wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Opinie studentek pedagogiki i medycyny na temat aborcji dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy było zbadanie opinii studentek pedagogiki oraz medycyny na temat aborcji oraz ustalenie, czy występują jakieś istotne różnice w opiniach między nimi. Grupy te zostały ze sobą zestawione ze względu na różny sposób patrzenia na człowieka w medycynie i pedagogice. Wstęp do tych badań stanowią rozważania teoretyczne, przegląd badań opinii społecznej na temat aborcji oraz rozstrzygnięcia metodologiczne. Badania prowadzone były za pomocą autorskiej ankiety. Respondenci odpowiadali na pytania za pośrednictwem ankiety umieszczonej w Internecie. W badaniu wzięły udział 402 osoby: 195 studentek medycyny i 207 studentek pedagogiki. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że studentki medycyny przejawiają bardziej liberalną postawę względem aborcji niż studentki pedagogiki oraz ogół społeczeństwa (biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS). Z kolei studentki pedagogiki wykazują mniej liberalną postawę wobec aborcji niż studentki medycyny, ale bardziej liberalną niż ogół społeczeństwa. Tendencja ta nie sprawdziła się tylko w przypadku, gdy powodem aborcji miałoby być urodzenie się dziecka z poważną niepełnosprawnością fizyczną jak np. brak nóg lub gdy dziecko miałoby się urodzić z poważnym obciążeniem genetycznym, takim jak np. zespół Downa. W tych przypadkach studentki pedagogiki wykazują się bardziej konserwatywną postawą niż ogół społeczeństwa.
62. Praca wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest opisanie pracy wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie, ukazać sposoby pracy nauczycieli z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Ukazać jak złożona jest praca nauczyciela wychowawcy, z iloma osobami musi on współpracować, a także jak istotna jest współpraca z rodzicami ucznia. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na przestudiowaniu literatury dotyczącej zaburzeń w zachowaniu. W pracy umieszczono opis najpowszechniejszych zaburzeń takich jak: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Aspergera i fobia szkolna. W części metodologicznej pracy, dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badan własnych, dokonano w niej opisu przypadków, na podstawie przeprowadzonych wywiadów.
63. Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Temat pracy magisterskiej brzmi : „ Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli ”. Celem niniejszej pracy jest poznanie opinii emerytowanych nauczycieli na temat budowania autorytetu nauczyciela. Badania przeprowadzono z osobami, które nauczały w latach 70. XX wieku. W pracy tej ukazano najważniejsze czynniki wpływające na zyskanie miana autorytetu przez nauczyciela dawniej i w czasach obecnych. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych aspektów pracy. Zawarte są w nim podstawowe pojęcia, a także ukazana jest krytyczna analiza literatury. Rozdział drugi opisuje problematykę badawczą. Znajdują się w nim informację na temat kształcenia nauczycieli od 1918 r. oraz kształtowania się autorytetu. Ukazana jest również rola szkoły w wychowywaniu młodego pokolenia, a także współpraca z rodzicami, która jest niezbędna niezależnie od mijających czasów. Kolejny rozdział dotyczy metodologii oraz organizowania badań własnych. Odpowiednio ułożony cel, problemy, metody, strategie przyczyniają się do prawidłowego przeprowadzenia pracy badawczej. Ostatni rozdział obejmuje analizę badań własnych. Można w nim znaleźć charakterystykę osób badanych oraz opinię na temat czynników i przemian autorytetu nauczyciela.
64. Funkcjonowanie rodziny po narodzinach pierwszego dziecka dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest najważniejszym elementem w życiu każdego człowieka. W niej się rodzimy, dorastamy, przeżywamy osobiste wzloty i upadki, po czym ze zdobytym doświadczeniem, wzorcami oraz wartościami, które zostały nam przekazane w domach rodzinnych, zakładamy własną oddzielnie funkcjonującą podstawową jednostkę społeczną. To, w jaki sposób nasza rodzina będzie funkcjonowała, zależy od tego, jakie wartości zostały nam przekazane przez rodziców, jakimi postawami charakteryzowali się nasi opiekunowie oraz jakie style wychowania stosowane były w naszych domach rodzinnych. Funkcje rodziny są nieodłącznym elementem jej istnienia. Każda faza cyklu życia rodziny wyróżnia się innymi zmianami. Rodzina w ciągu swojego istnienia narażona jest na wiele wydarzeń, które mogą zmienić jej funkcjonowanie, ponieważ jest to grupa poddawana dynamicznym procesom przemian. Za jedno ze znaczących wydarzeń w cyklu życia rodziny uznaje się narodziny pierwszego dziecka. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu funkcjonowania rodziny po narodzinach pierwszego dziecka. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu rodziny po pojawieniu się na świecie pierwszego dziecka. Moje badania ukazują, jak rodzina pełniła poszczególne funkcje przed narodzinami dziecka oraz w jaki sposób te same funkcje pełnione są po przyjściu dziecka na świat. Przeprowadzając badania posłużyłam się techniką wywiadu oraz stworzyłam własne dyspozycje do wywiadu. Zaprezentowane w pracy dane stanowią analizę odpowiedzi uzyskanych od czterech różnych rodzin. Badane przeze mnie rodziny to: dwa małżeństwa z wieloletnim stażem, jedno młode małżeństwo oraz para planująca zawarcie związku małżeńskiego. Wszystkie rodziny posiadają jedno dziecko i pochodzą z powiatu wołowskiego, a ich dane zostały zmienione. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale podjęłam próbę zdefiniowania kluczowych dla pracy pojęć, są to między innymi: „rodzina”, „funkcje rodziny”, „typy rodzin”. W rozdziale tym skupiłam się szczególnie na najistotniejszym dla mnie elemencie, jakim są funkcje rodziny. Wymieniłam ich typologie prezentowane przez różnych badaczy. Opisałam także ich specyfikę oraz wskazałam na różnice w funkcjonowaniu rodziny dawniej i współcześnie. W drugim rozdziale natomiast skupiłam się na pojęciach: „role społeczne”, „rodzicielstwo”, „macierzyństwo” i „ojcostwo”. Podejmowane tematy dotyczą między innymi postaw rodzicielskich, roli rodzicielskiej, a także stylów wychowania. Trzeci rozdział zawiera opis badań Karoliny Kuryś, które ukazują rodzinę wobec przyjścia na świat pierwszego dziecka. Czwarty rozdział został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Zostały w nim sformułowane następujące elementy: cel pracy, przedmiot badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metoda, technika oraz narzędzie badawcze. Analiza moich badań została zamieszczona w rozdziale piątym. Zawarłam w nim fragmenty wypowiedzi rozmówców oraz rozmówczyń wraz z
65. Postawy rodzicielskie samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opis występowania poszczególnych postaw rodzicielskich u samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci. Rodziny niepełne stanowią coraz większą część wszystkich rodzin w naszym społeczeństwie. Postawy rodzicielskie mają znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, dlatego jest to ważny i warty zbadania wątek. Poznawanie problemów rodzin niepełnych jest istotne, aby móc lepiej planować dla nich pomoc. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie dostępnej literatury na temat rodziny, jej struktury, typów oraz funkcji. Dalsza część pracy dotyczy opisu postaw rodzicielskich. W trzeciej części pracy opisano podstawy metodologiczne badań własnych. W części empirycznej dokonano opisu badanych przypadków i analizy wyników badań własnych.
66. Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli szkół podstawowych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zagrożenia wypaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i porusza wiele zagadnień związanych z nim. Można w niej odnaleźć zarówno informacje na temat samego syndromu wypalenia zawodowego, jak również te, które wiążą się z zawodem nauczyciela i placówką, jaką jest szkoła podstawowa. Wypalenie zawodowe to zagadnienie o dużej wartości poznawczej. Ludzie po długim okresie nadmiernego angażowania się w wykonywanie obowiązków zawodowych, nie widząc oczekiwanych efektów swoich działań, a także z wielu innych przyczyn, odczuwają rezygnację i frustrację. Wszystko to może prowadzić do wypalenia zawodowego. Praca składa się z pięciu części. Pierwsza z nich dotyczy zawodu nauczycielskiego i jego specyfiki oraz zagadnień takich jak: społeczna rola nauczycieli, istota ich kompetencji, czy etyka nauczycielska. Kolejny rozdział wiąże się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Znajdują się w nim takie zagadnienia jak przyczyny, symptomy, etapy rozwoju tego syndromu, jak również pojęcie nadmiernego stresu w zawodzie nauczycielskim, a także kwestia profilaktyki wypalenia zawodowego. Następna część pracy traktuje o szkole podstawowej jako środowisku edukacyjnym. Została w niej przybliżona specyfika tej instytucji, ale także jej zadania i funkcje. Kolejny rozdział pracy dotyczy metodologii badań własnych. Zawiera on określenie przedmiotu i celu badań, jak również problemów badawczych oraz podejścia badawczego. Zostały tam opisane metody i techniki badawcze, które zostały wykorzystane podczas badań, a także dobór próby badawczej. Końcowa część pracy dotyczy fazy badań własnych, gdzie przedstawione oraz przeanalizowane zostały ich wyniki.
67. Kreowanie wizerunku "Kobiety idealnej" przez media społecznościowe wśród młodzieży w okresie adolescencji. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Dynamiczny rozwój technologii oraz ogólny dostęp do Internetu, w którym dostrzec można szeroką ofertę stron dla najmłodszych, sprawiły, iż dziecko korzysta z nich już od najwcześniejszych lat. Z początku, przede wszystkim za sprawą rodziców, którzy uczą go funkcjonowania w Internecie, jednak w miarę rozwoju, ciekawość świata dorastającego człowieka sprawia, iż szybko przyjmuje on nowe technologie, które stają się dla niego naturalnym środowiskiem. Faktem jest, iż współczesny nastolatek nie zna życia bez Internetu, stale dorasta w świecie mediów. Są one dla niego nie tylko “oknem na świat” pozwalającym na poznanie rzeczywistości, ale przede wszystkim środkiem do nieprzerwanego kontaktu z rówieśnikami, będącym niezwykle istotną kwestią w okresie dorastania. Młodzi ludzie poszukują swoich ideałów, pragnąc znaleźć autorytet w drugim człowieku oraz cel, do którego będą dążyć. Media społecznościowe, z których korzystają codziennie, przepełnione są z kolei obrazami kreującymi współcześnie postrzegane piękno. Dotyczy to przede wszystkim wizerunku kobiet. W internecie dostrzec można kilka grup, czy “typów” kobiet promowanych w mediach społecznościowych, których opis znajduje się w niniejszej pracy magisterskiej. Składa się ona z 4 rozdziałów oraz ze wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy jest poświęcony teorii z zakresu mediów społecznościowych, ich defnicji oraz podziału. Umieszczony został w nim również opis okresu adolescencji oraz roli mediów społecznościowych w życiu adolescentów. Rozdział drugi dotyczy wizerunku kobiety w mediach społecznościowych oraz wartości, które w nich prezentuje. Rozdział trzeci to metodologia badań własnych, w której umieszczony został cel badań, przedmiot, metody, a także charakterystyka badanej młodzieży. Rozdział czwarty traktuje o wynikach badań własnych. Tu mieszczono odpowiedzi respondentów.
68. Czynniki wpływające na poczucie zadowolenia osób żyjących w związkach formalnych i nieformalnych. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Na przestrzeni lat związki międzyludzkie ulegają nieustannym przemianom. Wraz z nimi pojawiają się problemy, które nie pozwalają partnerom odnaleźć satysfakcji z tworzonej relacji. Jakość związku wpływa na to, jakie związki budujemy. Motywacją do napisania pracy była ciekawość, czy związki, które obecnie tworzą ludzie przynoszą im poczucie satysfakcji. Tematem mojej pracy były „czynniki wpływające na poczucie zadowolenia z jakości związku partnerów formalnych i nieformalnych. Głównym celem pracy było poznanie determinantów, które mają wpływ na budowanie satysfakcjonującej relacji z partnerem. Niniejsza praca jest złożona z trzech części. Pierwsza z nich zawiera część teoretyczną, w której opisane zostały definicje związków, teorie przedstawiające sposób tworzenia się związków oraz kryteria, które wpływają na budowanie szczęśliwego bądź nieszczęśliwego związku. Druga część zawiera rozdział metodologiczny. Opisane zostały problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. Trzecia część przedstawia opis statystycznego opracowania zebranych danych, wnioski oraz zakończenie.
69. Rozwijanie wyobraźni dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie wybranej literatury dziecięcej. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy jest rozwijanie wyobraźni u dzieci w wieku szkolnym za pomocą wybranej literatury dziecięcej. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, sześciu podrozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz załączonych aneksów – każdy rozdział ma swoją specyfikę i obszar. W pierwszym rozdziale zawarłam charakterystykę psychofizyczną dziecka w wieku wczesnoszkolnym, dokonałam analizy pojęć istotnych w rozważaniu tematu mojej pracy,oraz przedstawiłam w oparciu o literaturę pedeutologiczną obraz nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego. Drugi rozdział dotyczy autorskiego projektu edukacyjnego, opisuję założenia projektu edukacyjnego oraz zamieszczam scenariusze zajęć. Trzeci rozdział poświęcony jest ewaluacji,czyli szczegółowemu opisowi grupy w jakiej swój projekt przeprowadzałam oraz przeprowadzonych przeze mnie zajęć. W podsumowaniu, prezentuję wnioski i dokonuję autoewaluacji swoich działań edukacyjnych w roli nauczyciela. Zaproponowane zajęcia praktyczne, miały na celu rozwijać kreatywność, wrażliwość i wyobraźnie dziecka.
70. Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tytuł mojej pracy licencjackiej nosi nazwę: „Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”. Wybrałam go dlatego, że zwierzęta, są bardzo bliskie mojemu sercu. W szczególności są to psy, które są niesamowicie wiernymi zwierzętami, wnoszą do życia ludzi wiele radości i potrafią być ich bliskimi przyjaciółmi. Oprócz tego są też niezwykle inteligentne, dlatego zajmują wyjątkowe miejsce w animaloterapii, zaraz obok felinoterapii, czy hipoterapii. Celem mojej pracy licencjackiej jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na piękno przyrody. W erze Internetu i elektroniki coraz ciężej jest zachęcić dzieci do korzystania z uroków natury. Dlatego też dogoterapia jest idealnym sposobem na to, aby młode pokolenie dostrzegło piękno przyrody i wykazywało samoczynną chęć przebywania wśród niej. Ponadto nauka opieki nad psami pomoże w ukształtowaniu się samodzielności dzieci oraz prawidłowych zachowań w stosunku do zwierząt. W pierwszym podrozdziale pierwszego rozdziału mojej pracy opisuję sylwetkę psychofizyczną dziecka. Wyjaśniam, czego uczy się ono na poszczególnych etapach nauki w przedszkolu, co powinno umieć oraz jak nauczyciele i rodzice przygotowują je do pójścia do szkoły. Drugi podrozdział skupia się na opisaniu tematu mojej pracy. Wyjaśniam w nim dlaczego dogoterapia jest tak ważnym zagadnieniem dla dzieci, nie tylko tych z niepełnosprawnościami fizycznymi i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jak wskazuje temat mojej pracy, terapia kontaktowa z udziałem psa, może korzystnie wpływać również na dzieci całkowicie zdrowe, które przez natłok codziennych zajęć mogą mieć ograniczony kontakt z przyrodą. W tym przypadku chcę, aby naturalna, wrodzona wrażliwość dziecka została pobudzona i aby umiało ono ją okazywać w stosunku do natury i jej darów. W trzecim podrozdziale zajmuję się sylwetką nauczyciela. Wyjaśniam jaką pełni rolę, jaki powinien być dla dzieci oraz jak ważna jest jego postać w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciel, zaraz po rodzicach jest kolejną osobą, która uczy dziecko świata. Ten mały człowiek powierza mu w całości swoje zaufanie, na które oczywiście nauczyciel musi najpierw zapracować, więc jest to niezwykle odpowiedzialna rola. W literaturze nauczyciel jest bardzo szeroko opisywany, w tym rozdziale przedstawiam więc jak widzą i opisują jego sylwetkę różni autorzy. Drugi rozdział pracy skupia się na projekcie edukacyjnym. W pierwszym podrozdziale opisuję jego pojęcie, wyjaśniam czego dotyczy, skąd się wywodzi oraz co to za metoda. Wymieniam jego cele i etapy. Opisuję również na czym polega mój autorski projekt edukacyjny, który nosi nazwę „W psim świecie”. W kolejnej części podrozdziału znajdują się opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Jest ich pięć, w każdym z nich stosuję metody aktywizujące uczniów, dobieram ciekawe dla dzieci formy pracy i interesujące środki. Wszystkie scenariusze łączą się w jedną całość i mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody dzieci. W o
71. Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako element sprzyjający rozwojowi dzieci. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem niniejsza praca licencjacka pod tytułem Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako elementy sprzyjające rozwojowi dzieci, jest przedstawienie możliwości jakie dają nam zdobycze technologiczne, przy umiejętnym ich wykorzystaniu już w trakcie nauczania przedszkolnego. Składa się ona z trzech rozdziałów, obejmujących zagadnienia tak teoretyczne jak i praktyczne. Rozpoczyna ją wstęp zawierający kilka słów odnośnie aktualnego stanu wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemie nauczania, a także cele projektu. Przedstawiona została sylwetka psychofizyczna dziecka w wieku późnoprzedszkolnym, z wyodrębnieniem rozwoju fizycznego, poznawczego, moralnego i emocjonalno-społecznego. Omówiona została także neurodydaktyka, jako nauka przyjazna mózgowi, doskonale wpisująca się w omawiane zagadnienie. Następnie przedstawione zostały różne stanowiska, odnoszące się do stosowania wysokich technologii w nauczaniu przedszkolnym, związane z tym szanse i zagrożenia, a także wybrane programy i pomoce naukowe służące do realizacji projektu. Poruszony został również temat nauczyciela i jego roli w zmieniającej się szkole, z uwzględnieniem, potencjału jaki za sobą niesie odpowiednie wykształceni z zakresu wykorzystywania nowoczesnych pomocy naukowych w systemie nauczania. Następnie zaprezentowany został projekt edukacyjny z uwzględnieniem teoretycznych rozważań na początku, a następnie przedstawieniem autorskich scenariuszy zajęć zbudowanych w oparciu o omawianą tematykę. Zwrócono uwagę na definicyjne ujęcie ewaluacji, a w dalszej części omówiony został przebieg i warunki realizacji zajęć przeprowadzonych w ramach projektu edukacyjnego. Pod koniec wykonana została autoewaluacja, stanowiąca relację założonych celów w stosunku do uzyskanych efektów kształcenia. Pracę podsumowuje zakończenie zawierające podsumowanie całego projektu. Załączona została bibliografia, netografia a także aneksy.
72. Literatura dziecięca sposobem kształtowania i rozwijania wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
W swojej pracy poruszam tematykę kształtowania i rozwijania wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie literatury dziecięcej. Praca, która ma charakter projektowy składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i aneksów. Podczas opracowywania części teoretycznej pracy odwoływałam się do literatury, głównie z zakresu pedagogiki i psychologii. Skupiłam się na rozwoju dziecka w różnych sferach jego życia, na wyjaśnieniu pojęcia literatura dziecięca i wpływie jej na wyobraźnię oraz na pracy nauczyciela jako znaczącego dorosłego, który wprowadza dziecko w świat literatury. Następnie przygotowałam projekt działań edukacyjnych, który przeznaczony jest do przeprowadzenia w najstarszej grupie przedszkolnej. Sam projekt opierał się na pięciu scenariuszach. Zrealizowałam go z dziećmi podczas praktyki dyplomowej. Ważnym punktem projektu była jego ewaluacja. Najpierw skupiłam się na części teoretycznej ewaluacji. Następnie zebrałam materiały i przeszłam do właściwego procesu, w którym dokonałam analizy pod kątem założonych celów.
73. Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca dotyczy nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. W pracy zastosowana jest metoda nauki przez zabawę. Gry i zabawy są jednymi z najbardziej lubianych przez dzieci form dydaktycznych. Jeżeli nauczyciel właściwie dostosuje zajęcia do wieku uczniów, przygotuje odpowiednie materiały i pomoce edukacyjne, zabawa spełni potrzeby dzieci i przyniesie im radość z zajęć. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, bibliografii i netografii. W rozdziale pierwszym charakteryzuję rozwój dziecka przedszkolnego na podstawie literatury przedmiotu. Rozwijam w tym rozdziale rozwój dziecka rozumiany jako zmiany zachodzące w człowieku zgodnie z określonymi naukowo normami, uwzględniając przy tym indywidualność jednostki. Są to zmiany zarówno psychiczne jak i fizyczne, gdzie zmienia się zarówno psychika dziecka jak i jego sylwetka i postawa, które na kolejnych etapach życia będą się rozwijać i funkcjonować przez resztę życia. W rozdziale drugim prezentuje swój autorski projekt działań edukacyjnych, którego celem jest ukazanie, jak duże znaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym ma nauka przez zabawę. Swoje zajęcia rozpisałam w sześciu scenariuszach opartych na tej właśnie metodzie. Trzeci rozdział jest ewaluacją wewnętrzną moich działań edukacyjnych. Ma ona na celu ukazanie wartości podejmowanych przeze mnie działań, ukazanie mocnych i słabych stron mojego projektu. Podsumowuję w nim doświadczenie, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzenia projektu oraz przedstawiam swoje refleksje i odczucia po zakończeniu projektu.
74. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem pracy licencjackiej jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. Praca ma charakter projektowy. Składa się z rozdziału pierwszego odnoszącego się do sylwetki psychofizycznej dziecka w wieku przedszkolnym. Rozdział pierwszy zawiera również problematykę oraz definiowanie kształtowania i rozwijania kompetencji społecznych dziecka. Kolejnym wątkiem poruszonym w tym rozdziale jest rola nauczyciela, jaką pełni on w instytucji przedszkolnej. W rozdziale drugim przedstawiony jest autorski projekt edukacyjny, jego definiowanie oraz opis mojego autorskiego projektu edukacyjnego. Projekt opiera się na konstruowaniu scenariuszy. Scenariusze odnoszą się do zajęć realizowanych w przedszkolu, w grupie dzieci najmłodszych - trzyletnich. Trzeci rozdział porusza temat ewaluacji projektu edukacyjnego. Zawiera się w nim ujęcie definicyjne ewaluacji oraz szczegółowy opis grupy w której zajęcia były realizowane. Kolejnym wątkiem tego rozdziału jest autoewaluacja, w której następuje weryfikacja całego projektu. W autoewaluacji opisane są wcześniej założone cele oraz ich rezultaty, pomyślne lub nie. Po przeprowadzeniu analizy literatury, przygotowaniu i następnie przeprowadzeniu projektu edukacyjnego wyprowadziłam następujące wnioski: 1. adaptację warunkuje szereg bodźców zewnętrznych, 2. adaptacja to długi proces, który ma szansę na powodzenie o wiele bardziej, gdy dziecko ma domowe podstawy, aby przebrnąć przez niego w zdrowy i sprawny sposób., 3. dzieci stopniowo adaptują się w nowym środowisku.
75. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody projektów w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Przygotowana praca ma charakter projektowy. W jej strukturze wyróżnić można wstęp, trzy rozdziały, zakończenie i zapisy bibliograficzne i netograficzne. W pierwszym z rozdziałów odwołuje się do teoretycznych założeń, które odnoszą się do tematu rozwoju kompetencji kluczowych, metody projektów i dokonuję charakterystyki dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Zwracam uwagę na trzy sfery rozwoju- poznawczego, społecznego i moralnego. Na predyspozycjach i możliwościach dzieci, w tym wieku opieram projekt edukacyjny. Przygotowany projekt ,, Bądź z nami po czystej stronie świata-segreguj odpady” skonstruowany jest w oparciu o ząłożenia metody projektów. Całość składa się z pięciu scenariuszy, które odnoszą się do jednakowej tematyki-segregacji odpadów. Każde zajęcia są zaprojektowane w konstruktywistycznym ujęciu. Angażują uczniów do działania i tworzą z nich badaczy i eksploratorów rzeczywistości. Treści merytoryczne odwołują się do wstępnej wiedzy. Internalizacji wiedzy sprzyja tworzenie sytuacji zaaranżowanych, w taki sposób by zaskakiwały ucznia i doprowadzały do tego, że jest on zaciekawiony podjętym tematem. Zdecydowana większość aktywności bazuje na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy i tworzeniu jej w kontakcie z rówieśnikami. Przygotowując projekt oparty na wstępnej wiedzy zwracam uwagę, na to, aby być gotowym na ewentualne zmiany, które wynikają najczęściej z indywidualnych potrzeb grupy, których nie da się całkowicie przewidzieć na etapie planowania. Trzeci rozdział poświęcony został ewaluacji własnych działań. Refleksja płynąca z dokładnej analizy podjętych aktywności, stanowi dla mnie podstawę do planowania kolejnych zajęć w przyszłości. Wnioski, które udało mi się wypracować są cennymi wskazówkami, które wykorzystam w dalszej praktyce, aby stawała się ona coraz doskonalsza. Zakończenie pracy jest refleksją nad tym jaki wpływ mają zajęcia prowadzone zgodnie z metoda projektów na kształtowanie jednej z kompetencji kluczowych- twórczego rozwiązywania problemów.
76. Wspieranie rozwoju krytycznego myślenia dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wspieranie rozwoju myślenia krytycznego u dzieci. Myślenie krytyczne jest uważane za jedną z umiejętności kluczowych dziecka. Głównym ich założeniem jest przygotowanie jednostki do życia. Toteż od nauczycieli wymaga się by nauczali w sposób otwarty, nie trzymali się sztywnych ram. Uczniowie wiele razy powinni być postawieni w sytuacji problemowej, szukający rozwiązania i na drodze samodzielnych doświadczeń mogli poznawać świat wokół nich. Nauczanie myślenia krytycznego wymaga dużego nakładu pracy nauczyciela. Tkwi w nim odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć, które cechuje swoboda w wyrażaniu myśli i opinii. Przygotowując się do zajęć musi zmienić swoją rolę i stać się teraz jedynie organizatorem zajęć a nie ich głównym wykonawcą. Praca posiada charakter projektowy. Problematyka obejmuje wiedzę z zakresu edukacji środowiskowej. Projekt działań edukacyjnych kierowany jest do uczniów klasy trzeciej. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. W rozdziale pierwszym, przedstawiam problematykę, która jest oparta na literaturze przedmiotu. Opracowując różnorodne zagadnienia opieram się na literaturze jak najbardziej aktualnej aczkolwiek do porównania wykorzystuje starsze wydania. Opisuję rozwój dziecka wczesnoszkolnego uwzględniając jego różnorodne zmiany zachodzące w sferze psychicznej, emocjonalnej a przede wszystkim skupiam się na rozwoju poznawczym dziecka. W danym rozdziale zawarte są również zagadnienia opisujące myślenie twórcze i krytyczne a także konstruktywistyczne podejście w procesie uczenia się. Jako osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie nauczyciela z zaangażowaniem podjęłam się pracy z trzecioklasistami w wykonanie przygotowanych przeze mnie zajęć. Stwarzałam takie warunki, aby rozwijały swoje kompetencje, doskonaliły posiadane już umiejętności i podjęły się pracy nad elementami wymagającymi poprawy. Jako przyszły nauczyciel planuję pogłębić swoją wiedzę a także warsztat pracy o techniki myślenia krytycznego, by móc w przyszłości w dany sposób przedstawiać dzieciom wiedzę. Potrafię odpowiednio przygotować warunki do nauki dzieci. Spełniam się jako nauczyciel aczkolwiek wiem, że wiele pracy przede mną, będę się szkolić by móc w pełni stwierdzić, iż jestem zadowolona z osiągniętych wyników. Uczniów będę traktować jako indywidualną, kreatywną jednostkę, która potrzebuje na tyle mojej pomocy i uwagi by móc w przyszłości samemu odkryć wiedzę. Jak mówił Konfucjusz „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem” danym cytatem kierować się będę w mojej praktyce pedagogicznej, w której to uczeń na drodze własnych doświadczeń samodzielnie zrozumie otaczający go świat.
77. Literatura dziecięca sposobem wspomagania rozwoju społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem niniejszej pracy: jest Literatura dziecięca sposobem wspomagania rozwoju społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Projekt edukacyjny zawarty w pracy, zrealizowany jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. W rozdziale pierwszym opisuję sylwetkę psychofizyczną dziecka, rozważam problematykę literatury dziecięcej jako sposobu wspomagania rozwoju społecznego dzieci oraz rozważam temat nauczyciela wspomagającego dziecko w wieku wczesnoszkolnym. W podrozdziale pierwszym, opisującym sylwetkę psychofizyczną skupiam się na rozwoju fizycznym, poznawczym, umiejętnościach motorycznych, rozwoju procesów psychicznych dziecka, rozwoju osobowości, oraz na rozwoju społecznym dziecka. Rozważając na temat sylwetki psychofizycznej dziecka opisuję również gotowość szkolną dziecka. W podrozdziale drugim opisuję jak wykorzystanie literatury dziecięcej może wspomóc dziecko w rozwoju społecznym. Opisuję to, jaki powinien być tekst przeznaczony dla dzieci a także przedstawiam znaczenie literatury dla dzieci. W podrozdziale trzecim rozważam na temat nauczyciela wspomagającego dziecko w wieku wczesnoszkolnym. W rozdziale drugim skupiam się na projekcie edukacyjnym. Opisuję czym jest projekt edukacyjny, jakie są jego cele. Opisuję również mój autorski projekt edukacyjny i przedstawiam przygotowane scenariusze zajęć. W podrozdziale pierwszym analizując literaturę przedmiotu, przywołuję definicję projektu edukacyjnego, przedstawiam ogólne cele projektów edukacyjnych, oraz wyróżniam rodzaje projektów. W tym podrozdziale opisuję również strukturę tworzenia projektów edukacyjnych. W podrozdziale drugim skupiam się na moim autorskim projekcie edukacyjnym, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w klasie drugiej. Następnie przestawiam przygotowane przeze mnie scenariusze zajęć. Temat pierwszych zajęć to: Życie w przyjaźni, celem przeprowadzenia tej lekcji jest uświadomienie uczniów z tym, jak ważna w życiu jest przyjaźń. Temat drugich zajęć to: Tolerancyjni wśród innych, celem tej lekcji jest zapoznanie dzieci z pojęciem tolerancji i uświadomienie jak tolerancja wpływa na stosunki międzyludzkie. Temat trzecich zajęć to: Ludzie dookoła nas. Poznajemy sąsiadów naszego kraju. Podczas tej lekcji uczniowie za zadanie mają zapoznać się z krajami sąsiadującymi z Polską, a zarazem uświadomić sobie, że zgoda i życie w przyjaźni ważne jest także na większą skalę, czyli życie w zgodzie z krajami sąsiadującymi z Polską. Temat czwartych zajęć to: Nasza Ojczyzna - nasz dom. Celem tej lekcji jest kształtowanie w uczniach poczucia przynależności do swojej ojczyzny. Temat piątych zajęć to: Nasi sąsiedzi i nasza gościnność, których celem jest zapoznanie dzieci z terminem gościnności i tym jak powinno się żyć ze swoimi sąsiadami W rozdziale trzecim dokonuję ewaluacji autorskiego projektu edukacyjnego. Na początku definiuję pojęcie ewaluacji. Dokonuję opisu grupy w której przeprowadziłam projekt, opisuję przebieg zajęć oraz dokonuję ewa
78. Prawa i obowiązki uczniów w wieku wczesnoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Praca poświęcona została prawom i obowiązkom uczniów w młodszym wieku szkolnym. Podjętą tematykę omówiłam na podstawie wybranej literatury oraz przeprowadziłam autorski projekt edukacyjny pt. „Jestem uczniem. Jestem ważny” w klasie II szkoły podstawowej. Zdecydowałam się na przyjrzenie się temu zagadnieniu, ponieważ interesuję się szeroko pojętymi prawami dzieci, co powiązane jest również z moim drugim kierunkiem studiów – administracją. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, ponieważ dzieci nie są w stanie walczyć o swoje prawa i to dorośli powinni mieć ich świadomość oraz ich przestrzegać. Podjęłam tematykę praw i obowiązków uczniów w wieku wczesnoszkolnym, gdyż uważam, że należy poświęcać temu zagadnieniu wiele uwagi, ponieważ jest to niezwykle istotna część nauki w szkole. Uczniowie już od najmłodszych lat powinni znać swoje prawa i obowiązki, przestrzegać ich oraz by były przestrzegane przez innych. Wszystko to ma wpływ na ich przyszłe, dorosłe życie. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiłam teoretyczne zagadnienia związane z rozwojem dzieci oraz prawami i obowiązkami zarówno ludzi, dzieci, jak i uczniów. Szczególnej analizie poddałam pojęcia „prawa uczniów” oraz „obowiązki uczniów”. W części tej omówiłam również rolę nauczyciela w procesie edukacji. Uwydatniłam, że nauczyciel wczesnoszkolny jest znaczącą osobą dla dzieci w tym wieku. Drugi rozdział poświęciłam tematyce projektu. Znalazło się w nim zarówno teoretyczne ujęcie terminu „projekt”, jak i scenariusze zajęć przygotowanego działania edukacyjnego. W ostatnim rozdziale podjęłam próbę analizy pojęcia „ewaluacja”, a także dokonałam ewaluacji wcześniej przeprowadzonego projektu. W części tej znajduje się również opis warunków realizacji zajęć. Prawa i obowiązki uczniów w wieku wczesnoszkolnym są niezwykle istotnym tematem, niestety po przeprowadzeniu projektu odniosłam wrażenie, że w szkole jest on podejmowany zbyt rzadko, a dzieci wiedzą na ten temat bardzo niewiele. Co więcej często prawa uczniów są łamane, a oni nie mają o tym nawet świadomości. Uważam, że nauczyciele powinni poświęcać podczas zajęć więcej czasu na zapoznanie uczniów z tematem ich praw i obowiązków w szkole. Należy stale wracać do tego zagadnienia i je pogłębiać, tak by ukształtować u dzieci poczucie potrzeby przestrzegania praw i obowiązków własnych oraz innych.
79. Rola literatury dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
W mojej pracy poruszyłam zagadnienie literatury dla dzieci, w tym także lektur szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej. Temat odnosi się do ich roli, tego co nauczyciel dzięki nim może wnieść do procesu nauczania oraz jakie wartości i wzorce przekazać swoim uczniom. Praca składa się z trzech rozdziałów, a także wstępu, zakończenia, bibliografii i aneksów które dodatkowo dokumentują przeprowadzone zajęcia. Pierwszy rozdział dotyczy rozwoju, co jest kluczowe w procesie postrzegania małego dziecka. Dzięki wiedzy na temat poszczególnych stadiów rozwojowych możemy przewidzieć, jakie rezultaty jesteśmy w stanie osiągnąć. To pomoże nam również w planowaniu działań i aktywności dzieci. Rozdział drugi to projekt działań edukacyjnych, które będę chciała przeprowadzić w wybranej placówce. W tej części mojej pracy zawarłam teoretyczne ujęcie projektu edukacyjnego, omówiłam mój temat oraz zamieściłam 5 scenariuszy zajęć edukacji wczesnoszkolnej, które zrealizowałam. Rozdział trzeci to ewaluacja mojego projektu edukacyjnego. W tej części pracy wytłumaczyłam czym jest proces ewaluacji, jakie są warunki realizacji projektu edukacyjnego. Ostatnim etapem jest ewaluacja działań własnych czyli swoiste sprawdzenie czy cele i efekty, które założyłam – sprawdziły się i zostały osiągnięte oraz jak to rokuje na przyszłość. Praca licencjacka utwierdziła mnie w przekonaniu, że literatura to bardzo ważny czynnik podczas kształtowania postaw młodego człowieka. Nie jest to tylko odskocznia od edukacji matematycznej, ale jest to przede wszystkim bardzo ważna pomoc dla nauczyciela, dzięki której z łatwością możemy przekazać wiele wartości naszym uczniom. Warto się zastanowić czy nie możemy posiłkować się wybraną bajką lub baśnią w rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub po prostu zaproponować dzieciom jako sposobu na odpoczynek czy rozrywkę między zajęciami. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła wykorzystać doświadczania uzyskane w trakcie pisania pracy w innych sytuacjach edukacyjnych.
80. Aktywność twórcza dziecka w wieku wczesnoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest aktywność twórcza dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Zostało w niej podkreślone to, jak aktywność twórcza wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci. W pracy tej zaproponowane są metody i formy pracy wzmacniające aktywność twórczą dzieci. Temat ten został przeze mnie wybrany w oparciu o moje preferencje doboru metod edukacyjnych. Dodatkowo wynika on z moich doświadczeń zawodowych. .Od dwóch i pół roku pracuję jako opiekunka w żłobku. Zagadnienie aktywności twórczej dziecka interesuje mnie głównie ze względu na to, że od dziecka lubiłam tworzyć opowiadania czy rysunki, jak również podejmować różne działania twórcze. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie przeanalizowałam wybrane pozycje literatury przedmiotu z tej dziedziny. Opracowany przeze mnie projekt edukacyjny i jego realizacja pomogły mi zweryfikować zdobytą wiedzę. Praca ta składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Wstęp zawiera powody podjęcia się tematu oraz plan pracy, a także początkowe przemyślenia nad istotą aktywności twórczej. Pierwszy rozdział składa się trzech podrozdziałów. Pierwszy z nich traktuje o rozwoju psychofizycznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym, drugi natomiast ukazuje związek rozwijania kreatywności z rozwojem dziecka. W trzecim podrozdziale zawarłam opis funkcji i kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jego rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym. W drugim rozdziale zawarłam autorski projekt działań edukacyjnych „Moje ja – Moja przyszłość”. Istotę projektu, założenia edukacji kreatywnej, plan przeprowadzenia projektu, założone cele jak i scenariusze zajęć w klasie III szkoły podstawowej, według których zostały przeprowadzone, a także załączniki do bloków tematycznych. W rozdziale trzecim , w podrozdziale pierwszym zawarty jest opis założeń teoretycznych procesu ewaluacji, definicja i rola jaką ewaluacja spełnia w podsumowaniu podejmowanych działań. Drugim podrozdziałem rozdziału III jest ewaluacja zrealizowanego projektu. Przedstawiłam tu efekty kształcenia jakie uzyskałam po przeprowadzeniu zajęć, jak i ich związek z założonymi celami Podkreśliłam jak zakończył się projekt, sukcesy jak i sytuacje problemowe, które pojawiły się podczas jego realizacji . W trzecim podrozdziale tego rozdziału dokonałam autoewaluacji, w której zawarłam refleksję nad przeprowadzonymi działaniami, porównanie moich kompetencji przed przeprowadzeniem projektu i po jego ukończeniu, a także formułuję wnioski dotyczące mojego dalszego rozwoju jako młodego nauczyciela. Zakończenie jest podsumowaniem pracy, zawiera wnioski i przemyślenia dotyczące zarówno literatury przedmiotu jak i zrealizowanego projektu.
