wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Style wychowania stosowane przez ojców – policjantów dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy są style wychowania, jakie wobec swoich dzieci stosują ojcowie wykonujący zawód policjanta. Celem jej jest scharakteryzowanie elementów wychowania, jakie pojawiają się w sposobie wychowywania dzieci przez funkcjonariuszy policji, opisanie zależności, jakie występują pomiędzy stylem wychowania a wykonywaną przez policjantów pracą oraz sprawdzenie, w jaki sposób ojcowie-policjanci uzasadniają stosowanie przez siebie określonego stylu wychowania, a także czy istnieją różnice w zakresie stylów wychowawczych ojców w zależności od wieku dziecka. Praca została podzielona na trzy części: studialną, metodologiczną i badawczą. W pierwszej części zostały przedstawione takie zagadnienia jak: systemowe ujęcie rodziny, emocjonalność w rodzinie, wkład rodziny w wychowanie dziecka w odniesieniu do funkcji rodziny, rodzajów postaw rodzicielskich oraz rola relacji z ojcem na proces dorastania dziecka. Zostały również opisane style wychowania oraz specyfika zawodu policjanta. Część druga zawiera założenia metodologiczne przyjęte na potrzeby badań. Natomiast w części trzeciej przedstawiona została analiza wyników badań. W wyniku analizy przeprowadzonych badań zostały osiągnięte założone cele, którymi było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: jakie style wychowania stosują ojcowie wykonujący zawód policjanta?, elementy jakich stylów wychowania najczęściej przejawiają ojcowie-policjanci?, w jaki sposób ojcowie-policjanci uzasadniają stosowanie przez siebie określonego stylu wychowania?, czy istnieją różnice w zakresie stylów wychowawczych ojców w zależności od wieku dziecka?, w jaki sposób wykonywanie zawodu policjanta oddziałuje na relacje z dzieckiem?
182. Aspiracje życiowe Dorosłych Dzieci Alkoholików dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Głównym celem pracy pt. „Aspiracje życiowe Dorosłych Dzieci Alkoholików” było zgłębienie wiedzy na temat poziomu aspiracji, które wykazują osoby wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym. Ale także sprawdzenie i pogłębienie wiedzy o tym, jakie znaczenie w dorosłym życiu tych osób, ma fakt, iż wychowywali się oni w rodzinach dysfunkcyjnych. Gdzie nie były zaspokajane ich podstawowe potrzeby, poczucia bezpieczeństwa bliskości i akceptacji. Praca podzielona została na 4 rozdziały w dwóch pierwszych możemy zapoznać się pojęciami teoretycznymi z literatury przedmioty dotyczącymi aspiracji, ich typologii i czynników, które je kształtują. Następnie omawiany jest problem choroby alkoholowej i współuzależnienia. Najważniejszym podrozdziałem w części teoretycznie zdaje się być ten, którym następuje omówienie syndromu DDA oraz terapii i możliwych form pomocy. Dwa pozostałe rozdziały stanowiące zasadniczą część pracy, zostały poświęcone metodologii badań własnych oraz analizie wyników otrzymanych przy pomocy kwestionariusza ankiety i metodzie sondaży diagnostycznego. Głównym problemem, przyjętym w pracy było rozpoznanie, jakie aspiracje życiowe posiadają Dorosłe Dzieci Alkoholików. Pytania szczegółowe odnosiły się miedzy innymi do przebiegu wychowania się w rodzinie z problemem alkoholowym, wpływu takiego wychowania na ich samoocenę, oraz wpływ samooceny badanych na ich poziom aspiracji. Dzięki analizie przeprowadzonych badań możemy zauważyć wiele korelacji pomiędzy poziomem samooceny, cechami społeczno-demograficznymi, a szeroko rozumianymi aspiracjami życiowymi, do których dążą młodzi ludzie, wywodzący się z patologicznego środowiska i wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.
183. Przebieg resocjalizacji nieletnich w Zakładzie Poprawczym w Głogowie dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
184. Wykorzystanie metody ,,Porozumienia bez pomocy,, (NVC) w doskonaleniu komunikacji między partnerami. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Moja praca jest zgłębienie tematu poprawnej i skutecznej komunikacji w związkach intymnych. W szczególności koncentruję się na koncepcji Nonviolent Communication, zwaną także Porozumieniem Bez Przemocy. Opisuję też współczesne związki intymne i ukazuje jak na nie wpływa epoka ponowoczesna, w której żyjemy. Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. "Komunikacja oparta na Porozumieniu Bez Przemocy" prezentuje istotę komunikacji oraz koncepcję Marshalla Rosenberga. W tym rozdziale przedstawiam najważniejsze założenia oraz metodę generowania i odbierania komunikatu w sposób empatyczny i nakierowany na potrzeby. Pokazuję możliwości wykorzystania tej metody w różnych związkach, jednak najbardziej skupiam się na związkach intymnych. Drugi rozdział pt. "Skuteczna komunikacja w związkach interpersonalnych" poświęcony jest współczesnym związkom intymnym oraz komunikacji kobiet i mężczyzn. Ukazuje w nim różnice w sposobie komunikowania się tych dwóch płci, przedstawiam bariery komunikacyjne oraz sposoby ich pokonywania. Rozdział trzeci pt. "Podstawy metodyki projektowania i prowadzenia pracy z grupą" omawia, czym jest warsztat, szkolenie i treningi. Wymieniam w nim rozdaje szkoleń, wyjaśniam kim jest trener i jakie powinien mieć predyspozycje oraz przedstawiam model uczenia się opracowany przez Davida Kolba, na podstawie którego zbudowałam swój warsztat. Ostatni rozdział mojej pracy pt. "Warsztat: Partnerstwo przez dialog- jak tworzyć związki interpersonalne oparte na Porozumieniu Bez Przemocy" to prezentacja projektu warsztatu mojego autorstwa, adresowanego do osób będących w związku intymnym i chcących rozwijać swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej opierającej się na empatii, miłości i zrozumieniu.
