wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Doskonalenie mowy dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem pracy jest doskonalenie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Mieści się on w obszarze edukacji polonistycznej i odnosi się do edukacji logopedycznej. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów rozbudowanych o podrozdziały, zakończenia, bibliografii oraz załącznika. Zgodnie z fragmentem Podstawy programowej dotyczącej rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym przygotowałam projekt działań edukacyjnych. W rozdziale I. zatytułowanym problematyka pracy w literaturze przedmiotu, w I. podrozdziale scharakteryzowałam etapy rozwoju mowy dziecka oraz przedstawiłam czynniki wpływające na jej rozwój. w podrozdziale II. Opisałam sylwetkę rozwojową dziecka przedszkolnego. Szczególną uwagę zwróciłam na rozwój biologiczno- społeczny i jego wpływ na kształtowanie się mowy. w ostatnim podrozdziale odniosłam się do roli nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zwróciłam uwagę na to, że każdy powinien mieć minimum wiedzy na temat logopedii. II. rozdział mojej pracy to prezentacja projektu działań edukacyjnych ,,Sprawny języczek’’. Celem mojego projektu jest doskonalenie mowy dzieci w wieku przedszkolnym szczególnie w zakresie logopedii. w pierwszym podrozdziale przedstawiam założenia i cele przedstawionych działań edukacyjnych. Drugi podrozdział przedstawia strukturę dnia aktywności na podstawie, której zbudowałam scenariusze zadań. Procedury osiągania celów oraz procedury metodyczne przedstawiam w formie 4. scenariuszy. Projekt zrealizowałam w trakcie praktyk w grupie przedszkolnej -5., -6.- latków. w III. podrozdziale opisuję tę grupę oraz scharakteryzowałam placówkę. W rozdziale III. podjęłam autoewaluację przeprowadzonych działań edukacyjnych według mojego projektu. Przedstawiłam tu podstawy teoretyczne na temat ewaluacji i znaczenia jej w pracy nauczyciela.. w drugim podrozdziale dokonuję opisu przebiegu przeprowadzonych zajęć, jakościowo do oceny procesu jak i wyniku realizacji projektu. Odnoszę się do kryteriów zawartych w scenariuszach zajęć z perspektywy refleksyjnego praktyka. Wnioski pedagogiczne zawieram w zakończeniu pracy . Odnoszą się one do koncepcji współczesnego nauczyciela dziecka młodszego.
152. Rola ojca w usprawnianiu dziecka z niepełnosprawnością objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rola ojca w usprawnianiu dziecka z niepełnosprawnością objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, to temat niniejszej pracy. W pierwsza, druga i trzecia część pracy zostały skonstruowane w oparciu o literaturę przedmiotu. RW rozdziale pierwszym zawarta została definicja ojcostwa, teoretyczne założenia, współczesny wizerunek ojca i obraz ojca dziecka z niepełnosprawnością. Drugi rozdział traktuje o oddziaływaniach podjętych na rzecz usprawniania małego dziecka z niepełnosprawnością, objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Trzeci rozdział jest wstępem teoretycznym do podejmowanych w ramach pracy działań badawczych. W ostatniej czwartej części dokonana została analiza badań własnych, w oparciu o przeprowadzone wywiady jakościowe z ojcami dzieci z niepełnosprawnością. Podsumowanie pracy i wnioski są zwieńczeniem podjętych rozważań teoretycznych i przeprowadzonych badań własnych.
153. Działania nauczyciela wspomagajace budowanie pozytywnego obrazu siebie u dziecka w wieku wczesnoszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca ma charakter projektowy. Składa się z wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W pierwszym rozdziale mojej pracy nakreśliłam teoretyczne podstawy problematyki kształtowania pozytywnego obrazu siebie u dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Zwróciłam szczególną uwagę na rozwój społeczno-emocjonalny. Dokonałam analizy zmian zachodzących na tym etapie rozwoju. W podrozdziale 1.2 zgłębiłam zagadnienie podmiotowości. Opisałam etapy rozwoju podmiotowości, ponieważ zagadnienie to jest ściśle związane z procesem kształtowania pozytywnego obrazu własnej osoby. W podrozdziale 1.3 zwróciłam uwagę na uwarunkowania poczucia własnej wartości. Wyszczególniłam etapy tego procesu i opisałam czynniki determinujące. W ostatnim podrozdziale pierwszego rozdziału mojej pracy, dokonałam analizy tego, jakie znaczenie dla dziecka ma osoba dorosła w tytułowym procesie. W tym podrozdziale zwróciłam także uwagę na wpływ środowiska. Drugi rozdział mojej pracy stanowi prezentacja projektu moich działań edukacyjnych Jestem jaki jestem. Jego głównym celem jest budowanie pozytywnego obrazu siebie u dziecka. Procedurami osiągania celów jakie wykorzystałam w projekcie są model dnia aktywności, techniki plastyczne i metody aktywizujące. Kontekst działań edukacyjnych przedstawiłam w podrozdziale 2.3. W podrozdziale tym dokonałam charakteryzacji placówki i opisu grupy, w jakiej przeprowadziłam swój projekt. Swój projekt realizowałam podczas praktyk dyplomowych. W trzecim rozdziale mojej pracy, przedstawiłam teoretyczne podstawy ewaluacji i opisałam wykorzystaną w swoim projekcie technikę ewaluacji. W drugim podrozdziale dokonuję opisu przebiegu zajęć, oraz jakościowej oceny przebiegu tych zajęć. W opisie tym, odnoszę się do kryteriów zawartych w zaplanowanych scenariuszach. Z perspektywy nauczyciela konstruktywisty i refleksyjnego praktyka, dokonuję analizy i oceny swojego projektu. Wnioski zawarte w zakończeniu, odnoszą się do kompetencji współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
154. Motywy wyboru oraz oczekiwania wobec zawodu nauczyciela z perspektywy studentów pedagogiki dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy są motywy wyboru oraz oczekiwania wobec zawodu nauczyciela z perspektywy studentów pedagogiki. Problematyka mojej pracy dotyczy charakterystyki zawodu nauczyciela oraz motywacji i oczekiwań studentów kierunków pedagogicznych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam rozpoznanie tematyki pracy w świetle literatury przedmiotu. Dzieli się on na dwa podrozdziały, z których w pierwszym znajduje się szeroka charakterystyka osoby oraz zawodu nauczyciela z uwzględnieniem jego kompetencji, kwalifikacji, osobowości, zadań, funkcji, ról, możliwości awansu oraz problemu wypalenia zawodowego. W drugim podrozdziale przedstawiam zagadnienie motywów, oczekiwań, motywacji oraz zależności, jakie między nimi zachodzą. Ponadto wyróżnione zostały prezentowane w literaturze możliwe motywy wyboru zawodu nauczyciela. W drugim rozdziale przedstawiam metodologię badań własnych. Prezentuję w nim przedmiot, cel badań oraz formułuję problemy badawcze. Ponadto uzasadniam w nim mój wybór strategii badań, która w przypadku mojej pracy opierają się na podejściu pluralistycznym, oraz wynikające z obranej strategii: metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety. Znajduje się w nim także charakterystyka badanej grupy, którą stanowią studenci kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz opis terenu i organizacji badań. W trzecim rozdziale została przedstawiona analiza zebranych danych. Składa się on z czterech podrozdziałów wyróżnionych na podstawie postawionych w badaniu problemów badawczych. W każdym z nich znajduje się szczegółowa analiza wyników oraz końcowe podsumowanie i wnioski. W zakończeniu przedstawione zostały wyniki badań niniejszej pracy.
