wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Relacje koleżeńskie w przedszkolu integracyjnym prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy dyplomowej są relacje koleżeńskie w przedszkolu integracyjnym. Celem pracy było przeanalizowanie, jakie relacje występują pomiędzy dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi. Aby to sprawdzić, przeprowadzone zostały badania w dwunastoosobowej grupie dzieci, w wieku 5-6 lat, w tym czworo dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W części teoretycznej przedstawione zostały ogólne założenia, funkcje, cele i zadania wychowania przedszkolnego, formy organizacyjne pracy wychowawczej z dzieckiem przedszkolnym, uwarunkowania procesu adaptacji dziecka przedszkolnego oraz rola nauczyciela w edukacji przedszkolnej. Krótko opisane zostało również definicyjne ujęcie integracji, cele i założenia ideologiczne integracji, znaczenie relacji z rówieśnikami oraz relacje uczniów pełno- i niepełnosprawnych, powodzenie procesu integracji. Do rozwiązania określonych problemów badawczych posłużyła mi metoda monografii pedagogicznej. Aby uzyskać dokładniejsze dane zastosowałam technikę obserwacji uczestniczącej ukrytej, posługując się przygotowanym wcześniej narzędziem badawczym, jakim jest arkusz obserwacji. Przeprowadzone badania pozwoliły na przeanalizowanie, jakie relacje panują w grupie przedszkolnej, czy i jakie trudności mają dzieci niepełnosprawne w nawiązywaniu relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami, jaki jest stosunek pełnosprawnych dzieci do ich niepełnosprawnych rówieśników oraz jaka atmosfera panuje w grupie rówieśniczej. Analiza i interpretacja zgromadzonych wyników pozwoliła na wyciągnięcie wniosków i odpowiedź na główny problem niniejszej pracy. Relacje pomiędzy dziećmi w przedszkolu integracyjnym są bardzo dobre, oparte na wzajemnej życzliwości, szacunku, pomocy i chęci do wspólnej zabawy, aczkolwiek zdarzają się pojedyncze sytuacje konfliktowe. Atmosfera w grupie jest swobodna, nie ma podziału na grupy dzieci pełno- i niepełnosprawnych. Kolejnym problem brzmiał: „Jakie trudności napotykają dzieci niepełnosprawne w nawiązywaniu relacji koleżeńskich?” Przeprowadzona obserwacja również pozwoliła na wyciągnięcie wniosków w tym obszarze. Dzieci niepełnosprawne zmagają się z nieśmiałością, która utrudnia im nawiązywanie relacji, inicjowanie rozmowy, czy zabawy. Dzieci niepełnosprawne nie unikają kontaktów z niepełnosprawnymi rówieśnikami- wręcz przeciwnie- jednak nie zawsze potrafią ten kontakt zainicjować, potrzebują pomocy nauczyciela lub zainicjowania interakcji przez pełnosprawnego rówieśnika. Kolejny problem dotyczył stosunku dzieci pełnosprawnych do ich pełnosprawnych rówieśników. Przeprowadzone badania wykazały, że dzieci niepełnosprawne akceptują i szanują swoich niepełnosprawnych rówieśników, nie unikają wspólnych zabaw czy pracy podczas zajęć dydaktycznych. Zachowują się życzliwie względem dzieci niepełnosprawnych, pomagają im, wykazują troskę, ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Zdarzają się pewne sytuacje konfliktowe, nieporozumienia, niechęć do wykonywania wspólnie zadania, czy słowne zaczepki, jednak były to sytuacj
92. Wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na funkcjonowanie rodziny z perspektywy rodziców prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca magisterska „Wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na funkcjonowanie rodziny w perspektywie rodziców” porusza ważny problem trudności i zmian jakie niesie za sobą informacja o pojawieniu się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. W wyżej wymienionej pracy zostało przedstawione w jakich dziedzinach życia ten wpływ jest najbardziej widoczny i jak rodzice dziecka postrzegają te zmiany. W rozdziale pierwszym ukazany został teoretyczny zarys związany z pojęciem rodziny, jej podział i podstawowe funkcje jakie spełnia. Drugi rozdział przybliża pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i krótko charakteryzuje specyfikę funkcjonowania osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Cześć teoretyczna zakończona jest rozdziałem który ukazuje specyfikę funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością według literatury. Cześć badawcza poświęcona jest metodyce badań własnych w której został zaprezentowany przedmiot i cel badań oraz sformułowane hipotezy i problemy badawcze. Została także opisana metoda i technika badawcza użyta do przeprowadzenia badań. W badaniach została wykorzystana ankieta, przeprowadzona na grupie 50 rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Ostatnia cześć to przeprowadzona analiza badań własnych oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej tego jak według rodziców niepełnosprawność intelektualna ich dziecka wpływa na funkcjonowanie całej rodziny.
93. Współpraca przedszkola z rodzicami na przykładzie publicznego przedszkola w Goszczanowie prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dziecka, oprócz rodziny bardzo ważną rolę w procesie wychowania pełni placówka. Dobra współpraca rodzica z przedszkolem ma wiele zalet i wpływa pozytywnie na rozwój dziecka oraz jego samoocenę. Rodzic powinien być partnerem, współtwórcą oraz współrealizatorem procesu wychowawczego dziecka. Aby osiągnąć sukces współpraca musi polegać na wzajemnym zaufaniu oraz partnerstwie.
94. Kwestia językowa w integracji narodu ukraińskiego dr hab. Aleksandra Maatsch Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
Badanie przeprowadzone w danej pracy ma na celu analizę wpływu komunikowania się w jednym języku na kształtowanie wspólnej tożsamości narodowej w państwie wieloetnicznym. Ukraina znajduje się na przejściowym etapie formowania państwa i kształtowania wspólnej tożsamości wszystkich obywateli. Różne poglądy polityczne doprowadziły naród ukraiński do kryzysu tożsamości. Kształtowanie się wspólnej tożsamości narodowej obywateli Ukrainy jest utrudnione przez językowe i regionalne podziały państwa, które wynikły z powodu trwałej bezpaństwowości oraz istnienia niektórych części współczesnej Ukrainy w składzie innych państw, a na obecnym etapie wynikły z powodu odmiennych orientacji politycznych na wschód lub zachód. Biorąc pod uwagę różnorodność etniczną państwa, ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości narodowej odgrywa polityka językowa, która ma na celu rozwiązanie problemu językowego oraz zaspokojenie potrzeb językowych wszystkich obywateli państwa. Ze względu na to, że kwestia językowa jest zbyt upolityczniona, utrudnia to stabilizację sytuacji językowej w danym kraju. W celu analizy sytuacji językowej wykorzystałam badania wiodących ośrodków socjologicznych, którzy przeprowadzali badania dotyczące kwestii językowej od początku niepodległości pańtwa ukraińskiego i do 2019 r., kiedy została przyjęta pierwsza w niepodległej Ukrainie ustawa o funkcjonowaniu języka ukraińskiego. W rezultacie porównałam stosunek ludzi do języka państwowego oraz jego wpływ na kształtowanie wspólnej tożsamości ukraińskiej.
95. Poziom świadomości chorobą alkoholową i jej skutków wśród wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kaletach dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca obrazuje poziom świadomości zagrożenia chorobą alkoholową i jej skutków wśród podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach jako typowej placówki dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Z przeprowadzonego postępowania badawczego wynika, iż wychowankowie tej instytucji posiadają w tym zakresie bardzo wybiórczą, fragmentaryczną, a wręcz ograniczoną wiedzę. Ponadto są oni w dużej części przekonani, iż spożywanie wyrobów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych (w tym np. narkotyków) może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczne. Badani nie mają prawidłowo wykształconych mechanizmów ochronnych mogących być przydatnymi w radzeniu sobie z problemami alkoholowymi lub innymi problemami wynikającymi z uzależnień. Istnieje zatem pilna potrzeba prowadzenia na terenie placówek resocjalizacyjnych odpowiednio dobranych i profesjonalnie przeprowadzonych programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, które przyczyniłyby się do poprawy poziomu świadomości zagrożenia chorobą alkoholową i wyposażenia wychowanków w odpowiednie mechanizmy ochronne.
96. Kadzielnice w kulturze łużyckiej. Analiza funkcji na podstawie wybranych zabytków z terenu Dolnego Śląska i Łużyc dr hab. Justyna Baron prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza funkcji kadzielnic kultury łużyckiej. Kadzielnice ujęte w pracy zostały poddane analizie formalnej na podstawie kształtów i cech makroskopowych oraz został wykonany eksperyment, podczas którego ulepione zostały dwie gliniane kadzielnice i sprawdzono ich funkcjonalność. Kadzielnice występują w późnej epoce brązu, głównie na terenach Dolnego Śląska i Łużyc. Odnajdywane są na cmentarzyskach, w grobach ciałopalnych. Zabytki te mogły służyć do podtrzymywania ognia i podgrzewania lub być darem grobowym.
97. Znaczenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną dr Joanna Gładyszewska-Cylulko Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest znaczenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszej części opisałam pojęcie niepełnosprawności intelektualnej (definicja, stopnie niepełnosprawności oraz funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością), a w drugiej części zamieściłam rozmowy przeprowadzone z osobami z niepełnosprawnością, które na co dzień uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz z ich rodzicami. Wszystkie rozmowy podsmuwałam refleksją na temat znaczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w życiu osób z niepełnosprawnością.
98. " Narcyzm wyższościowy i wrażliwy a skłonność do odczuwania obrzydzenia, pogardy i uczuć o charakterze agresywnym " dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Zjawisko narcyzmu, który traktowany jest jako cecha osobowości jest pojęciem złożonym, zdobywającym coraz większe zainteresowanie wśród badaczy zarówno w dziedzinie psychologii społecznej, poznawczej, jak i różnic indywidualnych. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a uczuciami o charakterze agresywnym i odczuwaniem emocji pogardy i wstrętu, klasyfikowanymi jako emocje o wrogiej naturze. W przeprowadzonym badaniu, w którym wzięło udział 275 osób, w tym 144 kobiet i 131 mężczyzn, zastosowano skalę do pomiaru narcyzmu wielkościowego NPI, skalę do pomiaru narcyzmu nadwrażliwego HSNS, skalę do pomiaru dyspozycyjnej pogardy DCS, Kwestionariusz Agresji BPAQ, Trójczynnikowy Kwestionariusz Obrzydzenia oraz Parszywą Dwunastkę, mierzącą nasilenie cech Mrocznej Triady. Uzyskane wyniki pokazały, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a emocją pogardy. Wykazano również, że istnieje zależność pomiędzy poziomem narcyzmu wielkościowego i nadwrażliwego, a uczuciami o charakterze agresywnym, choć w przypadku niektórych aspektów agresji ich związki z oboma typami narcyzmu układały się w różny sposób. Wykazano także, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym, a emocją wstrętu oraz wymiarami wstrętu seksualnego i moralnego. Z kolei w przypadku narcyzmu nadwrażliwego uzyskane wyniki pokazują, że ten typ narcyzmu związany jest istotnie jedynie z wymiarem wstrętu patogenowego. Uzyskane rezultaty pokazały, że chociaż oba typy narcyzmu w podobnym stopniu sprzyjają odczuwaniu pogardy, to w inny sposób wiążą się z obrzydzeniem, a także różnymi aspektami uczuć o charakterze agresywnym.
99. Problemy w okresie adolescencji osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową dr Joanna Gładyszewska-Cylulko Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Główną uwagę skupia na osobach z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Przedstawione są ich problemy w funkcjonowaniu fizycznym, społecznym oraz psychicznym. Okres nabycia niepełnosprawności, skonfrontowany jest z okresem adolescencji, czyli dojrzewania. Poruszane są tematy edukacji, zatrudnienia, grup rówieśniczych oraz wsparcia najbliższych. W części końcowej został opisany omawiany problem, na podstawie przeprowadzonego wywiadu z perspektywy młodej osoby z niepełnosprawnością ruchową.
100. Metoda NDT-Bobath w stymulacji rozwoju ruchowego niemowlęcia z zaburzeniami napięcia mięśniowego dr Joanna Gładyszewska-Cylulko Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest omówienie problematyki związanej z odmiennymi napięciami mięśniowymi jakie występują u niemowląt. Istotnym punktem jest również przedstawienie rozwoju ruchowego człowieka od poczęcia do pierwszego roku życia oraz omówienie możliwości rodzica dziecka z problemami w napięciu mięśniowym. Praca pt. „Metoda NDT-Bobath w stymulacji rozwoju ruchowego niemowlęcia z zaburzeniami napięcia mięśniowego” została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich jest w szczególności skupiona na wytłumaczeniu rozwoju ruchowego dziecka już od samego poczęcia oraz na wyjaśnieniu pojęcia napięcia mięśniowego, hiperonii, hipotonii i zmiennego napięcia. Następna część skupia się na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, krokach jakie mogą podjąć rodzice, aby ich dziecko zostało objęte programem oraz na jednej z metod terapii WWRD, czyli NDT-Bobath. Pokazuje w jaki sposób działa rehabilitacja, jaka jest rola rehabilitanta, rodzica, na czym polega stymulacja niemowlęcia z wzmożonym napięciem mięśniowym. Ostatnia cześć pracy ukazuje historię, dokładnie pierwszy rok życia Weroniki, dziewczynki, która urodziła się ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Skupia się ona najbardziej na części praktycznej, czyli na wykorzystaniu metody NDT-Bobath w stymulacji rozwoju ruchowego niemowlęcia z zaburzeniami napięcia mięśniowego.
101. Krzyżoki i brama wielkanocna we wsi Borki Małe. Lokalna tradycja dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy przedstawiono unikalny zwyczaj, który nosi nazwę krzyżoki. Odbywa się on od wielu pokoleń we wsi Borki Małe na Śląsku Opolskim. Badania jakościowe pozwoliły na szczegółowe opisanie zarówno procesu przygotowania, jak i przebiegu tej tradycji. Przeprowadzone wywiady umożliwiły także porównanie krzyżoków z Borek Małych do zwyczajów funkcjonujących pod tą samą nazwą w innych śląskich wsiach. Porównanie zebranych materiałów z obszerną literaturą na temat obrzędowości dorocznej pozwoliło na wskazanie istotnych różnic i określenie specyfiki świadczącej o wyjątkowości krzyżoków w Borkach Małych. Strukturę pracy tworzy wstęp, który wprowadza do tytułowego zagadnienia, trzy rozdziały, zakończenie, wykaz informatorów oraz dokumentacja fotograficzna. Rozdział pierwszy poświęcono tematyce obrzędowości wielkanocnej na Śląsku Opolskim, a także tożsamości Ślązaków. Rozdział drugi charakteryzuje wieś Borki Małe. Ukazano w nim lokalizację oraz historię wsi, tożsamość jej mieszkańców, a także opisano obrzędowość wielkopostną i wielkanocną. Ostatni rozdział przedstawia zwyczaj krzyżoków w Borkach Małych, pokazuje jego odmienność od innych tradycji, a także porównuje stan badań z danymi z terenu. Pracę tę zamyka obszerna dokumentacja fotograficzna, która przedstawia krzyżoki i bramę wielkanocną.
102. Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są „Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica”. Celem rozprawy jest scharakteryzowanie kibiców piłkarskich jako grupy społecznej, przedstawienie znaczenia klubu piłkarskiego Miedź Legnica dla jej kibiców oraz opisanie wybranych aspektów ich środowiska. W pracy została użyta różnorodna literatura, głównie z zakresu antropologii, socjologii oraz psychologii. Na potrzeby pracy przeprowadziłem wywiady z kibicami oraz wykorzystałem obserwację uczestniczącą podczas meczów Miedzi Legnica. W pierwszej części pracy zająłem się przedstawieniem czynników, które determinują powstawanie grup społecznych. Opisałem najważniejsze pojęcia i mechanizmy związane z funkcjonowaniem grup oraz przedstawiłem dotyczącą ich typologię. Omówiłem też problematykę poczucia wspólnoty. Następnie odniosłem wymienione wcześniej rozważania teoretyczne do kibiców Miedzi Legnica. W dalszej części pracy dokonuję analizy wybranych aspektów związanych ze społecznością kibiców Miedzi Legnica. Poruszam problematykę symboli klubu piłkarskiego, stosunków między kibicami i ich stosunku do piłkarzy, rytualnego charakteru wielu zjawisk i zachowań dotyczących badanej przeze mnie grupy. Starałem się wykazać jakie znaczenie dla kibiców ma klub piłkarski oraz społeczność skupiona wokół niego. Ważne dla tej pracy było przybliżenie perspektywy postrzegania kibiców piłkarskich przez Antonowicza i Wrzesińskiego poprzez pryzmat teorii niewidzialnej religii, co umożliwiło wnikliwe spojrzenie na wiele aspektów środowiska kibicowskiego i wykazanie przenoszenia niektórych jego elementów do sfery sacrum.
103. Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy są ,,Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych”. Staram się przedstawić relacje jakie wytwarzają się w przestrzeni gry sieciowej pomiędzy jej użytkownikami. W pracy została użyta specjalistyczna literatura, dotykająca problematyki groznawstwa, społeczności wirtualnych oraz szerzej pojęcia zabawy i zjawisk z nią związanych. Praca w części teoretycznej przybliża czytelnikowi najważniejsze zagadnienia związane z kulturą uczestnictwa, a także typologią gracza. Punktem wyjścia do omówienia powyższych zjawisk jest kategoria zabawy Johana Huizingi, poszerzona przez Rogera Cailloisa. Dalsza część pracy poświęcona jest opisowi gry World of Tanks. Zawarte są tam najistotniejsze elementy rozgrywki, a także struktury gry z punktu widzenia nawiązywania więzi społecznych. W ostatniej części pracy przeanalizowałem relacje wytworzone w środowisku uczestników gry do którego sam należę. Staram się odpowiedzieć na pytanie jakie są owe więzi. Przedstawiłem również proces ich ewolucji od znajomości w świecie wirtualnym do zażyłej relacji w świecie rzeczywistym.
104. Logoterapia jako pomoc w odkryciu sensu życia – projekt warsztatów dla młodych dorosłych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy zawarty jest opis logoteorii a także opartej na niej logoterapii, wraz z metodami oraz możliwościami zastosowania jej. Część pracy odnosi się do poradnictwa, opisuje je, objaśnia poszczególne koncepcje i skupia się na poradnictwie dialogowym oraz jego odmianach. Kolejna część charakteryzuje grupę młodych dorosłych, w tym skupia się na "emerging adulthood", opisuje jej cechy oraz możliwe problemy. Trzeci rozdział pracy zawiera teorię dotyczącą organizowania szkoleń, w tym opis metod użytych w autorskim projekcie, który jest opisany w ostatniej części. W aneksie zawarty jest projekt szkolenia oraz załączniki z treścią wykorzystaną w warsztacie.
105. Europejskie miejsca pamięci nieheteronormatywnych ofiar II wojny światowej dr hab. Dariusz Wojtaszyn Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca dotyczy europejskich miejsc pamięci poświęconych nieheteronormatywnym ofiarom II wojny światowej. Rozdział pierwszy opisuje koncepcję miejsc pamięci stworzoną przez Pierre’a Norę oraz jej krytykę ze strony Moritza Csáky’ego. Autorka pracy stara się odpowiedzieć na pytanie o rolę tych miejsc w procesie odzyskiwania pamięci o zapomnianych ofiarach II wojny światowej, takich jak homoseksualiści, Cyganie czy Świadkowie Jehowy. Rozdział drugi, także teoretyczny, opisuje sytuację osób LGBT+ w czasie II wojny światowej w Trzeciej Rzeszy, która była skrajnie trudna ze względu na penalizujące homoseksualizm męski prawo zwane „paragrafem 175”. W konstruowaniu tego rozdziału bardzo ważnymi źródłami okazały się być teksty polskiej badaczki Joanny Ostrowskiej, a także książka napisana przez Heinza Hegera pt. "Mężczyźni z różowym trójkątem". Różowy trójkąt, oryginalnie używany przez nazistów w obozach koncentracyjnych do oznaczania więźniów-gejów, stał się po wojnie jednym z symboli kształtującego się ruchu LGBT+. Główną częścią pracy jest natomiast opis istniejących w Europie miejsc pamięci poświęconych nieheteronormatywnym ofiarom II wojny światowej. Autorka stara się opisać każde z istniejących w Europie miejsc tego typu. W większości są to pomniki oraz tablice pamiątkowe umieszczane w miejscach dawnych nazistowskich obozów koncentracyjnych. Najbardziej znane z nich to: pomnik w Berlinie oraz tak zwany Homomonument w Amsterdamie. W ostatnim rozdziale autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego takich miejsc nie ma na terenie Polski.
106. Funkcjonowanie społeczne dziecka w przedszkolu Montessori dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W pracy dyplomowej podejmuję problematykę rozwoju społecznego dziecka. Praca opiera się na analizie jednego przypadku, gdzie zastosowano spójne metody wychowawcze – zarówno w środowisku domowym jak i przedszkolnym. Badana dziewczynka uczęszcza do niepublicznego przedszkola, w którym realizowana jest metoda włoskiej lekarki i pedagog Marii Montessori. Podejście jakościowe, którego użyłam pozwoliło na ukazanie badanego przypadku w szerokim zakresie. Posłużyłam się metodologią opartą o obserwację opisaną w książce Paula Epsteina stosowaną w przedszkolach montessoriańskich oraz zastosowałam technikę sędziów kompetentnych. Rozdział teoretyczny zawiera najważniejsze założenia pedagogiczne Marii Montessori oraz koncepcje rozwoju przedstawioną przez różnych autorów. Moje ustalenia prowadzą do wniosków, że wychowywanie dzieci w zgodzie z ich naturalnymi możliwościami i etapami rozwojowymi przynosi zaskakujące efekty. Wykorzystanie potencjału dziecka oraz zaufanie mu w kwestiach predyspozycji rozwojowych pozwala na osiągniecie przez nie kompetencji społecznych oraz pomyślne przejście kryzysów rozwojowych według Eriksona.
107. Niebezpieczeństwa, jakie może nieść ze sobą poradnictwo – projekt warsztatu profilaktycznego dla doradców dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat mojej pracy licencjackiej to “Niebezpieczeństwa, jakie może nieść ze sobą poradnictwo- projekt warsztatu profilaktycznego dla doradców”, który obejmuje kwestie zagrożeń związanych z profesją doradcy oraz działalnością poradniczą. Doradca w swoim zawodzie zmaga się z wieloma zagrożeniami, które wywołane są różnymi czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Uważam, że jest to temat wart uwagi i wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z działalnością poradniczą. W trakcie kształcenia studenci poradnictwa zapoznają się z ogólnymi zagrożeniami, które pojawiają się w pracy doradcy. Jednak uważam, że temat ten powinien być bardziej rozwinięty i szczegółowo omówiony na uczelniach, ponieważ przyszli doradcy powinni być dobrze zapoznani z możliwymi niebezpieczeństwami poradnictwa. Taka wiedza pozwoli na wcześniejsze zauważenie sytuacji zagrażającej procesowi poradniczemu i ewentualną interwencję. Odpowiednie wyszkolenie doradców z metod i technik pracy zapobiegającym zagrożeniom pozwoli na sprawniejszą organizację poradnictwa oraz zwiększy prawdopodobieństwo sukcesywnego zakończenia procesu poradniczego. W mojej pracy opisałam główne założenia poradnictwa, a także obszary na jakich funkcjonuje. Przedstawiłam różnego rodzaju zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na proces poradniczy oraz relację doradcy z klientem. Wyróżniłam również kilka metod i technik pracy, które przeciwdziałają ryzykownym sytuacją procesu pomocowego. W zaprojektowanym przeze mnie warsztacie zaproponowałam działania mające na celu zapoznać przyszłych doradców z niebezpiecznymi sytuacjami jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania procesu poradniczego, a także kształtować ich postawę wobec przeciwdziałania zagrożeniom poradnictwa.
108. Poradnictwo kariery dla młodzieży licealnej - projekt warsztatów dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, zaoczne I stopnia
Współczesne rozumienie pojęcia „kariery” jest diametralnie różne od tego sprzed kilkunastu lat. Stabilne wspinanie się po jej szczeblach, wieloletnia praca w jednym zakładzie zakończona przejściem na emeryturę zostały zastąpione mozaiką zbudowaną z niepewnego zatrudnienia, licznych przekwalifikowań, bezrobocia i nieregularnych godzin pracy. Takie zmiany spowodowały to, że wejście na rynek pracy i pozostanie na nim jest o wiele trudniejsze a młodzież stojąca przed wyborem swojej przyszłej drogi zawodowej czuje się zniechęcona, zagubiona, potrzebuje wsparcia i odpowiedniego „wprowadzenia” w świat zatrudnienia. Niniejsza praca poświęcona jest tematyce poradnictwa kariery dla młodzieży licealnej i skupia się na istocie planowania kariery we współczesnym świecie. Składa się ona z trzech rozdziałów i aneksu. Pierwszy rozdział pt. "Znaczenie poradnictwa kariery we współczesnym świecie" dotyczy współczesnego poradnictwa kariery. Omawiam w nim pojęcie poradnictwa-jego definicje, przedmiot i podmiot czy koncepcje. W pierwszym rozdziale zawarłam też opis związanych z rozwojem kariery „odłamów” poradnictwa jak doradztwo i poradnictwo zawodowe, preorientacja, orientacja i reorientacja zawodowa, doradztwo karier, poradnictwo kariery i Life Design. Kolejno opisałam teorie wyboru zawodu i rozwoju zawodowego, a pierwszy rozdział zakończyłam opisem metod i form pracy stosowanych w poradnictwie zawodowym. Drugi rozdział nosi tytuł "Młodzież XXI wieku wobec kariery" i opisuję w nim współczesny świat pracy, zachodzące w nim zmiany i ich wpływ na młodzież, piszę też o transformacji modelu kariery od tradycyjnego do nowoczesnego. Skupiam się tutaj również na charakterystyce współczesnej młodzieży, na jej potrzebach i sytuacji. Kolejno opisuję, jak wygląda współczesne poradnictwo dla młodzieży, instytucje, które niosą młodym pomoc w tym zakresie, jaką rolę pełni tutaj doradca zawodowy i na końcu-potrzeby i oczekiwania młodzieży w stosunku do doradców. Ostatni podrozdział poświęciłam na zagadnienie poradnictwa kariery w szkołach. Trzeci rozdział mojej pracy nosi tytuł "Poradnictwo kariery dla młodzieży licealnej-projekt warsztatów" i podzielony jest na dwie części. Pierwsza ma charakter metodyczny- omawiam w niej zagadnienia dotyczące szkolenia, warsztatu i treningu, ich definicje, piszę o rodzajach szkoleń, o doborze i rodzajach metod kształcenia. Ważną częścią tego rozdziału jest też Cykl Kolba, który stał się podstawą mojego projektu. Drugą część trzeciego rozdziału poświęcam na prezentację autorskiego warsztatu, jego ogólne cele i założenia, opis uczestników i opisy poszczególnych sesji szkoleniowych. W aneksie zawarłam projekt autorskiego warsztatu pt. „Zaprojektujmy karierę!”, który skierowałam do młodzieży licealnej stojącej przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu-wyborem dalszej drogi kształcenia i zaplanowaniem swojej drogi zawodowej. To przydatne kompendium wiedzy, pozwalające postawić pierwszy krok na dalszej drodze życiowej, dzięki któremu m
109. Wykorzystanie metod coachingowych w budowaniu dobrych relacji trener – zawodnicy – projekt warsztatu dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
110. Skuteczna komunikacja interpersonalna w relacji rodzic-dziecko - projekt warsztatów z elementami coachingu rodzicielskiego dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca licencjacka składa się z trzech rozdziałów. Powyższy temat został zrealizowany za pomocą następującego doboru tematycznego. Pierwszy rozdział o tytule ,,Komunikacja interpersonalna w rodzinie’’ obejmuje zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną w wymiarze ogólnym oraz jej rolą w relacji rodzic- dziecko. W pierwszym podrozdziale dokonuję omówienia definicji komunikacji oraz jej dwóch głównych rodzajów- komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Podrozdział drugi zawiera zagadnienia takie jak pojęcie rodziny, jej funkcje, relacje rodzica z dzieckiem w ujęciu trzech stylów wychowawczych, zakłócenia komunikacyjne, błędy wychowawcze wg. A. Guryckiej. Ostatnia część powyższego podrozdziału koncentruje się wokół skutecznej komunikacji w rodzinie. Drugi rozdział niniejszej pracy, ,,Coaching rodzicielski jako forma skutecznej komunikacji’’, koncentruje się wokół coachingu rodzicielskiego rozumianego jako forma skutecznej komunikacji W tym celu dokonuję rozróżnienia pomiędzy coachingiem a innymi formami wsparcia, takimi jak consulting, trening, szkolenie, mentoring, terapia czy poradnictwo w ujęciu ogólnym oraz rodzinnym. Następnie umiejscawiam coaching rodzicielski wśród innych rodzajów procesu coachingowego. W kolejnym podrozdziałach wyodrębniam niezbędne dla coacha kompetencje, postawy oraz umiejętności w zakresie komunikacji, jak również uniwersalne techniki i metody coachingowe, znajdujące zastosowanie również w coachingu rodzicielskim. W ostatnim podrozdziale poruszam tematykę właściwej komunikacji zachodzącej podczas procesu coachingowego. Trzeci rozdział niniejszej pracy zatytułowany jako ,,Doskonalenie komunikacji w rodzinie – projekt autorskiego warsztatu dla rodziców’’, poprzedzony podbudową teoretyczną, zawiera moją propozycję warsztatu kierowanego do rodziców, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje komunikacyjne. Warsztat został stworzony w oparciu o Cykl Kolba, kreujący wieloaspektowy model uczenia się przez doświadczenie. Poprzez jego kolejne etapy potencjalny uczestnik- rodzic ma szansę zapoznać się z tematyką coachingu rodzicielskiego, wyznaczyć cel w obszarze podnoszenia kompetencji komunikacyjnych oraz odkryć rolę, jaką pełni aktywne słuchanie oraz stawianie mocnych pytań w komunikacji z dzieckiem.
111. Budowanie relacji w procesie uczenia śpiewu – projekt warsztatów dla trenerów wokalnych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat mojej pracy licencjackiej to "Budowanie relacji w procesie uczenia śpiewu- projekt warsztatów dla trenerów wokalnych". W swojej pracy dokonałam analizy procesu powstawania relacji i dialogu między nauczycielem a uczniem, biorąc pod uwagę związki indywidualnych czynników osobowościowych oraz kompetencji pedagogicznych. Dodatkowo zaproponowałam autorski warsztat dla nauczycieli śpiewu, usprawniający budowanie relacji opartej na dialogu. Wybór tego właśnie tematu wynika z mojej pasji, która daje mi dziś możliwości zawodowe. Mowa tu o śpiewie, używanym w szerokim, interdyscyplinarnym artystycznie spektrum. Związana jest z tym moja praca zawodowa oraz liczne doświadczenia, zarówno sceniczne jak i pedagogiczne. Pracuję jako wokalistka, śpiewaczka operowa oraz aktorka, dodatkowo uczę śpiewu uczniów indywidualnych oraz grupy dzieci i młodzieży, prowadzę również zajęcia emisji głosu. Studiuję śpiew solowy w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz dodatkowo pobieram lekcje prywatne oraz biorę udział w różnorodnych warsztatach i projektach wokalnych. Będąc jednocześnie uczniem i nauczycielem, mogę obserwować przebieg procesu pedagogicznego z dwóch stron jednocześnie. Jest to dla mnie niezwykle rozwojowe, ciekawe i inspirujące. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. w pierwszym z nich pt. "Relacja jako kategoria pedagogiczna" omawiam pojęcie relacji, na podstawie licznych definicji, skupiając się na literaturze pedagogicznej. Definiuję relację wychowawczą oraz opisuję jej rodzaje. Dodatkowo prezentuję cechy i kompetencje nauczyciela, które mają wpływ na budowanie relacji w procesie edukacyjnym. W rozdziale drugim pt. "Budowanie dialogu w relacji trenera wokalnego i jego ucznia" opisuję pojęcie dialogu oraz jego rodzaje. Następnie odpowiadam na pytanie kim jest współczesny nauczyciel śpiewu, definiuję pojęcie trenera wokalnego oraz wymieniam cele i zadania, jakie stawia przed nim praca z młodymi wokalistami i śpiewakami. Opisuję również proces budowania dialogu w procesie nauki śpiewu, biorąc za wzór czołowe koncepcje pedagogiki dotyczące tego zagadnienia, otóż: pedagogikę twórczości i pedagogikę dialogu. W trzecim rozdziale pt. „ Budowanie relacji w procesie uczenia śpiewu – autorska propozycja warsztatów dla trenerów wokalnych” przedstawiam projekt autorskiego warsztatu dla trenerów wokalnych, którego celem jest poprawa komunikacji między nauczycielem a uczniem w procesie kształcenia wokalnego. Poprzedzam to opisem podstaw metodyki projektowania warsztatu, skupiając się na cyklu uczenia się przez doświadczanie Davida Kolba oraz metodach szkoleniowych wykorzystanych przy projektowaniu mojego warsztatu.
112. Coaching jako pomoc w zarządzaniu czasem - projekt warsztatu dla młodych dorosłych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest problematyka pomocy coachingowej i możliwości jej wykorzystania w kształceniu kompetencji skutecznego gospodarowania czasem. Zarządzanie czasem obejmuje szereg zagadnień takich jak właściwa hierarchizacja priorytetów, konstruowanie celów, nawyki. Dzięki opanowaniu tej umiejętności zdobywanie innych kompetencji będzie dużo łatwiejsze. Jest to kluczowe w dążeniu do rozwoju. Coaching może okazać się pomocny przy nauce zarządzania czasem, wskazując określone metody lub techniki oraz motywując do działania, wspierając w poszukiwaniu własnego, zindywidualizowanego potencjału. Celem pracy jest przeanalizowanie pojęcia coachingu w procesie odkrywania własnego potencjału i chęci do działania oraz zaprezentowanie uniwersalnych metod i technik zarządzania czasem, które mogą znacząco poprawić jakość życia w trakcie ich stosowania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym pt. „Coaching jako pomoc w organizacji własnego życia” omawiam pojęcie coachingu, jego cele oraz metody. Wspominam także o alternatywnych metodach wspierania rozwoju, roli coacha oraz roli klienta oraz w jaki sposób coaching może być wykorzystany jako narzędzie rozwoju organizacyjnego. Rozdział drugi pt. „Zarządzanie czasem jako kompetencja niezbędna młodym dorosłym” obejmuje w całości temat zarządzania czasem oraz jego wpływ na życie młodych dorosłych. Analiza tematu rozpoczyna się od samej istoty czasu w naszym życiu, jego perspektyw i teorii psychologicznych, kończąc na praktycznych metodach oraz ich oddziaływaniu na funkcjonowanie młodych dorosłych. Trzeci rozdział pt. „Pomaganie w zarządzaniu czasem – autorski projekt warsztatów dla młodych dorosłych” jest związany głównie z prezentacją autorskiego projektu warsztatu skierowanego bezpośrednio do młodych dorosłych, choć jego uniwersalne metody mogą znaleźć odbiorców również w innych etapach rozwoju. W ostatnim rozdziale przybliżam także definicje szkoleń, warsztatów i treningów oraz modelu uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba.
113. Wspieranie kobiet w powrocie na rynek pracy po przerwach związanych z wychowywaniem dzieci – projekt warsztatu dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dzieci. Moim celem było stworzenie warsztatu według cyklu Davida Kolba, który kompleksowo pomógłby kobietom sferze zawodowej i prywatnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy pt. "Macierzyństwo" zawiera jej definicje, funkcje oraz typy. Opisane zostały przeze mnie zyski i straty przebywania na urlopie macierzyńskim oraz kompetencje społeczne nabyte przez kobiety w tym czasie. W rozdziale drugim pt. "Matki na rynku pracy" scharakteryzowany został współczesny rynek pracy. Zaprezentowałam również sytuację kobiet wracających do pracy oraz formy pomocy i instytucje pomocowe. Przybliżyłam możliwości wykorzystania poradnictwa w wspieraniu matek. W rozdziale trzecim pt. "Wspieranie kobiet w powrocie na rynek pracy - projekt autorskiego warsztatu" zdefiniowałam formy doskonalenia kompetencji, rodzaje szkoleń, model uczenia się przez doświadczenie oraz metody wykorzystane w projektowanym warsztacie. Na końcu umieściłam bibliografię, netografię oraz załączniki w postaci prezentacji.
114. Wrażliwość empatyczna a wrażliwość węchowa dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie rolą zmysłu powonienia w funkcjonowaniu społecznym człowieka. Badania dowodzą, że na podstawie zapachu drugiej osoby, można nie tylko rozpoznać jej stan emocjonalny, ale też trafnie określić niektóre z jej cech osobowości. Co więcej, taki zapach może nawet wywoływać u innych zbliżone do tych przeżywanych przez dawcę zapachu stany emocjonalne. Postanowiono więc sprawdzić, czy empatia ma związek ze zdolnością identyfikacji zapachów. Celem badania było zweryfikowanie założenia, iż osoby empatyczne lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem wyczuwanych aromatów. Ponadto, na podstawie licznych publikacji dowodzących związku percepcji węchowej z emocjami podejrzewano większą trafność w teście Identyfikacji zapachów u osób cechujących się wyższym poziomem empatii emocjonalnej, w porównaniu z jej poznawczym komponentem. Wyniki nie wykazały jednak istotnych związków pomiędzy zmiennymi. Badania mogą jednak stanowić inspirację do dalszego zgłębiania tematu związku między empatią, a zdolnościami olfaktorycznymi. Zaleca się jednak przebadanie większej próby oraz wykorzystanie różnorodnych metod testowania węchu.
115. Dzieje kultu św. Jana z Dukli prof. dr hab. Mateusz Goliński Historia - stacjonarne II stopnia
W poszczególnych rozdziałach pracy przedstawiono: żywot św. Jana z Dukli, rozwijającą się jego cześć pośmiertną, starania o beatyfikację oraz kanonizację. Pracę podzielono na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale "Żywot Świętego Jana z Dukli" przedstawiono pochodzenie i wczesne lata Jana, pobyt u braci konwentualnyh, przejście do bernardynów, jak również jego działalność w klasztorze bernardyńskim. Zwrócono uwagę na skąpe źródła o jego pochodzeniu i pierwszych latach życia, zmianę urzędów w zakonie i gorliwe kaznodziejstwo. W drugim rozdziale "Droga ku beatyfikacji" opisano duchową sylwetkę, początki oraz wzrost kultu Jana, znaczenie 1648 roku. Świętość Jana opierała się na Regule św. Franciszka z Asyżu. Duży wpływ na rozwój czci miały wyproszone łaski za wstawiennictwem Świętego. Narastający kult Jana doprowadził do starań o beatyfikację, która miała miejsce 21 stycznia 1733 roku. Trzeci rozdział "Beatyfikacja i dalsze dzieje kultu" przedstawia ostatni proces beatyfikacyjny i jej skutki, pracę bernardynów, fundację w Dukli oraz Jubileusze z okazji 400-letniej śmierci Jana i 200-tnej rocznicy beatyfikacji. Po niej kult Jana rozwijał się w jego rodzimym mieście - Dukli. Zastanawiano się, jak uczynić z Dukli kolejny ośrodek czci Jana. Ufundowano tam bernardyński kośiół wraz z klasztorem. W ostatnim rozdziale "Kanonizacja Jana z Dukli" zawarto starania oraz przygotowania do kanonizacji, której dokonał 10 czerwca 1997 roku na krośnieńskim lotnisku św. Jan Paweł II oraz dalsze dzieje kultu. Na samym końcu pracy umieszczono aneks przedstawiający lokalne relacje z uroczystości kanonizacyjnej.
116. Różnice indywidualne w zakresie wybierania dyscyplin sportowych dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie oraz analiza badania przeprowadzonego w ramach pracy magisterskiej. Badano związki występujące pomiędzy równościowym i hierarchicznym wymiarem kolektywizmu i indywidualizmu z preferencjami sportowymi. W badaniu udział wzięły 253 osoby, przy czym po odrzuceniu niepełnych arkuszy zostało 236 osób w przedziale wiekowym 14-55 lat (M = 24,64 lata; SD = 6,26; 59% kobiet). Zbadano 139 kobiet i 97 mężczyzn, z czego 127 osób uprawia sporty indywidualne a 109 sporty drużynowe. Wykorzystano kwestionariusz KIRH Adamskiej (2005) oraz zestaw pytań stworzony, aby zweryfikować preferencje sportowe. Analiza testem t (t(156) = 1,38; p > 0,05) pokazuje tendencję w kierunku potwierdzenia hipotezy, że sportowcy zespołowi uzyskują wyższe wyniki na skali KH, niż sportowcy indywidualni. Natomiast analiza regresji potwierdza w 30% (R2 = 0,3; p > 0,05), że rodzaj sportu (b* = 0,1; p < 0,05) determinuje tą różnicę. Także w przypadku Indywidualizmu Hierarchicznego sportowcy zespołowi uzyskują istotnie wyższe wyniki, niż indywidualni (t(156) = 3,78 ; p < 0,001). Analiza regresji w 15% (R2 = 0,15; p > 0,01) wyjaśnia związek IH z rodzajem sportu (b* = 0,2; p < 0,05).
117. Szpital legionowy w Novae dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie głównych aspektów medycyny rzymskiej, jaką rolę odgrywała ona w rzymskiej armii, określenie funkcji szpitala legionowego w jednym z najlepiej rozpoznanych obozów wojskowych nad Dunajem, w Novae, oraz wyjaśnienie procedur medycznych na podstawie odkrytych zabytków. Główna metoda pracy polega na zebraniu dostępnych danych z wielu publikacji, próbie ich analizy, stworzenia najbliższego obrazu budowli szpitala oraz przedstawienie jego funkcjonowania.
118. SPOSTRZEGANIE MORALNOŚCI OSÓB ZE WZGLĘDU NA ICH WIEK dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Obecne badanie ma na celu sprawdzenie, jakie różnice istnieją w postrzeganiu moralności osób ze względu na ich wiek. W celu weryfikacji hipotezy, że osoby starsze są postrzegane jako najbardziej moralne, uczestnikom badania prezentowane były dwa zestawy twarzy. Jeden z nich zawierał trzy twarze męskie w wieku 20, 40 oraz 60 lat, podczas gdy drugi zawierał twarze kobiece w wieku 20, 40 oraz 60 lat. Respondenci mieli ocenić kto, według nich, najlepiej zna normy społeczne obowiązujące w ich środowisku oraz kto, według nich, jest najbardziej skłonny podążać za tymi normami. Wyniki wykazały, że osoby w wieku 60 lat są postrzegane jako te, które najlepiej znają obowiązujące normy społeczne, natomiast osoby w wieku 40 lat jako te, które są najbardziej skłonne podążać za tymi normami. Osoby w wieku 20 lat są postrzegane jako najmniej moralne ze wszystkich grup wiekowych.
119. Cyfryzacja współczesnego życia. Nowe praktyki kulturowe w Internecie dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W ramach bieżącej pracy pod tytułem "Cyfryzacja współczesnego życia. Nowe praktyki kulturowe w Internecie" zdecydowałam się opisać szereg zjawisk mających miejsce w sieci. Skupiłam się na mediach społecznościowych, takich jak Instagram czy YouTube. Odbiorcami materiałów zamieszczanych w ramach powyższych platform są w znacznej mierze młodzi dorośli. To z nimi zdecydowałam się przeprowadzić wywiady, z których wnioski znajdują się w ostatnim, badawczym rozdziale. Na przestrzeni całej pracy posługiwałam się bogatą literaturą przedmiotu - zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Moim celem było poznanie mechanizmów rządzących światem wirtualnym oraz lepsze ich zrozumienie.
120. Moda na geny. Poczucie tożsamości a wyniki komercyjnych testów genetycznych dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka pt. "Moda na geny. Poczucie tożsamości a wyniki komercyjnych testów genetycznych" skupia się zarówno na opisie oraz analizie popularnych w ostatnim czasie domowych testów komercyjnych dotyczących genetycznego pochodzenia etnicznego, jak i na wpływie ich wyników na poczucie tożsamości jednostki. W pracy skupiałam się na zagadnieniach związanych z antropologią pamięci oraz sposobach badania własnego pochodzenia, które istniały jeszcze przed badaniami genetycznymi, a następnie przedstawiam skalę zjawiska oraz kontrowersje związane z istnieniem takiej usługi. Badania skupiają się na odczuciach osób, które taki test zrobiły i ich własnych wnioskach płynących z tego doświadczenia. Praca miała mi pomóc ustalić, czy genetyczne pochodzenie, często zwane tym "prawdziwym", jest w stanie trwale wpłynąć na zmianę postrzegania własnej tożsamości i kultury.