Studia wieczorowe

 
Przeczytaj: Jak wybrać dobre studia psychologiczne?

 

KANDYDACI Z NOWĄ MATURĄ (zdawana w latach 2002, 2005-2019)

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

KANDYDACI ZE STARĄ MATURĄ (zdawana w latach 2002, 2005-2019)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

 

KANDYDACI Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ

 

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.

 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rejestracja w systemie IRKa -

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
I nabór – 1, 2, 5 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
II nabór – 22, 23 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
III nabór – 24, 25, 26 września 2019 r. w godzinach od 10.00 do 18.00

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, sala 55, 50-527 Wrocław
tel. 71 373 29 02

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Czesne za semestr - 3500 zł 

Czesne za semestr 1 należy zapłacić w całości w październiku. Czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
  • kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK podpisany przez kandydata,
  • zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2019, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

 

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘON LINE > > >