155. Społeczno–kulturowy kontekst zjawiska prostytucji w świetle analizy blogów kobiet dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale skupiam się na części teoretycznej, opisując zmiany, jakie zachodzą, bądź zaszły w społeczeństwie (deformalizacja i formalizacja kultury), skupiając się również na zagadnieniu „konsumpcji” i jej spectrum jak również na jednym z ważniejszych zagadnień związanych z tematem mojej pracy, czyli seksualnością w kulturze oraz zmianą w zachowaniach seksualnych młodzieży. Kończę rozdział analizując zagadnienie prostytucji, jej odłam, czyli sponsoring oraz wyjaśniam czytelnikowi zagadnienia związane z blogami. Drugi rozdział został przeze mnie całkowicie poświęcony metodologii, w którym opisuję rodzaje i strategie zbierania badań jakościowych oraz ilościowych, następnie charakteryzuje metody zbierania danych w badaniach jakościowych, kończąc rozdział fragmentem, w którym skupiam się na opisaniu wybranej przeze mnie techniki/ metody badawczej. Ostatni trzeci rozdział zawiera badania własne, w których przedstawiam fragmenty wypowiedzi blogerek, a następnie analizuję je pod kątem odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania badawcze.
156. Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej jako przestrzeń edukacji nieformalnej i pozaformalnej w świetle wypowiedzi członków klubu „Niniwa Team” dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca ta zgłębia tematykę aktywności turystycznej młodzieży akademickiej. Tekst przedstawiony jest w formie opisu przestrzeni edukacji nieformalnej i pozaformalnej w oparciu o wypowiedzi członków klubu podróżniczo - rowerowego Niniwa Team z Kokotka. Opracowanie to w znaczącym stopniu wyjaśnia edukacyjne aspekty aktywności turystyczno - rowerowej. Praca ma na celu zbadanie poziomu edukacyjnych aspektów młodych ludzi, oraz wpływu jaki wywiera proces wychowania turystycznego. Tekst ma odpowiedzieć na pytania dotyczące potrzeb i motywów turystyki młodzieżowej oraz czynników kształtujących rozwój człowieka w edukacji formalnej i nieformalnej. Aby tego dokonać omówione zostały między innymi zagadnienia podjęcia aktywności turystycznej, zakres kompetencji społecznych, duchowych korzyści oraz sposoby przygotowań do wypraw rowerowych członków klubu Niniwa Team. Wiedza zawarta w pracy w dużej części opracowana została na licznych spotkaniach w oparciu o rozmowy i konsultacje przeprowadzone na przestrzeni kilku tygodni z uczestnikami wypraw podróżniczych klubu ze śląska. W celu szerszego spojrzenia na temat do grupy badawczej zaliczone zostały zarówno osoby z wieloletnim stażem jak i bez doświadczenia w wyprawach. Spotkania i konsultacje odbywały się w centrum formacji klubu Niniwa Team w Kokotku, która jest prowadzona przez duszpasterzy. Główna przyjęta metoda badawcza, czyli wywiad przeprowadzony został z członkami klubu i jego założycielem Ojcem Tomaszem Maniurą w celu zapewnienia możliwie jak największej wiarygodności i swobody wypowiedzi prowadzony był w sposób indywidualny na spotkaniach integracyjnych i informacyjnych w Kokotku. Za szablon badawczy przyjęto wywiad w formie otwartych wypowiedzi.
157. Muzyka popularna jako element konstruujący tożsamość w świetle wypowiedzi młodych dorosłych dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Muzyka towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów. Oddziałuje na słuchaczy głównie poprzez dźwięk, mając tym samym ogromny wpływ na na sferę emocjonalną człowieka. Chociaż muzyka popularna bardzo często poddawana jest krytyce, nie ulega wątpliwości,że w dużym stopniu oddziałuje na różne sfery życia człowieka począwszy od relacji rodzinnych, poprzez odkrywanie i wyrażanie swojej indywidualności aż po kształtowanie się relacji międzyludzkich i uczestnictwo w życiu społecznym Niniejsza praca poświęcona jest roli muzyki popularnej w kształtowaniu się tożsamości młodych dorosłych. Pierwsza część pracy dotyczy problematyki kultury popularnej, która stanowi jeden z elementarnych czynników wchodzących w skład procesu socjalizacji. Zawiera także opis pojęcia tożsamości z punktu widzenia pedagogiki. Ponadto porusza tematykę muzyki popularnej w debacie pedagogicznej a dokładnie roli jaką odgrywa nie tylko w kulturze ale również w życiu każdego człowieka. Ostatni element pracy stanowi charakterystyka młodzieży jako kategorii społecznej. Druga część pracy dotyczy metodologicznych podstaw niniejszych rozważań. Rozdział ten obejmuje omówienie celu oraz problemów badawczych, zawiera opis paradygmatów badawczych oraz strategii ilościowych i jakościowych w badaniach pedagogicznych. Dotyczy także problematyki metod zbierania danych w badaniach jakościowych oraz zawiera krótką charakterystykę przyjętej metody badawczej. Trzecia część pracy poświęcona jest analizie zebranych w toku badań danych. Zawiera opis badanej grupy oraz krótką interpretację materiału badawczego. Głównym celem tego rozdziału jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywa muzyka popularna w kształtowaniu tożsamości młodych dorosłych?
158. Duchowy wymiar turystyki religijnej w świetle wypowiedzi członków grupy „Niniwa Trep” z Kędzierzyna-Koźla dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest duchowy wymiar turystyki religijnej. Zagadnienie to rozważane jest na podstawie badań wśród młodzieży należącej do grupy przykościelnej, biorącej udział w turystyce religijnej. Turystyka religijna powiązana jest z duchowością i religijnością, które to sfery wyrażane są poprzez różne aktywności. Celem pracy było określenie oddziaływania turystyki religijnej na duchowość jej uczestników. W pierwszym rozdziale pracy zatytułowanym „Duchowość współczesnego człowieka- dylematy i rozstrzygnięcia” znajduje się odpowiedź dotycząca funkcjonowania człowieka wierzącego i podróżującego na płaszczyźnie religijnej połączonej z turystyką. W rozdziale wskazana jest geneza podejmowania tej aktywności jak i rezultaty z niej wynikające. Rozdział drugi nosi nazwę „Metodologiczne podstawy badań własnych”. Przedstawione zostają w nim cel i problem badawczy. Następnie omówione zostają paradygmaty w badaniach edukacyjnych, wyróżnia się przy tym paradygmat: pozytywistyczny, interpretatywny, na którym opierać się będzie praca, krytyczny i postmodernistyczny.. Trzeci rozdział pracy nosi tytuł „Analiza wyników badań” i rozpoczyna się od krótkiej charakterystyki grupy badanej. W dalszej części znajdują się opracowane wyniki badań własnych, przeprowadzone za pomocą wywiadu narracyjnego w grupie osób od 20-31 lat. Wszyscy uczestnicy badania należą do grupy Niniwa Trep z Kędzierzyna-Koźla. Zakres czasowy badań obejmuje okres od lutego do marca 2017 roku. Całość pracy zamyka zakończenie, bibliografia oraz aneks.
159. Doświadczanie późnego macierzyństwa w świetle analizy blogów matek dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca została poświęcona rozważaniom na temat zjawiska późnego macierzyństwa. Tematem pracy jest: "Doświadczanie późnego macierzyństwa w świetle analizy blogów matek". Problemem głównym niniejszej pracy jest pytanie: W jaki sposób opisywane jest późno macierzyństwo przez autorki blogów? W procesie przygotowywania badań zdecydowano aby próbie poddać kobiety, jak również autorki blogów, które doświadczyły późnego macierzyństwa. Miało to na celu uzyskanie optymalnie wiarygodnych wyników badań poprzez odniesienie się do prowadzonych przez nie blogów, które w ten sposób reprezentowały subiektywnie badane środowisko. Macierzyństwo zostało opisane tam w sposób realny, w oparciu o indywidualne doświadczenia autorek. Dzięki temu powstało wiarygodne środowisko badań. Wykonane badania rzuciły zatem nowe światło na to zagadnienie, mianowicie poprzez zbieranie informacji nie u lekarzy lub w klasycznej literaturze, ale u „źródła”. Prowadzone przeze mnie badania upoważniają mnie do stwierdzenia, że problem późnego macierzyństwa w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechny W rozdziale I zawarto teoretyczne informacje dotyczące „późnego macierzyństwa”. W rozdziale II zwarto metodologię badań. W rozdziale tym opisana zostaje również przyjęta przez autora metoda badawcza. Analizę badań zawiera rozdział III.
160. Historie osób bezdomnych w świetle ich narracji dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca podejmuje tematykę funkcjonowania osób bezdomnych pod względem fizycznym, społecznym i psychologicznym. Szczególny nacisk kładzie na aspekt psychologiczny funkcjonowania człowieka bezdomnego bądź zagrożonego bezdomnością, zwłaszcza w wymiarach radzenia sobie ze stresem i ogólnie - stylu radzenia sobie. Prezentuje kluczowe zagadnienia związane z psychologicznym funkcjonowaniem, takie jak: syndrom depresji u osób bezdomnych, cechy osobowości i typy osobowości osób bezdomnych. Odwołuje się również do historii bezdomności, kluczowych pojęć związanych z tym tematem oraz na przedstawieniu procesu stawania się osobą bezdomną. Autor w przeprowadzonych przez siebie badaniach koncentruje się głównie wokół metody biograficznej i za pomocą tego nurtu obecnego w badaniach jakościowych poznaje historie życia osób bezdomnych. Wykorzystuje do tego wywiady autobiograficzno-narracyjne, które pozwalają na kompleksowe zapoznanie się z jednostkową ludzką historią. Tak zindywidualizowane podejście badacza do tematu daje w efekcie wyczerpujący i całościowy obraz historii życia każdej osoby bezdomnej biorącej udział w badaniach, skierowany głównie ku: wspomnieniom z domu rodzinnego, obecnych relacjach z najbliższymi, procesowi stawania się osobą bezdomną, poznaniu codziennego życia i marzeń osoby bezdomnej. Autor postuluje również o większą wrażliwość dla osób bezdomnych i większy szacunek do tej specyficznej grupy ludzi. Wyraża nadzieję, że za pomocą niniejszej pracy wzrośnie świadomość na temat bezdomności i funkcjonowania człowieka w tak trudnej dla niego życiowej sytuacji. Praca, choć bardzo obszerna, nie wyczerpuje tematu życia osób bezdomnych i tym samym, wedle życzeń autora, staje się zachętą do dyskusji o tak złożonym problemie, jakim staje się w dzisiejszych czasach wciąż narastające zjawisko bezdomności.
161. Telewizja dziecięca w perspektywie pedagogiki krytycznej w świetle analizy „Disney Channel” dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematyka związana z telewizją dziecięcą jest w dzisiejszych czasach bardzo istotna, ponieważ medium to niezmiennie od lat pełni niezwykle atrakcyjne dla dzieci źródło rozrywki. Jak wynika z badań, dzieci poświęcają na oglądanie telewizji coraz więcej czasu. Zdecydowana większość z nich robi to ponad „higieniczno-pedagogiczną normę” dwóch godzin dziennie . Każdy przekaz odbierany przez dziecko ma wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Z tego powodu niezmiernie ważne jest nauczenie młodego odbiorcy krytycznego podejścia do informacji nadawanych przez telewizję. Niniejsza praca stanowi próbę zanalizowania przykładowych formatów jednej z najpopularniejszych w Polsce stacji telewizyjnych – Disney Channel. Analizę oparto o postulaty pedagogiki krytycznej. Pierwszy rozdział poświęcono zagadnieniu kultury popularnej i edukacji. Na początku zostaje zdefiniowane pojęcie kultury popularnej, wywodzącej się z kultury masowej. Następnie omówiono socjalizacyjny charakter popkultury, opartej na mediach i hipermediach, która wdraża jednostki do życia w społeczeństwie. Kolejny podrozdział dotyczy edukacyjnego kontekstu kultury popularnej, bowiem może ona zachęcać dzieci i młodzież do wkraczania w świat sztuki oraz kształtować wrażliwość artystyczną, a także pomagać odnaleźć się w dorosłym życiu, przygotowując do przyszłych ról społecznych. Druga część rozdziału teoretycznego dotyczy zjawiska telewizji w społeczeństwie, a przede wszystkim jej wpływu na kształtowanie osobowości najmłodszych widzów. Jak się okazuje, telewizja jest znaczącym (o ile nie najważniejszym) składnikiem kultury medialnej, pełniącym funkcje socjalizacyjne. Za jej pośrednictwem dzieci zdobywają wiedzę o świecie społecznym, kształtują postawy i system wartości oraz przygotowują się do dorosłego życia. Poza niewątpliwymi czynnikami korzystnymi dla rozwoju młodej widowni pojawiają się także elementy niekorzystne, które ukazują nieprawdziwy obraz rzeczywistości, często implikując pojawianie się zachowań nieakceptowanych społecznie. Oprócz tego nadmierne oglądanie telewizji powoduje problemy zdrowotne oraz zaburzenia w sferach społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Na końcu omówiono zagadnienie edukacji medialnej. Zdaniem wielu badaczy edukacja medialna jest niezwykle ważnym zagadnieniem współczesnego świata. Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji audiowizualnych stanowi nieodzowny warunek racjonalnego korzystania z mediów. Trzecia część rozdziału pierwszego traktuje o nurcie pedagogiki krytycznej. Pedagogika krytyczna zakłada, że świat społeczny potrzebuje rewolucyjnej zmiany. Jednak wszelkie interwencje są blokowane przez działania dominujących grup społecznych. Jednym z największych obszarów tych działań jest edukacja, która służy interesom elit. Paradoksalnie to właśnie ona stanowi najważniejszy czynnik zmiany społecznej, wymagającej demaskowania „fałszywej świadomości”. Kultura medialna, w tym także telewizja, wspiera zastany ład społeczny. Na przeciw temu wychodzi pedagogik
162. Aspiracje życiowe wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Głównym celem pracy było określenie poziomu aspiracji życiowych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego we Wrocławiu. W pracy zawarte są treści, które pokazują jak ważna jest rodzina oraz jak jej brak przyczynia się do niskiego poziomu własnej aktywności poznawczej i działaniowej. Przeprowadzone badania wykazały niskie aspiracje życiowe podopiecznych. Aspiracje te raczej związane są z marzeniami i życzeniami wychowanków, które to pozostają jedynie w sferze pragnień jednostki. Praca składa się z czterech części. Pierwsze dwa rozdziały to części teoretyczne pracy. Rozdział pierwszy opisuje placówki opiekuńczo-wychowawcze, w poszerzonym zakresie omówiona jest placówka socjalizacyjna oraz jej organizacja pracy. Rozdział drugi przedstawia rodzinę, jej rolę i znaczenie w życiu jednostki a także temat główny, który najbardziej nas interesuje a więc aspiracje i jej podział. Kolejna część zawiera metodologię badań. Badaniem objęto pięciu wychowanków. Posłużono się tutaj metodą indywidualnych przypadków, pomocną techniką był wywiad natomiast narzędziem jakim się posłużono to kwestionariusz wywiadu. Z racji braku doświadczenia badanego w przeprowadzaniu wywiadu, kwestionariusz ten był bardzo pomocny w celu hierarchizacji treści i pomocniczych pytań zadawanych podopiecznym. Wywiad ten zgodnie z klasyfikacją J. Sztumskiego przybrał formę wywiadu częściowo skategoryzowanego, jawnego nieformalnego. Ostatni rozdział zawiera analizę wyników badań własnych, interpretację oraz wnioski, które ujawniły niskie aspiracje życiowe podopiecznych placówki.
163. Terapie zajęciowe w Ogniskach Wychowawczych i świetlicach środowiskowych we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Prowadzenie terapii zajęciowych w placówkach wsparcia dziennego jest rodzajem wsparcia dla dzieci i ich rodzin korzystających z tej formy pomocy pozaszkolnej. Samą terapię zajęciową można zdefiniować jako pewne oddziaływania pedagogiczne, a nawet psychologiczne, skierowane do dzieci, które nie potrafią same uporać się z problemami szkolnymi i pozaszkolnymi. Najczęstszymi rodzajami terapii zajęciowych prowadzonych w ogniskach wychowawczych i świetlicach środowiskowych są: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zdecydowałam się na taki temat pracy dyplomowej, ponieważ od kilku lat jestem aktywną wolontariuszką w placówce wsparcia dziennego i uczestniczę w różnego rodzaju zajęciach i terapiach zajęciowych. Mogłam przyjrzeć się pracy terapeutów i wychowawców, zobaczyć jakiego rodzaju zajęcia są prowadzone oraz jak wpływają one na poprawę zachowania dziecka, czy niwelują problemy, które w założeniu ta terapia miała zniwelować. Praca składa się z trzech części, wstępu, zakończenia, bibliografii z netografią oraz z dwóch aneksów. W części teoretycznej zawarłam definicje terapii zajęciowych, rodzaje terapii. Przedstawiłam profil osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne oraz scharakteryzowałam dziecko jako uczestnika tych form pomocy. Zamieściłam również charakterystykę ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych oraz najważniejsze akty prawne, na podstawie których placówki wsparcia dziennego funkcjonują. W drugiej części metodologicznej przedstawiłam cel badań, przedmiot badań i dobór próby, główny problem badawczy i problemy szczegółowe oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Głównym problemem badawczym jaki postawiałam w pracy są rodzaje terapii zajęciowych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego. Zdecydowałam się na badania jakościowe, z wykorzystaniem takich technik jak: analiza dokumentów placówki, obserwację swobodną oraz wywiady. Na trzecią część pracy składają się wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań oraz wnioski z badań.
164. Potencjał społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca traktuje o powstaniu oraz rozwoju organizacji jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wskazuje na jej długotrwale realizowaną misję oraz ciąg przemian społeczno- kulturowych, które miały wpływ na jego oblicze. Skupia się na przedstawieniu potencjału tkwiącego w jednym z miejskich oddziałów TPD funkcjonującego w dolnośląskiej Oleśnicy. Zgromadzone materiały mają za zadanie przybliżyć jego sylwetkę, ogólną atmosferę oraz strukturę organizacji. Rozdział pierwszy i drugi prezentowanej pracy został poświęcony przybliżeniu ogólnego funkcjonowania TPD w Polsce, począwszy od jego powstania, aż do chwili obecnej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, zostały w nim zawarte informacje o rozwoju misji organizacji w poszczególnych latach oraz jak jej działalność była uzależniona od sytuacji polityczno-gospodarczej kraju. Rozdział trzeci omawia założenia metodologiczne prowadzonego badania, nakreśla jego cel, przedmiot i zakres, a także przedstawia metody gromadzenia informacji, które zostały wykorzystane. Kolejna część jest usystematyzowanym opisem przejawów aktywności TPD w Oleśnicy na przestrzeni lat, w którym za początek działalności przyjęto pierwsze wzmianki zamieszczone w kronice organizacji. Pozyskane materiały umożliwiły również stworzenie jego aktualnej charakterystyki zawartej w rozdziale piątym. Podczas wspomnianych czynności szczególny nacisk został położony na uchwycenie sił społecznych, które występują w organizacji oraz przestrzeni, w jakiej się znajduje. Dużą wartość w prezentowaną pracę wniosły wywiady z działaczami związanymi z oleśnickim oddziałem TPD. Osoby te w rozdziale szóstym, podzieliły się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami, refleksjami oraz ciekawostkami z życia organizacji. Zwieńczeniem wysiłków badawczych są wnioski końcowe, które stanowią wypadkową analizy dokumentów, wycinków prasowych, własnej obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych z działaczami. Zgromadzone materiały umożliwiły wyszczególnienie czterech kategorii wniosków: zalet oraz mocnych stron, aktualnych problemów oraz słabych stron, zagrożeń, a także koncepcji i propozycji zmian możliwych do przeprowadzenia w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy. Podjęte czynności zmierzał do wyczerpującej odpowiedzi na pytanie „Jakim potencjałem społecznym dysponuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy?”. Przedstawiona historia działalności oraz charakterystyka współczesnego funkcjonowania organizacji ukazuje ją jako platformę, która jest zdolna do połączenia wysiłków wielu niezależnych instytucji. TPD w Oleśnicy dysponuje rozległymi możliwościami, na które dodatkowo wpływa przychylność środowiska. W przestrzeni miasta Oleśnica Oddział TPD pełni funkcję rzecznika w sprawach dotyczących dzieci, do niego zgłaszają się o pomoc rodzice, szkoły oraz sami zainteresowani.
165. Przygotowanie nauczyciela do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy przygotowania nauczycieli do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, szczególnie pod kątem ich subiektywnych odczuć w kontekście propagowanych idei nauczania włączającego w polskim systemie oświaty. W pierwszym rozdziale opisuję wymagania kwalifikacyjne obowiązujące nauczycieli, postulowane kompetencje zawodowe oraz różne modele kształcenia przyszłych nauczycieli, a także stres zawodowy i charakterystyczne czynniki stresogenne dla tej grupy. Charakteryzuję także zwięźle system kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w Polsce. W drugim, metodologicznym rozdziale, przedstawiam temat, przedmiot i cele badań oraz problemy badawcze moich badań, a także charakteryzuję wybraną przeze mnie metodę i technikę badań oraz uargumentuję dobór osób badanych. W ostatnim rozdziale przedstawiam wyniki i analizę badań własnych, podsumowuję zebrane w trakcie wywiadów z nauczycielami informacje oraz prezentuję płynące z nich wnioski.
166. Rola autorytetu ojca w rozwoju dziecka od wieku przedszkolnego do adolescencji. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Współcześnie można odnaleźć wiele problemów dotyczących roli ojca w rodzinie, jaką zajmuje w niej pozycję oraz czy jest osobą godną naśladowania. Mamy do czynienia najczęściej z wieloma różniącymi się od siebie opiniami. Ojcowie stawiani są przed całym ogromem zadań. Tradycyjne spojrzenie na ojca jako głowę rodziny, który mało angażuje się w wychowanie swojego dziecka zaciera się a podejmowane przez niego działania zmieniają się. Co raz częściej możemy zaobserwować wśród mężczyzn postawę "dobrego ojca", który angażuje się w rozwój dziecka od dnia narodzin. Jednakże bardziej "popularne" stają się rodziny niepełne, w których ojciec jest nieobecny lub niezaangażowany, na czym dziecko wiele traci.Praca zajmuje się problematyką roli autorytetu ojca w rozwoju dziecka. Skupia się na zanalizowaniu tego, jak dzieci w wieku od przedszkola do końca adolescencji obrazują swoich ojców oraz tym, kim dla nich są. W pracy zawarte jest spojrzenie badanych dzieci i młodzieży z kolejnych etapów rozwojowych. Dodatkowo przeprowadzone są badania wraz z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w celu zgłębienia problematyki oraz zweryfikowania poglądów dzieci. W pracy zawarte jest spojrzenie oraz próba skonsolidowania współczesnego wizerunku ojca.
167. Rodziny zrekonstruowane w opowieściach kobiet dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedstawiona praca podejmuje próbę zbadania kobiet, matek, które odważyły się założyć na nowo rodzinę- rodzinę zrekonstruowaną. Omawiane są jej trudności, zachowania, emocje zarówno na początku jak i w czasie trwania związku z nowym partnerem. O relacjach jakie panują w rodzinie, sposobie rozwiązywania problemów, więzach, uczuciach. Niniejsza praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. W części teoretycznej scharakteryzowana jest rodzina, jej typologia, funkcje, natomiast w dalszej części skupia się na rodzinie zrekonstruowanej. Między innymi zawarty został rys historyczny, przyczyny powstania, struktura i jej cechy, podział ról. Część badawcza stanowi analizę wyników badań własnych – wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z trzema kobietami, które tworzą rodziny zrekonstruowane. W sposób szczególny jest opisywana przez kobiety, które takową rodzinę posiadają. Proces budowania rodziny zrekonstruowanej jest długotrwały. Niesie za sobą zarówno negatywne jak i pozytywne emocje. Każdy z członków tworzących rodzinę zrekonstruowaną przezywa ją na własny sposób. Wnosi w nią pewne zachowania, emocje, relacje które tworzą i scalają nową rodzinę.
168. Droga do męskości - narracje młodych dorosłych. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest droga do męskości. Poddałam refleksji i próbie wyjascienia męskość odnosząc się do społeczno-kulturowych uwarunkowań i stereotypów. Opisuję także etapy przemiany chłopca w mężczyznę zwracając uwagę na kluczowe momenty i istotne w jego życiu postacie. Drogę przemiany chłopca w mężczyznę kończę podrozdziałem poświęconym inicjacji przedstawiając współczesne jej formy. Zdecydowałam się na paradygmat krytyczny i badania jakościowe przeprowadzone w formie wywiadu swobodnego. Bazując na przedziale wiekowym zaproponowanym przez Roger’a Gould’a. Wytypowałam czterech młodych mężczyzn w przedziale wiekowym miedzy 28 a 33 rokiem życia, stawiając na różnorodność doświadczeń i poglądów. Wywiady prowadziłam od grudnia 2016 roku do marca 2017 roku. W pracy poszukiwałam odpowiedzi na pytanie: Jaka jest droga do męskości młodych dorosłych? Wyszczególniłam pięć problemów szczegółowych, które pomogły mi odpowiedzieć na pytanie główne. Należą do nich: Jak badani rozumieją męskość? Skąd młodzi mężczyźni czerpią wzory męskości? Kto stanowi dla badanych wzory męskości? Jakie kluczowe momenty na drodze do męskości zauważają badani? W czym młodzi mężczyźni odnajdują potwierdzenie swojej męskości?
169. Obraz małżeństwa w różnych kulturach na podstawie wybranych filmów. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest obraz małżeństwa w różnych kulturach na podstawie wybranych filmów. Wstęp obejmuje wprowadzenie do obszaru badań, opisuje motywacje wyboru tematu, jest syntezą najważniejszych informacji zawartych w pracy oraz przedstawieniem jej kolejnych części. Rozdział pierwszy zawiera definicje małżeństwa według różnych autorów, krótką historię małżeństwa i miłości, czynniki decydujące o sukcesie w doborze partnera oraz tradycje i obyczaje małżeńskie z różnych stron świata. Znajduje się tu również krótka historia filmu oraz jego ewolucja, a także ujęcie filmu jako formy sztuki. Rozdział drugi przedstawia metodologię zastosowaną przy tworzeniu niniejszej pracy. Rozdział trzeci dotyczy analizy wyników badań. Analiza każdego filmu zawiera jego charakterystykę, streszczenie fabuły oraz refleksje dotyczące danego dzieła. Refleksje przedstawione są w formie tabel, które na potrzeby badania zostały utworzone z problemów szczegółowych. Ostatnia część pracy to refleksje końcowe na temat przeprowadzonych badań. Bibliografia umieszczona na końcu to publikacje oraz netografia wykorzystane przy pisaniu pracy.
170. Osamotnienie dzieci rodziców aktywnych zawodowo - narracje młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem pracy jest poczucie osamotnienia dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Obecnie samotność nie jest rzadko występującym zjawiskiem, jednak nie jest utożsamiana z dziećmi, ponieważ są one z natury istotami bardzo energicznymi i towarzyskimi. Społeczeństwo wydaje się nie dopuszczać do siebie myśli, że dzieci, tak samo jak osoby dorosłe, mogą czuć się osamotnione. Celem niniejszej pracy było ukazanie przyczyn i konsekwencji dziecięcego poczucia osamotnienia na podstawie trzech przeprowadzonych wywiadów z już dorosłymi osobami, które będąc dziećmi borykały się z tym problemem.
171. Specyfika pracy wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest Specyfika pracy wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Praca została napisana na podstawie doświadczenia autorki związanego z pracą jako wolontariuszki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przedmiotem badania jest placówka opiekuńczo-wychowawcza Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania mająca swoją siedzibę we Wrocławiu. Zostały zastosowane takie metody badawcze, jak: studia literaturowe, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych zadania są skomplikowane, często trudne. Zazwyczaj ma się do czynienie z tak zwaną „trudną młodzieżą, dziećmi”, wywodzącą się z patologicznych rodzin. Nie każdy wychowawca potrafi poradzić sobie z takimi osobami, często destrukcyjnymi. Wychowankowie często nie potrafią poradzić sobie z podstawowymi czynnościami. Takimi jak spakowanie plecaka, czy pamiętanie o codziennej higienie osobistej. Wychowawca musi przez swój upór i cierpliwość nauczyć ich podstawowych zasad. Wychowawca sprawuje nadzór nad podstawowymi czynnościami jakie dzieci i młodzież wykonują w ciągu dnia. Warto wspomnieć, iż wychowawcy w placówkach instytucjonalnych pełnią rolę nauczyciela i rodzica, psychoterapeutę jednocześnie. Praca składa się z czterech rozdziałów, z czego rozdział pierwszy i drugi stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział trzeci i czwarty – część praktyczną. Rozdział pierwszy to próba wyjaśnienia placówki opiekuńczo-wychowawczej jako instytucjonalnej formy opieki całkowitej. Józef Kuźma w sposób obrazowy opisuje czym jest placówka opiekuńczo-wychowawca. Jest to placówka, która dzieciom i młodzieży zastępuje rodzinę. Zapewnia im opiekę i wychowanie, odpowiednie do potrzeb i rozwój, przygotowując tym samym do samodzielnego życia. Dodatkowo rozdział pierwszy opisuje funkcje, zadania i cele placówki. Autorzy Dylik, Klukow, Wosik-Kowala wyróżniają pięć podstawowych funkcji: readaptacyjną, kompensacyjną, opiekuńczą, wychowawczą oraz profilaktyczną. Zadania jakie realizuje placówka zawarte są w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zostały również przedstawione systemy stosowane w wychowaniu zbiorowym. Rozdział drugi opisuje kadrę pedagogiczną. Specyfikę zawodu, znaczenie personelu, kwalifikacje zawodowe. Sylwia Badora w swojej książce „Przeciw sieroctwu. Zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna” wspomina, iż to od kadry zależy prawidłowe funkcjonowanie każdej placówki czy organizacji. To od nich zależy jaki będzie poziom realizacji zadań stawianych placówce oraz efektywność ich wykonania. Bilska Ewa, pisze w swoim artykule, iż wypalenie zawodowe jest jedną z możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, w których cecha wspólną jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. Skłoniło to autorkę pracy do opisania zjawiska stresu oraz wypalenia zawodowego oraz zbadania ich wśród respondentów. W rozdziale trzecim przedstawiono szczegółowo pods
172. Obraz rodziny zmagającej się z chorobą dziecka w wybranych filmach fabularnych. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca skupia się na obrazie rodzin. które zmagają się z chorobą dziecka. Badania obejmują analizę dokumentów, analizę treści. Podstawą analizy były wybrane filmy fabularne. Praca miała na celu odczytanie obrazu rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest choroba dziecka. Choroba jest jednym z najtrudniejszych zjawisk, najbardziej niepożądanym w rozwoju, życiu dziecka. Stanowi ogromne obciążenie dla niego samego, jak i całej rodziny. Zagłębienie w zagadnienie choroby pozwala na zrozumienie zachowania dziecka, jego emocji oraz dobranie odpowiednich metod pracy.
173. Wiedza rodziców na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca porusza temat wiedzy rodziców na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Główny cel badań, którym było określenie poziomu tejże wiedzy, udało mi się osiągnąć dzięki analizie przeprowadzonych badań (wywiadów) w zestawieniu z literaturą przedmiotu. Do wyboru tematyki pracy skłoniły mnie nieprzerwanie dochodzące z mediów informacje o kolejnych przypadkach seksualnego krzywdzenia dzieci. Praca ma na celu uświadomienie rodzicom, że problem nadużyć seksualnych wobec dzieci jest aktualny, a co więcej niepokojąco się rozrasta (także w Polsce), i że to właśnie w ich rękach leży zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w tej kwestii, co nie jest możliwe bez posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy na ten temat.
174. Wychowanie i opieka dziecka w epoce pozytywizmu warszawskiego na przykładzie wybranych utworów literackich prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest: Wychowanie i opieka nad dziećmi w epoce pozytywizmu warszawskiego na przykładzie wybranych utworów literackich. Praca ma pokazać na podstawie przykładów jaka była sytuacja ludzi po klęsce powstania styczniowego i jak w tamtym okresie zajmowano się dziećmi. Praca składa się z 3 rozdziałów. Pierwszy rozdział jest teoretyczny i ma on wprowadzić czytelnika w epokę pozytywizmu, ponieważ dzieła z tej właśnie epoki zostały poddane analizie. W tym rozdziale znalazły się wszystkie istotne informacje o tej epoce, została także opisana sytuacja społeczeństwa polskiego, które musiało podporządkować się zaborcom. Rozdział drugi traktuje o wychowaniu i opiece dzieci w Królestwie Polskim. Zostały w nim poruszone czynniki, jakie miały wpływ na sytuację dzieci. Można dowiedzieć się w jakich warunkach żyli ludzie w tamtych czasach. Panujące warunki miały ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. W tym rozdziale zostały także opisane pierwsze ochronki i instytucje przedszkolne. Rozdział trzeci to analiza tekstów literackich, które zostały wcześniej wybrane. Analiza pozwala zrozumieć życie tamtych ludzi i to dlaczego w taki, a nie w inny sposób wychowywali swoje dzieci i dlaczego nie mieli czasu się nimi zajmować, poświęcić im o wiele więcej uwagi. Głównym celem było pokazanie na ile to co pisali polscy pisarze epoki pozytywizmu o sytuacji dzieci było zgodne z rzeczywistością, w której żyli. Właśnie takie było postawione przeze mnie pytanie, problem badawczy- Na ile obraz dziecka w literaturze pozytywistycznej odzwierciedlał realną rzeczywistość? W pracy analizowałam teksty literackie czyli zajmowałam się badaniami jakościowymi. Poprzez analizę tekstów literackich udało mi się pokazać, że autorzy epoki pozytywizmu bardzo interesowali się tym co dzieje się dokoła nich. Starali się poprzez swoją pracę czyli pisanie trafić do jak największej liczby wykształconych odbiorców czyli tzw. elity społecznej. Chcieli, aby ci ludzie dostrzegli jak fatalna jest sytuacja najmłodszych i postarali się to zmienić, pomóc nie tylko dzieciom, ale także całym rodzinom. Jak najbardziej można stwierdzić, że przedstawiane przez nich przykłady w utworach miały swoje odzwierciedlenie w świecie realnym. Ten świat stanowił dla nich inspirację do tworzenia.
175. Funkcja mieszkania chronionego w przygotowaniu osób z Zespołem Downa do samodzielnego życia prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Moja praca magisterska składa się z trzech części. W pierwszej zajmuję się ogólnie zespołem Downa. Opisuje w niej definicje, przyczyny oraz cechy. Druga część pracy to rozdział metodologiczny, w którym przedstawiam metody oraz techniki którymi posłużyłam się podczas wykonywania badań. Trzecia część to analiza badań i dokładny opis osób badanych oraz wnioski na temat zebranego materiału. Pracę kończy zakończenie oraz bibliografia. W swojej pracy skupiam się na idei i funkcjonowaniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych oraz na trenerach w nich pracujących. Ważne dla mnie też jest to jak mieszkanie treningowe wpływa na samodzielność osób niepełnosprawnych.
176. Realizacja podstawy programowej na przykładzie Integracyjnego Przedszkola „Promyk Słońca” we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca porusza tematykę realizacji treści podstawy programowej przez placówkę integracyjną, jaką jest Przedszkole "Promyk Słońca". W ów Pracy magisterskiej zawarte są takie działy tematyczne jak zarys historyczny myśli edukacji małego dziecka na Świecie oraz kreowanie myśli pedagogiki przedszkolnej w Polsce, dodatkowo przedstawiony jest kontekst historyczny tworzenia placówek integracyjnych. Ponadto czytelnik może uzyskać informacje na temat aktów prawnych dotyczących przedszkoli w Polsce oraz głównych zagadnień dotyczących instytucji przedszkola. W pracy "Realizacja podstawy programowej na przykładzie Integracyjnego Przedszkola „Promyk Słońca” we Wrocławiu" tematem badań stają się zagadnienia dotyczące realizacji od strony organizacyjnej jak i metodycznej przedszkola integracyjnego, w odniesieniu do zasad jakie narzuca akt prawny -Podstawa Programowa.
177. Postawy studentów Pedagogiki wobec własnej roli zawodowej nauczyciela prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy było zbadanie postaw studentów pedagogiki, na kierunkach związanych z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną, względem własnej roli zawodowej. Zainteresowałam się tym zagadnieniem, gdyż sama jestem osobą kończącą studia która za niedługi czas ma podjąć pracę zawodową. Ciekawiło mnie, czy inne osoby mają podobne refleksje, opinie na temat roli nauczyciela a także obawy względem przyszłej pracy. Przeprowadziłam wywiady z pięcioma studentkami ostatniego roku studiów magisterskich na wspomnianym wyżej kierunku. Cztery z nich uczą się na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Aby rzetelnie przystąpić do przeprowadzania badań, w części teoretycznej pokrótce przeanalizowałam literaturę związaną z interesującymi mnie zagadnieniami. Przyjrzałam się zmieniającemu na przestrzeni historii spojrzeniu na nauczyciela, a także różnym ujęciom badaczy w takich obszarach jak: tożsamość zawodowa, role, funkcje, zadania, kompetencje i kwalifikacje. Zainteresowałam się również środowiskiem pracy nauczycieli, które bezpośrednio wpływa na rodzaj podejmowanych przez nich działań. Pozwoliło mi to wyklarować początkowy zarys badań i obszarów, o które chciałabym wypytać moje respondentki. Wywiady zostały przeprowadzone przeze mnie między 1-11 maja 2017 roku. Oceniając wyniki mojej pracy mogę stwierdzić, że udało mi się zrealizować to, co zamierzałam. Miałam okazję poznać opinie i postawy badanych studentek względem ich własnej roli zawodowej. Wybierając paradygmat jakościowy w swoich badaniach, nie wiedziałam do końca, jakie informacje otrzymam w czasie przeprowadzanych wywiadów. Mogę jednak stwierdzić, że nawet na tle tak rozległej wiedzy pedeutologicznej, jaką oferują nam poszczególni autorzy, moje badania wnoszą nową jakość do dostępnych już opracowań. Są zapisem opinii konkretnych jednostek, które mogą stanowić punkt odniesienia dla innych studentów pedagogiki, którzy chcieliby się przekonać, czy nie są osamotnieni w swoich odczuciach i przemyśleniach.
178. Internetoholizm – uzależnienie XXI wieku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Prezentowana przez autorkę praca dotyczy zjawiska Internetoholizmu, czyli uzależnienia od internetu, wśród osób pomiędzy 10, a 21 rokiem życia, określanych na jej ramach pojęciem 'adolescentów'. Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia oraz aneksu( bibliografia, spis tabel, spis rysunków, ankieta). Pierwszy rozdział zawiera w sobie teoretyczne zagadnienia dotyczące uzależnień, uzależnienia od internetu, zapobiegania uzależnieniom, metod leczenia, jak i badania uzależnień oraz ich skutki społeczne, podmiotowe, somatyczne, jak i psychiczne. W drugim rozdziale przedstawione zostały teoretyczne ramy dotyczące zagadnień rozwoju emocjonalnego i społecznego adolescenta. Trzeci zawiera w sobie metodologię przeprowadzonych badań, czwarty z kolei wnioski z nich wynikające. Praca dotyczy uzależnienia od internetu, który w dzisiejszym świecie stał się nierozłącznym elementem życia każdego człowieka, co może prowadzić do uzależnienia od jego użytkowania. W rzeczywistości młodzi ludzie są o wiele bardziej narażeni na uzależnienie od sieci, ponieważ, jako następne pokolenie, mają do niej dostęp od najmłodszych lat życia, nie tak, jak ich rodzice czy też dziadkowie. Uzależnienie dotyczy jednak nie tylko młodego człowieka, ale i jego rodziny i przyjaciół, tak więc można uznać, iż jest to nie tylko problem jednostki, ale całej grupy społecznej, takiej jak rodzina czy też grupa rówieśnicza - przyjacielska. W prezentowanej pracy skupiono się więc na adolescentach, co zostało już napisane powyżej, dzięki czemu zbadano obszar zainteresowań autorki.
179. Treści matematyczne w podręcznikach dla kl. I – III opracowanych przez MEN prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej była analiza podręczników, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dla klas 1-3 pod względem zawartych w nich treści matematycznych. Podręczniki te, jako pierwsze, są darmowymi podręcznikami dla uczniów. W momencie wydania budziły wiele kontrowersji, ze względu na przekazywane treści oraz na to, że zostały one narzucone większości szkół. W pracy magisterskiej został poruszony temat powodów nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz jakie są wymagania podstawy programowej, z zakresu edukacji matematycznej, w klasach 1-3. W niniejszej pracy znalazła się analiza wszystkich podręczników z zakresu edukacji matematycznej. Analiza dotyczyła tego w jaki sposób zostały przekazane wiadomości uczniom klas 1-3. Czy są to sposoby atrakcyjne dla uczniów oraz czy wszystkie przekazane wiadomości są zgodne z podstawą programową. Analiza podręczników została przeprowadzona, metodą analizy treści, w taki sposób aby zwrócić szczególną uwagę na zakres przekazywanej wiedzy. W pracy zostały umieszczone wnioski z wykonanej analizy podręczników. Wnioski ogólne zostały umieszczone po analizie podręczników do każdej z klas. Podsumowanie badań nad podręcznikami zostało również wykonane na końcu pracy dla wszystkich podręczników.
180. Uwarunkowania rodzinne karier zawodowych w narracjach młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy pt. „Uwarunkowania rodzinne karier zawodowych w narracjach młodych dorosłych”, skupiłam się przede wszystkim na odkryciu determinantów, tkwiących w najbliższym otoczeniu, które przyczyniają się do podjęcia decyzji, na temat wyboru zawodu przez osoby młode. W części teoretycznej zamieściłam dwa rozdziały. Pierwszy pt. "Rodzina - podstawowe zagadnienia teoretyczne", traktuje o rodzinie – pokazuję tu jej różne definicje, klasyfikacje, strukturę oraz podstawowe funkcje. Drugi pt. "Kariera zawodowa w świetle literatury przedmiotu", w którym skupiłam się na koncepcjach wyboru zawodu, etapach i strategiach jej rozwoju. Najistotniejsze w mojej pracy było pokazanie, w jaki sposób rodzina, środowisko w jakim człowiek się wychowuje, determinuje jego późniejsze wybory zawodowe. Kolejny rozdział pt. "Metodologia badań własnych", poświęciłam treściom, wśród których zaznaczyłam paradygmat, cel, przedmiot badań, a także metodę i technikę oraz próbę badaną. W części empirycznej skupiłam się na interpretacji i analizie opowiadań moich bohaterek. W nawiązaniu do pytań badawczych, chciałam pokazać ich perspektywę na sytuacje, w jakiej się znalazły. Osoby badane mówiły o uwarunkowaniach rodzinnych w ich wyborze ścieżki kariery. Były to niezwykle interesujące trzy wywiady, które zainspirowały mnie do różnorodnych spostrzeżeń, przemyśleń i interpretacji. Pokazałam także, odwołując się do pytań badawczych, jak środowisko, w jakim człowiek się wychowuje, determinuje życie zawodowe badanych oraz jak na ich wybór reagowało otoczenie, a także jak same bohaterki oceniają podjętą przez siebie decyzję. Całość pracy podsumowałam refleksjami końcowymi, dotyczącymi tego, że fakt, jaką drogą zawodową podążają osoby młode, ma też związek z środowiskiem w jakim się wychowały oraz jakie wartości zostały im przekazane.