wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Żywość tradycji teatralnych Jerzego Grotowskskiego na przykładzie Teatru Pieśni Kozła. dr hab. Jacek Schindler Kulturoznawstwo - zaoczne I stopnia
2. ŻYWA BIBLIOTEKA: PROJEKT PERFORMATYWNY. prof. dr hab. Mirosław Kocur
3. ŻYDZI WE LWOWIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W ŚWIETLE WYBRANYCH ŹRODEŁ. dr hab. Grażyna Pańko Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia
4. Żydzi w oczach Polaków w świetle pamiętników ziemiańskich w dwudziestoleciu międzywojennym. prof. dr hab. Marek Czapliński Historia - nauczycielska, zaoczne II stopnia
5. Żydowski Związek Wojskowy w Getcie Warszawskim 1940-1943 dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca opisuje historie podziemia rewizjonistycznego w Getcie Warszawskim. W sposób chronologiczny zostaje w niej opisana ideowa geneza Żydowskiego Związku Wojskowego, jego początki, działalność w Getcie oraz udział w Powstaniu w Getcie Warszawskim. W sposób skrócony są również opisane realia Getta Warszawskiego, szczególnie te, które bezpośrednio wpływały na działalność Żydowskiego Związku Wojskowego.
6. Żydowska dzielnica we Wrocławiu i jej recepcja w kulturze współczesnej. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Średniowieczna wrocławska dzielnica żydowska była jedną z największych i najbardziej zasymilowanych gmin judaistycznych w naszej części Europy. Kres żydowskiej obecności we Wrocławiu, na blisko 200 lat, przyniósł 1453 rok, kiedy to na fali nastrojów antyheretyckich większość członków gminy została spalona na stosie lub wypędzona z miasta. Niniejsza praca stanowi podsumowanie wyników badań nad Średniowieczną dzielnicą żydowską we Wrocławiu i przekrojową analizę jej recepcji w dalszych, historyczno-kulturalnych dziejach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności. Opracowanie zostało podzielone na cztery główne działy: pierwszy jest podsumowaniem wyników badań historycznych, archeologicznych i kulturowych nad średniowieczną dzielnicą żydowską we Wrocławiu; drugi odnosi się do średniowiecznej, chrześcijańskiej percepcji dzielnicy; trzeci analizuje żydowskie, przedwojenne odniesienia kulturowe w stosunku do średniowiecznej gminy, natomiast czwarty traktuje o percepcji dzielnicy we Wrocławskiej kulturze najnowszej. Zebrany materiał odnoszący się do recepcji dzielnicy pozwala wysnuć wniosek, że na przestrzeni historii Wrocławia, kulturowe odwołania do obrazu gminy i jej zagłady służyły w dużej mierze celom integracji tożsamościowej, zarówno społeczności żydowskiej jak i ludności chrześcijańskiej. Zostaje postawione także pytanie o symboliczne znaczenie dzielnicy we wrocławskiej kulturze najnowszej, naznaczonej piętnem całkowitej wymiany zamieszkującej go ludności.
7. Żyd-Polak , Polak-Żyd . Problem tożsamości kulturowej i narodowej w oparciu o pamiętnik Janusza Korczaka. dr Marcin Stabrowski Kulturoznawstwo - zaoczne I stopnia
8. ŻYCIE ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM NA PODSTAWIE PAMIĘTNIKÓW I WSPOMNIEŃ. prof. dr hab. Marek Czapliński Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia
9. Życie we własnych rękach. Fenomen edukacji domowej w ujęciu antropologicznym. dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy dyplomowej jest przyjrzenie się z perspektywy antropologicznej zjawisku edukacji domowej, dotychczas rozpoznanemu głównie w ramach socjologii i pedagogiki. Rozważania oparto na wynikach badań etnograficznych przeprowadzonych przez autora wśród rodzin praktykujących tę formę nauczania. Analiza zebranego materiału prowadzi do trzech wniosków: po pierwsze, edukacja domowa jest formą oporu kulturowego; po drugie, praktykowanie tego oporu wymaga od jednostek ciągłego zarządzania sobą poprzez podej-mowanie praktyk, które za Michelem Foucaultem określić można mianem technologii siebie; po trzecie, edukacja domowa stanowi całościowy styl życia rodzinnego. Podjęte w pracy roz-ważania uzupełnia refleksja nad rolą dyskursu neoliberalnego w funkcjonowaniu tej formy kształcenia.
10. Życie w kohabitacji w świetle narracji par żyjących w związku nieformalnym dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy alternatywnej formy życia rodzinnego, jaką jest kohabitacja. Składa się ona z trzech rozdziałów i opiera się na jakościowej analizie wywiadu swobodnego. Rozpoczynam swoje rozważania od analizy literatury dotyczącej zagadnienia rodziny (jej definicji, pełnionych przez nią funkcji, jej typów oraz przemian społecznych, które przyczyniły się do jej obecnego kształtu). Istotna część mojej pracy obejmuje teoretyczne podstawy dotyczące związków nieformalnych. Kolejny rozdział to opis metodologii niniejszego opracowania. Ostatni fragment to prezentacja wyników badań, które poparte są cytatami z wypowiedzi respondentów.
11. Życie w KL Auschwitz-Birkenau w świetle wspomnień Wiesława Kielara dr hab. Karol Sanojca prof. UWr Historia - nauczycielska, zaoczne I stopnia
Praca przedstawia życie więźniów KL Auschwitz-Birkenau - kompleksu obozów na terenie Oświęcimia, założonym przez nazistów, na podstawie wspomnień Wiesława Kielara, jednego z pierwszych więźniów obozu. Źródłem pracy były wspomnienia Wiesława Kielara pt. "Anus Mundi", które dzięki temu, że należał do obozowych prominentów, pokazują realny obraz obozu oraz relacje między więźniami i funkcjonariuszami SS. Głód, ciężka praca, wszechobecna śmierć - to tylko niektóre problemy z jakimi przyszło zmierzyć się ludziom rożnej narodowości uwięzionym w nazistowskim obozie koncentracyjnym. Jednym się udało przeżyć dzięki współpracy z innymi więźniami i ciągłym kombinowaniu, nawet kosztem współwięźniów, a innym nie. Wspomnienia byłych więźniów są najlepszym świadectwem piekła zgotowanym przez hitlerowców, przez które musiały przejść miliony ludzi, dzięki zawartym w nim emocjom naocznych świadków. To właśnie było inspiracją do napisania tej pracy.
12. ŻYCIE TOWARZYSKI ELIT INTELEKTUALNYCH WARSZAWY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - stacjonarne II stopnia
13. ŻYCIE TEATRALNE W AMERYCE W ŚWIETLE KORESPONDENCJI HELENY MODRZEJEWSKIEJ prof. dr hab. Gabriela Wąs Historia - stacjonarne I stopnia
14. ŻYCIE STAROPOLSKIE KOŃCA XVIII WIEKU W ŚWIETLE PAMIĘTNIKA WIRYDIANNY FISZEROWEJ prof. dr hab. Bogdan Rok Historia - stacjonarne II stopnia
15. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne Ukraińców w II Rzeczypospolitej w latach 1926-1935 w świetle gazety "Diło" dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem pracy magisterskiej jest analiza życia Ukraińców w II Rzeczypospolitej w łatach 1926-1935, a zwłaszcza jak się zmieniła polityka władzy wobec Ukraińców oraz analiza sytuacji spoleczno-politycznej, gospodarczej oraz kulturalno-oświatowej wsród Ukraińców po dojściu obozu sanacyjnego do władzy. Celem badania jest próba charakterystyki źycia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego Ukraińców w II Rzeczypospolitej w latach 1926-1935 na podstawie materiałów gazety „Diło”. Początkowa cezura – to maj 1926 roku, t.zw „przewrót majowy” i dojście Józefa Pilsudskiego do władzy. Najważniejszą cechą tego okresu dla Ukraińców stało przyjęcie nowej polityki asymilacji państwowej zamiast asymilacji narodowej wobec mniejszości narodowych oraz polityczna aktywizacja Ukraińców, cezura końcowa to 1935 rok – rok śmierci Józefa Pilsudskiego i zaostrzenia konfliktu w obozie sanacyjnym. Po roku 1935 nastąpiła znacząca ewolucja i zmiany w polityce wobec wobec mniejszości narodowych, zmniejszyła się polityczna aktywność Ukraińców. Praca składa się z siedmiu elementów: wstępu, trzech rozdziałów, w tym czterech podrozdziałów, podsumowania, wykazu skrótów oraz bibliografii. W pierwszej części rozważań przedstawiono historię gazety „Diło”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tego periodyku. Drugi rozdział zatytułowany „Życie społeczno-polityczne i gospodarcze” został podzielony na dwa podrozdziały: pierwszy analizuje społeczno-polityczną sytuację Ukraińców w II Rzeczpospolitej, drugi zaś skupia się na wspomnianych w tytule aspektach gospodarczych. Ostatni rozdział, „Życie kulturalno-oświatowe”, również podzielono na dwie części, w których odpowiednio, omówiono stan oświaty i kultury w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej, a następnie przyjrzano się życiu religijnemu na tych terenach.
16. Życie spełnione w opowieściach seniorów dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Badania zawarte w tej pracy dotyczą spełnienia i jego wizji dokonanej przez seniorów, których definicja i przepis na szczęście zawarte są w małych narracjach, czyli opowieściach z życia codziennego. Szczęście jest pojęciem względnym. Dla każdego oznacza co innego i każdy odczuwa je na swój własny sposób Błędnym jest myślenie, że powielanie sposobu życia innych osób albo życia według schematu narzucanemu z zewnątrz zapewni szczęście.Pierwsza część pracy to część teoretyczna. Została ona poświęcona problematyce badań w świetle literatury. Pierwszy rozdział objaśnia czytelnikowi kim jest senior, co składa się na zewnętrzne oraz wewnętrzne przejawy starzenia się, jakie zachodzą zmiany w strukturze osobowości i jakie są najczęstsze choroby związane z wiekiem. Rozdział ten powstał z myślą, przybliżenia czytelnikowi zmian jakie zachodzą w ludzkim organizmie, a także psychice po przekroczeniu pewnego umownego wieku, przyjmowanego jako senioralny.Żeby lepiej i dogłębniej zrozumieć jakieś zjawisko należy przyjąć perspektywę osoby której dotyczy rozmowa czy badanie. Ostatni rozdział tej części pracy przybliża sytuację seniorów w obecnej Polsce. Czytelnik może znaleźć tam zabiegi prawne poczynione przez władze państwowe wobec seniorów, a także paradoksy sytuacji ludzi w podeszłym wieku żyjących w tym kraju. Rozdział ten zawiera również opis udanego starzenia się i trzy zasady jakie na nie wpływają . Artykuły zamieszczone w drugiej części pracy poświęcone zostały zasadom prowadzenia badań własnych. W metodologii czytelnik pozna wytyczne przeprowadzania badań nad interesującym go zjawiskiem.Rozdział trzeci opiewa w małe narracje. Rozdział ten to opowieści seniorów. Wywiady dotyczą zmagań codzienności, pasji, ale również wielkich wydarzeń. Anegdoty przytoczone przez seniorów składające się na treści ich życia dotyczą wydarzeń kulturowo i społecznie znaczących. Praca ta nie zawiera pełnych wywiadów udzielonych autorce. Są zamieszczone w niej jedynie cytaty, ponieważ małe interpretacje zostały poddane analizie. Eksplikacja narracji przychyla się do zrozumienia poczynionych wyborów, podjętych decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami codzienności. Wywiady to między innymi wywiad z panem Łukaszem który jako młody i trochę starszy człowiek pasjonował się spadochroniarstwem i innymi sportami ekstremalnymi, który wiele razy trafiał do szpitala przez swoją pasję. Na uwagę zasługuje również wywiad przeprowadzony z panią Grażyną. Seniorką chorą na dwa nowotwory. Kobieta ta w swojej młodości straciła swojego syna zaatakowanego przez nożownika tuż pod własnym domem, a która z wielką miłością i pasją umie mówić o życiu. Kolejny wywiad to wypowiedź pani Urszuli. Pasjonatki śpiewu i chóru. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim. Rozróżnia ona jak bardzo zmienił się jej światopogląd teraz i wtedy kiedy była młoda , mówi o ile łatwiej jest żyć według własnych zasad gdy ma się już swój wiek. W ostatniej części pracy znajdują się analiza i
17. ŻYCIE SEKSUALNE OSÓB STARSZYCH dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
18. Życie rodzinne w świetle wypowiedzi rodziców rodzin wielodzietnych dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca magisterska dotyczy życia rodzinnego w rodzinach wielodzietnych. Początkowo chciałam się skupić na rodzinach współczesnych, lecz podczas poszukiwań rodzin, które zgodziłyby się wziąć udział w moich badaniach, dotarłam także do rodzin, które ten najpiękniejszy okres w życiu przeżywały w czasach PRL. W ten sposób, po przeprowadzeniu wywiadów, opracowując moje problemy szczegółowe, dokonałam porównania tego, jak było kiedyś, z tym jak jest obecnie. Aspekty życia rodzinnego, które brałam pod uwagę dotyczyły problemów w rodzinie wielodzietnej, relacji w niej panujących, konfliktów międzypokoleniowych, tradycji kultywowanych w rodzinie oraz relacji tych właśnie rodzin ze społeczeństwem. Analizę wyników badań poprzedza rozdział teoretyczny oraz metodologiczny pracy. Część teoretyczna zawiera zagadnienia dotyczące rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, opis zjawiska wielodzietności - jego uwarunkowania i cechy charakterystyczne, jak również krótka charakterystyka życia rodzinnego. Część metodologiczna pracy poświęcona jest takim kwestiom, jak: cel i problem badawczy pracy, opis paradygmatów, krótkie streszczenie strategii ilościowych i jakościowych, z uwzględnieniem metod zbierania danych w badaniach jakościowych, ze szczególnym naciskiem na wywiad, jako przyjętą metodę badawczą.
19. Życie rodzinne w świetle wypowiedzi małżonków rodzin nomadycznych. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
20. Życie religijne Rzymian od początków państwa do schyłku Republiki w świetlr piśmiennictwa polskiego dr hab. Wiesław Suder prof. nadzw. UWr Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
21. Życie prywatne J.J Rousseau a jego koncepcje i idee dr hab. Piotr Badyna Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie życia prywatnego Jana Jakuba Rousseau w procesie kształtowania się jego idei. Opisane zostały w nim prawo natury, wspólnota i poszczególne jej elementy. W pracy także została ujęta kwestia wychowania, która stała się podstawą krytyki tegoż filozofa przez Woltera. Jednakże Harald Hoffding stwierdza, że na poczynania Jana Jakuba należy spoglądać z perspektyw czasów, w których żył. Nie ulega wątpliwości, że Jan Jakub Rousseau jest dzieckiem swej epoki, dlatego to dla jednych będzie postrzegany jako szaleniec, innych zaś marzyciel lub mistrz.
22. Życie prywatne i towarzyski Heleny Modrzejewskiej w Ameryce na podstawie korespondencji aktorki. prof. dr hab. Gabriela Wąs Historia - stacjonarne II stopnia
Życie Heleny Modrzejewskiej w Ameryce na podstawie korespondencji aktorki. Niniejsza praca jest próbą weryfikacji i uporządkowania informacji o losach dziewiętnastowiecznej polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej podczas jej emigracji w Ameryce. Praca została podzielona na dwa rozdziały. Pierwszy opowiada o jej prywatnym życiu,które głownie toczyło się na farmach Anaheim i Arden. Drugi rozdział dotyczy życia towarzyskiego, kręgów w których aktorka się obracała oraz jej bliższych znajomych. Materiałem źródłowym, stanowiącym podstawę pracy badawczej jest korespondencja Heleny Modrzejewskiej, co determinuje wybór analizy jako metody. O Helenie Modrzejewskiej napisano wiele, jednakże większość literatury wychodziła spod piór amatorów oraz teatrologów. Największą więc trudnością, związaną z pracą nad powyższym tematem było odnalezienie wystarczającej liczby pozycji, które kwalifikują się do kategorii naukowych. Prócz opisanych powyżej trudności z zakresu doboru rzetelnego piśmiennictwa dochodził również problem pozycji obcojęzycznych. O Modrzejewskiej pisali bowiem też autorzy brytyjscy oraz amerykańscy, których dzieła często były dostępne jedynie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych, a ściślej w Kalifornii. Zakładając ograniczone środki finansowe przeszkody związane z uzyskaniem dostępu do zagranicznych materiałów naukowych zostały w pewnym stopniu pokonane dzięki możliwościom technicznym stworzonym przez internet, w tym Wypożyczalnia Między biblioteczna.
23. Życie Polaków na Syberii w XIX wieku. prof. dr hab. Marek Czapliński Historia - nauczycielska, zaoczne II stopnia
24. Życie podług wartości w świetle dzienników Andrzeja Kijowskiego. Studium przypadku. dr hab. Stefan Bednarek Kulturoznawstwo - zaoczne II stopnia
25. Życie pisane kamerą - kino Jean-Luc Godarda w ujęciu antropologicznym prof. dr hab. Adam Paluch
26. ŻYCIE NA SKRAJU KONSUMPCJONIZMU. FRIGANIZM I JEGO ETYCZNE UGRUNTOWANIE dr Jolanta Jagoszewska Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
27. Życie małżeńskie w narracjach terapeutów. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
28. Życie kulturowe w okupowanej Warszawie. Na kanwie dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
29. Życie kulturalno-rozrywkowe Lwowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - stacjonarne II stopnia
Praca skupia się na zagadnieniu życia kulturalno - rozrywkowego Lwowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W owych latach życie rozrywkowe we Lwowie było bogate i różnorodne. Miasto oferowało szeroką gamę rozrywek i wydarzeń kulturalnych, a jego mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli. Dostęp do tego typu atrakcji zapewniony był przez szereg instytucji, począwszy od teatru, towarzystw muzycznych, kół literackich i artystycznych, poprzez radio, prasę, a nawet knajpy, restauracje czy kawiarnie. Lwów jako miasto wielokulturowe i wieloetniczne był więc istotnym ośrodkiem życia kulturalnego w II Rzeczpospolitej. Poprzez przybliżenie podstawowych rozrywek miasta praca stara się ukazać barwność lwowskiego społeczeństwa. Przedmiotem niniejszych rozważań jest więc nie tyle życie kulturalne miasta, co jego mieszkańcy, w końcu twórcy owej kultury. Podstawą do napisania pracy były przede wszystkim materiały źródłowe takie jak międzywojenna prasa, programy teatralne, ulotki, afisze czy zaproszenia. Równie istotnym źródłem informacji była literatura wspomnieniowa pisana przez osoby bezpośrednio związane ze Lwowem. W celu odpowiedniego zobrazowania ówczesnego życia we Lwowie w pracy zastosowane zostały cytaty pochodzące z owych opracowań. Dają one możliwość zapoznania się z jego mieszkańcami, ich codziennymi rozrywkami oraz doskonale przedstawiają ich jedyne w swoim rodzaju zauroczenie własnym miastem. Niniejsza praca jest więc jakoby próbą syntezy informacji zawartych w powyżej wymienionych opracowaniach i materiałach źródłowych, starająca się ukazać w jak najszerszym spektrum kulturę ówczesnego Lwowa.
30. ŻYCIE KULTURALNE WE WROCŁAWIU "PIONIER" ,WSPOMNIEŃ I PAMIĘTNIKÓW prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz Historia - stacjonarne I stopnia