Przewody doktorskie w ramach współpracy międzynarodowej

Procedura postępowania w przypadku realizowania przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a uczelnią zagraniczną

1. Podjęcie przez opiekuna naukowego i doktoranta/tkę, decyzji o realizowaniu przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej: Wydział) w ramach porozumienia międzynarodowego jest możliwe pod warunkiem, że doktorant/tka jest studentem/tką studiów doktoranckich zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim jak i w jednostce zagranicznej.
2. Opiekun naukowy przedstawia na Radzie Wydziału/Instytutu (w zależności od jednostki prowadzącej przewód) wniosek o realizowanie przewodu doktorskiego w ramach porozumienia z uczelnią zagraniczną (zob. załącznik nr 1).
3. Opiekun naukowy wraz z doktorantem/tką wykorzystując obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim wzór porozumienia (zob. załącznik nr 2) w sprawie warunków realizowania przewodu doktorskiego we współpracy z uczelnią zagraniczną ustala szczegóły Porozumienia, w tym:
• osobę promotora i kopromotora oraz członków komisji
• język pracy doktorskiej
• miejsce obrony pracy doktorskiej
• rodzaju dyplomu
• wskazanie jednostki wydającej dyplom w przypadku dyplomu wspólnego
• określenie źródła finansowania ewentualnych kosztów związanych z realizacją warunków porozumienia
4. Uzupełnione Porozumienie w sześciu egzemplarzach (po trzy dla każdej ze stron, wersja angielska dla partnera zagranicznego) zostaje przedłożone kierownikowi odpowiednich studiów doktoranckich oraz Dziekanowi w celu zaakceptowania i złożenia podpisów.
5. Zaakceptowana i podpisana wersja Porozumienia jest kierowana do Biura Współpracy Międzynarodowej (dalej: Biuro), które pozyskuje akceptację i stosowne podpisy JM Rektora. Podpisane porozumienie zostaje przez Biuro odesłane do właściwej jednostki uczelni zagranicznej.
6. Biuro, po otrzymaniu trzech egzemplarzy podpisanego Porozumienia z jednostki zagranicznej, zachowuje do dokumentacji jeden z nich dwa pozostałe przekazuje odpowiednio po jednym doktorantowi/tce i dziekanatowi.
7. Po zawarciu Porozumienia opiekun naukowy wnosi o wszczęcie przez Radę Naukową Wydziału/Instytutu przewodu doktorskiego realizowanego w ramach współpracy z uczelnią zagraniczną na zasadach opisanych w Porozumieniu.
8. Po wszczęciu przewodu jest on realizowany zgodnie z zapisami Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz treścią Porozumienia.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. – o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U.2003, Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1842),
4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietni 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558),
5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1169),
6) Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim