wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Recepcja jogi w Polsce - wątki przekazów jogicznych w myśli polskich nauczycieli jogi dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W mojej pracy zatytułowanej "Recepcja jogi w Polsce - wątki przekazów jogicznych w myśli polskich nauczycieli jogi" opisuje dokonane na gruncie kultury zachodniej interpretacje myśli filozoficznej jogi, z wyszczególnieniem recepcji na gruncie polskim. Za oś analizy tych interpretacji obrałam zagadnienie cielesności oraz generalnego wzorca myślowego odnośnie funkcjonowania świata i człowieka w nim działającego. Pracę uzupełniam przeprowadzonymi przez siebie badaniami, w których rozmawiam z nauczycielami jogi z Polski. Celem tych badań był wgląd w relacje jakich praktycy jogi doświadczają ze swoim ciałem oraz czy relacja ta jest stymulowana przez przekazy filozofii jogi.
152. Przypadek Erasmusa. dr Mirosław Marczyk
153. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
154. Przesiedlenia z Kresów Wschodnich na tereny Dolnego Śląska do wsi Stare Bogaczowice dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Autorka pracy podejmuje problematykę dotyczącą przesiedleń z Kresów Wschodnich na tereny Dolnego Śląska po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Stare Bogaczowice w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, źródła internetowe, a przede wszystkim własne badania terenowe, które prowadziła w latach 2018–2019. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zostało wyjaśnione pochodzenie i znaczenie nazwy Kresy Wschodnie. Opisane zostało ich położenie geograficzne, gospodarka oraz różnorodność etniczna, kulturowa i religijna. Rozdział drugi dotyczy przesiedleń, ich charakteru, a także wytycznych dotyczących mienia, które można było ze sobą zabrać. Opisano w nim przebieg transportów oraz sytuację przed i po osiedleniu się w nowym miejscu. Przedstawiono również opis terenu, na którym mieszkali przesiedleńcy oraz ich relacje z Niemcami, mieszkańcami wsi Stare Bogaczowice aż do końca II wojny światowej. W kolejnym rozdziale ukazane zostały losy mienia pozostawionego tu przez ludność niemiecką. Ostatni poświęcono współczesnym formom utrwalania wspomnień i tradycji związanych z Kresami Wschodnimi.
155. Przemoc symboliczna w reklamie i jej wpływ na konsumenta dr Mirosław Marczyk
Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że pośrednie lub bezpośrednie działanie reklam może zostać wyjaśnione w oparciu o teorię przemocy symbolicznej.
156. Przemiany i dylematy tożsamosciowe potomków wiślan w Ostojicevie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
157. Przekształcenia przestrzeni miasta w XX wieku na przykładzie miast amerykańskich i polskich dr Janina Radziszewska
158. Przejawy bólu egzystencjalnego w subkulturze heavymetalowej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
159. Przejawy " Mityzacji " Ośrodka Turystycznego ( na przykładzie Zakopanego). dr Mieczysław Trojan
160. Próba analizy wizerunku kobiety w twórczości Jean Luc Godarda na wybranych przykładach dr hab. Katarzyna Majbroda
161. PROBLEM RESOCJALIZACJI I READAPTACJI BYŁYCH WIĘŹNIÓW NA PODSTAWIE LITERATURY PRZEDMIOTU I STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU prof. dr hab. Adam Paluch
162. Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej” porusza temat wielowymiarowości tego zjawiska, charakteryzując poszczególne aspekty, które je kształtują w przestrzeni europejskiej. Główną hipotezą, która została przyjęta jest wskazanie konfliktów cywilizacji świata „zachodniego” z państwem islamskim, kryzysu migracyjnego, wykorzystywania najbardziej rozróżniających muzułmanów od Europejczyków elementów przez media i polityków, a także nieukształtowana w sposób nieskuteczny polityka multikulturalizmu w Europie – jako główne przyczyny problemu integracji europejsko-muzułmańskiej. W pracy tej scharakteryzowane zostały wszystkie wymienione powyżej elementy. Ich analiza oparta była o poszczególne wydarzenia, precedensy, a także opinie osób aktywnie uczestniczących na rzecz integracji europejsko-muzułmańskiej lub przeciwko niej. Szczególnie pomocna była literatura związana z zagadnieniem multikulturalizmu - zarówno w jego wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w poszczególnych państwach Europy. Wykorzystano również publikacje odnoszące się do funkcjonowania muzułmanów w demokratycznej i neoliberalnej przestrzeni publicznej starego kontynentu. Obszerny w literaturze przedmiotu stan badań, odnoszący się do multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej stanowił podstawę dla analizy tego zjawiska, a selekcja źródeł oparta była o obserwację uczestniczącą i liczne wywiady z przedstawicielami rozmaitych krajów Europy. Zgodnie z założeniami – konflikty na tle wyznaniowym w świecie islamskim i w poszczególnych krajach Europy, zamachy terrorystyczne, a także nadużycie określonych założeń i wartości zarówno tradycji muzułmańskiej, jak i europejskiej, są źródłem problemów i kontrowersji związanych z integracją przedstawicieli obydwu grup, a także utrudniają wykształcenie multikulturalizmu w takiej formie, aby nie stanowił on problemu wśród społeczeństw krajów europejskich.
163. Problem "wspólnotowości" na przykładzie duszpasterstw akademickich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
164. Praktyka tatuażu w nurcie sztuki body art. Percepcja i autopercepcja zawodu oraz etyki zawodowej wykonawców tatuażu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawiam zjawisko tatuażu z jednej strony jako jedną z najpopularniejszych metod alteracji ciała, wpisującą się w późnonowoczesne zainteresowanie cielesnością i technikami estetyzacji wyglądu zewnętrznego jednostek, z drugiej zaś jako praktykę odwołującą się do dwudziestowiecznego nurtu sztuki awangardowej body art, która operując ciałem i na ciele artysty nadaje nowy status doznaniom cielesnym i zmysłowym, ustanawiając je jako właściwe kryteria przeżywania sztuki. Interesuje mnie szczególnie tożsamość artystów tatuażu, których umiejętności i talent stanowią kluczowe elementy procesu wpisywania w skórę ikonicznych wzorów oraz rola jaką odgrywają w konstytuowaniu się wspólnoty ludzi podzielających wspólną pasję i styl życia. Odwołując się do zgromadzonego materiału empirycznego analizuję wypowiedzi klientów tatuatorów i studiów tatuażu, których pytam zarówno o motywację do zdobienia ciała tatuażami, jak i o szereg kryteriów, którymi kierują się przy wyborze konkretnego wykonawcy. Moi rozmówcy, którymi są również tatuatorzy, wypowiadają się na temat autorstwa i oryginalności „dzieł” wpisywanych w ciało, szczególnej relacji zawiązującej się pomiędzy uczestnikami procesu tatuowania, wolności ekspresji twórczej i granic autocenzury, którą kierują się w swojej pracy. Akceptacja przez najbliższe otoczenie zarówno tatuaży jak i zawodu tatuatora, postrzeganie wykonywanego zawodu w kategoriach sztuki lub/i rzemiosła, forma szkolenia i nabywania umiejętności zawodowych to zagadnienia, które także leżą w polu moich zainteresowań i które staram się zgłębić.
165. Pozytywnie wyszkoleni. Etos pracy trenerów psów w świetle koncepcji technik siebie Michela Foucaulta dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem prezentowanej pracy jest interpretacja systemu wartości i praktyk zawodowych szkoleniowców psów posługujących się metodą pozytywną. Praca powstała na podstawie badań etnograficznych prowadzonych wśród społeczności szkoleniowców pozytywnych w Polsce. Autorka pracy licencjackiej skupia się na uchwyceniu tego, w jaki sposób szkoleniowcy pozytywni realizują właściwy tej grupie zawodowej etos pracy, którego urzeczywistnienie ma wpływ zarówno na osiągnięcie pożądanych relacji zawodowych, jak również na zyskanie poczucia spełnienia w życiu codziennym. Wypracowane w ramach szkolenia pozytywnego narzędzia i ćwiczenia treningowe, które mają na celu uporządkowanie, uproszczenie i doprecyzowanie zasad pozbawionej przemocy komunikacji ze zwierzęciem, stają się w przyjętej przez autorkę perspektywie analitycznej rodzajem opisanych przez Michela Foucaulta technik siebie. Techniki te odpowiedzialne są za przekształcanie szkoleniowców pozytywnych w moralne podmioty, kierujące się w relacjach zawodowych, jak i w życiu prywatnym zasadą niestosowania przemocy, empatii i odpowiedzialności.
166. Pozszywana rodzina: więzi metaforyczne w procesie tworzenia rodzin patchworkowych. dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem prezentowanej pracy jest antropologiczna analiza doświadczenia członków rodzin patchworkowych. Autorka pracy licencjackiej skupia się na analizie relacji tworzonych w owych rodzinach, posługując się w tym celu teorią więzi metaforycznych Davida Schneidera. Szczególną uwagę autorka poświęca sposobom rozumienia rodziny przez członków rodzin patchworkowych. Rozważania oparte zostały na wynikach badań etnograficznych przeprowadzonych przez autorkę wśród dzieci pochodzących z rodzin patchworkowych. Znaczącym uzupełnieniem analiz jest także opis autoetnograficznego doświadczenia. Analiza zebranego materiału ukazuje to, w jaki sposób członkowie rodzin patchworkowych czerpią z terminologii pokrewieństwa biologicznego, pragnąc wyrazić więzi bliskości łączące je z osobami niespokrewnionymi. Stosowane przez nich terminy stają się swoistymi metaforami.
167. Powrót do Enteogenu. dr Mirosław Marczyk
168. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch
169. POSTRZEGANIE REKLAMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ dr Janina Radziszewska
170. Portret współczesnej społeczności polskiej w Kolumbii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
171. Popularne portale społecznościowe - komunikacja i autokreacja w sieci dr Małgorzata Michalska
172. Ponowocześni brikolerzy. Moda jako wyznacznik tożsamości młodzieży licealnej dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy było poznanie czy moda jest czynnikiem wpływającym na kształtowanie tożsamości licealisty oraz czy zachowania dzisiejsze młodzieży wpisują się w nurt ponowoczesności. Pośród wielu elementów jakie wpływają na kształtowanie się tożsamości, chciałam poznać podejście młodzieży do kwestii ubioru i poznać jej zdanie odnośnie tego zagadnienia. Oprócz mody, w wynikach pracy możemy dostrzec wpływ mediów na kształtowanie stylu ubierania się młodzieży. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy skupia się na treściach teoretycznych z zakresu pojęcia współczesnej, ponowoczesnej kultury, drugi odnosi się do zagadnienia mody, natomiast trzeci dotyczy przeprowadzonych przeze mnie badań oraz interpretacji wyników.
173. Ponowoczesna, kontrowersyjna turystyka kulturowa. Turpizm i hedonizm w służbie turystyki. Studium przypadku. prof. dr hab. Adam Paluch
174. Położenie społeczne i styl życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem niniejszej pracy jest zbadanie położenia i stylu życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia oraz wyodrębnienie typowych dla tej grupy cech i wartości. Wszystko za sprawą książki Richarda Floridy "Narodziny klasy kreatywnej", w której autor opisuje wzajemne relacje między sferą kultury i gospodarki. Zdaniem socjologa, atrakcyjność miasta oraz jego rozwój jest silnie związany z sektorem kreatywnym, a więc ludźmi wykonującymi kreatywne zawody. Na tak zarysowanym polu teoretycznym wyłoniły się kolejne pytania: Czym różni się klasa średnia od klasy kreatywnej? Czy klasa kreatywna ma szansę zaistnieć na polskim gruncie?. Wrocław jako Europejska Stolica Kultury stanowił doskonały obszar badawczy, będący miejscem zamieszkiwania przez spore rzesze pracowników kreatywnych oraz tzw. freelancerów. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnienia zdecydowałam się na analizę jakościową. W celu uzyskania odpowiedzi na intrygujące mnie pytania przeprowadziłam 50 wywiadów pogłębionych z osobami, które wpisują się w etos klasy kreatywnej: artystami, ludźmi pracującymi w szkolnictwie i rozrywce a także nowych technologiach. Stawiane przeze mnie pytania dotyczyły wartości indywidualnych, relacji międzyludzkich oraz zorientowania na świat. Tak postawionemu celowi podporządkowałam strukturę pracy. W rozdziale pierwszym "Klasa kreatywna jako nowa warstwa społeczna" przedstawiłam różne sposoby definiowania klasy społecznej. Wymienione koncepcje odnoszą się do tradycyjnych ram ujmowania klasy społecznej jak i tych współczesnych związanych ściśle z dynamiką współczesnego rynku. Rozdział II "Styl życia" jest przybliżeniem klasycznych i współczesnych teorii badania stylu życia. Traktuje również o życiu w epoce późnej nowoczesności i trudnościach z nią związanych. Efektem moich badań jest Rozdział IV "Badania własne", w których przedstawiłam efekty rozmów z badanymi. Transkrybowane wywiady są opatrzone komentarzami, będącymi ilustracją wyznawanych przez klasę kreatywną wartości dotyczących relacji międzyludzkich, stosunku do świata zwierząt a także relacji rodzinnych i stosunku do zamieszkiwanej przestrzeni miejskiej. Każdy podrozdział jest swego rodzaju egzemplifikacją typowych dla klasy kreatywnej sposobów rozumienia rzeczywistości. W "Zakończeniu" swojej pracy prezentuję typowe dla grupy kreatywnej cechy i wartości. Odnoszę się ponownie do głównego celu badawczego, próbując zrozumieć sposób funkcjonowania nowego klastra społecznego. Niniejsza praca to również próba zrozumienia nowej idei kreatywności, będącej siłą napędową samorozwoju, a także warunkiem koniecznym do zaistnienia na nowym rynku pracy; wskazuje związek między szeroko pojętym konsumpcjonizmem a reżimem kreatywności. W oparciu o badania klasyków i współczesnych badaczy udowodniłam, że klasyczne ujęcia warstwy społecznej mogą nie sprawdzać się na gruncie polskim, ze względu na przeszłość historyczną i odmienną drogę wyłaniania się klasy średniej. W pracy tej chciałam wskazać pozytywne aspekty
175. Polsko-Hinduskie związki mieszane w Polsce i na emigracji dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy omówiono zjawisko związków międzykulturowych między Polakami a Hindusami. Analiza oparta była na materiałach źródłowych, a także badaniach empirycznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Polsce. Badania dotyczyły aktualnych wydarzeń. Analizę przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Badania obejmowały pary żyjące w kohabitacji oraz te, które zawarły związki małżeńskie. Na początku pracy dokonano ogólnego przeglądu badań nad rodziną. Następnie, opisano rodzaje małżeństw, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa międzykulturowego. Jednocześnie podkreślano, że kohabitacja staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Wskazywano, że zderzenie kulturowe nie jest negatywnym zjawiskiem, jeśli partnerzy zaakceptują różnice i są tolerancyjni wobec siebie. Celem tej pracy było udowodnienie, że związki interkulturowe stają się coraz bardziej powszechne. Ponadto wszystkie argumenty z poprzednich rozdziałów wskazują na fakt, że partnerzy potrafią poradzić sobie ze zjawiskiem zderzenia kulturowego. Podsumowując, założona hipoteza okazała się prawdą - zderzenie kulturowe nie powoduje tylko negatywnych skutków. W wielu przypadkach uczy tolerancji i akceptacji "obcego".
176. Polityczny dyskurs legalizacji marihuany w Polsce. dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
177. Polacy w Wielkiej Brytanii-analiza życia na emigracji dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest próba charakterystyki życia polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii zarówno na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, jak również w ramach analizy wszelkich źródeł, raportów, artykułów oraz publikacji mogących przybliżyć obraz Polaków na Wyspach Brytyjskich. W związku z dużym zainteresowaniem zarówno naukowym jak i medialnym kwestią migracji ludności treści przeze mnie prezentowane dotyczyć będą przede wszystkim powodów, dla których Wielka Brytania stała się jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków migracyjnych Polaków. Co więcej, niniejsza praca stara się ukazać skomplikowane relacje polsko - brytyjskie, które zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu migracyjnego w Europe wydają się tematem niełatwym i trudnym. Struktura organizacyjna niniejszej pracy składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawione zostały głównie kwestie teoretyczne związane z migracją Polaków do Wielkiej Brytanii po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, oraz przybliżone szacunki liczbowe odnośnie rzeczywistej skali polskich emigrantów na Wyspach. Następnie pojawią się przyczyny emigracji Polaków i towarzyszące wyjazdom współczesnej zjawiska drenażu i marnotrawstwa mózgów. Dalej próbowałam ukazać w jaki sposób kreowany jest wizerunek Polonii w Wielkiej Brytanii zarówno w mediach jak i środowisku naukowym. Kolejny rozdział swojej pracy podzieliłam na dwa podrozdziały odzwierciedlające etapy, na których mógł znajdować się kiedyś każdy potencjalny emigrant. Dalej w oparciu o stworzony kwestionariusz poddałam analizie najistotniejsze i najciekawsze wypowiedzi respondentów związane z ich wyjazdem i życiem w obcym kraju. Trzeci, ostatni rozdział poświęciłam sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w obliczu obecnego kryzysu uchodźczego i imigranckiego w celu zbadania nastrojów panujących wśród Polonii na Wyspach po podjęciu przez rząd brytyjski decyzji o chęci wystąpienia ze struktur unijnych w 2016 roku. Oprócz faktów w pracy starłam się przede wszystkim ukazać jak moi respondenci postrzegają sytuację w jakiej się znaleźli. Następnie w dalszej części pracy poświęciłam miejsce przyczynom migracji powrotnych i ich złożonej problematyce. Na zakończenie skupiłam się na współczesnych zjawiskach, jakie pojawiły się wraz z masowymi migracjami Polaków do Wielkiej Brytanii, zarówno tych pozytywnych jak transfer kapitału lub możliwość uczestnictwa w Erasmusie, jak również negatywnych przede wszystkim eurosieroctwie i polskiej bezdomności.
178. Pojęcie brzydoty - próba antropologicznej interpretacji problemu w ujęciu współczesnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
179. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska
180. Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej dr Mirosław Marczyk
Praca pt. „Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej” jest oparta na tekstach naukowców z takich dziedzin jak: antropologia, socjologia oraz psychologia. Ma ona na celu przedstawienie roli komunikacji niewerbalnej w kulturze i społeczeństwie. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do tematu pracy, w skrócie przedstawiającym historię,poddziedziny oraz złożoność nurtu naukowego jakim jest komunikacja niewerbalna. Kolejny rozdział porusza kwestie wieku, różnic płciowych w komunikowaniu niewerbalnym, a także wątek płci kulturowej. Ostatnia część pracy skupia się na komunikacji niewerbalnej, w kontekście zmian zachodzących w strukturach społecznych, roli wizerunku czy też ogólnie ciała w kulturze medialnej i konsumpcyjnej.