FAQ

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących
świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki);
  • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością;
  • zapomogi;
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, 

    sportowe (nie dotyczy studentów I roku studiów).

Stypendia wypłacane są 25-tego dnia każdego miesiąca przelewem na Wasze konto osobiste w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy - od października do czerwca br.

Od początku roku akademickiego stypendia socjalne są przyznawane na semestr zimowy. Aby otrzymać stypendium w semestrze letnim składacie w Dziekanacie - w wersji elektronicznej oraz papierowej - oświadczenia po semestrze zimowym, celem przyznania stypendium na semestr letni, pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie. Jeżeli uległ zmianie dochód netto Waszej rodziny - składacie nowy wniosek, zgodnie z procedurą znaną z semestru zimowego.

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością jest przyznawane na cały rok akademicki, jednak nie na dłużej niż na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Stypendium Rektora - dla najlepszych studentów - jest przyznawane na rok akademicki.

Podstawą wypłaty stypendium w terminie jest całkowite i prawidłowe wypełnienie wniosku stypendialnego w systemie usosweb oraz złożenie w wersji papierowej w Dziekanacie – w podanym terminie wraz z kompletem dokumentów/załączników. Wniosek niekompletny i/lub złożony po terminie nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą być przyznane – bez wyrównania – po uzupełnieniu wniosku.

Świadczenia pomocy materialnej pobrane na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywego oświadczenia studenta podlegają zwrotowi i postępowaniu dyscyplinarnemu.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udzielają pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych pod numerem telefonu+ 48 71 375 29 74 oraz w pokoju 110 przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu. Zapraszamy również do regularnego odwiedzania strony WNHP http://www.wnhip.uni.wroc.pl/ W zakładce - Studenci i doktoranci / Stypendia - można znaleźć wszystkie aktualne informacje dotyczące spraw stypendialnych naszych studentów, min. terminy składania wniosków, wzory wniosków etc.

Stypendium socjalne możecie otrzymać, jeśli znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w Waszej rodzinie za rok 2016 nie może przekraczać 1.050,00 zł.

Student studiów stacjonarnych - znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej - może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu Wrocławskiego uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane również w trakcie trwania roku akademickiego i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz kompletem dokumentów; warunkiem jest złożenie kompletnego wniosku do 5-go dnia danego miesiąca. W przypadku złożenia w Dziekanacie kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów po 5-tym dniu danego miesiąca, stypendium socjalne jest przyznawane od następnego miesiąca.

Wykaz wymaganych dokumentów do wyliczenia dochodu i złożenia wniosku o stypendium socjalne jest dostępny na stronie internetowej: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

Stypendium specjalne może otrzymać student, którego niepełnosprawność potwierdzona jest aktualnym orzeczeniem właściwego organu uprawniającego do stwierdzenia niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane również w trakcie trwania roku akademickiego i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz kompletem dokumentów, jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony do 5-go dnia danego miesiąca. W przypadku złożenia w Dziekanacie kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów po 5–tym dniu danego miesiąca, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane od następnego miesiąca.

Jeśli z przyczyn losowych znaleźliście się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, możecie się starać o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi. Podanie składacie w formie opisanej na początku tego rozdziału (przez USOS i w formie papierowej do Dziekanatu).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać każdy:

  • kto uzyskał roczną średnią ocen na poziomie min. 4,6 i znalazł się w 7,5 % liczby najlepszych studentów na danym kierunku studiów i/lub
  • student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym oraz znalazł się w 1% liczby studentów danego kierunku którzy uzyskali największą liczbę punktów za w/w osiągnięcia.

O stypendium Rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których jest mowa w przepisach o systemie oświaty, jeśli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Jeśli w trakcie studiów możecie się wykazać wybitnymi osiągnięciami naukowymi, możecie ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Więcej informacji na stronie: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

Jeśli po ukończeniu jednego kierunku studiów rozpoczniecie naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuujecie studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Nie otrzymacie zatem stypendium, jeśli ukończyliście już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także jeśli po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczniecie naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
Osoba studiująca równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać wyżej wymienione stypendia - tylko na jednym, wskazanym kierunku studiów.
Stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki) oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością nie przysługuje studentowi, który przebywa na urlopie lub został powtórnie wpisany na ten sam semestr/ rok studiów, np. z powodu powtarzania.