wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym w grupie integracyjnej w opinii rodziców i nauczycieli dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W pracy została podjęta problematyka funkcjonowania dzieci w grupie integracyjnej w edukacji przedszkolnej. Do podjęcia tematu o integracji dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu skłoniło mnie zainteresowanie funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością wśród rówieśników. Zastanawiałam się, czy integracja dzieci w wieku przedszkolnym przynosi oczekiwane efekty. Celem niniejszej pracy jest poznanie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym w grupie integracyjnej w oparciu o opinie rodziców i nauczycieli. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione założenia teoretyczne dotyczące pojęcia integracji, barier i korzyści integracji, metod pracy nauczycieli w grupie integracyjnej, kompetencji nauczycieli, form współpracy z rodzicami, a także pojęcie niepełnosprawności. W drugim rozdziale przystąpiono do analizy teoretycznych zagadnień działalności grup integracyjnych oraz historii ich powstania. Zawarto w nim także podstawy prawne funkcjonowania grup integracyjnych, warunki przyjmowania dzieci do grup integracyjnych oraz ich strukturę. W trzecim rozdziale zawarto zagadnienia metodologiczne badań własnych. Głównym problemem zawartym w pracy jest opinia rodziców i nauczycieli o funkcjonowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w grupie integracyjnej. Metodą, którą posłużono się w pracy była metoda sondażu diagnostycznego. Technika badawcza wykorzystana do badań była ankieta. Sporządzono kwestionariusz ankiety dla rodzica oraz dla nauczyciela. Badania zostały przeprowadzone w grupach integracyjnych w Przedszkolu ABC we Wrocławiu oraz w Przedszkolu Integracyjnym Nr 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu. Badaniami objęto 40 rodziców oraz 30 nauczycieli grup integracyjnych. Rozdział czwarty powstał w oparciu o badania własne. Zawiera ona analizę wyników badań na temat opinii rodziców odnośnie funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym w grupie integracyjnej. Praca jest zakończona wnioskami, dotyczącymi wyników przeprowadzonych przeze mnie badań. Do pracy dołączone zostały także bibliografia oraz aneksy. W aneksach zostały przedstawione narzędzia, wykorzystywane w trakcie prowadzenia badań własnych.
62. Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży w opinii instruktorów dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca magisterska pod tytułem "Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży w opinii instruktorów" koncentruje się na oddziaływaniu organizacji harcerskiej na proces wychowawczy młodych ludzi według kadry instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy rozdział stanowi wstęp teoretyczny do dalszych rozważań. W rozdziale tym ujęta została zarówno historia skautingu, jak i początków harcerstwa na ziemiach polskich. Zawiera on również opis harcerskiego systemu wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad harcerskiego wychowania, istoty i cechy metody harcerskiej, roli programu i osobistego przykładu instruktorskiego, roli Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w procesie wychowawczym oraz płaszczyzn rozwoju ujętych w harcerskim systemie wychowawczym. Rozdział drugi zawiera część metodologiczną pracy. Koncentruje się on na przedmiocie i celu badań oraz określa problematykę badawczą pracy. W dalszej kolejności zawiera opis zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych. Przedstawia również teren i organizację badań oraz charakterystykę badanej grupy. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie wyników badań własnych. W swojej pracy opieram się na realnych, potwierdzonych przykładach z działania harcerskiego oraz zebranych podczas wywiadów opiniach instruktorów ZHP. Praca magisterska napisana została w ścisłej zgodzie z założeniami teoretycznymi literatury przedmiotu. Wszystkie wykorzystywane pozycje znajdują swój zapis w bibliografii.
63. Postawy studentów pedagogiki i elektroniki wobec osób z niepełnosprawnością. Studium porównawcze dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
64. Kształcenie zawodowe pracowników w systemie dualnym dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
65. Adaptacja dzieci 3-letnich w przedszkolu dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W pierwszym rozdziale pracy ujęte jest co to jest adaptacja, jakie są czynniki warunkujące adaptacje dzieci 3 - letnich do przedszkola, ujęty jest rozwój fizyczny i ruchowy, umysłowy, emocjonalny i społeczny i rozwój mowy u dzieci 3 - letnich, ujęte są trudności dziecka w trakcie adaptacji, jaką rolę pełni rodzic w przygotowaniu dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej, a także ujęty jest program wstępnej adaptacji. Drugi rozdział dotyczy metodologii, ujęty jest tam cel pracy, problemy szczegółowe, metoda - indywidualnych przypadków, technika - wywiadu i obserwacje. Ostatni rozdział pracy dotyczy badań jakie zostały przeprowadzone. W ostatnim rozdziale są opisane badane dzieci i ich adaptacja, ich rysunki i opisy do rysunków.
66. Terapeutyczna wartość pisania o (własnym) cierpieniu. Krytyczna analiza wybranych patografii dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W pracy podjęte zostały badania terapeutycznego wpływu pisania o cierpieniu w specyficznych narracjach autobiograficznych – patografiach. Badałam, jak w opublikowanych historiach życia osób dotkniętych wydarzeniem krytycznym, jakim jest choroba nowotworowa, przejawia się funkcja terapeutyczna, w jaki sposób została ona zakomunikowana, jakie są jej rodzaje oraz co stoi za decyzją o upublicznieniu twórczości o takim charakterze.
67. Bajkoterapia jako jedna z metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Bajkoterapia, bo właśnie tego zagadnienia dotyczy ta praca, stała się bardzo dobrą metodą pomocy dzieciom w radzeniu sobie z ich problemami. Bajki terapeutyczne mają właśnie takie działanie, pomagają dziecku poprzez przedstawienie wymyślonego świata, w którym pojawiają się takie same problemy i lęki. Po trudnych chwilach przychodzi jednak rozwiązanie i wszystkie trudności mijają. Dzięki temu dziecko nabiera nadziei na to, że problemy w końcu miną, a sposoby osiągnięcia celu wskazała właśnie ta bajka. W pierwszym rozdziale został opisany rozwój zarówno fizyczny, poznawczy jak i emocjonalno-społeczny dziecka w wieku 3-4 lat. Rozdział ten zawiera także charakterystykę wychowania przedszkolnego w Polsce. Kolejny rozdział dotyczy głównie bajkoterapii. Znajduje się tam opis rozwoju bajkoterapii na świecie oraz w Polsce, ale także opis tej metody w terapii, jej celów i wykorzystywanych metod i form pracy. W tym rozdziale znajduje się również wyjaśnienie pojęć bajki, baśni a także bajki terapeutycznej. Na końcu opisana została rola bajki i baśni w życiu dziecka. Badania polegały na przeprowadzeniu kilku zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem bajek terapeutycznych oraz przeprowadzeniu analizy wypowiedzi dzieci i ich pracy wykonanych podczas tych zajęć.
