wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Zabawy badawcze w terenie na zajęciach edukacji przyrodniczej w klasie pierwszej dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są zabawy badawcze w terenie. Tematyka ta lokuje się w edukacji wczesnoszkolnej, w obszarze edukacji przyrodniczej. Projekt edukacyjny jest przeznaczony dla uczniów klasy pierwszej. Projekt skierowałam do uczniów w celu pobudzenia ich aktywności poznawczej w naturalnym kontakcie ze środowiskiem. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Pierwszy oraz drugi rozdział podzielony jest na trzy podrozdziały, natomiast trzeci liczy dwa podrozdziały. We wstępie uzasadniłam wybór problematyki. W pierwszym rozdziale opisałam problematykę pracy w literaturze przedmiotu. Szczegółowo przedstawiłam rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku wczesnoszkolnym, gdyż stanowi on istotę w edukacji przyrodniczej podczas nabywania przez ucznia nowej wiedzy oraz doświadczania bezpośredniego kontaktu z otaczającym środowiskiem. Ukazałam również specyfikę edukacji przyrodniczej na pierwszym etapie kształcenia, w której opisałam cele oraz treści zgodnie z podstawą programową oraz nabywane przez ucznia kompetencje w procesie kształcenia. W trzecim podrozdziale przedstawiłam znaczenie roli, jaką pełni aktywność ucznia w toku uczenia się, gdyż osobista działalność dziecka wzmacnia jego zaangażowanie oraz pobudza wyobraźnię i zainteresowanie. Ukazałam także założenia teorii konstruktywistycznej w odniesieniu do tej problematyki oraz istotę wykonywania doświadczeń i eksperymentów, a także dokonywania obserwacji w edukacji przyrodniczej. W drugim rozdziale zaprezentowałam opracowany przeze mnie projekt działań edukacyjnych pt. „Mali badacze”. Postawiłam cele, które zamierzam osiągnąć, uzasadniłam dobór strategii oraz zakładane efekty, stanowiące kryterium moich działań. Celem głównym jest rozwijanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań przyrodniczych uczniów poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych w terenie. Do realizacji celów wybrałam odpowiednie metody oraz techniki aktywizujące. Na projekt składają się trzy scenariusze, które zawarłam w drugim podrozdziale. Jeden scenariusz oparty jest na modelu konstruktywistycznym i dotyczy badania powietrza, natomiast pozostałe na modelu dnia aktywności dziecka, dotyczące prowadzenia działań badawczych, współpracując w grupie oraz wielozmysłowego poznawania środowiska. W trzecim podrozdziale opisałam kontekst moich działań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 76 im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział, w którym ukazałam teoretyczne podstawy ewaluacji pracy nauczyciela. Poddałam analizie definicję ewaluacji, scharakteryzowałam metody i techniki, jak i również krótko przedstawiłam kryteria własnej ewaluacji. Uwzględniłam konieczność jej stałego przeprowadzania, jako część pracy nauczyciela z perspektywy refleksyjnego praktyka oraz warunek poprawy jakości własnych działań. W odniesieniu do zakładanych efektów dokonałam ewaluacji swojej pracy, co zawarłam w drugim podrozdziale. Reflek
152. Doświadczanie samotnego macierzyństwa w narracjach kobiet. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Rodziny niepełne nie są nowym zjawiskiem w historii społeczeństwa. Taki model rodziny występuje od zawsze, a w szczególności od zawsze występuje zjawisko, gdzie to matka samotnie wychowuje dziecko. Na podstawie obserwacji dokonywanych w życiu codziennym można stwierdzić, że samotne macierzyństwo wynikać może z dobrowolnych decyzji jednostek poprzez rozwód czy decydując się na przedmałżeńską aktywność seksualną. Mało kiedy zdarza się tak, że kobieta z dzieckiem pozostaje sama w wyniku śmierci małżonka.
153. Organizacja zajęć sprzyjająca adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkola na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest działalność nauczyciela sprzyjająca adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkola na podstawie projektu działań edukacyjnych. Problematyka pracy lokuje się w obszarze pedagogiki przedszkolnej i odnosi się zarówno do sfery emocjonalnej, społecznej jak i poznawczej dziecka trzyletniego. W części teoretycznej pracy dokonałam charakterystyki sylwetki rozwojowej dziecka trzyletniego, zwracając uwagę zarówno na rozwój fizyczny, emocjonalny jak i poznawczy. Przedstawiłam także istotę zagadnienia w świetle literatury pedagogicznej, poprzez przegląd różnorodnych definicji i teorii. W dalszej części zwracam także uwagę na rolę nauczyciela i organizację zajęć. Rozdział zamyka opis dni adaptacyjnych – przebiegu oraz ich wpływu na adaptację. W rozdziale drugim zaprezentowałam projekt działań edukacyjnych zatytułowany Przedszkole – mój drugi dom. Wskazałam cel główny projektu, którym jest wspomaganie dziecka trzyletniego w procesie adaptacji do warunków przedszkola. Uzasadniłam także dobór metod nauczania i zastosowanych strategii. Na projekt składają się cztery scenariusze zajęć zawarte w drugiej części pracy. Scenariusze zajęć zostały opracowane w oparciu o strukturę dnia aktywności, natomiast zakładane efekty to integracja grupy rówieśniczej i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w placówce edukacyjnej. Praca zawiera także podrozdział dotyczący kontekstu realizacji zajęć, w którym dokonałam charakterystyki placówki i grupy, w której przeprowadziłam projekt. Trzecią część pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący ewaluacji. Korzystając z literatury, zwarłam w nim charakterystykę całego procesu odwołując się do rodzajów ewaluacji, jej etapów, a także technik. W ostatniej części pracy przyjęłam postawę refleksyjnego praktyka i z tejże perspektywy dokonałam oceny własnej działalności oraz aktywności dzieci. Pracę zamyka zakończenie zawierające wnioski oraz refleksję, a także zestaw bibliograficzny.
