Twoje pytania - nasze odpowiedzi

odpowiedzi na pytanie dot. rekrutacji na studia magisterskie

Niezbędne dokumenty to:

• kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie okazanego oryginału,
• podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,

Kandydaci, którzy są studentami innych uczelni, powinni przynieść kserokopię świadectwa maturalnego poświadczonego za zgodność z oryginałem przez dziekanat uczelni, na której studiują.
Kandydaci, którzy są studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą przynieść zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające, że świadectwo maturalne jest złożone w dziekanacie.  

Poprawne i terminowe zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i złożenie kompletu dokumentów w terminach dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej gwarantuje przyjęcie na studia wieczorowe z psychologii.
 

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej, ale nie muszą być złożone osobiście przez kandydata. W wyjątkowych przypadkach mogą być przesłane pocztą lub kurierem, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej (kontakt: rekrutacja@psychologia.uni.wroc.pl)

W przypadku składania dokumentów za pośrednicthwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego.
Natomiast w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać tutaj.  

 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne nie zostanie uwzględniona w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne, dlatego należy jeszcze raz wnieść opłatę (85 zł).   

Od roku akademickiego 2017/2018 czesne na studiach wieczorowych wynosić będzie 3200 zł za każdy semestr do końca studiów

Tak, istnieje możliwość rozłożenia czesnego na wygodne nieoprocentowane raty. 

Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, kandydaci podpisują we wrześniu umowy a na początku października wpłacają czesne.

 

Wierzymy, że odpowiedzialne i rzetelne wykształcenie psychologa w odpowiednie kompetencje i umiejętności wymaga czasu. Nie może tym samym odbywać się trybem weekendowym zapewniajacą tylko ok. 60% godzin programu kształcenia, który jest przewidziany dla studentów dziennych.