wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Ze śmiercią im do twarzy. Znaczenie i konteksty współczesnych fotografii pośmiertnych prof. dr hab. Adam Paluch
152. Misje katolickie jako spotkanie z odmienną kulturą dr Janina Radziszewska
153. Borykanie się młodych z realiami PRL-u prof. dr hab. Adam Paluch
154. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
155. Ponowoczesna, kontrowersyjna turystyka kulturowa. Turpizm i hedonizm w służbie turystyki. Studium przypadku. prof. dr hab. Adam Paluch
156. Implementacja Euroregionów a społeczności lokalne na przykładzie Euroregionu Glacensis. dr Mirosław Marczyk
157. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
158. Wiejskie świętowanie odpustowe młodych ludzi (na przykładzie wsi kujawskiej Kłóbka dr Małgorzata Michalska
159. DEFINICJA ZŁA W SUBKULTURZE BLACKMETALOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
160. Analiza dyskursu islamofobii w polskich mediach dr Janina Radziszewska
161. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
162. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
163. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA MŁODZIEŻY BESKIDU ŻYWIECKIEGO dr Janina Radziszewska
164. MIEJSKIE PRAKTYKOWANIE WIEJSKIEJ MUZYKI dr Mirosław Marczyk
165. Second hand – second life, czyli o fenomenie rzeczy z drugiej ręki dr Janina Radziszewska
166. Antropologia jedzenia: wpływ globalizacji na nawyki i tradycje żywieniowe studentów wrocławskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
167. Antropologia przedsiębiorczości w perspektywie oceny postaw studentów wobec własnej działalności gospodarczej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Współczesny rynek pracy w Polsce nie jest łatwy dla młodego pokolenia, w tym także osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Zjawiska związane z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, dekoniunktura oraz zmniejszający się popyt na pracę w stosunku do jej podaży sprawia, że młodzi ludzie stają przed ogromnym problemem, jakim jest znalezienie odpowiedniej, satysfakcjonującej pracy. Brak doświadczenia zawodowego, niskie płace oraz przede wszystkim brak odpowiednich kompetencji na rynku pracy powoduje niechęć i frustracje, które mogą prowadzić do całkowitego braku perspektyw. Wiele młodych osób w celu zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy, decyduje się na podjęcie studiów, oraz uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Niestety, gdy sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna, również wykształcone osoby niejednokrotnie zmuszone są do rejestracji w urzędach pracy.
168. ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU. BADANIA NAD AUDIOSFERĄ MIASTA NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA dr Konrad Górny
169. Tabloid-symbol upadku kultury ? dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
170. Problem "wspólnotowości" na przykładzie duszpasterstw akademickich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
171. Znaczenie organizacji pozarządowych i trzeciego sektora w działalności społecznej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
W XXI wieku silne społeczeństwo obywatelskie realizuje swoje misje za pomocą mocno rozwiniętego sektora pozarządowego. Osoby lub grupy coraz częściej pracują razem w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści, a podjęte inicjatywy wywierają znaczny wpływ na życie społeczne. Po upływie blisko ćwierć wieku od odrodzenia w Polsce trzeciego sektora zarejestrowanych było ponad 80 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego najliczniejszą grupę stanowią stowarzyszenia. Ostatnio obserwuje się wzrost zainteresowania fundacjami wśród nowo zarejestrowanych podmiotów trzeciego sektora, co może być spowodowane mniejszą biurokracją i większą indywidualizacją tych podmiotów. Organizacje pozarządowe zaspokajają potrzeby społeczne, które zmieniają się wraz z rozwojem społeczeństwa. Dostarczają dóbr i świadczą usługi dla osób, których potrzeby nie są zaspokajane oraz prowadzą badania i organizują konferencje. Ponadto są rzecznikami zmian w polityce. Wpływają na przedsiębiorstwa w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nawiązują współpracę z korporacjami stwarzając obopólne korzyści. Firmy zwiększają możliwości swoich działań poprzez nowy dostęp do zasobów, a dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i przekazywaniu środków na cele społeczne uzyskują dobry wizerunek. Fundacje i stowarzyszenia otrzymują w zamian środki finansowe, techniczne lub materialne, w drodze współpracy zaś sponsoring lub mecenat. Organizacje w większości opierają się na pracy społecznej i wolontariacie, niewiele z nich zatrudnia pracowników etatowych. Z powodu obniżenia filantropii przedsiębiorstw największą popularnością finansowania działalności cieszą się środki rządowe oraz europejskie. Rośnie także liczba gmin dotujących lokalne organizacje pozarządowe na podstawie uchwalanych programów współpracy. Nowatorskie formy działalności charytatywnej i filantropijnej, innowacyjne techniki pozyskiwania środków, rozwój technologiczny wpływa na ciągły rozwój trzeciego sektora, który stał się ważnym podmiotem scenie społeczno-politycznej.
