Ogłoszenie o konkursie na stypendium doktoranckie w projekcie NCN Sonata 17:

Ogłoszenie o konkursie na stypendium doktoranckie w projekcie NCN Sonata 17:

Klientela społeczno-ekonomiczna Jana Stanisława Sapiehy. Studium z dziejów fakcji w Wielkim Księstwie Litewskim"

 

Kierownik projektu dr Aleksandra Ziober pt. „Klientela społeczno-ekonomiczna Jana Stanisława Sapiehy. Studium z dziejów fakcji w Wielkim Księstwie Litewskim, ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w w/w projekcie.

Przewidziano1 miejsce stypendialne w Instytucie Historycznym UWr (WNHiP).

Stypendium zaplanowano na okres 12 m-cy, od 1.01.2023 do 31.12.2023, wynagrodzenie 1500 zł miesięcznie.

 

Termin składania dokumentów: do 9 grudnia 2022 r., rozstrzygnięcie konkursu do końca grudnia 2022 r

Kompletne aplikacje należy przesłać mailowo na adres kierownika projektu: aleksandra.ziober@uwr.edu.pl

 

Wymagania stawiane kandydatowi poniżej. 

Termin rozpoczęcia stypendium: 1 stycznia 2023

Termin zakończenia stypendium: 31 grudnia 2023

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Liczba stanowisk: 1

Forma składania ofert: e-mail

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późń. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (historia)
 • doświadczenie w kwerendach archiwalnych przeprowadzonych w kraju i zagranicą
 • doświadczenie w pracy zespole badawczym finansowanym przez krajowe instytucje naukowe
 • status doktoranta w dniu rozpoczęcia współpracy
 • pracowitość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole potwierdzone przez kierownika projektu w formie rekomendacji
 • publikacje w językach kongresowych lub o zasięgu międzynarodowym
 • udokumentowany dorobek naukowy dotyczący historii państwa polsko-litewskiego od XVI do XVIII wieku

 

Opis zadań:

 • kwerenda archiwalna i biblioteczna w kraju i zagranicą
 • opracowanie materiałów źródłowych

 

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 3.  https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
 4. Kserokopie dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra
 5. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
 6. Deklarację co do dyscypliny, w której doktorant będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z dyscyplin
 7. Informację o konieczności dołączenia do przedstawianej dokumentacji dwóch najważniejszych publikacji w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym lub wyjaśnienia ich braku, a także możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów
 8. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych
 9. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe informacje:

1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5. Uniwersytet Wrocławski informuje o możliwości zażądania przez Przewodniczącego Komisji przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

 

Streszczenie projektu:

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/536395-pl.pdf