Studia wieczorowe

KANDYDACI Z NOWĄ I STARĄ MATURĄ

Aby zostać przyjętym na studia niestacjonarne (wieczorowe) z psychologii wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

KANDYDACI Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ

Dla studentów niestacjonarnych postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z maturą zagraniczną odbędzie się 20.09 2018 r. g.10.00 w sali 17a w Instytucie Psychologii.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Instytut Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, sala 55 w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek: 9.00-14.00
wtorek i czwartek: 12.00-17.00

Tel. +48 71 373 29 02. 

TERMINY

Rejestracja w systemie IRKa - do 19 września br.
Składanie dokumentów do 21 września br.

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Czesne za semestr - 3200 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty)

WYMAGANE DOKUMENTY
  • kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK podpisany przez kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • oryginał zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  • zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ ON LINE > > >