wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Struktura pochówków mnogich i cząstkowych epoki brązu w perspektywie religioznawczej dr hab. Justyna Baron prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
2. Ewolucja obrazu kobiety w polityce niepodległej Ukrainy na przykładzie wizerunku Julii Tymoszenko i Nadii Sawczenko dr hab. Dariusz Wojtaszyn Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie zmiany wizerunku kobiet w polityce niepodległej Ukrainy na przykładzie wizerunku Julii Tymoszenko i Nadii Sawczenko. W pracy uwzględniono okres niepodległej Ukrainy do 2019 roku. Zasadniczy zakres pracy został poszerzony o rozważania wstępne na temat roli kobiety w ZSRR w latach 1945-1991, co stanowi punkt wyjścia do niniejszych rozważań. Omówiono historię badań nad płcią, a także ruchy feministyczne, zmiany wizerunku kobiety i jej ról społecznych na niepodległej Ukrainie. Pokazano również, liczbę kobiet i mężczyzn w parlamencie niepodległej Ukrainy do 2019 roku. Głownie praca opiera się na analizie wizerunku Julii Tymoszenko i Nadii Sawczenko. Zostały przedstawione życiorysy polityczek, kariera polityczna, a także przeanalizowano wizerunek w mediach ukraińskich i zagranicznych. Zrobiono ewaluacje wyborów prezydenckich z lat 2010, 2014 i 2019, w których wzięła udział Julia Tymoszenko. Także uwzględniono próbę Nadii Sawczenko wzięcia udziału w wyborach prezydenckich 2019 roku. Badania wykazały, że zaszły zmiany. Przede wszystkim liczba kobiet w ukraińskim parlamencie wzrosła od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Julia Tymoszenko jest jednym z najbardziej wpływowych polityków na Ukrainie. Analiza wizerunku Nadii Sawczenki pokazała, że nowemu politykowi trudno jest zaistnieć na stałe na arenie politycznej Ukrainy. Zmiany w kwestii równości płci na Ukrainie następują, ale są bardzo powolne.
3. Przekraczanie modernizmu w twórczości Yvesa Kleina: między wycofywaniem się z wizualizmu a spektakularyzacją prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Praca omawia wybrane dzieła francuskiego artysty Yves Kleina (1928-1962), tworzącego na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Punktem wyjścia w analizach jest przyjęcie tezy o generacyjnym sprzeciwie grupy Nouveau Réalisme (do której należał artysta) wobec modernistycznych rozwiązań artystycznych i – w związku z tym – o przedsięwzięciu poszukiwań nowego wyrazu. Skutkowało to zerwaniem z okulocentryzmem i jednym medium przekazu (malarstwem), a także zwróceniem się ku procesom i performatywności w działaniach artystycznych. Ze względu na kontekst powstawania dzieł Kleina – kapitalistyczną masową produkcję i wszechogarniającą regułę spektaklu rządzącą zachowaniami społecznymi, pomocne w analizach stały się koncepcje Guy Deborda. Nowe poszukiwania Kleina w sztuce doprowadziły do wycofania się z dominacji oka i do prób oddziaływania na zmysły dotąd pomijane, takie jak słuch i dotyk. Artysta rozwinął koncepcję wielozmysłowości i pozaracjonalnego oddziaływania na ciało. Ten typ percepcji dzieła zinterpretowany zostanie w perspektywie rozwijających się w humanistyce od lat 90. teorii afektu. Yves Klein deklarował nową wrażliwość przez emanujące energią monochromy, głównie o kolorystyce Yves Klein Blue, rzeźby dotykowe, symfonię jednego tonu i ciszy oraz pustą przestrzeń sali wystawowej. Ta część jego twórczości skategoryzowana została jako wycofywanie się z wizualizmu. Kontrastująca z tym spektakularyzacja powołuje się na wagę wzroku w takich cyklach jak "Antropometrie", "Kosmogonie" i "Obrazy ogniowe" oraz w projekcie "Gazeta Jednego Dnia" i zamieszczonych w niej zdjęciach (w tym znanego fotomontażu "Skok w Pustkę"). Pozorna sprzeczność wycofywania się z wizualizmu przy jednoczesnej spektakularyzacji staje się zrozumiała po dostrzeżeniu w tych działaniach synergii, zmierzającej do odbioru dzieła całym ciałem i emocjami, wykraczającym poza dające się werbalnie i racjonalnie ująć znaczenie.
4. Przemoc w wychowaniu rodzinnym w opinii studentów oraz absolwentów Pedagogiki dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska porusza temat stosowania przemocy w wychowaniu rodzinnym, a jej celem jest dokładne opisanie tego zjawiska oraz poznanie doświadczeń i opinii studentów oraz absolwentów kierunku Pedagogika na jego temat. W pracy zawarto charakterystykę przemocy, wraz z jej definicjami, rodzajami, formami oraz czynnikami sprzyjającymi jej powstawaniu. Całość zagadnienia ujęto w ramy polskiego prawa oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przeciwdziałać przemocy w wychowaniu przy wykorzystaniu alternatywnych metod wychowawczych oraz wsparcia instytucjonalnego. Proces badawczy został przeprowadzony w oparciu o przyjętą metodologię, a wyniki badań oraz ich interpretacja dostarczyły przydatnych wniosków, które mogą zostać wykorzystane zarówno przez pedagogów jak i rodziców.
5. Rola pracy zawodowej w opinii młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną dr Justyna Pilarska Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem badań niniejszej pracy magisterskiej jest praca zawodowa w życiu człowieka w opinii młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Pracę podzielono na trzy części, pierwsza to część teoretyczna, w której przedstawiono wybrane oblicza niepełnosprawności oraz przybliżono ich etiologię, wskazując na różnice między nimi. Omówiono potrzeby człowieka w oparciu o piramidę potrzeb Maslowa, a także skupiono się na edukacji oraz roli pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejną częścią jest metodologia, w której zaprezentowano cele oraz problemy badawcze. Głównym celem moich badań jest próba scharakteryzowania roli pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast główny problem badawczy odpowiada na pytanie „Jaką rolę odgrywa praca zawodowa dla osoby z niepełnosprawnością umysłową?”. Ostatnią część stanowi część empiryczna czyli badania własne, które poczyniłam za sprawą wywiadu recepcyjnego oraz obserwacji uczestniczącej.
6. Uspołecznienie dziecka w środowisku przedszkolnym dr hab. Krystyna Dziubacka Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca magisterska dotyczy uspołecznienia dziecka w środowisku przedszkolnym. Niniejsza tematyka została podjęta w celu zgłębienia wiedzy odnośnie procesu uspołeczniania dziecka w środowisku przedszkolnym i zwróceniem uwagi na działania podejmowane w celu kształtowania postaw społecznych wśród dzieci. W ramach pracy magisterskiej przeprowadziłam badania, których celem było uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie problemowe, które brzmiało następująco: W oparciu o jakie programy wychowawczo-edukacyjne oraz działania aktywizujące podejmowane przez nauczyciela, kształtowane są w przedszkolu postawy dziecka wobec otaczającego go świata? Do przeprowadzenia badań wykorzystałam metodę analizy dokumentów oraz wywiad. Rozważania na ten temat umożliwiły mi zrozumieć problematykę moich badań.
7. Adaptacja kulturowa dzieci z Ukrainy w polskich szkołach podstawowych z perspektywy nauczyciela dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca podejmuje temat adaptacji kulturowej dzieci z Ukrainy w polskiej szkole podstawowej. Główny problem badawczy przyjmuje postać pytania: jak wygląda adaptacja kulturowa ukraińskich dzieci w polskiej szkole podstawowej z perspektywy nauczyciela? Niniejsza praca porusza także problematykę ściśle związaną z adaptacją kulturową i ze środowiskiem szkolnym. W rozdziale pierwszym rekonstruuję i omawiam na podstawie literatury przedmiotu zagadnienia pedagogiki międzykulturowej, rozumienia kultury, procesu adaptacji kulturowej, akulturacji, szoku kulturowego, reakcji na wielokulturowość oraz strategie reagowania na odmienność. Podejmuję również problematykę związaną z systemem oświaty, charakteryzuję wielokulturowość w polskich szkołach, omawiam edukację wielokulturową i międzykulturową, metody nauczania w edukacji wielokulturowej oraz postawy i cechy nauczyciela szkoły wielokulturowej. Przedstawiam mniejszości kulturowe, uchodźców, imigrantów przebywających na terenie Polski, w szczególności skupiając się na ludności narodowości ukraińskiej. Obrazuję zasady funkcjonowania szkół publicznych w Polsce w kontekście środowiska, w którym zachodzi adaptacja kulturowa. W drugim rozdziale pracy magisterskiej rekonstruuję i omawiam zagadnienia związane z projektowaniem i planowaniem badań własnych. W ostatnim rozdziale przedstawiam analizę i interpretację wyników badań własnych oraz staram się udzielić odpowiedzi na główny problem badawczy pracy. W wyniku przeprowadzonych badań mogę stwierdzić, iż adaptacja kulturowa z perspektywy nauczyciela nieco różni się od klasycznego modelu adaptacji kulturowej, który podaje literatura przedmiotu.
8. Wpływ emotikonów na odbiór emocjonalny tekstu dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Niniejsza praca dotyczy wpływu emotikonów na postrzeganie autora wiadomości w komunikacji online. Dokonano w niej przeglądu literatury dotyczącej cech osobowości zawartych w modelu Wielkiej Piątki, wymiaru męskości i kobiecości opierających się na teorii Bem (1974), teorii inteligencji emocjonalnej w ujęciu Solovey i Mayer (1990), jak również zagadnień dotyczących komunikacji twarzą w twarz oraz komunikacji internetowej, a także emotikonów. Przeprowadzono badanie, którego celem była weryfikacja hipotez mówiących o tym, że używanie emotikonów w wiadomościach tekstowych wpływa na postrzeganie cech autorów wiadomości. W badaniu wzięło udział 269 kobiet w wieku od 17 do 31 lat, które były podzielone na 2 grupy eksperymentalne i 2 grupy kontrolne. W badaniu użyto kwestionariusza osobowości TIPI (Gosling, Renfrow, Swann Jr., 2003) w polskiej adaptacji Sorokowskiej, Słowińskiej, Zbieg i Sorokowskiego (2014), kwestionariusza inteligencji emocjonalnej INTE (Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Gloden, Dornheim, 1998) w polskiej adaptacji Ciechanowicz, Jaworowskiej i Matczak (2000) oraz kwestionariusza BSRI - Bem Sex Role Inventory (1974) w polskiej adaptacji Kuczyńskiej (1992) IPP - Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej.
9. Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy rysunkiem architektonicznym a rysunkiem architektury, jak kształtował się jego rozwój na przestrzeni stuleci, w jakim stopniu twórcy epoki neogotyckiej czerpali z dziedzictwa średniowiecznych wzorców oraz jak „rysowano” średniowiecze w XIX wieku. Niezwykle istotne było omówienie średniowiecznych szkicowników, takich jak szkicownik Villarda de Honnecourt, Fialenbuch Roritzera oraz geometryczne zapiski Lachera, stanowiących kompendium wiedzy dla średniowiecznych majstrów i budowniczych. Co ciekawe, w epoce neogotyku również powstawały podręczniki, zawierające niezbędne informacje o geometrii i sposobie zastosowania figur, nawiązujące do Villarda i Roritzera, a ich twórcami byli Hoffstadt oraz Heideloff. Kluczowe dla zrozumienia nurtu neogotyckiego jest poznanie wizji epoki, nastrojów panujących wówczas nie tylko wśród artystów, architektów, rzeźbiarzy czy twórców literackich, ale także całego społeczeństwa. Nie bez znaczenia są tu także czynniki polityczne i narodowe. Nurt neogotycki jest niezwykle zróżnicowany w zależności od obszaru, na którym występuje, dlatego skoncentrowałam się przede wszystkim na terenie Niemiec, a w szczególności Dolnego Śląska. Europa stanowi jedynie tło, niezbędne do ukazania całości kontekstu. Twórczość postaci kluczowych dla dla rozwoju tego nurtu, przede wszystkim Karla Friedricha Schinkla, a także Alexisa Langera oraz Karla Lüdecke, została w pracy dokładnie omówiona, w oparciu o zachowane kopie ich rysunków architektonicznych oraz szkiców architektury.
10. Doświadczanie szczęścia w narracjach rodziców dzieci z niepełnosprawnością dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej było "Doświadczanie szczęścia w narracjach rodziców dzieci z niepełnosprawnością". Wybór tematu został podyktowany brakiem wystarczającej ilości badań i literatury z zakresu problematyki szczęścia w kontekście rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz indywidualnymi zainteresowaniami autorki-poznanie licznych teorii szczęścia, próba zrozumienia wieloznaczności pojęcia szczęścia jak również niepełnosprawności. Jako grupa badawcza zostali wybrani rodzice dzieci z autyzmem oraz z Zespołem Downa. Było to spowodowane głównie charakterem mojej pracy-nauczyciel (praca z uczniami z autyzmem) oraz dostępnością do grup badawczych. Głównym celem moich badań było głębsze poznanie i zrozumienie jak rodzice dzieci z niepełnosprawnością definiują szczęście, jak bardzo poczucie sensu, zaangażowanie, pozytywne emocje, osiągnięcia oraz relacje z innymi ludźmi budują u nich poczucie szczęścia. Moja praca składała się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. "Szczęście-uniwersalne dążenie człowieka w kontekście filozoficznym, religijnym i psychologicznym" omówione zostały sposoby definiowania szczęścia. Rozdział drugi pt. "Niepełnosprawne dziecko w rodzinie" zawiera charakterystykę problemu niepełnosprawności, w której zostały przedstawione sposoby definiowania niepełnosprawności, postrzeganie niepełnosprawności przez społeczeństwo. Rozdział ten omawia także autyzm i Zespół Downa jako specyficzne rodzaje niepełnosprawności, skutki niepełnosprawności o charakterze społecznym i psychologicznym oraz formy wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Rozdział trzeci pt. "Metodologia badań własnych" prezentuje obraną orientację badawczą, wybraną metodę, techniki i narzędzia badań. Przedstawia także główny problem badawczy pracy wraz z problemami szczegółowymi oraz charakterystykę grupy badawczej. Czwarty rozdział pt. "Doświadczanie szczęścia przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością-analiza wyników badań własnych" zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań.
11. Szkoła powszechna i wychowanie w II Rzeczypospolitej w literaturze pamiętnikarsko-wspomnieniowej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Szkoła powszechna w dwudziestoleciu międzywojennym jest dla mnie interesującym tematem, dlatego wybrałam go do swojej pracy dyplomowej. Mam nadzieje, że moja praca, chociaż w małym stopniu, przyczyni się do przybliżenia interesujących i niełatwych czasów dotyczących międzywojennego szkolnictwa powszechnego. Rozdział I zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć i krytyczną analizę literatury przedmiotu, którą użyłam w celu napisania części teoretycznej pracy. Rozdział II jest wprowadzeniem w problematykę badawczą. Przedstawia kształtowanie się szkolnictwa polskiego po odzyskaniu niepodległości i funkcjonowanie szkoły powszechnej w II Rzeczypospolitej, prezentuje ówczesne ideały wychowawcze oraz omawia literaturę pamiętnikarsko-wspomnieniową jako jedno ze źródeł historycznych. W rozdziale III koncentruję się na metodologii badań własnych. Określony został cel i przedmiot badań, strategia badawcza, sformułowano problemy badawcze oraz metodę i technikę badań. Ostatni rozdział pracy składa się z czterech podrozdziałów. Zawiera on analizę badań własnych oraz opisuje początki szkoły powszechnej w II RP, obraz ówczesnego nauczyciela oraz realizację wychowania narodowego i państwowego w literaturze pamiętnikarsko-wspomnieniowej. Pracę kończą wnioski oraz bibliografia.
12. Wychowanie i formy pracy dydaktycznej w edukacji przedszkolnej na przykładzie Przedszkola Niepublicznego " Źródło Montessori" w Ślęzie dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Części teoretycznej w niniejszej pracy opisuje w jaki sposób kształtowała się edukacja dzieci w wieku przedszkolnym oraz przedstawia koncepcje i zasady wychowania na przestrzeni XIX i XX wieku w Europie. Następnie analizuje proces rozwoju psychospołecznego dziecka we wczesnym dzieciństwie. Ich potrzeby i sposób funkcjonowania. Szczególnie zainteresowanie skupiłam na metodzie wychowania, którą opracowała doktor Maria Montessori. W pedagogice tej stawiała na wszechstronny rozwój dziecka, wspierając spontaniczność i twórczość. Celem sławnej Pani pedagog było wspieranie rozwoju indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru. Przedstawiałam role i zadania nauczyciela pracującego w placówce opartej na wyżej wymienionej metodzie. Części badawczej zajęłam się placówką "Źródło Montessori" w Ślęzie, poprzez obranie odpowiedniej strategii, metod, celu sformułowałam problem główny i problemy szczegółowe w formie pytań, które brzmią : problem główny: 1. Jakie jest wychowanie i formy pracy dydaktycznej w Przedszkolu Niepublicznym „Źródło Montessori” w Ślęzie. problemy szczegółowe: 1. W jaki sposób funkcjonuje placówka ? 2. Jak rozmieszczone są sale w placówce Źródło Montessori? 3. W jaki sposób wyposażone są sale? 4. Jakie jest przygotowanie kadry do pracy w metodzie Montessori? 5. Z jakimi problemami borykają się nauczyciele pracujący w placówce Montessori? 6. Jakie są opinie nauczycieli przedszkola na temat wykonywanej pracy? 7. Jaka jest wiedza i oczekiwania rodziców na temat stosowanych metod w „Źródle Montessori”? 9. Co skłoniło rodziców do wyboru placówki Montessori? Dobrałam odpowiednie narzędzia tj. ankieta, wywiad, analiza dokumentów, które pozwoliły mi zdobyć informacje na temat badanej placówki i odpowiedzieć na pytania badawcze.
13. Funkcjonowanie osób starszych w środowisku wiejskim dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca ma na celu poznanie funkcjonowania osób starszych w środowisku wiejskim. Głównym zamysłem niniejszej pracy było przedstawienie ich sytuacji z wyodrębnieniem największych problemów i potrzeb. Poruszyłam najistotniejsze kwestie dotyczące życia badanych seniorów, są nimi: relacje z rodziną, kondycja fizyczna i psychiczna, funkcjonowanie w sferze społecznej, postrzeganie własnej starości, opinie na temat ich postrzegania przez społeczeństwo i społeczność lokalną oraz formy wsparcia i aktywizacji dostępne w środowisku lokalnym. Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić , że na terenach wiejskich mimo wielu zmian społeczno - gospodarczych, polska starość jest osadzona w braku wsparcia ze strony rodziny, złej sytuacji materialnej, niezadowalającej sytuacji zdrowotnej, samotności, braku wsparcia społecznego i niewystarczającej inicjatywy podejmowanej na poziomie lokalnym i samorządowym. Przeprowadzając badania w celu napisania pracy magisterskiej, chciałam przede wszystkim poznać bliżej tę grupę społeczną, a zdobyte informacje wykorzystać, aby w codziennych działaniach mieć możliwość zapewnienia im godniejszych warunków życia i stworzenia nowych form pomocowych, ze względu na charakter wykonywanej pracy zawodowej jako pracownik socjalny.
14. Bliskie relacje interpersonalne .Warsztaty komunikacyjne dla młodych małżeństw dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są bliskie relacje interpersonalne. Praca składa się czterech rozdziałów teoretycznych i projektu szkolenia. Pierwszy rozdział poświęcony jest komunikacji. Są w nim umieszczone informacje na temat rodzajów komunikacji, trudności w komunikowaniu się oraz znaczenie komunikacji w związku. Kolejny rozdział opisuje bliskich relacjach w życiu człowieka. Zawiera informacja na temat rodzajów relacji i przedstawia zasady ich trwałości. W trzecim rozdziale przedstawiono koncepcje związku. Pierwszy podrozdział opisuje trójskładnikową teorię miłości, drugi rodzaje miłości, a kolejny etapy związku. Czwarty rozdział poświęcony jest wybrany zagadnieniom metodyki projektowania i prowadzenia szkoleń. Zawiera definicje szkolenia oraz przyczyny jego zapotrzebowania, rodzaje szkoleń i etapy cyklu szkoleniowego. Przedstawia także projektowanie szkolenia, jego cele oraz cykl uczenia się według Dawida Kolba. W rozdziale piątym został zawarty projekt szkolenia na temat komunikacji w związku i jej barier.
15. Wykorzystanie dogoterapii jako formy wspomagajacej dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest dogoterapia jako forma terapii wspomagającej dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Psy towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, emanując radością . Czworonogi stanowią nierozłączną część relaksu człowieka. Są zarówno kompanem podczas zabaw jak i terapeutą w czasie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Doskonale usprawniają motorykę małą jak i dużą. Terapię z udziałem psa można definiować jako metodę wspomagania rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, emocjonalną oraz społeczną. Celem pracy jest przedstawienie form terapii z udziałem zwierząt, głównie skupiając się na dogoterapii – terapii z udziałem psa. Moja praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są pojęcia powiązane z dogoterapią tkj. zooterapia, hipoterapia, felinoterapią. Zdefiniowano także pojęcie dogoterapii oraz jej cele. W drugim rozdziale omówione są cechy warunkujące psa do pracy jako terapeuty dziecięcego. Zostało opisane szkolenie na psiego terapeutę. Wyodrębniono rasy psów stosowanych w terapii. W trzecim rozdziale nakreślono metody pracy w zakresie dogoterapii. Ponadto czwarty rozdział został poświęcony charakterystyce dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną. W ostatnim rozdziale omawiane są definicję szkolenia, rodzaje szkoleń, Cykl Kolba oraz szkolenie dla przyszłych nauczycieli w zakresie dogoterapii.
16. Inteligencja społeczna wychowanków domów dziecka dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca ma charakter badawczy. Badania wykonano metodą sondażu w celowo dobranych grupach. Analizy statystyczne polegały na porównaniu poziomu inteligencji społecznej oraz cech z nią powiązanych w dwóch próbach: młodzieży z doświadczeniem pobytu w placówce opiekuńczej (55 osób) oraz młodzieży bez tego rodzaju doświadczeń (38 osób). Badania pomiędzy grupami wykazały różnice istotnie statystycznie, do których należą: pozytywna koncepcja własnej osoby, samokontrola, resilience, wspólne doświadczenie z innymi, samokrytyka, poczucie izolacji, nadidentyfikacja, ekstrawersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, fantazja empatyczna, przyjmowanie perspektywy, empatyczna troska, empatia.
17. Mieszczanie lubelscy w świetle własnych testamentów z I poł. XVIIw. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Praca opisuje mieszczan lubelskich z perspektywy ich własnych testamentów. W pracy poruszono tematykę historii Lublina w I poł. XVII w., codzienne problemy mieszczan lubelskich, testamentu jako źródła do badań historycznych, a obrazu mieszczan na podstawie ich testamentów, a także pozostałości po mieszczanach z testamentów w obecnej przestrzeni miejskiej.
18. Wielokulturowe stanowisko Quillocona (dystrykt Chiguata) w kontekście rozwoju społeczności prekolumbijskich peruwiańskiego Extremo Sur prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Podstawowym problemem badawczym niniejszej pracy dyplomowej jest zdefiniowanie pod względem czasowym i kulturowym, materiału ceramicznego pochodzącego z częściowo zdewastowanego stanowiska Quillocona 1, znajdującego się na północno-zachodnim skraju eponimicznej miejscowości Quillocona, w dystrykcie Chiguata, w południowym Peru, a także ukazanie go na tle sekwencji rozwojowej społeczności peruwiańskiego Extremum Sur w okresie horyzontu środkowego (600–1100 n.e) oraz późnego okresu przejściowego (1100–1440 n.e.). Pods
19. Wizerunek Niemiec i Niemca w osiemnastowiecznych relacjach podróżniczych. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
W swojej pracy przedstawiam obraz Niemca z jakim stykali się polscy podróżnicy przed wyruszeniem poza granice Rzeczpospolitej (m. in. tworzenie się stereotypów), oraz ewolucję w postrzeganiu zachodniego sąsiada po bezpośrednim zetknięciu się z nim. Badam dlaczego w taki, a nie inny sposób dochodzi do interpretacji konkretnych zjawisk, oraz co ma wpływ na postrzeganie Niemca, w tym m. in. nauka szkolna oraz zetknięcie się z rzeczywistością jaka istnieje w Cesarstwie i jej wpływ na odbiór mieszkańców. W ramach pracy metodologicznej zwracam uwagę na zjawisko kreowania się pojęcia narodu oraz grupy etnicznej w kontekście ludności niemieckiej i koncepcji Volk. Innym istotnym aspektem poruszanym w mojej pracy jest podejście na linii swój - obcy pomiędzy Polakami, a przedstawicielami odmiennych kultur, w tym przypadku niemieckiej.
20. Różnice indywidualne w stosunku do śmierci między młodymi dorosłymi a ludźmi starymi dr Bogna Bartosz
Tematyka pracy dotyka tego, w jaki sposób ludzie myślą o śmierci i jakie różnice w tej materii występują między młodymi dorosłymi a ludźmi starymi. Badanie przeprowadzone zostało w paradygmacie jakościowym, poprzez przeprowadzenie wywiadu z sześciorgiem młodych dorosłych i sześciorgiem ludzi starszych z użyciem tego samego zestawu pytań. Następnie zebrane wypowiedzi zostały poddane analizie i porównaniu. W rozdziale pierwszym omówiono podstawy teoretyczne niezbędne do przeprowadzenia badań: historię ludzkiego stosunku do śmierci, obecne miejsce śmierci w świecie i kulturze oraz psychologiczne teorie jej dotyczące, Rozdział drugi opisuje metodologię prowadzenia badań. Postawiono w nim pytania badawcze, przybliżono wykorzystane narzędzia i techniki oraz opisano procedury. Rozdział trzeci zawiera pogłębioną analizę treściową zebranych wypowiedzi, jak również dyskusję z otrzymanymi wynikami oraz podsumowanie. Wyniki badania pokazują, że wiedza płynąca z testów ilościowych nie zawsze znajduje zastosowanie w pracy z konkretną osobą, otwierają też drogę dla dalszych poszukiwań.
21. Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest przybliżenie postaci Dorothei Tanning oraz zbadanie jej twórczości. Sztuka tworzona przez artystkę została odkryta po jej śmierci w 2012 roku, a na jej temat powstało do tej pory niewiele publikacji. Artystka związana z Maxem Ernstem czynnie uczestniczyła w działalności grupy surrealistycznej. Jej twórczość wnosi nową perspektywę do badań nad tym nurtem sztuki oraz poszerza perspektywę dotyczącą odbioru surrealizmu w kategoriach feministycznych. Temat pracy "Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień" nawiązuje do transformatywnego charakteru jej dorobku twórczego.
22. Biblioteka publiczna jako instytucja public history dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Współczesna biblioteka publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania zbiorów, przekazywania informacji bibliotecznych oraz promowania literatury i czytelnictwa, podejmuje różnorodne inicjatywy związane z wieloma dziedzinami życia społecznego. Jednym z obszarów obecnych w działalności bibliotek jest popularyzacja historii. Analiza badawcza wykonana na potrzeby niniejszej pracy miała na celu pokazanie różnorodności oferty historycznej tych instytucji. Badaniem objęto dwie wybrane biblioteki publiczne: Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, w okresie dwóch lat 2018–2019. Na podstawie analizy zebranych danych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy bibliotekę publiczną można traktować jako instytucję public history. Dodatkowo w pracy zawarto rozważania teoretyczne związane z tytułowymi instytucjami. Pokrótce przedstawiono rozwój dyscypliny naukowej historii publicznej oraz rys historyczny bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki publicznej.
23. Astrologia w cesarstwie rzymskim w świetle Historia Augusta dr hab. Małgorzata Pawlak Historia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej astrologii w świetle biografii znanych jako Historia Augusta. Praca podzielona została na 4 wyodrębnione części. Na początku znajduje się wstęp poświęcony omówieniu Historia Augusta oraz przeglądowi stanu badań nad astrologią. Część główna została podzielona na dwa rozdziały opisujące kolejno; początki astrologii w świecie rzymskim i stosunek starożytnych autorów do astrologii oraz zawarte w kolejnym rozdziale konkretne przypadki zastosowania astrologii zapisane w SHA, z podziałem na zastosowanie ich w konkretnych uszczegółowionych kontekstach, takich jak przepowiednie władzy, małżeństwa, czy śmierci. W rozdziale tym znajduje się również wykaz występowania astrologii w obrębie biografii konkretnych władców. Ostatnią częścią pracy jest podsumowanie zawierające wnioski.
24. Doświadczanie gerotranscendencji: na podstawie analizy narracji osób starszych dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy u osób starszych poczucie gerotranscedencji wykazuje związek z poczuciem jakości życia, cel ten zdecydowano się zrealizować z wykorzystaniem dwóch testów psychologicznych: stosunkowo nowego i jeszcze nie dość popularnego wśród polskich psychologów kwestionariusza Gerotranscendencji oraz Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia. Metody te wzbogacono o krótką metryczkę własnego autorstwa, a ich wyniki poddano korelacji Pearsona. Przeprowadzone badania nie wykazały związku pomiędzy poziomem gerotranscedencji a poziomem poczucia jakości życia, jednak wiele spośród uzyskanych wyników udowadnia, że wybrane metody w pewnym stopniu ze sobą korespondują, natrafiono również na zależności, które mimo, że nie były zakładane na etapie tworzenia hipotez okazały się przyjmować wartości korelacji istotne statystycznie, również na poziomie 0,01.
25. Rola Facebooka w życiu studenta prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem, który wybrałam w mojej pracy magisterskiej jest rola Facebooka w życiu studenta. Jak dobrze wiemy Facebook odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę w życiu każdego z nas. Pomaga on w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji, obserwowaniu rodziny oraz znajomych, ale przede wszystkim pomaga nam kontaktować się z ludźmi na całym świecie. Ja jednak chciałam zbadać jak ważny jest on dla studentów, ponieważ sama nią jestem i Facebook w wielu istotnych momentach mojej edukacji, ale i nie tylko, bardzo mi pomógł. Jest on również największym i najprężniej rozwijającym się portalem społecznościowym na całym świecie. Celem mojej pracy jest sprawdzenie jak wartościowym portalem dla studentów jest Facebook. Rozdział pierwszy zawiera część teoretyczną, w której na początku przedstawiłam charakterystykę Internetu oraz komunikacji internetowej, następnie charakterystykę portali społecznościowych, a na koniec najważniejszą charakterystykę Facebooka. Rozdział drugi to część metodologiczna, która zawiera pojęcie metodologii, opisuje cel i przedmiot moich badań, opisany jest również paradygmat badań społecznych, następnie metoda, technika oraz rodzaj prowadzonych przeze mnie badań. Rozdział trzeci zawiera analizę moich badań, czyli wykresy sporządzone na podstawie wyników ankiet, a pod każdym z nich krótki opis, analiza.
26. Postawy wobec osób starszych i własnej starości w kontekście poczucia umiejscowienia kontroli dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Autorka niniejszej pracy przeprowadziła dwa badania. Celem pierwszego badania przeprowadzonego w ramach tej pracy, było zbadanie związku między postawą wobec antycypowanej starości a postawą prezentowaną wobec osób starszych oraz związku obu tych zmiennych z konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień. Literatura przedmiotu nie dostarcza danych, czy oraz jaki związek może istnieć między konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawami wobec osób starszych oraz postawą wobec własnej antycypowanej starości. W części teoretycznej autorka niniejszej pracy zawarła informacje dotyczące funkcjonowania osób na różnych krańcach kontinuum umiejscowienia kontroli, na których podstawie sformułowała pytania oraz hipotezy badawcze do pierwszego badania. Pierwszym badaniem zostało objętych 105 osób w wieku od 20 do 30 lat, w tym 56 kobiet i 49 mężczyzn. W badaniu 1 wykorzystano kwestionariusz Fraboni of Ageism (FSA) do pomiaru postaw wobec osób starszych, Anxiety about Aging Scale (AAS) służącą do badania postawy wobec antycypowanej starości oraz Skalę I-E J. B. Rottera, mierzącą sposób lokowania kontroli przez jednostkę. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że istnieje związek między postawą wobec antycypowanej starości a postawami wobec osób starszych przejawianych przez osoby młode. Okazało się, że w badanej grupie nie wykazano związku między konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawami przejawianymi wobec osób starszych oraz własnej antycypowanej starości. Nie wykazano także istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w sposobie postrzegania przyszłej starości i osób starszych. Również doświadczenie wspólnego mieszkania okazało się nie różnicować osób pod względem nastawienia wobec antycypowanej starości oraz postaw wobec seniorów. Celem drugiego badania zawartego w tej pracy było zbadanie związku między poczuciem umiejscowienia kontroli wzmocnień a własną, przeżywaną obecnie starością wśród seniorów. W badaniu wzięło udział 40 osób starszych, w wieku od 60 do 95 lat (M=71,68, SD=9,49), w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. W badaniu 2 wykorzystano skalę Attitude Toward Own Aging (ATOA) oraz kwestionariusz I-E J.B. Rottera. Wyniki badania wykazały, że istnieje związek między poczuciem umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawą wobec własnej starości wśród osób starszych. Wykazano także związek oceny własnego stanu zdrowia z nastawieniem wobec przeżywanej starości.
27. Obrzędowość rodzinna w cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest :Obrzędowość rodzinna w cyklu '' Na Wysokiej Połoninie " Stanisława Vincenza Celem niniejszej pracy dyplomowej był opis obrzędowości rodzinnej w kulturze huculskiej, przedstawiany przez Stanisława Vincenza w cyklu Na Wysokiej Połoninie, oraz zwrócenie uwagi na cykl, jako na źródło etnograficzne. Pierwszy rozdział przedstawia region, opisuje jego historię i nazwę. Opisana zostaje miejscowa ludność oraz jej język. W pierwszym rozdziale zawarłam również rys biograficzny Stanisława Vincenza. Drugi rozdział pracy przeznaczyłam, na opis obrzędowość związanej z narodzinami. Przedstawione zostają: wydarzenia towarzyszące narodzinom dziecka (chrzest, miejscowe zwyczaje, zapisywanie rewasza), oraz demonologia z nią związaną. W trzecim rozdziale skupiłam się na obrzędowości weselnej. Opisane zostają: wydarzenia, zwyczaje poprzedzające dzień zaślubin( funkcja starosty weselnego, zwyczaj zapraszania gości na wesele, barwienie wianków oraz odświętny strój huculski). W tym rozdziale omawiam również zagadnienia: orszaku weselnego, witania gości oraz przebieg wesela huculskiego. Czwarty rozdział przedstawia opis obrzędowości pogrzebowej i zagadnień z nią związanych. Prócz opisania obrzędowości pogrzebowej, podejmuję tematykę śmierci w czasie pracy, oraz osobliwości i demonologii huculskich związanych ze śmiercią.
28. Strategie adaptacyjne do warunków dużego miasta preferowane przez osoby ze zróżnicowanym poczuciem tożsamości lokalnej dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterka pod tytułem "Strategie adaptacyjne do warunków dużego miasta preferowane przez osoby ze zróżnicowanym poczuciem tożsamości lokalnej" została napisana w celu sprawdzenia istnienia zależności między strategiami adaptacyjnymi wybieranymi przez ludzi przyjezdnych a natężeniem deklarowanej przez nich siły przywiązania do społeczności pochodzenia (tj. poczuciem tożsamości lokalnej). Badania zostały przeprowadzone przy użyciu podejścia ilościowego, metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz narzędzia badawczego: kwestionariusza ankiety. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszych dwóch starano się przybliżyć i opisać temat tożsamości lokalnej, oraz migracji do wielkiego miasta w ujęciu literatury przedmiotu. Rozdział trzeci jest omówieniem zagadnień metodologicznych używanych w tej pracy. Rozdział czwarty poświęcono na przedstawienie i analizę danych pozyskanych w trakcie badań własnych.
29. Efektywność wczesnej diagnozy dziecka autystycznego w opinii nauczycieli, terapeutów i rodziców dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca jest poświęcona zagadnieniu diagnozy dzieci z autyzmem. Została w niej przedstawiona rola wczesnej diagnozy dziecka z autyzmem i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka w przyszłości. Celem pracy było poznanie opinii rodziców, nauczycieli oraz terapeutów na temat efektywności wczesnej diagnozy dziecka z autyzmem. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym pt. „Autyzm w świetle literatury przedmiotu” prezentuję na podstawie literatury przedmiotu między innymi zagadnienia szeroko pojmowanego pojęcia autyzmu i jego rodzajów, przyczyn jego występowania oraz objawów jemu towarzyszących. W rozdziale tym prezentuje także, na podstawie literatury przedmiotu, kwestie dotyczące diagnozy i terapii autyzmu oraz pomocy udzielanej rodzinie dziecka z autyzmem. W rozdziale II pt. „Metodologia badań własnych” przedstawiam zagadnienia z zakresu metodologii badań. Opisuje tam procedurę badań, przedstawiam wybraną metodę badawczą oraz zastosowane narzędzia i techniki. Ostatni rozdział mojej pracy pt. „Efektywność wczesnej diagnozy dziecka autystycznego w opinii nauczycieli, terapeutów i rodziców – analiza badań własnych” jest analizą i interpretacją wywiadów przeprowadzonych przeze mnie w ramach badań. Analiza ta odbywa się w odniesieniu do pytań badawczych zawartych w części metodologicznej.
30. Współczesne macierzyństwo w mediach społecznościowych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Zagadnienie macierzyństwa można rozpatrywać na wielu płaszczyznach: kulturowej, psychologicznej, ideologicznej, biologicznej oraz indywidualnej. Macierzyństwo to wszelkie doświadczenia, doznania, przeżycia i sytuacje związane z urodzeniem dziecka oraz opieką nad nim. Bycie matką obejmuje nie tylko sam faktu rodzenia dziecka i opiekę nad nim, ale poprzedzający ten fakt okres ciąży oraz czas przed zajściem w ciążę, który stanowi pewne przygotowanie kobiety do jej właściwego macierzyństwa, czyli do ciąży, urodzenia dziecka i opieki nad nim. Kolejnym zagadnieniem, które zostało zawarte w pracy w związku z wybranym przeze mnie tematem były media społecznościowe. W dzisiejszych czasach wielu ludzi korzysta z możliwości, jakie daje im Internet. Wykorzystuje się go do różnych sposobów aktywności: zabawy, komunikacji, pracy, jest również źródłem wiedzy i informacji. mediach społecznościowych potrzebne informacje, poszukując rozwiązania trudnych sytuacji i konfliktów związanych z rolami jakie pełnią w rodzinie. Media społecznościowe, które w definicji Anreasa Marcusa Kaplana umożliwiają tworzenie oraz wymianę treści pomiędzy użytkownikami. Do cech, które charakteryzują media społecznościowe należą: duży zasięg, dostępność, brak opłat, szybka publikacja informacji, szybkość relacji, możliwość budowania dialogu, za ich pośrednictwem można nawiązać współpracę biznesową, dają możliwość wypowiedzenia się na określony temat w postaci słowa pisanego, zdjęć, wideo. Poruszając zagadnienie mediów społecznościowych, skupiłam się głównie na ich użytkownikach, którymi są mamy, stąd temat macierzyństwa, który dla mnie osobiście stał się bardzo ciekawy i bliski, ponieważ rok temu sama zostałam mamą. Ważne jest również to, że mimo tego, że istnieje wiele publikacji na temat macierzyństwa, to nie ma wielu, które próbowałyby analizować wizerunki macierzyństwa w Internecie. W swojej pracy chciałabym również postarać się rozróżnić to, co rzeczywiste od tego, co wyimaginowane i stworzone jedynie na potrzeby świata medialnego, gdyż wiele matek porównuje inne matki do siebie. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo krytyki własnego macierzyństwa, ponieważ może odbiegać od wyidealizowanego świata matek w mediach społecznościowych i stereotypowego obrazu matki. Temat macierzyństwa w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych traktowany jest jako pretekst do nawiązania kontaktów, a czasem nawet zdobywania popularności. Staje się również bardzo rozległym punktem wyjścia do wirtualnego spotkania, doradzenia, przedyskutowania., wymienienia się radami, pomysłami. Biorąc pod uwagę powyższe celem moich badań jest więc opisanie zjawiska macierzyństwa występującego na portalu Instagram. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. „Macierzyństwo jako najważniejsza rola w życiu kobiety” to próba usystematyzowania wiedzy o macierzyństwie. Zwracam więc uwagę na samo pojęcie macierzyństwa. Opisuję również różne modele macierzyństwa, co zmienia ciąża i macier