wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Bez tytułu. Odbiór sztuki współczesnej. dr Mirosław Marczyk
182. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk
183. Wybrane ruchy typu slow jako protest przeciwko globalizacji. dr Mirosław Marczyk
Praca dyplomowa dotyczy wpływu wybranych ruchów slow na proces globalizacji we współczesnym świecie. Ukazuje etapy powstawania globalizacji, jej wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. Slow powstało jako kontropozycja do zmian zachodzących przez proces globalizacji, a najważniejszym aspektem ruchu jest zatrzymanie tradycji oraz spowolnienie we wszelkich aspektach życia.
184. Wybrane zwyczaje i obrzędy pogranicza Śląsko-Morawskiego dr Mirosław Marczyk
Praca dotyczy wybranych zwyczajów i obrzędów pogranicza śląsko-morawskiego. Główny jej cel to wyselekcjonowanie i opisanie tradycji charakterystycznych dla Polaków, zamieszkujących badany obszar. Zwyczaje przedstawione są w kontekście działalności Euroregionu Silesia. Opieram się głównie na tekstach źródłowych dotyczących pogranicza śląsko-morawskiego. W mniejszym stopniu wykorzystuję również własne obserwacje. Praca podzielona jest na 3 podstawowe części. Porusza takie tematy jak: zarys historyczny tworzenia się granicy polsko-czeskiej, opis geograficzny badanych terenów, pojęcie mowy morawskiej. Główną jej częścią jest rozdział 3, który poświęcony jest wybranym zwyczajom i obrzędom specyficznym dla pogranicza śląsko-morawskiego. Równie ważny jest rozdział 2 dotyczący Euroregionu Silesia.
185. Zmiana w społeczności lokalnej , przypadek miasta Leśna. dr Mirosław Marczyk
186. Antropologia plotki-dar czy przekleństwo? dr Mirosław Marczyk
187. Jak zostać współczesnym znachorem dr Mirosław Marczyk
W pracy na podstawie przestudiowanej literatury przedmiotu oraz badań własnych podjęta jest próba wskazania cech, jakie charakteryzują współczesnego znachora, a dzięki temu dają odpowiedź na pytanie zadane w tytule rozprawy- Jak zostać współczesnym znachorem? Omawiane są zagadnienia znachorstwa i niekonwencjonalnych metod leczenia w kontekście dawnych i współczesnych społeczeństw. Dzięki analizie tak przygotowanego materiału badawczego dokonano pewnych uogólnień i wskazano sposoby i okoliczności jakie towarzyszyły poszczególnym osobom w drodze do znachorstwa. Rozdział pierwszy i drugi zawierają teoretyczne podstawy pracy. W rozdziale drugim znajdują się rozważania dotyczące znachorstwa we współczesności. Rozdział trzeci i czwarty zawierają część badawczą. Każdy współczesny znachor posiada własną historię, która daje mu siłę, moc uzdrawiania, wyróżnia od innych ludzi i sprawia, że staje się wiarygodny w wielu oczach. Przedstawione zostały cechy i umiejętności reprezentujące badane osoby, określające się mianem uzdrowicieli. Każda ze ścieżek przybliża do informacji w jaki sposób można zostać uzdrowicielem, jakie należy posiadać predyspozycje, czy jakie kursy należy ukończyć.
188. Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Mirosław Marczyk
Praca na temat: ,,Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku'' składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy związane z problematyką dotyczącą, jakości życia osób starszych z perspektywy fizjologicznej i psychospołecznej. Odniesiono się do stereotypowego podejścia do starości.Rozdział drugi poświęcony został tematyce dotyczącej funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opisano cele i zadania instytucji, formy i metody działania. W trzeciej części pracy zawarto metodologiczne podstawy badań nad postrzeganiem UTW przez studentów późnej dojrzałości. Opisano Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród uczestników spotkań UTW. Przedstawiono wnioski z badań. W pracy zawarto także bibliografię i załączniki – fotografie spotkań studentów UTW.
189. KREMACJA JAKO ALTERNATYWNA FORMA POCHÓWKU W POLSCE dr Mirosław Marczyk
190. Powrót do Enteogenu. dr Mirosław Marczyk
191. Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej dr Mirosław Marczyk
Praca pt. „Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej” jest oparta na tekstach naukowców z takich dziedzin jak: antropologia, socjologia oraz psychologia. Ma ona na celu przedstawienie roli komunikacji niewerbalnej w kulturze i społeczeństwie. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do tematu pracy, w skrócie przedstawiającym historię,poddziedziny oraz złożoność nurtu naukowego jakim jest komunikacja niewerbalna. Kolejny rozdział porusza kwestie wieku, różnic płciowych w komunikowaniu niewerbalnym, a także wątek płci kulturowej. Ostatnia część pracy skupia się na komunikacji niewerbalnej, w kontekście zmian zachodzących w strukturach społecznych, roli wizerunku czy też ogólnie ciała w kulturze medialnej i konsumpcyjnej.
192. Antropologia ciała. Włosy dr Mirosław Marczyk
193. Przypadek Erasmusa. dr Mirosław Marczyk
194. Strategie mieszkańców po powstaniu wielkiej inwestycji dr Mirosław Marczyk
195. Chińscy pracownicy migracyjni w Polsce. Antropologiczna analiza wybranych przypadków. dr Mirosław Marczyk
196. KREOWANIE WIZERUNKU W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE VLOGÓW dr Mirosław Marczyk
197. Folklor aranżowany , czyli inspiracje muzyką ludową w muzyce popularnej. dr Mirosław Marczyk
198. "Stwórzmy sobie psa przyjaciela"-konstruowanie /negocjowanie stanowisk na podstawie wybranych stron internetowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu przybliżenie świata społecznego właścicieli zwierząt domowych - psów. Wychodzi z założenia, że problematyka relacji pomiędzy zwierzętami a człowiekiem - a zwłaszcza psami a ludźmi, we współczesnej kulturze w mikroskali najbardziej widoczna jest na forach tematycznych i portalach społecznościowych, a także blogach poświęconych tematyce psów. Metafora Areny mieści w sobie społeczny świat właścicieli zwierząt domowych; społeczny świat opieki nad zwierzętami i społeczny świat ochrony przyrody. Wszystkie one wchodzą wzajemnie w interakcje i przenikają się tworząc złożony obraz kulturowy. Porusza takie zagadnienia jak problematyka wyboru rasy psa, przygotowanie na przybycie nowego "członka rodziny", wychowanie psa dorosłego, a wreszcie śmierć. Ogólnie rzecz ujmując linią debaty rozdzielającą przyjmowane postawy jest dychotomia natura/kultura. Jednak w przypadku zagadnień poruszanych powyżej wypada ją uściślić, zawęzić do dychotomii antropomorfizm/animalizm.
199. Przemoc symboliczna w reklamie i jej wpływ na konsumenta dr Mirosław Marczyk
Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że pośrednie lub bezpośrednie działanie reklam może zostać wyjaśnione w oparciu o teorię przemocy symbolicznej.
200. Współczesna miejska legenda a opowieści ajtiologiczne. dr Mirosław Marczyk
201. ATELIER YOUSUFA JAKO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI BRĄZOWNICZEJ W OUAGADOUGOU. SZTUKA A KOMERCJA dr Mirosław Marczyk
202. Wybrane aspekty funkcjonowania środowiska kibiców skoków narciarskich w Polsce dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca została poświęcona środowisku kibiców skoków narciarskich w Polsce. Z punktu widzenia typologii więzi społecznych jest to duża liczebnie grupa wtórna. Przynależność do niej jest efektem swobodnego wyboru i dobrowolnej decyzji, zatem świadomość udziału wiąże się z problemem autoidentyfikacji. Uczestnik poszukuje, rozpoznaje i określa własną tożsamość realizując jeden z ważniejszych celów funkcjonowania grup społecznych – budowanie wspólnoty. Z tego powodu scharakteryzowano wybrane wewnętrzne i zewnętrzne przejawy manifestowania wspólnotowości jak: strukturę, wyznawane wartości i przekonania, folklor, stroje, akcesoria i inne.
203. Krzyżoki i brama wielkanocna we wsi Borki Małe. Lokalna tradycja dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy przedstawiono unikalny zwyczaj, który nosi nazwę krzyżoki. Odbywa się on od wielu pokoleń we wsi Borki Małe na Śląsku Opolskim. Badania jakościowe pozwoliły na szczegółowe opisanie zarówno procesu przygotowania, jak i przebiegu tej tradycji. Przeprowadzone wywiady umożliwiły także porównanie krzyżoków z Borek Małych do zwyczajów funkcjonujących pod tą samą nazwą w innych śląskich wsiach. Porównanie zebranych materiałów z obszerną literaturą na temat obrzędowości dorocznej pozwoliło na wskazanie istotnych różnic i określenie specyfiki świadczącej o wyjątkowości krzyżoków w Borkach Małych. Strukturę pracy tworzy wstęp, który wprowadza do tytułowego zagadnienia, trzy rozdziały, zakończenie, wykaz informatorów oraz dokumentacja fotograficzna. Rozdział pierwszy poświęcono tematyce obrzędowości wielkanocnej na Śląsku Opolskim, a także tożsamości Ślązaków. Rozdział drugi charakteryzuje wieś Borki Małe. Ukazano w nim lokalizację oraz historię wsi, tożsamość jej mieszkańców, a także opisano obrzędowość wielkopostną i wielkanocną. Ostatni rozdział przedstawia zwyczaj krzyżoków w Borkach Małych, pokazuje jego odmienność od innych tradycji, a także porównuje stan badań z danymi z terenu. Pracę tę zamyka obszerna dokumentacja fotograficzna, która przedstawia krzyżoki i bramę wielkanocną.
204. Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy są ,,Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych”. Staram się przedstawić relacje jakie wytwarzają się w przestrzeni gry sieciowej pomiędzy jej użytkownikami. W pracy została użyta specjalistyczna literatura, dotykająca problematyki groznawstwa, społeczności wirtualnych oraz szerzej pojęcia zabawy i zjawisk z nią związanych. Praca w części teoretycznej przybliża czytelnikowi najważniejsze zagadnienia związane z kulturą uczestnictwa, a także typologią gracza. Punktem wyjścia do omówienia powyższych zjawisk jest kategoria zabawy Johana Huizingi, poszerzona przez Rogera Cailloisa. Dalsza część pracy poświęcona jest opisowi gry World of Tanks. Zawarte są tam najistotniejsze elementy rozgrywki, a także struktury gry z punktu widzenia nawiązywania więzi społecznych. W ostatniej części pracy przeanalizowałem relacje wytworzone w środowisku uczestników gry do którego sam należę. Staram się odpowiedzieć na pytanie jakie są owe więzi. Przedstawiłem również proces ich ewolucji od znajomości w świecie wirtualnym do zażyłej relacji w świecie rzeczywistym.
205. Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są „Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica”. Celem rozprawy jest scharakteryzowanie kibiców piłkarskich jako grupy społecznej, przedstawienie znaczenia klubu piłkarskiego Miedź Legnica dla jej kibiców oraz opisanie wybranych aspektów ich środowiska. W pracy została użyta różnorodna literatura, głównie z zakresu antropologii, socjologii oraz psychologii. Na potrzeby pracy przeprowadziłem wywiady z kibicami oraz wykorzystałem obserwację uczestniczącą podczas meczów Miedzi Legnica. W pierwszej części pracy zająłem się przedstawieniem czynników, które determinują powstawanie grup społecznych. Opisałem najważniejsze pojęcia i mechanizmy związane z funkcjonowaniem grup oraz przedstawiłem dotyczącą ich typologię. Omówiłem też problematykę poczucia wspólnoty. Następnie odniosłem wymienione wcześniej rozważania teoretyczne do kibiców Miedzi Legnica. W dalszej części pracy dokonuję analizy wybranych aspektów związanych ze społecznością kibiców Miedzi Legnica. Poruszam problematykę symboli klubu piłkarskiego, stosunków między kibicami i ich stosunku do piłkarzy, rytualnego charakteru wielu zjawisk i zachowań dotyczących badanej przeze mnie grupy. Starałem się wykazać jakie znaczenie dla kibiców ma klub piłkarski oraz społeczność skupiona wokół niego. Ważne dla tej pracy było przybliżenie perspektywy postrzegania kibiców piłkarskich przez Antonowicza i Wrzesińskiego poprzez pryzmat teorii niewidzialnej religii, co umożliwiło wnikliwe spojrzenie na wiele aspektów środowiska kibicowskiego i wykazanie przenoszenia niektórych jego elementów do sfery sacrum.
206. Wiejskie świętowanie odpustowe młodych ludzi (na przykładzie wsi kujawskiej Kłóbka dr Małgorzata Michalska
207. Współczesna kobieta w oczach mężczyzny dr Małgorzata Michalska
208. Muzułmańscy imigranci we Wrocławiu na tle wyznawców Islamu w Polsce. Codzienność i dialog międzyreligijny. dr Małgorzata Michalska
209. Szafiarki - nowa społecznośc internetowa w Polsce dr Małgorzata Michalska
210. Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim "Leśników" w Kielcach dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zatytułowana „Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim „Leśników" w Kielcach” obejmuje zagadnienia związane z kultywowaniem tradycji myśliwskich. Problemem badawczym są sposoby zachowania i przekazywania kultury łowieckiej w wymienionym w tytule kole. Praca została oparta na badaniach terenowych o charakterze jakościowym, przeprowadzonych w formie wywiadu, według wcześniej przygotowanych zagadnień. Terenem badań jest miasto Kielce i jego najbliższe okolice, położone w południowo-centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności koła oraz zarys jego historii i dotychczasowych osiągnięć. Znajduje się w nim także opis struktury zawodowej i majątkowej należących do niego członków. W rozdziale drugim przedstawiono rytuały i tradycje związane z przyjmowaniem kandydatów w szeregi koła, a także czynności z tym związane i warunki, jakie musi spełnić aplikant. Opisano m.in. chrzest i ślubowanie, które kultywuje się w badanym kole. W następnym, trzecim, rozdziale skupiono się na spotkaniach społeczności myśliwskiej, zarówno wewnątrz koła, jak i oficjalnych, np. uroczystościach Polskiego Związku Łowieckiego. Podkreślono też promocyjny charakter tych imprez, które wpływają na sposób postrzegania myśliwych w społeczeństwie. W czwartym rozdziale przedstawiono zwyczaje oraz przesądy, które towarzyszą przygotowaniom do polowań. W tej części został scharakteryzowany obrzęd złomu, który jest formą hołdu składanego złowionej zwierzynie. Opisany jest również zwyczaj pokotu, którego tradycja sięga pierwotnych myśliwych. Rozdział 5 to wgląd w folklor myśliwski: język, opowieści, muzykę i kuchnię. Przybliżono stopień zachowania tradycji w Kole Łowieckim „Leśników” w Kielcach. W ostatnim rozdziale opisano sposób chowu psów myśliwskich. Poruszono tematykę szkoleń towarzysza łowów, nadawania imion oraz zawodów, podczas których są sprawdzane umiejętności psa. W końcowym podrozdziale skupiono się na przesądach i przepowiedniach, które myśliwi mogą wyczytać z zachowania psa.