wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. Funkcjonowanie i wartościowanie pojecia " własności intelektualnej " w kulturze XXI wieku dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
122. Relacje między ludnością rodzimą i napływową na Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca traktuje o relacjach pomiędzy rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego, a osobami, które przyjechały na te tereny w latach powojennych. Analizowane są aspekty asymilacji, integracji, postrzegania w dychotomii "swój-obcy", a także stereotypów i autostereotypów. Przedstawione są wypowiedzi Ślązaków, przybyszów, oraz osób, które pochodzą z małżeństw mieszanych (tj. Ślązaków z nie-Ślązakami), kwestie językowe (obecny status gwary śląskiej w świadomości Polaków), zagadnienia związane z migracją (powojenną, narodową, ekonomiczną), repatriacją (ekspatriacją) Polaków ze Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, czy kwestie cywilizacyjne i kultura pracy. Praca podzielona jest na część teoretyczną, gdzie zawarty jest opis ludności Śląskiej w kontekście historycznym i kulturowym, część badawczą, gdzie znajduje się analiza materiału zgromadzonego podczas badań terenowych, i ostatnią część - z wnioskami, podsumowaniem, oraz słowniczkiem śląsko-polskim.
123. Antropologia miłości. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
124. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
125. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
126. Pies w kulturze. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
127. MINIMALIZM JAKO SPOSÓB RADZENIA SOBIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
128. MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ... OD STRAOŻYTNEGO DO WSPÓŁCZESNEGO MODELU RELACJI INTYMNYCH dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
129. Wokół tendencji „powrotu do korzeni". Analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji folkowych w polskiej muzyce popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
130. Stereotyp feministki w tygodnikach społeczno-politycznych z lat 2000-2005 na przykładzie „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Polityki” dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
131. Współczesny tatuaż - ekspresja tożsamości czy moda? dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego tatuażu, który jest popularny w rozmaitych kręgach społecznych i kulturowych. Rola i funkcje zdobienia ciała znacznie zmieniały się na przestrzeni wieków, toteż warto przedstawić historię tatuażu, która sięga czasów prehistorycznych. Modyfikacje ciała są obecnie formą, która posiada wielorakie znaczenia oraz motywy ich wykonania. Proces zdobienia poprzez tatuowanie diametralnie zmieniało się na przestrzeni wieków - konteksty wykonywania, czy też same motywy w dzisiejszych czasach mają zupełnie odmienne znaczenie. Praca przybliża zjawisko przedstawiania ciała jako tekstu oraz sposobu na wyrażenie swojego „ja”. Ciało i sposób jego prezentacji znacznie wpływa na kształtowanie tożsamości oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Stało się przedmiotem zmian i wpływów, ale także miejscem kultu i rytualnych pielęgnacji. Praca opiera się na teorii zaczerpniętej z literatury różnych dziedzin uzyskując dzięki temu bardziej szczegółową bazę teoretyczną, która następnie uzupełniona jest o badania przeprowadzone wśród osób posiadających tatuaże. Zawierają się tu historie, motywy i funkcje tatuażu prezentowane przez osoby z różnych warstw społecznych - przedstawione są obrazy na ciele artystyczne, więzienne i amatorskie. Dzięki temu mamy możliwość spojrzeć na tatuaż jako zjawisko wielowymiarowe. Poruszone zostały także kwestie percepcji odbioru tatuażu we współczesnym świecie oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytanie „czy istnieje subkultura tatuażu”. Prezentując poszczególne zagadnienia i wnikając głębiej w strukturę zjawiska tatuażu próbuję także odpowiedzieć na pytanie – czy współczesny tatuaż to ekspresja tożsamości, czy też moda.
132. Człowiek w korporacji na przykładzie wrocławskiego oddziału firmy Credit Suisse. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
133. Tożsamość Polaków na Wileńszczyźnie - płaszczyzny jej wyrażania i wzmacniania dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
134. Idea sprawiedliwego handlu a praktyka rynkowa dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca poświęcona jest zagadnieniu sprawiedliwego handlu ujętego w kontekście współczesnej, wolnorynkowej gospodarki. Podstawowym punktem odniesienia do dokonywanej tu analizy jest idea postkonsumpcjonizmu, rozumianego jako zwrot konsumentów przeciwko krzywdzącemu systemowi neoliberalnej gospodarki, który organizuje i umacnia podział na kraje Globalnej Północy i Południa. Obraną perspektywą badawczą jest tu studium z zakresu współczesności, wpisane w perspektywę postmodernistyczną. Istotna jest próba wyróżnienia momentu, od którego możemy mówić o nowym typie konsumpcji, który de facto umożliwił powstanie takich ruchów jak Fair Trade. Analiza zjawiska sprawiedliwego handlu pozwala na uchwycenie mechanizmów i przyczyn, dla których coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do przeobrażenia systemu globalnych zależności oraz wskazuje na rosnącą społeczną świadomość procesów ekonomicznych i politycznych coraz większych grup społecznych. Nakreślone tło społeczno – gospodarcze i historyczne badanego zjawiska posłużyło próbie charakterystyki konsumpcjonizmu oraz jego wpływu na rozwój światowej gospodarki. Jest to punkt wyjściowy do analizy przyczyn powstania na jego gruncie nowego zjawiska, określanego jako postkonsumpcjonizm. Istotne jest również zwrócenie uwagi na procesy, które doprowadziły do pojawienia się globalnych nierówności ekonomicznych. Fair Trade początkowo był oddolnym działaniem małych grup skupionych w spółdzielniach lokalnych producentów. Powstał z inicjatywy mieszkańców krajów rozwiniętych, niezgadzających się na krzywdzące relacje między producentami z krajów Globalnego Południa, a firmami produkującymi znane nam towary na rynki zachodnie. Głównym celem działaczy było podniesienie realnych zarobków producentów, którego koszty ponoszą sami kupujący, płacąc za towary wyższe ceny. Z czasem idea sprawiedliwego handlu stała się światowym ruchem, częściowo skomercjalizowanym i przejętym przez globalnych graczy rynków producenckich. Z biegiem tworzenia się tego zjawiska poszczególne segmenty owej struktury zostały zmonopolizowane przez różne grupy nacisku i zdywersyfikowane na ruchy lobbistyczne i działania oddolne, będące inicjatywą społeczną, nienastawioną bezpośrednio na zysk. Idea Fair Trade została stworzona i wykorzystana do zaspokojenia naturalnej ludzkiej potrzeby altruizmu. Opakowana i sprzedana pod postacią idei, w której znaczną rolę odgrywają globalne marki, okazała się przykładem fetyszyzmu towarowego . Dobrze obrazuje to przykład tzw. „klasy kreatywnej”, która składa się z wykształconych ludzi młodego pokolenia określających się często za pomocą kapitalistycznych wyborów, zakupów i stylu ich konsumpcji. Empiryczne badania ustalonej grupy fokusowej, przeprowadzone we Wrocławiu, wykazują, że „klasa kreatywna” w Polsce, finalnie nie jest dostosowana w sensie materialnym do standardów zachodnich. Zarabiamy nadal za mało, żeby móc wyrażać się za pomocą swoich wyborów konsumenckich i w taki sposób kształtować swoja t
135. Wileńszczyzna. Wymiary tożsamości na pograniczu dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
136. Rola instytucjonalnych programów i działań na rzecz podtrzymywania tradycji w procesach tożsamościowych wybranych społeczności lokalnych Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
137. Ustawienia rodzinne według Berta Hellingera jako rytuał przejścia dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
138. DEFINICJA ZŁA W SUBKULTURZE BLACKMETALOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
139. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
140. OBRAZ CHORWACJI I CHORWATÓW W RELACJACH POLSKICH TURYSTÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
141. CIAŁO W KULTURZE PONOWOCZESNEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH MAGAZYNÓW I PORTALI LIFESTYLE’OWYCH dr hab. Katarzyna Majbroda
142. Wróżbiarstwo w kulturze popularnej. Telewizje ezoteryczne dr hab. Katarzyna Majbroda
143. Zjawisko nacjonalizmu religijnego w Serbii dr hab. Katarzyna Majbroda
144. ANTYSEMITYZM I FUTBOL – PRZYPADEK KIBICÓW RESOVII RZESZÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
145. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW MUZYKI FOLKOWEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MUZYCE ROZRYWKOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
146. OBECNOŚĆ PRZESĄDÓW W UMYŚLE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA A MYŚLENIE MAGICZNE. ANTROPOLOGICZNA ANALIZA ZJAWISKA NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
147. Fenomen wampiryzmu. Źródła i ewolucja motywu w kulturze dr hab. Katarzyna Majbroda
148. AFRYKANIN WE WROCŁAWIU… WEDŁUG WROCŁAWIAN dr hab. Katarzyna Majbroda
149. Próba analizy wizerunku kobiety w twórczości Jean Luc Godarda na wybranych przykładach dr hab. Katarzyna Majbroda
150. Człowiek w Internecie. Analiza oddziaływania mediów społecznościowych Facebooka, Instagrama i Youtube`a na tworzenie i utrzymywanie relacji międzyludzkich dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Współcześnie żyjemy w rzeczywistości, w której technologia umożliwia nam realizowanie różnych funkcji społecznych, takich jak komunikacja międzyludzka. Szczególnie ważne stały się więc media społecznościowe oraz wytwarzane przez nie funkcje – wysyłania wiadomości, udostępniania postów w formie tekstowej i graficznej, pisania komentarzy itp. W pracy dokonana została analizy sposobów działania trzech portali: Facebooka, Instagrama i YouTube’a oraz tego w jaki sposób są one wykorzystywane przez ludzi w praktyce. Na podstawie literatury przedmiotu omówiono kwestie teoretyczne dotyczące przestrzeni wirtualnej – porównano w jaki sposób „bycie w niej” różni się od działań rzeczywistych, w szczególności tych, związanych z tworzeniem kontaktów oraz uczestniczeniem w praktykach zbiorowych. Przeanalizowano możliwości oraz zagrożenia jakie wytwarzają zjawiska powstałe w przestrzeni sieciowej, np. nowe typy wykluczenia społecznego. Poruszona została również kwestia samego procesu tworzenia użytkownika, w odniesieniu do tego w jaki sposób odzwierciedla on prawdziwą tożsamość osoby. W pracy nawiązano także do innych kategorii m.in.: wirtualności, anonimowości, współtworzenia, aprzestrzenności, acielesności. Omawiane teorie wsparto wynikami rozmów przeprowadzonych z użytkownikami tych mediów, umożliwiających przedstawienie jak najbardziej prawdziwego obrazu zachowań odgrywanych w przestrzeni sieciowej. Przy dokonywanym przeglądzie uwzględniono koncepcje takie jak netnografia oraz autoetnografia (uzupełniające pracę autorefleksją na temat doświadczeń w mediach społecznościowych).