wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Facebook jako miejsce konstruowania tożsamości młodzieży dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Współcześnie zachodząca rewolucja technologiczna wyrażająca się poprzez upowszechnienie komputerów, telewizji satelitarnej, telefonów komórkowych oraz Internetu przeobraża otaczający nas świat. Rzeczywistość przesycona nowoczesnymi urządzeniami przyczynia się do powstania społeczeństwa, w którym to kontakt zapośredniczony i przestrzeń wirtualna, nie zaś kontakt twarzą twarz i przestrzeń realna stają się podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. Przepowiednia Marshalla McLuhana odnośnie globalnej wioski urzeczywistnia się w XXI wieku, kiedy to elektroniczne środki przekazu umożliwiają jednostce żyjącej w Pekinie, w przeciągu chwili skontaktowanie się z osobą żyjącą w Ameryce, zaś jednostce zamieszkującej Warszawę nawiązanie relacji z osobą przebywającą w Australii. Internet – tak samo jak wcześniej inne media – współcześnie zrewolucjonizował oblicze świata, zredefiniował sposób myślenia na temat przestrzeni, skompresował czas i odległość, a w końcu stał się specyficznym miejscem, w którym to jednostki „żyją” i mogą realizować większość swoich potrzeb. Pojawienie się Internetu wywołało zawrotne perturbacje społeczne i zmiany w organizowaniu się ludzi. Zaczęły pojawiać się wirtualne serwisy społecznościowe i w szybkim czasie stały się one najpopularniejszymi narzędziami komunikacyjnymi Internetu. Współcześnie nie ma osoby, która nie znałaby nazw takich nazw jak: Facebook, Instagram, YouTube lub Twitter. Serwis Facebook jest prawdziwym fenomenem w grupie portali społecznościowych. Został nazwany trzecim pod względem wielkości państwem świata. Tuż po Chinach i Indiach, gdyż liczy ponad 450 mln użytkowników . Każdy może założyć profil na serwisie, nie ma znaczenia jego wiek, kraj pochodzenia, płeć, język czy pozycja społeczna. To miejsce, w którym codziennie zachodzi komunikacja pomiędzy milionami ludzi, ale i również przestrzeń konstruowania własnego wirtualnego „ja”, własnego profilu Facebook. W niniejszej pracy badacz skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzie, a konkretnie młodzież, która to jak wiadomo jest „nośnikiem” zmian ogarniających świat, konstruuje własną tożsamość na portalu społecznościowym Facebook. Badaczowi zależało na poznaniu istoty budowania swojego obrazu w świecie wirtualnym przez szczególną grupą jaką jest młodzież – grupę tak podatną na wszelkie przeobrażenia zachodzące na świecie, a równocześnie borykającą się z ogromnymi trudnościami wynikającymi ze znajdowania się w wymagający okresu swojego życia. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony rozważaniom teoretycznym i zgłębia takie zagadnienia jak definicja tożsamości, jej typy, rodzaje, uwarunkowania konturowania tożsamości w ponowoczesnym świecie, prezentuje definicje młodzieży, wybrane koncepcje oraz teorie młodzieży, współczesną kulturę młodzieżową oraz omawia zmiany społeczne zachodzące w XXI wieku. Drugi rozdział przybliża cel i problematykę pracy, paradygmaty i strategie wykorzystywane w badani
182. Efektywne zarządzanie wolnym czasem-projekt warsztatów dla gimnazjalistów. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
183. Funkcjonowanie w rodzinie niepełnej w narracjach osób dorosłych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa poruszająca problem funkcjonowania w rodzinie niepełnej opowiedziana z perspektywy osób dorosłych. Rodziny niepełne w niniejszej pracy charakteryzuje nieobecność rodzica lub rodziców spowodowana rozwodem, śmiercią lub czasową nieobecnością np. wyjazdem zarobkowym. Obraz rodziny ukazany został we wspomnieniach osób dorosłych, ich relacjach wewnątrzrodzinnych i koleżeńskich.
184. Oferta kursów językowych dla dorosłych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
185. Rola warsztatów terapii zajęciowej w przygotowaniu dziecka do samodzielności prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematyka pracy dotyczy terapii zajęciowej. Celem pracy jest poznanie na podstawie podstawie literatury, czym jest terapia zajęciowa oraz jakie są jej cele. Ideą podjęcia tego tematu jest wykazanie związku pomiędzy uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej a zwiększeniem produktywności, samodzielności oraz poprawności wykonywania czynności samoobsługowych dziecka. Prezentowane treści opisują proces terapii zajęciowej chłopca z zespołem Downa w warsztacie terapii zajęciowej w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida w Głogowie – od oceny funkcjonalnej przez zaplanowanie terapii aż po jej pierwsze efekty. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsza część obejmuje analizę dostępnej literatury oraz ujęcie terapii zajęciowej w polskim systemie rehabilitacji. Szczególną uwagę autor poświęca metodom wykorzystywanym przez terapeutów zajęciowych. Znajdują się tu również informację, czym jest terapia zajęciowa oraz do kogo jest skierowana. W treści rozdziału teoretycznego dowiadujemy się również o historii tej dziedziny rehabilitacji. W rozdziale drugim autor skupia się na metodologii badań. Praca opiera się na metodzie studium indywidualnego przypadku, gdzie informacje pozyskiwane są za pomocą analizy dokumentów oraz wywiadu. Trzeci rozdział dotyczy wyników przeprowadzonych badań, gdzie autor przedstawia rezultaty swojej wnikliwej analizy dokumentów oraz pozyskanych w wywiadzie informacji. Następnie opisane są kolejne etapu procesu terapii zajęciowej, gdzie dowiadujemy się o przebiegu zajęć, metodach i technikach stosowanych w warsztacie. Poznajemy również sylwetkę dziecka, które brało udział w moich badaniach, a także kontekst rodzinny życia chłopca. Rozważania autora skupiają się także na współpracy specjalistów terapii zajęciowej z rodzicami chłopca. W treści pracy odnajdujemy również porównanie dokumentacji chłopca sprzed rozpoczęcia terapii oraz po 5 miesiącach uczestniczenia. Dzięki tym informacją autor wysnuwa wnioski o wpływie metody na rozwój chłopca a więc dowiadujemy się za pomocą, jakich sposobów i w jakim stopniu chłopieć nauczył się czynności samoobsługowych. Dzięki wnikliwiej analizie tematu poznajemy odpowiedź czy ma ona swoją rolę w przygotowaniu dziecka do samodzielnych działań i funkcjonowania w życiu społecznym.
186. Mowa spontaniczna dziecka 4 i 5-letniego prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było uzyskanie obrazu spontanicznej mowy dziecka cztero- i pięcioletniego oraz sprawdzenie aktualności analiz przeprowadzanych przez innych badaczy w tych obszarach, które zostały szczegółowo opisane w literaturze, a należą do nich: piagetowska koncepcja stadiów rozmów dziecięcych, udział poszczególnych części mowy w tworzonych zdaniach oraz warstwa dźwiękowa wypowiedzi charakteryzująca dzieci w tym wieku. Analizie zostały poddane także tematy rozmów dziecięcych i leksyka, którą się w nich posługują. Nagrania zostały zebrane w dwóch wrocławskich przedszkolach i pochodzą zarówno z rozmów między dziećmi, jak i z rozmów, w których badacz był jedną ze stron dialogu. Łącznie udział w nich wzięło dwadzieścioro dzieci. Pierwszą część nagrań przygotowano w grupie pięciolatków, w marcu 2016 roku. Grupa ta mieściła także kilkoro czterolatków. Druga część została nagrana wśród dzieci pięcio- i czteroletnich, które do grupy pięciolatków zaczęły uczęszczać dwa tygodnie po zebraniu materiału. Miało to miejsce w sierpniu 2017 roku. Metodą jakościową wykorzystaną w pracy jest analiza tekstu. Do badań zostały wykorzystane zarówno techniki jakościowe, które za cel stawiają sobie przede wszystkim odkrycie motywów i treści mogących wnieść istotne informacje o osobie nadanej, jak i techniki ilościowe, w których wykorzystywane są tylko policzalne dane. Drugi rodzaj technik pełni jedynie rolę służebną dla przeprowadzanych badań, przyczyniając się do całościowego obrazu mowy dziecięcej. Analiza nagrań wykazała, że już dzieci czteroletnie porzucają formę monologu, a ich mowę można nazwać mową uspołecznioną. Ich wypowiedzi koncentrują się głównie wokół tematu rodziny oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Bardzo licznie reprezentowaną grupę stanowiły rozmowy, których centralnym tematem były umiejętności, plany i osobiste doświadczenia dziecka. Analiza wymowy dziecięcej wykazała, że problem wad wymowy pogłębił się w znacznym stopniu w stosunku do badań przywołanych w pracy. Udział procentowy poszczególnych części mowy okazał się bardzo zbliżony do tego, który podaje Maria Przetacznikowa w Psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Odnotowano nieliczne gramatyczne wyznaczniki swoistej mowy dziecięcej: błędną odmianę przez przypadki, rodzaje, hiperregulację dotyczącą form końcówek fleksyjnych i form czasowników oraz dwa neologizmy.
187. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
188. Obraz własnej rodziny w narracjach studentów szkół wyższych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca została poświęcona współczesnej rodzinie. Celem opracowania było poznanie opinii badanych studentów na temat własnej rodziny. Zaprezentowano różne definicje terminu rodzina oraz zwrócono uwagę na pełnione przez nią funkcje. Zarysowano zmiany zachodzące w funkcjonowaniu rodziny na przestrzeni dziejów. Podjęto próbę charakterystyki współczesnej rodziny polskiej. Obok małżeństwa przedstawiono alternatywne formy życia rodzinnego, a także zasygnalizowano zmiany zachodzące w rolach pełnionych przez członków rodziny. Podkreślono pozytywny i negatywny wpływ mediów na życie rodzinne. Dodatkowo zwrócono uwagę na problemy, z którymi zmagają się niektóre rodziny. Opisano również metodologię badań własnych. W badaniach wzięło udział 5 studentów szkół wyższych, z którymi przeprowadzono wywiad narracyjny. Dokonano analizy zebranego materiału oraz wyciągnięto wnioski.
189. Przekaz tradycji bośniackich w polskich rodzinach na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Reemigranci z Jugosławii należą do jednej z grup, które zasiedliły tereny Dolnego Śląska po zakończeniu II wojny światowej. Praca opisuje historię emigracji i życia Polaków w Bośni, którzy na przełomie XIX i XX wieku opuścili granice swojej ojczyzny i powędrowali na tereny Europy Południowej w poszukiwaniu lepszego bytu dla siebie i swoich rodzin, a po pięćdziesięciu latach gospodarowania na ziemi bośniackiej powrócili do Polski i zasiedlili tereny powiatu bolesławieckiego. Pięćdziesięcioletni pobyt emigrantów polskich na bośniackiej ziemi skutkował przejęciem przez nich wielu elementów kultury i tradycji południowosłowiańskiej. Stanowią je przede wszystkim elementy niematerialnego dziedzictwa, pamięć o losach przodków, opowieści, pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie, tradycje przygotowywania potraw, ale również przedmioty materialne, pamiątki i fotografie. Potomkowie reemigrantów, którzy obecnie zamieszkują tereny powiatu bolesławieckiego nie zapomnieli o swoich korzeniach. Historia i losy ich przodków nadal zajmują bardzo ważne miejsce w ich życiu. Pieczołowicie przekazują dorobek ich kultury i tradycje przywiezione przez nich z Bałkanów. Praca opiera się na literaturze przedmiotu związanej z osadnictwem polskim w Bośni, dokumentach i wspomnieniach reemigrantów dotyczących życia ich przodków na Bałkanach, a także jest wynikiem własnych badań, obserwacji i rozmów z przedstawicielami społeczności reemigrantów, którzy zajmują tereny powiatu bolesławieckiego. Jej celem jest ukazanie wszelkich śladów, jakie pozostawiła po sobie emigracja Polaków do Bośni, tradycji i wzorów kultury przejętych podczas pięćdziesięciu lat życia w sąsiedztwie Serbów, Chorwatów i Bośniaków, które dzięki transmisji międzypokoleniowej w rodzinach reemigrantów zachowały się do dziś.
