wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. ODBUDOWA WROCŁAWIA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WROCŁAWSKIEJ DYREKCJI ODBUDOWY W LATACH 1945-1950 prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia
2. `Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocłwskich. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
3. ,,Przenoszone macierzyństwo,, w kontekście odraczania decyzji o powrocie do pracy zawodowej dr Martyna Pryszmont Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W mojej pracy część teoretyczna poświęcona jest macierzyństwu oraz karierze zawodowej kobiet. Starałam się zdefiniować macierzyństwo, pokazałam jego oblicze w czterech ujęciach, sprawdziłam jakimi typami matek stają się kobiety, które przyjmują tą rolę oraz, jakie inne role są dla nich znaczące. Skupiłam się również na obliczach współczesnego macierzyństwa i problemach, jakie ze sobą niesie. Jeśli chodzi o karierę zawodową kobiet, starałam się ukazać jej trajektorie, a także znaleźć problemy, które czekają na kobiety aktywne zawodowo. Interesowała mnie również historia rozwoju kobiet w tym obszarze - od Starożytnej Grecji, aż do dzisiaj. Ostatni rozdział mojej pracy ma charakter praktyczny. Stworzyłam projekt warsztatów, jako formę pracy z matkami wracającymi po urlopie macierzyńskim/wychowawczym do pracy.
4. ,,Spór o etatyzm,, w latach 1926-1929.Na podstawie ,,Przegladu Gospodarczego,,oraz ,,Przemysłu i Handlu,, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia
5. ,,Stany emocjonalne i motywacyjne doświadczane przez osoby narcystyczne w reakcji na przypomnienie sobie sytuacji naruszania norm społecznych.'' dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Poniższa praca przedstawia wyniki badań na temat reakcji osób o różnych typach narcyzmu na naruszenie norm społecznych. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między poziomem narcyzmu wyższościowego i nadwrażliwego, a także samooceny oraz przeżywaniem określonych stanów emocjonalnych i motywacyjnych w sytuacji naruszenia norm społecznych. Praca prezentuje badania prowadzone na grupie kobiet i mężczyzn w wieku 20-46 lat, w którym badani byli pytani o osobiste doświadczenia dotyczące sytuacji naruszania norm społecznych oraz o ich postawy wobec zaistniałych sytuacji. Narcyzm wyższościowy mierzony był za pomocą kwestionariusza NPI, a narcyzm nadwrażliwy kwestionariuszem HSNS. Wyniki pokazują, że istnieją istotne, pozytywne zależności między ogólnym poziomem narcyzmu nadwrażliwego a poczuciem winy, wstydem, niepokojem, rozczarowaniem sobą, dyskomfortem psychicznym, obojętnością oraz obawą przed oceną otoczenia. Z kolei ogólny poziom narcyzmu wyższościowego pozytywnie korelował tylko w przypadku obojętności. Okazało się także, że im wyższy ogólny poziom narcyzmu nadwrażliwego oraz egocentryzmu, tym wyższe wrażenie wywołane sytuacją, zadowolenie ze swojej postawy, ale także paradoksalnie większa chęć jej zmiany zaś w przypadku osób narcystycznych wyższościowych zaobserwowano istotne korelacje tylko w zakresie zadowolenia ze swojej postawy. Wyniki były interpretowane w odniesieniu do charakterystyki obu typów narcyzmu.
6. ,,Toksyczni rodzice" a rozwój i psychika dziecka dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - stacjonarne I stopnia
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna jest podstawową instytucją która kształci nowe pokolenia. Niebagatelny wpływ mają tu relacje występujące pomiędzy rodzicami a dzieckiem. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, gdzie rodzice wywiązują się ze swoich obowiązków i powinności, dziecko jest na dobre drodze, aby stać się człowiekiem bez kompleksów, dobrze funkcjonującym w społeczeństwie. Gdy jednak w rodzinie te obowiązki są z jakiś powodów zaniedbywane, a rodzice nie maja odpowiednich środków i umiejętności aby wychować dziecko, wtedy te „niedociągnięcia” potrafią wyrządzić olbrzymia szkodę rozwijającemu się człowiekowi i rzutować na całe jego późniejsze życie. Praca ma na celu analizę negatywnych stylów wychowawczych zaproponowanych przez M. Ziemską, prezentowanych przez rodziców oraz sprawdzenie, jak wpływają one przyszłość i rozwój dzieci. Analizie zostanie poddany materiał badawczy zebrany od dorosłych osób, które w dzieciństwie żyły w rodzinie posiadającej „toksycznych rodziców.
7. ,,Wpływ Judaizmu ,Chrześcijaństwa i Islamu na funkcjonowanie rodziny,, dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
8. : POLSKA HISTORIOGRAFIA WOBEC KSZTAŁTOWANIA SIĘ MODELU USTROJOWEGO TRZECIEJ REPUBLIKI WE FRANCJI W LATACH 1871 - 1878/9 (W ŚWIETLE WYBRANYCH TYTUŁÓW) prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - stacjonarne I stopnia
9. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska
10. :Działania Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych na rzecz zapobiegania i leczenia narkomanii na na terenie powiatu zgorzeleckiego" prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
11. ....Próba oceny wiarygodności przekazu Jana Długosza o pierwszym najeździe mongolskim i bitwie pod Legnicą na podstawie opracowań historiograficznych tych wydarzeń prof. dr hab. Mateusz Goliński Historia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest próba oceny wiarygodności przekazu Jana Długosza o pierwszym najeździe mongolskim i bitwie pod Legnicą, na podstawie dokonanych przez historyków rekonstrukcji tych wydarzeń. Historycy, którzy podjęli się tych prób rekonstrukcji na podstawie informacji zawartych w przekazie Jana Długosza, dokonywali tego w świetle własnej szerokiej wiedzy z zakresu historii wojskowości średniowiecza. Moim zamysłem jest zestawienie ze sobą tych poglądów i na ich podstawie wyciągnięcie subiektywnego wniosku o wiarygodności przekazu J. Długosza o wydarzeniach roku 1241, jako źródła do rekonstrukcji tych niesamowicie ważnych dla historii Polski dziejów. Niektórzy historycy usiłują przedstawić relację Długosza jako jego własny wymysł podszyty uczuciami patriotyczno-religijnymi. Czyż więc rzekomo zmyślający przebieg kampanii 1241 roku i bitwy pod Legnicą (wydarzenia o charakterze wybitnie wojskowym) duchowny, dokonujący tego w dodatku ponad 200 lat po tych wydarzeniach, nie zostałby zdekonspirowany z łatwością przez dzisiejszych historyków i wojskowych posiadających szeroką wiedzę z zakresu historii wojskowości średniowiecza? To pytanie przyświecało zamysłowi stworzenia tej pracy. Okazuje się, że duchowny krakowski w swej relacji o wyżej wymienionych wydarzeniach, z zadziwiającą zgodnością z prawdą oddawał XIII-wieczną sztukę wojenną Mongołów znaną ze źródeł, i to zarówno w bitwach pod Turskiem Wielkim, Chmielnikiem i Legnicą, ale również podczas całej kampanii (na przykład: działania kilkoma korpusami, koordynacja działań sił głównych na Węgrzech z działaniami wojsk Ordu w Polsce, i inne). Nawet najnowszy stan wiedzy o liczebności wojsk biorących udział w bitwie zdaje się potwierdzać Długoszową relację.
12. 'Jak pamiętamy?' - pamięć indywidualna i społeczny wymiar pamięci. Studium przypadku mieszkańców wsi Borów i Szczecyn dr Janina Radziszewska
Praca dotyczy antropologii pamięci i została zrealizowana w oparciu o wspomnienia świadków wojny i ich rodzin. Badania przeprowadzono w dwóch niewielkich miejscowościach położonych w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim – Borów i Szczecyn. 2 lutego 1944 roku wsie zostały spacyfikowane przez kilkutysięczną ekspedycję niemiecką. Borów jak i pobliskie miejscowości (Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski, Karasiówka) doszczętnie spalono, a ludność wymordowano. Historycy podają różną liczbę ofiar – najprawdopodobniej we wszystkich sześciu spalonych wsiach życie straciło koło 1000 Polaków. Po wojnie udało się ustalić nazwiska 229 zamordowanych – z czego większość, bo aż 183 osób pochodziło z Borowa. Pierwsza część pracy jest stricte teoretyczna. Autorka powołuje się na założenia polskich i zagranicznych badaczy, socjologów i etnologów jak np. Maurice Halbwachsa, Davida Lowenthala, Jana Assmana, Niny Assorodobraj czy Barbary Szackiej. Tłumaczy czym jest pamięć „per se”, jak i jak można ją zaklasyfikować. Poruszony jest tu też problem „pamięci społecznej”, czyli wpływu społeczeństwa na pamięć jednostki. Autorka zastanawia się na ile pamięć jest naszą, indywidualną cechą, a na ile jest ona wykreowana przez bliskich. Druga część pracy to opis badań. Autorka zebrała publikacje prasowe i książki dotyczące pacyfikacji Borowa i pobliskich wsi. W pracy prezentowane są głównie artykuły z lokalnej prasy jak np. z „Tygodnika Nadwiślańskiego”, „Dziennika Wschodniego” i „Naszego Dziennika”. Autorka analizuje wykorzystany język i korzysta z cytatów ofiar pacyfikacji. W kolejnym rozdziale prezentuje fragmenty przeprowadzonych przez siebie wywiadów pogłębionych z ofiarami nazistowskich Niemiec, które przeżyły wojenną pożogę, jak i z ich dziećmi i wnukami. Szuka elementów wspólnych w historiach tzw. leitmotiv’ów w opowieściach przedstawicieli różnych pokoleń, analizuje język i bada wymiar pamięci od tragicznych wydarzeń. Opisuje też jak rozmówcy reagują na traumatyczne przeżycia i czym dla mieszkańców wsi, wojenne wydarzenia są dziś.
13. 'Tajemniczy Dolny Śląsk' - analiza kampanii regionu w perspektywie zwrotu wizualnego dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Główny cel pracy to analiza wizerunku Dolnego Śląska ukazywanego w filmowej kampanii regionu Tajemniczy Dolny Śląsk, która promowana jest w mediach głównymi hasłami: „Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia” oraz „Dotknij tajemnicy”. Analiza została przeprowadzona przy zastosowaniu przede wszystkim kilku łączących się ze sobą koncepcji teoretycznych właściwych dla zwrotu wizualnego. Interesuje mnie również próba odpowiedzi na pytanie o charakter relacji rzeczywistości (wyobrażenia regionu) oraz wizerunku regionu (reklamy). Istotne dla wywodu jest również rozpoznanie statusu tajemniczości, ponieważ została ona wybrana jako wyróżnik regionu.
14. " Bogactwo bycia " - relacja z innym w dyskursie antykonsumpcyjnym. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
15. " Ekstrawersja , introwersja oraz poziom neurotycznosci i wybór strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej " dr Krystyna Węgłowska-Rzepa Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
16. " Fragmenty z Życia Globalnej Ekumeny : Norwood Road , Londyn , SE27." dr hab. Adam Nobis prof. UWr Kulturoznawstwo - zaoczne II stopnia
17. " Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt". Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr
18. " Jaclyn Smith, DeBeers Diamonds" (1973). Surrealistyczne deformacje ciała w twórczości Ryszarda Horowitza dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Celem pracy jest omówienie twórczości Ryszarda Horowitza pod kątem motywu surrealistycznych deformacji ciała. Fotograf mimo znaczących sukcesów w dalszym ciągu jest artystą, którego wkład w rozwój fotografii nie jest doceniany. Badania nad tym zagadnieniem poparte są analizą formalną i porównawczą dzieł oraz literatury, ze szczególnym uwzględnieniem archiwalnych wypowiedzi samego artysty. Pierwszy rozdział jest poświęcony omówieniu twórczości Horowitza w kontekście fundamentalnych założeń surrealizmu oraz analizie motywów pojawiających się w sztuce głównych przedstawicieli tego nurtu. Drugi rozdział stanowi jego kontynuację. Jest poszerzony o analizę ikonograficzną innych dzieł Horowitza, tj. Anię, Apollonię, Extasy, Revlon. Kolejny rozdział zawiera analizę motywu deformacji ludzkiego ciała i dzieli się na dwa podrozdziały. Pierwsze modyfikacje ciała pojawiły się w okresie manieryzmu – to treść część pierwsza, z kolei część druga poświęcona jest temu tematowi w twórczości Horowitza. Dopełnieniem pracy jest bibliografia, spis ilustracji oraz ilustracje.
19. " Mimo wszystko przynależę do Niemiec " - antyżydowska polityka nazistów we Wrocławiu w świetle relacji Willy'ego Cohna. prof. dr hab. Marek Czapliński Historia - stacjonarne II stopnia
20. " Narcyzm wyższościowy i wrażliwy a skłonność do odczuwania obrzydzenia, pogardy i uczuć o charakterze agresywnym " dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Zjawisko narcyzmu, który traktowany jest jako cecha osobowości jest pojęciem złożonym, zdobywającym coraz większe zainteresowanie wśród badaczy zarówno w dziedzinie psychologii społecznej, poznawczej, jak i różnic indywidualnych. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a uczuciami o charakterze agresywnym i odczuwaniem emocji pogardy i wstrętu, klasyfikowanymi jako emocje o wrogiej naturze. W przeprowadzonym badaniu, w którym wzięło udział 275 osób, w tym 144 kobiet i 131 mężczyzn, zastosowano skalę do pomiaru narcyzmu wielkościowego NPI, skalę do pomiaru narcyzmu nadwrażliwego HSNS, skalę do pomiaru dyspozycyjnej pogardy DCS, Kwestionariusz Agresji BPAQ, Trójczynnikowy Kwestionariusz Obrzydzenia oraz Parszywą Dwunastkę, mierzącą nasilenie cech Mrocznej Triady. Uzyskane wyniki pokazały, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a emocją pogardy. Wykazano również, że istnieje zależność pomiędzy poziomem narcyzmu wielkościowego i nadwrażliwego, a uczuciami o charakterze agresywnym, choć w przypadku niektórych aspektów agresji ich związki z oboma typami narcyzmu układały się w różny sposób. Wykazano także, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym, a emocją wstrętu oraz wymiarami wstrętu seksualnego i moralnego. Z kolei w przypadku narcyzmu nadwrażliwego uzyskane wyniki pokazują, że ten typ narcyzmu związany jest istotnie jedynie z wymiarem wstrętu patogenowego. Uzyskane rezultaty pokazały, że chociaż oba typy narcyzmu w podobnym stopniu sprzyjają odczuwaniu pogardy, to w inny sposób wiążą się z obrzydzeniem, a także różnymi aspektami uczuć o charakterze agresywnym.
21. " Specyfika zagrożeń globalizacyjnych i postaw do globalizacji u przedstawicieli krajów różniących się typem i natężeniem migracji" dr hab. Alicja Senejko prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Niniejsza praca dotyczy różnic w przeżywaniu i odczuwaniu zagrożeń i obron globalizacyjnych oraz postaw wobec globalizacji u przedstawicieli trzech krajów europejskich: Polski, Hiszpanii i Ukrainy, różniących się typem oraz natężeniem migracji i globalizacji. W celu zbadania, czy występują wyżej wymienione różnice przeprowadzone zostało badanie kwestionariuszowe z udziałem 155 osobowej grupy w wieku 20-35 lat, w skład której wchodziło 54 obywateli Hiszpanii, 50 obywateli Polski i 51 obywateli Ukrainy. Kwestionariusze, które były wykorzystane w badaniu to kwestionariusz „Świat-Ja” (QWI) w opracowaniu A. Senejko i Z. Łosia oraz kwestionariusz „Zagrożenia i Obrony Globalizacyjne” (ZOG) autorstwa A. Senejko. Wyniki badania wskazują na istniejące istotne powiązania i zależności między przedstawionymi zmiennymi. Okazało się, że przedstawiciele Hiszpanii, kraju o wysokim poziomie imigracji i wyższej pozycji w rankingu krajów zglobalizowanych, częściej wymieniają zagrożenia globalizacyjne społeczne, związane z rozłąką i brakiem czasu na kontakty społeczne oraz zagrożenia systemowe, wynikające z poczucia, że organizacje ponadnarodowe nie radzą sobie z globalizacyjnymi ryzykami. Jednocześnie, doświadczają oni zagrożeń technologiczno - kulturowych, związanych z upośrednieniem relacji społecznych przez internet i kulturę masową. Przedstawiciele tego kraju są bardziej krytyczni wobec globalizacji, będąc również bardziej akceptujący - niż przedstawiciele kultur o wysokim poziomie emigracji z niższą pozycją w w/w rankingu. Osoby pochodzenia hiszpańskiego częściej reagują niekonstruktywnie na zmiany globalizacyjne odczuwając smutek, pustkę i niepokój w porównaniu z przedstawicielami innych krajów. Okazało się również, iż osoby, które doświadczyły pobytu zagranicznego ze wszystkich krajów rzadziej wymieniają obrony niekonstruktywne, stosując częściej obrony konstruktywne o charakterze samorozwojowym. Nasuwa się wniosek, iż globalizacja jest zjawiskiem, które stwarza niebezpieczeństwo wewnętrzne dla jednostki w dzisiejszych czasach. Nie wyklucza to jednak dwóch antagonistycznych spojrzeń na globalizację, która jednocześnie jest akceptowana, lecz także krytykowana przez osoby najbardziej nią dotknięte. Wyjazd na pobyt zagraniczny poszerza horyzonty jednostki, przedstawia możliwości samorozwojowe, które są proponowane przez „zawirowanie globalizacyjne”.
22. "Aktywizacja motywów Ja a wykonywanie zadań przez osoby o wysokiej i niskiej samoocenie" dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
23. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
24. "Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym" prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
25. "Charakterystyka osobowościowa kobiet aktywnych turystycznie" dr Katarzyna Serafińska Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
W badaniu zdecydowano się przedstawić charakterystykę osobowościową kobiet aktywnych turystycznie. Celem pracy magisterskiej było znalezienie odpowiedzi na pytania, czy kobiecość i męskość, poziom nasilenia zapotrzebowania na stymulację oraz czynniki osobowościowe takie jak neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, sumienność i ugodowość różnicują grupę podróżujących kobiet pod względem czasu podróżowania (2-4 dni, 5-30 dni oraz powyżej 30 dni) oraz sposobu podróżowania (bezpieczny vs niebezpieczny). W tym celu zastosowano Ankietę autorstwa własnego oraz Skalę Męskości i Kobiecości autorstwa A. Lipińskiej – Grobelny i K. Gorczyckiej, Skalę Poszukiwania doznań M. Zuckermana w adaptacji D. Żychowskiej i Kwestionariusz NEO-FFI autorstwa P. T. Costa i R. R. McCrae w adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskiej (1998). Badanie przeprowadzono metodą kuli śnieżnej poprzez udostępnienie pliku GoogleDocs na portalu społecznościowym facebook.pl. Wyniki wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA wskazują na różnicę w obrębie kobiecości i poszukiwania doznań. Kobiety opisujące się jako bardziej kobiece chętnie podróżują w sposób bezpieczny niż kobiety opisujące się zgodnie ze swoją płcią biologiczną. Natomiast kobiety o wyższym zapotrzebowaniu na stymulację w odróżnieniu od kobiet o niższym zapotrzebowaniu na stymulację, preferują ryzykowne podróże. Uzyskano niejednoznaczne wyniki Wielkiej Piątki dla czasu i charakteru podróżowania.
26. "CHCEMY BYĆ SOBĄ WRESZCIE" MUZYCY ROCKOWI LAT 80-TYCH XX WIEKU W REALIACH POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
27. "Co się dzieje, kiedy dziesięć tysięcy dzieciaków zbierze sie na pięciu tysiącach koców plażowych?". Film plażowy jako zjawisko (para) gatunkowe. dr hab. Sławomir Bobowski prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
28. "Concertus Gratulatorius" Sebastiana Lemle na tle kultury muzycznej Wrocławia 1 poł. XVII w. Rekonstrukcja i analiza utworu. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech prof. UWr Muzykologia - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przechowywany w Staatsbibliothek Preussischer Kulturebesitz w Berlinie rękopis (rękopis należy do kolekcji Emila Bohna o sygnaturze: Bohn Ms. mus. 166.4) z kompozycją zatytułowaną Concertus Gratulatorius Sebastiana Lemle,kompozytora działającego we Wrocławiu w pierwszej połowie XVII wieku. Utwór stanowi cenne źródło dla badan praktyki wykonawczej i repertuaru wspomnianego miasta. Dedykowany został wrocławskiemu księci Henrykowi Wacławowi w 1635 roku z okazji podpisania pokoju w Pradze tego roku. W pracy wykonana została rekonstrukcja kompozycji oraz jej analiza, która wykazała, że utwór ten napisany zodatł w stylu plichóralnym, nawizującym do kompozytorów włoskich przełowmu XVI i XVII wieku.Podjęta została również próba syntetycznego ujęcia zagadnień związanych z samą postacią kompozytora, jego życia i twórczości. Wyniki analizy pozwoliły również na określenie miejsca jekie zajmuje concertus Gratulatorius w kontekście życia muzycznego ówczesnego Wrocławia.
29. "Czy możesz mnie przedstawić jako Jokera?" Geneza szaleństwa króla zbrodni w filmie Todda Phillipsa dr Małgorzata Kozubek Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
Niniejszy licencjat jest próbą pogłębionej analizy filmu Todda Phillipsa pt. „Joker”. Głównym celem pracy było przyjrzenie się kondycji psychicznej bohatera, odnalezienie źródeł jego psychozy oraz przedstawienie jego motywacji. By tego dokonać, postanowiłem skupić się na aspektach psychoanalitycznych oraz socjologicznych przedstawionych w filmie. W zobrazowaniu szaleństwa głównego bohatera skorzystałem z teorii tańca, performansu oraz przedstawiłem zjawisko konwulsyjnego śmiechu. Zwróciłem również uwagę na pozaorganiczne czynniki, które wpływają na kondycję psychiczną bohatera. Analizując film, odniosłem się również do szerszego kontekstu recepcji tej produkcji wśród widzów oraz wskazałem na jego fenomen społeczny i kulturowy.
30. "Debaty Lądeckie" - czasopismo regionalne gminy Lądek Zdrój (2004-2014) dr hab. Karol Sanojca prof. UWr Historia - nauczycielska, zaoczne I stopnia
Czasopismo lokalne gminy Lądek-Zdrój w latach 2004-2014. Praca opisuje genezę powstania oraz problematykę, którą porusza. Zawarte są w niej relacje dwóch redaktorów, którzy opowiadają o swojej pracy włożonej w tworzenie "Debat Lądeckich".