wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Opinia młodzieży szkół średnich na temat roli Internetu w ich życiu na przykładzie miasta powiatowego (woj. dolnośląskie) prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Internet rozwinął się już do tego stopnia, że na chwilę obecną każdy z nas ma do niego dostęp. Popularnością cieszy się szczególnie wśród młodzieży. Z racji tego podjęto pracę o tematyce „Opinia młodzieży szkół średnich na temat roli Internetu w ich życiu na przykładzie miasta powiatowego (woj. dolnośląskie). W pracy przytoczone zostały badania innych autorów na temat aktywności młodzieży szkół średnich w Internecie, jednak badania własne, które zostały przeprowadzone dotyczą tylko uczniów jednej wybranej szkoły średniej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Trzy pierwsze z nich stanowią część teoretyczną. Pierwszy rozdział został poświęcony młodzieży. Dążono do zdefiniowania pojęcia młodzieży jako grupy społecznej. Przedstawiono także jej rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny a także jej psychiczne potrzeby w okresie adolescencji. W rozdziale drugim przytoczona została historia Internetu oraz statystyka dotycząca liczby jego użytkowników a także przedstawiono dobrodziejstwa, które Internet oferuje swoim użytkownikom tj. możliwość łatwej i szybkiej komunikacji, dostęp do wiedzy i informacji oraz rozrywki. Rozdział trzeci dotyczy zagrożeń w Internecie. Odwołano się do takich zagrożeń jak cyberprzestępczość i cyberprzemoc, agresja w grach, pornografia i niebezpieczne kontakty oraz uzależnienie od Internetu. Zwrócono również uwagę, że młodzież może być zarówno ofiarą takich aspołecznych zachowań w sieci jak również ich sprawcą. Kolejne dwa rozdziały stanowią część empiryczną. Rozdział czwarty dotyczy bowiem założeń metodologicznych badań własnych. W tym rozdziale przedstawiono kolejno pojęcia związane z metodologią badań takie jak: przedmiot i cel badań problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę badanego środowiska oraz organizację badań. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą była ankieta a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety składający się z 28 pytań (21 pytań zamkniętych i 7 pytań otwartych) skierowany do stu uczniów wybranej szkoły średniej. Ostatni, piąty rozdział zawiera analizę wyników badań własnych, które zostały przeprowadzone na grupie stu uczniów szkoły średniej. Dotyczą one opinii młodzieży szkoły średniej na temat roli Internetu w ich życiu. Szczególnym punktem zainteresowań było to, jakie według opinii badanej młodzieży szkoły średniej są pozytywne i negatywne strony korzystania z Internetu oraz jakie są motywy, które skłaniają do zaglądania w wirtualną przestrzeń. Z racji tego, że uczniowie mieli możliwość odpowiedzi na pytania otwarte w pracy zostały więc przytoczone niektóre ich wypowiedzi. Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie badań własnych. W podsumowaniu zostały zawarte najistotniejsze wnioski z przeprowadzonych badań, które odnoszą się do określonych wcześniej problemów badawczych.
182. Wpływ rodziny na funkcjonowanie w dorosłym życiu osoby z syndromem DDA prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na pojawienie się trudności określanych jako syndrom DDA w dorosłym życiu ma wychowywanie się w rodzinie alkoholowej. Temat ten jest szeroko rozpowszechniony w literaturze naukowej, nie mniej jednak według mnie wciąż pozostają takie obszary, które warte są uwagi i zbadania. Zaliczam do nich problemy natury emocjonalnej, trudności w sferze zawodowej oraz relacjach interpersonalnych, stosunek do rodzeństwa i rodziców, a także do alkoholu i osób pijących występujące u osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Z tego względu uczyniłam z nich problemy badawcze w metodologicznej części mojej pracy. Praca składa się ze strony tytułowej, spisu treści, wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. We wstępie przedstawiłam motywy wyboru tematu pracy magisterskiej, a także aktualny stan badań naukowych dotyczący poruszanych zagadnień. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie w tematykę rodziny jako środowiska wychowawczego. Drugi rozdział omawia w szczegółowy sposób sytuację dziecka w rodzinie alkoholowej. Rozdział trzeci stanowi część metodologiczna. Dużo uwagi poświęciłam sformułowaniu zarówno celu badań, jak i problemów badawczych, przedstawieniu wywiadu narracyjnego jako techniki za pomocą której zdecydowałam się przeprowadzić swoje badania, a także omówieniu organizacji oraz przebiegu badań. Rozdział czwarty stanowią trzy, obszerne wywiady narracyjne, które starają się w wierny sposób odwzorować wypowiedzi, uczucia oraz zachowania respondentów. W rozdziale piątym, posiłkując się przedstawioną w rozdziale pierwszym i drugim literaturą naukową, poddałam analizie i interpretacji materiał uzyskany w wyniku przeprowadzonych przez siebie badań. W wyniku tego otrzymałam następujące wnioski, które odpowiadają przedstawionym w rozdziale trzecim problemom badawczym: - na skutek doznanych w dzieciństwie urazów, u wszystkich badanych w dorosłości występuje niskie poczucie wartości, brak poczucia bezpieczeństwa, trudność w wyrażaniu uczuć (szczególnie złości), a także ustawiczna potrzeba kontrolowania siebie i otoczenia; - nieprawidłowa relacja z rodzicami w dzieciństwie stała się przyczyną występowania u badanych trudności w relacjach interpersonalnych w dorosłości; - badania pozwoliły ustalić, że u badanych dochodzi do występowania nieprawidłowości w sferze zawodowej; nieprawidłowości te mają charakter albo nadmiernej zaradności albo wyuczonej bezradności; - u badanych w dorosłym życiu występuje konflikt wewnętrzny, bo z jednej strony nie chcą z uwagi na doświadczenia z dzieciństwa utrzymywać kontaktu z rodzicami, a z drugiej nie potrafią bezpowrotnie rozstać się ze swoimi dziecięcymi marzeniami i pragnieniami; - badania pozwoliły ustalić, że respondenci albo w ogóle nie utrzymują żadnych kontaktów z rodzeństwem albo mają one bardzo powierzchowny charakter; kontakt powoduje nawrót przykrych wspomnień, którego badani chcą uniknąć; - badani mają sk