81. Edukacja zdrowotna uczniów w wieku wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy znaczenia edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego w procesie rozwoju dziecka w okresie nauczania wczesnoszkolnego. Pierwsza część pracy ujmuje teoretyczne opisy sylwetki rozwojowej dziecka we wczesnym wieku szkolnym, wybranych aspektów edukacji zdrowotnej oraz roli nauczyciela. Następnie przedstawiony został projekt edukacyjny, który obejmował zajęcia prowadzone w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Głównymi celami projektu było wytworzenie nawyków prozdrowotnych oraz uświadomienie o wpływie aktywności fizycznej na różne aspekty zdrowia. Ponadto, projekt miał na celu uwrażliwienie na przejawy różnych aspektów zdrowia w życiu codziennym. Zrealizowany projekt poddany został ewaluacji wewnętrznej, co również zostało uwzględnione w pracy.
82. Edukacja filmowa w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka pod tytułem “Edukacja filmowa w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola” to przede wszystkim propozycja wprowadzenia elementów edukacji filmowej do codziennego rozkładu dnia pracy przedszkola. Celem pracy jest ukazanie zalet i pozytywnych stron prowadzenia zajęć z pomocą sztuki, jaką jest film. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich uwaga została poświęcona problematyce pracy w świetle literatury przedmiotu. Znajduje się tam opis rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym, ale została również przedstawiona historia kinematografii, miejsce filmu w edukacji oraz rola nauczyciela dziecka przedszkolnego. W rozdziale drugim przedstawiono autorski projekt działań edukacyjnych. Rozdział zawiera sześć scenariuszy z wykorzystaniem elementów edukacji filmowej, a ich opis poprzedzony został wyjaśnieniem najważniejszych pojęć i zagadnień związanych z projektem edukacyjnym. Ostatni rozdział został przeznaczony na zaprezentowanie ewaluacji autorskiego projektu edukacyjnego. Rozdział ten składa się z dwóch podrozdziałów Pierwszy z nich zajmuje się przedstawieniem definicji ewaluacji oraz jej celów, rodzajów i etapów. Drugi podrozdział to opis grupy, z którą były przeprowadzane zajęcia na podstawie autorskich scenariuszy oraz autoewaluacja, która pozwala wysunąć wnioski dotyczące autorskiego projektu edukacyjnego.
83. Wspieranie aktywności fizycznej dzieci pięcioletnich dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Temat pracy licencjackiej jest ściśle związany z moimi zainteresowaniami oraz przekonaniami. Porusza tematykę aktywności fizycznej w placówkach przedszkolnych oraz częstego braku różnego rodzaju aktywności podczas zajęć edukacyjnych. Pierwszy rozdział pracy oparty jest na literaturze przedmiotu, aby w odpowiedni sposób ukazać problematykę jakiej chciałam się podjąć. Rozpoczynając od rozwoju poznawczego gdzie wyróżnić możemy stadium inteligencji sensomotorycznej, przedoperacyjnej, operacji konkretnych kończąc na wieku dojrzewania podczas, którego mamy do czynienia z operacjami formalnymi. Twórcą tego podejścia jest Jean Piaget, którego koncepcje przytoczyłam na wstępie tego rozdziału. Kolejnym punktem pracy było zwrócenie uwagi na rozwój emocjonalny dziecka, który w mojej opinii jest jednym z ważniejszych w cyklu rozwojowym. Mówiąc o aspekcie emocjonalnym rozwoju dziecka nie sposób nie powiedzieć również o aspekcie społeczno-moralnym, który również ma ogromne znaczenie w dalszym funkcjonowaniu dziecka. To od niego zależy dalsze funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej czy również w interakcjach z innymi osobami znaczącymi w życiu dziecka. Po krótkim wstępie opisującym fazy rozwoju przedszkolaków pozwoliłam sobie na zwrócenie uwagi na aspekt rozwoju fizyczno-motorycznego, a więc na główny temat mojej pracy, któremu poświęcony jest cały drugi rozdział. Kolejnym etapem pracy było ukazanie nauczyciela jako osoby znaczącej w całym cyklu rozwojowym, ponieważ to on może najszybciej zauważyć niepokojące przesłanki mówiące o pewnych deficytach zarówno fizycznych czy również społeczno-moralnych. Warto o tym wspomnieć ponieważ to nauczyciel w przedszkolu często spędza najwięcej czasu z dzieckiem a dzięki swojemu wykształceniu i kompetencjom jest wstanie zareagować na wszelkie nieprawidłowości. W drugim rozdziale mojej pracy skupiłam się na projekcie edukacyjnym. Przedstawiłam teoretyczne ujęcie projektu edukacyjnego, po czym zapoczątkowałam jego realizację. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że w dzisiejszej edukacji dużą uwagę zwraca się na aktywizowanie uczniów w zajęciach edukacyjnych. Coraz częściej odchodzi się od gotowych porcji wiedzy podawanych uczniom a więc od metod podających na rzecz metod praktycznych, które mają za zadanie zwiększyć efektywność przyswajania wiedzy dzięki większemu zaangażowaniu uczniów w pracę. W rozdziale trzecim skupiłam się na procesie ewaluacji. W pierwszej kolejności przedstawiłam ewaluację w ujęciu teoretycznym. Następnie dokonałam ewaluacji zrealizowanego projektu.
84. Wykorzystanie bajek w procesie kształtowania postaw prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy licencjackiej jest wykorzystanie bajek w procesie kształtowania postaw prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Celem mojej pracy licencjackiej było ukazanie znaczenia bajek w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Współcześnie bajki są bardzo popularne. Rodzice chętnie sięgają po różnego rodzaju książki, jednak coraz częściej skłaniają się do włączania dzieciom bajek w telewizorze, na tablecie czy telefonie. Zdecydowałam się na wybór tematu związanego z bajkami czytanymi, ponieważ dzieci powinny mieć jak najwięcej kontaktu z książką, nie tylko z bajką na ekranie. Swój projekt postanowiłam nazwać „Z bajką weselej”. Dlatego, że biorąc książkę, przenosimy się wszystkimi myślami w historię w niej przedstawioną. . Losu bohaterów przynoszą nam radość, ale doprowadzają także do łez. Przeżywanie czytanej lektury sprawia, że można zapomnieć o smutkach codzienności, na chwilę przestać myśleć o nurtujących nas sprawach. Praca ta składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonałam analizy literatury. Omówiłam sylwetkę rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym. Następnie skupiłam się na definicyjnym ujęciu i analizie zagadnienia. Na koniec rozdziału pierwszego, scharakteryzowałam osobę nauczyciela wychowania przedszkolnego. W rozdziale drugim omówiłam projekt własnych działań edukacyjnych. Jego teoretyczne ujęcie, cele i założenia. Zamieściłam także scenariusze zajęć, które skonstruowałam na potrzeby realizacji autorskiego projektu edukacyjnego pod tytułem „Z bajką weselej”. Rozdział trzeci jest opisem ewaluacji mojego projektu. Najpierw skupiłam się na teoretycznym ujęciu procesu ewaluacji w oparciu o literaturą przedmiotu. W drugim podrozdziale przedstawiłam warunki realizacji autorskiego projektu edukacyjnego oraz opis przebiegu zajęć w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć. Na koniec dokonałam ewaluacji i autoewaluacji projektu pod tytułem „Z bajką weselej”. W zakończeniu odniosłam się ponownie do części teoretycznej, jak i praktycznej, oceniłam wartość i przydatność przygotowanego projektu oraz wyciągnęłam wnioski. Na końcu zamieściłam bibliografię.
85. Metody aktywizujące wykorzystywane w kształceniu zintegrownym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy licencjackiej są: "Metody aktywizujące wykorzystywane w kształceniu zintegrowanym". Celem niniejszej pracy licencjackiej jest ukazanie roli, jaką odgrywają metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym. Metody i techniki aktywizujące pełnią istotną funkcję w rozwoju dziecka. Celem mojej pracy licencjackiej było również uświadomienie, iż aktywne uczenie się i nauczanie może być zabawą, nie tracąc wartości. Poprzez metody aktywizujące dziecko w szybkim tempie rozwija się intelektualnie i fizycznie. Metody te, dostarczają dziecku wiele przyjemności. Uczeń pełen ciekawości, chęci do współpracy, szczęśliwy, w sposób entuzjastyczny wykonuje czynności wspomagające jego rozwój. Czerpie mnóstwo radości z uczenia się, zdobywania cennej wiedzy. Narzędziem służącym do realizacji celi stanowi autorski projekt własnych działań edukacyjnych: "Akcja aktywizacja" w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć realizowane w placówce szkolnej. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono analizę zagadnienia w świetle literatury przedmiotu, sylwetkę rozwojową dziecka w wieku wczesnoszkolnym dotyczącą rozwoju: poznawczego, fizycznego, społecznego, emocjonalnego, moralnego oraz treści ściśle obejmujące tematykę pracy licencjackiej, w tym rolę nauczyciela dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Drugi rozdział wiąże się z autorskim projektem własnym działań edukacyjnych, szczególnie z problematyką ujęcia teoretycznego projektu i zaprezentowaniem założeń przygotowanego projektu edukacyjnego wraz ze scenariuszami zajęć. Ostatni rozdział pracy zawiera ewaluację autorskiego projektu edukacyjnego w aspekcie teoretycznym, charakterystykę miejsca przeprowadzonego projektu i jego dokładny opis zajęć, które udało się zrealizować na podstawie osobistych scenariuszy w placówce szkolnej. W pracy licencjackiej wykorzystano artykuły naukowe oraz bogatą literaturę przedmiotu.
86. Metoda pracy w grupie sposobem rozwijania zachowan społecznych dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca dotyczy tematu wykorzystania metody pracy w grupie do kształtowania zachowań społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Treść zawiera część teoretyczną w oparciu o literaturę z perspektywy wielu autorów. W pracy zawarta jest charakterystyka sylwetki psychofizycznej dziecka w wieku przedszkolnym potrzeba do zrozumienia jego aktualnych potrzeb rozwojowych oraz istota kształtowania zachowań społecznych i zadania nauczyciela w tym zakresie. Zachowania społeczne są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w życiu wśród ludzi. Dostosowanie się do panujących reguł w danej grupie, posługiwanie się przyjętymi symbolami to przejawy zachowań społecznych. Są nimi także: empatia, poczucie własnej wartości i przynależności do danej grupy, a także kulturalne zachowanie się odpowiednio do danej sytuacji. Człowiek stosując się do norm i prawideł panujących w społeczeństwie jest przez te społeczeństwo akceptowany. Społeczna akceptacja jest gwarantem życiowego spełnienia i poczucia bezpieczeństwa. Wiek przedszkolny to czas, w którym dziecko bardzo dynamicznie się rozwija. Doskonali się w zakresie mowy, myślenia i postępowania. Wówczas emocje w kontaktach z ludźmi ewoluują i w imię egocentryzmu nabierają społecznego charakteru. Wówczas dziecko uczy się rozumieć emocje nie tylko swoje, ale także ludzi ze swojego otoczenia. Potrafi także kontrolować swoje popędy i pragnienia. Praca w grupie uczy współpracy pomiędzy dziećmi, wywiązania się z powierzonych obowiązków, jak i uczy kompromisu, ale także asertywności i wyrażania własnego zdania. Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma za zadanie wspierać rozwój zachowań społecznych uwzględniając metodę pracy w grupie. Jest to bardzo istotne w procesie wychowania, gdyż człowiek musi rozwijać się we wszystkich sferach, do których należy także społeczna. Elementem procesu wychowania jest uspołecznianie - zwane także w socjalizacją. Proces ten polega na wprowadzeniu człowieka w świat kultury, norm i zasad, dzięki któremu człowiek staje się istotą społeczną. Praca ma charakter projektowy, w związku z czym zawiera autorski projekt działań edukacyjnych. Uwzględniona została część teoretyczna, która pozwala na zrozumienie, czym jest projekt edukacyjny oraz jego ewaluacja i autoewaluacja. Projekt pt.: „Jestem członkiem grupy” ten ma na celu kształtowanie zachowań społecznie pożądanych i składa się on z sześciu jednostek tematycznych. Skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a zajęcia w oparciu o scenariusze mają charakter głównie zabawowy oraz skupiają się na pracy w grupie i kontakcie pomiędzy dziećmi. Ewaluacja projektu zawiera wszelkie refleksje dotyczące przebiegu zajęć w oparciu o scenariusze oraz realizacji założonych celów. Bogusław Śliwerski pisze, że „Nie ma tu wychowawców i wychowanków, ale są spotykające się ze sobą osoby, które wzajemnie obdarowują się swoim człowieczeństwem.”. Słowa te są idealnym posumowaniem przesłania, jakie niesie ta praca licencjacka i z pewnością będę się nimi kierowała w przy
87. Trudności adaptacyjne dzieci trzyletnich do warunków wychowania instytucjonalnego dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są trudności adaptacyjne dzieci trzyletnich do warunków wychowania instytucjonalnego. Na początku pracy zamieściłam wstęp, gdzie przedstawiłam na czym skupię się w poszczególnych rozdziałach jak i w całości pracy. W pierwszym rozdziale skupiłam się na rozwoju fizycznym, poznawczym i emocjonalno-społecznym.,którego znajomość jest bardzo istotna podczas pomocy dzieciom w ich adaptacji. Kolejny rozdział dotyczy cech osobowościowych, które powinien posiadać nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel powinien tak zorganizować środowisko przedszkola, aby ułatwić dziecku uzyskiwanie pozytywnych rezultatów w pokonywaniu owych trudności. W dalszej części pracy przedstawiłam pojęcie adaptacji. Dla dziecka w okresie adaptacji do warunków przedszkola niezmiernie istotne jest poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, musi odnaleźć się w zupełnie nowych warunkach i nawiązać szereg interakcji z rówieśnikami jak i nauczycielem. Następnym etapem mojej pracy jest projekt stworzony i przeprowadzony przeze mnie w placówce. Głównym celem, który założyłam była eliminacja stresu u dzieci oraz poczucia lęku związanego z przebywaniem w nowym miejscu. Kolejnym celem było kształtowane samodzielności u dzieci. W dalszej części pracy zawarłam ujęcie teoretyczne ewaluacji, a następnie działań własnych, gdzie przedstawiłam podsumowanie mojego projektu oraz moje własne refleksje. Dzięki przeprowadzonym zajęciom nauczyłam się tego jakie metody i formy będą najskuteczniejsze podczas pracy z dziećmi, jak budować życzliwą atmosferę oraz mogłam doświadczyć osobiście jak wygląda zawód nauczyciela. W zakończeniu dokonałam podsumowania całej pracy. Na końcu zamieściłam bibliografię.
