Granty zrealizowane

Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu
Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8 przyznało grant na projekt pt. "Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu", 2014/15/D/HS3/00483. Kierownikiem grantu jest dr Michał Mokrzan.

Przedmiotem badań w proponowanym przeze mnie projekcie jest coaching rozumiany jako praktyka konstruowania podmiotów społecznych, która powstała w konsekwencji wyłonienia się nowego typu urządzania określanego przez Michela Foucaulta mianem neoliberalnego. Uważam, że w praktyce tej kluczową rolę odgrywają technologie siebie traktowane jako strategie retoryczne, za pomocą których osoba coachowana przekonuje siebie lub daje się przekonać do podejmowania działań lub przyjęcia określonej postawy. Technologie siebie to oparte na tropach i figurach retorycznych strategie motywujące do bycia wydajnym, zadowolonym z siebie i odpowiedzialnym w różnych dziedzinach życia poprzez internalizowanie dyskursów eksperckich (logos), budzenie w sobie emocji (patos) lub odwoływanie się do podzielanych przez wspólnotę norm i wartości (etos). Posiłkując się retoryczną teorią podmiotu i kultury oraz narzędziami interpretacyjnymi antropologii retorycznej w projekcie zamierzam wyjaśnić, w jaki sposób uczestniczące w coachingu osoby konstruują, negocjują lub kontestują własne Ja. Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań będzie zatem ujawnienie tego, w jakim zakresie oparte na retoryce technologie siebie, które są wykorzystywane w ramach coachingu,poszerzają i/lub redefiniują rozumienie podmiotowości.

Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku
Kierownikiem projektu badawczego jest dr Katarzyna Majbroda; opiekunem merytorycznym jest prof. dr hab. Ryszard Nycz. Projekt został zrealizowany w ramach stażu podoktorskiego Fuga 2, który odbył się w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2013/2014 i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2013/08/S/HS2/00198).

Głównym celem projektu badawczego realizowanego podczas stażu była analiza współczesnych dyskursów antropologii społeczno-kulturowej (m.in. przy wykorzystaniu kognitywnej analizy dyskursu, filologicznej analizy tekstu) w celu wyodrębnienia i zbadania kluczowych teorii, kategorii oraz pojęć z zakresu literaturoznawstwa (takich jak: tekst, dyskurs, interpretacja, narracja, fikcja, przekład), które zasilają słownik antropologiczny, redefiniując tradycyjne kategorie badawcze tej dyscypliny oraz wyznaczając nowe tryby opisu rzeczywistości społeczno-kulturowej, wpływając na teorie (epistemologię) oraz metodologię badań antropologicznych. Badania objęły także analizę i interpretację teorii humanistycznych z zakresu studiów postkolonialnych i badań postzależnościowych, a także z zakresu historii nauki i idei, co pozwoliło na rozpoznanie kontekstów analizowanego procesu: warunków epistemologicznych, a także geopolitycznych i społeczno-kulturowych, w jakich dokonał się zwrot literacki i interpretatywny dyscypliny, otwierający drogę antropologii zwróconej ku literaturoznawstwu i literaturze.