183. "Przełamana kariera" absolwentów studiów wyższych w realiach współczesnego rynku pracy. Analiza wypowiedzi osób pracujacych w zawodzie innym niż wyuczony dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy była „przełamana kariera” absolwentów szkół wyższych w realiach obecnego rynku pracy. Określone przeze mnie zjawisko „przełamanej kariery” odnosi się do absolwentów, którzy po ukończeniu danego kierunku pracują w zawodzie innym niż wyuczony. Słowo „przełamana” wiąże się dla mnie z przełomem, zmianą, która może mieć zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny. Taki przełom w życiu młodego człowieka może stanowić podjęcie pracy zawodowej, co stanowi jedno z najtrudniejszych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości. Realizację tego zadania w znaczący sposób utrudnia współczesny rynek pracy, charakteryzujący się dużą zmiennością, dynamiką oraz silną konkurencją. Przesyt rynku pracy absolwentami niektórych kierunków, brak ofert oraz bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, skłaniają młode osoby do podjęcia innej pracy, niezgodnej z posiadanym wykształceniem. Bazując na literaturze przedmiotu wśród przyczyn tej sytuacji wyróżniłam m.in. specyfikę współczesnego rynku pracy, pewne niedostosowanie oferty edukacji wyższej do obecnych realiów, a także charakter kariery osób wkraczających na rynek. Celem głównym mojej pracy było poznanie opinii absolwentów studiów wyższych na temat własnej kariery zawodowej, niespójnej z posiadanym wykształceniem, czyli zjawiska określonego przeze mnie jako „przełamana kariera”. Pytanie główne, jakie sobie postawiłam brzmiało: Jakie są opinie absolwentów na temat własnej kariery nierealizowanej w wyuczonym zawodzie? W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie, pomogły mi wyznaczone przeze mnie cele szczegółowe, które podzieliłam na dwie grupy pytań. Pierwsza zawierała pytania dotyczące opinii badanych na temat kontekstu funkcjonowania absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w odniesieniu do zjawiska „przełamanej kariery”, druga grupa zawierała pytania dotyczące bezpośrednio indywidualnej sytuacji zawodowej Badanych, charakteryzujące „przełamaną karierę” absolwentów. W realizacji założonego przeze mnie celu pomogło mi wykorzystanie techniki wywiadu swobodnego ukierunkowanego, przyjętej za K. Koneckim. Wybór tej techniki umożliwił mi wcześniejsze przygotowanie wzorów pytań, które zadałam w trakcie trwania wywiadów. W moich badaniach przeprowadziłam dziewięć rozmów z absolwentami różnych kierunków, którzy obecnie pracują w zawodzie innym niż wyuczony. Podczas prowadzenia wywiadów wykorzystałam zapis przy pomocy dyktafonu, na co Rozmówcy wyrazili zgodę. Przeprowadzone przeze mnie badania były dla mnie bardzo interesujące i wartościowe. Możliwość porozmawiania z osobami, których kariera wygląda inaczej niż zakładały, była dla mnie osobiście bardzo ciekawym doświadczeniem i pozwoliła na wyciągnięcie ważnych wniosków. Dzięki przeprowadzonym wywiadom zauważyłam, że współcześnie kariera zawodowa może przyjmować różne kierunki. Niekoniecznie musi łączyć się z wyuczonym zawodem, aby stanowić źródło satysfakcji i spełnienia. Istotna jest otwartość oraz gotowość na zmiany, wynikające nie tylko z sytuacji n
184. Komunikacja społeczna dzieci w wieku przedszkolnym. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedstawiona praca pod tytułem "Komunikacja społeczna dzieci w wieku przedszkolnym" dotyka bardzo ważnych aspektów dotyczących mowy, jako najpopularniejszych sposobów porozumiewania się ludzi. Komunikaty werbalne umożliwiają wyrażenie myśli, uczuć, emocji. Mowa daje możliwość poszerzania wiedzy dotyczącej świata oraz kultury. Podejmując tą problematykę chciałam głębiej wniknąć w temat, który we współczesnym świecie ulega raptownym przemianom. Komunikacja jest sposobem porozumiewania się pozwalającym otworzyć się na perspektywy innych. Człowiek od urodzenia posiada zdolności do komunikowania się. Najcenniejszym okresem dla rozwoju mowy dziecka jest wiek przedszkolny. W pracy zrealizowałam badania w paradygmacie jakościowym, posługując się metodą obserwacji uczestniczącej. Obserwacja została przeprowadzona na 26 dzieciach (8 dziewczynek i 17 chłopców), oraz na nauczycielkach. W skład grupy badanej wchodzą dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 6 lat.
185. Rola tańca w narracjach kobiet i mężczyzn spełniających swoje pasje. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest rola tańca jaką pełni w życiu człowieka. Zdecydowałam się poruszyć ten temat ze względu na zauważoną przeze mnie istotę tańca osób, które mnie otaczają. Postanowiłam zagłębić się w ten temat poprzez wywiady z osobami dla których taniec stanowi istotny element w ich życia. W pierwszej części skupię się na ogólnej charakterystyce tańca. Rozdział ten zawiera w sobie definicje tańca, a także jego funkcje, by bardziej przybliżyć pojęcie tańca. Przedstawiona zostanie historia tańca oraz fenomen tańca w ujęciu kulturowym. W tym rozdziale przytoczone będą rodzaje i style taneczne. Ta część pracy jest również poświęcona roli tańca jako sprawności fizycznej. Ostatnim elementem tej pracy będzie taniec, który oddziałuje nie tylko na ciało, ale także jak wpływa na naszą duszę oraz psychikę. W drugiej części zostanie przedstawiona część metodologiczna niniejszych rozważań. Zawierać on będzie w sobie przedmiot badań oraz ich cel. Rozdział ten obejmuje również problem badawczy oraz paradygmat badawczy w strategiach jakościowych w badaniach pedagogicznych. Odnosi się do opisu metody oraz techniki przyjętej w rozważaniach. Ostatnia część pracy, to opis wyników i analizy zebranych w trakcie badania materiałów. Głównym celem tej części jest odpowiedź na pytanie: jaka jest rola tańca dla kobiet i mężczyzn spełniających swoją pasje.
186. Moje dzieciństwo - narracje przedstawicieli różnych pokoleń dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tytuł mojej pracy to „Moje dzieciństwo - narracje przedstawicieli różnych pokoleń.” Uważam, że obraz narracji na temat dzieciństwa osób w różnym wieku pozwoli na szeroki i niezmiernie inspirujący obraz i głębsze poznanie tego zagadnienia. Na przeżywanie dzieciństwa mają wpływ nie tylko indywidualne cechy charakteru, ale także takie czynniki jak relacji z innymi członkami rodziny, atmosfera panująca w domu rodzinnym lub przeżyte doświadczenia. Dzięki poznaniu historii osób będącymi przedstawicielami różnych pokoleń otrzymujemy możliwość na to, aby dodatkowo sprawdzić, czy czas, w którym żyły osoby badane również ma wpływ na to, w jaki sposób przebiegał ten istotny okres w życiu każdego człowieka. Podejmuję się zdefiniowania pojęcia jakim jest dzieciństwo oraz określić kim jest dziecko. Dodatkowo zagłębiam się w zagadnienia dotyczące okresów rozwoju człowieka, jak również zagadnienia dotyczące rodzicielstwa, zdefiniowania tego czym jest rodzina, jakie funkcje powinna spełniać, jaką rolę odgrywają rodzice w życiu dziecka, a także stylów wychowawczych czy komunikacji między dzieckiem a rodzicem. Dla prawidłowego przebiegu badań część metodologiczną, niezwykle ważna dla pracy naukowej. W tej części zamieszczone są najważniejsze zagadnienia metodologiczne potrzebne dla badań, które będą przeprowadzone. W ostatniej części mojej pracy analizuję przeprowadzone wcześniej badania, co pozwoliło mi na wyciągnięcie ważnych dla badań wniosków i refleksji nad podjętym przeze mnie tematem, jakim jest dzieciństwo.
187. Specyfika wychowawcza rodzin adopcyjnych. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pierwszy rozdział pracy dyplomowej dotyczy rodziny adopcyjnej w świetle literatury przedmiotu. Zostały opisane podstawowe pojęcia, historia rodziny adopcyjnej, procedura i warunki prawne, rodzaje adopcji w Polsce, motywacje kandydatów na rodziców adopcyjnych, jawność adopcji oraz szanse i ryzyko. Rozdział drugi to metodologia badań własnych. Rozdział trzeci zawiera opracowanie badań własnych na przykładzie trzech rodzin adopcyjnych i jednego dorosłego chłopaka. Całość pracy zamyka się w części wnioski. Literatura pomocna przy napisaniu pracy została umieszczona w bibliografii.
188. W poszukiwaniu akceptacji. Najważniejsze pragnienie nastolatka? dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy podjęłam problematykę potrzeb emocjonalnych współczesnych nastolatków, ich oczekiwań wobec rodziców, rówieśników oraz najbliższego otoczenia. Interesowało mnie, jakie potrzeby wskażą młodzi ludzie oraz które są dla nich najważniejsze, a które mniej istotne. W odniesieniu do pierwszej grupy społecznej chciałam się dowiedzieć, czy nastolatkowie uważają, że rodzice są w pełni świadomi ich pragnień, co więcej czy potrafią otwarcie o nich rozmawiać. Jaką rolę pełnią w życiu młodzieży rówieśnicy? W jaki sposób kształtują się ich relacje? Te pytania stanowiły równie istotny element pracy. Chciałam również pozyskać wiedzę czym dla młodych ludzi jest akceptacja, czy czują się akceptowani przez poszczególne grupy oraz jak dużą wagę przywiązują do bycia akceptowanym. Prowadząc wywiady narracyjne na kanwie metafory książki dążyłam do tego, by każdy z moich badanych spróbował opowiedzieć o swoim poczuciu akceptacji ze strony rodziców, rówieśników, najbliższego otoczenia. Próbę badawczą stanowią nastolatkowie w wieku 16-19 lat uczęszczający do szkół średnich na terenie Wrocławia. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się uzyskać odpowiedź na to, w jaki sposób młodzież interpretuje termin "akceptacja", jakie są jej potrzeby emocjonalne oraz jakie są powody braku akceptacji.
189. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza na przykładzie Świetlicy przy SP w Bierutowie prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Poniższa praca prezentuje rozważania teoretyczne dotyczące świetlicy szkolnej. Omówiona została w niej geneza ich powstania. Opisane zostały funkcje i zadania świetlicy szkolnej, jako miejsca będącego integralną częścią szkoły, a także sposob planowania pracy, obejmujący założone cele i funkcje wynikające ze statutu szkoły. Praca zawiera charakterystykę regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania świetlic, wyznaczające im określone reguły funkcjonowania. W pracy ujęte zostały metody i formy pracy z dziećmi podczas codziennych aktywności. Dokonano także charakterystyki kompetencji i kwalifikacji grona pedagogicznego. Jako, że autor pracy wykorzystał monografię placówki, jako jedną z metod badawczych pokrótce opisano miasto Bierutów oraz historię szkoły, w której funkcjonuje świetlica szkolna. Podczas charakterystyki tego miejsca skupiono się na: organizacji pracy tej placówki, dokonano charakterystyki kadry pedagogicznej, zatrudnionej w świetlicy oraz dzieci do niej uczęszczających. Przedstawione zostały zasady przyjmowania dzieci do świetlicy na podstawie analizy regulaminu. Rozdział metodologiczny objął opis podstawowych pojęć, używanych w pracy: przedmiot, cel badań, metody, techniki, narzędzia badawcze. Określony został przedmiot badań, którym była świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Bierutowie oraz cel, którym było rozpoznanie jej funkcjonowania w celu uzyskania wiedzy na temat tego, w jakim stopniu spełnia ona funkcje opiekuńczo-wychowawcze i w jaki sposób realizuje je w codziennej pracy z dziećmi. Procedura badawcza miała na celu zbadania poniżej zapisanego problemu badawczego: W jakim stopniu świetlica funkcjonująca przy Szkole Podstawowej w Bierutowie realizuje funkcje opiekuńczo-wychowawcze? W pracy wykorzystano następujące techniki badawcze: wywiad, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów. W częsci końcowej autor dokonał szczegółowej analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych badań.
190. Edukacja przyrodnicza dzieci w wieku wczesno-szkolnym na przykładzie Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca podzielona jest na 4 rozdziały. Pierwszy poświęcony jest opisowi środowiska przyrodniczego, jego podstawowym składnikom i zależności między zdrowiem człowieka a otaczającą go przyrodą. W rozdziale drugim opisano pojęcie, cele i zasady edukacji przyrodniczej. Zawarto tu także treści przyrodnicze, które są obecne w podstawie programowej oraz podano przykłady programów wychowawczych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zamieszczone tu zostały również metody i formy, które można zastosować u dzieci z klas I-III, by przybliżyć im środowisko naturalne. Rozdział trzeci dotyczy metodologii badawczej - podane są definicje celu i przedmiotu badań, problemów badawczych, metod i technik badawczych oraz jak zorganizowano badania. W rozdziale czwartym dokonano analizy badań własnych i zawarto wnioski z badania. Na końcu zamieszczono spis rysunków i tabel oraz wzór ankiety, która była wykorzystana w badaniach.
191. Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej przedstawione zostało pojęcie adaptacji czyli przystosowania w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej, scharakteryzowano też czynniki wpływające na adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. W części empirycznej, przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych oraz wyniki badań własnych, ukazujące najczęstsze objawy nieprzystosowania małego dziecka do przedszkola oraz związki, jakie zachodzą między cechami jego środowiska rodzinnego a poziomem zdolności przystosowawczych dziecka. Dokładne zbadanie zjawiska adaptacji dzieci trzyletnich do środowiska przedszkolnego pozwoli w przyszłości na łagodzenie negatywnych doznań dzieci w tym tak trudnym dla nich okresie adaptacji do nowego środowiska. Pracę zamyka zakończenie, bibliografia i aneks.
192. Obraz rodzeństwa w wybranych książkach Małgorzaty Musierowicz dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzeństwo są to najczęściej bliskie sobie osoby, spokrewnione ze sobą, mający tych samych rodziców lub przynajmniej jednego z nich. Bracia i siostry mogą wywierać na siebie wzajemny wpływ pozytywny lub negatywny. Niekorzystny wpływ wiąże się często z rywalizacją. Jednym z powodów jest potrzeba uwagi ze strony rodziców czy zazdrość chociażby o przedmioty. Na relacje w rodzeństwie może mieć także wpływ kolejności urodzeń. Często inaczej spostrzegane są osoby urodzone w rodzeństwie jako pierwsze niż osoby urodzone jako ostatnie. Można powiedzieć, że relacje w rodzeństwie nie są popularnym tematem w tekstach naukowych. Najczęściej jednak publikacje dotyczą porad dla rodziców jak powinni wychowywać swoje dzieci, aby żyły ze sobą w zgodzie. Taki temat pewnie interesuje wielu ludzi. Uważam jednak, że tematowi rodzeństwa należy poświęcić więcej uwagi. Zdecydowałam się na taki temat, gdyż chciałam połączyć tematykę rodziny z interesującymi książkami. Moja praca składa się z trzech części. W części teoretycznej przedstawię definicje rodzeństwa oraz zaprezentuję ważne pojęcia związane z tą tematyka. Omówię zalety oraz wady posiadania brata czy siostry. Zaprezentuję także rodzeństwa występujące w sztuce oraz opiszę znaczenie kolejności urodzenia w rodzeństwie. W drugiej części przedstawię metodologię badań własnych. Opiszę tu wybraną metodę badawczą oraz technikę badawczą. Zaprezentuję także problemy badawcze, przedmiot oraz cel badań. Opiszę także paradygmat interpretatywny oraz badania jakościowe. Trzecia część to badania własne, w których dokonuję analizy treści książek Małgorzaty Musierowicz. Analizowane fragmenty powieści dotyczą relacji wybranych bohaterek ze swoim rodzeństwem. Analizy dokonuję odnosząc się do pytań badawczych.
193. Podstawa programowa plastyki i muzyki i ich realizacja w Przedszkolu nr 1 w Sobótce prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. W pierwszej części można znaleźć informacje dotyczące podstawowych pojęć dotyczących wychowania muzycznego oraz plastycznego, znajdują się tu również cele, funkcje oraz zadania realizowane przez przedszkole. Oprócz wyżej wymienionych kwestii w tej części opisany został rozwój psycho-fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym, opis Przedszkola Nr 1 oraz organów nim zarządzających, a także cele i zadania programu wychowania muzycznego i plastycznego w przedszkolu. W części empirycznej opisany został przedmiot i cel badań oraz problem badawczy, zastosowane do jego rozwiązania metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Opisany został również przebieg procesu badawczego. W mojej pracy można również znaleźć program wychowania muzycznego i plastycznego realizowany z podstawy programowej Przedszkola Nr 1 w Sobótce. Opisana została również obserwacja aktywności dzieci podczas zajęć edukacji poprzez sztukę, a także wywiad z nauczycielami wychowania przedszkolnego dotyczący trudności w realizacji zadań programowych edukacji muzycznej oraz plastycznej. Na końcu pracy znajduje się analiza własnych wyników oraz zakończenie pracy.
