Poradnictwo rodzinne

Absolwent specjalności Poradnictwo rodzinne posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest przygotowany do prowadzenia etycznej działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to: diagnozowanie sytuacji rodzinnej i problemów małżeńskich, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, podejmowanie działań pomocowych nastawionych na poprawę relacji pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi, takich jak: przywracanie równowagi psychicznej, kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii w rodzinie. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, podejmowania i monitorowania działań związanych z pomocą małżeństwom, parom i rodzinom. Oferuje również nabycie umiejętności mediacyjnych, pozwalających na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz coachingowych, ukierunkowanych na wspieranie rozwoju kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

 

Przewidywane możliwości zatrudnienia 

 

Po ukończeniu specjalności absolwenci są przygotowani do pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Mogą być zatrudnieni w charakterze pedagoga - doradcy rodzinnego - trenera w poradniach rodzinnych i specjalistycznych, centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-interwencyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pomocą rodzinie, gabinetach świadczących pomoc i wsparcie dla par i rodzin oraz w innych instytucjach pomocowych, doradczych i edukacyjnych.