68. Skuteczność pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w opiniach jej pracowników i dyrektorów oraz rodziców uczniów otrzymujących wsparcie dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest skuteczność pracy wybranych poradni psychologiczno-pedagogicznych w opiniach jej pracowników i dyrektorów oraz rodziców uczniów otrzymujących wsparcie. Podjęty został taki przedmiot badań, ponieważ w dotychczasowych opracowaniach dotyczących działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych zbyt mało czasu poświęcono temu zagadnieniu. Zadaniem pracy było ukazanie ważności zagadnienia, jakim jest poprawianie skuteczności usług takich instytucji publicznych jak poradnie, oraz udoskonalanie pracy zatrudnionych w niej pracowników. Celem głównym pracy było ukazanie wyników badań, które dotyczyłyby rzeczywistych opinii odnośnie funkcjonowania poradni zatrudnionych w niej dyrektorów, specjalistów i korzystających z niej rodziców uczniów otrzymujących wsparcie. Pierwszym celem szczegółowym było poznanie opinii dyrektorów poradni na temat funkcjonowania kierowanej przez nich placówki. Drugim problemem było poznanie opinii o skuteczności pracy poradni zatrudnionych w niej pedagogów i psychologów. Ostatnim, trzecim problemem szczegółowym było poznanie opinii odnośnie skuteczności pracy poradni z perspektywy dystansu społecznego – przez rodziców. Obecnie na rynku oświatowym istnieje wiele działających poradni psychologiczno-pedagogicznych, z których korzysta bardzo wielu rodziców, nauczycieli i dzieci, którzy szukają w jej murach pomocy i wsparcia. Często pomoc ta dotyczy bardzo poważnych, ale i delikatnych spraw, dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować powagi działalności placówki pomocowej, jaką jest poradnia. Bardzo ważne jest, aby placówka funkcjonowała sprawnie, praca specjalistów była skuteczna, wsparcie udzielane było wystarczające, metody pracy były dobierane prawidłowo a pomoc udzielana dzieciom rzeczywiście była pomocna. Stwierdzono, zatem, że dyrektorowie dobrze oceniają skuteczność pracy placówki, uważają, że porady udzielane w poradni są zazwyczaj trafne, specjaliści są wykwalifikowani a poradnia ciągle się rozwija. Z dokonanych analiz wynika, że specjaliści pracujący w placówce wyrażają pozytywne opinie o swojej pracy oraz funkcjonowaniu poradni. Twierdzą, iż spotkania odbywają się punktualnie, godziny spotkań odpowiadają klientom, wyposażenie gabinetu jest wystarczające a lokalizacja dogodna. Stwierdza się również, iż rodzice uczniów korzystających z poradni mają pozytywne wrażenie o większości działań związanych z pracą placówki. Uważają, że atmosfera poradni jest ciepła, otwarta i życzliwa, doradcy są kompetentni, a porady uzyskane podczas spotkań trafne. Niniejsza praca zawiera cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera zestawienie teoretycznych zagadnień odnoszących się do przedmiotu badań. W tym rozdziale przedstawione zostały cele, funkcje i efekty pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podrozdziały zawierają założenia teoretyczne poradnictwa pedagogicznego oraz charakterystykę poradni psychologiczno-pedagogicznej, jako instytucji wspierającej system szkolny, rodzinę oraz środowisko lokalne. Dru
69. Doświadczenie macierzyństwa i kariery zawodowej w narracjach aktywnych zawodowo kobiet-matek dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Cel mojej pracy to poznanie strategii łączenia roli matki z rolą pracownika i karierą zawodową przez kobiety, będące matkami. Główne obszary podjętej problematyki badawczej skupiają się wokół pojęć dotyczących funkcjonowania matek jako pracowników oraz barier i udogodnień dostępnych na rynku pracy. W rozdziale pierwszym opisuję zagadnienia związane z macierzyństwem. Rozdział drugi dotyczy definicyjnego ujęcia kariery oraz aktywności zawodowej kobiet. Badania opierają się na podejściu jakościowym. Pisząc pracę posłużyłam się paradygmatem interpretatywnym. Podmiotem przeprowadzonych przeze mnie badań oraz źródłem wiedzy są badane kobiety. Przedmiotem mojej pracy są strategie łączenia kariery zawodowej z macierzyństwem przez badane matki. Główny problem badawczy brzmi: Jak o doświadczeniu macierzyństwa i o sposobach realizacji swojej kariery mówią aktywne zawodowo matki? Do przeprowadzenia badań wykorzystany został wywiad narracyjny. W badaniu wzięły udział kobiety aktywne zawodowo, które posiadają nieusamodzielnione dzieci, które są wieku szkolnym lub jeszcze nie podjęły nauki szkolnej. Z badań wynika, że macierzyństwo jest zasobem, dzięki któremu kobiety doświadczają pozytywnych emocji oraz zdobywają nowe umiejętności. Największym wyrzeczeniem są wszelkie ograniczenia czasowe. Wsparcie bliskich osób ułatwia połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową. Łączenie jednocześnie roli matki z rolą pracownika wymaga wielu wyrzeczeń. Odpowiednia organizacja czasu oraz alternatywne formy zatrudnienia, takie jak własna działalność, ułatwiają łączenie obu ról.
70. Postawy rodzicielskie wobec własnych dzieci a style wychowania w rodzinie pochodzenia w narracjach biograficznych aktywnych zawodowo pedagogów dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca posiada charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia zagadnienie postaw rodzicielskich w świetle literatury przedmiotu, dotyka także kwestii wpływu postaw rodzicielskich na wychowanie i osobowość dziecka oraz prezentuje stan dotychczasowych badań nad postawami rodzicielskimi. Następny rozdział opisuje style wychowania w rodzinie pochodzenia, podejmuje problematykę wiedzy pedagogicznej, stanowiącej element kultury pedagogicznej rodziców, odnosi się do roli zawodowej pedagoga szkolnego oraz przybliża rolę rodzica-pedagoga z perspektywy oczekiwań różnych jednostek i grup społecznych. Kolejny rozdział zawiera metodologiczne podstawy badań własnych. Na potrzeby pracy przyjęty został model badań jakościowych, zorientowany w paradygmacie interpretatywnym. Zdefiniowany został przedmiot oraz cel badań, określony problem główny oraz precyzujące go problemy szczegółowe; została także opisana wybrana metoda badawcza w formie biograficznej ("historia życia") oraz zaprezentowana charakterystyka badanej zbiorowości i organizacja przebiegu prowadzonych badań. W ostatnim rozdziale przedstawiona została analiza wyników badań własnych. Omówiono deklarowane postawy rodzicielskie badanych pedagogów wobec własnych dzieci oraz wyodrębniono czynniki kształtujące podejmowaną przez nich rolę rodzicielską. Dodatkowo, badani dokonali oceny postaw rodzicielskich swoich rodziców (na podstawie wiedzy wyniesionej ze studiów pedagogicznych) oraz określili związek pomiędzy prezentowanymi przez nich postawami rodzicielskimi a stylami wychowania doświadczonymi w rodzinie pochodzenia. Podsumowanie pracy zawiera sformułowane - na podstawie analizy wyników - wnioski oraz postulaty dla praktyki pedagogicznej, a całość zamyka bibliografia oraz aneks.
71. Internetowe blogi rodzicielskie jako poradniki wychowania. Analiza treści przekazów i ich recepcji dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu zbadanie fenomenu blogów rodzicielskich rozumianych jako poradniki, doradzające ich czytelnikom w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Przede wszystkim przedstawiona tu zostanie pogłębiona odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu blogi rodzicielskie mogą być traktowane jak poradniki. W jakim stopniu spełniają kryteria poradnikowe oraz w jakim stopniu autorzy blogów rodzicielskich są podobni do autorów poradników. Interesuje mnie także obraz wychowania kreowany przez blogerów oraz jego spójność z dotychczasowym dorobkiem pedagogiki. Przedmiotem moich badań są zmiany, które dokonują się w podejściu do wychowania dziecka pod wpływem blogerów oraz trendów, które są przez nich wyznaczane. Interesujące jest także to, w jakim stopniu młodzi rodzice kierują się w codziennym życiu wskazówkami wyczytanymi w obserwowanych blogach. Praca składa się z pięciu rozdziałów i obszernego aneksu. W rozdziale pierwszym dokonałam charakterystyki blogów internetowych. Przedstawiłam historię gatunku, funkcjonujące oraz cechy charakterystyczne. Opisałam język, jaki funkcjonuje w rzeczywistości wirtualnej oraz zaproponowałam własną definicję bloga, wykorzystując informacje zaczerpnięte z literatury przedmiotu. Rozdział II mojej pracy poświęciła analizie wybranych zagadnień z zakresu współczesnego rodzicielstwa. Zaprezentowałam przemiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w postrzeganiu roli matki i ojca oraz scharakteryzowałam najważniejsze według mnie cechy, które odznaczają współczesnych rodziców, tj. refleksyjność i świadomość. Rozdział ten zakończyłam analizą ujęcia rodzicielstwa prezentowanego w mediach. W kolejnym rozdziale skoncentrowałam się na poradnictwie zapośredniczonym – internetowym, w którym ukazałam miejsce blogów w tym rodzaju poradnictwa. Ukazałam także autora bloga jako doradcę, charakteryzując jego cechy. Rozdział IV mojej pracy stanowi metodologię badań własnych. Znajduje się w nim charakterystyka wybranego podejścia badawczego, opis paradygmatu, z którego założeń korzystałam podczas dokonywanym badań, dokładny opis celów i przedmiotu badań. W nim także umieściłam opis metody badawczej, opisałam przebieg i organizację badań, scharakteryzowałam etykę badacza i odniosłam ją do podejmowanych przeze mnie czynności badawczych. Ostatni rozdział jest miejscem, gdzie znajdują się wszystkie wykonane przeze mnie analizy oraz wyniki badań własnych. Odpowiedziałam w nim na wszystkie pytania ogólne i szczegółowe, wykorzystując zebrane dane oraz narzędzia, które stworzyłam na potrzeby badań.
72. Analiza skutecznosci animaloterapii jako metody wspierajacej rozwój fizyczny i uspołecznienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opiniach terapeutów i rodziców dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W życiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym niezwykle ważną rolę odgrywa rehabilitacja, dlatego terapia z udziałem zwierząt umożliwia poprawę stanu zdrowia dzieci. W pracy poruszony został temat analizy skuteczności animaloterapii jako metody wspierającej rozwój fizyczny i uspołecznienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opiniach terapeutów i rodziców. Niniejsza praca zawiera wstęp, cztery rozdziały, posumowanie całości pracy wraz z wnioskami i zakończenie. Pierwszy rozdział przedstawia rys historyczny, cele i korzyści płynące z animaloterapii, prezentuje istotę i rodzaje terapii pedagogicznej. Opisuje terapeutyczne oddziaływanie zwierząt na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (w skrócie mpd.) i skuteczność zooterapii, jaka przedstawiona jest w literaturze przedmiotu. Z kolei rozdział drugi ukazuje definicje i przyczyny mpd., a także przedstawia prawidłowy rozwój dziecka i opisuje charakterystykę dzieci z mpd., uwzględniając w szczególności ich rozwój fizyczny, umysłowy, społeczny, a także rozwój mowy. Trzeci rozdział zawiera zarys założeń metodologicznych badań, a więc polega na przedstawieniu ich celu, problemów badawczych, wybranych metod, technik i narzędzi badawczych, a także omawia charakterystykę grupy badawczej, organizację i przebieg badań. Ostatnia część pracy przedstawia wnioski i konkluzje z przeprowadzonych badań dotyczących analizy opinii rodziców i terapeutów na temat skuteczności działania dogoterapii na rozwój fizyczny i uspołecznienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
73. Coaching rodzicielski jako instrument stymulowania rozwoju dziecka w opiniach uczestników warsztatu "Superrodzic, czyli ja w relacji z dzieckiem." dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Coaching jest uznawany za jedną z najbardziej efektywnych dróg rozwoju. Głównym celem tej pracy jest poznanie opinii na temat coachingu rodzicielskiego przez uczestników warsztatów dla rodziców. Opinie były zbierane i poddane analizie na podstawie wywiadów jakościowych skoncentrowanych na problemie. W obszarze relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem stosowanie technik i narzędzi coachingowych nie jest popularne. Dla badanych wiązały się z zupełnie nowymi rozwiązaniami. Podejście coachingowe powoduje zwiększenie świadomości komunikacyjnej oraz wpływa na jakość budowanej relacji. W opiniach badanych zgodnie wybrzmiewała opinia, że coaching rodzicielski, to przydatne i efektywne podejście służące stymulacji rozwoju dziecka.
74. Muzykoterapia jako metoda dydaktyczna w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Analiza opinii muzykoterapeutów i uczestników ich zajęć dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca zawiera w sobie rozważania i analizę opinii muzykoterapeutów i uczestników ich zajęć na temat muzykoterapii jako metody dydaktycznej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Liczne wyniki badań na przestrzeni lat potwierdzają dobroczynny wpływ muzyki na rozwój ogólny człowieka, a zwłaszcza rozwój mowy. Za pomocą dźwięków można zmieniać stan psychiczny oraz fizyczny każdego z nas. Udowodnione zostało także, iż osoby uprawiające muzykę lepiej się rozwijają, łatwiej się uczą, czy przyswajają informacje. Niestety, we współczesnym świecie, prymitywniejsze, mniej wymagające od słuchacza formy muzyki często przyćmiewają te bardziej wartościowe. Z kolei kultura (w tym: muzyka) stała się towarem, po który można po prostu sięgnąć, bez głębszych refleksji. W tym miejscu rozpoczyna się duże zadanie edukacji. Nie możemy zatrzymać procesu globalizowania się kultury, lecz możemy zadbać o głębsze, bardziej uważne przeżywanie swojego życia w kontakcie z muzyką, ze sztuką. Muzyka bez społeczeństwa nie mogłaby istnieć, trudno też wyobrazić sobie społeczeństwo bez muzyki. Można więc powiedzieć, że działa tu mechanizm zwrotny i w pewnym sensie tworzymy „całość”. Niestety, coraz częściej spotykać się można z „muzycznym regresem” Polaków, przejawiającym się bardzo dużą popularnością piosenek disco polo w polskim społeczeństwie. Większość z nas posiada określone preferencje muzyczne. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, iż muzyka służy nie tylko rozrywce, ale także ogólnemu rozwojowi psychicznemu oraz fizycznemu człowieka. W mojej pracy postaram się wyjaśnić, jak istotnym elementem naszego życia jest muzyka oraz jak można ją wykorzystać w pracy pedagogicznej. W pierwszym rozdziale definiuję pojęcie muzyki i przedstawiam muzykę jako źródło rozwoju człowieka i sposoby jej upowszechniania, omawiam kompetencje i preferencje muzyczne, pojęcie muzyki w ujęciu fizjologicznym. Objaśniam także kwestię gustów muzycznych i współczesnych tendencji w muzyce. Prezentuję tu również definicję arteterapii i muzykoterapii, a także omawiam muzykoterapię jako rodzaj arteterapii oraz wybrane gatunki muzyczne stosowane w muzykoterapii. Oprócz tego opisuję także muzykoterapię w edukacji pozaformalnej, na tle innych metod dydaktycznych. W drugim rozdziale opisuję metodologię badań własnych. W trzecim rozdziale zaś zaprezentuję analizę wyników przeprowadzonych badań, które sformułowałam w oparciu o zebrane opinie muzykoterapeutów oraz uczestników zajęć muzykoterapeutycznych na temat muzykoterapii.
75. Rozwój kariery zawodowej kobiet w kontekście nierówności społecznych i dyskryminacji na aktualnym rynku pracy. Zbiorowe studium przypadku dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rozwój kariery zawodowej kobiet w kontekście nierówności społecznych i dyskryminacji na aktualnym rynku pracy - zbiorowe studium przypadku to praca badawcza, której celem jest dowiedzenie się od badanych jak przebiegał rozwój ich kariery w kontekście nierówności społecznych i dyskryminacji na aktualnym rynku pracy, po to by, zdobyć wgląd w istotę interesującego zagadnienia. Rozważania pojęte w niniejszej pracy dotyczą zjawiska nierówności kobiet w społeczeństwie, dylematów tożsamościowych w kontekście ich kariery i sukcesu zawodowego. Zwraca się także uwagę na problemy kobiet związane z funkcjami, obowiązkami oraz na pełnionymi przez nie rolami społecznymi. Zostaje to skontrastowane ze zjawiskiem dążenia kobiet do osiągania coraz większych sukcesów zawodowych. Poruszone zostają także kwestie dylematów tożsamościowo–edukacyjnych współczesnej kobiety, jej stosunek do nich, a także miejsce na aktualnym rynku pracy w Polsce. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zatytułowany Nierówność kobiet w społeczeństwie ukazuje podstawowe założenia pracy wraz z przykładami, charakterystyką przedmiotu i teorią zjawiska w świetle literatury. Rozdział II traktuje o kobietach na polskim rynku pracy. W tym rozdziale pracy omówione zostaje życie społeczne i sfera zawodowa współczesnej kobiety. Rozdział III, zatytułowany Metodologia badań własnych, przedstawia założone cele i przedmiot badań. Postawione w nim zostają także problemy badawcze. Istotną częścią tego rozdziału jest charakterystyka terenu i badanej populacji. Rozwój kariery zawodowej badanych kobiet w kontekście nierówności społecznych to rozdział stanowiący część empiryczną pracy, poświęcony analizie badań własnych, odnalezieniu odpowiedzi na pytania badawcze oraz dostrzeżeniu wniosków wspólnych dla wszystkich badanych Respondentek zbiorowego studium przypadku.