172. Położenie społeczne i styl życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem niniejszej pracy jest zbadanie położenia i stylu życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia oraz wyodrębnienie typowych dla tej grupy cech i wartości. Wszystko za sprawą książki Richarda Floridy "Narodziny klasy kreatywnej", w której autor opisuje wzajemne relacje między sferą kultury i gospodarki. Zdaniem socjologa, atrakcyjność miasta oraz jego rozwój jest silnie związany z sektorem kreatywnym, a więc ludźmi wykonującymi kreatywne zawody. Na tak zarysowanym polu teoretycznym wyłoniły się kolejne pytania: Czym różni się klasa średnia od klasy kreatywnej? Czy klasa kreatywna ma szansę zaistnieć na polskim gruncie?. Wrocław jako Europejska Stolica Kultury stanowił doskonały obszar badawczy, będący miejscem zamieszkiwania przez spore rzesze pracowników kreatywnych oraz tzw. freelancerów. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnienia zdecydowałam się na analizę jakościową. W celu uzyskania odpowiedzi na intrygujące mnie pytania przeprowadziłam 50 wywiadów pogłębionych z osobami, które wpisują się w etos klasy kreatywnej: artystami, ludźmi pracującymi w szkolnictwie i rozrywce a także nowych technologiach. Stawiane przeze mnie pytania dotyczyły wartości indywidualnych, relacji międzyludzkich oraz zorientowania na świat. Tak postawionemu celowi podporządkowałam strukturę pracy. W rozdziale pierwszym "Klasa kreatywna jako nowa warstwa społeczna" przedstawiłam różne sposoby definiowania klasy społecznej. Wymienione koncepcje odnoszą się do tradycyjnych ram ujmowania klasy społecznej jak i tych współczesnych związanych ściśle z dynamiką współczesnego rynku. Rozdział II "Styl życia" jest przybliżeniem klasycznych i współczesnych teorii badania stylu życia. Traktuje również o życiu w epoce późnej nowoczesności i trudnościach z nią związanych. Efektem moich badań jest Rozdział IV "Badania własne", w których przedstawiłam efekty rozmów z badanymi. Transkrybowane wywiady są opatrzone komentarzami, będącymi ilustracją wyznawanych przez klasę kreatywną wartości dotyczących relacji międzyludzkich, stosunku do świata zwierząt a także relacji rodzinnych i stosunku do zamieszkiwanej przestrzeni miejskiej. Każdy podrozdział jest swego rodzaju egzemplifikacją typowych dla klasy kreatywnej sposobów rozumienia rzeczywistości. W "Zakończeniu" swojej pracy prezentuję typowe dla grupy kreatywnej cechy i wartości. Odnoszę się ponownie do głównego celu badawczego, próbując zrozumieć sposób funkcjonowania nowego klastra społecznego. Niniejsza praca to również próba zrozumienia nowej idei kreatywności, będącej siłą napędową samorozwoju, a także warunkiem koniecznym do zaistnienia na nowym rynku pracy; wskazuje związek między szeroko pojętym konsumpcjonizmem a reżimem kreatywności. W oparciu o badania klasyków i współczesnych badaczy udowodniłam, że klasyczne ujęcia warstwy społecznej mogą nie sprawdzać się na gruncie polskim, ze względu na przeszłość historyczną i odmienną drogę wyłaniania się klasy średniej. W pracy tej chciałam wskazać pozytywne aspekty
173. De-mityzowanie kultury. Na przykładzie współczesnych inspiracji autochtoniczną Ameryką dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
174. PROBLEM RESOCJALIZACJI I READAPTACJI BYŁYCH WIĘŹNIÓW NA PODSTAWIE LITERATURY PRZEDMIOTU I STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU prof. dr hab. Adam Paluch
175. VLEPKA W PRAKTYCE SPOŁECZNEJ dr Janina Radziszewska
176. Działalność kulturowa kresowiaków na Ziemiach Dolnego Śląska. prof. dr hab. Adam Paluch
177. Bezdomność "klatka po klatce" - na przykładzie grupy Cinema Albert Production dr Janina Radziszewska
178. Obraz kultu ciała męskiego w kulturze konsumpcyjnej. prof. dr hab. Adam Paluch
179. Współczesne inspiracje sztuką ludową w modzie. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
180. "Świat fantazji" - zmienność form , bogactwo znaczeń. Polski Fandom Fantastyki. dr Mieczysław Trojan