wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. Społeczność miłośników gier fabularnych we Wrocławiu.Studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta to próba podjęcia tematu gier fabularnych w ujęciu antropologicznym. W swoich założeniach miała ambicje scharakteryzować kompleksowo środowisko fanów RPG z naciskiem na jej reprezentację wrocławską. W trakcie badań zmienił się charakter tego opisu, skupiono się na charakterystyce mikrogrupy tworzącej się wokół pojedynczej rozgrywki gry fabularnej. Wynikiem badań jest również przybliżenie do pewnego stopnia działalności publicznej wrocławskich graczy, poznanie ich głównych celów i sposobów w jaki do nich dążą. Materiał badawczy był pozyskiwany od listopada 2018 roku do marca 2020 roku. Wywiady i obserwacje były przeprowadzane wśród mieszkańców Wrocławia pochodzących z Dolnego Śląska. Ponadto obserwowano również wrocławskie i ogólnopolskie internetowe grupy dyskusyjne poświęcone RPG. Badania miały charakter jakościowy. Głównym narzędziem pozyskiwania informacji była obserwacja uczestnicząca, uzupełniona częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami. W ramach badań udało się zdefiniować grupę skupioną wokół pojedynczej rozgrywki RPG jako podstawową strukturę budującą społeczność miłośników gier fabularnych. Najsilniejszym wzorem kulturowym takiej grupy jest centralna pozycja prowadzącego, wynikające z umownej transakcji między uczestnikami gry. Jedną z najważniejszych cech środowiska wrocławskiego okazała się natomiast aspiracja do zapoznawania jak największej ilości nowych graczy tym hobby.
122. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
123. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
124. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
125. Społeczność graczy MMORPG dr Janina Radziszewska
126. Specyfika tańca irlandzkiego w Polsce dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
127. Specyfika gier komputerowych na przykładzie League of Legends dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest opis i analiza specyfiki gier komputerowych na przykładzie League of Legends. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy gier wideo oraz ukazano zasady funkcjonowania społeczności wirtualnych, tworzonych w ramach gier, z uwzględnieniem relacji członków wspólnoty. Przeanalizowana została również kwestia komunikacji pisanej, odbywającej się na płaszczyźnie gry oraz oddziaływanie gier komputerowych na jej użytkowników. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znajduje się opis historii gier komputerowych oraz sprzętu multimedialnego. Odniesiono się również do zagadnienia gier, zwracając uwagę na walory, które zachęcają graczy do rozgrywki oraz przeanalizowano definicję społeczeństwa masowego i jego cechy wspólne ze społecznościami wirtualnymi. W drugim rozdziale została opisana specyfika gry League of Legends. Przedstawiono zasady funkcjonowania społeczności gry i kwestie komunikacji pomiędzy graczami. Przeanalizowano także konflikty, które występują pomiędzy członkami społeczności. W trzecim rozdziale przybliżone zostały zasady zarabiania przez internet (zawód youtuber oraz streamer), a specyfikę gier wideo przeanalizowano w kontekście sfery zawodowej. Przedstawione zostały także pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych.
128. Słowiańskie rodzimowierstwo na tle innych ruchów o charakterze neopogańskim. Charakterystyka zjawiska i obrzędowość na przykładzie Polski. dr Konrad Górny
129. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
130. Second hand – second life, czyli o fenomenie rzeczy z drugiej ręki dr Janina Radziszewska
131. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
132. Same w drodze: podróż jako czynnik kształtowania tożsamości kobiet dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Prezentowana praca czyni przedmiotem namysłu współczesny fenomen z zakresu turystyki: podróżowanie kobiet w pojedynkę. Celem pracy jest przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są powody i motywacje wyruszenia w samotną podróż? Co wniosła podróż w życie badanych kobiet? Czy podróże w pojedynkę wpływają na zmianę cech charakteru? Czy samotne podróże oparte są na doświadczeniu autentyczności? I wreszcie: czy podróż w pojedynkę jest czynnikiem kształtującym tożsamość kobiet? Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest omówieniu pojęć i koncepcji teoretycznych (m.in. autentyczność, doświadczenie turystyczne, spojrzenie turysty) wypracowanych przez antropologię turystyki i studia nad tożsamością. Przedstawione zostały zagadnienia podejmowane przez studia poświęcone analizie zjawiska podróżowania oraz konteksty kulturowe i społeczne, w których umieszczane są rozważania nad turystyką. Przedstawiona została także przyjęta na użytek analizy materiału empirycznego definicja podróży. W rozdziale pierwszym analizie poddano również typologie turysty i turystyki. Przybliżone zostało zjawisko postturystyki, które rozumiane jest jako efekt zakorzenienia w kulturze współczesnej tendencji postmodernistycznych. W celu zrozumienia społeczno-kulturowych procesów wytwarzania tożsamości przywołane zostały refleksje Zygmunta Baumana oraz koncepcja zjawisk liminoidalnych Victora Turnera. Drugi rozdział pracy przedstawia analizę antropologiczną opartą na wynikach badań etnograficznych. Przedstawione zostały przyczyny i motywacje podróżowania kobiet w pojedynkę. Analizie poddana została subiektywna opinia rozmówczyń na temat zjawiska autentyczności w podróży. Poruszony został również problem relacji między podróżą a domem. W celu analizy zagadnienia, jakim jest podróż jako zjawisko przekształcające tożsamość badanych kobiet wykorzystane zostały przywołane w rozdziale pierwszym koncepcje teoretyczne, m.in. typologie turysty (Erik Cohen), spojrzenie turysty (John Urry), podróż jako zjawisko liminoidalne (Victor Turner). Przeprowadzone badania pozwoliły mi zademonstrować, że samotna podróż jest czynnikiem kształtującym tożsamość kobiet. Podjęcie decyzji o takiej formie podróżowania motywowane jest m.in. pragnieniem ucieczki od problemów życia codziennego oraz trudną sytuacją życiową. Przyczyną podróżowania w pojedynkę jest także niechęć do turystyki masowej oraz charakterystycznego dla niej sposobu przemieszczania się. Podczas podróży badane kobiety nie poszukiwały własnego „Ja”, lecz kształtowały je dzięki kontaktom z obcymi kulturami, doświadczając – w ich opinii – autentycznych zjawisk oraz dokonując pogłębionej refleksji nad swoimi wartościami. Odwołując się do koncepcji Victora Turnera, w pracy wskazano, że podróż może być pojmowana jako zjawisko liminoidalne. Doświadczenie liminalnej fazy podróży ma kluczowe znaczenie dla procesu przekształcania tożsamości kobiet podróżujących w pojedynkę. Będąc same w drodze badane kobiety miały czas i przestrzeń na tran
133. Rzeczywistość imigrancka Kurdów w Nadrenii Północnej- Westfalii dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisująca rzeczywistość imigrancką w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dotyczy zagadnień takich jak: kultywowanie tradycji kurdyjskiej w Niemczech, charakterystyka migracji Kurdów w Niemczech, polityka migracyjna regionu Nadrenia Północna-Westfalia oraz stosunek moich rozmówców do obecnej sytuacji w Kurdystanie.
134. Rytuał jako element zycia społeczno-kulturowego Wrocławskiej Gminy Żydowskiej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
135. Ruchy wegańskie i świadome wybory konsumenckie. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca jest próbą krytyki konsumeryzmu oraz ukazania globalnych skutków z niego wynikających. Rozpatrując zagadnienie z posthumanistycznej perspektywy, usytuowałam weganizm jako przykład moralnej filozofii kontestującej dominację gatunkową, która wsparta jest o "etos poszukiwania drogi do Drugiego". Dynamika na linii przedmiotu-podmiotu jest istotną kwestią dla analizy poglądów karnistycznych, szowinizmu gatunkowego oraz idei wegańskich obecnych dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w przestrzeni publicznej.
136. Ruch Preppersów w Polsce-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy ruchu Preppersów w Polsce. Ruch preppersów opisany jest w pracy poprzez pryzmat koncepcji nowopleniom stworzonej przez Michela Maffesolego, oraz w kontekście motywu apokalipsy i postapokalipsy w kulturze. Dokonana jest w niej porównawcza analiza pomiędzy prepperingiem a surwiwalizmem. W pracy zawarte są informacje dotyczące tożsamości, filozoficznych korzeni ruchu, oraz ich historia. Studium oparte jest na analizie wywiadów przeprowadzonych w środowisku polskich preppersów oraz na analizie polskiego forum preppersów. Praca jest odpowiedzią na pytanie kim są preppersi, na czym polega ich polska specyfika, jak bycie preppersem wpływa na ich życie oraz w jaki sposób następuje integracja pomiędzy nimi i jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi.
137. Rower jako przedmiot współczesnej polskiej rzeczywistości dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
138. Roman Reinfuss - czy tylko badacz sztuki ludowej? dr Grzegorz Dąbrowski
139. Rola instytucjonalnych programów i działań na rzecz podtrzymywania tradycji w procesach tożsamościowych wybranych społeczności lokalnych Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
140. Rola i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers dr Mirosław Marczyk
Tematem mojej pracy jest funkcja i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers. Wybrałam ten temat, ponieważ wydał mi się on interesujący ze względu na specyfikę, sposób funkcjonowania, poczucie tożsamości irlandzkich Cyganów i odmienne od przyjętych w literaturze rozumienie przez nich celowości tatuowania ciała. Żyjemy w świecie nieustannego zderzania się postaw kulturowych. Współczesny świat staje się w coraz większym stopniu miejscem konfrontacji przedstawicieli różnorodnych kultur, narodowości, czy religii. Obserwowaniem tego zjawiska, jego badaniem zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, a wśród nich antropolodzy, socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Do analizy tematu wykorzystuję poglądy reprezentowane przez te nauki.
141. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
142. Rola ciała w reklamie. Na podstawie wizerunku kobiecego ciała w kulturze masowej i reklamach zewnętrznych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
143. Rodzina z energią. Portret grupy pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca wpisuje się w ramy paradygmatu kulturalistycznego antropologii ekonomicznej. Interesują mnie bowiem relacje między ekonomią, kulturą i stosunkami międzyludzkimi, jakie przez lata wytworzyły się wśród pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni. Głównym celem pracy jest ukazanie relacji familiarnych łączących pracowników nieistniejącego już bloku dziesiątego elektrowni. W niniejszej pracy staram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego niespokrewnieni ze sobą ludzie myślą o sobie jak o rodzinie? W pracy przedstawiam, jak przejawiała się na przestrzeni lat tzw. rodzinność grupy pracowników. Analizie poddaję również sposób, w jaki pracownicy radzą sobie z postępującą indywidualizacją społeczeństwa. Praca została uzupełniona o analizę narracji dwóch pozycji, stworzonych dla upamiętnienia przeszłości elektrowni.
144. Rodzina w ujęciu Świadków Jehowy. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest rodzina w ujęciu Świadków Jehowy. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym została przedstawiona historia tego wyznania zarówno w świecie, jak i w Polsce, a także współczesna sytuacja tej grupy na terenie Wrocławia. W drugim zostały scharakteryzowane podstawowe zasady tej religii, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: nauczanie, uroczystości rodzinne oraz stosunek świadków Jehowy i katolików do świąt oraz obrzędów. Ostatni rozdział traktuje o życiu rodzinnym świadków Jehowy. Szczególną uwagę zwrócono w nim na takie zagadnienia jak: planowanie małżeństwa i rodziny, zasady współżycia w obrębie rodziny oraz rodziny zróżnicowane pod względem religijnym. Praca powstała na podstawie literatury naukowej, wydawnictw Świadków Jehowy oraz wywiadów przeprowadzonych zarówno wśród świadków Jehowy, jak i katolików.
145. Rodzina i małżeństwo na Zaolziu dr Janina Radziszewska
146. Rodzimowiercy Ślężańscy dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest zaprezentowanie jednego z rodzimowierczych ugrupowań w Polsce, a mianowicie Rodzimowierców Ślężańskich. Autor oparł pracę na badaniach terenowych przeprowadzonych w latach 2018–2019 roku (wykorzystał metodę obserwacji uczestniczącej, przeprowadził wywiady) oraz na literaturze naukowej m.in. z zakresu nowych ruchów religijnych (z wyszczególnieniem ruchów neopogańskich) oraz mitologii i kultury Słowian. Praca przedstawia genezę ruchów neopogańskich, zgłębia podstawy funkcjonowania grupy, jej politykę i stosunek do innych religii (szczególnie do Kościoła katolickiego). Obrazuje życie odświętne i przebieg obrzędów na przykładzie najważniejszych świąt rodzimowierczych: Jarych Godów, Plonów, Nocy Kupały i Szczodrych Godów. Ponadto praca obejmuje też wpływ rodzimowierstwa na życie codzienne członków gromady. Rodzimowiercy Ślężańscy są grupą należącą do nowych ruchów religijnych, która wpisuje się w ramy neopogaństwa, ściślej rodzimowierstwa słowiańskiego. Powstała ona na początku drugiej dekady XXI wieku. Przez ten czas, niesformalizowana, mająca dynamiczny charakter, zmieniała liczbę członków, nieprzerwanie jednak praktykuje swoją wiarę wokół Masywu Ślęży, który jest dla niej miejscem kultu.
147. Rock - odzwierciedlenie "odmienności" Polaków. Analiza wpływów zewnętrznych na rozwój tego gatunku w Polsce dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu realiów politycznych, gospodarczych i kulturowych panujących w Polsce na rozwój krajowej muzyki rockowej. Analizowana jest również różnica w odmianach wykonawczych podgatunków muzyki rockowej występująca pomiędzy odpowiadającymi sobie czasowo utworami polskimi i zagranicznymi, z głównym naciskiem położonym na kraje zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Praca zawiera rozdział poświęcony zwięzłemu ujęciu najważniejszych punktów w historii rozwoju muzyki rockowej na świecie od jej początków po lata 90. XX wieku. Następny rozdział skupia się na muzyce rockowej w Polsce i składa się z powtarzającej się struktury par podrozdziałów - zarysu kontekstu społeczno-politycznego w Polsce w danej dekadzie oraz opisu i analizy polskiej muzyki rockowej w tym samym dziesięcioleciu. Pary podrozdziałów zawierają okresy: powojenny wraz z latami 60., lata 70., lata 80. do roku 1989 oraz okres od 1989 roku do współczesności. W pracy przytaczane są liczne przykłady zespołów muzycznych, których muzyka jest uznana za reprezentatywną dla danego podgatunku muzyki rockowej, która jest opisywana. Literatura przedmiotu, na jakiej bazuje niniejsza praca to przede wszystkim pozycje traktujące o historii Polski, historii polskiej muzyki rockowej oraz encyklopedie muzyczne.
148. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
149. Relacje między ludnością rodzimą i napływową na Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca traktuje o relacjach pomiędzy rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego, a osobami, które przyjechały na te tereny w latach powojennych. Analizowane są aspekty asymilacji, integracji, postrzegania w dychotomii "swój-obcy", a także stereotypów i autostereotypów. Przedstawione są wypowiedzi Ślązaków, przybyszów, oraz osób, które pochodzą z małżeństw mieszanych (tj. Ślązaków z nie-Ślązakami), kwestie językowe (obecny status gwary śląskiej w świadomości Polaków), zagadnienia związane z migracją (powojenną, narodową, ekonomiczną), repatriacją (ekspatriacją) Polaków ze Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, czy kwestie cywilizacyjne i kultura pracy. Praca podzielona jest na część teoretyczną, gdzie zawarty jest opis ludności Śląskiej w kontekście historycznym i kulturowym, część badawczą, gdzie znajduje się analiza materiału zgromadzonego podczas badań terenowych, i ostatnią część - z wnioskami, podsumowaniem, oraz słowniczkiem śląsko-polskim.
150. Relacje człowiek-smartphone. Wpływ nowych mediów na komunikację międzyludzką dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Telefon komórkowy posiada historię pełną dynamicznych przeobrażeń i szybkich zmian. Na przestrzeni lat zyskał wiele nowych funkcji i stał się aktorem uczestniczącym w praktykach społecznych i codzienności jednostek. Niniejsza praca poszukuje odpowiedzi dotyczącej wpływu smartfonu na komunikację międzyludzką, przy jednoczesnym skupieniu się na podmiotowości urządzenia. Refleksje i rozważania koncentrują się na tym, jakie relacje nawiązują ludzie ze smartfonem oraz w jakim stopniu smartfon jest „codziennym towarzyszem” większości osób. Celem pracy było wypracowanie kategorii, idei oraz myśli, które otworzą więcej możliwości dla badań nad tytułowym zagadnieniem oraz są w stanie pomóc dyscyplinie, jaką jest antropologia, podejmować głębokie analizy i wysuwać inspirujące wnioski na temat relacji człowiek-smartfon. W pracy przedstawiono i omówiono badania z zakresu antropologii mediów, digital anthropology, medioznastwa, netnografii, STS, a także nurty i kategorie, tj. posthumanizm i transhumanizm, nowy materializm oraz etnografia transrelacyjna. Przedstawiona problematyka relacji człowiek-smartfon została wzbogacona programem badawczym Bruno Latoura, pojęciem „cyborga” Donny Haraway oraz ideami Rosi Braidotti. Ostatni rozdział przedstawia także dotychczasowe badania nad przestrzenią wirtualną w czasie trwania pandemii COVID-19. Cytaty rozmówców/-czyń z badań przeprowadzonych przed i w czasie pandemii uzupełniają dotychczasowe koncepcje o indywidualne historie, w których telefon ma różnorakie znaczenie oraz odgrywa różne role.