194. Doświadczanie bliskości w rodzeństwie w narracji młodych ludzi. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem pracy było ukazanie czynników, które mogą wpływać na jakość relacji między rodzeństwem. Zawarte zostały w niej rozważania na temat wpływu różnicy płci, kolejności przyjścia na świat i różnicy wieku. Badania wśród wybranych Narratorów pokazały, że te aspekty nie mają większego znaczenia w doświadczaniu przez nich bliskości z rodzeństwem. Rozwój tych relacji w większej mierze zależał od cech osobistych Narratorów i ich rodzeństwa, a także od wydarzeń, jakie miały miejsce w rodzinie. Istotnym elementem było również pokazanie roli członków rodziny w tworzeniu relacji między rodzeństwem oraz czynników, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ich rozwój. Praca pokazała przebieg tych relacji na poszczególnych etapach życia braci i sióstr, a także uwzględniła szczególny rodzaj więzi, który łączy bliźnięta. Praca została napisana po przeanalizowaniu fachowej literatury, która pozwoliła na wyodręnienie problemów badawczych istotnych dla rozważania zagadnienia bliskości między rodzeństwem. Pozwoliła ona również na wybranie odpowiedniego charakteru badań oraz metody i techniki do ich przeprowadzenia i późniejszej analizy.
195. Wizerunek prasowy dziecka w tekstach publikowanych na okoliczność jego święta w latach 1990-2015. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematyką poniższej pracy badawczej jest zbadanie prasowego wizerunku dziecka, w tekstach, które zostały wydane z okazji jego święta. W ciągu piętna-stu lat, nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa i postrzeganiu dziecka. Prezentowana praca magisterska, bada aspekty z życia dziecka, opisane na okoliczność jego święta. W celu ukazania dynamiki zmian analizie zostały poddane teksty opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”, „Gazetę Wrocławską” oraz „Wiadomości Oławskie” w dniu 1 czerwca (ewentualnie kilka dni wcześniej lub później) w latach 1990-2015. Struktura pracy badawczej została podzielona na trzy części: • teoretyczną; • metodologiczną; • empiryczną. W pierwszej części zostały umieszczone dwa rozdziały. Pierwszy, zatytułowany „Charakterystyka dziecka i dzieciństwa” przedstawia ujęcie definicyjne opisanych w tytule terminów. Następnie został scharakteryzowany aspekt historyczny oraz etapy rozwoju dziecka. Zwrócono również uwagę na środowisko rodzinne oraz wpływ mediów na rozwój młodego pokolenia. Drugi rozdział, zatytułowany „Czasopiśmiennictwo” opisuje historię oraz właściwości i klasyfikację prasy. W drugiej części umieszczony został rozdział zatytułowany „Metodologia badań własnych”. Zostały w nim opisane cele i przedmiot badań, problemy, metody i techniki badawcze oraz sposób postępowania badawczego. W trzeciej części został umieszczony rozdział opisujący „Wizerunek prasowy dziecka w świetle badań własnych”. Scharakteryzowano go w dwóch etapach. W pierwszym nastąpił podział zebranego materiału pod względem technicznym, a w drugim została opisana charakterystyka jakościowa wybranych treści.
196. Monografia szkoły amerykańskiej we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca składa się ze wstępu, IV rozdziałów i zakończenia. Dotyczy pracy szkoły amerykańskiej we Wrocławiu, a także opisuje cele, osiągnięcia placówki i plany na przyszłość. W rozdziale III omówione są pojęcia wielokulturowości i międzykulturowości.
197. Przyjście dziecka na świat jako przełom dla funkcjonowania rodziny w doświadczeniu młodych par. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca nosząca tytuł "przyjście dziecka na świat, jako przełom dla funkcjonowania rodziny w doświadczeniu młodych par" porusza przede wszystkim tematykę narodzin dziecka i związaną z tym wydarzeniem sytuację rodzinną. Głównym celem tej pracy jest poznanie sposobu funkcjonowania rodziny po narodzinach dziecka, na podstawie osobistych doświadczeń młodych rodziców. W pierwszym rozdziale przybliżam pojęcie rodziny i zmian życia rodzinnego, a także rodzicielstwa. Fenomen narodzin i trudności towarzyszące przyjściu dziecka na świat, między innymi przedwczesny poród, czy narodziny dziecka chorego. Rozdział drugi poświęcam metodologii badań. Prezentuję w nim wybrany przeze mnie paradygmat interpretatywny i charakterystyczny dla niego sposób prowadzenia badań, a są to badania jakościowe. Badania własne i ich analizę prezentuję w rozdziale trzecim mojej pracy. Uzyskane wyniki pozwalają mi na stwierdzenie, że narodziny dziecka niewątpliwie są przełomem dla funkcjonowania rodziny i stanowią przede wszystkim źródło radości dla jej członków. Badania pozwoliły mi rozstrzygnąć, czy narodziny dziecka można skategoryzować jako wydarzenie krytyczne, czy wręcz przeciwnie, jako wydarzenie wspaniałe.
198. Obraz funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością we współczesnym filmie fabularnym. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca pod tytułem „Obraz funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością we współczesnym filmie fabularnym” powstała w oparciu o liczną literaturę naukową. Została podzielona na trzy części. Pierwsza część - teoretyczna składa się z trzech rozdziałów dotyczących: niepełnosprawności, rodziny oraz filmu. Dobór treści w tej części spowodowany był potrzebą wyjaśnienia podstawowych pojęć oraz przybliżeniem najważniejszych informacji związanych z tematem. W pracy magisterskiej nie mogło zabraknąć części metodologicznej. Z niej dowiadujemy się, jaki rodzaj badań wybrano, jaki autor pragnął osiągnąć cel oraz w jaki sposób tego dokona. Celem pracy o podanym wcześniej tytule było poznanie i opisanie funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Do zdobycia odpowiedzi na główne pytanie, (W jaki sposób funkcjonuje rodzina dziecka z niepełnosprawnością) posłużyły dwa filmy: „Ze wszystkich sił” oraz ”Chce się żyć”. Odpowiedzi na szczegółowe pytania zostały umieszczone w ostatniej części nazwanej analizą badań własnych. Na końcu praca znajdują się refleksje i wnioski końcowe, bibliografia, netografia, spis tabel oraz aneksy.
