został zobrazowany wpływ wydarzeń historycznych I i II Wojny Światowej na życie Polaków zamieszkujących Półwysep Bałkański. W kolejnym etapie zostały przedstawione warunki powrotu reemigrantów do Ojczyzny oraz charakterystyka osiedlenia się na ziemiach Dolnego Śląska. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano współczesne życie rodzin przeniesionych z terenów Jugosławii i ich potomków.
8. Doradztwo zawodowe w opiniiuczniów szkół ponadpodstawowych dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie opinii uczniów szkół ponadpodstawowych na temat doradztwa zawodowego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety, w swojej pracy ukazałam znaczenie doradztwa w tworzeniu ścieżki kariery oraz czynniki mające wpływ na jego przebieg. Praca złożona jest z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera zarówno definicje jaki i teorie dotyczące poradnictwa zawodowego.. Drugi rozdział mówi o roli doradztwa zawodowego w kształtowaniu ścieżki kariery oraz predyspozycje uczniów i uwarunkowania środowiskowe, które mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacji. Trzeci rozdział to teoretyczny opis metodologii badań oraz wyjaśnienie metod i technik użytych do przeprowadzenia badań. W czwartym rozdziale ukazana została analiza wyników kwestionariusza w sposób opisowy i graficzny.
9. Redukowanie napięcia emocjonalnego dzieci poprzez warsztat bajkoterapii dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
10. Rozwijanie komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9) dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Ludzie mogą komunikować się na wiele sposobów. Gestykulacja, mimika, mowa ciała dostarczają mnóstwo informacji. Każdego dnia komunikujemy się z wieloma osobami. Istnieją różne powody komunikacji. Komunikujemy się, aby zademonstrować to, co odczuwamy w danej chwili, by wyrazić własne potrzeby, chęci, wymienić wiadomości z drugim człowiekiem, aby uzyskać wsparcie od niego, zaspokajać swoje potrzeby. W toku komunikacji interpersonalnej człowiek dostarcza informacje drugiej osobie oraz otrzymuje je od tej osoby. Tematem powyższej pracy dyplomowej jest „Rozwijanie komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-9)”. Niniejszą pracę cechuje charakter projektowy. Postanowiłam pisać pracę o tej tematyce, ponieważ komunikacja werbalna jest bardzo ważną częścią rozwoju dziecka, a sam temat niezwykle ważny i warty zgłębienia. Celem niniejszej pracy była próba rozwinięcia komunikacji werbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Współcześnie coraz mniej uwagi poświęca się komunikacji werbalnej, dlatego warto podjąć ten temat. Rozmowa dwojga ludzi nierzadko jest podmieniana na wysyłanie wiadomości tekstowych. Rodzice przeznaczają mało czasu na dialog ze swoimi dziećmi. Dla każdego główną rolę gra wirtualny świat w którym brakuje miejsca na dialog z drugim człowiekiem. Jest przesyłanie wiadomości w postaci zdawkowych zdań, posługiwanie się skrótami językowymi. Dlatego ważne jest, aby uwidocznić rozwój komunikacji werbalnej, na co zwracam uwagę w niniejszej pracy dyplomowej. Pierwszym rozdziałem, który został w niej napisany jest rozdział teoretyczny. Na jego wstępie skupiłam się na próbie scharakteryzowania kompetencji komunikacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pierwszy podrozdział poświęcony został charakterystyce kompetencji komunikacyjnych. Powołałam się tutaj między innymi na opracowania Anny Wojnarskiej oraz Kingi Kuszak. W drugim podrozdziale skupiłam się na technikach komunikacji werbalnej. Na wstępie zdefiniowałam komunikację i komunikację werbalną, ponieważ będzie to odpowiedni początek do kolejnych przemyśleń dotyczących technik komunikacji w następnej części niniejszego podrozdziału. Pytania to jedne z technik komunikacji werbalnej, które zostały scharakteryzowane w tym podrozdziale. Trzeci podrozdział był poświęcony roli nauczycieli oraz rodziców w kreowaniu kompetencji komunikacyjnych dziecka. W drugim rozdziale pracy skupiłam się na analizie rozwojowej dziecka w różnych okresach życia. Zostały tu zanalizowane zmiany jakie dokonują się w rozwoju człowieka zaczynając od fazy noworodka a kończąc na późnym dzieciństwie. Trzeci rozdział został poświęcony metodom pracy wychowawczej i pedagogicznej. Opisałam tu różne metody i techniki. Zaprezentowałam również autorskie scenariusze zajęć, które zostały zrealizowane z dziećmi w wieku 7-9 lat w Szkole Podstawowej Czwarty rozdział opisywał warunki miejsca, gdzie był realizowany projekt oraz refleksję pedagogiczną nad scenariuszami zajęć, które przeprowadzono. Opisano w niej co udało się zr
11. Rozwijanie empatycznej komunikacji interpersonalnej wśród uczniów klas VII dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca dyplomowa podejmuje problematykę porozumiewania się między rówieśnikami w wieku nastoletnim. Zawarłam w niej definicyjne ujęcie terminów komunikacji, komunikowania oraz komunikowania się. Opisałam różne podejścia rozumienia pojęcia komunikacji oraz wybrane modele porozumiewania się. Omówiłam rolę grupy rówieśniczej w kształtowaniu relacji, a także, jaki wpływ wywierają nowe technologie na sposób porozumiewania się, jakie niosą ze sobą skutki pozytywne i ograniczenia w tym procesie. Zawarłam etymologię słowa empatia, różne jej definicje oraz funkcje, jakie pełni. Opisałam sześć mechanizmów wpływających na pobudzenie empatyczne u człowieka, a także jej siedem poziomów. Skupiłam się na opisaniu rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci w wieku trzynastu lat. Cykl scenariuszy napisany w ramach pracy dyplomowej ma na celu rozwinąć umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętności związane z rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych u rozmówcy, a także umiejętności nazywania ich. Ponadto, mają na celu zapoznać uczestników zajęć z poprawnym tworzeniem komunikatów. W związku z napisanymi scenariuszami, w pracy również zawarłam ogólne definicje metod i technik prowadzenia zajęć, a także wymieniłam i omówiłam metody i techniki użyte przeze mnie w scenariuszach. Scharakteryzowałam placówkę, w której realizowałam swój cykl scenariuszy, a także zespół klasowy, z którym miałam przyjemność pracować. Po przeprowadzonych zajęciach, opisałam wybrane ćwiczenia i zabawy, zaznaczyłam, co poszło po mojej myśli, na jakie problemy się natknęłam. Wskazałam również modyfikacje, których dokonywałam w trakcie zajęć, ale także te, które bym wprowadziła przy kolejnej możliwości przeprowadzenia tych scenariuszy.
12. Specyfika pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy specyfiki pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Składa się z czterech rozdziałów. Pracę rozpoczyna wstęp, który nakreśla istotę badań. Pierwszy rozdział przybliża funkcje, cele i zadania szkoły. Podrozdziały w nim zawarte opisują kolejno szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Drugi rozdział dotyczy pedagoga szkolnego. Wskazany jest tam zarys historyczny tego zawodu, formalne i organizacyjne aspekty pracy oraz cele i metody pracy pedagoga. W kolejnych podrozdziałach znajduje się charakterystyka pedagoga szkolnego na tle procesu dydaktycznego i okołodydaktycznego, opiekuńczo-wychowawczego oraz profilaktyki. Ponadto opisano działalność pedagoga z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i uczniami zdolnymi oraz współprace pedagoga szkolnego z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Rozdział III stanowi metodologiczne podstawy badań własnych. Składa się z czterech podrozdziałów dotyczących przedmiotu i celu badań, problemu badawczego, podejścia badawczego oraz metod, technik i narzędzi badawczych. Ostatni, IV rozdział analizuje wyniki badań własnych. W pierwszej kolejności wskazano wyniki badań dotyczące pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, następnie w szkole gimnazjalnej oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Rozdział kończą wnioski płynące z przeprowadzonych analiz. Praca zawiera dodatkowo zakończenie, bibliografię oraz aneks, składający się z wykorzystanych dyspozycji do wywiadu oraz transkrypcji tychże wywiadów.
13. Aspiracje edukacyjne i życiowe w opinii dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Założeniem niniejszej pracy magisterskiej jest poddanie analizie przypadku obrazu aspiracji edukacyjnych i życiowych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w opinii osoby dorosłej. W pracy magisterskiej zostały zaprezentowane wybrane definicje dotyczące aspiracji, aspiracji edukacyjnych oraz życiowych, rodzinie i rodzinie dysfunkcyjnej. Zostały omówione także funkcje i struktura rodziny. Szczegółowej analizie został poddany obraz aspiracji edukacyjnych i życiowych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w opinii osoby dorosłej, do której wykorzystano narzędzie badawcze w postaci otwartego wywiadu pogłębionego. Celem pracy było po pierwsze, uzyskanie wiedzy na temat obrazu aspiracji edukacyjnych i życiowych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w opinii badanej, po drugie poznanie motywów kierowania się wyborem tychże aspiracji osoby dorosłej przywołującej dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej oraz poznanie trudności jakie stawały na drodze do ich realizacji, które miały związek ze środowiskiem rodzinnym. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono przede wszystkim, że rodzina ma znaczący wpływ na rozwój aspiracji edukacyjnych i życiowych dzieci, aczkolwiek wiara we własne możliwości i chęć osiągnięcia wymarzonych celów może racjonalnie wpłynąć na rozwój osobisty. Zaprezentowany w niniejszej pracy obraz aspiracji edukacyjnych i życiowych na podstawie przeprowadzonego badania to w głównej mierze motywacja do działania, kierunek naszego rozwoju. To także ambicja, pragnienie poparte dążeniem do zrealizowania zamierzonych celów.
14. Savoir vive jako element wiedzy ukrytej dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Savoir vivre jest elementem kompetencji komunikacyjnych, te zaś stanowią jeden z ważniejszych komponentów zasobów współczesnych przedsiębiorstw.Stosowanie zasad etykiety porządkuje, ustala i hierarchizuje relacje w firmie, pozwala na realizowanie czytelniejszych relacji między pracownikami. Zwiększa to efektywność działania przedsiębiorstwa, umożliwiając lepszy obrót informacjami i wiedzą. Wiedza, aby mogła stanowić kapitał, musi być w ruchu, a ruch zapewniają stosunki międzyludzkie. Bazowanie na o komunikacji typowej dla kultury pozwala jednostce na większą swobodę, gdyż jednostka ucząc się zasad poprawnego zachowania posiada szerszą wiedzę o możliwościach zachowań w bardzo wielu kontekstach, jest to zbiór zasad zwiększających zdolność adaptacyjną jednostki.
15. Edukacyjne aspekty zarzadzania czasem dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca stanowi próbę teoretycznego ujęcia zagadnienia edukacyjnych aspektów zarządzania czasem. Jej celem jest przedstawienie w sposób skondensowany, ale jednocześnie wyczerpujący, teoretycznych aspektów zarządzania czasem, podstawowych założeń edukacji dorosłych oraz zagadnienia szkoleń dla dorosłych. W pierwszym rozdziale, operując się na gruncie teorii andragogicznych oraz teorii zarządzania, opisuje teorie organizacji i zarządzania, proces zarządzania, na który składają się cztery elementy: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie oraz podstawy zarządzania czasem. Drugi rozdział koncentruje się wokół podstawowych założeń edukacji dorosłych, rozróżniając bliskie, ale niejednoznaczne koncepcje edukacji i uczenia się, zarysowując istotę edukacji dorosłych, w oparciu o wybrane koncepcje andragogicze. Ostatni rozdział opisuje zagadnienie szkoleń dla dorosłych – rozrysowując ich specyfikę. Następnym elementem pracy w tym rozdziale jest aplikacja wybranej teorii andragogicznej do uczenia się "zarządzania sobą w czasie". Zwieńczeniem rozprawy jest analiza szans i zagrożeń zarządzania czasem w kontekście edukacyjnym.
16. Terapia pedagogiczna jako forma wspierania rozwoju motoryki małej dziecka w wieku przedszkolnym dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy jest terapia pedagogiczna jako forma wspierania rozwoju motoryki malej dziecka w wieku przedszkolnym. Temat ten wybrałam z uwagi na fakt, iż w codziennej pracy mam kontakt z dziećmi u których jest prowadzona terapia z zakresie motoryki małej. W niniejszej pracy chciałabym przedstawić dzieci, u których te zaburzenia są najbardziej nasilone. Aby przedstawić całościowy obraz problemu została wykonana diagnoza dzieci w dwóch różnych ostępach czasowych, która pozwoliła na opracowanie planu terapeutycznego dla dzieci z owym zaburzeniem oraz wyciągnięcia wniosków po przebytej terapii. Podejmując temat pracy chciałam również pogłębić wiedze w tym zakresie, wskazać przyczyny zaburzeń u dzieci mających trudności w zakresie motoryki małej oraz pokazać jak ważna jest terapia dla dzieci posiadających niniejszą trudność. Starałam się ukazać w jaki sposób wspierać rozwój motoryki małej u dziecka w wieku przedszkolnym. Zawarte w owej pracy informacje mogą być przydatne dla osób, które prowadza zajęcia w zakresie stymulacji ręki w celu prawidłowego wspierania dziecko w rozwijaniu motoryki małej, ale również mogą służyć jako cenne wskazówki dla nauczycieli oraz terapeutów.
17. Spożywanie alkoholu przez młodzież szkolną. Warsztat edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
18. Dzieci z ADHD i ich funkcjonowanie w środowisku przedszkolnym - projekt warsztatu dla rodziców dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
19. Problem samoakceptacji młodych ludzi. Warsztat uświadamiający konsekwencje braku akceptacji dla uczniów szkół średnich (na przykładach wybranych chorób skóry ) dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
20. Rola nagrody i kary w wychowaniu. Warsztat uświadamiający dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
21. Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich. Warsztat dla studentów specjalności pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w UAM dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich. Celem pracy jest ukazanie jak istotną rolę w procesie resocjalizacji nieletnich odgrywa nadzór kuratora sądowego, który orzekany jest przez sądy rodzinne jako środek wychowawczo-poprawczy. Praca składa się z trzech rozdziałów, ma charakter teoretyczno-warsztatowy. W oparciu o literaturę, przedstawiono pojęcie i zakres niedostosowania społecznego nieletnich, ich przestępczości, zaprezentowano środki jej zapobiegania oraz scharakteryzowano proces resocjalizacji. Opisano działalność kuratora sądowego dla nieletnich, jego rolę i zadania oraz prawa i obowiązki, a także metody działalności resocjalizacyjnej kuratorów z nieletnimi. W pracy przedstawiono zaprojektowany warsztat, który adresowany jest do słuchaczy I roku Pedagogiki, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystycznej w Kaliszu. Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy jego uczestników w zakresie resocjalizacji osób nieletnich oraz orzekanego wobec nich nadzoru kuratorskiego.
22. Rola zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Warsztat edukacyjny dla rodziców dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
23. Przygotowanie do roli rodzica dziecka w okresie niemowlęcym-projekt warsztatu dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
24. Edukacja i terapia filmowa na przykładzie działalności Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, zaoczne II stopnia
25. Serialowy obraz mężczyzny z uzależnieniem dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, zaoczne II stopnia
W niniejszej pracy zostanie wyjaśnione pojęcie kultury popularnej, jej związku z pedagogiką oraz edukacją. Kultura popularna, media odgrywają w życiu współczesnego człowieka coraz większą rolę, mają ogromny wpływ na tworzenie się światopoglądu, oraz tożsamości młodych ludzi. Są wyznacznikiem panujących norm i zasad. Kultura popularna pełni obecnie rolę edukacji nieformalnej, która cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród młodzieży niż edukacja formalna. Istotne jest zatem zwrócenie większej uwagi na to, jakie treści docierają do odbiorcy, jaki mają na niego wpływ oraz jakie konsekwencje za sobą niosą. Kultura popularna angażuje odbiorcę w sposób emocjonalny, a jednym z najbardziej angażujących sferę emocjonalną form przekazu jest film lub serial. Praca dotyczy obrazu mężczyzny z uzależnieniem w serialach zatem zostanie poruszony temat współczesnej męskości oraz tego, co dziś oznacza być mężczyzną oraz jakie role społeczne powinien on pełnić. Podjęte zostaną również rozważania na temat tego czego dotyczą stereotypy związane z płcią. Zostanie omówiony temat iluzji rzeczywistości kreowanej przez świat mediów oraz płynące z niego zagrożenia. Podjęty zostanie także temat patologii społecznych, czynników warunkujących uzależnienia oraz uzależnienia dominujące. W badaniach poddane zostaną eksploracji dwie serialowe postaci mężczyzn z uzależnieniem, wcielające się w role głównych bohaterów. W badaniach skupiono się na tym, jak tworzony jest obraz takiego mężczyzny i jak ten wykreowany obraz może oddziaływać na postrzeganie takiego bohatera przez widza.
26. Wagary uczniów gimnazjum jako zakłócenie procesu uczenia się dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest uzyskanie wiedzy o postrzeganiu przez uczniów zakłócania przez wagary procesu uczenia się. Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniu dydaktyki – definicji, zadaniom i klasyfikacji oraz omówiony został proces uczenia się i nauczania. W drugim rozdziale skupiono się na celach i zadaniach szkoły oraz postaci nauczyciela. Trzeci rozdział przedstawiał problematykę wagarów – jego definicję, rodzaje, przyczyny i skutki. Czwarty rozdział dotyczył metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat wiedzy o postrzeganiu przez uczniów zakłócania przez wagary procesu uczenia się. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety. Do badania przystąpiło 86 ankietowanych.
27. Relacja nauczyciel-uczeń w edukacji alternatywnej na podstawie Autorskiej Szkoły Samorozwoju we Wrocławiu dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, zaoczne II stopnia
28. Ocenianie w szkole w opinii uczniów Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca magisterska dotyczy omówienia poszczególnych elementów procesu kształcenia. Następnie uwaga zostaje skupiona na ocenianiu przez nauczycieli. W części teoretycznej zostały wyróżnione poszczególne funkcje oceniania. Przeprowadzone badania zaś dotyczą poznania opinii uczniów Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie na temat oceniania w ich szkole. Badania te również weryfikują czy w opinii uczniów niniejszej szkoły, ocenianie spełnia swoje funkcje i w jakim stopniu.
29. Wartość przyjaźni w doświadczeniu młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest „Wartość przyjaźni w doświadczeniu młodych dorosłych”. W części teoretycznej ukazałam definicje, charakterystykę, rodzaje oraz czynniki wpływające na zawieranie przyjaźni. Na tym etapie przedstawiłam także charakterystykę grupy rozwojowej młodych dorosłych oraz zadania rozwojowe, z jakimi borykają się osoby będące w tej fazie. W podstawach metodologicznych zarysowałam jakościowy typ badań, w których wykorzystałam paradygmat interpretatywny. Opisałam metodę biograficzną, którą przedstawiłam za pomocą techniki wywiadu narracyjnego, a materiały zebrałam za pomocą koniecznych narzędzi. W części metodologicznej ujęłam także cel i procedurę badań, problemy badawcze, charakterystykę osób badanych oraz problemy etyczne związane ze zbieraniem materiału. W rozdziale zawierającym materiał empiryczny, zanalizowałam pięć wywiadów oraz dokonałam analizy pola semantycznego słowa „przyjaciel”. Całość pracy zakończyłam refleksjami i wnioskami.
30. Homoseksualizm w przestrzeni edukacyjnej – projekt warsztatu dla pedagogów dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest homoseksualizm w przestrzeni edukacyjnej. Celem pracy było przede wszystkim przekazanie, w mojej ocenie, najważniejszych aspektów związanych z pojęciem homoseksualizmu. Praca została podzielona na pięć rozdziałów, w tym trzy zawierające teorię dotyczącą głównego tematu, natomiast dwa odnosiły się do warsztatu dla pedagogów. W pierwszej części skupiłam się na kluczowych pojęciach, teoriach dotyczących homoseksualizmu, historii istnienia orientacji homoseksualnej na świecie oraz mentalności naszych rodaków wobec niej. Następnie przeszłam do przeanalizowania pojęcia rodzin pochodzenia oraz rodzin jednopłciowych. W trzecim rozdziale starałam się opisać pojęcie z perspektywy pedagogicznej. Przedstawiłam tu stosunek szkoły i edukacji do orientacji nieheteroseksualnej, a także proponowane terapie homoseksualizmu. Podjęłam również próbę przekazania wskazówek dla rodziców i nauczycieli, jak pracować z dziećmi, u których rozwija się orientacja homoseksualna. Na koniec zaproponowałam warsztat dla pedagogów, który miał na celu pomóc im w pracy z uczniami homoseksualnymi.