wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Aktywność twórcza jako forma pokonywania nieśmiałości dzieci w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest „Aktywność twórcza jako forma pokonywania nieśmiałości dzieci w wieku przedszkolnym”. Zaczyna się od wstępu, tam zamieściłam krótką informację o zagadnieniu nieśmiałości oraz metodzie dramy, której elementy wykorzystałam, aby nad tym zjawiskiem pracować. Oprócz tego przedstawiłam strukturę swojej pracy, która jest złożona z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera opis rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym: sfery fizyczno- motorycznej, poznawczej, emocjonalno-społecznej i moralnej; opracowanie głównego zagadnienia, czyli wyjaśnienie, czym jest aktywność twórcza, jakie kluczowe pojęcia się na nią składają: spontaniczna ekspresja, zabawa. Przy tym poruszyłam zagadnienie metody dramy, umożliwiającej dziecku przełamywanie lęku w kontaktach z grupą rówieśniczą. Stąd kolejnym punktem mojego opracowania była nieśmiałość, różnego rodzaju definicje, przyczyny nieśmiałości i objawy. W pierwszym rozdziale pracy poruszyłam również rolę nauczyciela, który posiada znaczący udział w procesie wychowania. Przedstawiłam jego kompetencje i funkcje jako wspierającego aktywność twórczą dzieci. Drugi rozdział pracy stanowi ujęcie teoretyczne projektu edukacyjnego, etapy jego powstawania oraz poszczególne fazy realizacji. Przy tym omówiłam także metodę projektu. W rozdziale drugim zamieściłam również autorski projekt działań edukacyjnych, wskazałam ogólnie ujęty cel i założenia mojego projektu oraz pięć scenariuszy zajęć, ściśle związanych z tematem pracy. Następnie przeszłam do rozdziału trzeciego, w którym zawarłam teoretyczne ujęcie procesu ewaluacji, dokonałam opisu grupy, w której przeprowadziłam zajęcia oraz placówki, gdzie ta praktyka się odbyła. Scharakteryzowałam dokładnie każdy dzień realizacji projektu, przebieg zaplanowanych przeze mnie aktywności dla dzieci oraz dokonałam ewaluacji wewnętrznej, analizując przeprowadzone przez siebie działania i podkreślając efekt, jaki one przyniosły. W zakończeniu napisałam, dlaczego zdecydowałam się na taki wybór tematu oraz podałam informację o tym, czego się nauczyłam, obserwując pracę wychowawcy grupy, zachowania dzieci i realizując swój projekt. Na końcu przedstawiłam bibliografię. W pracy zamieściłam również aneksy, a w nich zdjęcia obrazujące twórcze działania plastyczne dzieci, dodatkowo dokumentując tym przebieg realizacji projektu.
62. Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Streszczenie pracy licencjackiej- temat: Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Celem mojej pracy było przedstawienie zastosowania metody pracy z dziećmi poprzez bajki terapeutyczne. Postanowiłam zagłębić się w ten temat z kilku powodów, m.in. czytanie bajek jest powszechnym zjawiskiem nie tylko w przedszkolach ale i w domach. Czytanie tych lektur, niesie za sobą bardzo dużo pozytywnych symptomów wpływających na rozwój dziecka już od najmłodszych lat, dlatego postaram się przybliżyć walory czytania bajek w swojej pracy. Praca licencjacka składa się z trzech rozdziałów oraz ze wstępu i zakończenia. W pierwszym rozdziale opisałam główną genezę powstania bajkoterapii oraz biblioterapii. Analizując zagadnienia skupiłam się na celach i korzyściach płynących z zastosowania tej metody. Następnie opisałam rozwój poznawczy dziecka w sferze poznawczej oraz opisałam rolę nauczyciela funkcjonującego w środowisku przedszkolnym. W drugim rozdziale zajęłam się charakterystyką projektu edukacyjnego- czym jest, jakie ma cele i zastosowania. Ten rozdział zakończyłam autorskimi scenariuszami zajęć jakie miałam okazję przeprowadzić podczas praktyki ciągłej w przedszkolu. Trzecim rozdziałem mojej pracy była ewaluacja autorskiego projektu, a więc przeanalizowałam czym jest ewaluacja w ujęciu teoretycznym, kolejno opisałam miejsce, w którym przebywałam podczas praktyki ciągłej i przeprowadzone przeze mnie zajęcia. Trzeci i już ostatni rozdział zakończyłam autoewaluacją projektu, zwracając szczególną uwagą na fakty i rzeczy, które udało mi się przeprowadzić oraz to, co nie wyszło podczas zajęć. W zakończeniu raz jeszcze podsumowałam całość włożonej przez siebie pracy w projekt edukacyjny i zweryfikowałam jego efekty.
63. Gry komputerowe jako forma spędzenia czasu wolnego przez studentów dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pt. „Gry komputerowe jako forma spędzania czasu wolnego przez studentów”. Jej celem była próba opisu wykorzystywania gier komputerowych przez ludzi studiujących. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy problematyki czasu wolnego. Przedstawione zostały w nim definicje, funkcje, a także klasyfikacje form spędzania czasu wolnego. Ponadto w ostatnim podrozdziale została opisana młodzież akademicka w kontekście czasu wolnego. W rozdziale drugim została przedstawiona prezentacja teori dotyczących zjawiska gier komputerowych. W części tej przedstawiona została charakterystyka Internetu, jako medium ściśle związanego z grami. Kolejne z podrozdziałów dotyczą definicji gier komputerowych w ujęciu różnych autorów, klasyfikacje ze względu na gatunki oraz sposób grania. Następnie przedstawione zostało znaczenie gier w kulturze, a także i pozytywne i negatywne aspekty. Drugą częścią prezentowanej pracy są metodologiczne podstawy badań własnych. Po zapoznaniu się z poszczególnymi etapami tworzenia pracy badawczej, ustalona została metodologia. W części tej określono przedmiot badań, którym są gry komputerowe jako jedna z form spędzania czasu wolnego przez młodzież akademicką. Postawiony został także cel badania i sformułowane problemy badawcze. Na potrzeby niniejszej pracy, do badania wykorzystano metodę ilościową jaką jest sondaż diagnostyczny. W rozdziale tym zostało także opisane narzędzie badawcze jakim był przygotowany kwestionariusz, umieszczony na stronie internetowej, przeznaczonej do badań internetowych. Link do ankiety wraz z opisem badania, został umieszczony na forach internetowych dla graczy komputerowych, a także rozesłany do ludzi obecnie studiujących. W rozdziale tym opisane także badaną grupę respondentów. Przedstawione zostały dane takie jak płeć, tryb i rok studiów, a także aktywność zawodowa respondentów. Trzecią częścią pracy jest przedstawienie wyników badań własnych. Dane zebrane za pomocą kwestionariusza zostały przeanalizowane i zinterpretowane pod kątem problemów badawczych. Każdy z podrozdziałów dotyczy jednego z problemów oraz zawiera wyniki i interpretację poszczególnych pytań z ankiety. Zostały tutaj także pokazane wyniki innych badań na temat czasu wolnego i gier komputerowych. Zakończenie stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań oraz wnioski, które można z nich wyciągnąć.
64. Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowym i szkolnym środowisku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem badań niniejszej pracy magisterskiej jest kara i nagroda jako środek wychowawczy. Celem zaś jest analiza odziaływania kary i nagrody na wychowanie dzieci w środowisku domowym i szkolnym. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów.
65. Wykorzystanie gier i zabaw w procesie budowania odpowiedzialności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest wykorzystanie gier i zabaw w procesie budowania odpowiedzialności u dzieci.Problematyka pracy mieści się w zakresie emocjonalnego oraz fizycznego obszaru rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W wieku wczesnoszkolnym, w wolnym czasie, poświęconym na gry i zabawy nie tylko grupowe, ale także indywidualne, dzieci kreują postawę w zakresie przykładności. Pojęcie odpowiedzialności wiąże się przede wszystkim z poczuciem odpowiedzialności rozumianej jako moralnej w zakresie systematyczności, wywiązywania się z przydzielonej roli w grupie. Każdej formie aktywności człowieka, każdej roli społecznej obok wiedzy, doświadczenia, określonych kompetencji, dyspozycji psychofizycznych winna towarzyszyć odpowiedzialność. Kategoria którą można, należy postrzegać co najmniej w kilku kontekstach: jako moralny obowiązek wobec siebie i innych członków społeczności, jako cechę sterowania indywidualnym rozwojem, jako warunek samorealizacji oraz pielęgnowania więzi społecznych i zasad moralnych, jako zasada wzajemności – odpowiedzialność za podejmowane czyny, wreszcie jako priorytetową wartość warunkującą zachowanie wypracowanych przez wieki postaw, zasad, obyczajów oraz gotowość do ich wzmacniania i rozwoju . Odpowiedzialność rozumie się jako obowiązek moralny w zakresie indywidualnego tłumaczenia się z własnych zachowań, a jej poczucie motywuje do podejmowania działań i ich realizowania. Systematycznością bowiem nazywa się robienie czegoś regularnie, sumiennie, z określonymi zasadami i regułami, które mają przynieść zamierzony efekt. Wiąże się to z dążeniem do określonego, wybranego dowolnie celu. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia bibliografii i netografii. W rozdziale pierwszym na podstawie literatury przedmiotu charakteryzuję rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny oraz fizyczny dziecka. W rozdziale drugim mojej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych. W trzecim rozdziale dokonuję ewaluacji własnych działań edukacyjnych. Po rozpoznaniu problematyki przygotowałam projekt działań edukacyjnych „Budowanie poczucia odpowiedzialności poprzez gry i zabawy zespołowe – jako jedna z postaw w życiu codziennym” przewidziany do realizacji w klasie III. Projekt oparty jest w głównej mierze na aktywności fizycznej dzieci, co prowadzi do osiągnięcia celu jakim jest odpowiedzialność poprzez działanie w grupie. Bazując na aktualnej podstawie programowej oraz współczesnej tematyce edukacji zdrowotnej, zaplanowałam zajęcia opierając się na modelu dnia aktywności. Wykorzystując przy tym zamiłowanie uczniów do gier i zabaw jako drogę do osiągnięcia celu. Na tej podstawie przeprowadziłam zajęcia podczas praktyki dyplomowej.
66. Gry i zabawy dydaktyczne w procesie kształtowania kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Powyższa praca licencjacka ma na celu przedstawienie w jaki sposób gry i zabawy dydaktyczne wpływają na proces kształtowania kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Składa się ona z trzech rozdziałów oraz autorskiego projektu edukacyjnego, który został zrealizowany podczas praktyk w szkole podstawowej. W początkowej fazie pracy przedstawiłam sylwetkę psychofizyczną dziecka w młodszym wieku szkolnym, uwzględniając sferę poznawczą, emocjonalną, społeczną jak i fizyczną. Następnie, w oparciu o literaturę, zdefiniowałam kluczowe pojęcia, które bezpośrednio nawiązują do tematu pracy, a także uwzględniłam postać nauczyciela jako istotnej postaci w powyższym procesie. Drugi rozdział dotyczy autorskiego projektu edukacyjnego, który zrealizowałam w II klasie szkoły podstawowej. Zawarte są w nim również wszystkie scenariusze zajęć, które przeprowadziłam podczas praktyk. W trzecim rozdziale przedstawiłam proces ewaluacji, jej podstawowe założenia i etapy oraz dokonałam autoewaluacji swoich działań, których podjęłam się w trakcie realizacji autorskiego projektu edukacyjnego. Praca zakończona jest spisem treści, w którym uwzględniona jest wykorzystana literatura oraz aneksami.
67. Kształtowanie postawy troski o własne zdrowie na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie postawy troski o własne zdrowie. Problematyka pracy odnosi się do obszaru edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. W tym czasie dziecko przechodzi ze środowiska rodzinnego w nowy, przedszkolny świat przygotowujący je do edukacji szkolnej. Okres wychowania przedszkolnego to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego dziecka, w którym następują duże zmiany w rozwoju fizycznym, psychicznym i emocjonalno-społecznym. Właśnie na tym etapie życia ważne jest przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, oraz rozwijanie umiejętności, nawyków, które w efekcie końcowym pomogą skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę w przyszłości. Brak troski o zdrowie własne i innych osób prowadzi do chorób cywilizacyjnych dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa. We współczesnym świecie coraz częściej słyszy się o zmniejszonej aktywności ruchowej dzieci przedszkolnych, siedzącym trybie życia, o niekorzystnych zachowaniach żywieniowe. W rezultacie zachowania te prowadzą do zwiększającego swoją częstotliwość problemu nadwagi i otyłości dziecka w okresie od 3 do 7 roku życia. Już w 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła otyłość ogólnoświatową epidemią obejmującą zarówno dzieci, jak i dorosłych, uznając ją za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkość. Przeprowadzone badania wykazały, że już w grupie dzieci przedszkolnych nadwaga i otyłość występowała u dużej ilości dzieci, oraz, że problem ten ma tendencję wzrastającą1. Praca ta ma charakter projektowy. W jej skład wchodzą wstęp, trzy rozdziały (Problematyka pracy w literaturze przedmiotu, Projekt działań edukacyjnych „Czas na zdrowie”, Ewaluacja projektu działań edukacyjnych „Czas na zdrowie”), zakończenie oraz bibliografia. W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu przybliżyłam problematykę pracy. Rozważania rozpoczęłam od przeanalizowania definicji rozwoju, a następnie podjęłam się scharakteryzowaniu rozwoju dziecka przedszkolnego w aspekcie fizycznym, psychicznym i emocjonalno-społecznym. W rozdziale pierwszym dokonałam przeglądu literatury, aby wyjaśnić pojęcie zdrowia, jego zróżnicowanie, różne ujęcia. Szczególną uwagę zwróciłam na modele zdrowia, cele i zadania edukacji zdrowotnej. W tym rozdziale opisuję zjawisko troski o zdrowie swoje i innych jako celu edukacji zdrowotnej. Na tym etapie opisałam metody nauczania, które pomagają osiągnąć założony cel, jakim jest przyswajanie wiedzy oraz nabycie umiejętności zdrowotnych. W rozdziale drugim niniejszej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych pt. „Czas na zdrowie”. Jego celem jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o swoje zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. W założeniach projektu odwołuję się do modelu komunikacyjnego, oraz teorii konstruktywistycznej, która stanowi podstawę pracy z dziećmi w okresie przedszkolnym. Do realizacji projektu edukacyjnego użyłam równ
68. Optymalizacja efektywności uczenia sie dzieci dziesięcioletnich poprzez stosowanie technik motywowania. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest optymalizacja efektywności uczenia się dzieci 10-letnich poprzez zastosowanie technik motywowania. Problematyka obejmuje obszar edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dotyczy rozwoju dziecka w obszarze poznawczym, emocjonalnym, moralnym i społecznym. Praca ma charakter projektowy, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Rozdział pierwszy poświęcony jest charakterystyce rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Szczególną uwagę zwracam na efektywne uczenie się dzieci, które zależne jest od kompetencji nauczyciela. Charakteryzuję zjawisko motywacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, które są istotne podczas odpowiedniego sposobu pracy z dzieckiem, w procesie uczenia się. W rozdziale drugim niniejszej pracy prezentuję projekt działań edukacyjnych "Efektywne uczenie się kluczem do sukcesu", którego celem jest organizacja zajęć mających zwiększyć efektywność uczenia się dzieci, poprzez wykorzystanie różnych technik, które pomogą uczniom w uczeniu się i lepszym zapamiętywaniu treści. W założeniach projektu odwołuję się do teorii konstruktywistycznej. Zaplanowane zajęcia zapisałam w trzech scenariuszach opartych na modelu komunikacyjnym. Następnie opisany jest kontekst działań edukacyjnych, przeprowadzonych czynności, które przedstawiają działania placówki kształcenia wczesnoszkolnego, oraz grupy, w której przeprowadziłam zajęcia w oparciu o założone scenariusze. W ostatnim rozdziale dokonuję ewaluacji własnych działań edukacyjnych. Dokonane rozważania badają, reasumują i oceniają zrealizowany projekt działań edukacyjnych, jak i mój trud dążenia do bycia osobą kompetentną w przyszłej pracy nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego.
69. System penitencjarny na przestrzeni XIX wieku na terenie Europy. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
70. Agresja w internecie -wybrane uwarunkowania. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
71. Prężność i uważność jako czynniki chroniące w etiologii wypalenia rodzicielskiego. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
72. Tolerancja społeczna zjawiska przemocy w rodzinie -wybrane uwarunkowania. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
73. Cechy psychopatii i ich wybrane uwarunkowania w okresie adoloscencji. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
74. Postawy wobec mniejszości seksualnych i ich wybrane uwarunkowania. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są postawy wobec mniejszości seksualnych i ich uwarunkowania. Praca miała na celu wykazanie czynników warunkujących postawę odrzucającą mniejszości seksualnych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki testu psychologicznego. Dzięki badaniom ustaliłam, że funkcjonalność rodziny, opisywanie, obserwowanie, świadoma obecność, troska i więzi warunkują nasilenie postawy odrzucającej mniejszości seksualne.
75. Wypalenie szkolne wśród uczniów - wybrane uwarunkowania. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy opisuje zjawisko wypalenia uczniowskiego. Przedmiotem badań uczyniłam wypalenie uczniowskie powodowane stresem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie ucznia. Chciałam w swojej pracy wyjaśnić skąd bierze się wypalenie uczniów, jakie są jego konsekwencję oraz jak sobie z nim poradzić. Badania przeprowadziłam na uczniach klas liceów ogólnokształcących i techników. Łącznie 272 osoby zgodziły się na uzupełnienie ankiety, wśród nich 146 osób stanowiły kobiety, a 126 mężczyźni. Do badań wykorzystałam metodę sondażu diagnostycznego. Techniką były testy psychologiczne i ankieta. Dane analizowałam statystycznie - analiza wariancji. Rezultaty badań pozwalają przypuszczać, że wysoki poziom wypalenia prowadzi do rozchwiania emocjonalnego uczniów, słabej koncentracji oraz poczucia że nic w życiu dobrego ich nie spotka.
76. Wybrane uwarunkowania niewierności partnerskiej. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Przedmiotem badań w mojej pracy uczyniłam skłonność do zdrady w kontekście psychopatycznych cech osobowości. Podstawą teoretyczną była triarchiczna koncepcja psychopatii, a jej uzupełnieniem koncepcja pozytywnego rozwoju oraz koncepcja resilience. Badania zaplanowałam jako sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem różnych kwestionariuszy badających cechy osobowości oraz doświadczenia w związku. Badaniami objęłam populację osób w wieku wczesnej dorosłości liczącą ogółem 105 osób. Hipotezy weryfikowałam statystycznie za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Badania ukazały, że pozytywny stosunek do siebie, makiawelizm, próżność, a także więzi z otoczeniem społecznym oraz bezduszność mają związek ze skłonnością do zdradzania partnerów.
77. Wybrane uwarunkowania konsumpcji środków psychoaktywnych przez młodzież. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy weryfikuję związki używania substancji psychoaktywnych z wybranymi czynnikami (funkcjonalność rodziny, potrzeba stymulacji, nasilenie cech ADHD, presja środowiska rówieśniczego w kierunku dewiacji, resiliencja indywidualna i jej trzy wymiary oraz uważność i jej pięć wymiarów). Metodą badań był sondaż przeprowadzony na próbie 218 uczniów. Hipotezy były weryfikowane statystycznie za pomocą analizy wariancji. Badania pozwoliły ustalić, że o używaniu substancji przez młodzież decyduje niski poziom funkcjonalności rodziny pochodzenia, potrzeba stymulacji, nasilenie cech ADHD, wysoki poziom presji rówieśniczej, resilience oraz uważność.
78. Pozytywny rozwój młodzieży a udział w wolontariacie. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem pracy pod tytułem „Pozytywny rozwój młodzieży a udział w wolontariacie” było określenie związku pomiędzy udziałem oraz gotowością do wolontariatu a cechami pozytywnego rozwoju młodzieży i wybranymi czynnikami skorelowanymi z pozytywnym rozwojem dodatnio (uważność oraz funkcjonalność) i ujemnie (psychopatia). Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metody sondażu diagnostycznego na próbie 82 osób. Hipotezy zweryfikowane były za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Badania pozwoliły ustalić, że zaangażowanie w wolontariat jest związane z wyższym nasileniem cech charakteru, wiary, troski, więzi oraz kompetencji, z niższym nasileniem cech zuchwałości, bezduszności oraz rozhamowania, z wyższym nasileniem cech opisywania, niereaktywności, nieosądzania, obserwowania i świadomej obecności oraz z wyższym nasileniem cechy funkcjonalności rodziny.
79. Zagrożenia związane z nie wyczynową aktywnością sportowa. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy analizowane są zagrożenia związane z nie wyczynową aktywnością sportową młodzieży. W badaniach wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego z zastosowaniem skali postaw oraz ankiety jako technik badawczych. Badania miały charakter ilościowy. Próba badawcza liczyła 54 osoby. Badania pozwoliły ustalić, że osoby regularnie uprawiające sport częściej, aniżeli osoby ćwiczące nieregularnie, przejawiają zachowania problemowe oraz ujawniają gotowość do takich zachowań w przyszłości. Odwrotna tendencja ujawniła się w odniesieniu do postaw wobec używania środków dopingujących – osoby systematycznie ćwiczące miały postawę mniej przychylną. W świetle uzyskanych rezultatów nie ma podstaw do przekonania o chroniącym wpływie aktywności sportowej na młodzież.
80. Trudności osób niesłyszacych w relacjach interpersonalnych dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
81. Wybrane uwarunkowania zachowań pośrednio destrukcyjnych osób w wieku adolescencji. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
82. Postawy wobec przemocy rówieśniczej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca porusza tematykę postaw młodzieży wobec przemocy rówieśniczej. Badania przeprowadzone zostały wśród 80 uczniów wrocławskiego technikum, poprzez zastosowanie kwestionariusza ankiety. Zmienną zależną objaśnianą w pracy jest postawa młodzieży wobec przemocy rówieśniczej. Dwoma wskaźnikami postaw młodzieży wobec przemocy są: stopień niechęci wobec przemocy oraz gotowość do komunikowania o zaobserwowanej przemocy. Zmienne niezależne uwzględnione w pracy to kolejno: funkcjonalność rodziny, pozytywna koncepcja siebie, samokontrola, kompetencja społeczna, prężność (RESIL), opisywanie, niereaktywność, nieosądzanie, obserwowanie, świadoma obecność, charakter, wiara, troska, więzi oraz kompetencje. Na postawy młodzieży szkół ponadpodstawowych względem przemocy ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim kompetencje społeczne, charakter, troska oraz świadoma obecność.
83. Reakcje na zdradę w związku i ich wybrane uwarunkowania . dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy są reakcje na zdradę w związku i ich wybrane uwarunkowania. Praca została podzielona na trzy części. W części pierwszej przedstawiono definicję zdrady, poszczególne reakcje na zdradę oraz czynniki warunkujące występowanie powyższych zachowań. W części drugiej omówiono założenia metodologiczne badań własnych, cele oraz przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezy. Następnie zostały omówione metody, technika oraz narzędzia badawcze użyte w badaniach własnych. W trzeciej części zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących wpływu poszczególnych czynników na reakcję na zdradę w związku. Dokonano analizy ilościowej badań, uzyskane wyniki omówiono, a dane ilościowe zostały przedstawione w postaci tabel. Celem głównym jest przedstawienie form reakcji na zdradę w związku oraz czynników warunkujących ich powstawanie. W pracy zostały przyjęte dwie hipotezy: osobowość jednostki warunkuje reakcję na zdradę w związku; wzorce zachowań ukształtowane w dzieciństwie mają odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Do rozwiązania tego problemu zastosowano badania ankietowe. Narzędziem badawczym był specjalnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż reakcje destruktywne warunkują cechy psychopatyczne oraz związany z nimi brak umiejętności nawiązywania głębszych relacji interpersonalnych. Natomiast reakcje konstruktywne wywołuje prawidłowo funkcjonująca rodzina, a także umiejętność jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie mimo napotkanych trudności. Po przeprowadzeniu badań i przeanalizowaniu wyników postawione wcześniej hipotezy zostały potwierdzone.
84. Wybrane czynniki rodzinne w genezie psychopatii. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Przedmiotem rozważań są związki pomiędzy wybranymi czynnikami rodziny generacyjnej a nasileniem cech psychopatii – zuchwałości, bezduszności oraz rozhamowania. Badania przeprowadziłam w formie elektronicznej wśród młodych dorosłych w wieku 18-30 lat, miały one charakter ilościowy – metodą był sondaż. Grupa respondentów składała się z 93 osób (62 kobiety i 31 mężczyzn). Do pomiaru zmiennych wykorzystałam testy psychologiczne. Hipotezy weryfikowałam analizą wariancji, oceniając istotności różnic w nasileniu cech psychopatii pomiędzy grupami wydzielonymi według nasilenia czynników rodzinnych. Badania pozwoliły ustalić, że funkcjonalność rodziny i więzi z rodzicami redukują dwa objawy psychopatii (bezduszność i rozhamowanie), ale mogą nasilać trzeci jej objaw – zuchwałość. Istotne okazały się również reakcje rodziców na zachowania problemowe dzieci. Czynnikiem bez znaczenia była natomiast kontrola rodzicielska.
85. Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej a sposoby reagowania młodych dorosłych na niezadowolenie w związku. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi mechanizmy mające wpływ na sposoby reagowania młodych dorosłych na niezadowolenie w związku. Znajdują się w niej zarówno teoretyczne informacje związane z poruszanym zagadnieniem, jak i wnioski skonstruowane w oparciu o zebrany przeze mnie materiał empiryczny.
86. Zaawansowanie syndromu zachowań problemowych -wybrane uwarunkowania. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy analizowane są uwarunkowania nasilenia syndromu zachowań problemowych młodzieży. W pierwszym rozdziale zawarłam zarys teoretyczny zachowań problemowych, w rozdziale drugim opisałam rodzaje zachowań problemowych. W rozdziale trzecim opisałam metodologię, czwarty rozdział zawierał opis badań.W badaniach zastosowałam metodą sondażu diagnostycznego, posłużyłam się testami psychologicznymi. Grupa badawcza liczyła 209 osób. Z przeprowadzonych badań zebrałam dane ilościowe. Z badań wynika, że nasilone zachowania problemowe występują u osób z niskim poziomem funkcjonowania rodziny, u których występuje wysoki wpływ rówieśniczy, jak również istotnym czynnikiem okazał się stosunek do własnej osoby. Cechy ADHD są ważnym czynnikiem, które mają wpływ na występowanie zachowań problemowych. Osoby, które przejawiają zachowania problemowe wykazały słaby poziom pozytywnych koncepcji siebie, samokontroli oraz niskie kompetencje społeczne.
87. Cyberbullying w doświadczeniach młodzieży -wybrane uwarunkowania . dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Przedmiotem badań mojej pracy jest zjawisko cyberbullyingu wśród młodzieży w kontekście funkcjonalności rodziny, agresji oraz indywidualnych wyznaczników pozytywnego rozwoju młodzieży. Podstawą teoretyczną było zjawisko cyberbullyingu i agresji, resilience rodziny oraz koncepcja pozytywnego rozwoju Lernera. Narzędziem badawczym, które posłużyło mi do napisania pracy, był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem testów osobowości oraz krótkiej ankiety. Przeprowadziłam badania wśród populacji osób w wieku 16-20 lat liczącą ogółem 101 respondentów. Hipotezy na temat związku pomiędzy natężeniem cyberbullyingu a wybranymi cechami indywidualnymi weryfikowałam za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Badania pokazały, że natężenie cyberbullyingu ma związek z agresywnością, poczuciem własnej wartości i charakterem jednostki oraz więzią z otoczeniem.
88. Deficyty kontroli impulsów w etiologii zachowań problemowych. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy relacji pomiędzy kontrolą impulsów w zachowaniach problemowych. Badania miały charakter ilościowy. Metodą badawczą był sondaż, przeprowadzony na populacji 325 osób (z czego kobiety stanowiły 57%). Hipotezy były weryfikowane statystycznie za pomocą analizy wariancji. Badania pozwoliły ustalić, że kontrola impulsów ma istotne związki zarówno z przejawianiem zachowań problemowych przez młodzież w przeszłości, jak i z gotowością do takich zachowań w przyszłości. Silna kontrola impulsów chroni a słaba predysponuje do zachowań problemowych. Wniosek ten można odnieść do szerokiego spektrum zachowań z omawianej kategorii.
89. Wybrane uwarunkowania nikotynizmu. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Przedmiotem moich rozważań są wybrane uwarunkowania nikotynizmu. W pracy skupiłem się przede wszystkim na czynnikach osobowościowych. Badania zostały przeprowadzone w formie elektronicznej metodą sondażu i techniki testu psychologicznego. Założone hipotezy na temat osobowościowych czynników warunkujących nikotynizm zostały zweryfikowane za pomocą analizy wariancji. Dzięki przeprowadzonym badaniom ustaliłem, że wysoki poziom czynników takich jak: potrzeba stymulacji, pozytywna koncepcja siebie, kompetencje społeczne, cechy resilience, opisywanie przeżyć wewnętrznych, a także niereaktywność prawdopodobnie może warunkować uzależnienie od nikotyny.
90. Spożywanie alkoholu i oczekiwania z tym związane u osób zróżnicowanych poziomem psychopatii. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy odpowiedzi na pytanie "Dlaczego ludzie piją alkohol?" oraz powiązania tego pytania z poszczególnymi cechami psychopatii (zuchwałością, bezdusznością i rozhamowaniem). Moją grupę badawczą stanowili studenci w różnym wieku i studiujący na różnych kierunkach. Studenci zostali zapytani o oczekiwania odnośnie picia alkoholu oraz zostali przebadani kwestionariuszem badającym poziom cech psychopatii. Do realizacji badań posłużyłam się metodą badań ilościowych, gdyż interesowało mnie statystyczne ukazanie danego problemu. W przypadku zuchwałości i rozhamowania odkryłam sporo ciekawych zależności pomiędzy skutkami picia alkoholu a posiadaniem tych właśnie cech. Natomiast bezduszność jest w zasadzie bez istotnych powiązań z oczekiwaniami skutków picia.