199. Przedszkole jako placówka wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza na przykładzie niepublicznego przedszkola „Wesoła Kraina” w Kiełczowie prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest określenie przedszkola jako placówki wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na przykładzie Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Kraina” w Kiełczowie. Praca złożona jest z wstępu, 5 rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Pierwszy z nich stanowi opis przedszkola w świetle literatury, w którym poruszono takie zagadnienia jak historia przedszkola, wychowanie przedszkolne po II wojnie światowej. W rozdziale tym zostały również opisane wszelkie zagadnienia teoretyczne dotyczące przedszkola, jako placówki wychowaczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Można w nim znaleźć, m.in. opis struktury grupy wiekowej, zagospodarowanie i wyposażenie sali przedszkolnej, funkcje i zadania przedszkola, zasady pracy pedagogicznej w przedszkolu, formy organizacyjne pracy wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniom związanym z rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Następnie analizie poddano rolę nauczyciela w przedszkolu. Rozdział czwarty niniejszej pracy stanowi podstawę metodologiczną badań jakościowych poddanych analizie w rozdziale piątym, W rozdziale ostatnim, czyli piątym są zamieszczone wyniki badań własnych, analiza danych zebranych za pomocą analizy dokumentów przedszkola i wywiadów z nauczycielkami przedszkola., a także dołączony został aneks z kwestionariuszem wywiadu, który służył zbieraniu potrzebnych wiadomości podczas rozmowy z respondentami. W poniższej pracy wykorzystano wiele pozycji z literatury naukowej, ale także artykuły z naukowych stron internetowych. Głównie wykorzystano je w pierwszych trzech rozdziałach.
200. Wartości moralne w świadomości młodzieży gimnazjalnej prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Szczególnym okresem, gdzie kształtuje się system wartości moralnych i świadomość w tym zakresie, jest okres dojrzewania. Tytułowe wartości moralne są szczególnie istotne właśnie w wieku gimnazjalnym. Gdyż to właśnie w tym czasie młodzi ludzie budują swoją świadomość, tworzą własną tożsamość, poznają swoją osobowość i kształtują postawy życiowe, a co za tym idzie właśnie system wartości moralnych. Aby zrozumieć istotę wartości moralnych młodego człowieka, należy zapoznać się z terminologią w tym właśnie zakresie. Przyjrzeć się bliżej właściwościom, strukturze oraz cechą charakterystycznym tytułowych wartości. Należy również zapoznać się z funkcjami, jakie pełnią wartości w życiu człowieka oraz poznać tych rodzaje i typologię. Warto również w tym kontekście, poznać zagadnienia związane z czynnikami kształtującymi młodzieńczy system wartości, a więc rodzinę, najbliższe otoczenie, oraz potrzeby, bezpośrednio oddziałujące na sferę wartości. Dlatego pierwszy rozdział dotyczy istoty wartości, ich typologii oraz roli jaką wartości pełnią w życiu człowieka. Natomiast rozdział drugi charakteryzuje zagadnienie młodzieży w świecie wartości. W tym celu zostały zdefiniowane czynniki kształtujące system wartości młodego człowieka oraz omówione zagadnienia związane z trudnym wiekiem dorastania. Ukazany został także świat wartości dorastających ludzi, w kontekście społeczno- cywilizacyjnych przemian. Próbę rozwiązania powyższych problemów podjęto w pracy. Za główny cel niniejszej pracy uznano zbadanie stosunku młodych ludzi do określonych wartości moralnych takich, jak miłość, przyjaźń, lojalność, wierność, uczciwość itp. W toku postępowania badawczego zadano cztery pytania szczegółowe: 1. Jaki jest stosunek badanych gimnazjalistów do wiary i religii?; 2. Jaki jest stosunek badanych gimnazjalistów do konkretnych wartości moralnych (miłość, przyjaźń, rodzina, uczciwość, lojalność, szacunek wobec innych?; 3. Jaki jest stosunek młodych ludzi do Dekalogu?; 4. Jaki jest stosunek młodych ludzi do autorytetów moralnych? Główne pytanie badawcze brzmiało natomiast: Jakie wartości moralne są szczególnie ważne dla młodzieży gimnazjalnej? Wśród hipotez badawczych znalazły się natomiast następujące stwierdzenia: 1. Młodzież gimnazjalna na ogół jest wierząca, ale nie angażuje się zbytnio w życie religijne w swoim środowisku.; 2. Gimnazjaliści na ogół uważają, że przestrzeganie pewnych wartości moralnych jest zazwyczaj konieczne; 3 Gimnazjaliści traktują wybiórczo przykazania Dekalogu; 4. Gimnazjaliści mają swoje określone autorytety moralne, które zazwyczaj starają się naśladować. Główna hipoteza badawcza zakładała natomiast, że dla młodzieży najważniejszymi wartościami moralnymi są miłość, przyjaźń, rodzina oraz lojalność. Hipotezy te zweryfikowane zostały podczas procesu badawczego. Za główną metodę badawczą uznano ankietę, składającą się z 21 pytań. Wśród jej uczestników znajduje się młodzież gimnazjalna. Rozdział trzeci oraz czwarty został poświęcony metodolo
201. Edukacyjne przekazy tekstów muzyki hip-hopowej. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Muzyka hip-hop, a także cała subkultura hip-hopu w ostatnich latach stanowi dość częsty obiekt badań. Wyjątkowość polskiego hip-hopu polega przede wszystkim na prawdzie, wielu przekazach edukacyjnych, kryjących się w tekstach utworów danego gatunku muzycznego. Praca pod tytułem; Edukacyjne przekazy tekstów muzyki hip-hopowej, składa się ze wstępu, pięciu głównych rozdziałów, refleksji i wniosków końcowych oraz bibliografii. Pierwszy rozdział poświęcony został kulturze popularnej i edukacji muzycznej, na którą składa się muzyka hip-hop, a także opisuje wartości i znaczenie wychowawczo-edukacyjne muzyki. Drugi rozdział poświęcony jest tematyce muzyki hip-hop w oparciu o literaturę naukową, zawiera opis subkultury hip-hopu, genezę, oraz opisy wybranych zespołów/wykonawców hip-hopowych. Kolejny rozdział opisuje tekst hip-hopowy, jego kształt, strukturę, kompozycję, rym, społeczno-polityczną przestrzeń, które tworzą wyjątkowość w polskim utworze hip-hopowym. Rozdział IV skupia się wyłącznie na opisie metodologicznym. W tym rozdziale został wybrany i opisany paradygmat badań, cel i przedmiot badań, metody, techniki i narzędzie badawcze, które są niezbędne do przeprowadzenia badań. Ostatni rozdział przedstawia wyniki badań własnych, ukazane aspekty historyczne, patriotyczne, wskazówki dotyczące życia codziennego, wartości duchowe/teologiczne i inne obszary edukacyjne.Podsumowanie wyników badań znajduje się w refleksjach i wnioskach końcowych.
202. Nowy początek we wspólnym mieszkaniu. Narracje kohabitantów i małżonków. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Moja praca magisterska zatytułowana „Nowy początek we wspólnym mieszkaniu – narracje kohabitantów i małżonków” ma na celu porównanie oraz ukazanie sposobu funkcjonowania obu form związku we wspólnym mieszkaniu. Zebrane przeze mnie informacje obrazują podobieństwa i różnice jakie występują pomiędzy kohabitantami, a małżeństwem. W części teoretycznej przedstawiam definicyjne ujęcie tematu oraz najważniejsze jego aspekty. W części empirycznej ukażę analizę wywiadów, które udało mi się zrobić na podstawie narracji przeprowadzonej przez osoby badane. Wszystkie wyniki opracowałam w oparciu o paradygmat interpretatywny. Uzyskane przeze mnie rezultaty pozwalają zagłębić się w tematykę małżeństwa i związków kohabitacyjnych, a także spojrzeć na nie z perspektywy wspólnoty. Wyniki moich badań mogą przydać się osobą niezdecydowanym w podjęciu decyzji dotyczącej formy związku.
203. Próby konsolidacji kariery zawodowej z realizacją powinności rodzicielskich współczesnej rodziny. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Współczesne media i informacje, które są w nich podawane, coraz częściej wspominają o wyborze pomiędzy rodziną, a karierą zawodową. Rodzina jest elementem blokującym proces osiągania kariery. Kreowanie takiej rzeczywistości sprawia, że małżeństwa odkładają decyzję o posiadaniu dzieci, do momentu, w którym ich kariera będzie na stabilnym poziomie. Celem mojej pracy była chęć sprawdzenia tego, jak współczesne rodziny łączą powinności rodzicielskie wraz z realizacją kariery zawodowej oraz dowiedzenie się tego, czy istnieje możliwość połączenia życia rodzinnego wraz z rozwojem na tle zawodowym. Na początku mojej pracy przyglądnęłam się temu, jak proces konsolidacji wygląda na gruncie teoretycznym, następnie przeprowadziłam własne badania o charakterze jakościowym. Wyniki badań pokazały, że proces konsolidacji jest możliwy, natomiast na jego powodzenie wpływa wiele aspektów.
204. Wyobrażenia młodych mężczyzn o ojcostwie. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W pracy została poruszana sprawa ojcostwa. W pierwszym rozdziale pracy zostało dokładnie przedstawione czym jest zjawisko ojcostwo, kim jest ojciec w świetle literatury. Zrozumienie tych dwóch bliskich sobie pojęć jest bardzo ważne, a współcześnie bardzo często między jednym i drugim terminem stawia się znak równości. Następne przedstawiłem jak wyglądało ojcostwo w historii. Wracając się do korzeni naszej kultury możemy ponownie wychwycić zapomnienia i zatracane obecnie wzorce. Śledząc jak różne wydarzenia wpłynęły na zmianę funkcji i postrzegania ojca oraz ojcostwa możemy dokonać porównania do obecnych czasów. Pomoże nam to wyciągnąć wnioski. W kolejnym podpunkcie zawarłem rolę ojca w rodzinie i wychowaniu dziecka. Dobitnie podkreśla w nim, że ojciec jest swojej żonie i potomstwu bardzo potrzebny. W ostatnim podpunkcie został przedstawiony autorytet ojcowski, który przez ostatnie dekady został bardzo zmarginalizowany. Ojciec powinien być kimś więcej niż tylko osobom dającą wychowanie, środki do życia czy poczucie bezpieczeństwa. W metodologi badań przedstawiłem przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawczy oraz teren i organizację badań. Trzeci i ostatni rozdział dotyczy badań własnych. Poruszyłem tutaj kwestie tego jak sprawę ojcostwa i bycia ojcem widzą młodzi mężczyźni. To czy w ogóle chcą zakładać rodziny i mieć dzieci jest fundamentalnym pytaniem mającym wpływ na naszą przyszłość. Aktualnie przecież większość ludzi jest w ciągłej pogoni. Praca i o często niejedna, a po niej to już brak chęci na coś ważnego tylko najlepiej odpoczynek lub rozrywka. Wywiady narracyjne dały mi jasną odpowiedź czy wśród młodych mężczyzn są Ci co stawiają chęć bycia ojcem jako cel życiowy i uzyskałem od nich wiedzę jak sobie to wyobrażają, czego się obawiają, jak chcą wychowywać, a jak nie chcą itd. To wszystko zawierają wnioski jakie z tych badań zostały zamieszczone w tym rozdziale. Ogólnie podsumowanie zawiera moją krótką refleksję na temat pisania pracy magisterskiej.
205. Recepta na szczęśliwe małżeństwo w opowieściach par z różnym stażem. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy jest poznanie recept na stworzenie szczęśliwego małżeństwa w opowieściach par z różnym stażem. Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ w dobie wzrastającej liczby rozwodów ciekawi mnie, jak stworzyć trwały i satysfakcjonujący związek. W związku z powyższym w rozdziale pierwszym opisałam najważniejsze kwestie dotyczące małżeństwa. W rozdziale drugim omówiłam, czym charakteryzuje się szczęśliwy związek, i co wpływa na jego stworzenie. W kolejnym rozdziale omówiłam metodologię badań własnych, natomiast w ostatnim rozdziale dokonałam analizy przeprowadzonych badań. W badaniach wzięły udział dwie pary o różnym stażu małżeńskim. Uzyskane wyniki pozwoliły mi na poznanie wskazówek i rad pomagających w stworzeniu szczęśliwego małżeństwa.
206. Zmiana relacji pomiędzy rodzeństwem w trakcie trwania życia – narracje dorosłych. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy pt. ,, Zmiana relacji pomiędzy rodzeństwem w trakcie trwania życia – narracje dorosłych” skupiłam się na ukazaniu tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa posiadanie rodzeństwa oraz jak rodzeństwo w poszczególnych etapach życia jednostki może wpływać na wzajemny rozwój psychiczny oraz emocjonalny. W części teoretycznej zamieściłam dwa rozdziały. Pierwszy z nich obejmuje rozważania dotyczące znaczenia tychże relacji w kontekście prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym oraz pokazuje jak kształtują się relacje rodzeństwa w zależności od danego etapu rozwojowego. W drugim rozdziale skupiłam się na roli komunikacji jako podstawowej formie budowania wszelkich relacji interpersonalnych. Przytoczone zostały rozmaite definicje komunikacji, przedstawiono strukturę i funkcję komunikacji a także style i formy komunikowania się. Trzeci rozdział został poświęcony zagadnieniom metodologicznym. Wyjaśniono w nim przyjętą orientacje badawczą, wskazano cel i przedmiot badań, pokazano przyjętą metodę i technikę badawczą oraz skupiono się na charakterystyce terenu i próby badawczej. W części empirycznej skoncentrowałam się na analizie i interpretacji przeprowadzonych wywiadów, dzięki czemu mogłam odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Na końcu zawarłam wszelkie możliwe refleksje i wnioski na potrzeby tej pracy. Najistotniejsze dla mnie było pokazanie, iż w zależności od wieku rozwojowego relację łączące rodzeństwo potrafią być nieco zróżnicowane.
207. Asystent rodziny jako nowa instytucjonalna oferta wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych w opiniach profesjonalistów dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat współczesnych tendencji w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Celem pracy jest przybliżenie tego, jakie działanie podejmuje się w zakresie usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług przez asystenta rodziny jako współczesnej formy pomocy rodzinie nieudolnej wychowawczo. W pracy wyjaśnione zostało czym cechują się są rodziny dysfunkcyjne, które potrzebują wsparcia ze strony pomocy społecznej. W pracy została omówiona rola asystenta rodzinny, który pomaga w odbudowywaniu podstawowych funkcji i zadań. W pracy skupiłam się na przedstawieniu pracy asystenta rodziny z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz na tym, w jaki sposób wygląda współpraca asystenta z innymi instytucjami bądź jednostkami pomocowymi.
208. Kariera zawodowa w rozumieniu młodych dorosłych wkraczających na rynek pracy dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rozwój kariery zawodowej jest dziś jednym z głównych celów życiowych młodego pokolenia. Ambicje zawodowe stanowią istotną kategorią aspiracji, do realizacji których dążą Polacy, a wykonywany zawód stanowi czynnik hierarchizujący współczesną przestrzeń społeczną. Spełnienie zawodowe często jest wyznacznikiem sukcesu. W konsekwencji jednostka, która pełni prestiżowy zawód często postrzegana jest też jako taka, która osiągnęła satysfakcję w życiu osobistym i rodzinnym. Dziś jednostki dość wcześnie wybierają dziedzinę, w obszarze której chciałyby się kształtować i rozwijać. Edukacja, tj. zdobycie wykształcenia, stanowi warunek konieczny osiągnięcia sukcesu zawodowego i materialnego. Młodzi ludzie zdają się coraz bardziej świadomie podchodzić do planowania własnej kariery. Zmniejsza się poczucie zagrożenia bezrobociem. Młode pokolenia wierzą, że mają szansę na prowadzenie lepszego życia, niż ich poprzednia generacja. Rozwój kariery zawodowej jest zjawiskiem bardzo indywidualnym. Jednostki kierują się bowiem innymi wartościami i potrzebami, co znacząco wpływa na planowanie ich drogi zawodowej. Aktywność zawodowa stanowi bardzo ważne narzędzie pomagające w sterowaniu własnym życiem i osiągnięciu w nim pełnej satysfakcji. W mojej pracy staram się odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie, w dzisiejszym - pluralistycznym świecie, ma kariera dla osób, których życie zawodowe dopiero się kształtuje.
209. Funkcjonowanie w "toksycznym związku". Analiza wywiadów biograficznych partnerów osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest: Funkcjonowanie w "toksycznym związku". Analiza wywiadów biograficznych partnerów osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Praca opiera się na wywiadach biograficznych osób współuzależnionych od substancji psychoaktywnych. Na początku przybliżyłam działanie narkotyków i alkoholu a następnie przeszłam do tematyki współuzależnienia oraz jego wpływu na rodziny, związki. Kluczowym elementem pracy jest analiza badań własnych własnych na podstawie, której opisałam funkcjonowanie opisywanych osób.
210. Wychowanie chrześcijańskie bł. Marceliny Darowskiej prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Moja praca magisterska składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich opisuję biografię Marceliny Darowskiej, która w swoim życiu była żoną, matką, a gdy została wdową wybrała życie zakonne. Drugi rozdział poświęcony jest sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej w Galicji oraz rozwoju polskiego szkolnictwa w dobie autonomii. Trzeci rozdział dotyczy autonomii Galicji dla zgromadzeń zakonnych. W następnym rozdziale przybliżyłam tematykę domów niepokalańskich, które Marcelina zakładała od podstaw. Ostatni rozdział ukazuje system pedagogiczny bł. Marceliny Darowskiej, jej stosunek do dziewcząt oraz program nauczania.