190. Obraz dziecka, rodziny szlacheckiej i chłopskiej na podstawie zbiorów opowiadań Marii Dąbrowskiej. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest obraz dziecka oraz rodziny szlacheckiej i chłopskiej we wczesnych opowiadaniach Marii Dąbrowskiej - "Uśmiech dzieciństwa" i "Ludzie stamtąd." Pierwszy z wymienionych tomików jest sentymentalnym obrazem domu rodzinnego i beztroskiego dzieciństwa. Drugi z nich, wykracza poza mury ziemiańskiego dworku i skupia się na życiu pracowników folwarku . Ze względu na autobiograficzny charakter wymienione powyżej tomy opowiadań są cennym „dokumentem”, ukazującym ówczesne realia życia w środowisku ziemiańskim i chłopskim. W kontekście prowadzonych przeze mnie badań niezwykle istotna okazała się być biografia autorki, ze względu na wspomnieniowy charakter jej dzieł. Analiza utworów na zaprezentowanym tle biograficznym, wykazała dużo podobieństw i inspiracji, które nowelistka zaczerpnęła bezpośrednio ze swojego życia. Na podstawie analizy wybranych tomików, zaprezentowałam zarówno obraz szczęśliwego dzieciństwa w ziemiańskim dworze, a także sytuację dziecka zaniedbywanego z rodziny chłopskiej. Poruszyłam również takie kwestie jak: niechciane ciąże ze związków pozamałżeńskich, czy śmiertelność dzieci w środowisku wiejskim. Należy podkreślić, iż Maria Dąbrowska była nie tylko wybitną prozaiczką , ale przede wszystkim myślicielką, wrażliwą na wszelkie problemy społeczno- narodowe. Jej zainteresowania psychologiczno – pedagogiczne i umiejętność ukazania dziecięcej perspektywy, przełożyły się na stworzenie dzieł niewątpliwie intrygujących z punktu widzenia historii wychowania.
191. Doświadczanie cyber przemocy przez gimnazjalistów na przykładzie Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Rozwój mediów elektronicznych, oprócz pozytywnych stron, przyniósł również wiele zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość doświadczania przemocy elektronicznej, określana przez autorów literatury przedmiotu cyberprzemocą. Postanowiłam skupić się na takim zagadnieniu w mojej pracy, ponieważ w dobie rozwoju Internetu oraz innych mediów elektronicznych, zagrożenie przemocą elektroniczną staje się bardzo realne i może dotknąć każdą osobę, która ma dostęp i korzysta z Internetu lub telefonu komórkowego. Uważam, że jest to problem dotyczący przede wszystkim młodych ludzi, adolescentów, ponieważ ich pokolenie nie tylko funkcjonuje, ale urodziło się już w skomputeryzowanym świecie, gdzie dostęp do mediów elektronicznych posiadają od wczesnych lat dzieciństwa. Ze względu na burzliwy wiek dorastania, najbardziej interesują mnie młodzi ludzie uczęszczający do drugiej klasy gimnazjum, a więc znajdujący się w wieku 15/16 lat. Prezentowana przeze mnie praca jest złożona z czterech rozdziałów teoretycznych. Pierwszy z nich: „Wybrane teorie uzasadniające agresję i przemoc wśród uczniów” dotyczy problematyki teoretycznej, opisane w nim zostały definicje dotyczące podstawowych form przemocy, jej przyczyny oraz wybrane teorie, które tę przemoc uzasadniają. W drugim rozdziale, zatytułowanym „Znaczenie nowych mediów w komunikacji”, skupiłam się na opisie pojęcia nowych mediów, ich charakterystycznych cech a także na przedstawieniu pojęcia komunikacji, ponieważ jest ono nierozerwalnie związane z nowymi mediami. Dwa pierwsze rozdziały stanowią wstęp do trzeciego rozdziału, zatytułowanego: „Cyberprzemoc jako jedno z zagrożeń w cyberprzestrzeni”. W rozdziale tym także pojawiają się zagadnienia terminologiczne, tym razem dotyczące zjawiska cyberprzemocy. Opisałam tu także powiazania oraz różnice pomiędzy tradycyjną szkolną przemocą, a przemocą elektroniczną, ponieważ badana przeze mnie grupa adolescentów znajduje się w wieku szkolnym. Ostatni rozdział w części teoretycznej nosi nazwę: „Charakterystyka okresu rozwojowego ucznia drugiej klasy gimnazjum” i dotyczy opisu wybranych aspektów rozwojowych adolescentów w tym wieku. Rozdział ten jest bardzo ważny, ponieważ charakteryzuje docelową grupę młodych ludzi prezentowanych przeze mnie w części metodologicznej badań. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą metodologii. W piątym, zatytułowanym „Metodologia”, znajduje się przedmiot badań, ich cel, problemy badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki oraz potrzebne metody badawcze, dopasowane do nich techniki i narzędzia a także organizacja obszaru badań. W tym rozdziale pragnę zaznaczyć, iż analizując literaturę przedmiotu, interesującą wydała mi się praca badawcza Jacka Pyżalskiego dotycząca tego zagadnienia. W korespondencji e-mailowej uzyskałam zgodę od autora badań na wykorzystanie sporządzonego przez niego narzędzia (kwestionariusza) oraz na posiłkowanie się wybranymi wskaźnikami w części metodologicznej, które zostały zaprezentowane przez pana Pyżalskiego. Wszystkie pytania z ankiety a
192. Relacja córek z ojcami w narracjach dorosłych kobiet prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
193. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka trzyletniego. dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca licencjacka składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę rozwoju psychoruchowego dziecka, definiuje pojęcie zabawy, dokonując jej charakterystyki i opisując jej znaczenie dla dziecka trzyletniego. Ostatni podrozdział pierwszego rozdziału koncentruje się także na sylwetce nauczyciela i jego funkcjach, które spełnia w edukacji. Rozdział drugi opisuje cele i założenia projektu, a także prezentuje scenariusze zajęć, zawarte we własnych projekcie edukacyjnym. Ostatni rozdział zawiera teoretyczne ujęcie procesu ewaluacji, autoewaluację oraz szczegółowy opis działań projektowych.
194. „Druga miłość w trzecim wieku” – kohabitacja osób w późnej dorosłości dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy są osoby w późnej dorosłości i ich funkcjonowanie w związkach kohabitacyjnych. Jest to temat, który w wielu kręgach pozostaje tematem tabu, ponieważ starsi ludzie boją się przyznać, że mają partnera. Na takie postrzeganie kohabitacji ma wpływ między innymi środowisko, które stygmatyzuje osoby starsze. Istnieje przekonanie społeczne, które jest podparte teorią naukową (teoria wyłączania), które twierdzi, że ludzie w późnej dorosłości ograniczają swoją aktywność do minimum. Dotyczy to wszystkich sfer życia, także sfery uczuciowej i emocjonalnej. W niniejszej pracy została przedstawiona przeciwstawna teoria aktywności, według której seniorzy podejmują się różnych działań do późnego wieku starczego.
195. Wspomaganie nauki czytania dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W rozdziale pierwszym dokonałam analizy literatury przedmiotu. Przedstawiona została sylwetka psychofizycznego rozwoju dziecka, umiejętność czytania, stanowisko jakie zajmuje rodzic, nauczyciel i jaki wpływ na przyswajanie nauki czytania mają mass media. W drugim rozdziale zawarłam projekt własnych działań edukacyjnych oraz przedstawiłam scenariusze. Trzeci rozdział zawiera ewaluację w pojęciu teoretycznym, ukazałam jego realizację oraz autoewaluacje.
196. Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest „Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną”, która jest w obecnych czasach kwestią bardzo powszechną. Grupa rówieśnicza to grupa, z którą jednostka posiada najbliższy kontakt, ma ona istotne znaczenie na jej rozwój jak i również na kształtowanie się osobowości, charakteru, stylu bycia a więc odgrywa ona niezmiernie ważną rolę w okresie, jakim jest wiek gimnazjalny. Młodzież będąca w okresie dorastania, poznawania siebie a także poszukiwania własnego „ja” bardzo często zbacza na złą drogę, co dzieje się za pomocą grupy rówieśniczej funkcjonującej w najbliższym dla nich środowisku. Poprzez różnego rodzaju naciski i namowy z ich strony a także chęci zaimponowania danej grupie bądź jednostce, bycia kimś doroślejszym od reszty, niestety wielu uczniów uczęszczających do gimnazjum sięga po używki, co doprowadzić może do różnego rodzaju problemów. Wiązać się one mogą ze stanem zdrowia, szkołą, domem, kontaktami zarówno z rodzicami jaki i rówieśnikami. W związku z tym, głównym celem moich badań jest zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy rolą grupy rówieśniczej a stosowaniem używek przez młodzież w wieku gimnazjalnym. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział składa się z informacji dotyczących funkcjonowania młodzieży gimnazjalnej wśród grupy rówieśniczej, zawiera on takie zagadnienia jak charakterystyka psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, jej rozwoju emocjonalnego, społecznego a także grupy rówieśniczej i jej funkcji. Rozdział drugi poświęcony jest analizie używek występujących w środowisku uczniów. Rozdział trzeci prezentuje metodologiczne podstawy pracy badawczej zaś rozdział ostatni, czwarty stanowi prezentację i interpretację wyników badań własnych. Moje badania przeprowadziłam w gimnazjum nr 9 we Wrocławiu na 191 uczniach do niego uczęszczających, będących między 13 a 17 rokiem życia. Poznając bliżej charakterystykę psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, grupy rówieśniczej a także analizując rodzaje używek występujących w środowisku uczniów, powody, dla których młodzież po nie sięga, w swoich badaniach posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego, do której przypisaną techniką badawczą jest ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań pozwoliły mi na stwierdzenie, iż oddziaływanie grupy rówieśniczej może mieć istotne znaczenie na stosowanie używek przez młodzież gimnazjalną.
197. Rola współczesnego pedagoga szkolnego w opinii aktywnych zawodowo pedagogów i nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W swojej pracy opisałam role i zadania pedagoga szkolnego w opinii aktywnych zawodowo pedagogów i nauczycieli. W pracy magisterskiej opisałam wybrane role i zadania pedagoga szkolnego m. in.: • Ogólne zadania pedagoga szkolnego; • Profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; • Wspieranie uczniów słabszych oraz tych wybitnie zdolnych; • Poradnictwo dla nauczycieli; • Poradnictwo dla rodziców. W owej pracy chciałam podkreślić, że wychowanie we współczesnym świecie staje się coraz bardziej skomplikowane i trudne. Bezradność wychowawcza rodziców związana z nieznajomością dzieci, wzrost zachowań patologicznych stawia instytucje wychowawcze, w szczególności szkołę, w trudnej sytuacji. Nauczyciele bez dodatkowej pomocy nie mogą w pełni wywiązywać się z zadań, jakie muszą wykonywać. Pomocnym w pełnieniu tych rozlicznych, czasem trudnych do rozwikłania, zadań nauczycieli jest właśnie pedagog szkolny. Pedagog szkolny oraz jego praca, często są niezauważane, dlatego też zdecydowałam się rozwinąć ten temat. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale swojej pracy prezentuję działalność pedagoga, jego zadania, problemy, z jakimi spotyka się w swojej pracy. Drugi rozdział, metodologiczny, prezentuje cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, a także metodę badań i charakterystykę narzędzi badawczych. Trzeci rozdział to prezentacja i analiza wyników badań własnych. Część końcowa pracy to podsumowanie i przedstawienie wniosków.
198. Wybrane aspekty funkcji wychowawczej i opiekuńczej w rodzinie zastępczej. Analiza indywidualnego przypadku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Opieka i wychowanie to niezwykle ważne aspekty życia rodzinnego. Od tego jak rodzice wypełniają te funkcje, może zależeć przyszłość ich dzieci. Staje się to niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, kiedy obejmujemy opieką i wychowaniem pięcioro dzieci biologicznych oraz dziesięcioro podopiecznych rodziny zastępczej. Niniejsza praca przedstawia analizę właśnie takiego przypadku. Wielodzietność generuje wiele problemów, z którymi rodzina na co dzień się zmaga. Natomiast wielu podopiecznych w rodzinie zastępczej to prawdziwe wyzwanie. W niniejszej pracy skupiono się jedynie na wybranych aspektach funkcji opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności na relacjach panujących w rodzinie, spędzaniu czasu wolnego, kompetencjach rodziców zastępczych oraz na instytucjach, które wspierają rodzinę w jej codziennym funkcjonowaniu. Praca składa się z sześciu rozdziałów, wstępu oraz bibliografii. We wstępie przybliżono podstawowe pojęcia, które stanowią podstawę do dalszych rozważań. W rozdziale pierwszym przedstawiono rodzinę pod kątem definicji i typologii oraz podkreślono rolę rodzin zastępczych i normy prawne ich dotyczące. W drugim rozdziale poruszono temat klasyfikacji funkcji rodziny, porównano je z funkcjami rodziny zastępczej oraz wyodrębniono wybrane aspekty funkcji opiekuńczej i wychowawczej, których dotyczyło badanie. W rozdziale trzecim przedstawiono założenia metodologiczne pracy, na które składają się cel, przedmiot badań oraz problemy badawcze. Głównym celem niniejszej pracy było poznanie funkcjonowania rodziny zastępczej w kontekście wypełniania przez nią funkcji opiekuńczej i wychowawczej. W badaniach wykorzystano metodę indywidualnego przypadku z technikami: obserwacja, wywiad i analiza dokumentów. Rozdziały czwarty i piąty stanowią analizę wyników badań i zawierają dokładny opis powstania rodziny zastępczej i analizę wypełniania przez nich wyżej wymienionych funkcji. Rozdział szósty stanowi zarazem podsumowanie wyników badań jak i zakończenie pracy wraz z wnioskami. Bibliografia zawiera akty prawne, opracowania, artykuły oraz netografię dotyczące tematu.
199. Wymiary porozumienia i napięć w rodzinach wielodzietnych dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina, uważana za podstawowe środowisko życia człowieka, wymaga osobistego zaangażowania każdego z jej członków w budowę wspólnego dobra. Wkład pojedynczych osób nadaje jej określony kształt, wyznacza kierunki przyszłości, stając się dla młodych ludzi punktem odniesienia przy zakładaniu własnej rodziny. Wychowanie na jednej z płaszczyzn przejawia się w zaangażowaniu dzieci w czynności domowe wykonywane w codziennym życiu. Mechanizm ten rodzice wykorzystują zarówno w celu odciążenia swoich obowiązków domowych i nauczania dzieci odpowiedzialności w życiu rodzinnym. W niniejszej pracy skupię się na analizie funkcjonowania osób pochodzących z rodzin wielodzietnych. Problematyka pracy lokuje się w obszarze pedagogiki rodziny. Poruszając kwestie związane z tą dziedziną zjawisko, które badam może stanowić jej cenne podłoże. Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne rozważania badanego zjawiska na podstawie literatury pedagogicznej. W tym: dzietności w ponowoczesności, polityki prorodzinnej w Polsce, istoty środowiska rodzinnego, dysfunkcjonalność rodziny, roli rodziny wielodzietnej w życiu dziecka czy trudnych sytuacji, wobec których codzienne staje rodzina wielodzietna. Konieczność poznania i zbadania powyższych zagadnień uzasadnia chęć podjęcia badań w grupie osób pochodzących z rodzin wielodzietnych. Trzeci rozdział określa założenia i procedurę badań własnych. Określiłam w nim bowiem przedmiot, cel badań, problemy badawcze, metodę i techniki badań. Szczególną uwagę poświęciłam analizie metody indywidualnego przypadku, techniki wywiadu i obserwacji. Następnie scharakteryzowałam środowisko osób badanych, by w móc dokonać analizy zebranych wyników badań. Korelacja wielu zmiennych pozwoliła dokonać charakterystyki osób pochodzących z rodzin wielodzietnych Rozdział czwarty stanowi analizę badań własnych. Na podstawie zebranych materiałów badawczych, za pomocą metody indywidualnego przypadku, stworzyłam kategoryzację wywiadów. Skupię się na kilku istotnych kwestiach i obszarach badawczych. Skupie się na kilku istotnych kwestiach i obszarach badawczych. Omówię specyfikę rodzin wielodzietnych, ich funkcjonalność i oczekiwania w zakresie wsparcia ze strony państwa i rodziny
200. Autopercepcja młodych kobiet, ofiar przemocy seksualnej w ich związkach. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
We współczesnym świecie wciąż bardzo mało mówi się o zjawisku przemocy, jako takiej. Jeszcze mniej informacji można znaleźć w odniesieniu konkretnie do przemocy seksualnej. Osoby doświadczające owej przemocy bardzo rzadko o niej mówią. Jeśli już natomiast ktoś o niej opowiada, to zazwyczaj jest to w kontekście przemocy seksualnej postrzeganej ogólnie, jako zjawisko. Nie przedstawia się jej skutków, a jeśli już, to bardzo powierzchownie. W pracy tej przedstawiono, jak postrzegają siebie kobiety będące ofiarami przemocy seksualnej w związku. W rozdziale pierwszym omówiono uwarunkowania przemocy. Opisano jej specyfikę oraz ukazano jej rodzaje i istotę. W odniesieniu do uwarunkowań przedstawiono jej aspekty prawne i moralne. Ukazano, czym jest przemoc w świetle prawa oraz przedstawiono definicję zgodną z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ukazano także podział przemocy seksualnej na: fizyczną, seksualną, psychiczną, strukturalną oraz ekonomiczną, po krótce charakteryzując każdą z nich. Wskazano na dwa wyjaśnienia przemocy seksualnej: wyjaśnienie na poziomie makro oraz wyjaśnienie na poziomie indywidualnym. Opisano również fazy przemocy seksualnej oraz przedstawiono cztery typy agresji seksualnej, wskazując przy tym na jej