185. Możliwośc wykorzystania technik aktorskich w prowadzeniu szkoleń -projekt warsztatu dla trenerów. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W dzisiejszych czasach cenną wartością jest rozwój osobisty. Dzięki temu, że człowiek uczestniczy w procesie samodoskonalenia osiąga w życiu satysfakcję i sukcesy. Co więcej, nadąża za dynamiką zmian na rynku pracy, która coraz bardziej wymaga ciągłego szkolenia i przekwalifikowywania się. Rozwój osobisty daje poczucie atrakcyjności i pewności siebie, a także otwiera nowe możliwości i sprawia, że łatwiej dąży się do wyznaczonych celów. W związku z tym, że ludzie czują potrzebę ciągłego rozwoju, stawia się na usługi szkoleniowe, których oferta z biegiem czasu staje się coraz bogatsza i urozmaicona. Dzięki różnym szkoleniom ich uczestnicy poznają bądź poszerzają rozmaite umiejętności. Zwiększenie istoty szkoleń wymaga dobrego przygotowywania trenerów, którzy będą w sposób efektywny prowadzić dane warsztaty. W związku z dużą konkurencją na rynku oraz zwiększającymi się wymaganiami klientów, trenerzy starają się ze wszystkich sił, by ich szkolenia były ciekawe i oryginalne. Dlatego też muszą posiadać umiejętności elastyczności i kreatywności, które pozwolą im na świadome i twórcze kierowanie grupą szkoleniową oraz indywidualne podejście do grupy. Elastyczność umożliwia dostosowywanie się do pojawiających się w grupie oczekiwań oraz niespodziewanych zdarzeń, kreatywność natomiast pomaga generować nowe pomysły oraz rozwiązywać konflikty pojawiające się w grupie, stworzyć innowacyjne projekty, które mogą pozytywnie zaskoczyć klientów. Dzięki twórczemu myśleniu można wprowadzić grupę w atmosferę pełną skupienia. Co więcej, pozwala ona na stworzenie własnych ćwiczeń które sprawdzą się w projektowaniu sesji szkoleniowych. Przede wszystkim jednak trenerzy muszą posiadać umiejętność autoprezentacji i zachowania się w sytuacji ekspozycji społecznej, co zbliża jego pracę do pracy aktora występującego na scenie. Ten fakt szczególnie mnie zainteresował, dlatego też w mojej pracy koncentruję się na tym, co te dwa zawody łączy i staram się pokazać, jak można wykorzystać techniki aktorskie, by stać się lepszym trenerem. W tym celu zaprojektowałam warsztat dla studentów i absolwentów poradnictwa, którzy jako doradcy, będą – prowadząc poradnictwo grupowe w postaci szkoleń i warsztatów edukacyjnych – wchodzili w rolę trenera. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym pt. Praca trenera- prowadzenie szkoleń zamierzam skupić się na tematyce związanej z prowadzeniem i projektowaniem szkoleń. Przybliżę również sylwetkę trenera opisując jego cechy i umiejętności oraz rolę jaką spełnia w procesie grupowym. W kolejnym rozdziale pt. Trener jako aktor - perspektywa dramaturgiczna przedstawiam terminy związane z aktorem, jego pracą i technikami, którymi się posługuję. Dodatkowo, porównam portret aktora i trenera opisując podobieństwa i różnice między nimi. Wykorzystuję również ujęcie dramaturgiczne, aby z tej perspektywy spojrzeć na świat szkolenia i teatru, wskazując ich elementy łączące. W rozdziale trzecim pt. Skuteczny trener, czyli jak wykorz
186. Wykorzystanie metody NVC w skutecznej komunikacji z dzieckiem w rodzinie -projekt warsztatu dla rodziców. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
We współczesnym świecie, ludzie w ciągłym pośpiechu, zmęczeni codziennymi obowiązkami, zapominają o rozmawianiu ze sobą, o wyrażaniu troski i empatii. Dorośli nie poświęcają czasu dzieciom, nie słuchają ich, nie prowadzą długich rozmów, a relacje są często powierzchowne, lub – co najgorsze – oparte na ciągłym ocenianiu, złości niechęci i agresji. Istnieje ogromny zbiór literatury, który przybliża zagadnienie komunikacji międzyludzkiej. Jest ona dostępna i rozpowszechniona. Wiele ciekawych artykułów odnośnie powyższego zagadnienia można znaleźć także w Internecie. W bibliotekach i księgarniach półki uginają się od poradników, które uczą umiejętności wyrażania siebie w komunikacji z drugą osobą oraz poprawnego przekazu informacji. Spośród wielu pozycji szczególnie zainteresowała mnie koncepcja Porozumienia Bez Przemocy. Propozycja, której autorem jest Marshall B. Rosenberg, polega na tworzeniu empatycznej wypowiedzi, w której nie przejawia się ani ocena ani agresja, ani osąd. Jest to uzewnętrznienie własnych odczuć, próśb oraz potrzeb w sposób życzliwy wobec drugiego człowieka, a także empatyczne przyjęcie odczuć, próśb oraz potrzeb rozmówcy. Model PBP uczy w jaki sposób poprowadzić rozmowę, aby osoba uczestnicząca w niej czuła się wysłuchana i zrozumiana. Ta metoda ma na celu wydobycie z człowieka głęboko skrytej empatii oraz otwarcia się na innych ludzi za pomocą języka serca, czyli języka żyrafy, polegającym na wypowiedziach bez oceny, osądu i agresji, a unikaniu języka szakala, który polega na ciągłym etykietowaniu, ocenianiu oraz agresji. Wprawdzie głównym bodźcem do jej stworzenia było zjawisko prześladowań ludzi odmiennych ras oraz tworzenie przez ludność wypowiedzi pełnych agresji, osądów, ocen, które codziennie padały z ich ust, ale okazuje się ona przydatna także do budowania pozytywnych relacji między rodzicem a dzieckiem. Dlatego też celem mojej pracy jest opisanie i przedstawienie metody Porozumienia Bez Przemocy oraz próba jej przełożenia na warsztat, który skonstruowałam z myślą o rodzicach, lub przyszłych rodzicach, a także o nauczycielach, wychowawcach, którzy na co dzień pracują z dziećmi. Moja praca opisuje zjawisko interakcji między dorosłym a dzieckiem. Ukazuję szereg barier, które uniemożliwiają skuteczną komunikacje, a także wile sposobów, które wspomagają jej prawidłowy przebieg. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I pt. Skuteczna komunikacja między rodzicem i dzieckiem przedstawia sposoby definiowania komunikacji na przestrzeni lat, typy oraz jej funkcje, modele, które ukazują proces komunikacji międzyludzkiej, warunki sprzyjające prawidłowemu porozumiewaniu się, a także bariery uniemożliwiające prawidłowy przebieg komunikacji. W rozdziale II pt. Porozumiewanie Bez Przemocy przedstawiam istotę i autora koncepcji, którą stworzył Marshall B. Rosenberg. Opisuję samą metodę oraz czynniki, które wpłynęły na jej powstanie. Prezentuję model 4 kroków dotyczący prawidłowego przebiegu wypowiedzi, opierającej s
187. Skuteczna komunikacja w procesie rekrutacji -projekt warsztatów dla młodzieży. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Moja praca jest zgłębieniem tematu skutecznej komunikacji w trakcie procesu rekrutacji. Przedstawiam w niej treści ułatwiajace przygotowanie się do procesu rekrutacji oraz zwracam uwagę na fakt, jak ważnym aspektem w procesie rekrutacji jest poprawne i skuteczne komunikowanie. Szczególną grupą ludzi, którą się zajęłam w tej pracy jest młodzież, a dokładnie uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowuja się do wejścia na rynek pracy. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pod tytułem Proces komunikowania prezentuje: sposoby definiowania oraz etymologię terminu komunikowanie. Przedstawia także werbalne i niewerbalne formy komunikowania, funkcje komunikowania, modele komunikacyjne, poziomy komunikowania, a także analizuję w nim warunki skuteczności procesu komunikacji. Drugi rozdział pod tytułem Komunikacja w procesie rekrutacji i selekcji przedstawa treści dotyczące procesu rekrutacji i selekcji kandydatòw na stanowiska pracy. Rozdział ten prezentuje również: definiowanie terminu rekrutacja, rodzaje rekrutacji, definiowanie terminu selekcja, kryteria selekcyjne, ktòre występują w procesie rekrutacji pracownikòw, a także cztery etapy działań rekrutacyjno-selekcyjnych w procesie rekrutacji, znaczenie komunikacji w procesie rekrutacji oraz przedstawia formę realizacji pomocy uczniom szkół w przygotowaniu się do procesu rekrutacji. Trzeci i zarazem ostatni rozdział mojej pracy pod tytułem Projektowanie i prowadzenie pracy z grupą- warsztat dla młodzieży przedstawia takie zagadnienia jak: szkolenie, warsztat, trening, rodzaje szkoleń, trener, koncepcja Davida Kolba oraz metody dydaktyczne, które zostały wykorzystane w zaprojektowanym przeze mnie warsztacie, noszącym tytuł Komunikowanie się w trakcie procesu rekrutacji. Jak przedstawić swoją kandydaturę potencjalnemu pracodawcy, oraz treści pochodzące z tego warsztatu. W rozdziale tym szczegółowo omawiam także warsztat: cele i założenia, adresatów, a także opisuje cztery sesje warsztatu i jego ewaluacje.
188. Poradnictwo kariery jako wsparcie rozwoju i pomoc w wyborze kariery zawodowej- projekt warsztatów dla młodzieży. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy licencjackiej jest zaprezentowanie oraz scharakteryzowanie poradnictwa kariery, które wspiera młode osoby w rozwoju osobistym, jak również pozwala im odnaleźć swoją ścieżkę kariery oraz miejsce na rynku pracy. Podejmowanie decyzji dotyczących ścieżki kariery i życia wymaga wielu ważnych umiejętności, szczególnie w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy. Jedną z takich umiejętności, która ma ogromne znaczenie w zaistnieniu na rynku pracy jest sztuka autoprezentacji. Moim zadaniem jest także stworzenie warsztatu, którego głównym zamierzeniem jest zwiększenie pewności siebie przy pomocy odpowiedniej i skutecznej autoprezentacji, podczas ważnego wydarzenia jakim jest rozmowa kwalifikacyjna, która stanowi przepustkę do wejścia na rynek pracy. Moja praca składa się z części teoretycznej i metodycznej. W rozdziale pierwszym pt. Praca, kariera i rynek pracy prezentuję główne zagadnienia dotyczące obszaru jakim jest praca, jej znaczenia w ludzkim życiu oraz rynku pracy i tendencji w nim panujących. Rozdział drugi pt. Poradnictwo kariery – możliwości pomagania w wejściu na rynek pracy poświęcam zagadnieniu jakim jest poradnictwo, poradnictwo kariery oraz formom wspomagania osób potrzebujących. Przedstawiam instytucje pomocy, które ułatwiają efektywniejsze rozpoczęcie kariery zawodowej. W tym rozdziale opisuję także koncepcje rozwoju kariery, które obrazują czynniki, mające wpływ na decyzje podejmowane przez jednostki dotyczące kariery. Rozdział trzeci pt. Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. Efektywna autoprezentacja kluczem do sukcesu zawiera podstawy teoretyczne projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentację autorskiego warsztatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mam nadzieję, że moja praca, dzięki zaprojektowanemu warsztatowi, ułatwi młodym ludziom podejmowanie decyzji dotyczących wyborów kariery oraz wzmocni ich pewność siebie poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.
189. Czynniki wpływające na podejmowanie terapii przez osoby uzależnione od alkoholu dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są czynniki wpływające na podejmowanie terapii przez osoby uzależnione od alkoholu. Zjawisko alkoholizmu i motywacji do jego leczenia jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, będącym w kręgu zainteresowań poznawczych wielu gałęzi nauk. Praca składa się z 4 części. Pierwsze dwie mają charakter teoretyczny. W pierwszym rozdziale przedstawione jest zjawisko motywacji w świetle różnych teorii oraz rozróżnienie pomiędzy motywem a motywacją. Drugi rozdział poświęcony został problematyce uzależnienia od alkoholu. Opisane są w nich koncepcje uzależnienia, charakterystyka osób uzależnionych, modele terapii i leczenia oraz inne czynniki, które sprzyjają leczeniu i terapii. Kolejne dwa rozdziały są rozdziałami metodologicznymi, w których omówione są m.in. przedmiot i cel badań, skonstruowane problemy i hipotezy badawcze, zmienne badawcze i ich operacjonalizacja oraz dobór wskaźników do nich, teren oraz organizacja badań. Poszczególne ukazane wykresy zawierają krótką analizę i interpretację wyników. Ostatnia część pracy to prezentacja wniosków z badań. Celem prowadzonych w ramach pracy magisterskiej badań było poznanie czynników wpływających na podejmowanie terapii przez osoby uzależnione oraz określenie stopnia ich wpływu. W badaniach wzięły udział 62 osoby. Badania były przeprowadzone w oparciu o metodę ilościową. Dane zostały zgromadzone przy użyciu specjalnie skonstruowanego kwestionariusza ankiety, który składał się z 23 pytań. W większej części skonstruowane hipotezy zostały całkowicie potwierdzone, a cel badań w pełni zrealizowany. Kilka hipotez zostało potwierdzonych tylko częściowo, co tłumaczyć można różnicami osobowościowymi osób badanych oraz różnorodnej percepcji wpływu poszczególnych badanych zmiennych.
190. Seniorzy w percepcji młodzieży dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Temat mojej pracy to „Senior w percepcji młodzieży”. Sytuacja życiowa seniorów i ich problemów coraz częściej staje się tematem badań i rozważań. Celem niniejszej pracy jest zbadanie w jaki sposób młodzi ludzie reagują, oceniają starość i osoby starsze. Wybór tematu wiąże się z osobistym zainteresowaniem występowania ageizmu i marginalizacji seniorów. Rozdział teoretyczny to próba wyjaśnienia zjawiska starzenia się i starości, wskazanie miejsca jakie człowiek starszy zajmuje w społeczeństwie. Poruszony został także problem marginalizacji i wykluczenia osób starszych – przyczyn tego zjawiska i jego skutków. Wiele uwagi poświęciłam stereotypom jakie przypisywane są seniorom, ponieważ są one jednym z głównych powodów odrzucania i stygmatyzacji seniorów. W kolejnym rozdziale znajduje się ogólna charakterystyka współczesnej młodzieży, opisane zostały czynniki, które wpływają na postawy jakie reprezentują młodzi ludzie (rodzina, grupa rówieśnicza itp.). Opisane zostało również współczesne społeczeństwo na podstawie doniesień demograficznych – prognozy, zagrożenia jakie niesie ze sobą zjawisko starzenia się społeczeństwa. Przytoczyłam również ciekawe wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców na temat postrzegania i oceniania seniorów przez młodzież. Część metodologiczna natomiast to przedstawienie przedmiotu i celu badań. Opis metod i technik badawczych . Badania, które zostały przeprowadzone w niniejszej pracy mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie jaki obraz seniora występuje w umysłach młodych ludzi i czy młodzież zauważa pozytywne strony bycia seniorem, czy może skupia się wyłącznie na negatywnych stronach.
191. Areszt Śledczy jako zakład pracy w percepcji funkcjonariuszy Służby Więziennej dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca w jednostce penitencjarnej, jest niewątpliwie pracą bardzo szczególną, ze względu na swoją specyfikę. Zwód funkcjonariusza Służby Więziennej, należy do grupy zawodów trudnych oraz niebezpiecznych. Funkcjonariusze mają za zadanie, realizować w swoim działaniu dwie z czterech funkcji kary: izolacyjną i resocjalizacyjną. Człowiek pozbawiony wolności, jest izolowany od społeczeństwa. Podczas pobytu w jednostce penitencjarnej wobec niego, prowadzi się szereg działań wychowania resocjalizacyjnego. Mają one na celu zmianę postaw osadzonego, przygotowania go do powtórnego, wartościowego życia w społeczeństwie, z dala od przestępstw i nieodpowiednich zachowań. Od funkcjonariuszy oczekuje się skuteczności działania, odpowiedzialności oraz odpowiednich kompetencji. Środowisko pracy funkcjonariusza Służby Więziennej, nie jest zwyczajnym miejscem pracy. W instytucji tej panują sztywno określone zasady i normy postępowania. Ma ona paramilitarny charter, o czym świadczy obowiązkowe umundurowanie, uzbrojenie i panujący rygor. Jest to praca w ciągłym stresie, niebezpieczeństwie oraz stałej gotowości do działania. Praca, jest bardzo istotnym elementem w życiu człowieka. Dzięki niej człowiek posiada źródło utrzymania, ma możliwość rozwijania swoich kompetencji i zainteresowań, tworzenia nowych więzi społecznych. W pracy zdobywamy nowe doświadczenia, spełniamy się, realizujemy. W efekcie, człowiek dzięki niej buduje swoje poczucie własnej wartości, zwiększa wiarę w swoje możliwości. Jak w takim bądź razie, swoje miejsce pracy poostrzega funkcjonariusz Służby Więziennej? Warto podjąć taką refleksje, spróbować dostrzec problemy i potrzeby funkcjonariuszy pełniących służbę. Istota pracy w życiu człowieka oraz specyfika zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej, skłoniły mnie do zbadania percepcji funkcjonariuszy ich środowiska pracy- stanowiła ona przedmiot moich badań. Celem pracy, będzie poznanie Aresztu Śledczego we Wrocławiu, jako środowiska pracy, w percepcji funkcjonariuszy. Wyniki przeprowadzonych badań, mogą zostać w przyszłości wykorzystane przez kierownictwo Aresztu, do opracowania i wdrożenia koncepcji zmian, w funkcjonowaniu zakładu. Proces badawczy skupia się na problemie głównym: Jaka jest percepcja Aresztu Śledczego jako środowiska pracy, przez zatrudnionych w nim funkcjonariuszy?. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, pomogą mi pytania szczegółowe, dotyczące między innymi poziomu kompetencji, bezpieczeństwa i atmosfery panującej w zakładzie pracy. Zrezygnowałam, natomiast z postawienia hipotez, ponieważ poszukiwane przeze mnie odpowiedzi, na postawione pytania, mają wartość opisową i eksploracyjną. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące Aresztu Śledczego, jako jednostki penitencjarnej. Regulacje prawne, założenia, personel jednostki i jego działania. Drugi rozdział traktuje o pracy funkcjonariusza, o jego kwalifikacjach zawodowych, o obowiązkach służbowych,
192. Świetlica środowiskowa a rozwój dzieci w percepcji rodziców dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy została poruszona kwestia wpływu na rozwój i wychowanie dzieci przez taką instytucje jaką jest świetlica środowiskowa, oceniona przez rodziców dzieci uczęszczających do takiej instytucji. Analiza tych wpływów została przedstawiona przez pryzmat rodziców, czyli jak ich zdaniem wpływa to na rozwój i wychowanie ich dzieci. Inspiracją podjęcia studiów nad tą problematyką była odbyta przeze mnie praktyka w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii przy Dziennym Ośrodku Wsparcia, do której uczęszczają dzieci, które pochodzą z rodzin patologicznych, alkoholowych czy mocno upośledzonych.W pracy chciałem odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania, które wchodzą w zakres pedagogiki, teorii wychowania oraz socjologii. Kompetencje nabyte w ramach swojego kierunku studiów nie pozwalają mi wejść w zakres psychologii, która jest znaczącym czynnikiem w przedstawionej tematyce. W każdym bądź razie, w niniejszej pracy podjęto próbę zbadania, reakcje rodziców na metody, działania świetlicy środowiskowej. Nie została jednak przeprowadzona głęboka analiza poszczególnych reakcji oraz przyczyn zaniedbań wychowawczych, które wchodzą w zakres psychologii.
193. Nauka przez zabawę. Strategie ludyczne w procesie nauczania języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego w opiniach nauczycieli nauczania początkowego dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Edukacja językowa w Polsce rozpoczyna się na etapie przedszkolnym i obejmuje przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Jednak to na pierwszym etapie szkoły podstawowej uczniowie rozpoczynają formalna naukę języka obcego. Proces uczenia się języka dzieci na tym etapie szkolnym jest niewątpliwie dużym wyzwaniem zarówno dla samych uczniów, od których wymaga się wielkiego zaangażowania, systematyczności i motywacji, jak i dla nauczycieli planujących proces dydaktyczny. Efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest procesem niezwykle trudnym, wymagającym odpowiedniego przygotowania merytorycznego nauczyciela czy wyboru odpowiednich środków i metod nauczania, których celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów dziecka. Nie od dziś wiemy, że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę. A zatem, aby w atrakcyjny i przede wszystkim przystępny sposób przybliżyć im zagadnienia o rożnej tematyce m.in. społecznej, kulturowej, muzycznej czy przyrodniczej, zachowując jednocześnie rangi celów wyznaczonych w kursie języka obcego wykorzystuje się tzw. techniki ludyczne, na korzyść których przemawia wiele argumentów.
194. Młodzi dorośli na rynku pracy wobec zjawiska bezrobocia. Analiza wypowiedzi mieszkańców powiatu wieluńskiego dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Młody dorosły tuż po ukończeniu edukacji znajduje się w trudnej sytuacji. Jego celem życiowym jest znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia oraz jednocześnie musi pozyskać umiejętność odnalezienia się na lokalnym rynku pracy. Młodzi dorośli do trzydziestego ryku życia zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. W momencie poszukiwania pracy muszą się oni zmierzyć z bardziej doświadczonymi kandydatami na pracownika. Oferty pracy nie spełniają ich oczekiwań lub nie są adekwatne do pozyskanego wykształcenia. Osoby zamieszkujące małe miejscowości mają szczególnie utrudniony dostęp do zatrudnienia. Niniejsza praca zawiera analizę wypowiedzi młodych mieszkańców powiatu wieluńskiego, którzy są zagrożeni bezrobociem.
195. Kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy z nich podejmuje się definicji patriotyzmu oraz jego genezy. Dokonane zostaje również rozróżnienie na rodzaje patriotyzmu oraz ujęcie tego tematu jako efekt wychowania. Dodatkowo podjęta zostaje kwestia oddziaływania wychowania patriotycznego na rozwoju osobowości człowieka. Drugi rozdział to porównanie patriotyzmu a nacjonalizmu oraz omówienie kluczowych różnic dotyczących tych pojęć. Omówione zostaje również kształtowanie osobowości oraz postawy patriotycznej wśród młodzieży, ze zwróceniem uwagi na to czynniki ją budujące, kształtujące. Trzeci rozdział został poświęcony metodologicznym założeniom badań. Opisany w nim kolejne etapy procesu badawczego, opierając na nim koncepcję badań własnych, tj. podejście i paradygmat badawczy, przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzie badawcze, a także etyczny wymiar prowadzenia badań oraz związany z tym ich przebieg. Przedstawiona zostaje także charakterystykę badanych. Czwarty rozdział stanowi analizę zebranego materiału badawczego, którego przedmiot stanowiły wywiady oraz analiza gazety na przestrzeni jedenastu lat dotycząca zbadania ilości artykułów o charakterze patriotycznym. Wysunięto tu również wnioski, do których doprowadziła analiza materiału. Całość zamyka zakończenie, bibliografia oraz aneks.
196. Procesy i zjawiska kształtujące system wartości młodych dorosłych. Analiza historii życia dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy z nich ukazuje różnorodność definiowania i interpretowania pojęcia wartości z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych. Ponadto podjęto tu kwestię wpływu zachodzących procesów i zjawisk na kształtowanie się systemu wartości, a także dokonano krótkiej charakterystyki wybranych wartości w życiu człowieka. Drugi rozdział skupia się wokół zagadnienia „młodzi dorośli”. Przedstawia wieloaspektowość ujmowania tego pojęcia oraz związane z tym trudności. Opisuje także wartości istotne dla ludzi młodych oraz niektóre z dotychczas prowadzonych badań w tym zakresie. Trzeci rozdział został poświęcony metodologicznym założeniom badań. Opisano w nim kolejne etapy procesu badawczego, opierając na nim koncepcję badań własnych, tj. podejście i paradygmat badawczy, przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzie badawcze, a także etyczny wymiar prowadzenia badań oraz związany z tym ich przebieg. Przedstawiono także charakterystykę badanych. Czwarty rozdział stanowi analizę zebranego materiału badawczego, którego przedmiot stanowiły opowieści (in. historie życia) młodych dorosłych na temat ich systemu wartości oraz procesów i zjawisk je kształtujących. Wysunięto tu również wnioski, do których doprowadziła analiza materiału. Całość zamyka zakończenie, bibliografia oraz aneks.
197. Funkcjonowanie dzieci imigrantów w opiniach nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest funkcjonowanie dzieci imigrantów w opiniach nauczycieli. W pracy skupię się na tym jak – z perspektywy badanych nauczycieli – dzieci imigrantów funkcjonują w szkole i klasie, jakie mają kontakty z rówieśnikami i jaka jest aktywność szkolna dzieci imigrantów. Powodem napisania przeze mnie tej pracy jest dostrzeżenie rosnącej liczby dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Pisząc tę pracy, chciałam zdobyć bardziej ugruntowaną i zweryfikowaną empirycznie wiedzę na temat dzieci cudzoziemskich. Praca składa się z czterech część. Pierwszy i drugi rozdział poświęcony jest omówieniu kwestii teoretycznych, w tym wyjaśnieniu kluczowych pojęć, trzeci rozdział przedstawia założenia metodologiczne moich badań, natomiast ostatni jest poświęcony prezentacji i analizie wyników opracowanych na postawie badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli kilku wrocławskich szkół. Pracę uzupełnia aneks.
198. Percepcja dozorowanych przez kuratora sądowego dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Zagadnieniem poruszanym w tej pracy magisterskiej jest postrzeganie osób dozorowanych przez kuratorów sądowych. Jest to ważny temat w naszym społeczeństwie, ponieważ kurator ma w swojej pracy do czynienia z różnymi przypadkami łamania prawa i niedostosowania społecznego. Są to ludzie, którzy pomagają skazanym powrócić do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Stosują wiele metod resocjalizacyjnych, aby nauczyć ich zasad i norm społecznych. Praca kuratora wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, zagrożeniami oraz niepoważnym traktowaniem ze strony danej populacji. W pracy przestawiono definicję kuratora, jego prawa, obowiązki, zasady etyki zawodowej, a także zagrożenia związane z wykonywanym zawodem. Przybliżono również temat podopiecznego, kar przez które może trafić pod dozór kuratorski, a także jakie ma prawa i obowiązki podczas dozoru. Zostały również wyjaśnione podstawowe pojęcia jak norma, niedostosowanie społeczne, resocjalizacja, socjalizacja. Wyjaśniono również cel jak i przedmiot badań, oraz zostały opisane przeze mnie moje problemy i hipotezy badawcze. Istotne uzupełnienie pracy stanowią badania w postaci wywiadów przeprowadzonych z czterema osobami pracującymi w zawodzie kuratora, które oceniają warunki swojej pracy, relacje kurator-dozorowany oraz bezpieczeństwo związane z ich pracą. Badania oparto na metodzie indywidualnych przypadków, która jako technikę wykorzystuje wywiad. Cała prace uzupełnia i kończy konkluzja z badań, na postawione pytanie szczegółowe.
199. Readaptacja społeczna osób opuszczających zakłady karne dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest poznanie procesów readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne. Celem pracy jest pokazanie jak człowiek podczas pobytu w zakładzie karnym zmienia swoje zachowanie i podejście do rzeczywistości. Praca została podzielona na dwie części- teoretyczną i badawczą. W pierwszej części przedstawiony został zarys teoretyczny problemu readaptacji społecznej. Pierwszy rozdział poświęcony jest specyfice sytuacji w więzieniach, opisie funkcjonowania zakładów karnych, jak i rodzajach i strukturze służby więziennej. Drugi rozdział ściśle opisuje pojęcie readaptacji społecznej i jej rodzaje. Druga część pracy to część badawcza. W rozdziale trzecim przedstawiłam cel i przedmiot moich badań. Opisałam mój problem badawczy. Wypisałam hipotezy i sformułowałam pytania badawcze. Ukazałam użytą metodę, techniki i narzędzia badawcze. Krótko scharakteryzowałam teren moich badań. W kolejnym rozdziale dokonałam analizy badań własnych dotyczących readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne. Analiza porównawcza została dokonana na 25 respondentach, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Readaptacja społeczna coraz bardziej się rozwija. Praca przedstawia jak osadzeni radzą sobie z powrotem do rzeczywistości. Opisują swoje powroty do rodzin, bazę lokalową i pomoc jaką uzyskali od Państwa.
200. Przemoc w rodzinie dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Moja praca dyplomowa pt. „Przemoc w rodzinie” zawiera informacje wyłącznie na temat przemocy stosowanej przez rodziców wobec dziecka, jak również na temat przemocy w małżeństwie. W pracy tej w pierwszym rozdziale wyjaśniono jakie są przyczyny przemocy w rodzinie oraz z jakimi czynnikami koreluje przemoc. Opisano również jak terminy- przemoc oraz rodzina definiują autorzy książek oraz jakie można wyróżnić rodzaje przemocy w rodzinie. Drugi rozdział opisuje jakie są bezpośrednie skutki oraz długoterminowe konsekwencje doświadczonej przemocy zarówno w czasie dzieciństwa, jak i w życiu dorosłym oraz w małżeństwie. W rozdziale tym skupiono się również na temat dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu. Trzeci rozdział zawiera przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, charakterystykę metod, technik i narzędzi badawczych jak również organizację i obszar badań. W ostatnim rozdziale analizowałam przeprowadzone swobodne wywiady narracyjne w odniesieniu do napisanych przeze mnie wcześniej problemów badawczych.
201. Terapia ruchem, ze szczególnym uwzględnieniem tańca, jako forma wsparcia rozwoju dziecka przedszkolnego dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy terapii, jako formy wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym, za pomocą ruchu i tańca, uwzględniając taniec. Celem pracy było zbadanie, czy terapia ruchem i tańcem niweluje u dzieci napięcie emocjonalne. Do przeprowadzonych badań zastosowałam metodę Gimnastyki Twórczej R. Labana,a także elementy metody Knillów oraz Edukacji przez ruch. Uzyskane wyniki opisałam w rozdziale trzecim.
202. Powstanie i działalność zespołu tanecznego Impuls przy Szkole Podstawowej w Branicach. prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
203. Postawy młodzieży wobec zjawiska narkomanii dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Uzależnienie od narkotyków jest to przymus używania substancji psychoaktywnej, które z medycznego punku widzenia jest zbędne i prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia osoby uzależnionej. Uzależnienie powoduje utratę kontroli nad przyjmowaniem substancji psychoaktywnej. Jest to niezwykle silne przywiązanie do narkotyku. Celem niniejszej pracy jest ukazanie postaw młodych ludzi wobec zjawiska jakim jest narkomania. W pracy został postawiony problem główny, który brzmi następująco: Jakie są postawy młodzieży wobec zjawiska narkomanii? oraz sześć problemów szczegółowych. W celu zaprezentowania i omówienia powyższego problemu praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały pojęcia, przyczyny, cechy zjawiska używanych narkotyków przez młodzież. Kolejny rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. Ostatni rozdział jest przedstawieniem i omówieniem badań własnych. W pracy została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, a techniką pomocną w przeprowadzeniu badań byłą składająca się z 29 pytań ankieta. Ankieta została przeprowadzona w sposób online. Pozyskano 125 wypełnionych ankiet, do analizy wykorzystano pierwsze 100 ankiet.
204. Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin ubogich dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca porusza temat aspiracji życiowych młodzieży z rodzin ubogich. Badania przedstawione w pracy mają charakter jakościowy, ich celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej aspiracji badanych osób oraz tego jakie znaczenie ma dla tych osób fakt wychowywania się w rodzinach ubogich. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest na omówienie podstawy teoretycznej zagadnienia aspiracji. Znajduje się w nim definicja aspiracji, ich typologie, wykaz czynników które je kształtują oraz krótki przegląd dotychczas przeprowadzonych badań. Kolejny rozdział teoretyczny poświęcony jest zjawisku ubóstwa. Wyjaśniam w nim po krótce jego wielowymiarowy charakter, podaje rodzaje oraz wymiary ubóstwa, a także krótko przedstawiam stan badań nad owym zjawiskiem. Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii badań. Podaję w nim wybrane metody oraz formułuję problemy badawcze. Opisuję także po krótce obszar i organizację badań. Głównym problemem badawczym pracy było rozpoznanie i opisanie aspiracji życiowych przejawianych przez młodzież wychowującą się w rodzinach ubogich. W rozdziale czwartym znajduje się analiza oraz interpretacja zebranego materiału badawczego wzbogacona o fragmenty wypowiedzi badanych. Stanowi to zasadniczą część pracy. Dzięki dogłębnej analizie i interpretacji opinii uzyskanych podczas swobodnych wywiadów w ostatniej części pracy sformułowane zostały wnioski, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się aspiracji młodych ludzi doświadczających ubóstwa. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie stworzenie odpowiednich rodzajów pomocy.
205. Obraz siebie kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Temat pracy magisterskiej dotyczy obrazu siebie kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki. Rozdział pierwszy zawiera treści teoretyczne odnoszące się do pojęcia obrazu siebie. Przedstawione zostały definicje obrazu siebie z perspektywy różnych autorów. Rozdział teoretyczny zawiera analizę poszczególnych składników budujących obraz własnej osoby. W pierwszym rozdziale opisana została także teoria rozbieżności Ja E. Tory Higginsa. Drugi rozdział odnosi się do treści naukowych związanych z samotnym macierzyństwem. W podrozdziałach znajdują się definicje oraz typologia samotnego macierzyństwa. Opisane zostały także trudności, które pojawiają się w samodzielnym rodzicielstwie. Trzeci rozdział dotyczy metodologii badań własnych. Celem przeprowadzonych przeze mnie badań było poznanie obrazu siebie kobiet, które przebywają w Domu Samotnej Matki. Badania zostały przeprowadzone metodą indywidualnych przypadków. Wykorzystana została technika swobodnego wywiadu. Problem główny w realizowanych badaniach dotyczy sposobu postrzegania własnej osoby przez samotne matki przebywające w instytucji. Problemy szczegółowe odnoszą się do: znaczenia samotnego macierzyństwa w życiu kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki, sposobu doświadczania samotnego macierzyństwa – pozytywnych i negatywnych aspektów; oczekiwań kobiet wobec instytucji, w której przebywają; sposobu postrzegania własnego wyglądu, cech osobowości oraz umiejętności przez kobiety przebywające w Domu Samotnej Matki. Problemy szczegółowe wiążą się także z postrzeganiem własnej osoby przez samotne matki w kontekście pełnionych ról – córki, matki, partnerki/żony. Rozdział czwarty zawiera analizę badań własnych. Przedstawione zostały fragmenty wypowiedzi kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki. Rozdział czwarty ukazuje analizę problemów badawczych w odwołaniu do wcześniejszych założeń teoretycznych.
