wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. "Dopalacze" jako stymulatory aktywności poznawczej studentów wybranych kierunków wrocławskich szkół wyższych. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
2. Obrzędy przejścia w bajkach magicznych. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
3. Instytucja swata w Polsce z perspektywy antropologii kulturowej. prof. dr hab. Adam Paluch
4. Macierzyństwo w obliczu zmienajacego się świata. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr
5. Rola i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers dr Mirosław Marczyk
Tematem mojej pracy jest funkcja i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers. Wybrałam ten temat, ponieważ wydał mi się on interesujący ze względu na specyfikę, sposób funkcjonowania, poczucie tożsamości irlandzkich Cyganów i odmienne od przyjętych w literaturze rozumienie przez nich celowości tatuowania ciała. Żyjemy w świecie nieustannego zderzania się postaw kulturowych. Współczesny świat staje się w coraz większym stopniu miejscem konfrontacji przedstawicieli różnorodnych kultur, narodowości, czy religii. Obserwowaniem tego zjawiska, jego badaniem zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, a wśród nich antropolodzy, socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Do analizy tematu wykorzystuję poglądy reprezentowane przez te nauki.
6. Stereotypizacja Półwyspu Bałkańskiego jako przestrzeni konfliktu. dr Mirosław Marczyk
7. Katolicy w oczach ewangelikalnych protestantów wrocławskich zborów. dr Mirosław Marczyk
8. Funkcje i znaczenie roślin w oparciu o badania etnobotaniczne-Kopcie 2011. dr Mirosław Marczyk
9. "Gott beschirme Deinen Eingang". Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
10. Inkulturacja misyjna na przykładzie Boliwii dr Janina Radziszewska
11. Postrzeganie męskości przez kobiety i mężczyzn prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
12. Znaczenie usprawniania mowy i komunikacji dla rozwoju psychospołecznego dzieci ze spektrum autyzmu. dr hab. Barbara Winczura
13. Doskonalenie się nauczycieli dyplomowanych dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
14. Ze śmiercią im do twarzy. Znaczenie i konteksty współczesnych fotografii pośmiertnych prof. dr hab. Adam Paluch
15. Misje katolickie jako spotkanie z odmienną kulturą dr Janina Radziszewska
16. Borykanie się młodych z realiami PRL-u prof. dr hab. Adam Paluch
17. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
18. Ponowoczesna, kontrowersyjna turystyka kulturowa. Turpizm i hedonizm w służbie turystyki. Studium przypadku. prof. dr hab. Adam Paluch
19. Implementacja Euroregionów a społeczności lokalne na przykładzie Euroregionu Glacensis. dr Mirosław Marczyk
20. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
21. Wiejskie świętowanie odpustowe młodych ludzi (na przykładzie wsi kujawskiej Kłóbka dr Małgorzata Michalska
22. KULTURA MASOWA W KRZYWYM ZWIERCIADLE PERFORMANSÓW WIMA DELVOYE prof. dr hab. Mirosław Kocur
Kultura masowa, która stanowi punkt wyjścia rozważań w niniejszej pracy, niemal od początku swego istnienia była obiektem krytycznych refleksji i intelektualnych niepokojów, co wynikało z faktu, iż utożsamiano ją z kulturą wulgarną, obraźliwą, czy też kulturą niższego rzędu. Jak jednak nieustannie dowodzą socjologowie, jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym, nacechowanym zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Kluczowym aspektem kultury masowej jest cielesność. Ciało jest tu rozumiane jako spektakl i manifest, projekt i wytwór, a jego społeczne kreowanie przybrało formę performansu. W społeczeństwie konsumpcyjnym stało się ono obiektem, zostało uprzedmiotowione i poświęca się mu dużo uwagi, szczególnie w aspekcie sztucznej doskonałości i obsesyjnego upiększania. Z tego powodu częstymi symbolami treści współczesnej kultury masowej stały się wizerunki Barbie i Kena, stanowiących odzwierciedlenie powszechnie panującego stereotypu dążenia do fizycznej doskonałości i koncentracji na powierzchownych, doczesnych wartościach. Wim Delvoye, współczesny artysta konceptualny, tworzący na granicy estetyki, moralności i konwenansu, czerpie inspiracje z kultury masowej. W swych pracach koncentruje się na ciele i jego sposobie funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, wzbudzając w odbiorcach jednocześnie fascynację i odrazę. Jednak przede wszystkim skłania ich w ten sposób do refleksji. Artysta odnosi się do powszechnej w kulturze masowej tendencji do estetyzacji życia codziennego, pastiszując ją w swoich pracach. Najbardziej znany jest ze swych projektów artystycznego tatuowania świń czy Kloaki - urządzenia do produkowania niemal identycznych z ludzkimi ekskrementów. W swym dorobku ma także ułożone na wzór marmurowej podłogi salami, ozdobne betoniarki z kosztownymi ornamentami, bramki piłkarskie wykonane ze szkła witrażowego czy zdjęcia rentgenowskie uprawiających seks kochanków. Wyspecjalizował się w sztuce ośmieszającej popularne współczesne wartości. Nie przebierając w środkach wyrazu, dosadnie wyraża swój stosunek wobec zjawisk kultury masowej. Jego dzieła przepełnione są jawną ironią i sarkazmem, poruszają wyobraźnię, wzbudzają śmiech, ale także prowokują do podjęcia głębszej refleksji. Wpisujące się w kategorię performansów kulturowych prace Wima Delvoye przyczyniają się w ten sposób do przemian osobistych i społecznych. Niniejsza rozprawa koncentruje się na problemie badawczym dotyczącym związków i zależności między kulturą masową a elitarną na przykładzie sztuki Wima Delvoye. Ukazuje, jakimi środkami wyrazu zaczerpniętymi z kultury masowej artysta się posługuje, by zrealizować swoją artystyczną wizję. Stosując opisaną przez Guya Deborda metodę détournement-u, wykorzystuje on estetyczne elementy kultury masowej, wyrywając je z kontekstu i nadając im nowe znaczenia. Można więc stwierdzić, iż tym, co łączy sztukę Wima Delvoye z kulturą masową jest forma - warstwa wizualna i powierzchowna, zaś tym, co czyni jego prace egzemplifikacją kult
23. Japońskie kimono jako przedmiot erotyczny. dr hab. Sławomir Bobowski prof. UWr
24. DEFINICJA ZŁA W SUBKULTURZE BLACKMETALOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
25. Analiza dyskursu islamofobii w polskich mediach dr Janina Radziszewska
26. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
27. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
28. Rola rehabilitacji komunikacyjnej w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. dr hab. Barbara Winczura
29. Motywacje podjęcia studiów w narracjach studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
30. Coaching -przywództwo według Benjamina Zandera. Motywacja do bycia liderem. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr