Złożenie rozprawy doktorskiej

Aby zarejestrować rozprawę doktorską (dot. przewodów dr wszczętych do 30.09.2019) należy złożyć w Dziekanacie WNHIP UWr:

1. 4 egz. pracy doktorskiej, w tym: dwa wydrukowane obustronnie w miękkiej broszurowej (kartonowej) oprawie, papierowy grzbiet. Kolor oprawy: granatowy (kolor wydziału, zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego), czcionka nie większa niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5. Grzbiet oprawionej pracy nie może zawierać elementów metalowych.

2. Pisemna opinia promotora o pracy doktorskiej

3. Rozprawa doktorska na płycie CD w formacie PDF w celu weryfikacji w systemie "Plagiat" . Płytę należy opisać: imię i nazwisko, rozprawa dr i tytuł pracy.

4. W przypadku przewodów doktorskich wszczętych i prowadzonych wg znowelizowanych przepisów (obowiązujących od 01.10.2011 r.) rozprawa doktorska powinna być dodatkowo opatrzona podpisanym streszczeniem w języku polskim i angielskim (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD - w formacie PDF), a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

5. Oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych (wzór do pobrania)

6. W przypadku, gdy rozprawa doktorska stanowi część pracy zbiorowej, należy dołączyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (wzór do pobrania). Rozprawę doktorską należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym posiedzeniem właściwej rady, na której podejmowane będą uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim.