wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości uczniów klas młodszych. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca dotyczy istotnych aspektów kształtowania osobowości uczniów przez nauczycieli młodszych klas szkolnych. W tym kontekście dokonano przeglądu modeli teoretycznych dotyczących rozwoju osobowości, przeprowadzono badania oparte o metody jakościowe a także sformułowano wnioski.
32. Oferta kulturalna i edukacyjna w mieście Złotoryja. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca stanowi stadium nad ofertą kulturalną i edukacyjną w mieście Złotoryja. W części teoretycznej pracy omawiane są najdawniejsze dzieje Złotoryi oraz etapy rozwoju oświaty i kultury w powojennym mieście. Opisane zostały walory przyrodnicze i architektoniczne miejscowości. Ze względu na ogromną wartość badawczą, jeden z podrozdziałów poświęcony jest pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W części metodologicznej zawarte zostały informacje o przedmiocie i celu badań, problemach badawczych oraz metodach i technikach badań według wybranych autorów. W badawczej części pracy wykorzystana została ankieta oraz opisane zostały wyniki badań własnych wraz z wnioskami.
33. Walor pedagogiczny dziecięcych praktyk kolekcjonerskich. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca stanowi studium nad walorem pedagogicznym dziecięcych praktyk kolekcjonerskich. Tezę o pozytywnym wpływie aktywności na rozwój jednostki i licznych pożytkach potwierdziły wywiad oraz analiza filmików. W części teoretycznej pracy omawiane są dzieje kolekcjonerstwa, polskie konteksty definicyjne, historia popularnych zabawek oraz rozważania nad dziecięcymi praktykami kolekcjonerskimi.
34. Metody aktywizujące w nauczaniu wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są „ Metody aktywizujące w nauczaniu wczesnoszkolnym”. W części teoretycznej pracy zawarłam informacje na temat rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz przedstawiłam ogólne założenia i cele stosowania metod aktywizujących. W drugim rozdziale przedstawiłam charakterystykę najbardziej znanych metod aktywizujących. W części metodologicznej opisałam przedmiot, cel badań oraz metody i techniki badawcze według wybranych autorów. W ostatnim rozdziale zawarłam analizę uzyskanych wyników badań, podsumowanie oraz wnioski wynikające z głównego problemu pracy.
35. Zagrożenia współczesnych czasów w odbiorze dzieci wyższych klas szkoły podstawowej. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są "Zagrożenia współczesnych czasów w odbiorze dzieci wyższych klas szkoły podstawowej". W pierwszej części teoretycznej zawarte zostały informacje na temat rozwoju dziecka, uwzględniając jego rozwój z perspektywy fizycznej, psychicznej, a także rozwój społeczno-emocjonalny. Natomiast druga część teoretyczna dotyczy zagrożeń, a dokładniej zawiera wyjaśnienie pojęcia 'zagrożenie', rodzaje zagrożeń doświadczanych przez dzieci oraz ich specyfikę. Kolejny rozdział dotyczy metodologii badań naukowych, w którym opisano przedmiot badań, a także sformułowano cel badawczy. Następnie sformułowano problem oraz pytania badawcze. W tym rozdziale zawarto również opis metod, technik i narzędzi badawczych oraz scharakteryzowano przeprowadzone badania. Ostatnia część - badawcza przedstawia analizę wyników badań własnych, do których wykorzystano ankietę oraz wywiad.
36. Realizacja pedagogiki Marii Montessori we współczesnym przedszkolu - analiza wybranej placówki prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pod tytułem: "Realizacja pedagogiki Marii Montessori we współczesnym przedszkolu - analiza wybranej placówki", została napisana przeze mnie w przeciągu pięciu miesięcy. Badania zostały przeprowadzone w przedszkolu "Źródło Montessori" w Ślęzy. W swojej pracy chciałam skupić się na przedstawieniu postaci Marii Montessori, podstaw edukacji w systemie montessoriańskim, a także realizacji założeń filozoficznych włoskiej badaczki i pedagoga we wpółczesnym przedszkolu Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. Część teoretyczna dzieli się na dwa rozdziały (1, 2). Pierwszy z nich przedstawia biogram Marii Montessori, a kolejny założenia pedagogiczne jej metody. W rozdziale 3 metodologia i organizacja badań własnych – określiłam cel i przedmiot badań, strategię badawczą, problem główny oraz metody i techniki badawcze. Rozdział 4 jest analizą wyników badań własnych. Końcową część pracy stanowią: wnioski wraz z zakończeniem, wykaz ilustracji, bibliografia oraz załączniki.
37. Rozbudzanie pozytywnych emocji dzieci wobec regionu na zajęciach w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest rozbudzanie pozytywnych emocji dzieci wobec regionu na zajęciach w przedszkolu. Problematyka pracy dotyka sfery emocjonalno - społecznej dziecka i mieści się w obszarze edukacji regionalnej, której celem jest wychowanie dziecka w przywiązaniu do własnego regionu, narodu, jego tradycji i kultury. Odbywa się to przede wszystkim poprzez wzbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem i ukazania mu tego, co w nim wartościowe i atrakcyjne. Podjęcie tematu rozbudzania pozytywnych emocji wobec regionu u dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomiło mi istotną rolę emocji w procesie budowania tożsamości regionalnej dziecka. Problem budowania poczucia przynależności do regionu i pogłębianie wiedzy na jego temat uznałam za szczególnie ważny w obliczu występujących zjawisk cywilizacyjnych XXI wieku. Zjawisko globalizacji, pojawiające się coraz częściej społeczności multikulturowe, migracje ludności, rozwijające się nowe technologie, a przede wszystkim kryzys rodziny, osłabienie więzi rodzinnych mają wpływ na rozwój osobowości dziecka i proces umacniania więzi z jego najbliższym otoczeniem. Edukacja regionalna wprowadzana już od wczesnego dzieciństwa, oddziałująca szczególnie na sferę emocjonalna może przyczynić się do wzrostu świadomości regionalnej wśród dzieci. Praca ma charakter projektowy. Składa się z wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W ramach pracy licencjackiej realizowałam swój autorski projekt, pt: ,,Moje miasto Wrocław", który przeprowadziłam w najstarszej grupie przedszkolnej. Celem projektu było pogłębienie wiedzy o regionie i budowanie poczucia przynależności do niego. Projekt przeprowadziłam według modelu dnia aktywności, stosując metodę pracy we współpracy oraz metodę integracyjną. Dzieci pracowały w małych zespołach, ucząc się wzajemnej współpracy, komunikowania się, akceptowania różnic indywidualnych oraz twórczego myślenia. Ważną częścią w pracy nauczyciela jest ewaluacja pracy dydaktycznej. Aby dokonać ewaluacji efektów kształcenia założonych i zapisanych w scenariuszach przeanalizowałam literaturę omawiającą proces ewaluacji w pracy nauczyciela i dokonałam wyboru metod i technik ewaluacyjnych. Przystępując do ewaluacji przyjęłam koncepcje nauczyciela refleksyjnego praktyka. Podczas prowadzenia zajęć uważnie obserwowałam pracę uczniów. Ewaluacja umożliwiła mi także podjęcie refleksji nad własnym działaniem i dostrzeżenie popełnionych błędów.
38. Wybrane aspiracje wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa koncentruje się na treściach sześciu aspiracji wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Podjęcie badań jakościowych umożliwiło rozpoznanie aspiracji w obszarze szkolno-edukacyjnym, zawodowym, towarzyskim, odnoszącym się do partnera, rodzinnym i ekonomicznym. Dużą inspiracją były dla mnie badania Z. Skornego oraz T. Lewowickiego, którzy znaczną część swojej pracy naukowej poświęcili właśnie temu obszarowi. Treści aspiracji, nad którymi pracowałam, są bardzo indywidualnymi planami, marzeniami i celami. Moja praca przedstawia trzy wywiady z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, które mają różne trudności w życiu, przez co powód skierowania każdej nastolatki do placówki był inny. Temat aspiracji jest bardzo złożony, ponieważ plany i cele kształtują się w wyniku oddziaływań zewnętrznych oraz wewnętrznych uwarunkowań jednostki. Praca z wychowankami w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii jest bardzo trudna i wymaga spójności pomiędzy oddziaływaniami wychowawczymi, psychologicznymi, terapeutycznymi i często psychiatrycznymi. W pracy z dzieckiem istotna jest praca z rodziną. Pobyt dzieci w placówce odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu, szczególnie w sferze rodzinnej oraz pracy nad sobą. Dzięki intensywnym działaniom specjalistów, bardzo często relacje w domu znacznie się polepszają. Można również zauważyć realną zmianę w zachowaniach dziewcząt i w budowaniu ich wartości. Wszystkie oddziaływania wychowawcze wpływają na kształtowanie się aspiracji wychowanek, ich motywację do osiągnięcia celu, czy kształtowanie planu realizacji danej treści. Wywiady z wychowankami były bardzo ważnym momentem w całej pracy nad aspiracjami. Analiza badań własnych opiera się o wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w połączeniu z doświadczeniem pracy w tej placówce. Uważam, że przekazanie wniosków badań gronu pedagogicznemu może wzmocnić efektywne planowanie dalszej pracy z wychowankami w placówce.
39. Obraz mężczyzny w narracjach studentek pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pojęcie męskości ulega stałym przekształceniom. Współcześnie męskość nie musi być powiązana tylko z płcią ale również z poczuciem tożsamości płciowej. Zmianom ulega funkcjonowanie w roli kobiety i mężczyzny, standardy oceniania oraz kategoryzowania. Ewolucji uległ również sposób ukazywania mężczyzny w środkach masowego przekazu. Współcześnie istnieją dwa paradygmaty męskości: tradycyjny i nowy. W tradycyjnym paradygmacie mężczyzna ukazywany jest jako głowa rodziny i srogi wychowawca. W nowym paradygmacie zaś przedstawiany jest jako opiekun i partner dziecka. Warto zaznaczyć, że mężczyżni coraz częściej podejmują zawody, które jeszcze kiilkadziesiąt lat temu przypisane były kobietom. W swojej pracy przedstawiłam metody i techniki badwcze z jakich korzystałam podczas badań oraz szczegółowo zinterpretowałam wypowiedzi studentek pedagogiki.
40. Rozwój emocjonalno-społeczny osoby z zespołem Aspergera - studium przypadku dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca stanowi studium indywidualnego przypadku osoby z zespołem Aspergera - całościowym zaburzeniem rozwojowym mieszczącym się w spektrum autyzmu. Przedmiotem badawczym jest rozwój emocjonalno-społeczny, a przeprowadzona analiza ma na celu określenie kluczowych czynników warunkujących tempo i sposób przebiegu zmian w sferze emocjonalności i kompetencji społecznych osoby dwudziestoletniej, będącej w fazie rozwojowej wcześnej dorosłości. Do przeprowadzenia badań zastosowano technikę obserwacji, wywiadu i analizy dokumentacji.
41. Wykorzystanie gier zespołowych w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Pierwsza część mojej pracy - teoretyczna - składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki dziecka w wieku przedszkolnym. Na tym etapie dokonuję omówienia okresu przedszkolnego, opisując jego fazy, etapy rozwojowe oraz zjawiska, które im towarzyszą. Zwracam uwagę na rozwój psychiczny dziecka, ponieważ w tym okresie kształtują się zachowania i osobowość dziecka. W tym kontekście dziecko wzrasta w zakresie umysłowym, moralnym, przeżywania emocji, nawiązywania więzi społecznych. Jest jednostką myślącą i świadomą, która jest gotowa zgłębiać tajemnice otaczającego świata . W drugim podrozdziale poruszam znaczenie gier zespołowych dla rozwoju dziecka. Dokonuję zdefiniowania pojęcia gry, klasyfikacji gier i zabaw oraz stanowisk różnych nauk wobec niej. Chciałam tym samym podkreślić jej rolę. Gry są odmianą zabawy i służą procesowi rozwoju młodego człowieka, rozwijają inteligencję, motorykę, myślenie. Pełnią funkcję modelującą, która polega na ”nabywaniu tożsamości i kompetencji społecznych . W ostatniej części tego rozdziału opisuję kształtowanie społecznych umiejętności dzieci, podkreślając znaczenie gier zespołowych dla rozwoju społecznego. Poprzez gry dzieci uczą się ważnych kwestii, nabywają niezbędne umiejętności życiowe, a zatem rozwijają zachowania społeczne. Ich uniwersalne działanie dowodzi, jak ważnym elementem są w procesie rozwoju dziecka . W rozdziale drugim przestawiam projekt własnych działań edukacyjnych zatytułowany ,,Idę w świat”. Celem głównym mojego projektu jest kształtowanie umiejętności współpracy w społeczeństwie poprzez gry zespołowe. Uzasadniam dobór procedur osiągania tego celu oraz zakładane efekty, które stanowią kryterium oceny jakości mojej pracy. Na projekt składają się cztery scenariusze oparte na modelu ,,Dnia aktywności”, komunikacyjnym i konstruktywistycznym. Opisuję także kontekst realizacji zajęć, charakteryzuję placówkę i grupę wiekową, do której należeli odbiorcy projektu. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący ewaluacji służącej podniesieniu jakości pracy nauczyciela. Poddaję analizie definicje, charakteryzuję metody, techniki, rodzaje ewaluacji. Ewaluacja w szkole to regularne zbieranie, segregowanie i ocena informacji dotyczących działań, danych papierowych i osobowych. Wystawiamy ocenę na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów w celu ustalenia przyszłych działań . Istnieje kilka rodzajów ewaluacji, zależnie od ustalonego celu, od prowadzącego ewaluację oraz grupy docelowej. Do przeprowadzenia ewaluacji należy się dobrze przygotować. W tym celu stosuję następujące techniki: arkusz i lista sprawdzająca do przeprowadzenia ewaluacji oraz modelu PIWO. Pomocne były także techniki ewaluacji takie jak arkusz, dyskusja, technika zdań niedokończonych oraz opinią krytycznego przyjaciela. Krótko przedstawiam kryteria własnej ewaluacji – w jej trakcie przyjęłam rolę refleksyjnego praktyka i z tej perspektywy dokonałam oceny przebiegu zajęć, uzyskanych rez
42. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia na przykładzie projektu działań edukacyjnych w grupie pięciolatków dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Jednym z czynników warunkujących zdrowie oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny człowieka jest odżywianie. Ma ono szczególne znaczenie w okresie dzieciństwa, kiedy organizm człowieka szybko się rozwija, a zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze wzrasta. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe organizmu, biorąc pod uwagę wiek, płeć oraz aktywność fizyczną, potrzebna jest zbilansowana dieta zawierająca różnorodne produkty ze wszystkich grup. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe ukształtowane 
w dzieciństwie mają niekorzystny wpływ na rozwój organizmu i późniejsze przyzwyczajenia dietetyczne. Celem niniejszej pracy jest kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci 
5-letnich poprzez realizację projektu działań edukacyjnych, zakładającego wykształcenie 
u nich postaw prozdrowotnych dotyczących odżywiania się. Na pracę składają się teoretyczne rozważania nad problematyką pracy w literaturze przedmiotu, prezentacja projektu działań edukacyjnych oraz ewaluacja tego projektu. Projekt „Jedz zdrowo 
i kolorowo” został przeprowadzony metodą projektów. Jego podstawę stanowią 4-dniowe warsztaty dotyczące aspektów zdrowego stylu życia, przede wszystkim odżywiania.
43. Działania wspomagające rozwój emocjonalny dziecka na zajęciach edukacji przyrodniczej w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są działania sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu dziecka na zajęciach edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Kontakt z naturą odgrywa istotną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Aktywności podejmowane przez uczniów na zajęciach o tematyce przyrodniczej nie tylko sprzyjają nabywaniu nowej wiedzy, lecz także przyczyniają się do kreowania postaw, rozbudzania empatii oraz poznawania siebie i otaczającego świata. W dzisiejszych czasach postępu i technologii ludzie wpatrzeni w ekrany komputerów zapominają o otaczającej ich rzeczywistości oraz znaczeniu problemu jakim jest codzienna dewastacja natury. „Potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego jest wynikiem uświadomienia szerokiej rzeszy ludzi o zagrożeniach, jakie niesie cywilizacja oraz różne formy jej działalności” Edukacja przyrodnicza w przedszkolu w dużym stopniu może przyczynić się do ograniczenia tego zjawiska, ponieważ już od najmłodszych lat pobudza w dzieciach wrażliwość i świadomość, która przyczyni się do poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat roślin i zwierząt, co będzie skutkowało racjonalnym korzystaniem z dóbr przyrody oraz dążeniem do walki o środowisko. Dziecko musi poznać przyrodę, aby nauczyło się ją szanować. Na etapie przedszkolnym uczeń z natury jest nią zainteresowany. Wiadomości które przyswaja odpowiadają sposobowi jego myślenia. Kilkulatek z przyjemnością dokonuje obserwacji, a kontakt z żywą naturą daje mu ogromną dawkę pozytywnych wrażeń i emocji. Przedszkole powinno stwarzać dzieciom możliwość poznania przyrody poprzez obserwację zjawisk w niej zachodzących, zwierząt i roślin. Poprzez aktywny kontakt z naturą w dzieciach wykształcą się odpowiednie postawy, a co więcej zrozumieją one rolę jaką człowiek pełni w przyrodzie. Temat mojej pracy wynika z osobistych zainteresowań oraz aktualności problemu jakim są zagrożenia dla środowiska płynące z braku świadomości u ludzi. Uważam, że edukacja przyrodnicza odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju człowieka, a świat dzikiej natury przyciąga swoją tajemniczością, którą dziecko pragnie odkrywać. Rolą nauczyciela jest wskazanie mu drogi, aby świadomie i odpowiedzialnie mógł ją poznać i chronić. W swojej pracy postanowiłam także poruszyć problematykę rozwoju emocjonalnego. Duża część dzieci ma kłopoty z wyrażaniem emocji. Poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy na zajęciach edukacji przyrodniczej można to zmienić. Opracowany przeze mnie projekt ma za zadanie rozbudzić w dzieciach wrażliwość na przyrodę oraz poprzez doświadczanie wielozmysłowe i samodzielne dochodzenie do wiedzy rozwijać w nich zainteresowanie naturą, a także wspierać rozwój emocjonalny. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.
44. Wykorzystanie gier i zabaw do rozbudzania zainteresowań matematycznych dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest możliwość rozbudzania zainteresowań matematycznych poprzez wykorzystanie gier i zabaw. Działania na podstawie projektu działań edukacyjnych skierowane są do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie uzasadniłam wybór tematu oraz przedstawiłam strukturę pracy. W części wyjaśniającej problematykę pracy w świetle literatury zaczęłam od opisania sylwetki rozwojowej dziecka w wieku szkolnym. Uwzględniłam w niej rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny oraz moralny. Wyjaśniłam, jak w tym wieku przebiega ten proces, oraz opisałam najważniejsze zmiany zachodzące w psychice dziecka, które mają znaczenie w kontekście tematu pracy. Opisałam również, z jakich cech powinno się składać zainteresowanie, a także jak przebiega ono u dzieci. Jednocześnie skupiłam uwagę na działaniach nauczyciela, które przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań u dzieci, co było kluczowe dla projektowania działań. Następnie przeszłam do roli gier i zabaw w procesie uczenia się. Omówiłam różnice pomiędzy tymi aktywnościami, a także ich użyteczność podczas nauczania matematyki. Ponadto określiłam, jakie znaczenie mają zabawy, zwłaszcza dla dzieci w I klasie szkoły podstawowej. Dalej opisałam istotę edukacji matematycznej na pierwszym etapie kształcenia – jej cele i założenia, a także umiejętności, które powinien posiadać uczeń po ukończeniu tego etapu nauczania. Odniosłam się też do teorii konstruktywistycznej podczas działań w tym obszarze. Wskazałam potrzebę wykorzystywania tego podejścia w czasie prowadzenia zajęć tego typu. Wszystkie zagadnienia rozpatrzyłam w kontekście rozbudzania zainteresowań matematycznych u dzieci. W drugim rozdziale przedstawiłam swój projekt działań edukacyjnych „Matematyka to nie tylko 2+2”. Głównym celem i zakładanym efektem tego projektu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych u dzieci z wykorzystaniem gier i zabaw. Uzasadniłam dobór wybranych strategii oraz metod wykorzystanych do zrealizowania postawionego celu. Opisałam także dwa modele zajęć: konstruktywistyczny oraz dzień aktywności, na których opierają się opracowane przeze mnie scenariusze. Projekt składa się z trzech scenariuszy, które zawarłam w drugim podrozdziale. Każdy z nich dotyczy zainteresowania dzieci matematyką poprzez wykorzystanie jej w działaniach obecnych w codziennym życiu. Z tego względu pierwszy z nich opiera się na ważeniu, kolejny na dokonywaniu pomiarów, natomiast ostatni skupia uwagę na figurach geometrycznych i ich zastosowaniu w otaczającej rzeczywistości. Opisałam także kontekst sytuacyjny, placówkę i grupę wiekową, z którą współpracowałam podczas realizacji działań. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący teoretycznych podstaw ewaluacji pracy nauczyciela. Opisałam ją jako proces, który powinien być obecny w działaniach nauczyciela, aby poprawić jakość i efektywność wykonywanych czynności. Krótko przedstawiłam kryteria własn
45. Kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni na zajęciach w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni. Problematyka pracy dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, a konkretnie dzieci 5-letnich. W niniejszej pracy wspomagam się obszarami z zakresu edukacji polonistycznej oraz obszaru emocjonalnego wyodrębnionego w podstawie programowej. Obszary te uważam za pomocne w rozwinięciu problematyki mojej pracy, ponieważ baśnie przeze mnie wykorzystane poruszają problematykę relacji z innymi ludźmi, oraz pobudzają ciekawość literacką u dzieci.
46. Wykorzystanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego dziecka na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wykorzystanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego dziecka na przykładzie projektu działań edukacyjnych. Moja praca dotyczy rozwoju poznawczego dziecka w klasie II szkoły podstawowej. Głównie skupiłam się obszarze edukacji matematycznej, ponieważ jest to ważny aspekt kształcenia, a uczniowie mają niewystarczające umiejętności w tym zakresie. Moim celem nadrzędnym jest rozwój poznawczy dziecka poprzez wykorzystanie gier planszowych. Gry planszowe są narzędziem edukacyjnym i jednocześnie zabawą. Są pomocne w doskonaleniu poprawnego komunikowania oraz w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich. W ramach projektu uczniowie będą mogli zdobyć i poszerzyć swoją wiedze oraz odkryć własne możliwości twórcze. Gry planszowe wpływają korzystnie na rozwijanie umiejętności życiowych dzieci, ponieważ pobudzają wyobraźnię, uczą współpracy, doskonalą logiczne myślenie, przewidywanie, podejmowanie decyzji, a także uczą ponoszenia odpowiedzialności. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i netografii. We wstępie uzasadniłam wybór problematyki i opisałam strukturę pracy. Pierwszy rozdział to część teoretyczna, składa się z trzech podrozdziałów. Zawarłam w nim rozwój poznawczy dziecka w wieku wczesnoszkolnym, konstruktywistyczne podejście do edukacji dziecka, a także możliwości wykorzystania gier planszowych na zajęciach edukacyjnych. W rozdziale drugim przedstawiłam własny projekt edukacyjny „W świecie gier planszowych”. Wyodrębniłam cel główny, którym jest rozwój poznawczy dziecka poprzez wykorzystanie gier planszowych. Uzasadniłam dobór celu, strategii, metod i technik, opisałam zakładane efekty oraz model, zgodnie z którymi zaprojektowane są kolejne scenariusze. Na projekt składają się 4 scenariusze zajęć, które zawarłam w drugim podrozdziale drugiej części. W zakończeniu drugiego rozdziału opisałam kontekst własnych działań edukacyjnych, czyli krótki opis Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie oraz charakterystykę klasy, w której został przeprowadzony projekt. Trzecia część pracy dotyczy ewaluacji projektu działań edukacyjnych i składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale poddałam analizie definicje, rodzaje, techniki i etapy ewaluacji, nawiązując do literatury. Odnosi się on do refleksji, która powinna towarzyszyć nauczycielowi podczas pracy oraz istoty ewaluacji w jego działaniu. W drugim podrozdziale krótko przedstawiłam kryteria własnej ewaluacji. Przyjęłam rolę refleksyjnego praktyka i z tej perspektywy dokonałam ewaluacji zajęć. Posłużyłam się metodą projektów oraz poddałam analizie zarówno działania własne, jak i dzieci. W zakończeniu pracy przedstawiłam podsumowanie projektu własnych działań edukacyjnych oraz całej pracy. Podjęłam w nim również próbę wyprowadzenia wniosków dla przyszłej pracy w zawodzie nauczyciela. Po zakończeniu zaprezentowałam bibliografię i netografię.
47. Wykorzystanie zabaw w procesie budowania prawidłowych relacji rówieśniczych na zajęciach w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wykorzystanie zabaw w procesie budowania prawidłowych relacji rówieśniczych na zajęciach w klasie I. Problematyka odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze społecznym natomiast działania związane z projektem edukacyjnym lokowane są w obszarach edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej zgodnie z Podstawą Programową dotyczącą edukacji wczesnoszkolnej. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Treści zawarte w rozdziale pierwszym odnoszą się do problematyki pracy znajdującej się w literaturze przedmiotu. Opisuję wymieniając charakterystyczne cechy rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie emocjonalnym, społecznym, moralnym i fizycznym. W rozdziale teoretycznym podkreślam istotę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej uwzględniając proces tworzenia się grup, a także nawiązując do różnorakich relacji występujących w społeczeństwie szkolnym. Wymieniam i opisuję czynniki wpływające na powstające kontakty międzyludzkie. Charakteryzuję znaczenie przyjaźni w życiu dziecka dla jego dalszego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie. Na tym etapie pracy zwróciłam uwagę na zabawy występujące w procesie edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Opisuję istotę zabaw dla rozwoju dziecka nawiązując do tworzenia prawidłowych relacji z rówieśnikami. W oparciu o literaturę przedmiotu zgłębiłam definicję zabawy, a także wymieniam charakterystyczne cechy owej aktywności. Wymieniam rodzaje zabaw występujących w życiu dziecka, wyjaśniam różnicę pomiędzy zabawą, a grą. Zaznaczam istotę zabawy w procesie adaptacji dziecka pomiędzy okresem przedszkolnym, a wczesnoszkolnym. Drugi rozdział mojej pracy odnosi się do projektu działań edukacyjnych „Bądź przyjacielem”, którego celem jest kształtowanie umiejętności budowania udanych relacji rówieśniczych poprzez wykorzystanie zabaw dydaktycznych. Projekt oparty jest o teorię konstruktywistyczną, która zakłada samodzielną pracę dziecka, pozwalającą na podejmowanie różnorodnych działań ułatwiających budowanie własnej wiedzy. Zaplanowane zajęcia zawarte są w czterech scenariuszach opartych na metodzie projektów. Przedstawiam kontekst sytuacyjny realizacji projektu działań edukacyjnych „Bądź przyjacielem”, opisując placówkę, w której odbyłam praktykę dyplomową.Ostatni rozdział mojej pracy to ewaluacja własnych działań edukacyjnych. Czynność ta jest niezbędna w przyszłej pracy pedagoga, pozwala na ocenę jakości pracy, formułowanie wniosków na przyszłość. Ułatwia podnoszenie efektywności pracy nauczyciela. Zakończenie pracy prezentuje wnioski formułowane na podstawie analizy przeprowadzonych działań edukacyjnych. Oceniam własne kompetencje w oparciu o literaturę przedmiotu.
48. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas zabaw sportowych na zajęciach w klasie III dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas zabaw sportowych na zajęciach w klasie III. Obszar pracy lokuje się w edukacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale również odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze społecznym i fizycznym, gdyż kształtowane będą umiejętności społeczne wychowanka za pomocą zabaw ruchowych.W pierwszej części pracy, analizując literaturę przedmiotu, dokonałam analizy terminu „zespół” i zwróciłam uwagę na jego różnorodność. Kontynuując ten wątek, opisałam uwarunkowania zespołu rówieśniczego, zestawiając ze sobą pojęcie grupy i zespołu, jak również zwróciłam uwagę na konieczność występowania interakcji miedzy dziećmi, które są nieodzownym elementem funkcjonowania w placówce szkolnej. W oparciu o literaturę przedmiotu ukazuję, jaką rolę odgrywa w tym procesie nauczyciel, jaka jest różnica między grupą a zespołem i jakie korzyści płyną ze zgranego zespołu klasowego. Rozdział pierwszy kończy się ukazaniem znaczenia zabaw ruchowych dla rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym.W drugim rozdziale mojej pracy dokonuję prezentacji projektu działań edukacyjnych „Zespół Marzeń”. Celem projektu jest kształtowanie pracy zespołowej oraz stworzenie tytułowego „Zespołu Marzeń”. Zaplanowane zajęcia ujęłam w sześciu scenariuszach zajęć, jest to rozbudowana forma, ponieważ analizując literaturę, wybrałam do pracy z dziećmi metodę projektów. Trzeci rozdział opiera się na dokonaniu ewaluacji własnych działań. Ewaluacja jest procesem służącym podnoszeniu jakości działań edukacyjnych. W pierwszej części tego rozdziału, dokonałam analizy teoretycznej tego procesu, następnie opisałam i scharakteryzowałam proces ewaluacji. Przytoczyłam różnorodne definicje przywołanego procesu, następnie wyodrębniłam metody, techniki oraz etapy przeprowadzania ewaluacji. Przygotowanie teoretyczne ułatwiło mi wykonanie rzetelnego podsumowania własnych działań edukacyjnych.Dokonałam oceny i analizy przeprowadzonych działań, ale również przeprowadziłam analizę aktywności dzieci. Zakończenie pracy zawiera wnioski oraz refleksje dotyczące działań edukacyjnych, jak i analizę przeprowadzonych działań i ocenę nabytych umiejętności kluczowych w pracy nauczyciela.
49. Uwarunkowania zawodowego spełniania się absolwentów kierunku pedagogika. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca skupia się na problematyce związanej z uwarunkowaniami zawodowego spełniania się absolwentów kierunku pedagogika. w pierwszym rozdziale swojej pracy starałam się scharakteryzować edukację zawodową w kontekście gospodarki opartej o wiedzę (GOW). W tym miejscu skupiłam się na scharakteryzowaniu GOW oraz zdefiniowaniu jej głównych kierunków rozwoju, zmian systemu edukacyjnego, które wpływają na wykształcenie nowego profilu pracownika, pokazaniu postulatów wpływających na reorganizację systemu edukacyjnego a także przedstawieniu priorytetów strategicznych istotnych z punktu widzenia jakości kształcenia zawodowego. W ramach niniejszego rozdziału, na podstawie dostępnej literatury, przedstawiłam istotę i rodzaje edukacji zawodowej z punktu widzenia różnych autorów a także wyszczególniłam różnorodne formy kształcenia zawodowego. W trzecim paragrafia I rozdziału zaś na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego scharakteryzowałam cele edukacji w szkole wyższej, efekty kształcenia oraz kwalifikacje nabywane w ramach studiów I i II stopnia. Następnie przedstawiłam charakterystykę edukacji zawodowej zarówno w ujęciu europejskim jak i krajowym gdzie skupiłam się na programach takich jak ERAZMUS i LEONARDO DA VINCI. W ostatnim paragrafie tego rozdziału skupiłam się na opisaniu oczekiwanych kwalifikacjach absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Drugi rozdział pracy dotyczy kompetencji absolwentów pedagogiki w ujęciu progresywnym. Rozdział ten zawiera syntetyczne ujęcie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, opis oczekiwanych kompetencji pedagogicznych na rynku pracy oraz charakterystykę doskonalenia i awansu zawodowego pedagogów. Rozdział ten jest kluczowy ponieważ zawarte w nim treści merytoryczne stanowią podstawy dla prowadzonych czynności badawczych, opisywanych w kolejnych częściach pracy. Trzeci rozdział pracy skoncentrowany jest na opisie metodologicznych podstaw badań własnych. W tej części zdefiniowałam problem badawczy, określiłam cel poznawczy, teoretyczny i praktyczny pracy badawczej a także dokładnie zdefiniowałam zmienne i wskaźniki badawcze. Ponadto omówiłam metodę i techniki badawcze, które zastosowałam w takcie zbierania danych będących przedmiotem analizy a także scharakteryzowałam badaną populację. Ostatni rozdział ma charakter empiryczny. W rozdziale tym przedstawiłam wyniki badań własnych. Zebrane informacje dotyczą kompetencji badanych absolwentów w kontekście aktywności zawodowej oraz czynników, które wpływają na uwarunkowania zawodowego spełniania się absolwentów kierunku pedagogika, a tym samym informacje te są podstawą do podjęcia próby odpowiedzi na zawarte w tytule pracy pytanie badawcze. W zakończeniu, będącym integralną częścią czwartej części pracy, przedstawiam swoje wnioski mające źródło w wynikach przeprowadzonych badań.
50. Rozwiązywanie problemów jako sposób przygotowania dzieci 5-letnich do zdrowego stylu życia. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy licencjackiej "Rozwiązywanie problemów jako sposób przygotowania dzieci 5-letnich do zdrowego stylu życia." jest wyposażenie dzieci pięcioletnich w wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz w umiejętności, które wspomogą ich w dokonywaniu adekwatnych doń wyborów w przyszłości. We wstępie streszczam moją pracę oraz określam jej problematykę, a także przedstawiam inspiracje, które towarzyszyły mi w trakcie jej pisania. W pierwszym rozdziale dokonuję szczegółowej analizy literatury przedmiotu, dotyczącej tematu mojej pracy. Opisuję więc szczegółowo cele oraz zadania edukacji zdrowotnej, a także jej obszar jako dyscypliny naukowej. Poruszam również temat podziału jej praktykowania, w zależności od koncepcji. Pod koniec tego rozdziału zagłębiam się w psychologię rozwoju człowieka, wyszczególniając cechy adekwatne dla pięciolatka. W drugim rozdziale mojej pracy licencjackiej prezentuję teoretyczny aspekt teorii konstruktywistycznej, a w szczególności modeli nauczania, na których wzorowałam opracowane przeze mnie scenariusze. W dalszej części prezentuję projekt edukacyjny "Zawsze zdrowy" oraz opisuję kontekst sytuacyjny własnej działalności pedagogicznej, w trakcie jego realizowania. W ostatnim rozdziale zagłębiam się w teoretyczny aspekt ewaluacji pracy nauczyciela. Następnie przyjmuję rolę refleksyjnego praktyka i dokonuję ewaluacji własnej pracy, jako pedagoga. W zakończeniu podsumowuję całość pracy, a także swoich kompetencji, jako nauczyciela.
51. Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest "Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu". Problematyka ulokowana jest w obszarze poznawczym, społecznym, fizycznym oraz emocjonalnym rozwoju dziecka. Po rozpoznaniu i analizie zebranych materiałów przygotowałam projekt działań edukacyjnych „ Z samodzielnością nam do twarzy” przewidziany do realizacji w grupie 4- latków. Projekt w całości bazuje na założeniach i celach edukacji przedszkolnej, a także na współczesnych odkryciach naukowych, został on zrealizowany podczas praktyki dyplomowej.Praca ma formę projektową, złożona jest ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia i bibliografii. W pierwszym rozdziale w oparciu o literaturę przedmiotu definiuję istotne dla tej tematyki pojęcia. Charakteryzuje rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, rozważając aspekt emocjonalny, fizyczny oraz społeczny. Podjęłam próbę wyjaśnienia takich pojęć jak rozwój człowieka oraz wiek przedszkolny. W rozdziale tym poruszyłam kwestię rozwoju mowy dziecka we wspomnianym okresie. Skoncentrowałam się również na terminach dotyczących samodzielności oraz różnych jej rodzajów. Dokonałam przeglądu teorii, w której wymienione zostały obszary samodzielności oraz etapy jej uzyskiwania przez najmłodszych. W pracy opisuję także działania osób dorosłych, które mogą wspierać, bądź demobilizować dzieci w procesie nabywania przez nich samodzielności. Planując założenia projektu przyjęłam perspektywę konstruktywistyczną. Skonstruowane zajęcia zapisałam w trzech scenariuszach, które oparte są na modelu dnia aktywności w ujęciu G. Trelińskiego. Wszystkie założone przeze mnie efekty kształcenia przedstawione są w formie uszczegółowionych celów zgodnie z przyjętą w tym projekcie taksonomią Blooma. W ostatniej części mojej pracy przeprowadzam ewaluację własnych działań pedagogicznych. Odwołując się do teorii wymieniam i charakteryzuje różne podziały ewaluacji. Zwracam również uwagę na kompetencje nauczyciela, które pozwolą na profesjonalne zebranie danych oraz ich interpretacje. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiam podstawowe zalety procesu ewaluacji.
52. Zabawy dowolne dziecka 3-letniego z Zespołem Downa w placówce przedszkolnej. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W pracy została opisana zabawa dowolna dziecka trzyletniego z Zespołem Downa w placówce przedszkolnej. Pierwszy rozdział zawiera najważniejsze pojęcia, które są niezbędne dla poruszonego problemu. Następny rozdział jest oparty na analizie literatury przedmiotu i wprowadza w problematykę badawczą. Przedstawia on rozwój dziecka z Zespołem Downa, rolę rodziny i przedszkola w procesie kształtowania zainteresowań dziecka. Opisana jest też historia zabawy i zabawek oraz jaki wpływ wywierają w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W pracy przedstawiono także obserwacje badanych osób oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
53. Postawy trzech pokoleń uczniów szkoły średniej wobec nauki szkolnej i wiedzy. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca magisterska przedstawia poglądy badanych na temat postaw i wiedzy szkolnej z perspektywy ucznia szkoły średniej. W pierwszym rozdziale objaśniono najważniejsze pojęcia, które są konieczne dla zrozumienia poruszanego problemu. Drugi rozdział, został poświęcony na analizę literatury przedmiotu. Stanowi wprowadzenie w problematykę badawczą Kolejny rozdział przedstawia metodologie badań. W badaniu wzięły udział trzy osoby w wieku 20 lat, 50 lat i 80 lat. Wykorzystaną metodą do badania postaw względem nauki szkolnej i wiedzy uczniów szkoły średniej jest wywiad. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wyniki i analizę badań własnych
54. Praca pedagoga szkolnego z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy naukowej jest ukazanie działań pedagoga szkolnego z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwsze trzy stanowią część teoretyczną. Zawarte w nich informacje dotyczą szkoły jako środowiska funkcjonowania uczniów, zawodu pedagoga szkolnego oraz zaburzeń w zachowaniu, z uwzględnieniem ich specyfiki, klasyfikacji oraz uwarunkowań związanych z ich powstawaniem – biologicznych i środowiskowych. Część metodologiczna – czyli rozdział czwarty – to opis strategii badawczych, metod, technik i narzędzi. W rozdziale piątym pojawiają się wyniki badań własnych, które dotyczą opisu przypadków pedagogów szkolnych w oparciu o wywiady jakościowe.
55. Doświadczenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest opis doświadczeń nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zostały opisane zagadnienia związane z osobą nauczyciela, jego kompetencjami i zadaniami oraz ze specyfiką edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział drugi zawiera kwestie związane z tematyką specyficznych trudności w uczeniu się, a dokładniej z ich definiowaniem w literaturze przedmiotu, uwarunkowaniami, typologią i symptomatyką. W rozdziale trzecim skupiono się na pracy nauczyciela z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, dotyczącej diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki. W rozdziale czwartym opisano podstawy metodologiczne badań własnych, których wnioski zawarte zostały w rozdziale piątym.
56. Opinie studentek pedagogiki i medycyny na temat aborcji dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy było zbadanie opinii studentek pedagogiki oraz medycyny na temat aborcji oraz ustalenie, czy występują jakieś istotne różnice w opiniach między nimi. Grupy te zostały ze sobą zestawione ze względu na różny sposób patrzenia na człowieka w medycynie i pedagogice. Wstęp do tych badań stanowią rozważania teoretyczne, przegląd badań opinii społecznej na temat aborcji oraz rozstrzygnięcia metodologiczne. Badania prowadzone były za pomocą autorskiej ankiety. Respondenci odpowiadali na pytania za pośrednictwem ankiety umieszczonej w Internecie. W badaniu wzięły udział 402 osoby: 195 studentek medycyny i 207 studentek pedagogiki. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że studentki medycyny przejawiają bardziej liberalną postawę względem aborcji niż studentki pedagogiki oraz ogół społeczeństwa (biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS). Z kolei studentki pedagogiki wykazują mniej liberalną postawę wobec aborcji niż studentki medycyny, ale bardziej liberalną niż ogół społeczeństwa. Tendencja ta nie sprawdziła się tylko w przypadku, gdy powodem aborcji miałoby być urodzenie się dziecka z poważną niepełnosprawnością fizyczną jak np. brak nóg lub gdy dziecko miałoby się urodzić z poważnym obciążeniem genetycznym, takim jak np. zespół Downa. W tych przypadkach studentki pedagogiki wykazują się bardziej konserwatywną postawą niż ogół społeczeństwa.
57. Praca wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest opisanie pracy wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie, ukazać sposoby pracy nauczycieli z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Ukazać jak złożona jest praca nauczyciela wychowawcy, z iloma osobami musi on współpracować, a także jak istotna jest współpraca z rodzicami ucznia. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na przestudiowaniu literatury dotyczącej zaburzeń w zachowaniu. W pracy umieszczono opis najpowszechniejszych zaburzeń takich jak: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Aspergera i fobia szkolna. W części metodologicznej pracy, dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badan własnych, dokonano w niej opisu przypadków, na podstawie przeprowadzonych wywiadów.
58. Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Temat pracy magisterskiej brzmi : „ Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli ”. Celem niniejszej pracy jest poznanie opinii emerytowanych nauczycieli na temat budowania autorytetu nauczyciela. Badania przeprowadzono z osobami, które nauczały w latach 70. XX wieku. W pracy tej ukazano najważniejsze czynniki wpływające na zyskanie miana autorytetu przez nauczyciela dawniej i w czasach obecnych. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych aspektów pracy. Zawarte są w nim podstawowe pojęcia, a także ukazana jest krytyczna analiza literatury. Rozdział drugi opisuje problematykę badawczą. Znajdują się w nim informację na temat kształcenia nauczycieli od 1918 r. oraz kształtowania się autorytetu. Ukazana jest również rola szkoły w wychowywaniu młodego pokolenia, a także współpraca z rodzicami, która jest niezbędna niezależnie od mijających czasów. Kolejny rozdział dotyczy metodologii oraz organizowania badań własnych. Odpowiednio ułożony cel, problemy, metody, strategie przyczyniają się do prawidłowego przeprowadzenia pracy badawczej. Ostatni rozdział obejmuje analizę badań własnych. Można w nim znaleźć charakterystykę osób badanych oraz opinię na temat czynników i przemian autorytetu nauczyciela.
59. Funkcjonowanie rodziny po narodzinach pierwszego dziecka dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest najważniejszym elementem w życiu każdego człowieka. W niej się rodzimy, dorastamy, przeżywamy osobiste wzloty i upadki, po czym ze zdobytym doświadczeniem, wzorcami oraz wartościami, które zostały nam przekazane w domach rodzinnych, zakładamy własną oddzielnie funkcjonującą podstawową jednostkę społeczną. To, w jaki sposób nasza rodzina będzie funkcjonowała, zależy od tego, jakie wartości zostały nam przekazane przez rodziców, jakimi postawami charakteryzowali się nasi opiekunowie oraz jakie style wychowania stosowane były w naszych domach rodzinnych. Funkcje rodziny są nieodłącznym elementem jej istnienia. Każda faza cyklu życia rodziny wyróżnia się innymi zmianami. Rodzina w ciągu swojego istnienia narażona jest na wiele wydarzeń, które mogą zmienić jej funkcjonowanie, ponieważ jest to grupa poddawana dynamicznym procesom przemian. Za jedno ze znaczących wydarzeń w cyklu życia rodziny uznaje się narodziny pierwszego dziecka. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu funkcjonowania rodziny po narodzinach pierwszego dziecka. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu rodziny po pojawieniu się na świecie pierwszego dziecka. Moje badania ukazują, jak rodzina pełniła poszczególne funkcje przed narodzinami dziecka oraz w jaki sposób te same funkcje pełnione są po przyjściu dziecka na świat. Przeprowadzając badania posłużyłam się techniką wywiadu oraz stworzyłam własne dyspozycje do wywiadu. Zaprezentowane w pracy dane stanowią analizę odpowiedzi uzyskanych od czterech różnych rodzin. Badane przeze mnie rodziny to: dwa małżeństwa z wieloletnim stażem, jedno młode małżeństwo oraz para planująca zawarcie związku małżeńskiego. Wszystkie rodziny posiadają jedno dziecko i pochodzą z powiatu wołowskiego, a ich dane zostały zmienione. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale podjęłam próbę zdefiniowania kluczowych dla pracy pojęć, są to między innymi: „rodzina”, „funkcje rodziny”, „typy rodzin”. W rozdziale tym skupiłam się szczególnie na najistotniejszym dla mnie elemencie, jakim są funkcje rodziny. Wymieniłam ich typologie prezentowane przez różnych badaczy. Opisałam także ich specyfikę oraz wskazałam na różnice w funkcjonowaniu rodziny dawniej i współcześnie. W drugim rozdziale natomiast skupiłam się na pojęciach: „role społeczne”, „rodzicielstwo”, „macierzyństwo” i „ojcostwo”. Podejmowane tematy dotyczą między innymi postaw rodzicielskich, roli rodzicielskiej, a także stylów wychowania. Trzeci rozdział zawiera opis badań Karoliny Kuryś, które ukazują rodzinę wobec przyjścia na świat pierwszego dziecka. Czwarty rozdział został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Zostały w nim sformułowane następujące elementy: cel pracy, przedmiot badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metoda, technika oraz narzędzie badawcze. Analiza moich badań została zamieszczona w rozdziale piątym. Zawarłam w nim fragmenty wypowiedzi rozmówców oraz rozmówczyń wraz z
60. Postawy rodzicielskie samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opis występowania poszczególnych postaw rodzicielskich u samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci. Rodziny niepełne stanowią coraz większą część wszystkich rodzin w naszym społeczeństwie. Postawy rodzicielskie mają znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, dlatego jest to ważny i warty zbadania wątek. Poznawanie problemów rodzin niepełnych jest istotne, aby móc lepiej planować dla nich pomoc. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie dostępnej literatury na temat rodziny, jej struktury, typów oraz funkcji. Dalsza część pracy dotyczy opisu postaw rodzicielskich. W trzeciej części pracy opisano podstawy metodologiczne badań własnych. W części empirycznej dokonano opisu badanych przypadków i analizy wyników badań własnych.