przyczyny i konsekwencje. W rozdziale drugim przedstawiono psychospołeczne konotacje autopercepcji. Wyjaśniono odnoszącą się do niej teorię D. Bema oraz przedstawiono eksperymenty z nią związane. Ukazano definicje samoświadomości oraz teorie poznania ja i możliwe drogi do samowiedzy. Wskazano na zjawiska łączące się z autopercepcją jednostki, a więc na efekt nadmiernego uzasadniania oraz dwuczynnikową teorię emocji. Opisano sposoby na jej regulację oraz to, w jaki sposób ja wpływa na procesy społeczne, wskazując przy tym na tendencję samoobroną i myślenie egocentryczne. Odniesiono się także do teorii porównań społecznych, które mogą odbywać się zarówno w górę jak i w dół. Rozdział trzeci traktuje o metodologicznych podstawach badań własnych. Wyjaśniono tutaj podstawowe pojęcia odnoszące się do metodologii oraz przedstawiono typologie podejść badawczych. Uzasadniono także wybór własnego podejścia badawczego oraz przedstawiono przedmiot i problem badań, wyjaśniając przy tym przyczyny rezygnacji z hipotez i określając cele badawcze tejże pracy. Następnie opisano procedurę badawczą oraz określono obszary eksploracji badawczej. Dokonano wyboru metod badawczych oraz przedstawiono zasady doboru osób do badań wraz z ich przebiegiem. W ostatnim, czwartym rozdziale wskazano na autopercepcję wśród badanych kobiet. Przedstawiono specyfikę doświadczanej przez nie przemocy seksualnej - jej rodzaj, częstotliwość oraz okoliczności. Wskazano także na sposoby, w jaki radzą sobie młode kobiety - ofiary przemocy seksualnej oraz na to, jak postrzegają one same siebie, jaka jest ich autopercepcja. Znajduje się tutaj również odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują ofiary przemocy seksualnej. Pod koniec tegoż ro
201. Kary i nagrody w procesie indywidualizacji odbywania kary pozbawienia wolności. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Humanizacja współczesnego życia, przejawia się w różnych sferach. Dotyczy to również odbywania kary pozbawienia wolności. Szczególną role przypisać należy systemowi kar i nagród, które sprzyjać winny dokonywaniu refleksji po stronie osadzonego związanych z przyczyna popełnionego przestępstwa i jednocześnie kształtować określone umiejętności czy tez kompetencje radzenia sobie w warunkach wolnościowych po odbyciu kary pozbawienia wolności. Mając na uwadze powyższe, przedmiotem refleksji w rozdziale pierwszym uczyniono karę pozbawienia wolności w jej penitencjarnych i resocjalizacyjnych odniesieniach, ze szczególnym uwzględnieniem istot i funkcji kary, warunków odbywania kary pozbawienia wolności, adaptacji skazanego do wspomnianych warunków, a także specyfiki oddziaływań zorientowanych na osadzonych. W rozdziale drugim omówiono indywidualizacje kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem aktów prawnych zarówno europejskich jak i polskich oraz indywidualizacje oddziaływań resocjalizacyjnych jak i penitencjarnych stosowanych w zakładach karnych, a także stymulacyjne walory kar i nagród w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Trzeci rozdział dotyczy części metodologicznej. W rozdziale tym przybliżono pojęcie metodologii, wyjaśniono, czym są przedmiot i cele badań oraz scharakteryzowano problem badawczy. Uwzględniono również metody, techniki i narzędzia badawcze oraz omówiona została populacja badawcza. Ostatni, czwarty rozdział zawiera analizę przeprowadzonych badań dotyczących systemu kar i nagród w opinii osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Percepcji specyfiki indywidualizacji odbywania kary pozbawienia wolności przez badanych osadzonych oraz stymulacyjnego charakteru kar i nagród w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Prace kończą wnioski wynikające z przeprowadzonych na użytek niniejszej pracy badań własnych.
202. Kobiety bezdomne w przestrzeni społecznej Wrocławia. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem przeprowadzonych badań uczyniłam bezdomność kobiet w społecznej przestrzeni wielkiej aglomeracji miejskiej. Problem bezdomności towarzyszy społeczeństwom od wieków. Obecnie staje się on bardzo widoczny i przybiera coraz większą liczebność. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest duże rozwarstwienie społeczne. Również stopniowa cyfryzacja codziennego życia i pracy, staje się trudnością dla ludzi, nieposiadających odpowiednich kompetencji. Ważną kwestią do poruszenia staje się omówienie specyfiki funkcjonowania kobiet w warunkach bezdomności. Jest to bowiem specyficzna grupa społeczna z uwagi na powiązania bezdomności kobiet i dzieci. Częściej kobiety aniżeli mężczyźni nie posiadając mieszkania realizuję w dalszym ciągu funkcje rodzicielskie wobec dzieci. Związane jest to z nowym problem społecznym, jakim jest bezdomność całych rodzin. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich traktuje o bezdomności wśród współczesnych kobiet. Przytoczone zostały przyczyny oraz przejawy, a także etapy stawania się osobą bezdomną według literatury przedmiotu. W tym rozdziale omówiona została specyfika funkcjonowania kobiet w sytuacji bezdomności. W rozdziale drugim zostały opisane identyfikatory funkcjonowania człowieka w przestrzeni społecznej. Zwróciłam uwagę na przyjazne i nieprzyjazne wymiarach funkcjonowania człowieka w przestrzeni społecznej. Omówiłam również zagadnienie stygmatyzacji w przestrzeni społecznej. W rozdziale trzecim wskazałam na metodologiczne podstawy moich badań. Wskazałam i opisałam przedmiot i problematykę, którą poruszyłam oraz opisałam procedurę badawczą. Ostatni rozdział pracy dotyczy wyników badań na podstawie wywiadów z kobietami bezdomnymi funkcjonującymi w przestrzeni społecznej miasta Wrocławia. Skupiłam się na wskazaniu przestrzennych wymiarów funkcjonowania badanych kobiet bezdomnych. Zwróciłam uwagę również na obszary, w których kobiety bezdomne podlegają stygmatyzacji oraz jakie są reakcje i postawy innych ludzi wobec nich. Opisałam wreszcie jakiego rodzaju wsparcia instytucjonalnego i społecznego otrzymują badane przeze mnie kobiety bezdomne.