154. Uwarunkowania odraczania dorosłości w perspektywie osób między 25-35 rokiem życia dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Dorosłość to ciekawe zagadnienie. Wyczekiwana w dzieciństwie, niedoceniona, gdy już nastanie i wspominane w jesieni wieku. Stanowi nieodłączny element życia człowieka. Niewątpliwie XXI wiek wprowadził zmiany w każdą sferę i dziedzinę życia człowieka. Oprócz oczywistych, związanych, z użytkowaniem nowoczesnych technologii przemian na tle gospodarczym, politycznym i ekonomicznym, można zauważyć w społeczeństwie zmiany w stosunku do pojmowania i określania dorosłości. Według wielu współczesnych badaczy istnieje zjawisko odraczania dorosłości, przez młodych ludzi. Zmiany, które zaszły zależą od wielu czynników m.in. w życiu rodzinnym współczesnych ludzi. Ludzie odchodzą od wielopokoleniowego modelu życia społecznego, rodziny są także mniejsze niż miało to miejsce w przeszłości. Wydłuża się okres edukacji, a rynek pracy oferuje zupełnie nowe formy realizowania i kierowania swoją karierą zawodową. Nie bez znaczenia jest także mobilność i szybkość współczesnego życia. Pojawiają się alternatywne formy spędzania czasu wolnego, możliwości łączenia pracy z edukacją, zdalnie, bez wychodzenia z domu. Zmiany te, postrzegane są ogólnie pozytywnie, gdyż stawiają przed człowiekiem nowoczesnym możliwości, do których wcześniej nie było dostępu . Możliwość podróżowania, realizowania pasji, podążania własną ścieżką bez uzależniania swoich wyborów od innych. Ponowoczesność zaprasza młodych ludzi do bycia odważnym, do ciągłej walki o szczęście, komfort, zdrowie, dążenie do ideału. Z jednej strony mówi do młodego człowieka, że może być kim chce, a z drugiej jasno nakreśla ideał i model dla szczęśliwego życia jednostki. Poprzez media społecznościowe i bardzo dużą ingerencję świata wirtualnego w ponowoczesnym życiu człowiek jest nieustannie narażony na manipulację i poddawany ocenie. Pierwszą część pracy poświęcam teorii dotyczącej zagadnień związanych, z dorosłością, jakością życia i spędzaniem czasu wolnego przez młodych dorosłych. W rozdziale I podejmę się próby zdefiniowania pojęcia dorosłości, wyodrębnię najważniejsze zadania rozwojowe tego okresu. W rozdziale I opisane zostaną także drogi rozwojowe współczesnego dorosłego. Jako, że XXI wiek daje człowiekowi ogromne możliwości rozwoju, musi on codziennie dokonywać wyborów, które dają mu satysfakcje i poczucie spełnienia, a jednocześnie musi się on pogodzić ze stratą (to czego nie wybrał musi pożegnać) . Współcześni dorośli to pierwsze pokolenie, które dorastało w epoce cyfrowej , dlatego pierwszy rozdział zakończą rozważania na temat problemów współczesnych dorosłych. W rozdziale II zdefiniuję pojęcie jakości życia, a także edukacji nieformalnej. Rozdział ten zakończą rozważania na temat czasu wolnego młodych dorosłych w kontekście edukacji nieformalnej. Drugą część - badawczą- koncentruję na ustaleniu, czy dorosłość u ludzi w przedziale wiekowym między 25 a 35 roku życia jest odraczana i co jest tego przyczyną. Interesują mnie także zmiany, które zaszły w realizacji zadań rozwojowych młodych dorosłych. Poprzez
155. Doświadczenia życiowe i wizja własnej przyszłości młodzieży z rodzin zastępczych w jej narracjach. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca ma charakter badawczy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale opisałam młodzież, jako kategorię społeczną, wskazałam definicję oraz wybrane teorie młodzieżowe. Zważając na fakt, że wiek adolescencji wyróżnia się przełomem w życiu każdego młodego człowieka, jest to szczególny czas pracy nad sobą, wyznaczania własnych granic i poszukiwania tożsamości. Następnie skupiłam się na planach i aspiracjach życiowych w świetle literatury, wyróżniając: okres dorastania i wizję przyszłego życia oraz potrzeby współczesnej młodzieży. Każdy wyznacza sobie w życiu jakiś cel, który za wszelką cenę chciałby zrealizować, by poczuć satysfakcję i spełnienie. Kolejny etap moich rozważań to rodzina zastępcza. Odniosłam się do definicji, wskazując, jakie pełni ona funkcje oraz wyszczególniłam jej typologię. W rozdziale drugim przedstawiłam cel i problem badawczy mojej pracy. Założyłam sobie to, co chciałabym zbadać wśród moich respondentów. Wyodrębniłam także paradygmaty w badaniach edukacyjnych m.in. pozytywistyczny, interpretatywny, krytyczny oraz postmodernistyczny oraz wskazałam ten, którym posłużę się w swojej pracy. W następnej kolejności uwzględniłam strategie jakościowe w przyjętych badaniach oraz wskazałam metody, dzięki którym mogłam zebrać poszczególne dane. Rozdział ten zakończyłam przyjętą przeze mnie metodą, która umożliwiła mi przeprowadzenie własnych badań. Ostatni rozdział był dla mnie bardzo istotnym etapem, który w dużej mierze zależał ode mnie i moich respondentów. Miałam przed sobą szereg określonych zadań, które musiałam wypełnić w taki sposób, aby moje badania przebiegły poprawnie. Tutaj skupiłam się na analizie materiału badawczego oraz dokonałam charakterystyki grupy badanej.
156. Dorastanie w rodzinie niepełnej w świetle wypowiedzi dorosłych dzieci. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej "Dorastanie w rodzinie niepełnej w świetle wypowiedzi dorosłych dzieci" było przedstawienie jak dorosłe osoby wychowane w rodzinie niepełnej opisują swoje dorastanie. Praca zawiera trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym zdefiniowałam pojęcie rodziny. Przedstawiłam różne modele rodziny. Opisałam funkcje, które ona spełnia. Przedstawiłam strukturę rodziny dokonując podziału m. in. na rodzinę pełną i niepełną. Scharakteryzowałam rodzinę niepełną, jej definicję, przyczyny, cechy demograficzne oraz społeczne. Następnie skoncentrowałam się na dziecku w rodzinie niepełnej. Opisałam zjawisko parentyfikacji. Przedstawiłam sytuację dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej. Rozdział drugi poświęciłam założeniom metodologicznym własnych badań. Przedstawiłam cel i problem badawczy pracy. Określiłam problemy szczegółowe pracy oraz sprecyzowałam paradygmat, na którym się opieram w moich badaniach. Przedstawiłam strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych. Opisałam stosowaną przeze mnie metodę zbierania danych- wywiad swobodny. W rozdziale trzecim przedstawiłam analizę badań własnych. Scharakteryzowałam swoją grupę badawczą. Poprzez właściwy dobór fragmentów wypowiedzi moich badanych i moją własną interpretację starałam się uzyskać odpowiedzi na postawione w mojej pracy problemy szczegółowe. Rozdział ten zawiera wyniki moich badań dotyczących dorastania w rodzinie niepełnej.
157. Wykorzystanie edukacji muzycznej w rozwoju społecznym dziecka w wieku przedszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym. Podkreślono w niej, jak zajęcia muzyczne wpływają na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci. Proponowane są metody i techniki edukacji muzycznej , które wpływają na poszczególne sfery rozwoju. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i aneksów. We wstępie zawarto przemyślenia i powody podjęcia się tematu. Rozdział pierwszy składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy zawiera opis psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W drugim opisana jest istota edukacji muzycznej i jej poszczególne metody, których elementy można wykorzystać w zajęciach umuzykalniających. Podrozdział trzeci traktuje o nauczycielu. Jego osobie, funkcjach jakie pełni, i tym, jak powinien się przedstawiać nauczyciel prowadzący zajęcia o charakterze muzycznym w przedszkolu. Drugi rozdział to autorski projekt działań edukacyjnych poprzedzony wprowadzeniem teoretycznym o projekcie edukacyjnym, rodzajach, etapach konstruowania projektu i walorach edukacyjnych. Następnie opisane są cele ogólne i szczegółowe autorskiego projektu i pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych, w których wykorzystywane są metody edukacji muzycznej. Scenariusze zostały wykorzystane do przeprowadzenia zajęć w przedszkolu. Rozdział trzeci dotyczy ewaluacji, we wstępnej części opisana jest umiejętność ewaluacji jako jedna z ważniejszych kompetencji współczesnego nauczyciela, jej istota i odmiany. W końcowej części dokonano autoewaluacji autorskiego projektu działań edukacyjnych. Zakończenie to podsumowanie pracy nad projektem i opis odczuć związanych z realizacją zajęć.
158. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych przez dzieci pełnosprawne w klasie szkolnej na przykładzie projektu działań edukacyjnych w klasie III dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest zagadnienie niepełnosprawności oraz sposoby wspierania dzieci niepełnosprawnych przez dzieci pełnosprawne w środowisku szkolnym.W rozdziale pierwszym dokonuję charakterystyki rozwoju psychofizycznego w rozwoju wczesnoszkolnym, poruszam kwestię niepełnosprawności ruchowej w klasie szkolnej jak również w społeczeństwie. Omawiam także zagadnienia pojawiające się w International Classification of Functioning oraz porównuję Podstawy Programowe pod względem zapisów o uczniach z niepełnosprawnością. W rozdziale drugim w oparciu o literaturę wyjaśniam termin „projekt edukacyjny” a także opisuję założenia i cele autorskiego projektu edukacyjnego „Niepełnosprawni wśród nas”. W rozdziale trzecim dokonuję ewaluacji własnego projektu. Praca zakończona jest bibliografią i netgrafią.
159. Przedstawienie teatralne jako wybrana forma wychowania estetycznego dzieci sześcioletnich dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
W pierwszym podrozdziale rozdziału rozpoczynającego moją pracę licencjacką, zatytułowaną: „Przedstawienie teatralne, jako wybrana forma wychowania estetycznego dzieci sześcioletnich” opisałam sylwetkę psychofizyczną dzieci sześcioletnich. Uwzględniłam przy tym możliwości i ograniczenia właściwe dla dziecka na tym etapie rozwoju. Kolejny podrozdział prezentuje możliwości wykorzystania przedstawienia teatralnego, jako medium do pracy z dzieckiem przedszkolnym. Ostatni podrozdział pierwszego rozdziału opowiada o nauczycielu, który jest organizatorem procesu edukacyjnego. Fragment przedstawia zadania, które przed nim stoją i opisuje specyficzny charakter jego pracy. Na podstawie analiz przeprowadzonych w pierwszej części pracy, przedstawiłam w rozdziale drugim autorski projekt edukacyjny, dedykowany grupie sześciolatków z przedszkola nr 111 we Wrocławiu. Jednak zanim to uczyniłam, poddałam rozważaniom to, czym w świetle bogatej literatury przedmiotu jest projekt edukacyjny, a także uwzględniłam genezę jego powstania. W ostatnim, trzecim rozdziale dokonałam ewaluacji projektu moich działań edukacyjnych. Opisałam przebieg przeprowadzonych zajęć. Zweryfikowałam w praktyce założenia teoretyczne, podsumowałam mocne strony projektu oraz te, które wymagają poprawy. Zakończenie umieszczone przed bibliografią, netografią i załączonymi fotografiami z przeprowadzonych zajęć, stanowi podsumowanie całej pracy.
160. Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Wybór metod nauczania przez nauczycieli, podczas prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, wpływa na aktywność, zaangażowanie, twórczość, samodzielność, zapał i chęć do pracy uczniów. Współcześnie istotną rolę odgrywają komputery, tablety i komórki. Przy ich pomocy dzieci bardzo łatwo zdobywają wiedzę i zaspokajają ciekawość. Dlatego również w szkole należy przedstawić poznawany problem w sposób ciekawy. Celem mojej pracy jest zaprezentowanie metod aktywizujących, które pobudzają aktywność i samodzielność, w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i netografii. Pierwszy rozdział jest poświęcony omówieniu problematyki pracy w oparciu o literaturę naukową; jest scharakteryzowana sylwetka psychofizyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, omówiona rola metod aktywizujących w pracy z dziećmi na etapie edukacji wczesnoszkolnej, są scharakteryzowane kompetencje zawodowe nauczyciela w odniesieniu do pracy metodami aktywizującymi. Drugi rozdział jest poświęcony autorskiemu projektowi edukacyjnemu, gdzie prezentowany jest mój pomysł na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi w klasie 3. Trzeci rozdział jest ewaluacją autorskiego projektu działań edukacyjnych.
161. Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom uczniów w wieku wczesnoszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy, było zapoznanie się z tematem przemocy i agresji w szkołach podstawowych wśród uczniów, oraz zrozumienie jej mechanizmów i odnalezienie skutecznych metod jej przeciwdziałania. W pierwszej części pracy przedstawiłam sylwetkę psychofizyczną dziecka w różnych jego obszarach, osoby nauczyciela, oraz zjawiska agresji we wczesnym wieku szkolnym. W dalszej części zawarty został autorski projekt, którego nadrzędnym celem jest zapobieganie agresywnym zachowaniom uczniów w klasach początkowych. W rozdziale trzecim skupiłam się na podsumowaniu projektu, czyli ewaluacji. Oparta jest ona na zrealizowanych przeze mnie w praktyce zajęciach, przewidzianych w projekcie. Na końcu pracy umieściłam wybrane prace dzieci, które powstały w trakcie realizacji projektu.
162. Przeciwdziałanie stereotypom wobec dzieci niepełnosprawnych dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Obecnie często spotykamy się z problemem niepełnosprawności. Z tym niekiedy wiąże się brak tolerancji dla osób niepełnosprawnych, które traktuje się jako zło konieczne. Celem mojego projektu, było wzbudzenie w uczniach wrażliwości na ludzką krzywdę, postawy szacunku wobec osób niepełnosprawnych, a także pokazanie im, że osoba niepełnosprawna nie jest gorsza. Realizując swój projekt zapoznałam dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności jak również z ich przyczynami. Oprócz tego przedstawiłam im trudności z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Dzieci miały możliwość dostrzeżenia podobieństw między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Moja praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszym z nich opisałam sylwetkę rozwojową dziecka, najważniejszą terminologię związaną ze zjawiskiem stereotypizacji i niepełnosprawności, jak również to kim jest nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej, jego kompetencje, zadania oraz trudności z jakimi się zmaga podczas wykonywania zawodu. Drugi rozdział zawiera terminologię związaną z projektem edukacyjnym oraz autorski projekt edukacyjny składający się z zestawu scenariuszy związanych z tematem mojej pracy. W rozdziale trzecim przedstawiłam istotę ewaluacji, warunki realizacji autorskiego projektu edukacyjnego, ewaluację przeprowadzonych przeze mnie zajęć jak również własnej pracy.
163. Klaryfikacja wartości „miłość” w świecie dziecka na przykładzie projektu edukacyjnego w klasie III dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Moja praca jest poświęcona klaryfikacji wartości jaką jest miłość, a więc celem tej pracy jest zobrazowanie czym jest owa klaryfikacja wartości oraz ukazanie wartości jaką jest miłość. Pierwszy rozdział podzielony jest na trzy podrozdziały. W pierwszym z nich scharakteryzuję dziecko biorąc pod uwagę jego aspekty rozwoju w wieku wczesnoszkolnym. Drugi podrozdział został poświęcony na przedstawienie teoretycznej wiedzy dotyczącej tematu. Pochylę się nad tym, czym jest wartość, klaryfikacja wartości oraz miłość. Natomiast trzeci podrozdział dotyczy nauczyciela, jego roli jak i postawy podczas kształcenia uczniów. Drugi rozdział jest o autorskim projekcie edukacyjnym. W nim przedstawię swój pomysł na realizację głównego tematu oraz metody i cele, które będą drogą do osiągnięcia tego. Ewaluacja autorskiego projektu edukacyjnego stanowi trzeci rozdział mojej pracy. W nim zamieszczę informacje dotyczące klasy, w której realizowałam swój projekt, jak również dokonam autoewaluacji. Podzielę się spostrzeżeniami i odczuciami, które towarzyszyły mi w czasie przeprowadzania zajęć w oparciu o scenariusze. W zakończeniu zamieszczę ostateczne podsumowanie i refleksje dotyczące mojej pracy.
164. Metoda Emila Jaques-Dlcroze’a jako jedna z form aktywności muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza metody Emila Jaques-Dalcroze'a oraz sposobów jej praktycznego zastosowania podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i bibliografii. W rozdziale pierwszym, w oparciu o literaturę naukową, opisano sylwetkę dziecka w wieku przedszkolnym, kładąc nacisk na muzyczne sfery jego rozwoju. Przybliżono również postać E. Jaques-Dalcroze'a, a także metodę, jej główne cele, idee i kierunki. Przedstawiono sylwetkę nauczyciela jako niezbędnego ogniwa w procesie edukacji muzycznej, która jest ważnym elementem wychowania przedszkolnego. W rozdziale drugim skoncentrowano się na pracy metodą projektu edukacyjnego (krótki zarys). Scharakteryzowano Przedszkole we Wrocławiu, w którym odbywały się zajęcia na podstawie autorskich scenariuszy na potrzeby niniejszej pracy. W rozdziale trzecim przedstawiono ewaluację przeprowadzonych zajęć, podsumowano całość założeń pracy i wysunięto wnioski.
165. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Kształtowanie kultury czytelniczej odbywa się już od pierwszych kontaktów dziecka z książką. To właśnie dorośli – rodzice, dziadkowie, nauczyciele są odpowiedzialni za to, aby książki były stale obecne w życiu dziecka, co ma pozytywny wpływ na ich rozwój poznawczy, emocjonalny czy społeczny, a także umiejętności językowe. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe świata, czerpią wzorce postępowania z zewnątrz, rozwijają swoje zainteresowania i postawy, coraz bardziej wzbogacają swój zasób słownictwa. W tych licznych zadaniach pomocne mogą okazać się wartościowe książki, których jest nieograniczony wybór. Dorośli, szczególnie nauczyciele przedszkola, powinni ukazywać ich różnorodność tworząc kąciki czytelnicze w przedszkolach, zabierając dzieci do bibliotek, organizując sesje czytelnicze. Książki dziecięce mogą być źródłem ciekawych, twórczych zajęć oraz pretekstem do podjęcia trudnych, niecodziennych tematów, a także odskocznią od codziennej gonitwy czy stresu.
166. Edukacja plastyczna sposobem rozwijania kreatywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem powstałej pracy licencjackiej jest przedstawienie edukacji plastycznej jako sposobu rozwijania kreatywności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Celem pracy jest ukazanie tego rodzaju edukacji jako niezwykle ważnego czynnika wpływającego na rozwój dzieci. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszym z nich jest rozdział poświęcony problematyce pracy w świetle literatury. Uwaga jest tu skoncentrowana na sylwetce psychofizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym. W oparciu o literaturę przedstawiony został opis prawidłowego rozwoju dziecka, ale i również trudności jakie mogą wynikać w tym czasie. Następnie zaprezentowana została teoretyczna strona poruszanego w pracy zagadnienia. Ostatnim elementem jest przedstawienie nauczyciela i jego roli- odgrywanej w czasie edukacji dzieci. Rozdział drugi przeznaczony został na zaprezentowanie autorskiego projektu działań edukacyjnych. Opis autorskich scenariuszy poprzedzony został wyjaśnieniem w oparciu o literaturę najważniejszych pojęć wynikających z projektu edukacyjnego. W rozdziale zostało zaprezentowanych 5 autorskich scenariuszy, będących ważną część pracy. Ostatni rozdział poświęcony został ewaluacji autorskiego projektu edukacyjnego. Rozdział ten rozpoczyna się poprzez przedstawienie definicyjnego ujęcia terminu ewaluacja, zaprezentowaniu jej celów, rodzajów, a także etapów. Przybliżony został tu także opis grupy, w której przeprowadzone zostały wybrane autorskie scenariusze oraz ukazano jak wyglądała realizacja zajęć. Najważniejszą częścią niniejszego rozdziału jest zaprezentowana autoewaluacja, pozwalająca na wysunięcie wniosków dotyczących autorskiego projektu edukacyjnego.
167. Animaloterapia sposobem niwelowania zachowań agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Celem ninejszej pracy dyplomowej było przedstawienie dogoterapii jako metody terapeutycznej, umożliwiającej niwelowanie zachowań agresywnych u dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Poniższa praca składa się z trzech rozdziałów oraz z autorskiego pomysłu na realizacje projektu edukacyjnego, który zrealizowałam w trakcie praktyk zawodowych w tym roku. Praca dotyczy rozważań na temat dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dlatego pierwszy rozdział dotyczy między innymi sylwetki psychofizycznej dziecka, omówiłam w nim najważniejsze sfery rozwoju dzieci w tym wieku, w tej części znajduje się również meritum mojego tematu, czyli omówienie metody jaką jest dogoterapia oraz analiza definicji zachowań agresywnych. Drugi rozdział dotyczy projektu edukacyjnego i znajduje się tam mój projekt edukacyjny, który miałam możliwość przeprowadzić w tym roku w szkole podstawowej we Wrocławiu. W trzecim rozdziale znajduje się definicja ewaluacji oraz autoewaluacja przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Prace zamyka spis cytowanej literatury przedmiotu, którą została wykorzystana do jej napisania.
168. Wykorzystanie utworów literackich w kształtowaniu zachowań społecznych dziecka w wieku przedszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Czytanie książek dzieciom staje się coraz mniej powszechnym i niecodziennym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Rodzice wolą włączyć dziecku bajkę i mieć chwilę spokoju dla siebie. Nie zdają sobie sprawy jak ważny jest wpływ książek na postawę , zachowanie społeczne i charakter ich pociech. Bardzo często maluchy wcielają się w postać swoich ulubionych bohaterów i postępują – według nich- zgodnie z obowiązującymi regułami i zasadami. Dzieci w wieku przedszkolnym nie są w stanie samodzielnie określić wszystkiego co jest dobre, a co złe. Dlatego też powinni pomóc im w tym rodzice oraz nauczyciele. I właśnie tego problemu dotyczy mój autorski projekt edukacyjny. Mianowicie jaki wpływ na zachowania społeczne dzieci ma czytanie książek. Przygotowałam na początku zapoznanie dzieci z książką jako przedmiotem znajdującym się na półkach w domu, przedszkolu, księgarni czy też w sklepie. Miałam na celu również przedstawienie dzieciom tego, które zachowanie społeczne jest dobre, a które złe ,w przystępny dla nich sposób czyli za pomocą obrazków. Czytając im wybrane przez siebie bajki doszłam do tego , że wniosek, który wyciągnęłam z własnego doświadczenia jest słuszny. Mianowicie mam na myśli to, że dzieci utożsamiając się z bohaterami książek powielają ich zachowania i wykorzystują je w relacjach z innymi ludźmi. Bardzo łatwo można było zauważyć, że rodzice nie czytają dzieciom w domu książek, a także wynikało to z moich rozmów z grupą. Ze względu na to, że dzieci w wieku 4 lat nie są w stanie skupić na długo swojej uwagi wybierałam krótkie utwory co i tak nie było dla dzieci satysfakcjonujące.
169. Adaptacja dziecka w wieku 3 lat do instytucji przedszkola dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Adaptacja jest procesem długotrwałym, wymagającym od nauczycieli zaangażowania i profesjonalizmu. Przedszkole to nowe otoczenie dla dziecka trzyletniego, które do tej pory ograniczało się do środowiska domowego. W celu łatwej adaptacji należy zaplanować zajęcia, które pomogą dziecku zniwelować strach i obawy, a wzbudzą pozytywne emocje, otwierając na nowe doświadczenia, osoby oraz otoczenie. Należy pamiętać, aby zajęcia spełniały założenia Podstawy Programowej ujętej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.. Autorski projekt edukacyjny przedstawia przykładowe zajęcia, które mogą pomóc i ukierunkować nauczycieli w wyborze odpowiednich działań w procesie adaptacji. Należy pamiętać o poddawaniu swoich działań autoewaluacji, która odpowie nam na pytanie „Czy muszę zmienić coś w moim projekcie edukacyjnym?”, aby prowadzone zajęcia były efektywniejsze i spełniały postawione przez nas cele, a w szczególności nadrzędny cel, którym jest wspieranie dziecka w procesie adaptacji. Autoewaluacja to podsumowanie przeprowadzonego autorskiego projektu z uwzględnieniem zmian, jakie należy wprowadzić, aby zaproponowany projekty był bardziej skuteczny. Aneksy dołączone do pracy licencjackiej są dowodem na przeprowadzenie zajęć, a także ukazują dzieła dzieci 3-letnich i ich zaangażowanie w prowadzone zajęcia.
170. Kształtowanie kompetencji społecznych dziecka w wieku przedszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca wskazuje na istotę kształtowania umiejętności społecznych w okresie średniego dzieciństwa oraz wykształcenia jednostki empatycznej, która przejawia postawy tolerancji i potrafi zgodnie współpracować z rówieśnikami. Praca składa się ze spisu treści, wstępu trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. We wstępie zawarłam cel oraz zawartość poszczególnych elementów pracy. Pierwszy rozdział przybliża sylwetkę psychofizyczną dziecka, w którym opisałam każdy aspekt rozwoju przedszkolaka. Rozwinęłam również teoretyczny aspekt pracy, wyjaśniając pojęcia, związane z kompetencjami społecznymi w oparciu o literaturę przedmiotu oraz Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Aby w pełni przygotować się do realizacji projektu edukacyjnego, wskazałam również na istotne zadania, funkcje i cechy osobowościowe nauczyciela, niezbędne do pracy w zawodzie. Drugi rozdział jest autorskim projektem działań edukacyjnych, w którym omówiłam teoretyczny aspekt pracy projektem oraz opisałam własny pomysł na jego realizację w oparciu o scenariusze zajęć. W trzecim rozdziale wyjaśniłam pojęcie ewaluacji i etapów jej dokonywania. W oparciu o teoretyczne przygotowanie, dokonałam autoewaluacji autorskich działań edukacyjnych. Opisałam przebieg zajęć projektowych, przedstawiłam swoje sukcesy i rozważałam popełnione błędy. Pracę zamyka zakończenie, w którym wyraziłam swoje zdanie na temat przeprowadzonego projektu oraz zawarłam wnioski dla dalszego rozwoju zawodowego. Bibliografia i netografia zawiera źródła wykorzystne do pisania pracy.
171. Kształtowanie i rozwijanie mowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
W swojej pracy podjęłam problem kształtowania mowy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Inspiracją do podjęcia tego tematu stały się obserwacje prowadzone w trakcie praktyk pedagogicznych odbywanych w rożnych placówkach przez cały okres trwania moich studiów, jak również osobiste, codzienne obserwacje dzieci w różnych sytuacjach społecznych. W czasie obserwacji zarówno pracy nauczycieli, jak i podczas rozmów prowadzonych ze specjalistami w placówkach zauważyłam, iż problem wad wymowy, niepoprawnej artykulacji rożnych głosek, seplenienia czy jąkanie jest coraz częstszy. Dla prawidłowego kształtowania sfery poznawczej, emocjonalnej, jak również społecznej procesu wychowania i edukacji dzieci, istotny jest prawidłowy rozwój i kształtowanie mowy. Poprawna artykulacja, jak również brak wad wymowy kształtują pewność siebie dzieci, mają wpływ na ich otwartość na świat i nowych ludzi. Zachęcają do wchodzenia w interakcje społeczne z rówieśnikami. Celem mojej pracy jest wspomaganie rozwoju mowy dziecka tak, aby miało ono świadomość łatwości i prostoty ćwiczeń artykulacyjnych, które może wykonywać w formie zabawy. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i aneksów. Pierwszy rozdział został poświęcony sylwetce rozwojowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Wyróżniłam w nim obszar fizyczny, poznawczy, emocjonalno-społeczny, moralny rozwoju dziecka, jak również, nawiązując do tematu mojej pracy rozwój mowy dzieci. Następnie zajęłam się wyjaśnieniem pojęć wiodących w mojej pracy: mowy i języka. Kończąc pierwszy rozdział nawiązuję do osoby nauczyciela jako wzorca wymowy dla dzieci i uczniów. Rozdział drugi poświęcony jest projektowi działań edukacyjnych „Język moim przyjacielem”. W tym rozdziale zawarłam definicję projektu edukacyjnego, jego cechy i etapy, następnie przedstawiłam swój autorski projekt edukacyjny dla uczniów klasy pierwszej. W kolejnym, ostatnim rozdziale, przedstawiłam pojęcie ewaluacji, jako istotnej części pracy każdego nauczyciela. Następnie szczegółowo opisałam przebieg zajęć w oparciu o autorskie scenariusze, co pozwoliło mi na poddanie go autoewaluacji. Zakończenie to podsumowanie całej pracy, przedstawienie refleksji nad moim działaniem edukacyjnym w roli nauczyciela.
172. Wybrane uwarunkowania problemowego korzystania z internetu. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Głównym zagadnieniem podejmowanym w mojej pracy licencjackiej były wybrane uwarunkowania problemowego korzystania z Internetu. Skupiłam się na przesłankach osobowościowych i społeczno-środowiskowych w kierunku podatności na zachowania ryzykowne internetowe. Celem mojej pracy i badań, przeprowadzonych pod tym kątem, było uzyskanie odpowiedzi na główny problem badawczy mojej pracy, który brzmiał tak: ,,Nasilenie jakich zmiennych warunkuje problemowe użytkowanie Internetu przez ludzi?" Na tej podstawie postawiłam stosowne hipotezy, które starałam się udowodnić w dalszej części swoich badań. Analiza uzyskanych wyników od respondentów, które przeprowadziłam wśród uczniów gimnazjów i liceów oraz pracowników tych placówek w wieku 16-33 lata, doprowadziła mnie do wielu ciekawych wniosków i spostrzeżeń w kontekście głównej problematyki mojej pracy. Z analizy moich badań między innymi wynikł , że osoby o wyższym poziomie ryzyka związanego z aktywnością w randkach internetowych charakteryzuje niższy poziom funkcjonalności rodziny od osób nieprzejawiających ryzykownych zachowań internetowych, co ujawnia zaniedbania ze strony rodziców względem prawidłowego wychowania swoich dzieci, które rzutują na ich późniejsze funkcjonowanie, a jak wiadomo środowisko rodzinne i wczesne lata dzieciństwa mają znaczący wpływ na prawidłowy rozwój społeczny, socjalizacyjny i psychiczny jednostek. Co więcej osoby deklarujące skłonności do zachowań ryzykownych w Internecie charakteryzują się większym nasileniem poziomu stymulacji i symptomów ADHD. Wynika z tego, że aktywność internetowa jest w stanie ich w bardzo dużym stopniu pobudzić przez, co później nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb stymulacji w inny sposób, w przypadku niemożności ich zaspokojenia stają się bardziej agresywni i nerwowi. Takie osoby charakteryzuje również wysoki poziom presji ze strony środowiska rówieśniczego, w konsekwencji czynią tylko to, co jest odbierane pozytywnie w opinii społecznej, wszelkie inne aktywności schodzą na dalszy plan. W ten sposób udowodniłam, że największy wpływ na podatność jednostki na uzależnienie bądź ryzykowne korzystanie z komunikatorów internetowych ma funkcjonalność wychowawcza rodziny, poziom stymulacji, symptomy ADHD, presja rówieśnicza, pozytywna koncepcja siebie, samokontrola, kompetencja społeczna i prężność (RESIL). To właśnie od czynników osobowościowych i społeczno-środowiskowych w największym stopniu zależy czy przejawiające się u jednostki zachowanie ryzykowne przekształci się w uzależnienie.
173. Zażywanie środków psychaaktywnych przez młodzież szkolną. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy analizowane są czynniki etiologiczne używania substancji psychoaktywnych. Badania zaplanowałam jako sondaż z wykorzystaniem testów i ankiety. Narzędzia badawcze zostały przygotowane przez mojego promotora z w​yjątkiem skali uważności SF-FFMQ w polskiej wersji opracowanej przez Radonia. ​ Badania przeprowadziłam na populacji 100 licealistów.. Hipotezy weryfikowałam statystycznie za pomocą analizy wariancji. W badaniach ustaliłam, że najistotniejszy związek z używaniem środków psychoaktywnych ma niski poziom resiliencji osobistej jednostki oraz niska funkcjonalność rodziny. Te same zmienne korelują z zamiarem zażycia narkotyku w przyszłości.
174. Zjawisko narkomani wśród młodzieży.Przyczyny zażywania substancji psychoaktywnych, dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy zajmuję się czynnikami etiologicznymi eksperymentowania młodzieży z narkotykami. W części teoretycznej zawarłam definicję narkotyków, narkomanii i uzależnienia. Opisałam i scharakteryzowałam wybrane środki odurzające. Wskazałam przyczyny indywidualne i środowiskowe sięgania po narkotyki oraz czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Metodą moich badań był sondaż z wykorzystaniem testów psychologicznych i ankiety. Badania zostały przeprowadzone na grupie 359 osób w wieku 18-26 lat. Pozwoliły one ustalić, że największy znaczenie etiologiczne w odniesieniu do używania narkotyków przez młodzież ma presja rówieśnicza i potrzeba silnych wrażeń.
175. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niesłyszącym dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca opisuje funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niesłyszącym począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności do dorosłości. Opisane zostały wszelakie problemy z jakimi zmagają się rodzice, rodzina jak i sami niesłyszący. Poruszona została także kwestia wczesnej interwencji oraz kształcenia osób niesłyszących na przestrzeni lat.
176. Organizacja czasu wolnego seniorów w Nadwarciańskim Domu Opieki w Koninie dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy przede wszystkim starości i ludzi starych. Składa się z części teoretycznej i metodologicznej z badaniami. W pierwszej części omawiam historię starości i jej postrzegania przez środowisko i samych seniorów, biologiczne i psychospołeczne aspekty starości, rolę aktywizacji w wieku starczym oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania seniorów. Natomiast kolejna część poświęcona jest badaniom nad organizacją czasu wolnego ludzi w podeszłym wieku, zamieszkujących placówkę całodobowej opieki w Koninie.
177. Rola wychowania zuchowego w rozwoju psychofizycznym i społecznym dziecka w opiniach rodziców dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem i celem badań w niniejszej pracy jest przedstawienie opinii rodziców na temat roli wychowania zuchowego w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci. Przeprowadzone badania dostarczyły informacji dotyczącej opinii rodziców na temat aktywności pozalekcyjnej, którą jest uczestnictwo w gromadzie zuchowej. Szczególna uwaga została poświęcona czynnikom wyróżniającym gromadę zuchową wśród innych form spędzania czasu pozalekcyjnego przez dzieci. Opisane zostały także formy i elementy metodyki zuchowej, przekładające się na zainteresowanie dzieci harcerstwem. Dodatkowo, studia literatury pozwoliły podkreślić wagę znaczenia sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci. Analizując przeprowadzone badania można stwierdzić, że w opiniach rodziców przynależenie do gromady zuchowej przez dzieci jest bardzo dobrym wyborem. Skala oddziaływania wychowania zuchowego jest na tyle duża, że można ją zauważyć przede wszystkim w trzech sferach życia: rówieśniczym, rodzinnym i społecznym.
178. Rola Wspólnoty Ewangelizacyjno-Modlitewnej „Agalliasis” we wsparciu społecznym młodych ludzi dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pod tytułem: „Rola Wspólnoty Ewangelizacyjno-Modlitewnej „Agalliasis” we wsparciu społecznym młodych ludzi”. Dotyczy ona udziału wspólnoty, jako grupy społecznej we wsparciu młodych ludzi, a także ich rozwoju na różnych płaszczyznach. Dlatego celem moich badań była próba określenia roli grupy społecznej, jaką jest Wspólnota Ewangelizacyjno-Modlitewna „Agalliasis”, w rozwoju oraz wsparciu społecznym młodych ludzi. W oparciu o cel został sformułowany problem badawczy w postaci pytania: Jaką rolę pełni Wspólnota w rozwoju i wsparciu społecznym młodych ludzi? Metodą wykorzystaną w niniejszej pracy jest matoda indywidualnych przypadków, ponieważ pozwala ona na analizę losów poszczególnych jednostek pod kątem danego zagadnienia. Natomiast zastosowaną techniką jest wywiad swobodny częściowo skategoryzowany, który przybrał charakter wywiadu jawnego, indywidualnego. Oprócz tego, wykorzystałam także obserwację. w odniesieniu do problemu głównego, sformułowałam problemy szczegółowe: 1. Czy i jak udział we wspólnocie oddziałuje na wsparcie społeczne młodych ludzi? 2. Jaka jest rola przynależenia do tej grupy społecznej w rozwoju młodych ludzi? 3. Jakie jest wsparcie wspólnoty w poszczególnych sferach rozwoju człowieka (intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej)? Z uwagi na jakościową strategię badań w pracy, zrezygnowałam z formułowania hipotez, zmiennych i wskaźników. Dzięki analizie wyników badań i ich interpretacji, postawione problemy badawcze zostały potwierdzone. Przeprowadzone wywiady potwierdzają, że wspólnota, jako grupa społeczna ma swój udział we wsparciu społecznym oraz rozwoju młodych ludzi, na różnych płaszczyznach.
179. Zachowania studentów pedagogiki w sytuacjach społecznych dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Zachowania studentów pedagogiki w sytuacjach społecznych przedstawia studentów pedagogiki w interakcjach międzyludzkich w sytuacjach społecznych. Ukazane zostało przejawianie przez studentów zachowań prospołecznych i ingracjacyjnych. Praca pokazuje również stan wiedzy studentów pedagogiki na temat empatii oraz ich skłonności do realizowania celi pozaosobistych.
180. Profilaktyka szkolna, a świadomość uczniów w zakresie uzależnień dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest Profilaktyka szkolna, a świadomość uczniów w zakresie uzależnień. Podzieliłam ją na cztery części. W pierwszej z nich – teoretycznej – skoncentrowałam się na wybranych aspektach uzależnień. Najpierw przytoczyłam wiele różnych definicji uzależnienia. Następnie wymieniłam i opisałam rodzaje i fazy uzależnień przytaczane przez różnych autorów. Nakreśliłam czym różni się uzależnienie chemiczne od niechemicznego. W kolejnej części skoncentrowałam się na profilaktyce szkolnej. Najpierw podałam różne sposoby ujmowania profilaktyki oraz jej rodzaje. Dokładnie opisałam na czym polega profilaktyka pierwszorzędowa, drugorzędowa i trzeciorzędowa. Cały kolejny podrozdział poświęciłam profilaktyce uniwersalnej szkolnej. Następnie opisałam rekomendowane programy profilaktyki szkolnej. W trzeciej części – metodologicznej – opisałam przedmiot i cel moich badań, problemy badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i obszar badań. Swoje hipotezy oparłam na raportach z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. - ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs). W podrozdziale zatytułowanym organizacja i obszar badań wymieniłam i opisałam fazy dobrze zorganizowanych badań. W tej części opisałam również obszar swoich badań, czyli szkoły, które udzieliły mi zgody na przeprowadzenie ankiet. Napisałam też pokrótce jak wyglądał ich przebieg. W ostatniej czwartej części mojej pracy przeanalizowałam ankiety i stworzyłam diagramy kołowe dla lepszego zobrazowania pewnych zjawisk. Dla porównania za pomocą tabel przedstawiłam też niektóre statystyki ESPAD. Sprawdzałam jak sytuacja dotycząca interesujących mnie zjawisk zmieniała się na przestrzeni lat i porównywałam je ze swoimi danymi. Na koniec na podstawie swoich badań potwierdziłam lub obaliłam każdą z wcześniej postawionych przeze mnie hipotez.