wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Obraz kiczu religijnego w ujęciu społeczno-kulturowym dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu przyjrzenie się i sproblematyzowanie kiczu w jego religijnej odmianie. Autorka wychodzi od rozważań teoretycznych na temat kiczu i jego miejsca w sztuce i religii, oraz symboliki dewocjonaliów w kulcie religijnym. W pracy poszukiwane jest fenomenologiczne znaczenie przedmiotów, które autorka poznaje w trakcie prowadzonych wywiadów. Pokazywany jest stosunek osób wierzących jak i ateistów do kiczu religijnego. Aby uzyskać rzeczowe wyniki, praca oparta jest zarówno na analizie teoretycznej jak i badaniach praktycznych.
182. Obraz kultu ciała męskiego w kulturze konsumpcyjnej. prof. dr hab. Adam Paluch
183. Obraz wrocławskiej gastronomii lat 70. XX w. Zestawienie współczesnej pamięci mieszkańców miasta i dawnych relacji "Wieczoru Wrocławia". dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
184. Obrzędowość weselna na terenie Powiatu Puławskiego - dawniej i dziś dr Małgorzata Michalska
185. Obrzędy przejścia w bajkach magicznych. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
186. Ocalić od zapomnienia - Sieradzki Park Etnograficzny i sztuka ludowa regionu sieradzkiego. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
187. Odbiór społeczny sklepów typu sex-shop w Polsce. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
188. Odbudowa Warszawy. Historia, która nadal trwa dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
189. Odcienie bieli i czerni - studium społeczności polskich goistów dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
190. Odradzanie się niemieckości na Górnym Śląsku po 1989 dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
191. OPOWIEŚĆ PISANA IKONĄ. ZMIANY SPOŁECZNO-KULTUROWE W BIESZCZADACH A WSPÓŁCZESNE IKONY ORAZ ICH TWÓRCY dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
192. Pamiątki rodzinne i narracje wspomnieniowe. Przedmiot i pamięć w antropologii. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
193. Partycja Indii w ujęciu teorii dyskursu dr Grzegorz Dąbrowski
194. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie... Konstruowanie obrazu rzeczywistości w westernach dr Konrad Górny
195. Pielgrzymka do Santiago de Compostela. Analiza antropologiczna dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
196. Pierwsza rocznica urodzin dziecka dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest pokazanie ewolucji zwyczajów związanych ze świętowaniem pierwszej rocznicy urodzin dziecka. Jest ona próbą odpowiedzi na pytania: jak wygląda obchodzenie roczku w XXI w. i czy jakieś tradycje uległy zanikowi na przestrzeni lat? Czy rozwój technologiczny a przez to znacznie ułatwiona i przyspieszona wymiana informacji ma wpływ na to, jak wyglądają pierwsze urodziny dziecka? Pierwszy rozdział poświęcony jest przygotowaniom do tej uroczystości. Autorka zwraca w nim uwagę na: wybór miejsca przyjęcia, zapraszanie gości oraz ubranie dziecka. W drugim rozdziale skupia się na wymiarze religijnym uroczystości, jego podstawą jest msza święta odprawiana w intencji jubilata. Trzeci rozdział pracy poświęciła przyjęciu urodzinowemu i związanym z tym zagadnieniem kwestiom. Opisuje wystrój miejsca, w którym ono się odbywa, a także cały jego przebieg i zwyczaje, jakie współcześnie funkcjonują tego dnia.
197. Pies jako tabu pokarmowe we współczesnej kulturze dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy skupiam się na antropomorfizacji psa we współczesnej kulturze europejskiej. Na podstawie literatury analizuję relację człowieka z tym zwierzęciem, poszukując przy tym motywów powstania owej więzi.Poruszam wątki wykorzystania ich naturalnych instynktów w pracy dla człowieka i odnoszę je do ogółu sytuacji. Kluczowym pytaniem dla mojej pracy jest: co chroni psa przed zjedzeniem?
198. Pies w kulturze. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
199. Pieśni ludowe Polaków z Podola w świetle przemian kulturowych XX i XXI wieku prof. dr hab. Adam Paluch
200. Piłka nożna z perspektywy arbitra. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Podstawowym celem pracy jest ukazanie piłki nożnej z punktu widzenia sędziego piłkarskiego. Oprócz wskazania na najważniejsze wymiary sportu jakim jest piłka nożna, główną uwagę starałam się skoncentrować na postaci arbitra. Jej obraz postanowiłam skonstruować na podstawie wypowiedzi wielu sędziów piłkarskich, którzy zgodzili się wziąć udział w przeprowadzonym przeze mnie badaniu. Prezentacje wyników badań poprzedzam informacjami na temat przepisów piłki nożnej i jej historii. Podje również przykłady interpretacji tego zjawiska tworzonego w kontekście widowiska, teatru, czy gry.
201. Planowanie siebie : śluby i wesela niekonwencjonalne jako strategie tożsamościowe. dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca poświęcona jest antropologicznej analizie ślubów i wesel o charakterze niekonwencjonalnym. Autorka pracy argumentuje, że wspólne organizowanie tego typu ślubów i wesel przez narzeczonych staje się praktyką autorefleksyjną, polegającą na podjęciu przez aktorów społecznych namysłu nad własną tożsamością. Planowaniu ślubu i wesela towarzyszy zatem praktyka planowania siebie. Celem pracy jest ukazanie tego, że śluby i wesela niekonwencjonalne, rozumiane tu w kategoriach performatywnych jako performensy, można postrzegać jako strategie tożsamościowe. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiony został stan antropologicznych badań nad obrzędowością ślubną i weselną oraz koncepcje teoretyczne dotyczące performatywności i procesów konstruowania tożsamości. Drugi rozdział pracy prezentuje antropologiczną analizę ślubów i wesel niekonwencjonalnych opartą o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań etnograficznych. W rozdziale tym ukazano motywacje, którymi kierują się osoby organizujące śluby i wesela niekonwencjonalne oraz sposoby rozumienia przez nich własnej tożsamości przez pryzmat takich kategorii, jak tradycja i niekonwencjonalność.
202. Pluralizm religijny i indywidualizacja religii dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Współcześnie można zaobserwować wiele skutków globalizacji. Jednym z nich jest postępujący pluralizm, który dotyczy zarówno sfery życia codziennego, jak i sfery religijnej. Organizuje on życie społeczne. Wpływa też na wartości wyznawane przez ludzi, ich poglądy, normy zachowania, światopoglądy. Tożsamość człowieka nie jest mu narzucana z góry. Może ona ulegać przekształceniom. Buduje się ją w oparciu o samodzielnie wybrane wartości, religie, światopoglądy czy pełnione funkcje w danej grupie społecznej. Pluralizm religijny sprawia, że każdy człowiek dokonuje wyboru spośród wielu wyznań istniejących na świecie. Sam decyduje także o tym, w jakim stopniu poświęca czas religii. Wzrasta również zainteresowanie pozakościelnymi formami wierzeń. Pojawia się rywalizacja między różnymi instytucjami religijnymi. Istnieją dwie tezy dotyczące ponowoczesnej religijności: jedna mówi o sekularyzacji, inna o desekularyzacji. Pierwsza zakłada zanikanie religii, druga zaś jej powrót do życia publicznego. Wskutek zachodzących zmian w społeczeństwie europejskim pojawia się indywidualizacja religijności. Człowiek samodzielnie buduje własną wersję religii, która może zawierać w sobie pewne sprzeczności spowodowane np. synkretyzmem. Istnieje teoria ekonomiczna mówiąca o rynku religijnym, na którym poszczególne religie rywalizują ze sobą o klientów, czyli swoich wyznawców. Zindywidualizowana forma religii nie stanowi spójnej całości. Ważne jest to, aby spełniała aktualne zapotrzebowania człowieka. Dlatego może on wybierać z danej religii te elementy, które są według niego praktyczne. Zachodzące procesy sprawiają, że duchowość nie zanika. Ulega natomiast nieustannym zmianom.
203. Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej dr Mirosław Marczyk
Praca pt. „Płeć i wiek. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej” jest oparta na tekstach naukowców z takich dziedzin jak: antropologia, socjologia oraz psychologia. Ma ona na celu przedstawienie roli komunikacji niewerbalnej w kulturze i społeczeństwie. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do tematu pracy, w skrócie przedstawiającym historię,poddziedziny oraz złożoność nurtu naukowego jakim jest komunikacja niewerbalna. Kolejny rozdział porusza kwestie wieku, różnic płciowych w komunikowaniu niewerbalnym, a także wątek płci kulturowej. Ostatnia część pracy skupia się na komunikacji niewerbalnej, w kontekście zmian zachodzących w strukturach społecznych, roli wizerunku czy też ogólnie ciała w kulturze medialnej i konsumpcyjnej.
204. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska
205. Pojęcie brzydoty - próba antropologicznej interpretacji problemu w ujęciu współczesnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
206. Polacy w Wielkiej Brytanii-analiza życia na emigracji dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest próba charakterystyki życia polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii zarówno na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, jak również w ramach analizy wszelkich źródeł, raportów, artykułów oraz publikacji mogących przybliżyć obraz Polaków na Wyspach Brytyjskich. W związku z dużym zainteresowaniem zarówno naukowym jak i medialnym kwestią migracji ludności treści przeze mnie prezentowane dotyczyć będą przede wszystkim powodów, dla których Wielka Brytania stała się jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków migracyjnych Polaków. Co więcej, niniejsza praca stara się ukazać skomplikowane relacje polsko - brytyjskie, które zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu migracyjnego w Europe wydają się tematem niełatwym i trudnym. Struktura organizacyjna niniejszej pracy składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawione zostały głównie kwestie teoretyczne związane z migracją Polaków do Wielkiej Brytanii po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, oraz przybliżone szacunki liczbowe odnośnie rzeczywistej skali polskich emigrantów na Wyspach. Następnie pojawią się przyczyny emigracji Polaków i towarzyszące wyjazdom współczesnej zjawiska drenażu i marnotrawstwa mózgów. Dalej próbowałam ukazać w jaki sposób kreowany jest wizerunek Polonii w Wielkiej Brytanii zarówno w mediach jak i środowisku naukowym. Kolejny rozdział swojej pracy podzieliłam na dwa podrozdziały odzwierciedlające etapy, na których mógł znajdować się kiedyś każdy potencjalny emigrant. Dalej w oparciu o stworzony kwestionariusz poddałam analizie najistotniejsze i najciekawsze wypowiedzi respondentów związane z ich wyjazdem i życiem w obcym kraju. Trzeci, ostatni rozdział poświęciłam sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w obliczu obecnego kryzysu uchodźczego i imigranckiego w celu zbadania nastrojów panujących wśród Polonii na Wyspach po podjęciu przez rząd brytyjski decyzji o chęci wystąpienia ze struktur unijnych w 2016 roku. Oprócz faktów w pracy starłam się przede wszystkim ukazać jak moi respondenci postrzegają sytuację w jakiej się znaleźli. Następnie w dalszej części pracy poświęciłam miejsce przyczynom migracji powrotnych i ich złożonej problematyce. Na zakończenie skupiłam się na współczesnych zjawiskach, jakie pojawiły się wraz z masowymi migracjami Polaków do Wielkiej Brytanii, zarówno tych pozytywnych jak transfer kapitału lub możliwość uczestnictwa w Erasmusie, jak również negatywnych przede wszystkim eurosieroctwie i polskiej bezdomności.
207. Polityczny dyskurs legalizacji marihuany w Polsce. dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
208. Polsko-Hinduskie związki mieszane w Polsce i na emigracji dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy omówiono zjawisko związków międzykulturowych między Polakami a Hindusami. Analiza oparta była na materiałach źródłowych, a także badaniach empirycznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Polsce. Badania dotyczyły aktualnych wydarzeń. Analizę przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Badania obejmowały pary żyjące w kohabitacji oraz te, które zawarły związki małżeńskie. Na początku pracy dokonano ogólnego przeglądu badań nad rodziną. Następnie, opisano rodzaje małżeństw, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa międzykulturowego. Jednocześnie podkreślano, że kohabitacja staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Wskazywano, że zderzenie kulturowe nie jest negatywnym zjawiskiem, jeśli partnerzy zaakceptują różnice i są tolerancyjni wobec siebie. Celem tej pracy było udowodnienie, że związki interkulturowe stają się coraz bardziej powszechne. Ponadto wszystkie argumenty z poprzednich rozdziałów wskazują na fakt, że partnerzy potrafią poradzić sobie ze zjawiskiem zderzenia kulturowego. Podsumowując, założona hipoteza okazała się prawdą - zderzenie kulturowe nie powoduje tylko negatywnych skutków. W wielu przypadkach uczy tolerancji i akceptacji "obcego".
209. Położenie społeczne i styl życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem niniejszej pracy jest zbadanie położenia i stylu życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia oraz wyodrębnienie typowych dla tej grupy cech i wartości. Wszystko za sprawą książki Richarda Floridy "Narodziny klasy kreatywnej", w której autor opisuje wzajemne relacje między sferą kultury i gospodarki. Zdaniem socjologa, atrakcyjność miasta oraz jego rozwój jest silnie związany z sektorem kreatywnym, a więc ludźmi wykonującymi kreatywne zawody. Na tak zarysowanym polu teoretycznym wyłoniły się kolejne pytania: Czym różni się klasa średnia od klasy kreatywnej? Czy klasa kreatywna ma szansę zaistnieć na polskim gruncie?. Wrocław jako Europejska Stolica Kultury stanowił doskonały obszar badawczy, będący miejscem zamieszkiwania przez spore rzesze pracowników kreatywnych oraz tzw. freelancerów. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnienia zdecydowałam się na analizę jakościową. W celu uzyskania odpowiedzi na intrygujące mnie pytania przeprowadziłam 50 wywiadów pogłębionych z osobami, które wpisują się w etos klasy kreatywnej: artystami, ludźmi pracującymi w szkolnictwie i rozrywce a także nowych technologiach. Stawiane przeze mnie pytania dotyczyły wartości indywidualnych, relacji międzyludzkich oraz zorientowania na świat. Tak postawionemu celowi podporządkowałam strukturę pracy. W rozdziale pierwszym "Klasa kreatywna jako nowa warstwa społeczna" przedstawiłam różne sposoby definiowania klasy społecznej. Wymienione koncepcje odnoszą się do tradycyjnych ram ujmowania klasy społecznej jak i tych współczesnych związanych ściśle z dynamiką współczesnego rynku. Rozdział II "Styl życia" jest przybliżeniem klasycznych i współczesnych teorii badania stylu życia. Traktuje również o życiu w epoce późnej nowoczesności i trudnościach z nią związanych. Efektem moich badań jest Rozdział IV "Badania własne", w których przedstawiłam efekty rozmów z badanymi. Transkrybowane wywiady są opatrzone komentarzami, będącymi ilustracją wyznawanych przez klasę kreatywną wartości dotyczących relacji międzyludzkich, stosunku do świata zwierząt a także relacji rodzinnych i stosunku do zamieszkiwanej przestrzeni miejskiej. Każdy podrozdział jest swego rodzaju egzemplifikacją typowych dla klasy kreatywnej sposobów rozumienia rzeczywistości. W "Zakończeniu" swojej pracy prezentuję typowe dla grupy kreatywnej cechy i wartości. Odnoszę się ponownie do głównego celu badawczego, próbując zrozumieć sposób funkcjonowania nowego klastra społecznego. Niniejsza praca to również próba zrozumienia nowej idei kreatywności, będącej siłą napędową samorozwoju, a także warunkiem koniecznym do zaistnienia na nowym rynku pracy; wskazuje związek między szeroko pojętym konsumpcjonizmem a reżimem kreatywności. W oparciu o badania klasyków i współczesnych badaczy udowodniłam, że klasyczne ujęcia warstwy społecznej mogą nie sprawdzać się na gruncie polskim, ze względu na przeszłość historyczną i odmienną drogę wyłaniania się klasy średniej. W pracy tej chciałam wskazać pozytywne aspekty
210. Ponowoczesna, kontrowersyjna turystyka kulturowa. Turpizm i hedonizm w służbie turystyki. Studium przypadku. prof. dr hab. Adam Paluch