203. Rodzicielskie przesłanki wychowania bezstresowego i jego konsekwencje. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Moja praca ma charakter empiryczny. Podczas procesu badawczego podjęłam badania, które dotyczyły przesłanek rodzicielskich na temat wychowania bezstresowego oraz jego konsekwencji. Uwagę zwróciłam także na określenie specyfiki wychowania bezstresowego w badanych rodzinach, konceptualizację przesłanek wychowania bezstresowego, a także na określenie zakresu koniecznego wsparcia rodziny w kontekście negatywnych konsekwencji wychowania bezstresowego dzieci. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omawiam wychowawcze funkcjonowanie rodziny współczesnej, przedstawiam między innymi pojęcie rodziny współczesnej oraz jej funkcję. Drugi rozdział to Pedagogiczne konotacje wychowania bezstresowego dziecka w rodzinie, gdzie omawiam istotę bezstresowego wychowania i jego konsekwencje. W rozdziale trzecim pracy -Metodologiczne podstawy badań własnych, przedstawiam przedmiot moich badań, ukazuję problem badawczy i jego cele. W drugim paragrafie, trzeciego rozdziału dokonuję wyboru metody oraz techniki badawczej. Kończąc rozdział metodologiczny charakteryzuje populację badawczą. W rozdziale czwartym mojej pracy - Specyfika wychowania bezstresowego w badanych rodzinach, jest analizowany uzyskany na drodze badań własnych materiał empiryczny. Na końcu pracy prezentuję wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
204. Aksjologia wychowania w rodzinach miejskich i wiejskich. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej sąwartości konceptualizujące wychowanie w rodzinach miejskich i wiejskich. Analizie poddanych było szereg czynników mających wpływ na aksjologię wychowania w rodzinie. Dotyczyły one wartości znaczących dla rodziców oraz wychowania w rodzinie. Badając wychowanie w rodzinie pod uwagę wzięty został wizerunek osobowości dziecka, zakres wychowawczych zobowiązań rodziców wobec dziecka, cele socjalizacji dziecka w rodzinie, metody rodzicielskich oddziaływań wychowawczych, postawy rodzicielskie (pozytywne i negatywne) oraz style wychowania. Z kolei biorąc pod uwagę wartości znaczące dla rodziców określone zostały rodzaje wartości znaczących dla badanych respondentów, wartości realizowane w procesie socjalizacji dziecka w środowisku rodzinnym oraz wartości oczekiwane jako cele wychowania dziecka.
205. Destrukcja środowisk rodzinnych nieobecnych ojców. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem swojej pracy uczyniłam destrukcję środowisk rodzinnych nieobecnych ojców. Składa się ona z części teoretycznej, w której to opisałam rodzinę, jej współczesny status, objaśniłam czym jest rodzina, jakie pełni funkcję oraz jaka jest jej struktura, następnie opisałam rodzinę jako środowisko wychowawcze. Kolejny rozdział części teoretycznej dotyczy ojców, a dokładniej braku ojca jako czynnika zaburzającego funkcjonowanie rodziny. W tym rozdziale opisałam jaka jest specyfika i wyznaczniki roli ojca, jaką rolę pełni ojciec w rodzinnej socjalizacji dziecka, oraz opisałam uwarunkowania i konsekwencje braku ojca. Kolejną częścią mojej pracy jest część metodologiczna, która zawiera metodologiczne podstawy badań własnych. Opisałam tam przedmiot i problematykę badań własnych, oraz ich przebieg. Kolejna część to część empiryczna, w której to na podstawie zgromadzonych podczas badań własnych materiałów opisałam pozarodzinne aktywności ojców, uobecnienie się ojców w życiu rodzinnym, radzenie sobie z nieobecnością ojców, oraz dysfunkcjonalność rodzin na skutek nieobecności ojców. Wszystkie informacje zebrane w badaniach własnych, poddałam analizie i sformułowałam tezy odpowiadające na założenia metodologiczne mojej pracy i opisałam je we wnioskach końcowych swojej pracy.
206. Uwarunkowania stygmatyzacji imigrantów w wybranych środowiskach dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca badawcza dotycz uwarunkowań stygmatyzacji imigrantów w wybranych środowiskach. W części teoretycznej, rozdziale pierwszym Migracje w jej uwarunkowaniach, została zaprezentowana istota imigracji, jej historia na przestrzeni dziejów, współczesne uwarunkowania, do których należą czynniki gospodarczo-ekonomiczne, uchodźcy polityczni jak i zjawisko globalizacji. Ważną role w tym rozdziale odegrała również adaptacja imigrantów do państwa przyjmującego. Rozdział drugi dotyczyć będzie natomiast Stygmatyzacji Innego w przestrzeni społecznej. Poruszane w nim kwestie to tożsamość imigrantów, relacje społeczne na styku kultur, istota i rodzaje stygmatyzacji, a także sposoby na radzenie sobie z nią. Ostatnim punktem w tym rozdziale będzie dyskryminacja imigrantów w państwie przyjmującym. Następnie w rozdziale trzecim Metodologiczne podstawy badań własnych. Przedstawiłam w nim problematyka badań własnych dotyczącą określenia uwarunkowań stygmatyzacji imigrantów w wybranych środowiskach, a także procedurę badawczą jaką zastosowałam w przypadku metody wywiadu swobodnego. Na końcu przedstawiłam opis ośmiu osób badanych jak i przebiegu badań. Czwarty rozdział przedstawia analizę i interpretację badań własnych. Rozdział ten dotyczy uwarunkowań migracji badanych, kontekstu społeczno-kulturowego adaptacji badanych, specyfiki stosunków społecznych w lokalnych środowiskach imigrantów, oraz sytuacji stygmatyzacji społecznej badanych przez mnie imigrantów. Najistotniejszym punktem tego rozdziału są wnioski z przeprowadzonych przez zemnie badań, rozszerzenie celów badawczych jak i odpowiedz na zadane sobie na samym początku pisania pracy pytanie badawcze: Jakie są uwarunkowania stygmatyzacji imigrantów w wybranych środowiskach? Pracę kończą wnioski, iż środowiska lokalne są coraz bardziej tolerancyjne i świadome to nadal naznaczają imigrantów stygmatami.
207. Orientacja życiowe "Cosplayerów" dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem badań są orientacje życiowe cosplayerów. W pracy zostały zbadane specyfika i uwarunkowania aktywności cosplayerskiej, tożsamościowy kontekst aktywności cosplayerskiej, autokreacyjne walory cosplay’u, cele oraz priorytety życiowe cosplayerów, inne sfery aktywności badanych oraz ich role społecznych a także edukacyjne walory cosplay’u. W pracy została przedstawiona specyfika orientacji życiowych – to czym są, jakie są ich składowe oraz proces ich kształtowania się. Praca również podejmuję tematykę aktywności osób dorosłych. Problematyka badań, wymagała również wyjaśnienia tego, czym jest cosplay, z jakimi aktywnościami jest on związany oraz jak wpływa na styl życia osób zajmujących się nim. Badania zostały przeprowadzone w podejściu jakościowym, z użyciem metody wywiadu. Wywiady były jawne, standaryzowane oraz były przeprowadzane indywidualnie, przy pomocy komunikatora Skype. Ten sposób przeprowadzenia badań umożliwił dotarcie do 7 osób w różnym wieku w całej Polsce. W części empirycznej zawarte są informacje wyjaśniające czym jest cosplay, jak wpływa on na kreowanie wizerunku oraz tożsamość osób zajmujących się cosplay’em. Prócz tego, zostały przybliżone inne aktywności, którym poświęcają swój czas cosplayerzy, ich role społeczne a także umiejętności, które pozyskały osoby badane dzięki cosplayowi. Również w tej części zostały przybliżone cele i priorytety cosplayerów – zarówno te życiowe jak i te związane z ich pasją. Wyniki badań, są podstawą do określenia specyfiki aktywności cosplayerów, wyznaczników orientacji życiowych cosplayerów oraz walorów edukacyjnych cosplay’u, a także umożliwiają odpowiedź na pytanie badawcze.
208. Przestrzenie społecznej dyskryminacji osób homoseksualnych. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Homoseksualizm od dawna stał się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy. Starali się oni podać jedną, uniwersalną definicję tego zjawiska, jak i również dookreślić genezę tej orientacji. Kluczowe jest także to, jak homoseksualizm był traktowany na przestrzeni dziejów. W świecie starożytnym, w zależności od terytorium był traktowany różnie, czasem jako cecha pożądana, innym razem jako forma jednej z gorszych dewiacji społecznych. Przez długi okres czasu geje byli napiętnowani, niejednokrotnie nawet skazywani na kare śmierci za swoją odmienność. Widocznie zmiany zaczęły się w XX w. kiedy to homoseksualizm został skreślony z listy chorób. Podjęto wówczas wiele badań o tej tematyce, które pozwoliły ukazać, jak kształtuje się tożsamość homoseksualistów oraz jak wygląda specyfikacja ich związków. Nie mniej jednak nadal widoczne są różne formy dyskryminacji. W pracy zostały ukazane równe uwarunkowania, które powodują iż ludzie odnoszą się z niechęcią do innych, ze znacznym uwzględnieniem dyskryminacji osób homoseksualnych. Poruszony został także wątek jak przeciwdziałać z homofonią. W celu przeprowadzenia badań własnych, w pracy został przedstawiony przedmiot i problem badań a następnie opisana procedura badawcza. W celu zebrania materiału badawczego posłużono się wywiadem swobodnym ukierunkowanym. Za pomocą wyżej opisanej techniki zebrano materiał badawczy, który został poddany analizie i interpretacji, a wynik tego działania widoczny jest w ostatnim rozdziale pracy, która kończy się wnioskami autora z przeprowadzonych badań.
209. Studenci wybranych kierunków, wywodzący się ze środowiska wiejskiego, w relacjach rówieśniczych w szkole wyższej dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W pracy poruszony został problem relacji rówieśniczych studentów, którzy pochodzą ze środowisk wiejskich. Zagadnienie to jest istotne ze względu na ciągłe dynamiczne przemiany, zarówno środowiska akademickiego, jak również środowiska wiejskiego oraz wciąż obecne w społeczeństwie stereotypy dotyczące polskiej wsi i jej mieszkańców. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę szkoły wyższej, jako miejsca nauki i rozwoju, uwzględniając miejsce studentów w jej strukturze. Zakreślono specyfikę i rodzaje szkół wyższych, uwzględniając takie kategorie jak zadania, misja czy funkcje tego typu instytucji. Osobna część poświęcona została zagadnieniu europeizacji szkolnictwa wyższego i jego relacji z rynkiem pracy w obrębie kształconych i oczekiwanych kompetencji absolwentów szkół wyższych. Ostatnia część to analiza roli studenta w strukturze akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rówieśniczych w grupach dziekańskich. Rozdział drugi poświęcony został charakterystyce polskiej wsi i jej przemianom. Szczególnie uwzględnione zostały kwestie specyfiki wiejskiego środowiska lokalnego czy uwarunkowania społeczno- kulturowe. Kolejna część zawiera informacje na temat aspiracji mieszkańców wsi oraz kwestii stereotypizacji terenów wiejskich i ich mieszkańców. Zjawiska te niewątpliwie mają wpływ na decyzje edukacyjne młodzieży wiejskiej. Kolejna część pracy to rozdział metodologiczny. Początek zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć metodologicznych, takich jak metodologia, nauka, proces poznania naukowego czy opis typologii paradygmatów metodologicznych. Następnie określone zostały: przedmiot badań, cele badawcze, problem badawczy oraz podejście badawcze. Rozdział ten jest zakończony opisem procedury badawczej z uwzględnieniem obszarów eksploracji badawczej i doborem metody badawczej oraz krótką charakterystyką osób badanych i ich miejsc pochodzenia. Ostatni rozdział, to prezentacja analizy i interpretacji rozmów ze studentami wybranych kierunków i lat studiów, którzy pochodzą ze środowisk wiejskich oraz konfrontacja zebranych informacji z dostępną literaturą przedmiotu. W rozdziale uwzględniono cztery wątki: specyfikę wiejskiego pochodzenia, z uwzględnieniem realizowanego obowiązku szkolnego, problemy związane z adaptacją do życia w mieście akademickim, relacje rówieśnicze w grupach studenckich oraz zagadnienie stereotypizacji osób ze środowisk wiejskich w środowisku akademickim. Rozdział kończą wnioski, płynące z przeprowadzonych badań. Pracę kończy refleksja dotycząca możliwości organizacji dalszych badań wokół tego zagadnienia.
210. Przejawy agresji wśród dzieci na terenie przedszkola dr Adam Szecówka Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia