wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Opinie młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych jako formy zachowań ryzykownych rówieśników. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
152. Relacje funkcjonariuszy służby ochrony więziennictwa z osadzonymi . dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
153. Aspiracje życiowe osób dorosłych wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
154. Zachowanie agresywne wśród dzieci w szkole podstawowej. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
155. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
156. Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych na przykładzie przedszkola integracyjnego. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
157. Obraz edukacji Głuchych w Polsce wraz z późniejszym umiejscowieniem osób niesłyszących na rynku pracy. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
158. Rola nagród i kar w wychowanu dziecka przedszkolnego. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Pedagogika, stacjonarne II stopnia
159. Life coaching jako metoda wspierania równowagi w życiu prywatnym i zawodowym. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
160. Budowanie relacji w procesie coachingowym osób uczących się. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
161. Edukacyjne aspekty nowych podejść w motywowaniu pracowników dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
162. Coaching a samokształcenie w okresie późnej dorosłości. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
163. Podnoszenie kompetencji pracowników w organizacji uczacej się z perspektywy zarządzania wiedzą. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
164. Rola i kompetencje menadżerów w organizacji uczacej się. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
165. Szkolenia jako metoda wspierania rozwoju pracowników w perspektywie funkcji współczesnego menadżera. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
166. Kompetencje menadżera w kontekście zarządzania kapitałem intelektualnym. dr Marek Podgórny Pedagogika, stacjonarne I stopnia
167. Postrzeganie przemocy w szkole przez nauczycieli dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
168. Postrzeganie wchodzenia na rynek pracy przez absolwentki studiów pedagogicznych dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy podejmuję próbę analizy współczesnego rynku pracy oraz miejsca jakie zajmują na nim absolwentki studiów pedagogicznych. Szczególną uwagę poświęcam stereotypom dotyczącym kobiet, uprzedzeniom pracodawców oraz zagadnieniom takim jak szklany sufit czy lepka podłoga. Omówię teraz konstrukcję swojej pracy i przybliżę zagadnienia, których analizy dokonuję w kolejnych rozdziałach. Tematykę mojej pracy stanowią przede wszystkim współczesne kobiety poszukujące swojego miejsca na rynku pracy. Pierwszy rozdział poświęciłam w całości sylwetce kobiety, przede wszystkim współczesnej, zmagającej się jednak z pojęciem płci kulturowej oraz pozostałościami po stereotypach, aktualnych na przestrzeni wielu wieków. Rozdział ten służy też przybliżeniu znamiennego znaczenia edukacji w kontekście płci kulturowej. W walce z dyskryminacją oraz licznymi stereotypami to właśnie edukacja i równy dostęp do niej stanowił jeden z najważniejszych postulatów kobiet. Dokonam również analizy pozycji kobiet na współczesnym rynku pracy, a także zwrócę uwagę na przeszkody, z którymi do dnia dzisiejszego kobiety muszą mierzyć się wspinając się na kolejne szczeble kariery zawodowej. Ostatni podrozdział poświęciłam sylwetce absolwentki studiów pedagogicznych. Drugi rozdział mojej pracy poświęcony jest rynkowi pracy, jego strukturze i konstrukcji, a także prawom, które nim rządzą. Zawarłam w nim również podrozdział dotyczący wartości, jaką stanowi dla człowieka praca. Ponadto omówiłam różne strategie radzenia sobie na rynku pracy oraz modele karier, które możemy obserwować. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym, zawiera zatem przede wszystkim próby odpowiedzi na pytania, czym są badania naukowe, w jakim celu są przeprowadzane, oraz problemy, z jakimi badacz musi się zmierzyć zanim przystąpi do właściwych badań. Rozdział zawiera również wyjaśnienia, czym są przedmiot oraz cele badań pedagogicznych. Przedstawiłam w nim problem badawczy oraz problemy szczegółowe, którym poświęcona jest niniejsza praca. Osobny podrozdział poświęciłam schematowi badawczemu oraz paradygmatowi, w którym przeprowadziłam swoje badania. W rozdziale metodologicznym omawiam również, czym dla badacza są metody, techniki oraz narzędzia badawcze, a także prezentuję użytą przeze mnie metodę biograficzną, wywiad ustrukturyzowany oraz kwestionariusz wywiadu, za pomocą których zrealizowałam swoje badania. Ostatni rozdział pracy poświęcony został w całości analizie badań oraz prezentacji wyników i odniesieniu ich do treści teoretycznych, poruszanych przeze mnie w dwóch pierwszych rozdziałach.
169. Aktywność w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska przedstawia obraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Internecie. Rozpoczyna ją ukazanie najważniejszych kwestii dotyczących zagadnienia niepełnej sprawności. Prezentuje m.in. przegląd różnych modeli niepełnosprawności, jej kryteria, typologie, etapy przystosowania się jednostki do swojej niepełnosprawności, jej konsekwencje oraz wciąż obecne w społeczeństwie, możliwe mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Drugi rozdział prezentuje możliwości jakie daje Internet osobom z niepełnosprawnością fizyczną. Wspomniane i krótko opisane zostają tak ważne zagadnienia jak telepraca, e-learning i e-medycyna, jednak praca magisterska skupia się na ukazaniu aktywności internetowej, która dotyczy twórczości publikowanej pod postacią blogów, czyli internetowych pamiętników. Praca skupia się więc na Internecie jako przestrzeni, która umożliwia komunikację ze światem oraz swobodne wyrażanie siebie, czyli szeroko pojętą autokreację osób chorych. Z tego powodu opisuje również przyrządy umożliwiające (ułatwiające) korzystanie z komputera osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Przedstawione zostają typologie blogów oraz ich cechy. Oba rozdziały zawierają podstawowe informacje, ważne z perspektywy podjętego badania, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie "jak wygląda obraz aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną?". Cztery osoby z różną niepełnosprawnością fizyczną, których blogi poddane zostały analizie treściowej, udzieliły informacji na bazie, których można było zbadać cztery następujące aspekty: 1) w jaki sposób dana osoba jest aktywna w Internecie?, 2) jakie tematy porusza na prowadzonym przez siebie blogu?, 3) w jaki sposób postrzega ona swoją niepełnosprawność? oraz 4) w jaki sposób postrzega ona swoją aktywność w Internecie? Całość pozwoliła na budowę szkicu obrazu aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną.
170. Adaptacja dzieci 3-letnich w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy podjęłam próbę zbadania przebiegu adaptacji dzieci trzyletnich w grupie przedszkolnej. Praca zawiera analizę teoretycznych zagadnień z dziedziny adaptacji. Przedstawione zostały w niej definicje adaptacji w ujęciu przedstawicieli pedagogiki, psychologii oraz socjologii. Dokonany został także przegląd literatury z zakresu właściwości rozwojowych dzieci trzyletnich. Poruszone są w nim kwestie rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i umysłowego. Znajduje się w nim również charakterystyka rozwoju mowy dzieci w wieku trzech lat oraz przedstawione są dane dotyczące ich rozwoju emocjonalno-społecznego. Opisane są rozważania na temat roli rodziny w procesie adaptacji. Zawierają one pojęcia związane z rodziną i funkcjami jakie pełni wobec swoich członków. W pracy podkreślona została rola rodziny w przystosowaniu się dziecka do przedszkola. Zaprezentowana jest analiza literatury, w której autorzy odnoszą się do roli przedszkola w procesie adaptacji. W szczególności eksponuje ona rolę nauczyciela, a także kładzie nacisk na istotę przystosowania otoczenia i organizację czasu w przedszkolu. Wyróżnione zostało pojęcie zabawy, która jest uważana za główny czynnik adaptacji, a także podstawową i najważniejszą aktywność dzieci w przedszkolu. Ujęta jest również istota współpracy rodziny ze środowiskiem przedszkolnym, a także czynniki ułatwiające i utrudniające przystosowanie się dzieci do przedszkola. W pracy znajdują się definicje terminów metodologicznych, takich jak: przedmiot badań, cel badań, problem badawczy. Dokonana jest w także analiza i porównanie podejścia jakościowego i ilościowego w badaniach społecznych. Wyjaśnione są także poszczególne metody badawcze, a w szczególności metoda indywidualnych przypadków. Rozdział metodologiczny pracy zawiera podrozdział poświęcony technikom i narzędziom badawczym. W końcowej części pracy znajduje się analiza wyników badań, która jest szczegółowym opisem i interpretacją przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z rodzicami i nauczycielami. Badania te przedstawiają uwarunkowania procesu prawidłowej oraz zakłóconej adaptacji. Ostatnią częścią pracy magisterskiej jest podsumowanie, które podkreśla praktyczne zastosowanie zagadnień poruszonych w niniejszej pracy.
171. Przemoc międzyrówieśnicza w opinii uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca przedstawia opis zjawiska i charakterystykę przemocy, która od dawnych czasów, aż po obecne, stanowi poważny problem niezależnie od kręgu kulturowego. Dotyczy ona osób w różnym wieku i każdy może się z nią spotkać. Jej przyczyn można doszukiwać się w uwarunkowaniach społecznych jak i ewolucyjnych. Celem napisania niniejszej pracy było zbadanie z jaką częstotliwością z przemocą międzyrówieśniczą spotykają się adolescenci, w tym przypadku uczniowie technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Dokonana została próba diagnozy zjawiska bycia świadkiem oraz ofiarą przemocy między rówieśnikami. Zbadana została również kwestia reagowania na przemocowe zachowania ze strony innych.
172. Edukacja kierowców w opinii uczestników ruchu drogowego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informację dotyczące edukacji, jej definicje oraz strukturę. Opisane zostały także modele pracy w edukacji, czynniki, które mają wpływ na edukację oraz cztery podstawowe filary edukacji. Jest to część teoretyczna oparta na literaturze naukowej. W drugim rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie kształcenia. Można odnaleźć tutaj informacje dotyczące procesu kształcenia, celów, zasad i metod. W dalszej kolejności przedstawione zostało także zagadnienie procesu nauczania i uczenia się. Dokonano także analizy definicji samokształcenia. W pracy zostały również wyjaśnione pojęcia dotyczące infrastruktury oraz środków dydaktycznych. Duża uwaga została poświęcona również problemowi dotyczącemu edukacji kierowców oraz wyjaśnieniu definicji, które bezpośrednio mają związek z ruchem drogowym. Kolejny rozdział ukazuje problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, określa przedmiot i cel badań. W jego zakończeniu zostały zawarte informacje dotyczące organizacji badań oraz krótkiej charakterystyki środowiska badanego. Ostatni rozdział stanowi analizę wyników badań własnych. Zostały w nim ukazane zarówno dane procentowe, jak i szczegółowe opisy pod każdym zestawieniem, które szczegółowo opisują przedstawione w pracy problemy badawcze, z których zostały wysnute wnioski.
173. Formy działania wybranych akcji charytatywnych w ramach facebooka dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca prezentuje formy działania akcji charytatywnych działających w ramach Facebooka. Powodem, dla którego zdecydowałam się napisać niniejszą pracę jest fakt, iż współczesne społeczeństwo można określić mianem społeczeństwa informacyjnego. Internet nie jest ani dobrem ani złem. Wszystko zależy od tego do czego posłuży on człowiekowi. Umiejętnie wykorzystany może przynieść dużo dobrego dla ludzkości. Dlatego uważam, iż warto zwrócić baczniejszą uwagę na sferę możliwości pomocy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W tym celu przeanalizowałam pięć akcji charytatywnych pod kątem wykonywanych działań, ilości osób zaangażowanych w ich działalność oraz na co skierowana jest akcja (do czego dąży).
174. Miejsce i rola tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie roli i znaczenia tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych. Przedmiotem badań są opinie respondentów na temat miejsca i roli tańca w ich życiu. Dziedzina związana z tematem jest mi bliska i wpisuje się w obszar moich zainteresowań. Ponadto uważam, iż jest to ciekawa tematyka, słabo rozpowszechniona. W pracy magisterskiej posłużyłam strategią badań jakościowych, wykorzystana technika to wywiad niekategoryzowany.
175. Kohabitacja. Szanse i zagrożenia płynące z życia w nieformalnym związku w narracjach młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska jest analizą podejścia wybranych par kohabitujących do związku, który tworzą.
176. Mieczysław Kowalcze - kłodzki nauczyciel, wychowawca i społecznik dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedstawiona praca magisterska przybliża życie i działalność Mieczysława Kowalcze: kłodzkiego nauczyciela, wychowawcy, społecznika, animatora kultury, regionalisty, wydawcy, dziennikarza. Celem pracy jest poznanie i przedstawienie działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz społecznikowskiej Mieczysława Kowalcze na Ziemi Kłodzkiej. Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. Część teoretyczna dzieli się na dwa rozdziały (I, II). Pierwszy wyjaśnia podstawowe pojęcia, a kolejny analizuje literaturę przedmiotu związaną z podjętym tematem. Rozdział II wprowadza w problematykę badawczą i przedstawia: wartości i potrzeby w życiu człowieka, kształtowanie się postaw społecznych, znaczenie autorytetu w pracy nauczyciela i wychowawcy oraz rolę animacji i animatora kultury w kształtowaniu społeczności lokalnej. Rozdział III to Metodologia i organizacja badań. Rozdział IV jest analizą wyników badań własnych i prezentuje: dzieciństwo i lata edukacji Mieczysława Kowalcze, jego działalność dydaktyczno-wychowawczą, działalność społecznikowską oraz sukcesy i porażki w pracy dydaktycznej i społecznikowskiej.
177. Realizacja zadań szkoły specjalnej w zakresie uspołecznienia dziecka ze spektrum autyzmu dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy są zadania szkoły specjalnej, które mają służyć w uspołecznieniu dziecka ze spektrum autyzmu. Praca skupia na konkretnych zadaniach mające sprawić, że dziecko autystyczne uspołeczni się ze społeczeństwem. Praca zawiera nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną pochodząca z literatury, ale także badanie monograficzne szkoły specjalnej, specjalizującej się w edukacji dzieci autystycznych. Badania obejmowały analizę dokumentów oraz wywiady z trzema członkami kadry pedagogicznej. Praca ma na celu poznanie oraz ocena realizacji tych zadań szkoły specjalnej, które mają uspołeczniać dzieci ze spektrum autyzmu.
178. Sport jako forma wychowania dziecka młodszego prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
W pierwszym rozdziale pracy skupiono się na istocie wychowania. Wyjaśniono definicję co to jest wychowanie, opisano cele wychowania oraz formy wychowania. Całość tego rozdziału stanowi podstawę do zrozumienia głównego pytania zadanego przez autorkę dotyczącego wychowania. W drugim rozdziale rozwinięto pojęcie wychowania fizycznego oraz sportu. Czym jest wychowanie fizyczne, jak jest rozumiane i czego dotyczy, jakie różnice występują pomiędzy wychowaniem fizycznym a sportem. Następnie poszerzono wiedzę na temat definicji sportu z różnych perspektyw, wymieniono i opisano jego rodzaje. Szeroko wyjaśniono co to jest gra fair play, opisano skąd się wywodziło oraz od kiedy zaczęto je stosować nawiązując do historii. Przedstawiono reguły postępowania w grze fair play. W trzecim rozdziale skupiono się na roli rodziców i nauczycieli, jaką pełnią w życiu dziecka i jaki mają wpływ na ich aktywność ruchową. Ten rozdział na ma celu wyjaśnienie jaką rolę przyjmuje rodzic w procesie wychowania dziecka. Następnie opisano jaki wpływ mają rodzice na aktywność ruchową dziecka. W kolejnych podrozdziałach wyjaśniono jaki wpływ mają nauczyciele wychowania fizycznego na rozwój aktywności ruchowej dziecka oraz jej wpływ na jego ewolucję. Czwartym rozdziałem jest metodologia badań własnych, tutaj autorka opisała problem i cel badawczy, przedstawiła metody i techniki badań, następnie wymieniła narzędzia badawcze. Dalej przeanalizowano pytania zawarte w ankiecie. Przedstawiono je za pomocą wykresów i przeanalizowano odpowiedzi ankietowanych. Na zakończenie autorka odpowiedziała na zadane pytania badawcze. Podsumowała i wyciągnęła wnioski z wyników.
179. Działalność ekologiczna SP nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
W centrum zainteresowania niniejszej pracy magisterskiej jest działalność ekologiczna konkretnej placówki, a mianowicie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu. Jest to placówka publiczna, która promuje ekologię już od wielu lat. Ponadto jej działania w roku szkolnym 2015/2016 zostały uwieńczone sukcesem – szkoła uzyskała prestiżowy certyfikat „Zielonej flagi”. W centrum moich badań znalazła się ocena zaangażowania poszczególnych komponentów społeczności szkolnej: dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów. Bardzo interesował mnie też aspekt współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która w Polsce jest odpowiedzialna za aplikację, i analizę sprawozdań placówek, które starają się o włączenie do tego prestiżowego grona. Aby moje badania były wiarygodne z pomocą przyszła mi metoda jakościowych badań, a narzędziem stał się konspekt wywiadu. Swoje badania oparłam na odpowiedziach koordynatora odpowiedzialnego za działania na rzecz uzyskania certyfikatu. Moje zainteresowanie tą tematyką wynika z faktu, iż sama przez dwa lata realizowałam treści i hasła zawarte w tezach edukacji ekologicznej. Jako nauczycielka widziałam z jaką pasją i zaangażowaniem uczniowie włączali się w proponowane im działania, jak wiele wynosili z realizacji zadań metodą projektu oraz jak rozwinęła się ich wiedza na temat ekologii. Warto nadmienić, że Eco-schools to projekt globalny, obejmuje swoim zasięgiem 53 państwa. Potrzebę powstawania szkół o takich zainteresowaniach można uważać za modę, jednak z wypowiedzi współautorów książki "W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie" wynika, że jest to coś, co interesuje dzieci i rodziców. Nasze życie w ciągłym pędzie bez poszanowania dla natury, może być tragiczne w skutkach, stąd taką dużą wagę należy przyłożyć do edukacji ekologicznej, bez której ciężko mówić o świadomości, a co dopiero kulturze ekologicznej. Jedyne badania, jakie opublikowano dotyczące funkcjonowania placówek wchodzących w skład Eco-schools, powstały w 2004 roku i obejmowały tylko kilka państw Europy (bez Polski) i Koreę – stąd też, moim zdaniem, jest to zdecydowanie ważne do zgłębienia zagadnienie.
180. Jakość życia aktywnych seniorów dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem pracy jest przedstawienie jakości życia aktywnych seniorów. Zagadnienie jakości życia jest podejmowane przez badaczy różnych dyscyplin naukowych, natomiast badania przedstawione w niniejszej pracy skupiają się tylko na osobach, które przez całe życie były aktywne i nadal podejmują różne działania w okresie swojej starości, co przekłada się na satysfakcjonującą jakość życia. Badania zostały przeprowadzone jako wywiady narracyjne wśród małej próby aktywnych seniorów. Określając cel badań wyróżniono problemy badawcze skupiające się na wcześniejszych doświadczeniach podejmowanych przez seniorów oraz czynnikach określających jakość życia w starości. Podjęte zostały również próby określenia szczęśliwej starości oraz sposobu przygotowania się do kolejnego etapu życia na emeryturze.