wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Rola podróży w procesie całożyciowego uczenia się osób dorosłych. dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
62. Uczestnictwo w festiwalach muzycznych jako obszar nieformalnego uczenia się osób dorosłych. dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
63. Pomoc udzielana małym dzieciom z przejawami choroby sierocej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
64. Obraz dorosłości w świetle uczenia się międzygeneracyjnego. dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
65. Edukacyjny potencjał biografii- perspektywa andragogiczna. dr Aleksander Kobylarek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
66. Rola wymian studenckich w procesie ( samo) kształcenia młodych dorosłych. dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
67. Edukacyjny potencjał kultury popularnej -kształtowanie się obrazu kobiecości na podstawie teledysków. dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy jest udowodnienie, iż teledyski jako wytwory kultury popularnej posiadają potencjał edukacyjny w zakresie kształtowania tożsamości płciowej i wizerunku kobiecości u młodych dorosłych. Postaram się tego dokonać poprzez opisanie poszczególnych zagadnień teoretycznych, istotnych dla zrozumienia tego tematu oraz dzięki analizie wybranych przeze mnie teledysków przedstawiających różnorodny obraz kobiecości. I rozdział dotyczy rozumienia podstawowych pojęć używanych w pedagogice, zrozumienia założeń teoretycznych edukacji kulturalnej oraz refleksji andragogicznej, którą podejmują odbiorcy tekstów kultury, a szczególnie teledysków. II rozdział wyjaśnia podstawowe definicje związane w płcią, tożsamością i dorosłością, a następnie postaram się wyłonić rolę mediów w kształtowaniu tożsamości młodych dorosłych na podstawie przykładów wizerunku kobiecości przedstawionego w tekstach popkultury. III rozdział zawiera interpretację oraz analizę treści wybranych przeze mnie teledysków. Opiszę również wykonawców tych dzieł korzystając ze źródeł internetowych. Postaram się zakreślić jak najlepiej obraz kobiecości prezentowany w tych tekstach kultury oraz wytłumaczyć jak mogą wpłynąć na życie młodych dorosłych.
68. Zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, która stała się powszechnym zjawiskiem w obecnej rzeczywistości. Jest to rodzaj agresji, która ma miejsce w internecie. Praca zawiera charakterystykę najistotniejszych aspektów związanych z cyberprzemocą- jej rodzajów, przyczyn, skutków, oraz opis badań własnych. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii dzieci i młodzieży na temat zjawiska cyberprzemocy. Ostatni rozdział jest analizą i interpretacją uzyskanych wyników badań.
69. Kreowanie umiejętności rozpoznawania i rozładowywania negatywnych emocji podczas zajęc świetlicowych. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
70. Opieka nad rodzicami przez dorosłe dzieci alkoholików-analiza narracji biograficznych. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
71. Wzmacnianie motywacji do nauki wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym ,w trakcie zajęć świetlicowych. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
72. Rozbudzanie aktywności twórczej dzieci w okresie wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
73. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
74. Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem poprzez wykorzystanie technik relakasacyjnych. dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
75. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania i przyjmowania krytyki wśród uczniów klas 4-6. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
76. Kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży w dobie epoki globalnej. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
77. Kształtowanie postaw prospołecznych wobec grupy rówieśniczej , w trakcie zajęć świetlicowych. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
78. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z internetu wśród uczniów klas IV-VI. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
79. Uczenie technik przyswajania wiedzy uczniów klas 4-6. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
80. Znaczenie nadawane karze i resocjalizacji przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W części teoretycznej pracy opisałam czym jest kara i resocjalizacja w ujęciach różnych nauk humanistycznych. Przybliżyłam teorie, koncepcje, funkcje oraz cele kary i resocjalizacji. Opisałam obowiązujący w Polsce system karny, osobny podrozdział poświęcając karze pozbawienia wolności, jej funkcjom, powodowanym przez nią dolegliwościom oraz zjawisku zwanym prizonizacją. Zaprezentowałam metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych, wykorzystywanych w pracy z niedostosowaną młodzieżą i przestępcami. W swojej pracy badawczej próbowałam dowiedzieć się jak osadzeni z wybranego więzienia (tu: recydywiści z Zakładu Karnego w Wołowie) rozumieją pojęcia kary i resocjalizacji, jakie mają wobec nich nastawienie oraz czy oba te zjawiska w jakiś sposób na nich oddziałały. Udało mi się zdobyć od badanych informacje na temat ich rodzin, relacji z nimi oraz przebiegu przestępczego życia. Pytałam o ich opinie na temat kary pozbawienia wolności, alternatywnych rodzajów kary, więzienia jako miejsca odbywania kary, przyczyn recydywy i podejmowanych działaniach resocjalizacyjnych. Zapytałam również o rady, jakich udzieliliby młodocianym przestępcom oraz o ich plany na przyszłość. Do opisania przypadku jednego z badanych zastosowałam teorię trajektorii, po to by wskazać momenty, w których interwencja (tu: wsparcie udzielone w środowisku życia) odniosłaby większy skutek niż ta w więzieniu. Badania dotyczące kary i resocjalizacji mogą znacząco wpłynąć na dalszy rozwój więziennictwa, które musi nadążać za zmieniającym się dynamicznie społeczeństwem. Być może to nie więziennictwo należy zmieniać, a system pomocy rodzinie, gdyż przynajmniej część problemów osadzonych wiązała się z dysfunkcyjnym modelem rodziny.
81. Kształtowanie poprawnych relacji społecznych u dzieci w wieku 10-12 lat. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
82. Kształtowanie umiejetności współpracy poprzez aktywizację grupową , w trakcie zajęć świetlicowych. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
83. Redukowanie agresywności werbalnej poprzez eliminowanie stereotypów w grupie ucznióa 13 letnich. dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika, stacjonarne I stopnia
84. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach trenerów pracy dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
85. Historyczne uwarunkowania zjawiska dyskryminacji kobiet na współczesnym rynku pracy. Analiza kulturowych uzasadnień dla utrzymania pośledniej roli społecznej kobiet na przestrzeni wieków dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Dominacja mężczyzn, szczególnie na obszarach ściśle związanych z władzą i zarządzaniem na najwyższych szczeblach, jest zauważalna na całym świecie. Większość prestiżowych stanowisk należy do mężczyzn, którzy niejednokrotnie posiadają niższe kwalifikacje i umiejętności niż ich podwładne. Kobiety mają przeważający udział w rynku pracy na zdecydowanie niższych piętrach hierarchii; ich „domeną” są między innymi prace biurowe, gastronomia, sektor usług.W mojej pracy pragnę przyjrzeć się istniejącym stereotypom płciowym oraz pozycji społecznej kobiet w wiekach wcześniejszych (jako pewnej, celowo podtrzymywanej i uzasadnianej na różne - często sprzeczne - sposoby „tradycji” ich wykluczania z rynku pracy). Czy negatywne stereotypy na temat kobiet sprawiają, że te muszą się starać bardziej niż pracownicy płci męskiej? Dlaczego kobiety każdego dnia muszą udowadniać swoją wartość i walczyć o utrzymanie swojej pozycji społecznej i zawodowej? Jak przyczynia się do tego „tradycja” pośledniej pozycji społecznej tzw. drugiej płci? Czy sformułowane już w starożytności stwierdzenie, iż kobieta jest gorszą wersją mężczyzny nadal oddziałuje na życie kobiet? Prowadząc swoje analizy, przyjrzę się ścieżkom zawodowym kobiet w poszczególnych wiekach i, w oparciu o literaturę przedmiotu, ukażę ich walkę o niezależność, prawo do nauki czy lepszą pozycję w społeczeństwie. Poszukiwać będę przede wszystkim odpowiedzi na główne pytanie badawcze: Jakie kulturowe uzasadnienia na rzecz podtrzymania pośledniej roli kobiet w społeczeństwie i dyskryminacji płciowej na rynku pracy pojawiają się w dyskursie medialnym tj. w analizowanej prasie kobiecej?
86. Postawy nauczycieli wobec roszczeniowych rodziców przedszkolaków. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
87. Dziecięce doświadczanie kultury wysokiej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
88. Walory wykorzystywania technologii informacyjnych w edukacji zintegrowanej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
89. Niewygaszone odruchy pierwotne w procesie osiagania przez dziecko gotowosci szkolnej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
90. Pracoholik w przestrzeni dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia