Kadra

Dietetyk kliniczny Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki, praktyk specjalizujący się w leczeniu dietetycznym zaburzeń metabolicznych współistniejących w endokrynopatiach (m.in. niedoczynność tarczycy, PCOS) oraz wsparciem żywieniowym kobiet w okresie menopauzy. Prowadzi badania naukowe na temat wykorzystania najnowszych wskaźników antropometrycznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników. Członkini Fundacji Zdrowego Życia zajmującej się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami chorującymi na cukrzycę i otyłość oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała.

Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka lub współautorka pięciu monografii, dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową (w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychodietetyka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) oraz ponad 100 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „Nutrients”, „Nutrition Journal” „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Członek rady recenzenckiej czasopisma “Nutrients”. Redaktor gościnny specjalnego wydania czasopisma naukowego “International Journal of Environmental Research and Public Health”  pt. “Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours”.

Od wielu lat aktywnie współpracuje  z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Wykładała na Uniwersytecie Paula Verlaine’a w Metz, Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie w Bordeaux, Uniwersytecie w Pawii oraz Uniwersytecie Stanforda.

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Kierownik projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1, HARMONIA 10).Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną.
Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami.

Psycholog, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Zakładzie Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab), opiekun Koła Naukowego Psychologii Odżywiania i Psychodietetyki PONAD.
Autorka artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Prowadzi badania dotyczące zachowań żywieniowych, obrazu ciała, psychologicznego aspektu otyłości, interwencji z zakresu e-mental health oraz funkcjonowania diad w powyżej wymienionym kontekście. Jest autorką publikacji popularnonaukowych dotyczących otyłości i obrazu ciała oraz współautorką monografii.

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku lekarskim oraz studia magisterskie z zakresu dietetyki. Obecnie w trakcie studium doktoranckiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Staż dyplomowy realizowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, obecnie w trakcie specjalizacja w dziedzinie endokrynologii w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Autorka ponad 30 artykułów naukowych, 2 rozdziałów w monografii, 1 monografii oraz 61 komunikatów na konferencja naukowych krajowych i międzynarodowych.

Fizjoterapeuta, specjalista ds. żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie. Kierownik ćwiczeń Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Młodszy asystent fizjoterapii Oddziału Rehabilitacji Medycznej w Górnośląskim Centrum Medycznym - Szpital w Ochojcu. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Doktorantka Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach. Kilkukrotna laureatka stypendium Rektora SUM dla najlepszych studentów i doktorantów, laureatka Stypendium Ministra i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych w kraju i zagranicą. Ukończyła ponad 20 specjalistycznych szkoleń z zakresu fizjoterapii
i aktywności fizycznej.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2001 roku pracuje  na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Pełni funkcję kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przygotowując studentów do prowadzenia konsultacji psychologicznych  i warsztatów psychoedukacyjnych. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się psychologią cielesności, rodziny oraz tematyką pomocy psychologicznej. Współautorka książki "Świadome ciało. Cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym".  Stale rozwija swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. Ukończyła liczne szkolenia i kursy dotyczące, min. terapii gestalt, terapii systemowej, terapii par oraz terapii traumy. W praktyce terapeutycznej specjalizuje się w pracy z parami i w terapii indywidualnej z osobami po doświadczeniach kryzysowych oraz traumach rozwojowych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje także z Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia, szczególnie interesuje się teorią psychoterapii oraz problematyką cielesności. Projektuje także warsztaty i szkolenia z dziedziny profilaktyki psychologicznej  i psychodietetyki. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w obszarze zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, problemów towarzyszących otyłości i przewlekłym chorobom somatycznym, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych.

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownik SUM w Zakładzie Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych gdzie prowadzi zajęcia dot. m.in. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Ponadto Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Jest dietetykiem klinicznym, specjalistą ds. żywienia indywidualnego i zbiorowego. Autorka licznych rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu zarówno krajowym jak i zagranicznym. Recenzent czasopisma naukowe Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii. Odbyła liczne dodatkowe szkolenia z zakresu żywienia, suplementacji, dietoterapii oraz diagnozy i interwencji dietetycznej w różnych grupach wiekowych (w tym osób starszych).

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wydał ok. 120 publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia (w tym health literacy, gerontologii, edukacji zdrowotnej, e-health, ewaluacji programów promocji zdrowia). Autor programu nauczania przedmiotu promocja zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne. Autor ekspertyz, dotyczących ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Uczestnik międzynarodowych projektów, związanych z edukacją zdrowotną (m.in. Pro-Health 65+).

Współautor i współrealizator kampanii społecznych (m.in. Przewietrz Apteczkę!).
Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego.

Doktor nauk medycznych. Absolwentka zdrowia publicznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a także prawa na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła liczne studia podyplomowe: „Prawo w ochronie zdrowia”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia”, „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji o tematyce prawno-medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym.

Dietetyk kliniczny, a także biotechnolog żywności (dr n. biol. w dziedzinie biotechnologii). Stypendystka rządu francuskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Wykładowca akademicki m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego.
Prowadzi wykłady, szkolenia celem popularyzacji wiedzy i zasad zdrowego stylu życia. Edukatorka prawidłowego odżywiania w programach aktywizujących seniorów oraz pacjentów onkologicznych. Współpracuje z Koordynatorem ds. Żywienia Klinicznego CUMRiK Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako doradca w żywieniu hospitalizowanych osób cierpiących m. in. na anoreksję. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów we współpracy z lekarzami różnych specjalizacji. Zajmuje się przede wszystkim pacjentami onkologicznymi, gastroenterologicznymi, bariatrycznymi oraz z zaburzeniami odżywiania wymagających interwencji żywieniowej, jak również psychologicznej.

Doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka/współautorka ponad 50 publikacji z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii i zdrowia publicznego. Koordynator nauczania przedmiotu farmakologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne. Autorka ekspertyz dla firm farmaceutycznych z zakresu leków. Uczestniczka międzynarodowych projektów, związanych z edukacją zdrowotną, w tym farmakologiczną (m.in. Pro-Health 65+). Współautorka i współrealizatorka kampanii społecznych (m.in. Przewietrz Apteczkę!). Wykładowca na wielu Uniwersytetach Trzeciego Wieku (leki, farmakoterapia, suplementy diety).