Newsy

W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).


W dniach 16 - 20 kwietnia tego roku dr Jolanta Kowal i dr Alicja Keplinger z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu przeprowadziły kilkudniowy cykl wykładów na uniwersytetach w Czechach, ściślej mówiąc na Wydziale Pedagogicznym i w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Zarządzania w Newton College (najwyżej oceniany w ciągu ostatnich czterech lat prywatny uniwersytet w Czechach). Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany w ramach programu Erasmus Plus Staff Mobility for Teachnig, skierowanego do m. in. wykładowców, chcących rozwijać swoje umiejętności akademickie na uniwersytetach w całej Europie.


Z radością informujemy, że nasz Instytut otrzymał dofinansowanie na zakup nowoczesnej aparatury do badań nad aktywnością elektryczną mózgu (EEG). Dotacja w kwocie 348 000 zł uzyskana została w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w ramach wniosku o "Doposażenie laboratorium Instytutu Psychologii UWr w aparaturę do zapisu, pomiaru i analizy sygnału aktywności elektrycznej mózgu (EEG) w badaniach psychologicznych", opracowanego przez dr Piotra Styrkowca, bez którego pomysłu, zapału i uporu nie zostałby on złożony.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (doktorów i magistrów) do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020)


W ubiegły piątek 13 kwietnia w naszym Instytucie odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i uczniów szkół średnich, dzięki któremu mogli oni zgłębić psychologię i relacje człowieka z jego środowiskiem społecznym. Wzięło w nim udział około 200 osób, z ponad 40 szkół z całej Polski.


Od kilku miesięcy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych trwają prace nad międzynarodowym projektem „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce", współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 4.3 PO WER. Projekt prowadzony jest we współpracy z innymi uczelniami w Polsce, partnerami społecznymi PFRON, ZUS i niemiecką centralną organizacją ubezpieczeniową, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracodawcami. Jego liderką jest doc. dr Alina Czapiga, prodziekan naszego Wydziału, a ekspertkami dr Magdalena Ślazyk - Sobol i mgr Anna Cieślik z Instytutu Psychologii.


Zapraszamy studentów zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i umiejętności badawczych do składania aplikacji na stanowiska asystentów w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS 2017/25/B/HS6/00561).


Nasi pracownicy nierzadko zapraszani są jako eksperci do współpracy z organami oraz instytucjami użyteczności i zaufania publicznego. W piątek 23 marca w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na specjalne zaproszenie, wykład wygłosił dr hab. Ryszard Poprawa z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


Z dumą informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu została kolejną laureatką Nagrody im. Piotra Jaśkowskiego przyznawanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej, działający przy Uniwersytecie Warszawskim.


W lutym tego roku dr Katarzyna Pisańska, badaczka z naszego Instytutu, odwiedziła stolicę Indii - Delhi, gdzie na specjalne zaproszenie organizatorów 44 Konferencji Psychologów Klinicznych (IACP - India Association of Clinical Psychologists) wygłosiła planarną sesję na temat prowadzonych przez siebie badań nad wyznacznikami stresu.