76. Rekreacja fizyczna w czasie wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W prezentowanej pracy magisterskiej podjęłam zagadnienie rekreacji fizycznej w czasie wolnym wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W rozdziale pierwszym przedstawiłam przegląd literatury fachowej poświęconej problematyce czasu wolnego, jako znaczącej rozwojowo przestrzeni aktywności, prezentując jego genezę, funkcje oraz formy. Zauważyłam, że na podwórkach jest coraz mniej dzieci, które zamiast wspólnie spędzać czas, wolą pozostać w domu, oglądać telewizję bądź grać w gry. Takie obserwacje skłoniły mnie do przeanalizowania tego problemu. Kolejny rozdział przeznaczyłam na zaprezentowanie okresu wczesnoszkolnego wraz z jego specyfiką. W tymże rozdziale opisany został również rozwój psychomotoryczny dziecka. Istotne jest aby zapoznać się ze sposobem myślenia dziecka i jego prawidłowym rozwojem. Ostatni podrozdział związany jest z aktywnością dziecka, w którym prezentuję jego główne formy działalności. W rozdziale metodologicznym został określony przedmiot badań, którym jest zjawisko rekreacji fizycznej w czasie wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Celem pracy jest wykazanie, jaką część czasu wolnego uczniowie klas I – III przeznaczają na rekreację fizyczną. Następnie na podstawie problemu głównego, określiłam problemy szczegółowe. Zaprezentowałam metody, techniki oraz narzędzia badawcze, którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia badań empirycznych. Analizę uzyskanych wyników przedstawiłam w formie tabeli i wykresów, które dały wgląd w takie aspekty problemu badawczego, jak ilość czasu wolnego, jaki posiadają dzieci w wieku wczesnoszkolnym, formy i sposób jego spędzania oraz ile tego czasu przeznaczane jest na aktywność ruchową. Ostatni podrozdział został poświęcony problematyce rekreacji fizycznej. Prezentuję w nim częstotliwość uprawiania preferowanych form rekreacji fizycznej oraz zainteresowanie tymi formami. Wykazuje również jakie są uwarunkowania w uprawnia rekreacji fizycznej przez uczniów klas I – III określając miejsca oraz sprzęt z jakich korzystają. Ostatnim celem jaki postawiłam podczas badań było sprawdzenie, czy występują ograniczenia w uprawianiu rekreacji fizycznej. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane na końcu pracy.
77. Czas wolny uczniów klas szóstych szkół podstawowych ze środowiska wiejskiego i miejskiego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy jest zbadanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych mieszkających w środowisku wiejskim i miejskim. Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ obecnie można zauważyć coraz bardziej zacierające się granice pomiędzy wsią a miastem. W przeszłości istniało wiele różnic między tymi środowiskami lokalnymi, również w zakresie form wykorzystywania wolnego czasu. Wieś jest miejscem rozwijającym się, dlatego uważam iż ciekawym zjawiskiem jest sprawdzenie, czy współcześnie nadal istnieją różnice w spędzaniu czasu wolnego przez dzieci zamieszkujące oba środowiska lokalne. W związku z powyższym dokonałam analizy podstawowych treści związanych z formami spędzania czasu wolnego, a także zapoznałam się z aktualnymi badaniami na ten temat oraz podobieństwami i różnicami pojawiającymi się u osób pochodzących ze wsi i miast. Następnie przeprowadziłam ankietę w dwóch wybranych szkołach podstawowych (wiejskiej i miejskiej) wśród stu czterdziestu uczniów klas szóstych. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, iż obecnie nie istnieje wiele różnic w sposobach spędzania wolnego czasu pomiędzy dziećmi ze wsi i miast. Znacznie więcej zauważalnych jest podobieństw w tym zakresie. Zjawisko to może być spowodowane tym, iż aktualnie wieś rozwija się coraz szybciej, wiele osób je zamieszkujących wykonuje takie same zawody, jak ludzie pochodzący z miast, urządzają mieszkania w podobny sposób, jeżdżą w jednakowe miejsca na wakacje oraz podejmują takie same formy aktywności w wolnym czasie. Podsumowując, mogę stwierdzić, iż przeprowadzone badania potwierdzają coraz bardziej zauważalne zacieranie się granic między środowiskiem wiejskim i miejskim.
78. Adaptacja dzieci w żłobku z perspektywy rodziców i pracowników placówki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Moja praca porusza zagadnienie adaptacji dziecka w żłobku z perspektywy rodziców i pracowników placówki. Zainteresowanie tym tematem wynikło z moich zainteresowań, obserwacji dzieci podczas pracy w żłobku oraz z potrzeb środowiska związanych z rosnącą ilością miejsc opieki żłobkowej. W części teoretycznej opisałam zagadnienie adaptacji – jej kontekst definicyjny, charakterystykę dziecka przystosowanego i nieprzystosowanego, przebieg adaptacji dziecka w żłobku wraz z towarzyszącymi reakcjami oraz czynniki wpływające na przystosowanie dzieci do nowego otoczenia zarówno po stronie dziecka, jak i rodziców oraz placówki. Przeanalizowałam rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie w zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Opisałam najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem żłobków, skupiając się na historii opieki żłobkowej, strukturze organizacyjnej tego typu placówek, ich celach, zadaniach i funkcjach, a także na kadrze pracującej w żłobkach. W ostatnim rozdziale części teoretycznej przedstawiłam zagadnienie rodziny jako środowiska opiekuńczo – wychowawczego. Opisałam kontekst definicyjny terminu: „rodzina”, scharakteryzowałam funkcje i typy rodzin oraz postawy i style wychowawcze. W drugiej części przybliżyłam tematykę pojęcia metodologii, przedstawiłam definicje przedmiotu, celu badań, problemów badawczych i występujących w badaniach strategii. Opisałam także metody, techniki i narzędzia badawcze. W tej części sprecyzowałam również swój przedmiot badań, czyli adaptację dzieci w żłobku, wybrałam cel główny, czyli poznanie procesu adaptacji oraz określiłam problemy badawcze, które stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzenia moich badań a mianowicie przebieg prawidłowej i zakłóconej adaptacji dzieci w żłobku z perspektywy rodziców i pracowników placówki. Do przeprowadzenia badań wybrałam metodę studium indywidualnych przypadków, technikę wywiadu częściowo kierowanego oraz narzędzie pomagające mi w przeprowadzeniu badań takie jak dyspozycje do wywiadu, którymi kierowałam się podczas rozmów z rodzicami i personelem placówki. W ostatniej części zaprezentowałam wyniki badań wraz z analizą. Do badań wybrałam matki oraz opiekunki Natalki i Soni – dziewczynek z poprawną adaptacją oraz Teosia i Kuby – chłopców z adaptacją zakłóconą. Skupiłam się na adaptacji dzieci ze żłobka, w którym pracuję, wybierając najbardziej charakterystyczne przypadki z najmłodszej i najstarszej grupy. Studiowanie literatury znacznie poszerzyło moją wiedzę teoretyczną a przeprowadzone badania pozwoliły mi lepiej poznać proces adaptacji dzieci do żłobka. Podjęty przeze mnie temat nie został wyczerpany i wymaga podjęcia dalszych badań, zważywszy szczególnie na fakt, iż opieka żłobkowa cały czas się rozwija i lepsze poznanie procesu adaptacji pozwoliłoby znacznie ułatwić dzieciom ten trudny okres.
79. Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest zbadanie roli ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością. Część teoretyczna poświęcona jest omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących wychowania, rodziny jako środowisku pełnienia roli ojca, niepełnosprawności jako przedmiotu pedagogiki specjalnej oraz dziecku z niepełnosprawnością w rodzinie. Populację badawczą stanowili ojcowie dzieci z niepełnosprawnością. W swojej pracy posłużyłam się metodą indywidualnych przypadków. Przeprowadzając badania posłużyłam się własnymi dyspozycjami do wywiadu. Jak wykazują badania, większość ojców realizuje funkcje w rodzinie.
80. Rola zawodowa kuratora sądowego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznego podejścia do tematu pedagogiki i wychowania. Rozdział ten zawiera opis pedagogiki resocjalizacyjnej jako jednej z subdyscyplin pedagogiki specjalnej. W rozdziale tym wyjaśniłem w szerokim znaczeniu pojęcie resocjalizacji. Ponadto zawarłem w nim podstawowe zasady wychowania resocjalizującego. W rozdziale drugim skupiłem się na części teoretycznej dotyczącej kuratorów sądowych. Zawarłem w nim opis funkcji jakie pełni kurator sądowy. Ponadto wyjaśniłem jakie zadania wiążą się z każdą z poszczególnych funkcji. Trzeci rozdział dotyczy części empirycznej. W rozdziale tym przybliżam pojęcie metodologii, wyjaśniam, czym są przedmiot i cele badań oraz charakteryzuję problem badawczy. Uwzględniłem również metody, techniki i narzędzia badawcze. Ostatni, czwarty rozdział zawiera analizę przeprowadzonych badań. Opisuję w nich realizację poszczególnych funkcji na podstawie wywiadów przeprowadzonych z czterema kuratorami zawodowymi.
81. Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci w przedszkolach. Płaszczyzna współpracy i osiągane efekty prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Streszczenie pracy magisterskiej pt. ,,Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci w przedszkolach. Płaszczyzna współpracy i osiągane efekty” Celem niniejszej pracy było poznanie opinii nauczycieli oraz rodziców na temat współpracy środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym. Praca ta składa się ze wstępu, rozdziału teoretycznego i metodologicznego, analizy badań własnych oraz zakończenia. Ma ona charakter teoretyczno-badawczy. Rozdział pierwszy mojej pracy zawiera informacje zaczerpnięte z literatury przedmiotu na temat współpracy środowiska przedszkolnego i rodzinnego. Przedstawiam w nim znaczenie pojęciowe współpracy. Ukazuję charakterystykę dwóch podstawowych środowisk wychowawczych, a wiec przedszkola i rodziny. Skupiam się na roli i zadaniach nauczyciela, przedszkola oraz rodziców zarówno w zakresie wychowania, jak i samej współpracy. Wymieniam i charakteryzuję funkcje przedszkola wobec rodziców. Zwracam także uwagę na cele, formy oraz zasady współpracy. Rozdział drugi pracy, to podstawy metodologiczne badań, w których określiłam przedmiot i cel badań. Sformułowałam problemy badawcze, do których ułożyłam zmienne oraz wskaźniki. Opisałam metody, techniki oraz narzędzia badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystałam do przeprowadzenia badań. Opisałam organizację, charakteryzowałam teren, na którym przeprowadziłam swoje badania oraz opisałam próbę badawczą. Rozdział trzeci jest analizą przeprowadzonych przeze mnie badań nad współpracą przedszkola i rodziny w opinii wychowawców i rodziców. Ze względu na fakt, iż poddawałam badaniu rodziców i nauczycieli posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego, gdzie za technikę posłużyła mi ankieta. Stworzone przeze mnie narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety, był bezpośrednim działaniem na próbie badawczej, która liczyła 50 osób. Wyniki, jakie uzyskałam, pozwoliły mi na wyciągnięcie wniosków, które zaprezentowałam w zakończeniu pracy magisterskiej.
82. Nauka języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sobótce, województwo dolnośląskie. Organizacja, efekty dydaktyczne prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest sprawdzenie realizacji założeń programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących przedszkolnego nauczania języka obcego nowożytnego na przykładzie zajęć języka angielskiego odbywających się w Przedszkolu nr 1 w Sobótce. Celem pracy jest ocena organizacji i efektów dydaktycznych nauczania języka angielskiego w przedszkolu na przykładzie wybranej placówki. Niniejsza praca traktuje o specyfice nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawia charakterystykę dziecka od 3 roku życia do 6 roku życia i jego możliwości w zakresie nauki języków obcych. W pracy zawarte są również podstawy prawne dotyczące nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz potrzebne kwalifikacje nauczyciela do wykonywania tego zawodu. Omówiono proponowaną metodykę nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Scharakteryzowano teren badań oraz omówiono organizację nauki języka obcego w wybranej placówce. Zakończenie pracy stanowi analiza przeprowadzonych badań, w której zebrano najważniejsze wnioski i odpowiedzi na pytania i hipotezy badawcze.
83. Nauka języka angielskiego w przedszkolu .Organizacja, efekty dydaktyczne prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
84. Adaptacja językowa dzieci migrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
85. Edukacja zdrowotna uczniów szkół podstawowych prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca tyczy się do zagadnienia edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej. Celem autorki było zbadanie poziomu tejże edukacji w codziennej praktyce szkolnej i uzyskanie odpowiedzi na poszukiwane pytania: Czy edukacja zdrowotna występuje na lekcjach? Czy nauczyciele mają na nią czas i czy posiadają dostateczną wiedzę w tym zakresie? Jakie metody nauczania wykorzystywane są na lekcjach o zdrowiu? Jaką rolę pełnią nauczyciele oraz szkoła? W jakim zakresie uczniowie przyswajają wiedzę o zdrowiu? Czy treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej występują w dostatecznym stopniu? Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy omawia teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej. Autorka wyjaśnia najważniejsze pojęcia ( zdrowie, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, styl życia, zachowania zdrowotne, zasoby zdrowotne, wychowanie zdrowotne, kultura zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, edukator zdrowia, pedagogika zdrowia, ) oraz ukazuje sposoby organizacji i edukacji zdrowotnej w szkole. Ponadto przedstawiona została w tym rozdziale sylwetka nauczyciela, jego rola jako edukatora zdrowia i jakie powinien posiadać kwalifikacje. Autorka omówiła również obszary edukacji zdrowotnej poruszane na lekcjach w zakresie: higieny osobistej i otoczenia, bezpieczeństwa, żywienia, aktywności fizycznej, higieny psychicznej, substancji szkodliwych i profilaktyki uzależnień. Drugi rozdział dotyczy metodologii badań. Autorka opisuje w tym miejscu swój przedmiot oraz cel badań, wskazuje problemy, hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki oraz wykorzystane metody, techniki i narzędzia badawcze. Postawione hipotezy w pracy to: 1.Nauczyciele w niedostatecznym stopniu realizują edukację zdrowotną w szkole. 2. Nauczyciel jest "autorytetem zdrowotnym" i inicjatorem edukacji zdrowotnej. 3. Metody podające wykorzystywane przy przeprowadzaniu edukacji zdrowotnej nie budzą zainteresowania wśród uczniów tą tematyką. 4. Szkoła zajmuje przodujące miejsce w dostarczaniu wiadomości na temat edukacji zdrowotnej. 5. Jest za mało treści nauczania odnoszących się do edukacji zdrowotnej. 6. Uczniowie częściowo stosują w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu zdrowia. W trzecim rozdziale przedstawione zostały wyniki badań własnych autorki, których przedmiotem objęła zarówno nauczycieli, jak i uczniów szkoły podstawowej w Bytomiu Odrzańskim. Wykorzystane techniki w pracy to: kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniej postawione hipotezy. Jednakże są to wyniki ogólne, gdyż odnoszą się tylko do jednej ze szkół województwa lubuskiego, nie obejmują wszystkich szkół podstawowych w Polsce.
86. Poglądy rodziców na stosowanie niestandardowych teorii żywienia dzieci prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy są poglądy rodziców na temat stosowania niestandardowych teorii żywienia dzieci. Celem pracy jest przedstawienie istniejących trendów w tym zakresie. Analizując literaturę metodologiczną, podjęłam decyzję aby zastosować badania ilościowe, które pozwoliły mi porównać poglądy i przedstawić rzeczywistą wiedzę. Zastosowałam metodę sondażu, wybierając jedną z technik jaką jest ankieta. W pierwszym rozdziale opisuje jak wpływają na organizm ludzki składniki odżywcze. Przedstawiam założenia standardowych teorii żywienia. Drugi rozdział zawiera informacje na temat wybranych niestandardowych teorii. Trzeci to metodologiczne podstawy pracy. Czwarty przedstawia dokładną analizę wykonanych badań własnych. Ostatnia część pracy to podsumowanie, wnioski i zakończenie. Podkreślam, iż część teoretyczna mojej pracy miała na celu przekazanie podstawowych informacji i zachęcenie czytelnika do zastanowienia się nad dietą jaką stosuje w rodzinie. Chciałam uświadomić rodzicom jak ważne jest żywienie i jak ogromny ma wpływ na zdrowie. Badania dowiodły, że poglądy rodziców na temat niestandardowych teorii żywienia są adekwatne do wiedzy jaką posiadają. Większość niema doświadczenia, by móc ocenić ich skuteczność. Jak dowodzą badania brak czasu i trudna dostępności produktów były czynnikami decydującymi o przerwaniu stosowanych niestandardowych teorii. Z badań wynika, że rodzice potrzebują wiedzy naukowej, aby czuć się bezpiecznie w podejmowanych decyzjach. Dostrzegam również, problem w systemie edukacji. Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest opracowanie programu edukacyjnego, opartego na wiedzy naukowej dla dzieci i rodziców.
87. Dydaktyczne oddziaływanie baśni na dzieci przedszkolne prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy są baśnie, a mianowicie rozpatrywany jest ich wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym. Praca składa się z dwóch rozdziałów teoretycznych oraz rozdziału metodologicznego, analizy wyników badań własnych oraz zakończenia i wniosków. W części teoretycznej dokonuję próby definicji terminu baśń oraz bajka. Odwołuję się tu głownie do definicji słownikowych. Następnie omawiam genezę baśni. W swojej pracy próbuję dociec czy baśnie klasyczne, tradycyjne, lubiane są nadal przez młodych odbiorców? Czy dzisiejszy przedszkolak jest w stanie zainteresować się klasycznymi baśniami, czy są one faktycznie ponadczasowe? Następnie przedstawiam wielostronną rolę baśni, która dotyczy wychowania, edukacji i biblioterapii. W ostatniej części pracy omawiam wyniki badań, przeprowadzonych z dziećmi w jednym z wrocławskich przedszkoli. Wyniki wskazują na uniwersalność i ponadczasowość wartości przekazywanych za pośrednictwem baśni. Jednak baśń klasyczna nie jest gatunkiem, po który chętnie sięga współczesny przedszkolak. Ostatnią część pracy stanowi zakończenie i wnioski, jakie nasuwają się w związku z przeprowadzonymi badaniami i ich wynikami.
88. Czas wolny uczniów szkół podstawowych miejskiej i wiejskiej prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy było poznanie różnic między formami spędzania czasu wolnego uczniów szkół podstawowych miejskiej i wiejskiej. W niniejszej pracy przedstawiono pojęcia związane z czasem wolnym, ujęcie historyczne, współczesne uwarunkowania czasu wolnego oraz formy spędzania wolnego czasu. Autorka ukazała również czas wolny w ujęciu pedagogicznym oraz zawarła w pracy funkcje czasu wolnego oraz wpływ, jaki czas wolny ma na kształtowanie się człowieka. Autorka pracy przeprowadziła badania w szkole wiejskiej i miejskiej, aby zbadać różnice w formach spędzania wolnego czasu uczniów różnych miejsc zamieszkania. Wyniki badań wskazały, że nie wszystkie hipotezy autorki były słuszne. Badania ukazały, iż miejsce zamieszkania może mieć wpływ na formy spędzania czasu wolnego, ale to instytucje społeczne, które mają udział w procesie wychowania oraz socjalizacji mają duży wpływ na to, jakie aktywności w czasie wolnym podejmują dzieci oraz młodzież.
89. Obraz rodziny w percepcji młodzieży licealnej dr hab. Danuta Kowalczyk prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Problematyka pracy obejmuje zagadnienia dotyczące percepcji rodziny przez młodzież licealną. W rozdziale pierwszym, który ma charakter teoretyczny omówione są wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem rodziny, w tym jej ujęcie definicyjne, struktura, typologia, funkcje oraz modele. Przedstawiona jest również kwestia dotycząca małżeństwa oraz alternatywnych form życia małżeńsko – rodzinnego. Rozdział obejmuje także zagadnienie odnoszące się do miejsca rodziny w świadomości młodzieży, a zatem ich opinie na temat relacji z rodzicami i rodzeństwem, hierarchii wartości oraz planów dotyczących przyszłej rodziny i małżeństwa. Rozdział drugi uwzględnia założenia metodologiczne badań własnych, dotyczące przedmiotu i celu badań, problemów i hipotez badawczych, metody, techniki oraz narzędzia, którymi posługiwano się podczas realizacji badań, zmiennych oraz ich wskaźników, a także charakterystyki terenu i badanej grupy. Celem pracy było poznanie obrazu rodziny w percepcji młodzieży licealnej. W badaniach wykorzystano strategię ilościową. Natomiast materiał empiryczny został zebrany za pomocą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Rozdział trzeci jest poświęcony analizie badań własnych oraz ich interpretacji. Kolejno przedstawia kwestie dotyczące: poczucia zadowolenia młodzieży licealnej z życia rodzinnego, czynników warunkujących szczęśliwe życie, stosunku badanych do małżeństwa, a także ich wyobrażeń na temat rodziny prokreacji. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że młodzież licealna uznaje rodzinę pochodzenia za wzór do naśladowania i zamierza w przyszłości stworzyć taki sam model rodziny, w jakim się wychowuje.
90. Recepcja reklam telewizyjnych przez dzieci w okresie wczesnoszkolnym dr hab. Danuta Kowalczyk prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem podjętej przeze mnie pracy badawczej było poznanie charakteru recepcji reklam telewizyjnych przez dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Ze względu na specyfikę tej fazy rozwoju, dzieci są bowiem szczególnie podatne na oddziaływanie komunikatów reklamowych. W celu zebrania rzetelnych danych i informacji, konieczne było zastosowanie dwóch technik badawczych, ze względu na to, iż respondentami byli przedstawiciele dwóch grup – dzieci i rodziców. W przypadku pierwszej z nich, materiał empiryczny zebrany został za pomocą wywiadu skategoryzowanego. Grupa rodziców poproszona została natomiast o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie. Analizy zebranego materiału badawczego dokonano z zastosowaniem strategii ilościowej. Praca podzielona została na trzy główne rozdziały. Pierwszy z nich, napisany został po przestudiowaniu literatury dotyczącej tematyki recepcji reklam telewizyjnych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i jest teoretycznym ujęciem tejże problematyki. Przedstawione zostały w nim m.in. mechanizmy i narzędzia stosowane przez reklamodawców, podstawowe zapisy regulujące prawo reklamy skierowanej do najmłodszych odbiorców, aspekty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz pozytywne i negatywne skutki oddziaływania reklam telewizyjnych. Drugi rozdział zawiera metodologiczne założenia przeprowadzonych przeze mnie badań empirycznych. Zawarte są w nim informacje o zastosowanych metodach, technikach i narzędziach badawczych. Wyraźnie zakreślony został również cel oraz charakter badań. Rozdział ten zawiera także opis i charakterystykę terenu i badanych grup. Kolejna część pracy jest analizą i interpretacją zebranych w toku badań danych. Przeprowadzone zostały one w porządku ustalonym przez postawione wcześniej problemy badawcze, co pozwoliło uporządkować zebrany materiał badawczy. Poznanie opinii dzieci i rodziców przyczyniło się do stworzenia wyczerpującego obrazu oddziaływania reklam telewizyjnych na młodych odbiorców. Wnioski jakie przedstawione zostały w zakończeniu pracy potwierdzają, iż w czasach ogólnie panującego konsumpcjonizmu, w których jednym z podstawowych źródeł poznania są media, należy kształcić i wychowywać świadomych konsumentów.