wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. ELEMENTY MITOLOGII NORDYCKIEJ W KULTURZE POPULARNEJ. dr Janina Radziszewska
152. Fenomen wampiryzmu. Źródła i ewolucja motywu w kulturze dr hab. Katarzyna Majbroda
153. ANALIZA ZJAWISKA LEGENDY MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH dr Janina Radziszewska
154. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk
155. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
156. Pies w kulturze. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
157. Wybrane ruchy typu slow jako protest przeciwko globalizacji. dr Mirosław Marczyk
Praca dyplomowa dotyczy wpływu wybranych ruchów slow na proces globalizacji we współczesnym świecie. Ukazuje etapy powstawania globalizacji, jej wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. Slow powstało jako kontropozycja do zmian zachodzących przez proces globalizacji, a najważniejszym aspektem ruchu jest zatrzymanie tradycji oraz spowolnienie we wszelkich aspektach życia.
158. Wybrane zwyczaje i obrzędy pogranicza Śląsko-Morawskiego dr Mirosław Marczyk
Praca dotyczy wybranych zwyczajów i obrzędów pogranicza śląsko-morawskiego. Główny jej cel to wyselekcjonowanie i opisanie tradycji charakterystycznych dla Polaków, zamieszkujących badany obszar. Zwyczaje przedstawione są w kontekście działalności Euroregionu Silesia. Opieram się głównie na tekstach źródłowych dotyczących pogranicza śląsko-morawskiego. W mniejszym stopniu wykorzystuję również własne obserwacje. Praca podzielona jest na 3 podstawowe części. Porusza takie tematy jak: zarys historyczny tworzenia się granicy polsko-czeskiej, opis geograficzny badanych terenów, pojęcie mowy morawskiej. Główną jej częścią jest rozdział 3, który poświęcony jest wybranym zwyczajom i obrzędom specyficznym dla pogranicza śląsko-morawskiego. Równie ważny jest rozdział 2 dotyczący Euroregionu Silesia.
159. Współczesne metody poszukiwania partnera na przykładzie internetowych serwisów matrymonialnych oraz fast date dr Janina Radziszewska
160. Na obcej ziemi - życie we Wrocławiu z perspektywy grupy Chińczyków dr Małgorzata Michalska
161. Tożsamość Polaków w Mołdawii dr Grzegorz Dąbrowski
162. Współczesny stereotyp Niemców w Polsce w świetle badań terenowych dr Konrad Górny
163. Anoreksja we współczesnej kulturze dr Janina Radziszewska
164. Festiwal psytrance - próba analizy antropologicznej dr Janina Radziszewska
165. Magiczny świat konsumpcji. Centrum handlowe jako przykład 'nie-miejsca' i 'świątyni konsumpcji' dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca dotyczy odpowiedzi na pytanie jak są postrzegane centra handlowe przez badaczy kultury i ich użytkowników. Dodatkowo została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne centra handlowe można określać mianem „świątyni konsumpcji” i kreacją „nie – miejsca”.
166. Zmiana w społeczności lokalnej , przypadek miasta Leśna. dr Mirosław Marczyk
167. Tożsamość miasta a strategie kreowania jego wizerunku. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
168. Ciało - urzeczowione, konsumpcyjne, integralne? Kolaż antropologiczny dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
169. MINIMALIZM JAKO SPOSÓB RADZENIA SOBIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
170. MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ... OD STRAOŻYTNEGO DO WSPÓŁCZESNEGO MODELU RELACJI INTYMNYCH dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
171. Wokół tendencji „powrotu do korzeni". Analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji folkowych w polskiej muzyce popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
172. FENOMEN WSPÓŁCZESNEJ POPULARNOŚCI THE BEATLES W POLSCE dr Janina Radziszewska
173. Kaszubi i Ślązacy - nowe narody? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
174. Stereotyp feministki w tygodnikach społeczno-politycznych z lat 2000-2005 na przykładzie „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Polityki” dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
175. Współczesny tatuaż - ekspresja tożsamości czy moda? dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego tatuażu, który jest popularny w rozmaitych kręgach społecznych i kulturowych. Rola i funkcje zdobienia ciała znacznie zmieniały się na przestrzeni wieków, toteż warto przedstawić historię tatuażu, która sięga czasów prehistorycznych. Modyfikacje ciała są obecnie formą, która posiada wielorakie znaczenia oraz motywy ich wykonania. Proces zdobienia poprzez tatuowanie diametralnie zmieniało się na przestrzeni wieków - konteksty wykonywania, czy też same motywy w dzisiejszych czasach mają zupełnie odmienne znaczenie. Praca przybliża zjawisko przedstawiania ciała jako tekstu oraz sposobu na wyrażenie swojego „ja”. Ciało i sposób jego prezentacji znacznie wpływa na kształtowanie tożsamości oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Stało się przedmiotem zmian i wpływów, ale także miejscem kultu i rytualnych pielęgnacji. Praca opiera się na teorii zaczerpniętej z literatury różnych dziedzin uzyskując dzięki temu bardziej szczegółową bazę teoretyczną, która następnie uzupełniona jest o badania przeprowadzone wśród osób posiadających tatuaże. Zawierają się tu historie, motywy i funkcje tatuażu prezentowane przez osoby z różnych warstw społecznych - przedstawione są obrazy na ciele artystyczne, więzienne i amatorskie. Dzięki temu mamy możliwość spojrzeć na tatuaż jako zjawisko wielowymiarowe. Poruszone zostały także kwestie percepcji odbioru tatuażu we współczesnym świecie oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytanie „czy istnieje subkultura tatuażu”. Prezentując poszczególne zagadnienia i wnikając głębiej w strukturę zjawiska tatuażu próbuję także odpowiedzieć na pytanie – czy współczesny tatuaż to ekspresja tożsamości, czy też moda.
176. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch
177. Człowiek w korporacji na przykładzie wrocławskiego oddziału firmy Credit Suisse. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
178. Współczesne problemy brazylijskich faweli dr Małgorzata Michalska
179. CREEPYPASTA JAKO PRZEJAW FOLKLORU INTERNETOWEGO. ANALIZA ZJAWISKA I JEGO SPOLECZNYCH KONSEKWENCJI dr Konrad Górny
180. Wymyślanie Afryki - brzemię Zachodu prof. dr hab. Adam Paluch