Zatrudnienia i awanse

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego .


w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na WNHiP UWr