wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Wojewoda Stefan Garczyński i Stanisław Staszic - dwie koncepcje reform XVIII- wiecznej Rzeczypospolitej dr hab. Piotr Badyna Historia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest analiza oraz porównanie dzieł wojewody Stefana Garczyńskiego oraz Stanisława Staszica, wykazując podobieństwa i różnice w postulowanych przez autorów reformach oraz wpływ jaki odegrali na społeczeństwo XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Szczegółowo zostały przedstawione poglądy autorów na stany społeczne, gospodarkę, edukację i wojsko.
2. Myśl Syndykalistyczna w świetle czasopisma "Przełom" 1926-1935 dr hab. Piotr Badyna Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia poglądy grupy skupionej wokół czasopisma "Przełom", będącego organem prasowym Związku Naprawy Rzeczpospolitej. Zawiera także zarys historii ruchu i myśli syndykalistycznego na świecie oraz w Polsce, począwszy od narodzin socjalizmu.
3. Hodowla ryb słodkowodnych w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII stulecia, wybrane przykłady dr hab. Piotr Badyna Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest porównanie dwóch dzieł o gospodarce rybnej autorstwa Olbrychta Strumieńskiego i Krzysztofa Kluka. Analiza została przeprowadzona przy uwzględnieniu dziejów rolnictwa Rzeczypospolitej czasów nowożytnych oraz życiorysów obu autorów. Szczegółowemu zestawieniu zostały poddane najważniejsze aspekty urządzania gospodarstwa stawowego, czyli: wybranie odpowiedniego miejsca pod budowę zbiornika, sposób nawodnienia, jego głębokość, ukształtowanie dna, wznoszenie urządzeń hydrotechnicznych, przesuszanie i uprawa dna stawowego, przesadkowy system hodowli karpia oraz wiedza ichtiologiczna obu twórców. Podjąłem próbę podsumowania wszystkich podobieństw i różnic dzielących Strumieńskiego i księdza Kluka oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego pojawiły się owe odmienności.
4. Stosunek gospodarza końca XVII stulecia wobec stanu wojskowego na ziemiach polskich na przykładzie Jakuba Kazimierza Haura dr hab. Piotr Badyna Historia - stacjonarne I stopnia
5. Obraz żydów w anatomii Rzeczypospolitej.... wojewody Stefana Garczyńskiego dr hab. Piotr Badyna Historia - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy społeczności żydowskiej w pierwszej połowie XVIII wieku i jej roli w społeczeństwie oraz gospodarce Rzeczypospolitej. Problematyka ta została skonfrontowana z treścią Anatomii Rzeczypospolitej Stefana Garczyńskiego. Tekst, zawierający jeden z pierwszych osiemnastowiecznych programów modernizacji ekonomiczno-społecznej kraju, został przeanalizowany pod kątem roli i percepcji Żydów w Rzeczypospolitej.
6. Życie prywatne J.J Rousseau a jego koncepcje i idee dr hab. Piotr Badyna Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie życia prywatnego Jana Jakuba Rousseau w procesie kształtowania się jego idei. Opisane zostały w nim prawo natury, wspólnota i poszczególne jej elementy. W pracy także została ujęta kwestia wychowania, która stała się podstawą krytyki tegoż filozofa przez Woltera. Jednakże Harald Hoffding stwierdza, że na poczynania Jana Jakuba należy spoglądać z perspektyw czasów, w których żył. Nie ulega wątpliwości, że Jan Jakub Rousseau jest dzieckiem swej epoki, dlatego to dla jednych będzie postrzegany jako szaleniec, innych zaś marzyciel lub mistrz.
7. Equus w piśmiennictwie staropolskim od XVI do XVIII wieku. Wybrane przykłady dr hab. Piotr Badyna Historia - stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy było pokazanie, jak autorzy wybranych przeze mnie źródeł postrzegali konia domowego z trzech różnych perspektyw: morfologicznej, użytkowej oraz kulturowej. Przeanalizowałem również, jak kultura oddziaływała na poszczególnych autorów źródeł, jak wpływała na ich postrzeganie konia. Podstawę źródłową mojego dzieła stanowiły prace hipologiczne, poradniki gospodarskie, encyklopedia oraz książki kucharskie, wszystkie pochodzące z okresu od XVI do XVIII wieku.
8. Konflikty na wsi staropolskiej w XVIII stuleciu dr hab. Piotr Badyna Historia - stacjonarne II stopnia
Praca opisuje przyczyny konfliktów społecznych w XVIII wieku i strategie postępowania wobec nich stosowane przez chłopów oraz panów feudalnych. Sytuacje konfliktogenne rodziło głównie pobieranie renty feudalnej. Odpowiedzią poddanych było wycofanie lub opór. Polegał on na przywracanie stanu uznawanego za sprawiedliwy, strajku, jak i otwartej przemocy. Panowie starali się powstrzymać akcje chłopów poprawiając ich sytuację lub dyscyplinując karami cielesnymi. Praca zawiera także przedstawienie tła epoki.
9. Piwowarstwo na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem browaru w Lwówku Śląskim – jego historia i obecny potencjał turystyczny dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
W pracy ukazana została historia piwowarstwa na Dolnym Śląsku w oparciu o browar we Lwówku Śląskim. Aby przybliżyć całą historię praca rozpoczyna się od historii piwa - czym ono jest i skąd się wzięło. Dowiadujemy się jak wyrabia się ten trunek oraz jakie są jego gatunki. Co więcej zapoznajemy się z kulturą spożywania tego trunku w krajach, które słyną z piwa. Po krótce omówiona jest również gospodarka Dolnego Śląska, a w niej to jaki wpływ miało browarnictwo na rozwój gospodarki. Opisana jest historia browaru w Lwówku Śląskim od samego powstania aż po dzień dzisiejszy. Przeczytać możemy również o trunkach jakie wyrabia się obecnie w browarze. Przedstawiam także wyróżnienia jakie zdobyły wyroby browaru na przestrzeni lat nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Oprócz tego przy pomocy tabeli i wykresów przedstawiona jest wielkość produkcji piwa w browarze w jego trzech etapach działania. Na sam koniec pracy przytaczam argumenty, które mówią o tym, iż browar bez wątpienia jest dziedzictwem kultury materialnej. Oceniam również potencjał turystyczny miejsca, który niewątpliwe jest wysoki jednak nie należycie wykorzystywany. Podaję przykłady na usprawnienie współpracy między miastem a browarem by ten mógł wpisać się na stałe w turystyczną mapę Polski.
10. Komunikacja szynowa w Łodzi – historia i współczesne możliwości wykorzystania turystycznego dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka pod tytułem " Komunikacja szynowa w Łodzi- historia i współczesne metody wykorzystania turystycznego." dotyczy historii oraz rozwoju komunikacji tramwajowej w Łodzi. Przedstawia także jej wykorzystanie oraz potencjał turystyczny. Praca udowadnia też, iż komunikacja szynowa jest dziedzictwem kulturowym miasta.
11. Stawy Milickie – dzieje i współczesne walory turystyczne dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było ukazanie historii oraz współczesnych walorów turystycznych rezerwatu przyrody "Stawy Milickie", będącego częścią Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy". Przedstawienie historii powstawania oraz modernizacji i rozwoju rybnych stawów hodowlanych. Dawnych i współczesnych sposobów hodowli karpia a także tradycji spożywania go. Wskazanie obszarów ochrony przyrody wraz z wymieniem tych najcenniejszych pod względem zachowania naturalnych siedlisk i ekosystemów. Opisanie rozwoju turystyki na terenie Stawów Milickich i różnych form promocji regionu.
12. Stadion Olimpijski we Wrocławiu jako niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego — casus basenu olimpijskiego. dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Streszczenie Tematem niniejszej pracy jest „Stadion Olimpijski we Wrocławiu jako niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego – casus basenu olimpijskiego”. Poruszono w niej problem dóbr dziedzictwa kulturowego, które na skutek zaniedbań lub celowych działań ulega ciągłej degradacji. Zjawisko to jest w ostatnich latach coraz bardziej powszechne i ma bardzo negatywne skutki odbijające się zarówno na kulturze jak i historii. Celem głównym pracy było pokazanie potencjału, jaki ma w sobie zabytkowy Kompleks Zalesie ze szczególnym naciskiem na basen olimpijski. Aby ten cel zrealizować podjęto się analizy wydarzeń historycznych, które kształtowały miasto Wrocław i w konsekwencji doprowadziły do powstania stadionu. Skupiono się także na wizji architektów, która przyświecała budowie tak wielkiego kompleksu sportowego. Za hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie: Basen Olimpijski powinien zostać przywrócony do użytku, zachowując swoją oryginalną formę architektoniczną. W pierwszym rozdziale poruszono temat historii Wrocławia od roku 1741 do 1941. Opisano dzieje miasta oraz najważniejsze wydarzenia kształtujące jego późniejszą formę. Szczególny nacisk położono na nowo powstające style architektoniczne będące odpowiedzią na wyjątkową sytuację we Wrocławiu. Zwrócono także uwagę na najważniejszych architektów niemieckiego modernizmu odpowiedzialnych za projektowanie przestrzeni miejskiej. Rozdział drugi poświęcony był historii samego kompleksu Zalesie. Opisano w nim pierwsze plany budowy. Zamysł przyświecający projektującym ten obiekt architektom oraz powodach, dla których zdecydowano się na jego budowę. Opisano również najważniejsze wydarzenia kulturalno-sportowe mające miejsce na stadionie. Skupiono się także na dziejach samego basenu olimpijskiego od czasów świetności do jego zamknięcia i powolnego upadku. W rozdziale trzecim opisano współczesny stan Kompleksu Zalesie i zmiany, jakie dokonały się na nim od momentu powstania do dzisiaj. Szczególną uwagę poświęcono planom władz miasta dotyczących odbudowy basenu olimpijskiego, które ostatecznie nie zostały zrealizowane. Poruszono problematykę braku miejsc wypoczynkowych na przykładzie kilku wrocławskich basenów. Zwrócono także uwagę na kwestię oczekiwań mieszkańców w stosunku do Kompleksu Zalesie stojących w sprzeczności z decyzjami radnych miasta. Rozdział czwarty był podsumowaniem wszystkich analiz i wniosków zawartych w poprzednich rozdziałach. Zwrócono w nim uwagę na szczególną wartość historyczną basenu olimpijskiego i rosnące zapotrzebowanie na baseny odkryte w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ponadto przedstawiono w nim plan odbudowy zabytkowego basenu olimpijskiego przy zachowaniu oryginalnej formy architektonicznej.
13. Zespół pałacowo-parkowy rodziny von Maltzan w Miliczu i jego potencjał turystyczny dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Zespół pałacowo-parkowy rodziny von Maltzan w Miliczu i jego potencjał turystyczny" porusza temat milickiego pałacu oraz samego Milicza. Przedstawia zarys historyczny miasta, a także historię opisywanego obiektu jakim jest klasycystyczny pałac Maltzanów wraz z przynależącym do niego parkiem w stylu angielskim. Praca skupia się również na analizie walorów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych Milicza, a także porusza kwestie tego, w jaki sposób są one wykorzystywane w celu rozwoju turystyki na terenie miasta i całego regionu. W opracowaniu podkreślone jest turystyczne znaczenie położenia Milicza na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy", który jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Ukazany jest także wpływ na rozwój turystyki utworzonego w 1963 roku rezerwatu „Stawy Milickie", w którego skład wchodzi największy zespół stawów hodowlanych w Europie, będący unikatowym obiektem o znaczeniu międzynarodowym. W tekście omówione zostają próby zagospodarowania założenia pałacowo-parkowego na przestrzeni lat, opisane są również podjęte działania w zakresie przeprowadzonych prac remontowych i rewitalizacyjnych na terenie kompleksu. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na mieszkańcach Milicza dotyczących najważniejszych walorów turystycznych miasta. W opracowaniu zostały również zawarte współczesne fotografie pałacu oraz przypałacowego parku. Głównym celem pracy było dokonanie oceny potencjału turystycznego założenia pałacowo-parkowego oraz wskazanie możliwości wykorzystania kompleksu do celów turystycznych. Przedstawiono także koncepcje dalszego zagospodarowania pałacu oraz zaproponowano działania rewitalizacyjne na terenie parku, które pomogą przystosować obiekt do potrzeb współczesnych użytkowników.
14. „Ogrody Świętego Idziego” w Mikorzynie jako wydarzenie promujące miejscowość, sanktuarium oraz kult Idziego w Polsce dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
W pracy został poruszony temat „Ogrodów świętego Idziego” jako wydarzenia, które ma duży potencjał promowania miejscowości oraz kultu świętego Idziego w Mikorzynie. Początek pracy to wprowadzenie w historie wsi oraz przedstawienie postaci świętego Idziego a także wyjaśnienie w jaki sposób Idzi łączy się z Mikorzynem. W kolejnej części nakreślona została szczegółowa historia parafii, która zawiera wszystkie ważne elementy, jakie miały miejsce od czasu powstania kościoła wraz z opisem aktualnego stanu świątyni. Rozdział 2 przedstawia, jak narodziły się „Ogrody świętego Idziego” i przez kogo zostały stworzone, a także kto był ich pierwszym organizatorem. Opisane zostało również stowarzyszenie, działające przy mikorzyńskiej parafii „Bractwo Świętego Idziego” oraz jego wpływ na prężny rozwój wydarzenia, a także zależności pomiędzy szkołą a kościołem w Mikorzynie. W 3 rozdziale ogrody zostały dokładnie opisane wraz z uwzględnieniem odbywających się w trakcie jego trwania koncertów oraz zaproszonych artystów, którzy są głównymi gwiazdami, oraz to jak kończą się obchody ogrodów. Praca zwieńczona jest opisaniem wpływu wydarzenia na ruch turystyczny w miejscowości i sugestiami, jak w kolejnych latach mogłyby rozwinąć się „Ogrody Świętego Idziego” W pracy dodatkowo umieszczone zostały zdjęcia przedstawiające Sanktuarium Świętego Idziego w Mikorzynie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oaz fotografie, na których znajduje się plan oraz przebieg Ogrodów Świętego Idziego w 2019 roku a także zdjęcia ukazujące młodzież, która bierze udział w wydarzeniu.
15. Odbudowa Warszawy. Historia, która nadal trwa dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
16. Strategie oporu wobec zmieniającej się koncepcji społeczeństwa we współczesnej Turcji. Studium przypadku dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawione zostały reakcje wobec zmieniającej się we współczesnej Turcji koncepcji społeczeństwa, przede wszystkim na przykładzie mieszkańców Stambułu, ale też w szerszych lokacjach geograficznych, które potwierdzają wagę oporu mieszkańców kraju wobec zaistniałych przemian politycznych. Przedstawione zostały również okoliczności historyczne, których zrozumienie jest warunkiem uchwycenia sytuacji, w jakiej znalazła się współcześnie Turcja. Sytuując analizę w kontekście XX-wiecznej historii Turcji, pokazano podobieństwa i różnice pomiędzy opresyjnymi sposobami wprowadzania reform zarówno przez pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej – Mustafę Kemala Atatürka, jak i przez obecnie rządzącego – Recepa Tayyipa Erdoğana. Autorka skupiła się głównie na przedstawieniu wydarzeń, które towarzyszyły i zostały sprowokowane planem restrukturyzacji parku Gezi w Stambule oraz tym, w jaki sposób wpłynęły one na pojawienie się społecznego ruchu oporu przybierającego formę „spontanicznego communitas”. W oparciu o materiał empiryczny zgromadzony w trakcie badań terenowych prowadzonych w Stambule oraz analizę literatury przedmiotu, przedstawiono wybrane dyskursywne i niedyskursywne, jawne i niejawne, a także nieprzemocowe i przemocowe strategie oporu stosowane przez grupy społeczne kontestujące wobec zmian polityki rządzącej współcześnie partii AKP i prezydenta Erdoğana.
17. Negocjowanie autentyczności. Studium grup rekonstrukcji historycznej dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy zagadnienia autentyczności w grupach rekonstrukcji historycznej (dalej GRH) zajmujących się odtwarzaniem czasów drugiej wojny światowej i powojennych. Swoją pracę rozpoczynam od wstępu, w którym informuję, dlaczego współczesny człowiek zwraca się ku temu, co uważa za autentyczne oraz jakie znaczenie ma autentyczność w przypadku zainteresowania żywą historią. Następnie przedstawiam narzędzia analityczne, jakimi się posługuję, jak na przykład wywiad jakościowy częściowo ustrukturyzowany, obserwacja nieuczestnicząca czy netnografia. W kolejnych akapitach przedstawiam sposób w jaki nawiązywałam kontakt z interesującymi mnie GRH - głównie przez Internet, ale także podczas prowadzonych w trakcie D-Day Hel 2014 oraz na Targach Rekonstrukcji Historycznej Rekon we Wrocławiu badań terenowych. Grupy pośród których prowadziłam badania dzielą się na dwie kategorie: GRH rekonstruujące polskie formacje wojskowe, a wśród nich GRH 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz SGH Zgrupowanie Radosław, którego częścią jest bardzo istotna dla moich badań Sekcja Dywersji i Sabotażu Kobiet AK. Drugą kategorię stanowią GRH odtwarzające formacje niemieckie, jak na przykład GMH Berliner Mauer, GRH Die Blitze czy GRH Bundeswehr 1955-1989. W pracy przeczytać możemy także o zajmującej się rekonstrukcją mody cywilnej GRH Bluszcz oraz GRH Bojursko, którą zaliczyć można do pierwszej z kategorii. W pracy przedstawiam pojęcia, których używam: autentyczność, autentyczność historyczna, rekonstrukcja. W kolejnych akapitach przedstawiam historię ruchu rekonstrukcyjnego na świecie oraz w Polsce, gdzie pierwsze tego typu inicjatywy pojawiły się już w latach 90. XX wieku. Przedstawiam największe imprezy rekonstrukcyjne w kraju, takie jak odbywająca się od 1992 roku inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, zlot GRH zajmujących się historią wojskowości XX wieku Strefę Militarną czy przyjmującą formę festynu rodzinnego Odyseję Historyczną. W dalszej części mojej pracy znajdziemy wypowiedzi informatorów na temat najczęstszych motywacji (na przykład patriotyzm czy chęć przekazywania wiedzy)i celów działania w grupie, a także ich podejście do pojęcia autentyczności. Następnie dokonuję porównania zebranych danych empirycznych z informacjami zawartymi w literaturze gdzie pokazuję, że wypowiedzi informatorów nie zawsze pokrywają się z teoriami autorów oraz że nie można sprowadzać indywidualnego podejścia członków GRH do żywej historii do skonkretyzowanych kategorii. Na zakończenie swojej pracy zwięźle podsumowuję jej treść oraz wprowadzam krótką refleksję dotyczącą rekonstrukcji historycznej.
18. Irlandia oczami Polek i Polaków. Analiza wybranych dyskursów dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest analizą dyskursów na temat Irlandii, jakie tworzą aktorzy społeczni w danym kontekście. W ramach badań wskazane są konteksty w których kategorie polisemiczne takie jak Irlandia, Irlandczycy czy kultura irlandzka są najczęściej przywoływane oraz jakie wyobrażenia pojawiają się na ich temat. Przedstawiane byty polisemiczne nie są zesencjalizowane, ponieważ nie jest możliwe ukazanie ich „istoty” tylko przez pryzmat wybranych dyskursów. W pracy pojawiają się dyskursy autorstwa osób, które w jakiś sposób są zafascynowane Irlandią oraz tych, którzy zetknęli się z tym krajem ze względu na doświadczenia emigracyjne. Aktorzy społeczni, którzy znaleźli się w dwóch analizowanych grupach tworzą wspólnoty efemeryczne. Podzieleni na „emigrantów” oraz „irlandiofili” konstruują wyobrażenia dotyczące Irlandii, Irlandczyków i „kultury irlandzkiej” w inny sposób. Dyskursy pierwszych są bardziej krytyczne, natomiast „irlandiofili” charakteryzuje podejście „romantyzujące” te kategorie. Jednak czasem modele te mogą się zderzać, co pokazuje niniejsza praca. Podstawową jednostką analityczną użytą w pracy jest dyskurs. Źródłem przyjętego tu rozumienia tej kategorii są prace Michela Foucault, a przede wszystkim jego pojęcie formacji dyskursywnej. W uzyskaniu danych do badań netnograficznych posłużył portal internetowy „Zielona Irlandia” zrzeszający na forum irlandzką Polonię. Przedstawiony został także obraz Irlandii i jej kultury jaki kreują stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem „kultury irlandzkiej” w Polsce. Do badań wykorzystane zostały także strony internetowe i blogi, które tematyką związane są Irlandią. W pracy przedstawione są również wyniki analizy wywiadów uzyskanych podczas etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych wśród niewielkiej liczby osób należących do grupy „irlandiofili”.
19. Homoseksualny clubbing we Wrocławiu. Studium przypadku dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problematyki zachowań osób homoseksualnych mających miejsce w obrębie Heaven and Hell, obecnie jedynego nocnego klubu skierowanego do gejów i lesbijek funkcjonującego na terenie Wrocławia. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono walkę osób homoseksualnych o widoczność oraz uzyskiwanie równych praw z resztą polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat. Druga część pracy porusza tematykę clubbingu jako swoistego fenomenu kulturowego – historię powstawania tego zjawiska i jego odbiór przez społeczeństwo; oraz w oparciu o narracje badanej grupy przedstawiona zostaje historia homoseksualnych klubów jakie istniały na terenie miasta. Ostatnia, trzecia część pracy poświecona jest analizie HAH, nowo powstałego lokalu dla gejów i lesbijek we Wrocławiu. Przedstawia ona m.in. krótką historię lokalu na terenie miasta, jego strukturę wewnętrzną oraz postrzeganie i doświadczanie jego przestrzeni przez użytkowników klubu. Ważną częścią pracy jest charakterystyka tutejszego użytkownika – czym charakteryzuje się jego wygląd i sposoby zachowań, które w przestrzeni klubu mogą być akceptowane, neutralne lub wręcz niepożądane oraz interakcji, które zachodzą między użytkownikami.
20. Rzeczywistość 2.0 jako przestrzeń interakcji społecznych na przykładzie vlogerów z platformy YouTube. dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Rozwój technologii, z Internetem na czele, zmienia sposoby w jakie jednostki tworzą społeczne relacje. Poprzez ciągłą styczność z Siecią wytwarza się model interakcji, który autor nazywa rzeczywistością 2.0. Praca bada w jaki sposób vlogerzy z platformy YouTube wchodzą w te społeczne interakcje, kładąc największy nacisk na kreowanie wizerunków i relacje ze społecznościami, które się wokół nich wytwarzają. Pierwszy rozdział przybliża czytelnikowi elementy składowe modelu rzeczywistości 2.0, opartej o interaktywność i partycypacje. Wywodzi się ona z koncepcji Web 2.0 Tim O’Reilly’ego, traktowanej przez Kazimierza Krzysztofka jako zmiana kulturowa. Kolejnym elementem jest koncepcja nowych mediów, poszerzona o idee indywidualizmu siecioweg Manuella Castellsa. Nowe modele nie są pozbawione wad, co przedstawiają przytaczane kolejno artykuły Bogusława Dziadzi, Mirosława Filiciaka i innych. Zwracając uwagę na transformacje zachodzące w przestrzeni akademickiej, autor przybliża dwa podejścia badawcze, które mogą stanowić część odpowiedzi na pytanie ,,jak badać?” wyżej wymienione zjawiska i ich konteksty: pierwszym jest humanistyka cyfrowa, zwrotu ku której adwokatami są Andrzej Radomski i Radosław Bomba, drugim zaś netnografia, proponowana przez Roberta Kozinetsa. Ostatni podrozdział opisuje typ relacji twórca-odbiorca jaki panuje na YouTube, a więc model interakcji parasocjalnych, zaczerpnięty od Donalda Hortona i Richarda Wohla. Drugi rozdział to charakterystyka platformy YouTube. Autor opisuje historię serwisu, jego techniczne aspekty, zasady jakie na nim panują oraz wartościami, które powinien wyznawać każdy jego użytkownik. Ponadto, rozdział zawiera wstępną charakterystykę tego, kim jest bądź nie jest youtuber, co i w jakich niszach może tworzyć, a także porusza tematykę i typologie społeczności na YouTube. Ostatni podrozdział skupia się na zagadnieniu zarobków osiąganych przez twórców w ramach działalności na platformie oraz przedstawia instytucje sieci partnerskich, które dążą do maksymalizacji zysków. W trzecim rozdziale autor wydziela kategorie vlogera jako dystynktywny podtyp youtubera oraz przedstawia schemat tego, jak konstruują oni swoje wizerunki, oparty o koncepcje dramaturgicznego modelu interakcji Ervinga Goffmana, korzystając z kategorii zaufania do roli, fasady, dramatyzacji działalności oraz idealizacji. W celu pokazania przykładów tych działań, autor wybiera dwóch, najpopularniejszych w ramach swoich scen (polsko i angielskojęzycznej) vlogerów, Krzysztofa Gonciarza i Casey Niestata. Rozdział kończy się wskazaniem sytuacji i kontekstów oddziaływania interakcji parasocjalnych na YouTube, na linii twórca-odbiorca. Prace kończy podsumowanie, gdzie autor ocenia, iż problem badawczy został odpowiednio przeanalizowany. Vlogerzy tworzą swoje wizerunki świadomie, wchodząc w informacyjną grę ze społecznościami, które się wokół nich tworzą. Problematyka ta warta jest dalszych badań, które autor zamierza kontynuować. Ostatni paragraf zabi
21. Tarot jako przykład współczesnej praktyki duchowej. dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest zjawisku tarota realizującemu się współcześnie w Polsce. Wychodząc między innymi od koncepcji duchowości upodmiotawiającej i pojęcia krajobrazu duchowego autorka wskazuje na cechy tarota jako współczesnej praktyki duchowej. Umiejscawia go w szerszym kontekście kulturowym kręgu euroatlantyckiego i przedstawia zasób mitów, wierzeń i dyskursów, które stanowią podstawy ram myślenia o tarocie we współczesnych czasach. Następnie na podstawie danych etnograficznych przedstawia konkretne realizacje tarota jako praktyki duchowej.
22. Koncepcje dbania o dobro wspólne w dyskursach wybranych organizacji polityczno-społecznych Wrocławia. dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca przedstawia koncepcje dbania o dobro wspólne, wyłaniające się z dyskursów dotyczących, patriotyzmu, nacjonalizmu oraz internacjonalizmu/kosmopolityzmu. Omawiane w pracy dyskursy stosowane są przez wybrane organizacje społeczno-polityczne działające na terenie Wrocławia.
23. The impact of postsocialism and postcolonialism on the LGBT movement in Poland dr hab. Monika Baer prof. UWr European Cultures, stacjonarne I stopnia
The purpose of the thesis is to analyse how postsocialism and postcolonialism influence the LGBT movement in Poland. The LGBT movement is more developed in Western European countries and I examined how different historical and sociological background influenced that movement in Poland. I presented the historical background and current law and social situation in Poland in context of sexual minorities to analysed how postsocialism and postcolonialism had impacted the development of LGBT movement and examine how both these phenomena influenced the LGBT activism. In the first chapter, I included the definitions of postsocialism, postcolonialism and neocolonialism to present more clearly the situation of sexual minorities in Poland. In the second part of this chapter, I presented the short history of the beginning of LGBT movement and queer in Euroatlantic context compared with the Polish background. The second chapter presents the historical background of public and political discourse in Poland during communism in context of sexual minorities. In this part I presented the short history of social and political situation of non-heteronormative persons in communist Poland and the first attempts in context of the activism. In the last chapter I raised the issue of activist, law and public discourse in the context of LGBT movement. The 1990s were the beginning of the LGBT movement in Poland. From this point, homosexuality stopped being a taboo subject and the community began to postulate their rights.
24. Ewolucja myśli darwinowskiej w badaniach kultury. dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca poddaje analizie wzajemne relacje między badaniami kultury a darwinizmem, ze szczególnym uwzględnieniem historii paradygmatu ewolucjonistycznego w antropologii kulturowej. Rozważania rozpoczyna zarys filozoficznych podstaw ewolucjonizmu oraz predarwinowskich inspiracji autora prawa doboru naturalnego. Opis rozwoju antropologii od połowy XIX w. do lat 60. XX w. dotyczy przede wszystkim anglosaskich ośrodków akademickich, jako że tam najprężniej rozwijały się koncepcje ewolucjonistyczne. W okresie od lat 70. do pierwszej dekady XXI w. uwaga autora zwrócona jest przede wszystkim na nurty wywodzące się bezpośrednio z paradygmatu neodarwinowskiego i będące częścią szeroko rozumianej Trzeciej Kultury. Na podstawie rozważań wyciągnięte zostają wnioski na temat potencjału eksplanacyjnego ewolucjonizmu w badaniach kultury.
25. The Catholic Church's history in relation to the LGBT+ movement in the present: Cases of Spain and Poland dr hab. Monika Baer prof. UWr European Cultures, stacjonarne I stopnia
Both Spain and Poland are Catholic majority countries where the church has played a significant role in politics and society throughout history, and have helped shape the respective country to it’s modern day form. Today, Spain is considered one of the best and safest places to live for the LGBT+ community and there area number of anti-discrimination laws in place. Poland on the other hand is still fighting basic anti-discrimination laws and protection for LGBT+ people. While there are many different social, political and historical factors that play a role in this difference, this thesis will explore the ideas of historical events related to the Catholic Church and the rise of Euroscepticism’s use by the government in an attempt to explain why the two Catholic countries have such a contrast in progress of the LGBT+ movement in the country.
26. Wytwarzanie miejsca w dobie glokalizacji. Strategie nowoosadników we wsi Wolimierz dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca koncentruje się na terenie Wolimierza i ludności napływowej, która pojawiła się w tym regionie po 1992 roku. W obrębie pracy naukowej grupa ta określana jest terminem nowoosadnicy. Odpowiadają oni za powołanie do życia trzech inicjatyw: Stacja Wolimierz, Stowarzyszenie Wolimierz i Unia Izerska. Poprzez interpretację działań społecznych członków i członkiń tych ugrupowań, a także ich relacji z ludnością rdzenną, praca analizuje wolimierską rzeczywistość procesów wytwarzania miejsca, glokalizacji, rewitalizacji, hierarchizacji i stratyfikacji społecznej, rozumianych z perspektywy definicji takich autorów i autorek jak Buczyńska-Garewicz, Auge, Bukowski, Hall, Appadurai, Bauman, Kuligowski, Skrzypczak, Buchowski, Bourdieu i wielu innych. Początki fali nowoosadnictwa nastały tuż po upadku komunizmu. Nowi mieszkańcy Wolimierza (często nazywani w pracy artystami) początkowo spotkali się z brakiem akceptacji ze strony ludności rdzennej, zamieszkującej region w wyniku przesiedleń po zakończeniu II wojny światowej. Praca uwidacznia dystynkcję swój-obcy (wg terminologii Baumana oraz Znanieckiego), wynikającą z różnic kulturowych, etnicznych czy edukacyjnych. Nowoosadnicze próby asymilacji i aktywności społecznej badane są tu przez pryzmat trzech formalnych inicjatyw funkcjonujących na terenie Wolimierza - Stacja Wolimierz, Stowarzyszenie Wolimierz, Unia Izerska. Stacja Wolimierz to grupa artystów prowadząca teatr uliczny - Klinika Lalek, odpowiedzialna za organizację festiwali, warsztatów i imprez okolicznościowych. Stowarzyszenie Wolimierz z kolei jest ugrupowaniem upolitycznionym, które dzięki dofinansowaniom ze strony gminy oraz Unii Europejskiej zabiega o poprawę warunków życia codziennego w Wolimierzu, głównie w sektorze infrastruktury, marketingu i handlu. Unia Izerska zaś zrzesza lokalnych artystów i rzemieślników, nawołując do czynnego udziału w ochronie środowiska. W ramach procesu wytwarzania miejsca ugrupowania te od niemal trzech dekad podejmują działania polityczne, ekonomiczne, kulturalne, proekologiczne i aktywistyczne, które - oprócz wymiernych korzyści związanych z wytwarzaniem miejsca w zgodzie z własnymi potrzebami i przekonaniami - mają na celu zdobycie akceptacji ludności rdzennej, nawiązanie relacji społecznych, tworzenie nowych możliwości biznesowych. W wyniku tych poczynań z biegiem czasu z małej miejscowości zrodziła się tzw. mała ojczyzna, na co nieoceniony wpływ miało nadanie i kultywowanie historii, tradycji czy nowych obyczajów, w parze z współpracą wszystkich grup społecznych na polu administracyjnym, ekonomicznym, handlowym, kulturalnym.
27. Antykonsumpcjonistyczne strategie ograniczenia marnowania żywności na przykładzie Foodsharing Wrocław i freeganizmu dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca ma na celu analizę dyskursów dotyczących kapitalistycznego podejścia do kwestii żywności i marnowania żywności. Przedstawia również antykapitalistyczne czy też antykonsumerskie wizje rzeczywistości społecznej. W odniesieniu do krajowych i zagranicznych publikacji przedstawia kwestie związane z inicjatywą Foodsharing, analizuje źródła i inspiracje ruchu. Podobnej analizie poddane zostaje zjawisko freeganizmu. W pracy poruszona zostaje także kwestia lokalnych wrocławskich inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności innych od będących głównym punktem pracy ruchów Foodsharing Wrocław i freeganizmu. W dalszej części pracy, na podstawie zebranego w trakcie badań materiału przedstawione zostają początki inicjatyw Foodsharing Wrocław oraz działalność i motywacje Wrocławian i Wrocławianek zajmujących się freeganizmem. Oba nurty badane są również w kontekście ich zasad, inspiracji i potencjalnych dróg rozwoju. Podsumowanie stanowi próba przedstawienia różnic i podobieństw, jakie znaleźć można w przypadku informatorów i informatorek zajmujących się jedną z lub obiema aktywnościami. Zebrany materiał zostaje następnie poddany analizie w odniesieniu do literatury traktującej o strategiach walki z konsumeryzmem.
28. Między zbieractwem a kolekcjonerstwem dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca magisterska dotyczy rozważań na temat istnienia granicy między zbieraniem i kolekcjonowaniem. Przedstawia w jaki sposób kolekcjonerzy wytwarzają swoją tożsamość. W pracy została również przedstawiona rola rzeczy w kontekście tematu z uwzględnieniem ich możliwości sprawczych. Analiza została dokonana w oparciu o materiał empiryczny, który ilustrował różnorodne typy zbierania, kolekcjonowania z uwypukleniem indywidualnego rysu każdej z przedstawionych narracji. Praca dowodzi istnienia pewnego kontinuum, które łączy środowisko osób gromadzących przedmioty i tworzących zbiory. Przedstawiłam również spektrum zależności w symetrycznych relacjach człowiek- przedmiot.
29. Tabloid-symbol upadku kultury ? dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
30. Specyfika tańca irlandzkiego w Polsce dr Ewa Banasiewicz-Ossowska