wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
301. Funkcjonowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnośćią w młodszym wieku szkolnym w klasie integracyjnej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem pracy jest funkcjonowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym w klasie integracyjnej. Obserwacją objęto dwudziestosześcioosobową klasę, do której uczęszcza czterech uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności. Wśród badanych osób były dzieci z następującymi rodzajami niepełnosprawności: autyzm atypowy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zespół Aspergera, umiarkowany rozszczep kręgosłupa oraz całościowe zaburzenie rozwoju, Zespół Downa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć, a także krytyczną analizę literatury przedmiotu. Rozdział drugi poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badawczą. Mówi o działalności państwa i organizacji na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także postrzeganiu ich na przestrzeni wieków. W rozdziale tym przedstawiam też informacje o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie na temat niepełnosprawności, a także poruszam temat klas integracyjnych i ich roli w procesach kształcenia. Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii i organizacji badań własnych. Wyjaśniam w nim cel pracy, strategię, problemy badawcze, metody oraz techniki. Rozdział czwarty to analiza wyników badań własnych. Zawiera on charakterystykę osób badanych, opisuje problemy dzieci z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej, a także relacje występujące między uczniami w badanym środowisku społecznym. W ostatniej części rozdziału przedstawiona jest ocena procesu integracyjnego i oczekiwania w tym zakresie rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
302. Rozwijanie empatii jako wartości poprzez wykorzystanie bajek u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem pracy „Rozwijanie empatii jako wartości poprzez wykorzystanie bajek u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” jest przedstawienie problematyki empatii w sposób zarówno teoretyczny oraz praktyczny. Pierwsza część niniejszej pracy w oparciu o literaturę obejmuje opis poziomu rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz przedstawia podejście teoretyczne do problematyki empatii – jej definicje, stadia rozwoju, uwarunkowania oraz skutki. Dodatkowo scharakteryzowano wykorzystanie bajek w działalności wychowawczej - jedną z metod, którą zastosowano w części projektowej celem rozwijania empatii jako wartości. Następnie zawarto opis placówki opiekuńczo – wychowawczej pod względem uwarunkowań prawnych oraz jej praktycznych działań. Druga część niniejszej pracy składa się z cyklu zajęć przygotowanych i zrealizowanych w danej placówce przez autora. Istotnym elementem w działaniach praktycznych jest wykorzystanie bajki jako elementu, który pozwala w przyjemny sposób zobrazować dzieciom rzeczywistość. Dodatkowo w tej części przedstawiono refleksję pedagogiczną, w której zawarto podsumowanie i wnioski płynące z całej pracy projektowej.
303. Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych dzieci nieśmiałych w wieku wczesnoszkolnym poprzez zajęcia muzykoterapii. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Nieśmiałość to powszechne zjawisko, z którym styczność ma niemalże każdy człowiek. Problem ten jest od wielu lat badany i opisywany zarówno w polskim jak i zagranicznym piśmiennictwie. Poniższa praca zawiera przegląd literatury oraz projekt, którego głównym celem było wzmocnienie umiejętności interpersonalnych dzieci nieśmiałych w wieku wczesnoszkolnym wykorzystując metody i techniki muzykoterapii. W pierwszym rozdziale opisany jest poziom rozwoju dziecka oraz zmiany jakie zachodzą w tym okresie w sferze fizycznej, poznawczej, moralnej oraz emocjonalno-społecznej. Drugi rozdział zawiera podstawowe informacje na temat umiejętności interpersonalnych oraz zestawienie wiadomości dotyczących nieśmiałości – jej objawów, przyczyn, rodzajów i konsekwencji. W trzecim i czwartym rozdziale opisana została instytucja szkoły i jej ogólny zakres działalności oraz konkretna placówka, w której realizowany był projekt. Piąty rozdział ma charakter metodologiczny. Wyszczególnione zostały cele projektu oraz metody i techniki z zakresu muzykoterapii, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonych przez mnie zajęć. W drugiej części pracy, projektowej przedstawione zostały konspekty zajęć przeprowadzonych w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Podczas pięciu spotkań realizowane były cztery cele: wzmacnianie umiejętności interpersonalnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, osłabienie poczucia lęku oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej. Na końcu pracy załączony został formularz zgody rodziców na nagrywanie i robienie zdjęć podczas zajęć oraz owe zdjęcia przedstawiające konkretne zabawy.
304. Przeciwdziałanie nieśmiałości poprzez wybrane techniki arteterapii wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem pracy “Przeciwdziałanie nieśmiałości poprzez wybrane techniki arteterapii wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym” jest przedstawienie problemu nieśmiałości zarówno pod względem aspektów teoretycznych jak i praktycznych. Praca składa się z dwóch części, pierwszej teoretycznej oraz drugiej projektowej. W pierwszych rozdziałach, w oparciu o literaturę zostały przedstawione definicje nieśmiałości, tezy dotyczące jej genezy, objawy oraz skutki tego problemu. W rozdziałach tych klarowanie zaprezentowano, że główne zagadnienie pracy jest niejednoznaczne pod względem definicji naukowych jak i uwarunkowań powstawania tego zjawiska. Dodatkowo została opisana technika arteterapii, która została wykorzystana w części projektowej. Następnie zawarty jest ogólny opis placówki szkolnej, zarówno pod względem prawnym jak i życia codziennego szkoły. W zaprezentowanej placówce zostały zrealizowane konspekty zajęć, które autor zawarł w drugiej części pracy. Przyjął on bowiem za zadanie stworzenie cyklu zajęć mających na celu zapobieganie nieśmiałości, które zrealizował w niniejszej placówce. Istotnym elementem stworzonych zajęć jest wykorzystanie elementów arteterapii. Druga część pracy oprócz zaprezentowania konspektów przedstawia ewaluację projektu i wnioski z niej płynące.
305. Postawy 4-latków wobec porażek doświadczanych w środowisku przedszkolnym dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Na temat swojej pracy magisterskiej wybrałam postawy 4-latków wobec porażek doświadczanych w środowisku przedszkolnym, ponieważ interesuje mnie, jak dzieci w wieku przedszkolnym przeżywają niepowodzenia oraz w jaki sposób są do nich przygotowywane. Umiejętność mierzenia się z porażką jest sztuką, której od najmłodszych lat powinni się uczyć zarówno dorośli, jak i dzieci. Zdolność ta jest niezbędna nie tylko w życiu dorosłego, ale także dziecka, które doświadcza porażek w gronie rówieśników w środowisku przedszkolnym, szkolnym, a także w domu lub na podwórku. Wydaje się być prosta i szybka do opanowania, jednak w praktyce trudności z jej wykorzystywaniem ma wielu dorosłych, którzy nie potrafią znieść porażki. Praca składa się czterech rozdziałów. Pierwszy z nich pt. ,,Teoretyczne aspekty pracy” zawiera w sobie dwa podrozdziały, w których wyjaśniam podstawowe pojęcia oraz podejmuję próbę krytycznej analizy literatury, wykorzystanej przeze mnie w pracy. W drugim rozdziale pt. ,,Wprowadzenie w problematykę badawczą” omawiam rozwój psychospołeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym. Zwracam uwagę na znaczenie rodziny w procesie wychowania dziecka oraz role grupy rówieśniczej w jego rozwoju społecznym i emocjonalnym. Na koniec koncentruję się na przedstawieniu funkcji i znaczenia zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Dwa ostatnie rozdziały – III i IV poświęcone są zagadnieniom związanym z przygotowaniem badań, a następnie analizą danych uzyskanych podczas ich prowadzenia. Pracę kończą wnioski z badań oraz zestawienie bibliograficzne.
306. Czynniki kształtujące psychospołeczny i fizyczny rozwój młodych zawodników sportów drużynowych (w opinii rodziców i trenerów FC Wrocław Academy) dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia opinie trenerów i rodziców na temat czynników, które kształtują rozwój młodych zawodników sportów drużynowych. Rozdział pierwszy (I) pracy wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z pedagogiką i sportem, które pojawiły się w publikacji oraz zawiera krytyczną analizę literatury wykorzystanej w części teoretycznej pracy. Rozdział drugi (II) jest wprowadzeniem w problematykę badawczą i składa się z czterech podrozdziałów omawiających: rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży, rolę motywacji w ich rozwoju, znaczenie autorytetu w procesie wychowawczym młodego człowieka oraz miejsce i rolę sportu w ich życiu. W trzecim rozdziale (III) przedstawione zostały założenia metodologiczne pracy oraz ich organizacja. Czwarty rozdział (IV) przedstawia wyniki badań własnych, które prezentują: charakterystykę badanej zbiorowości, przygotowanie trenerów do pracy wychowawczo-trenerskiej, ich problemy w pracy z młodymi zawodnikami oraz proponowane rozwiązania, rozwój sportowy dzieci w opiniach trenerów i rodziców, a także postrzeganie przyszłości zawodowej i sukcesu sportowego przez trenerów. Pracę kończą wnioski, wynikające z ustosunkowania się do problemów szczegółowych zawartych w rozdziale metodologicznym.
307. Zachowania agresywne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest zachęcenie nauczycieli do przeciwstawienia się agresji oraz zobrazowanie tego zjawiska u dzieci w wieku młodszym szkolnym. Badania mają za zadanie pobudzić wszelkie osoby zaangażowane w rozwój i wychowanie dzieci do przeciwdziałania agresji w tak młodym wieku. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko agresji oraz scharakteryzowano wiek wczesnoszkolny. W części empirycznej natomiast opisano badania własne od strony metodologicznej oraz zaprezentowano wyniki tychże badań w ostatnim rozdziale pracy. Rozdział pierwszy obrazuje wszelakie aspekty zjawiska agresji u dzieci: od definicji po profilaktykę. W rozdziale tym ukazano źródła agresji oraz stadia jej rozwoju u dziecka. Przedstawiono także klasyfikację zachowań agresywnych z podziałem na agresję fizyczną i słowną. Kolejny rozdział ukazuje prawidłowy rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, czyli w trzech pierwszych latach szkoły podstawowej. W rozdziale tym opisano każdy aspekt rozwoju dziecka: fizyczny, poznawczy, psychoemocjonalny i społeczny. Część teoretyczną kończy przedstawienie dziecka w roli ucznia. Rozdział trzeci stanowią badania własne, opisane pod względem metodologicznym: przygotowania oraz ich przebieg. Wyniki opisane w rozdziale czwartym, przedstawiono na wykresach, aby można było wyciągnąć jednoznaczne wnioski.
308. Agresja ucznia szkoły podstawowej względem nauczyciela dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem badań w niniejszej pracy było zjawisko agresji ucznia względem nauczyciela wśród uczniów szkół podstawowych. Jako główny cel przyjęto zbadanie zjawiska agresji uczniów z perspektywy nauczyciela. Przeprowadzone badania dostarczyły informacji na temat skali tego problemu w polskich szkołach. Szczególna uwaga skupiona została tutaj na czynnikach determinujących to zjawisko. Opisane zostały także najczęściej występujące przejawy tego typu agresji, a także sposoby radzenia sobie z nią przez nauczycieli. Dodatkowo studia literatury oraz analiza wyników badań pozwoliły na sformułowanie zaleceń dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów w postępowaniu prewencyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym wobec zachowań agresywnych uczniów szkół podstawowych.
309. Wpływ form rodzinnego wypoczynku na kształtowanie postaw proekologicznej rekreacji w opinii studentów dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy było zbadanie opinii studentów na temat wpływu form rodzinnego wypoczynku na kształtowanie postaw proekologicznej rekreacji. Zainteresowałam się tym problemem ze względu na stale zwiększającą się degradację środowiska naturalnego. Człowiek stanowiąc nieodłączny element natury powinien żyć z nią w zgodzie oraz działać na jej korzyść. Dotyczy to także aktywności wolnoczasowych w przyrodzie oraz ściśle z nimi związanej rekreacji. Zadaniem rodziny oraz całego społeczeństwa jest kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka, które dzięki właściwym wzorom, poznanym wartościom oraz przekazanej wiedzy wie w dorosłym życiu jak funkcjonować i wypoczywać w zgodzie z naturą. Moją pracę podzieliłam na cztery rozdziały. Pierwszy odnosi się do terminu wypoczynku, rekreacji, ich form oraz znaczenia rodziny w procesie przygotowywania dzieci do racjonalnego wyboru aktywności wolnoczasowych. Drugi rozdział dotyczy kształtowania postaw proekologicznego wypoczynku i obejmuje takie kwestie jak zdefiniowanie pojęcia ekologii, , jej znaczenia w życiu człowieka oraz wychowania ku ekologii i roli rodziny w tym zakresie. W kolejnym rozdziale przechodzę do metodologii badań własnych. W jej ramach opisuję przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze oraz wyznaczone przeze mnie zmienne teoretyczne i ich wskaźniki. Dodatkowo odnoszę się do strategii badawczej a także metod, technik i narzędzi badawczych. W ostatnim rozdziale odnoszę się bezpośrednio do wyników uzyskanych w ramach moich badań. Tutaj analizuję i interpretuję pozyskane w toku badań dane oraz formułuje na ich podstawie określone wnioski.
310. Sensoplastyka ® jako forma arteterapii wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest “sensoplastyka® jako forma arteterapii wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”. Założeniem mojego projektu było pokazanie metody, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cele jakie sobie postawiłam to rozwijanie motoryki małej, rozwijanie wrażliwości sensoryczno - motorycznej jak i poznanie nowych form plastyki. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część jest teoretyczna, która została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale została przedstawiona definicja rozwoju i opisany został szczegółowo rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, moralny i procesów poznawczych. Drugi rozdział dotyczy sztuki jako terapii. Opisane zostały definicje takie jak arteterapia i sensoplastyka® oraz jej znaczenie w rozwoju dziecka. Trzeci i czwarty rozdział poświęcony był organizacji placówki przedszkolnej. Opisane zostały cele, funkcje, metody oraz formy pracy jakie panują w przedszkolach. Piąty rozdział przedstawia założenia metodologiczne projektu. Druga część jest praktyczna składająca się z trzech rozdziałów. Wstęp w którym opisane zostały zajęcia i umieszczone fotografie z realizacji zajęć. Drugi rozdział to konspekty przeprowadzone w projekcie. Trzeci odpowiada refleksji pedagogicznej. Opisane zostały przemyślenia dotyczące realizacji projektu w placówce przedszkolnej.
311. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu u wychowanków w wieku 12-16 w placówce socjalizacyjnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem pracy „Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu u wychowanków w wieku 12-16 lat w placówce socjalizacyjnej” jest przedstawienie wybranej przeze mnie problematyki w sposób teoretyczny oraz praktyczny. Pierwsza część pracy w oparciu o literaturę została poświęcona: charakterystyce rozwoju wychowanków w wieku 12-16 lat; treściom dotyczącym samego problemu niedostosowania społecznego: definicje, stadia i typologie, przyczyny i przejawy niedostosowania. Ponadto został wyodrębniony podrozdział dotyczący planów życiowych młodzieży niedostoswanej społecznie oraz planowania oddziaływań wychowawczych. Scharakteryzowana została także placówka socjalizacyjna, jako instytucja oraz placówka, z którą miałam okazję współpracować: Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Przedstawione zostały również metody i techniki, które mają na celu zapobieganiu występowania problemu niedostosowania społecznego. W drugiej części zaprezentowałam projekty działań profilaktycznych, które maja na celu przede wszystkim kreowanie pozytywnych wzorców zachowań. Na zakończenie przedstawiłam własną refleksję pedagogiczną, w której zawarłam wnioski z pracy projektowej.
312. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku późnego dzieciństwa. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Wychowanie ekologiczne powinno być istotnym aspektem w ludzkim życiu. W związku z tym tytuł owej pracy dyplomowej to ,,Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku późnego dzieciństwa’’. Nadrzędnymi jej celami było wymodelowanie wszelkich postaw proekologicznych, szacunku dla natury i ukształtowanie potrzeby ratowania środowiska wśród dzieci w wieku preadolescencyjnym. W głównej mierze praca ta ukazuje wszelkie walory ekologii i elementy z nią powiązane, tj. cele, sposoby, formy ochrony natury, przyczyny oraz skutki aktualnej sytuacji środowiska, ludzka świadomość ekologiczna, a także edukacja przyrodnicza wśród najmłodszych. Wszelkie informacje teoretyczne oraz praktyczne przekazane zostały w ciągu cyklu 7 zajęć, który odbył się w świetlicy szkolnej. Wybór padł właśnie na nią z tego względu, iż większość wychowanków spędza w niej dość dużą ilość czasu oraz jest to dla nich miejsce odpoczynku i zdobywania ciekawych doświadczeń. Owe spotkania miały na celu: zwiększenie wiedzy ekologicznej wśród podopiecznych świetlicy, ukształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za środowisko, uświadomienie uczniom sensu troszczenia się o naturę, poszerzenie wiadomości dzieci o alternatywnych sposobach zadbania o najbliższe otoczenie, ukazanie elementów zagrażających środowisku, zwiększenie wiedzy na temat różnic między obszarem naturalnym a przekształconym, ukształtowanie rozeznania wychowanków w kwestii istoty wody w ich życiu, a także jej roli dla Ziemi oraz poszerzenie wiadomości uczniów na temat segregacji odpadów i recyklingu. Podsumowując, wszelkie postawione cele zostały zrealizowane. Ukazaną teorię przekazano w praktycznej części mojej pracy dyplomowej.
313. Zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Temat mojej pracy magisterskiej brzmi: Zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Bajkoterapia z biegiem lat staje się coraz bardziej popularna, dużo mówi się o jej dobroczynnym wpływie na dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Jest to metoda terapeutyczna stosowana w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Terapia bajką jest jedną z wielu metod dydaktycznych, która pomaga dziecku zrozumieć rzeczywistość, wspomaga rozwój, a także pomaga w codziennych trudnościach. Postanowiłam dowiedzieć się, co na jej temat sądzą nauczyciele wychowania przedszkolnego. Badania empiryczne postanowiłam przeprowadzić z nauczycielami przedszkoli, aby dowiedzieć się, jaka jest ich wiedza na temat terapii bajką, czy prowadzą zajęcia z bajkoterapii, jaki jest ich stosunek do tej metody terapeutycznej, jakie problemy psychoemocjonalne dostrzegają wśród swoich uczniów, a także, na jakiego typu problemy wieku przedszkolnego pomaga bajka terapeutyczna. Pierwszy rozdział mojej pracy został poświęcony zagadnieniu bajkoterapii, biblioterapii, z której to terapia bajką się wywodzi, roli bajki w życiu dziecka, pisałam również o trzech rodzajach bajek terapeutycznych, a także o wykorzystaniu jej w pracy z dziećmi. W drugim rozdziale szczegółowo omówiłam rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Pisałam o rozwoju fizycznym, poznawczym, psycho-emocjonalnym, społecznym, o zmianach, jakie zachodzą na poszczególnych etapach rozwoju, a także o zaburzeniach rozwoju typowych w tym wieku. Bajkoterapia wspomaga dzieci w zwalczaniu zaburzeń emocjonalnych, problemów, które przysparzają im wielu trosk, dlatego musiałam opisać zaburzenia w rozwoju zarówno fizycznym, poznawczym, psycho-emocjonalnym, a także społecznym. Trzeci rozdział został poświęcony założeniom metodologicznym badań własnych. Określiłam przedmiot i cel moich badań, problemy badawcze, strategie badawcze, metodę i technikę badań, uwzględniłam również zasady etyczne. Czwarty, a zarazem ostatni rozdział to analiza i interpretacja zebranego przeze mnie materiału. Analizowałam każdy wywiad, pisałam o podobieństwach i różnicach w wypowiedziach moich respondentek. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się kilka prac dyplomowych poświęconych bajkoterapii, natomiast nie badano opinii nauczycieli przedszkoli na temat tej metody terapeutycznej. Postanowiłam przeprowadzić wywiady z nauczycielami, ponieważ to oni codziennie pomagają dzieciom poradzić sobie z trudnościami, szukają sposobów pomocy, wspierają rozwój swoich uczniów, znają metody pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Ze względu na ich wiedzę i doświadczenie mogłam się wiele dowiedzieć, uzyskać rzetelnych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
314. Adaptacja dziecka cudzoziemskiego do polskiej szkoły dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie procesu adaptacji dzieci obcego pochodzenia do polskiej szkoły podstawowej. Do jej napisania wykorzystałam materiały zebrane z badań, literaturę, akty prawne oraz rozporządzenia. Z wyników, które udało mi się pozyskać, wynika, że proces ten jest uzależniony od indywidualnego charakteru dziecka, kontaktów rówieśniczych, znajomości języka polskiego oraz od przygotowania placówek edukacyjnych na przyjęcie cudzoziemców. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy prezentuje procedurę prawną przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz możliwości, jakimi ona dysponuje. Drugi przedstawia pojęcie ,,adaptacji’’, a także je charakteryzuje. Rozdział metodologiczny poświęcony został założeniom badawczym, celom, a także metodzie i technikom, które wybrałam do przeprowadzenia badań. Ostatni przedstawia wyniki, które pozyskałam.
315. Promocja świadomej postawy wobec substancji psychoaktywnych u dzieci w wieku 13-16 lat w świetlicy środowiskowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tytułem napisanej przeze mnie pracy dyplomowej jest „Promocja świadomej postawy wobec substancji psychoaktywnych u dzieci w wieku 13-16 lat w świetlicy środowiskowej.” Moim celem było przekazanie istotnych informacji dotyczących narkotyków. Wiedząc, czym charakteryzuje się rozwój młodzieży w czasie adolescencji (m.in. na co są podatni) mogłam przygotować cykl zajęć dostosowany do tejże grupy wiekowej. Przedstawiłam klasyfikację narkotyków tj. kannabis, stymulanty, środki halucynogenne, opioidy, inhalanty, narkotyki wykorzystywane w celach przestępczych, nowe narkotyki syntetyczne (narkotyki klubowe), dopalacze, leki uspokajające i nasenne oraz sterydy anaboliczne. Nie mogłam pominąć tak istotnych informacji dotyczących substancji psychoaktywnych, jak np. działanie poszczególnych narkotyków na organizm ludzi czy efekty ciągłego ich przyjmowania oraz pierwsza pomoc osobom będącym pod wpływem substancji odurzających. Duży nacisk położyłam także na rozwijanie asertywności, ponieważ w tym okresie życia, kontakty interpersonalne są bardzo ważne dla adolescentów, co może wiązać się z podatnością na manipulację i działaniem sprzecznym ze swoimi wartościami. Zajęcia przeprowadziłam w świetlicy środowiskowej, gdyż jest to placówka, która oprócz pomocy dydaktycznej ma za zadanie zwrócić dzieciom uwagę na ważne aspekty życia społecznego. Podsumowując, uważam, że w sposób wyczerpujący przedstawiłam młodzieży zjawisko narkomanii i idących za tym negatywnych konsekwencji. Projekt metodyczny stworzony przeze mnie jest przekazaniem gruntownej wiedzy w sposób dla adolescentów przystępny. Korzystałam w dużej mierze z metod aktywizujących, gdyż wiek między trzynastym a szesnastym rokiem życia charakteryzuje się dużą ekspresywnością. Zaangażowanie dzieci w projekt świadczy o tym, że temat dotyczący narkotyków jest dla nich ciekawy i należy już od najmłodszych lat przekazywać go w szkole, chroniąc tym samym dzieci od niebezpiecznego zjawiska, jakim jest narkomania.
316. Przeciwdziałanie deficytom komunikacyjnym u dzieci w późnym wieku szkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tytułem niniejszej pracy dyplomowej jest "Przeciwdziałanie deficytom komunikacyjnym u dzieci w późnym wieku szkolnym". Jak sam owy termin wskazuje, moim głównym celem była poprawa kompetencji społecznej jaką jest komunikacja u dzieci w późnym wieku szkolnym oraz przeciwdziałanie jej deficytom. Z tego względu, głównym problemem, jaki omówiłam jest właśnie komunikacja interpersonalna oraz jej aspekty (komunikacja werbalna, niewerbalna, elementy skutecznego porozumiewania się, bariery komunikacyjne). Wszystkie założenia teoretyczne wprowadziłam w życie poprzez cykl sześciu zajęć, mających na celu poprawę kompetencji komunikowania się: poszerzenie wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, i poprawne posługiwanie się obydwiema formami, poprawa współpracy i współdecydowania w grupie, kształtowanie świadomości o barierach komunikacyjnych, umiejętności okazywania uczuć i wybaczania. Zajęcia te przeprowadziłam głównie za pomocą metod ćwiczeniowych i zadaniowych, a także metodami dramy, burzy mózgów, kuli śnieżnej, swobodnej ekspresji słownej i plastycznej. Zależało mi na tym, aby dzieci zobaczyły i zrozumiały jak istotną rolę odgrywa w naszym życiu komunikacja interpersonalna poprzez drogę praktyczną. Zajęcia zostały przeprowadzone w świetlicy szkolnej ze względu na przeświadczenie, iż w tym miejscu dzieci czują się swobodnie, a do uczestnictwa w zajęciach nikt ich nie zmusza. Podsumowując, zrealizowałam wszystkie założenia niniejszej pracy dyplomowej. Jej treść teoretyczna wyjaśnia istotę komunikacji interpersonalnej w naszym codziennym życiu, a część praktyczna pomaga ukazać ją w działaniach.
317. Przeciwdziałanie kształtowaniu negatywnej samooceny w kontekście wpływu mediów na obraz osoby własnej w szkole ponadgimnazjalnej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest „Przeciwdziałanie kształtowaniu negatywnej samooceny w kontekście wpływu mediów na obraz osoby własnej w szkole ponadgimnazjalnej". Chciałam pomóc licealistom w zaakceptowaniu siebie, a przede wszystkim zapobiec negatywnemu odbiorowi swojej osoby poprzez środki masowego przekazu, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to powszechnie panujący i bardzo duży problem. Uważam, ze szkoły nie robią zbyt wiele w polepszeniu tej sytuacji, a przecież istotne jest tu zdrowie psychiczne ich wychowanków. Dążę do tego aby cykl moich zajęć zmienił postrzeganie swojej osoby i uwrażliwił uczniów na wpływ mediów i ich poprawny odbiór. Głęboko wierzę w to, że tak się stanie. Jako grupę docelową wybrałam uczniów liceum ogólnokształcącego, ponieważ właśnie wtedy samoocena ulega obniżeniu, a przyzwolenie społeczne na manipulacje medialne tylko pogłębia ten problem. Pokazałam tym młodym osobom, że nikt nie jest idealny i trzeba akceptować siebie pomimo wszystko, bo dopiero na porządnym fundamencie jakim jest poczucie własnej wartości możemy zbudować pozytywną samoocenę, co niewątpliwie sprawi że będziemy dużo bardziej zadowoleni z życia.
318. Znaczenie autorytetu rodziców w procesie kształtowania tożsamości dziecka- z perspektywy dorosłego człowieka dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy dyplomowej poświęconej roli autorytetu rodzicielskiego ukazano jego doniosłe znaczenie w procesie kształtowania tożsamości dziecka z perspektywy dorosłego człowieka. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne ujęcie autorytetu, jego definicję i typologię, rolę jaką pełni w wychowaniu, a także odmienność autorytetu matki i ojca. Rozdział drugi obejmuje interdyscyplinarne ujęcie tożsamości oraz etapy i uwarunkowania jej rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jakości relacji rodzinnych. Rozdział trzeci dotyczy metodologii badań własnych, w którym przedstawiono wyznaczony cel, przedmiot i problem badawczy oraz rozwinięto takie zagadnienia jak strategia i organizacja badań oraz etyka badawcza. W ostatnim rozdziale zaprezentowano analizę i interpretację przeprowadzonych badań w oparciu o zebrany podczas wywiadów narracyjnych materiał badawczy.
319. Minimalizowanie poziomu lęku za pomocą bajek terapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. dr hab. Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca pt. "Minimalizowanie poziomu lęku za pomocą bajek terapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym" składa się z dwóch części: teoretycznej i projektowej. Pierwsza z nich- część teoretyczna zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym z nich opisuje rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, skupiając się głównie na rozwoju emocjonalnym, ponieważ kluczowym problemem postawionym przeze mnie jest lęk. Następnie próbuję go zdefiniować, podaje jego rodzaje, przyczyny powstawania oraz role jaką może pełnić w życiu człowieka. Potem skupiam uwagę na sposobie jego minimalizowania poprzez bajki terapeutyczne, opisuję ich charakterystykę oraz funkcję. W rozdziale trzecim opisuję działalności pedagogiczną przedszkola, regulacje prawne funkcjonowania placówek przedszkolnych, ich cele, funkcje oraz zadania. Rozdział czwarty to opis wybranej przeze mnie placówki- Punktu Przedszkolnego Lutomia I. Na koniec charakteryzuję cele wychowania oraz metody i techniki, po czym podaje własną operacjonalizację celów oraz metodykę projektu własnego. Części druga- projektowa skupią się głównie na konspektach zajęć, w których realizowane są założone w rozdziale piątym cele wychowania oraz sposób ich realizacji poprzez metody i techniki wychowawcze.
320. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku młodszym szkolnym w świetlicy dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Dlaczego zaszczepianie i kształtowanie postaw proekologicznych jest takie ważne? W tym wypadku nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie wiedzy. Zajęcia tego typu mają na celu uświadomienie dzieciom, iż człowiek stanowi integralną część przyrody. Mają też pokazać, że każdy z nas ma swoje miejsce w świecie życia i warto o ten świat się troszczyć. Kształcenie w tym kierunku pokazuje również, że środowisko nie jest samowystarczalne, potrzebuje ludzkiej ręki, która będzie odpowiednio je kształtować. Jest ono bowiem naszym domem, miejscem, w którym żyjemy, które dostarcza nam doznań etycznych, ale też estetycznych.Ważne jest aby dziecko zrozumiało, że wszystko to co wokół – drzewa, woda, ptaki, trawy, powietrze – sprawiają, że nasze życie na Ziemi jest możliwe, że sprawiają, iż jego jakość jest lepsza. Nie można więc ich niszczyć, a podejmując decyzję iż robić tego nie będziemy, my sami stajemy się lepszymi ludźmi. Nasze wnętrza stają się bogatsze. Przyswajanie tego typu treści może być nieco kłopotliwa dla dzieci w wieku szkolnym młodszym, ze względu na stronę pojęciową, głównie z powodu jej różnorodności. Możemy spotkać się tu z pojęciami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi, geograficznymi, geologicznymi, jednak jak już wcześniej wspomniałam, nie sama wiedza elementarna jest tu kluczem sukcesu. Wszystkie te aktualnie trudne do zrozumienia pojęcia, zostaną wyjaśnione i uporządkowane na przestrzeni lat przy okazji innych, ścisłych przedmiotów szkolnych . Chcąc kształtować postawy proekologiczne warto będzie się więc skupić na rozwinięciu u dzieci wrażliwości na otaczający je świat, poczucia, że każdy element biosfery ma swoją wartość i należy mu się szacunek i opieka. Dzieci, dzięki swej swej ciekawości świata zwykle przejawiają ogromne chęci, cieszą się na poznawanie i odkrywanie kolejnych zagadnień, zwłaszcza tych, których mogą doświadczać w praktyce. Świetlice środowiskowe są miejscem, w których jest na to czas, a także zapotrzebowanie. Zdarza się, że spotykamy się tu z dziećmi, których rodzice nie przejawiają zainteresowania sferami tego typu, w takiej sytuacji mamy okazję wkroczyć my i sprawić, że choć kilku osobom z naszej docelowej grupy zajęcia te zapadną w pamięć, a przekazaną wiedzę i porady będą starały się one wdrażać w życie swoje i swojej rodziny. Dla uzyskania faktycznych efektów, dobrym pomysłem byłaby organizacja takich zajęć również dla opiekunów pociech uczęszczających do świetlicy. Jest to jednak temat na inną pracę. Pomysł na właśnie taki temat pracy zrodził się wraz z moimi osobistymi przemyśleniami odnośnie sytuacji i zagrożeń płynących ze zwykłych zaniedbań ludzkich. Według mojej opinii, rzecz tkwi nie tylko w wielkich zmianach, kolosalnych projektach na skalę światową. Myślę, że warto zacząć od prostych, codziennych czynności, takich, które towarzyszą nam każdego dnia i możemy wykonywać je w inny sposób by nie szkodzić sobie, innym, a przede wszystkim naturze. Jeśli zaczniemy wdrażać proekologiczne nawyki już w wieku wczesnym
321. Znaczenie zwierząt domowych w procesie wychowywania dziecka,w opinii rodziców dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej jest zbadanie opinii rodziców na temat znaczenia zwierząt domowych w procesie wychowywania dziecka. Moje zainteresowanie tym tematem wynikło z jednej strony z mojego zainteresowania światem zwierząt, a z drugiej chęcią ukazania, jak ważną rolę zwierzęta pełnią w życiu człowieka, w szczególności dziecka. W związku z tym podzieliłam swoją pracę na 4 rozdziały. W rozdziale pierwszym dokładnie przeanalizowałam historyczny rys wspólnej drogi człowieka i zwierzęcia, narodziny ich przyjaźni, a także w jaki sposób obecność zwierzęcia może wpływać na rozwój dziecka. W rozdziale drugim dokonałam analizy podstawowych pojęć z zakresu wychowania, uwzględniając jego teorie, cele, metody i formy, a także wskazałam na ogromną wartość podejmowania właściwych działań wychowawczych przez rodziców oraz osoby znaczące, z najbliższego otoczenia dziecka. W rozdziale trzecim przedstawiłam metodologię przeprowadzonych badań, której opis stworzyłam w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Zgodnie z poznanymi etapami planowania oraz przeprowadzenia badań, określony został temat, przedmiot oraz cele badawcze, a na ich podstawie wyłoniłam problemy badawcze oraz hipotezy, których weryfikacji podjęłam się w dalszej części pracy. Przyjęte zostały również założenia badawcze, strategia, metody i techniki oraz zmienne i ich wskaźniki, które określiły kierunek badań oraz sposób, w jaki zostaną zrealizowane określone wcześniej cele. Rozdział czwarty, będący ostatnim w mojej pracy, odnosi się bezpośrednio do przeprowadzonych przeze mnie badań, których głównym celem było poznanie opinii rodziców na temat znaczenia zwierząt domowych w procesie wychowywania dziecka. Opisane w tej części wyniki badań, poddałam starannej analizie, która wykazała, że założone prze mnie cele zostały zrealizowane a hipotezy potwierdziły się, co odzwierciedla się odpowiedziach respondentów.
322. Kształtowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Kształtowanie komunikacji werbalnej oraz komunikacji niewerbalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest bardzo ważnym aspektem ich edukacji. Pedagodzy powinni kłaść duży nacisk na to, aby ich wychowankowie komunikowali się w sposób prawidłowy, aby wiedzieli, że komunikacja, która jest w użytku cały czas, często nieświadomie, jest ważnym aspektem ich życia. Komunikacja bowiem, nie jest tylko i wyłącznie informacją przekazywaną od nadawcy do odbiorcy. Komunikacja jest nacechowana emocjonalnie, poza informacją o świecie, pozwala na przesłanie informacji o nadawcy oraz o tym, czego oczekuje od odbiorcy. Komunikacja zarówno werbalna jak i niewerbalna pozawala na lepsze porozumienie się. Dzięki komunikacji dzieci są w stanie współpracować ze sobą, przeprowadzać dyskusje i podejmować decyzje. Cenną informacją dla dzieci jest także to, że komunikacja to nie tylko mowa, to także komunikacja niewerbalna, czyli każdy gest, mimika, ubiór, ton głosu. Choć komunikacja otacza nas cały czas, nie zastanawiamy się nad tym, że jest w ciągłym użytku, jest ona czymś naturalnym. Celami pracy projektowej było kształtowanie komunikacji u dzieci, kształtowanie świadomego wyrażania swoich potrzeb i emocji, a także kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania. Zwiększenie umiejętności współpracy w grupie oraz wzrost poczucia własnej wartości.
323. Profilaktyka cyberprzemocy u dzieci w wieku 12-13 lat w szkole podstawej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy profilaktyki cyberprzemocy u dzieci w wieku 12 – 13 lat w szkole podstawowej. Przedstawiony został rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny, dojrzewanie moralne oraz rozwój osobowości i tożsamości młodzieży w fazie adolescencji. W pracy znajduje się definicja oraz formy cyberprzemocy, częstotliwość i przyczyny występowania owego zjawiska oraz profilaktyka i działania szkoły. W kolejnym rozdziale opisano szkołę w świetle rozporządzeń oraz przedstawiono konkretną placówkę, w której przeprowadzono część projektową. W rozdziale opisane zostały cele działalności Zespołu Szkół w Perzowie oraz Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny w/w placówki. Ostatni rozdział w części teoretycznej pracy dotyczy metodyki pracy licencjackiej. Znajdują się w nim definicje celów wychowawczych oraz metod i technik wychowania. Druga część projektowa zawiera konspekty zajęć, stworzone na podstawie wniosków z pierwszej części pracy. Przeprowadzone zajęcia miały na celu profilaktykę z zakresu cyberprzemocy wśród młodzieży . Część projektową kończy ewaluacja przeprowadzonych zajęć.
324. Doświadczenia rodziców w wychowywaniu małego dziecka z zespołem Downa dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Na doświadczenia rodziców wychowujących małe dziecko z zespołem Downa wpływa wiele czynników. Doświadczenia te są bardzo indywidualne unikalne. Mimo intymnych, niepowtarzalnych emocji, sytuacji, można stwierdzić, iż każda z rodzin zmaga się z podobnymi trudnościami i przeżyciami. Każda osoba na swój własny sposób radzi sobie z wiadomością o niepełnosprawności dziecka. Jedni mają w sobie wewnętrzny potencjał, który ułatwia im pogodzenie się, inne osoby potrzebują czasu, by móc zrozumieć to, co się wydarzyło. W pierwszych dniach, miesiącach życia rodzice uczą się zachowań dziecka, poznają jego potrzeby, ale także stają się odpowiedzialni za jego rozwój. Rodzice małego dziecka z zespołem Downa, potrzebują wielorakiej pomocy, wsparcia od strony swoich bliskich oraz instytucji pomocowych. Dzięki temu nie pozostają sami w trudnej i nowej dla siebie sytuacji. Podczas procesu adaptacji do roli bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością oswajają się z wymaganiami opieki nad dzieckiem oraz dzięki korzystaniu z wczesnej pomocy specjalistów, umożliwiają swojemu dziecku dobry rozwój. W swojej pracy udało mi się zrealizować wyznaczone cele oraz problemy badawcze. Uważam, że warto nadal kontynuować badania na temat doświadczeń rodziców wychowujących dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami, gdyż postępujący rozwój medycyny i terapii może wpływać na uzyskiwanie nowej wiedzy dopasowanej do potrzeb dziecka oraz rodziców. W badaniach warto także podkreślać zmieniający się obraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, który zmienia się z modelu rodziny wyizolowanej na model rodziny w pełni uczestniczącej w życiu społecznym.
325. Profilaktyka zachowań agresywnych wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Agresja wśród najmłodszych od lat jest tematem poruszanym przez pedagogów oraz psychologów od wielu lat. Dzieci wykazują wobec siebie zachowania agresywne w najróżniejszych formach od agresji słownej do fizycznej. Każda z nich ma swoje źródło i powód. Problem pojawia się gdy, staję się ona czymś notorycznym w zachowaniu małego człowieka i zagraża innym. W życiu małych ludzi szkoła ma bardzo ważne miejsce, szczególnie w pierwszych latach uczęszczania do niej. Wówczas tworzą się nowe przyjaźnie, znajomości, które trwają czasami całe życie. Bardzo istotne jest aby, dzieci czuły się w szkole bezpiecznie jak w przysłowiowym „drugim domu” i lubiło do niej uczęszczać, dlatego rolą pedagogów jest dbanie o komfort życia swych uczniów w szkole oraz pomaganie im w ciężkich sytuacjach. Tematem mojej pracy jest profilaktyka zachowań agresywnych wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jej treść ma przybliżyć problem jakim jest agresja oraz zaproponować działania, które będą pomogą w niwelowaniu zachowań negatywnych wśród uczniów klas I-III. Budowa mojej pracy jest następująca: rozdział I ukazuję zmiany rozwojowe jakie zachodzą u dziecka w wieku wczesnoszkolnym, uwzględniając w nim definicje pojęcia „ rozwój” oraz opis poszczególnych zmian. W rozdziale II omówiono czym jest agresja oraz jakie są jej rodzaje oraz specyfika. Wszystkie informacje zostały podparte literaturą przedmiotu. Rozdziały III i IV dotyczą placówki jaka jest Szkoła Podstawowa . Rozdział III opowiada o cechach, metodach działania oraz zadaniach każdej tradycyjnej szkole na etapie podstawowym z kolei rozdział IV przedstawia konkretną jednostkę jaką jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku. Rozdział V opowiada o celach mej pracy o raz metodach i technikach jakie zostały wykorzystane w trakcie pracy w placówce. Z kolei rozdział VI przedstawia przebieg mej pracy oraz podsumowuje ją, wyciągając wnioski, efekty oraz wskazówki do pracy na przyszłość.
326. Postawy nauczycieli i studentów edukacji wczesnoszkolnej wobec dziecka z dysleksją dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma charakter teoretyczno- badawczy. Dotyczy deklarowanych postaw nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej wobec dziecka z dysleksją. W części teoretycznej opisane zostały zagadnienia dotyczące dysleksji oraz postawy. Część badawcza przedstawia analizę oraz interpretację zebranych danych za pomocą ankiety. Wynika z niej, że ogólne postawy wobec dziecka z dysleksją w obu grupach są głównie pozytywne. Natomiast różnią się między sobą w poszczególnych komponentach. W komponencie emocjonalnym pozytywniejszym stosunkiem wykazali się studenci edukacji wczesnoszkolnej- w przeciwieństwie do zakładanych nauczycieli w hipotezie. W komponencie poznawczym lepszą znajomością pojęć związanych z dysleksją wykazali się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Podobny wynik uzyskali w komponencie behawioralnym, który mogli egzekwować na podstawie osobistego doświadczenia pracy z uczniami z tą trudnością.
327. Wpływ dogoterapii na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu,w opinii rodziców dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska poświęcona została problematyce związanej zaburzeniom ze spektrum autyzmu u dzieci oraz zagadnieniom dotyczącym nowej metodzie wspomagającej, jaką jest dogoterapia. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie opinii rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na temat wpływu dogoterapii na ich funkcjonowanie. Interesowało mnie poznanie ich odczuć związanych z tą formą terapii, oraz motywów dla których się na nią zdecydowali. Ważnym punktem było także określenie obszarów funkcjonowania dziecka w których rodzice zauważyli poprawę oraz czynników, które ich zdaniem mogą korzystnie wpłynąć na jej efekty. Po zapoznaniu się z opiniami zamieszczonymi w Internecie, nie miałam wątpliwości by postawić hipotezę mówiącą o pozytywnej opinii rodziców na funkcjonowanie ich dzieci. W celu zabrania materiału potrzebnego do przeprowadzenia niniejszych badań zdecydowałam się na przeprowadzenie kwestionariusza ankiety w wersji internetowej. Docierałam do rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mających doświadczenia związane z dogoterapią za pośrednictwem grup na portalach społecznościowych oraz forach internetowych. Zostałam pozytywnie zaskoczona faktem jak wiele w sieci istnieje grup, gdzie rodzice dzieci z autyzmem mogą się wzajemnie wpierać, dzielić wiedzą i doświadczeniami. Jak się jednak okazało, są to dość hermetyczne grupy, do których nie zawsze łatwo było się „dostać”. Dane zaprezentowane w pracy stanowią analizę odpowiedzi uzyskanych od sześćdziesięciu osób. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich omówione zostały zagadnienia dotyczące dogoterapii. Definiuje w nim pojęcie „dogoterapia”, przedstawiam różne jej formy i cele terapeutyczne zaproponowane m.in. przez Beatę Pawlik- Popielarską. W rozdziale drugim zostały poruszone kwestie związane ze spektrum zaburzeń autystycznych. Opisuje m.in. w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się jego diagnostyka, oraz jak obecnie zaburzenie to jest opisywane wg najnowszej wersji DSM-V. Przedstawiam różne teorie dotyczące przyczyn autyzmu oraz opisuje jego charakterystykę. W rozdziale trzecim zostały ujęte metodologiczne podstawy pracy. Został w nim ujęty cel badań, problematyka, pytania badawcze oraz metody i techniki wykorzystane do badań. Ostatni czwarty rozdział przedstawia szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz próba ich analizy i interpretacji.
328. Kształtowanie empatii wobec osób starszych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetlicy środowiskowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy dyplomowej jest kształtowanie empatii wobec osób starszych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kształtowanie empatii u podopiecznych świetlicy środowiskowej ma szczególne znaczenie, ponieważ dzieci te pochodzą z różnych rodzin, często patologicznych. Wychowanków należy uwrażliwiać na los osób starszych, ponieważ mogą nie mieć oni okazji zaobserwować w domu rodzinnym, w jaki sposób należy okazywać seniorom troskę i wsparcie. W pracy poruszona została tematyka starości, ponieważ Polska należy do społeczeństw starzejących się, co oznacza, że liczba osób starszych jest większa niż ludzi młodych. Dzieci więc mogą spotkać osoby starsze wszędzie, w domu, w szkole, na ulicy itd., dlatego warto uczyć je jak okazywać im szacunek . Przeprowadzony przeze mnie cykl zajęć miał na celu ukazanie wychowankom świetlicy, z jakimi problemami zmagają się w życiu codziennym osoby starsze, ale także, w jaki sposób dzieci mogą im pomagać. Zrealizowane zajęcia pokazały także wychowankom, że starość nie musi być czasem smutku i cierpienia, a może być czasem aktywnym i radosnym. W ostatnich przeprowadzonych zajęciach wziął udział zaproszony gość, a była nim osoba starsza. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, a także przekonać się, że można spędzić czas z seniorem i dobrze się przy tym bawić.
329. Zapobieganie zagrożeniom płynącym z internetu wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym w szkole podstawowej. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest zapobieganie zagrożeniom płynącym z internetu wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym w szkole podstawowej. Profilaktyka w tym kierunku ma szczególne znaczenie, ponieważ internet w dzisiejszych czasach jest dostępny dla większości ludzi, a wiek w jakim dzieci zaczynają z niego korzystać obniża się. Zagrożenia, na jakich się skupiłam to przede wszystkim nadmierne korzystanie z internetu, mowa nienawiści w sieci, a także ryzykowne zachowania najmłodszych, czyli podawanie swoich danych obcym osobom, nadmierne zaufanie w stosunku do ludzi poznawanych w sieci. Projekt w ramach pracy licencjackiej zrealizowałam w grupie dzieci z III klasy szkoły podstawowej. Celami jakie sobie założyłam były przede wszystkim: poszerzenie wiedzy dzieci na temat zagrożeń, jakie napotykają w internecie, wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, tak by umieli zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników sieci, a także poznali inne formy spędzania czasu wolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną. Podczas realizowanych przeze mnie zajęć dzieci miały okazję poznać zagrożenia i nauczyć się z nimi radzić, a także zapoznać się z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, by ograniczyć czas, który spędzają przed ekranami komputerów.
330. Opinia studentów na temat jakości i przydatności studiów o specjalności arteterapia dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy jest zbadanie opinii studentów na temat jakości i przydatności studiów o specjalności arteterapia. Badanymi są uczestnicy studiów niestacjonarnych podyplomowych i stacjonarnych magisterskich. Temat wydał mi się interesujący, ponieważ będąc studentką podyplomową spotykałam się z dużą ilością skrajnych opinii na temat kierunku. W związku z powyższym na początku przedstawiłam arteterapię i jej miejsca w terapii. Przeanalizowałam etap dorosłości w życiu człowieka z uwzględnieniem rozwoju psychicznego i zadań rozwojowych w tym okresie. Opisałam metodologię badań przechodząc do analizy badań własnych. Przeanalizowałam czynniki wpływające na opinię uczestników studiów na temat kierunku. Przedstawiłam różnicę pomiędzy studiami stacjonarnymi magisterskimi i niestacjonarnymi podyplomowymi. Ukazałam również pozytywne i negatywne aspekty specjalności. Założone cele w mojej pracy zostały zrealizowane,a hipotezy potwierdzone.