Studia dzienne

NOWA MATURA
  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1,0

Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1,0

język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

0,2

0,4

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA OSÓB ZE STARĄ MATURĄ MATURĄ ZAGRANICZNĄ ODBĘDZIE SIĘ 10 LIPCA O GODZ. 10 W SALI 17a W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UWR PRZY UL. J. WŁ. DAWIDA 1
STARA MATURA

Kandydaci ze ,,starą maturą" przystępują do egzaminu, który ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wyłącznie zagadnień zawartych w dwóch publikacjach:
1. Diener Ed, Biswas-Diener Robert, Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Smak Słowa, Sopot 2010.
2. Zimbardo Philip, Gerrig Richard J., Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rozmowa oceniana jest w skali 1-10. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 6 punktów. Na studia zostaną przyjęta 1* osoba z najwyższą punktacją.

*Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.
 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.
 

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.
 

MATURA ZAGRANICZNA*

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 

*Limit miejsc niewypełniony przez kandydatów z maturą zagraniczną powiększy limit miejsc dla kandydatów z nową maturą.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Instytut Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
sala 55 (II piętro) g. 11.00-14.00
Tel. +48 71 373 29 02