wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Funkcje i znaczenie roślin w oparciu o badania etnobotaniczne-Kopcie 2011. dr Mirosław Marczyk
182. Implementacja Euroregionów a społeczności lokalne na przykładzie Euroregionu Glacensis. dr Mirosław Marczyk
183. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
184. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
185. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
186. MIEJSKIE PRAKTYKOWANIE WIEJSKIEJ MUZYKI dr Mirosław Marczyk
187. Pies jako tabu pokarmowe we współczesnej kulturze dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy skupiam się na antropomorfizacji psa we współczesnej kulturze europejskiej. Na podstawie literatury analizuję relację człowieka z tym zwierzęciem, poszukując przy tym motywów powstania owej więzi.Poruszam wątki wykorzystania ich naturalnych instynktów w pracy dla człowieka i odnoszę je do ogółu sytuacji. Kluczowym pytaniem dla mojej pracy jest: co chroni psa przed zjedzeniem?
188. KULTURA LUDOWA A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECCZYZNY dr Mirosław Marczyk
189. Gry multiplayer i ich społeczności jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy problematyki gier dla wielu graczy i społeczności, jakie wokół owych gier się wytwarzają. Autor opiera się literaturze przedmiotu oraz obserwacjach i badaniach przeprowadzonych na forum.toribash.com. Całość pracy opiera się na trzech tezach - gry multiplayer i ich społeczności wytwarzają relacje społeczne w swoich aspektach nierozróżnialne i nie mniej trwałe od relacji nawiązywanych twarzą w twarz; jednostki dążą do dewirtualizacji tych relacji; przedstawiana społeczność to społeczność budowniczych w rozumienia Roberta Kozinetsa. Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie do tematyki ludologicznych badań gier, netnograficznych analiz społeczności internetowych, nowych mediów i Web 2.0. Autor opiera się na pracach takich badaczy jak Manuel Castells, Robert Kozinets, Jasper Juul, Tim O'Reilly, Roger Callois czy Johan Huizinga. Drugi rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat analizowanej gry oraz forum, a także przykłady opisów różnych społeczności z literatury przedmiotu (Dominika Urbańska-Galanciak ,,Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych”, Jane McGonigal ,,To nie jest gra – estetyka immersyjna i kolektywne granie” T. Wright, E. Boria i P. Breidenbach ,,Grając w Counter-Strike'a. Twórcze działania graczy w sieciowych grach FPS”) Trzeci rozdział składa się z opisu przedstawianej społeczności z perspektywy obserwacji, metodologii przeprowadzonych badań i sposobu doboru respondentów, oraz przedstawienia danych uzyskanych dzięki tym badaniom. Dane te dotyczą opinii graczy na temat społeczności której są częścią, ich osobistych historii z nią związanych,odczuć temu towarzyszącym, relacji w jakie wchodzili z innym jej członkami czy roli jaką pełni ona w ich życiu. Prace kończy podsumowanie, gdzie autor ocenia, czy zakładane początkowo tezy udało się pozytywnie zweryfikować i dokonuje refleksji nad przeprowadzonymi badaniami i możliwością ich kontynuacji.
190. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
191. Folklor dziecięcy i jego przemiany dr Mirosław Marczyk
Jest to praca dotycząca folkloru dziecięcego, sposobu jego powstawania w określonej grupie wiekowej, opisująca funkcje, jakie w życiu dziecka pełni folklor słowny, zastosowanie tworów folklorystycznych w komunikacji między dziećmi, wpływ obecnej kultury medialnej na treści oraz dynamiczność jego zmian. Na podstawie przeprowadzonych badań określam czy słowny folklor dziecięcy nadal jest integralną częścią ich środowiska, czy to, co tworzą dzieci, jest niezbędne w ich funkcjonowaniu i czy ma wpływ na więzi lub relacje między nimi. Opisuję modyfikacja i tworzenie folkloru dziecięcego pod wpływem współczesnych mediów, czyli telewizji i Internetu.
192. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
193. Gry niezależne w kulturze gier komputerowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są gry niezależne i miejsce jakie zajmują w kulturze gier komputerowych. Celem niniejszej pracy nie jest skonstruowanie definicji gry niezależnej, ponieważ jak wykazuję, zadanie to jest niemal niemożliwe. Skupiam się na tym w jaki sposób pojęcie gier indie funkcjonuje w branży komputerowej oraz jakie cechy i konsekwencje łączą się z takim klasyfikowaniem gier. W rozdziale pierwszym prezentuję funkcjonowanie gier komputerowych na polu badań społecznych. Omawiam wybrane klasyczne i współczesne teorie gier komputerowych, konteksty ich badań oraz próby zdefiniowania gier komputerowych. Pojawiają się w nim także akademickie konteksty badania gier niezależnych. W rozdziale drugim przyglądam się zaś dyskursowi niezależnych gier komputerowych. Zostały w nim zawarte wypowiedzi niektórych twórców gier uznawanych za niezależnych oraz graczy. Trzeci rozdział jest połączeniem teoretyczno-metodologicznych rozważań rozdziału pierwszego z materiałem zaprezentowanym w rozdziale drugim. Prezentowana przeze mnie analiza skupia się na tym co wyróżnia gry niezależne spośród innych dostępnych na rynku gier komputerowych.
194. Wróżka lekarstwem na stresy? dr Mirosław Marczyk
195. Współczesne formy pozyskiwania wiedzy ezoterycznej dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat funkcjonowania dyskursu ezoterycznego w krajach, w których występuje społeczeństwo typu informacyjnego. Ujmuje to w kontekście współczesności, po przemianach rewolucji komunikacyjnej. Omawia kwestie związane z kształtem i rozwojem wiedzy ezoterycznej oraz sposobami jej istnienia.
196. Mityzacja sportu na przykładzie wyścigu kolarskiego Paryż-Roubaix dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy licencjackiej jest zagadnienie mityzacji sportu w odniesieniu do kolarskiego wyścigu klasycznego, Paryż-Roubaix. Praca opiera się na rozumieniu mitu jako wtórnego systemu semiologicznego oraz uznaje sport za dziedzinę szczególnie podatną na mityzację. Koncentruje się przede wszystkim na wyścigu kolarskim Paryż-Roubaix, aby na jego przykładzie prześledzić sposoby wytwarzania się nowych mitów. W celu wyjaśnienia fenomenu wyścigu ściśle powiązanego z jego mityzacją, praca omawia najważniejsze czynniki mitotwórcze: symbole wyścigu takie jak Trouée d'Arenberg oraz towarzyszące im narracje kreowane przez media, zawodników oraz kibiców.
197. Kreowanie wizerunku miasta. Przypadek Wrocławia dr Mirosław Marczyk
198. Wpływ Turyzmu na społeczności lokalne . Przypadek Podhala. dr Mirosław Marczyk
199. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
200. Obraz dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób korygujących płeć w Polsce dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Na przykładzie omówionych przypadków praca pokazuje w jakich obszarach życia społecznego, zawodowego i prywatnego dyskryminacja i wykluczenie społeczne oddziałują na życie osób korygujących swoją płeć w Polsce i z jakimi problemami zmagają się na co dzień.
201. Kryzys śmierci i współczesna próba oswojenia jej w cyberprzestrzeni. dr Mirosław Marczyk
202. Bez tytułu. Odbiór sztuki współczesnej. dr Mirosław Marczyk
203. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk
204. Wybrane ruchy typu slow jako protest przeciwko globalizacji. dr Mirosław Marczyk
Praca dyplomowa dotyczy wpływu wybranych ruchów slow na proces globalizacji we współczesnym świecie. Ukazuje etapy powstawania globalizacji, jej wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. Slow powstało jako kontropozycja do zmian zachodzących przez proces globalizacji, a najważniejszym aspektem ruchu jest zatrzymanie tradycji oraz spowolnienie we wszelkich aspektach życia.
205. Wybrane zwyczaje i obrzędy pogranicza Śląsko-Morawskiego dr Mirosław Marczyk
Praca dotyczy wybranych zwyczajów i obrzędów pogranicza śląsko-morawskiego. Główny jej cel to wyselekcjonowanie i opisanie tradycji charakterystycznych dla Polaków, zamieszkujących badany obszar. Zwyczaje przedstawione są w kontekście działalności Euroregionu Silesia. Opieram się głównie na tekstach źródłowych dotyczących pogranicza śląsko-morawskiego. W mniejszym stopniu wykorzystuję również własne obserwacje. Praca podzielona jest na 3 podstawowe części. Porusza takie tematy jak: zarys historyczny tworzenia się granicy polsko-czeskiej, opis geograficzny badanych terenów, pojęcie mowy morawskiej. Główną jej częścią jest rozdział 3, który poświęcony jest wybranym zwyczajom i obrzędom specyficznym dla pogranicza śląsko-morawskiego. Równie ważny jest rozdział 2 dotyczący Euroregionu Silesia.
206. Zmiana w społeczności lokalnej , przypadek miasta Leśna. dr Mirosław Marczyk
207. Antropologia plotki-dar czy przekleństwo? dr Mirosław Marczyk
208. Jak zostać współczesnym znachorem dr Mirosław Marczyk
W pracy na podstawie przestudiowanej literatury przedmiotu oraz badań własnych podjęta jest próba wskazania cech, jakie charakteryzują współczesnego znachora, a dzięki temu dają odpowiedź na pytanie zadane w tytule rozprawy- Jak zostać współczesnym znachorem? Omawiane są zagadnienia znachorstwa i niekonwencjonalnych metod leczenia w kontekście dawnych i współczesnych społeczeństw. Dzięki analizie tak przygotowanego materiału badawczego dokonano pewnych uogólnień i wskazano sposoby i okoliczności jakie towarzyszyły poszczególnym osobom w drodze do znachorstwa. Rozdział pierwszy i drugi zawierają teoretyczne podstawy pracy. W rozdziale drugim znajdują się rozważania dotyczące znachorstwa we współczesności. Rozdział trzeci i czwarty zawierają część badawczą. Każdy współczesny znachor posiada własną historię, która daje mu siłę, moc uzdrawiania, wyróżnia od innych ludzi i sprawia, że staje się wiarygodny w wielu oczach. Przedstawione zostały cechy i umiejętności reprezentujące badane osoby, określające się mianem uzdrowicieli. Każda ze ścieżek przybliża do informacji w jaki sposób można zostać uzdrowicielem, jakie należy posiadać predyspozycje, czy jakie kursy należy ukończyć.
209. Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Mirosław Marczyk
Praca na temat: ,,Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku'' składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy związane z problematyką dotyczącą, jakości życia osób starszych z perspektywy fizjologicznej i psychospołecznej. Odniesiono się do stereotypowego podejścia do starości.Rozdział drugi poświęcony został tematyce dotyczącej funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opisano cele i zadania instytucji, formy i metody działania. W trzeciej części pracy zawarto metodologiczne podstawy badań nad postrzeganiem UTW przez studentów późnej dojrzałości. Opisano Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród uczestników spotkań UTW. Przedstawiono wnioski z badań. W pracy zawarto także bibliografię i załączniki – fotografie spotkań studentów UTW.
210. KREMACJA JAKO ALTERNATYWNA FORMA POCHÓWKU W POLSCE dr Mirosław Marczyk