wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Facebook - Kultura i komunikacja w dobie internetu. dr Konrad Górny
182. Specyfika tańca irlandzkiego w Polsce dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
183. Pojęcie brzydoty - próba antropologicznej interpretacji problemu w ujęciu współczesnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
184. Współczesna kobieta w oczach mężczyzny dr Małgorzata Michalska
185. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
186. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
187. Mężczyzna współczesny. Próba zdefiniowania pojęcia męskości i jej kryzysu. prof. dr hab. Adam Paluch
188. Współczesne tradycje myśliwskie - rytuały przejścia. prof. dr hab. Adam Paluch
189. Rower jako przedmiot współczesnej polskiej rzeczywistości dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
190. Tradycja katolicka jako czynnik ograniczający rozwój demokracji w Polsce dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
191. Roman Reinfuss - czy tylko badacz sztuki ludowej? dr Grzegorz Dąbrowski
192. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie... Konstruowanie obrazu rzeczywistości w westernach dr Konrad Górny
193. Społeczność graczy MMORPG dr Janina Radziszewska
194. Partycja Indii w ujęciu teorii dyskursu dr Grzegorz Dąbrowski
195. KULTURA LUDOWA A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECCZYZNY dr Mirosław Marczyk
196. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
197. Odbiór społeczny sklepów typu sex-shop w Polsce. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
198. Odradzanie się niemieckości na Górnym Śląsku po 1989 dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
199. Wierzenia ludowe w ujęciu kognitywnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
200. DOŚWIADCZENIA WOJENNE W PAMIĘCI OSÓB PRZESIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ NA TEREN DOLNEGO ŚLĄSKA prof. dr hab. Adam Paluch
201. Wątki wampiryczne miedzy tradycją ludową a kulturą masową. dr Mieczysław Trojan
202. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
203. Jedzenie w kontekście pamięci. Wspomnienia codzienności dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem mojej pracy jest antropologiczna próba podejścia do tematu jedzenia. Poruszając się wokół zagadnień związanych z pożywieniem zwracam uwagę na to, jak często przy okazji rozmów o przeszłości moi rozmówcy wspominali smaki i potrawy dzieciństwa. Ewokowane wspomnienia są żywe, pełne sentymentu, gestykulacji a samo pożywienie posiada silną zdolność do kształtowania pamięci jednostkowej i zbiorowej. Jednocześnie podążając tropem wspomnień zauważam niezauważalność jedzenia w codzienności informatorów. Jest ono dla nich transparentne i nie przywiązują do niego dużej wagi. Dostrzegając specyfikę relacji jedzenia, pamięci i codzienności staram się pokazać, że jedzenie posiada szczególne predyspozycje do bycia nośnikiem pamięci i elementem organizującym codzienność. Pracę podzieliłem na cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiam stan badań antropologicznych nad pożywieniem. W drugim rozdziale poruszam kwestie metodologiczne etnografii i nakreślam metodę obraną prze mnie do badań. Kolejny rozdział to próba nadania ram teoretycznych analizie materiału zebranego podczas badań terenowych na Żywiecczyźnie. W ostatnim rozdziale przeprowadzam analizę rozmów odbytych z badanymi i formułuję wnioski. Podejmowane w pracy tematy wydają się na tyle złożone, że można podejść do nich z osobna. W niniejszej pracy przyświecał mi jednak cel ukazania powiązań pomiędzy nimi i zaprezentowania podejścia całościowego. Wychodząc od kwestii jedzenia, staram się zbadać jak ważne jest ono w pamięci ludzi oraz przedstawić możliwy sposób analizy tych zależności.
204. Portret współczesnej społeczności polskiej w Kolumbii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
205. Rytuał jako element zycia społeczno-kulturowego Wrocławskiej Gminy Żydowskiej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
206. Wizerunek kobiety w reklamie prof. dr hab. Adam Paluch
207. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska
208. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
209. Życie chce dzieł i czynów. Perspektywa biografii naukowej Bronisława Malinowskiego o charakterze interdyscyplinarnym. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
210. Internetowi gracze jako społeczność. Zgromadzeni wokół gry Aion na serwerze Tiamat dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Tematyka pracy związana jest ze społecznościami internetowymi graczy MMORPG. Badania oparte zarówno na obserwacji bezpośredniej jak i uczestniczącej, przeprowadzone zostały w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku wśród graczy skupionych wokół gry Aion, na amerykańskim serwerze Tiamat. Celem pracy jest analiza i przedstawienie sposobu, w jaki owa społeczność funkcjonuje: jak są zorganizowani, jakim posługują się językiem co ich łączy, co dzieli, co motywuje do spędzania wielu godzin dziennie online. W pracy, w części teoretycznej, poruszono również kwestie związane z definicją i cechami społeczności internetowych, etnograficznymi badaniami w Internecie oraz badaniami gier komputerowych.