88. Adaptacja dziecka z rodziny wielodzietnej do przedszkolnych grup rówieśniczych dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
W swojej pracy poruszam temat adaptacji dziecka z rodziny wielodzietnej do środowiska rówieśników w przedszkolu. Zdecydowałam się na napisanie pracy o rodzinach wielodzietnych ze względu na możliwość pracy i obserwowania jednej z nich. W większości współczesnych grup rówieśniczych, co zaobserwowałam podczas moich doświadczeń w pracy z dziećmi, znajdują się dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i oświadczeniami. Mają one w większości problemy 
z adaptacją do grupy oraz są istotnym czynnikiem utrudniającym wyżej wymienioną adaptację, skupiając na sobie uwagę nauczyciela, a czasem większości rówieśników. Pisząc swoją pracę dyplomową opierałam się głównie na literaturze naukowej, sięgałam jednak również do pozycji metodycznych, z których czerpałam wiedzę i pomysły do realizacji projektu. W pierwszym rozdziale dokonuję analizy zagadnienia omawianego w pracy wykorzystując wybrane pozycje literatury przedmiotu. Przedstawiam sylwetkę rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, od 3. do 6. roku życia. Swoje rozważania rozpoczynam od procesu poznawczego, poprzez rozwój fizyczny, kończąc na rozwoju społeczno-emocjonalnym, który dla mojej pracy jest kluczowym rozwojem dziecka. W drugim podrozdziale rozdziału pierwszego postanowiłam zanalizować pojęcie adaptacji. Innymi kluczowymi definicjami są pojęcia rodziny, edukacji 
i przystosowania społecznego. W ostatnim podrozdziale rozdziału pierwszego podkreślam, że nauczyciel jest kluczowym elementem procesu adaptacji do środowiska rówieśniczego. Natomiast w ostatnim podrozdziale rozdziału pierwszego, skupiam się na jego roli w procesie wychowania 
i adaptacji. W drugim rozdziale prezentuję autorski projekt edukacyjny, pt. „W grupie raźniej”, 
w którego skład wchodzi pięć zajęć, w których poruszam temat rodziny jako wartości oraz próbuję wytłumaczyć różnicę pomiędzy rodziną wielodzietną, a rodziną z jednym dzieckiem. W swoim projekcie skupiam się również na obowiązkach i zwyczajach panujących w każdym z domów. Biorąc pod uwagę czas realizacji projektu, postanowiłam dodać jedne zajęcia o tradycjach 
i zwyczajach Świąt Wielkiej Nocy. Trzeci rozdział to ewaluacja w teorii, która jest pierwszym podrozdziałem. Wyjaśniam 
w nim, pracując na fachowej literaturze, czym jest ewaluacja, jakie są jej cele oraz do czego ona służy, i czy rzeczywiście jest niezbędna w procesie nauczania. Drugi podrozdział jest ściśle związany z moim autorskim projektem edukacyjnym. Opisuję w nim warunki realizacji projektu oraz wnioski po każdym z przeprowadzonych zajęć. Na koniec umieszczona jest ewaluacja moich działań w ramach projektu edukacyjnego pt. „W grupie raźniej”.
89. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Współcześnie edukacja prozdrowotna nabiera coraz większego znaczenia. Jest to z pewnością właściwy kierunek, który może zapobiec wielu problemom zdrowotnym wśród dzieci. Nic więc dziwnego, że rodzice chcą dbać o swoje dzieci, nie tylko o ich rozwój umysłowy, lecz także i rozwój fizyczny. Dzieci wkraczając w świat edukacji, już od najmłodszych lat nabywają wiedzę z tego zakresu. Przedszkole ma tu ogromne pole do popisu, poprzez kolorowe posiłki jakie będzie oferowało dzieciom, może wyrobić nawyk sięgania po zdrowe produkty. A przecież jest to bardzo ważne w czasach, gdy wiele dzieci choruje na otyłość. Celem mojej pracy licencjackiej, było uświadamianie dzieci już od najmłodszych lat jak ważne są pewne nawyki prozdrowotne w życiu każdego z nas, a także wyrobienie tych właściwych na drodze edukacji przedszkolnej. Moją inspiracją do napisania powyższej pracy, były spostrzeżenia w zakresie nadmiernej ilości otyłych dzieci w życiu codziennym. Bardzo smutnym jest fakt, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku już wśród najmłodszych. Skłoniło mnie to do refleksji, że rola nauczyciela we wczesnej edukacji dziecka, może zapobiec temu problemowi. Uznałam, że kształtowanie nawyków prozdrowotnych u najmłodszych, mogłoby uchronić je przed chorobami. W pierwszym rozdziale zajęłam się analizą zagadnienia wskazanego w temacie mojej pracy. Przedstawiłam sylwetkę rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym, następnie dokonałam analizy zagadnienia z zakresu nawyków zdrowotnych. Uwagę skoncentrowałam również na roli nauczyciela w kształtowaniu nawyków prozdrowotnych kończy mój pierwszy rozdział. Drugi rozdział to przede wszystkim realizacja mojego projektu edukacyjnego, która została poprzedzona analizą literatury przedmiotu z tego zakresu. Podczas realizacji działań własnych odbywanie praktyki, dowiedziałam się wiele praktycznych informacji od nauczycielek. Pokazały mi one jak w przystępny dla dziecka sposób przekazać mu niezbędne i kluczowe informacje, jakimi są prawidłowe dbanie o swoje zdrowie. Trzeci rozdział, to końcowy etap mojej pracy. Zajęłam się w nim teoretycznym ujęciem procesu ewaluacji, zawarłam warunki realizacji projektu, a także dokonałam ewaluacji moich działań. Ewaluacja mojego projektu okazała się być wielką przyjemnością, ponieważ realizacja zajęć przebiegła tak jak przewidywałam. Zapisy w bibliografii, Netografia oraz aneksy to część końcowa mojej pracy licencjackiej.
90. Bajka i baśń czynnikami wspierającymi rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zaakcentowanie wpływu bajek i baśni na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz podkreślenie zmian, jakie w tym rozwoju mogą się pojawić. Jest to aspekt istotny ze względu na coraz bardziej rozwijające się media oraz technologie, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia. Również dzieci należą do grona ich odbiorców. Poprzez swoją formę, która bardzo często jest kreowana w sposób mający wzbudzić zainteresowanie najmłodszych- są one nimi zafascynowane. To skutkuje pochłonięciem ich w świecie wirtualnym, który oferuje wiele doznań i bodźców. Bardzo często jest to powodem, dla którego dzieci rezygnują z książek. W porównaniu z odbiorem gotowych, atrakcyjnych obrazów, czytanie może okazać się mało interesujące. Niesie to ujemne skutki dla rozwoju, gdyż literatura, a szczególne bajki i baśnie, które stanowią przedmiot moich rozważań, stanowią czynnik wspierający tenże rozwój, oprócz tego pełnią też wiele innych funkcji. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym została ukazana sylwetka dziecka wczesnoszkolnego- analizie poddałam poszczególne sfery jego rozwoju. Kolejnym zagadnieniem poruszanym w tej części jest analiza istotnych dla niej pojęć, czyli literatury, literatury dla dzieci oraz bajki i baśni, które stanowią słowa kluczowe, a także podkreślenie sposobu, w jaki wpływają na rozwój odbiorców. Następnie rozważaniom została poddana postać nauczyciela, w odniesieniu do której scharakteryzowałam jego kompetencje, posiadane kwalifikacje oraz pełnione funkcje i rozwój zawodowy. Rozdział drugi dotyczy pojęcia projektu edukacyjnego. Na początku zajęłam się ujęciem teoretycznym zagadnienia. Następnie uwzględniłam autorski projekt działań edukacyjnych zgodnie, z którym, poprzez realizację zawartych w nim scenariuszy, starałam się ukazać wpływ, jaki bajki i baśnie wywierają na rozwój dziecka. Ostatni rozdział- trzeci- został poświęcony ewaluacji. Rozpoczynając, zawarłam w nim teorię dotyczącą tego pojęcia, po czym przeszłam do przedstawienia kontekstu własnych działań edukacyjnych. Następnie dokładnie opisałam zajęcia przeprowadzone przeze mnie w oparciu o autorskie scenariusze. Ostatnim elementem tej części jest ewaluacja podejmowanych działań, która stanowi bardzo ważny element wskazujący na osiągnięte cele. Po zakończeniu rozważań ujętych w trzech rozdziałach, uwzględniałam w bibliografii wykorzystaną literaturę oraz dołączyłam aneksy ukazujące wytwory pracy uczniów powstałe podczas prowadzonych przeze mnie zajęć.