206. Proces edukacji trzech pokoleń osób z dysleksją. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Dysleksja rozwojowa to specyficzne zaburzenia zwłaszcza w zakresie czytania, pisania, liczenia ortografii i innych form komunikacji pisemnej, które mogą mieć odzwierciedlenie w funkcjonowaniu człowieka w innych obszarach życia. Specyficzne trudności miewa prawie każda osoba, zwłaszcza rozpoczynająca proces edukacji, jednak wraz z wiekiem trudności te samoistnie znikają. Jednak w przypadku osób dyslektycznych może być na odwrót – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu mogą się nasilać, co wymaga przede wszystkim prawidłowego zdiagnozowania i wdrożenia zindywidualizowanych form pomocy. Na przestrzeni lat pojmowanie i traktowanie dysleksji rozwojowej znacząco się zmieniło. Przede wszystkim jeszcze na początku lat ’90 ubiegłego wieku, mało kto wiedział, czym jest dysleksja rozwojowa. Jej intensywny rozkwit umożliwił dokładne poznanie zaburzenia, przez co po 2000 roku specjaliści zaczęli wykorzystywać do badań profesjonalnie skonstruowanych i opracowanych metod i technik pozwalających skutecznie zdiagnozować specyficzne zaburzenia w uczeniu się czytania i pisania. Przedstawiona praca składa się ze wstępu, czterech głównych rozdziałów i wniosków. W pierwszym rozdziale (I) wyjaśniono teoretyczne aspekt pracy. Wyodrębniono w nim podstawowe terminy, które były wykorzystane w pracy, m.in. dysleksję, dysleksję rozwojową, lateralizację, kształcenie i edukację. W rozdziale tym przedstawiono również krytyczną analizę literatury dotyczącą wykorzystanych pozycji bibliograficznych, artykułów i innych źródeł służących do napisania pracy. Rozdział drugi (II) stanowi wprowadzenie w problematykę badawczą. Składa się on z czterech podrozdziałów, opisujących historię dysleksji rozwojowej oraz jej uwarunkowania, funkcjonowanie osób dyslektycznych w środowisku szkolnym oraz rolę i zadania szkoły i rodziny w procesie edukacji osób dyslektycznych. Rozdział kończy charakterystyka stosowanych metod pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową. Metodologia i organizacja badań własnych została przedstawiona w rozdziale trzecim (III). W realizacji postawionego celu, jakim było poznanie i przedstawienie procesu edukacji osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu pomogła wybrana strategia jakościowa. Zastosowaną metodą było wykorzystanie wywiadu swobodnego oraz analizy dokumentów. Badania przeprowadzono wśród trzech pokoleń pochodzących z jednej rodziny mieszkających we Wrocławiu. Czwarty rozdział (IV) to prezentacja wyników badań własnych. Przedstawiono w nim funkcjonowanie badanych osób we wczesnym dzieciństwie do lat 7 oraz w procesie edukacji, a także rolę rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych. Inspiracją do napisania pracy były doświadczenia autorki pracy związane z zaburzeniami dyslektycznymi.
207. Dwa pokolenia nauczycieli szkoły specjalnej-biografie zawodowe. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W mojej pracy opisałam biografię zawodową dwóch pokoleń nauczyli szkoły specjalnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć i krytyczną analizę literatury. W kolejnym rozdziale opisuję historię szkolnictwa specjalnego w Polsce, charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej, opis funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie oraz kompetencje nauczyciela pracującego w szkole specjalnej. Trzeci rozdział został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Ostatni rozdział zawiera monografię Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, charakterystykę badanych nauczycieli i analizę zebranego materiału badawczego. Pracę kończą wnioski z przeprowadzonych badań własnych.
208. Zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w relacjach dwóch pokoleń nauczycieli. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest: Zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w relacjach dwóch pokoleń nauczycieli. Praca stanowi podsumowanie dotychczasowych przemian na drodze edukacyjnej nauczycieli oraz ich drogi zawodowej na przestrzeni lat. W części teoretycznej opisałam historię zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, rozwój psychofizyczny ucznia, osobowość i autorytet nauczyciela oraz zakres współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci. Wyjaśniłam także podstawowe pojęcia opierając się na literaturze przedmiotowej, którą szczegółowo przestudiowałam. Celem głównym prowadzonych badań było poznanie i przedstawienie relacji dwóch pokoleń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dotyczących ich zawodu. Stosując strategię jakościową, poprzez wywiady z nauczycielami uzyskałam odpowiedzi na problemy badawcze. Prowadzone przeze mnie badania opierają się na refleksjach i wspomnieniach nauczycieli, które posłużyły porównaniu pracy nauczyciela na przestrzeni lat. Zrealizowane badania miały dla mnie bardzo dużą wartość, gdyż panuję zostać nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Zauważyłam potrzebę wykonania badań ze względu na coraz większą nieświadomość społeczeństwa w zakresie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wielu dorosłych, zwłaszcza rodziców, nie zdaje sobie sprawy z iloma obowiązkami i jak wielką odpowiedzialnością mierzą się każdego dnia nauczyciele.
209. Rola aktywizacji seniorów w podnoszeniu jakości ich życia (na przykładzie wrocławskiej Fundacji "Siwy Dym") dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Wraz z postępującym rozwojem technologicznym i medycznym, średni wiek życia wydłuża się, w związku z tym przybywa osób starszych. Świat konfrontuje swe stanowisko wobec starości, pojawia się wiele publikacji i badań naukowych dotyczących tej sfery życia. Konieczne jest przygotowanie rzetelnych, naukowych podstaw, aby odpowiednio kształtować społeczną rzeczywistość i światopogląd. Praca magisterska podejmuje temat starości, aktywizacji seniorów oraz jakości ich życia. W części teoretycznej następuje wprowadzenie w problematykę badawczą. Każdy z podrozdziałów opisuje aspekty starości będące w kręgu zainteresowania pracy. Rozdział rozpoczyna się rysem historycznym i postrzeganiem człowieka starego na przestrzeni wieków. Następnie wskazuję na stereotypy oraz psychologiczno – społeczne aspekty starości. Teoretyczne rozważania kończy rola aktywizacji w ujęciu jakości życia seniorów. Część badawcza zawiera podrozdział metodologiczny oraz wyniki badań przeprowadzonych w formie wywiadów z seniorkami uczęszczającymi na zajęcia do Fundacji Siwy Dym we Wrocławiu.
210. Współpraca rodziny i szkoły w procesie edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym (w opiniach dwóch pokoleń nauczycieli). dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca przedstawia współpracę rodziny i szkoły w procesie edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym na podstawie doświadczeń dwóch pokoleń nauczycieli. Prezentuje także postrzeganie zawodu nauczyciela, osobowość oraz rolę nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej.