wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
211. Ponowocześni brikolerzy. Moda jako wyznacznik tożsamości młodzieży licealnej dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy było poznanie czy moda jest czynnikiem wpływającym na kształtowanie tożsamości licealisty oraz czy zachowania dzisiejsze młodzieży wpisują się w nurt ponowoczesności. Pośród wielu elementów jakie wpływają na kształtowanie się tożsamości, chciałam poznać podejście młodzieży do kwestii ubioru i poznać jej zdanie odnośnie tego zagadnienia. Oprócz mody, w wynikach pracy możemy dostrzec wpływ mediów na kształtowanie stylu ubierania się młodzieży. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy skupia się na treściach teoretycznych z zakresu pojęcia współczesnej, ponowoczesnej kultury, drugi odnosi się do zagadnienia mody, natomiast trzeci dotyczy przeprowadzonych przeze mnie badań oraz interpretacji wyników.
212. Popularne portale społecznościowe - komunikacja i autokreacja w sieci dr Małgorzata Michalska
213. Portret współczesnej społeczności polskiej w Kolumbii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
214. POSTRZEGANIE REKLAMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ dr Janina Radziszewska
215. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch
216. Powrót do Enteogenu. dr Mirosław Marczyk
217. Pozszywana rodzina: więzi metaforyczne w procesie tworzenia rodzin patchworkowych. dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem prezentowanej pracy jest antropologiczna analiza doświadczenia członków rodzin patchworkowych. Autorka pracy licencjackiej skupia się na analizie relacji tworzonych w owych rodzinach, posługując się w tym celu teorią więzi metaforycznych Davida Schneidera. Szczególną uwagę autorka poświęca sposobom rozumienia rodziny przez członków rodzin patchworkowych. Rozważania oparte zostały na wynikach badań etnograficznych przeprowadzonych przez autorkę wśród dzieci pochodzących z rodzin patchworkowych. Znaczącym uzupełnieniem analiz jest także opis autoetnograficznego doświadczenia. Analiza zebranego materiału ukazuje to, w jaki sposób członkowie rodzin patchworkowych czerpią z terminologii pokrewieństwa biologicznego, pragnąc wyrazić więzi bliskości łączące je z osobami niespokrewnionymi. Stosowane przez nich terminy stają się swoistymi metaforami.
218. Pozytywnie wyszkoleni. Etos pracy trenerów psów w świetle koncepcji technik siebie Michela Foucaulta dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem prezentowanej pracy jest interpretacja systemu wartości i praktyk zawodowych szkoleniowców psów posługujących się metodą pozytywną. Praca powstała na podstawie badań etnograficznych prowadzonych wśród społeczności szkoleniowców pozytywnych w Polsce. Autorka pracy licencjackiej skupia się na uchwyceniu tego, w jaki sposób szkoleniowcy pozytywni realizują właściwy tej grupie zawodowej etos pracy, którego urzeczywistnienie ma wpływ zarówno na osiągnięcie pożądanych relacji zawodowych, jak również na zyskanie poczucia spełnienia w życiu codziennym. Wypracowane w ramach szkolenia pozytywnego narzędzia i ćwiczenia treningowe, które mają na celu uporządkowanie, uproszczenie i doprecyzowanie zasad pozbawionej przemocy komunikacji ze zwierzęciem, stają się w przyjętej przez autorkę perspektywie analitycznej rodzajem opisanych przez Michela Foucaulta technik siebie. Techniki te odpowiedzialne są za przekształcanie szkoleniowców pozytywnych w moralne podmioty, kierujące się w relacjach zawodowych, jak i w życiu prywatnym zasadą niestosowania przemocy, empatii i odpowiedzialności.
219. Praktyka tatuażu w nurcie sztuki body art. Percepcja i autopercepcja zawodu oraz etyki zawodowej wykonawców tatuażu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawiam zjawisko tatuażu z jednej strony jako jedną z najpopularniejszych metod alteracji ciała, wpisującą się w późnonowoczesne zainteresowanie cielesnością i technikami estetyzacji wyglądu zewnętrznego jednostek, z drugiej zaś jako praktykę odwołującą się do dwudziestowiecznego nurtu sztuki awangardowej body art, która operując ciałem i na ciele artysty nadaje nowy status doznaniom cielesnym i zmysłowym, ustanawiając je jako właściwe kryteria przeżywania sztuki. Interesuje mnie szczególnie tożsamość artystów tatuażu, których umiejętności i talent stanowią kluczowe elementy procesu wpisywania w skórę ikonicznych wzorów oraz rola jaką odgrywają w konstytuowaniu się wspólnoty ludzi podzielających wspólną pasję i styl życia. Odwołując się do zgromadzonego materiału empirycznego analizuję wypowiedzi klientów tatuatorów i studiów tatuażu, których pytam zarówno o motywację do zdobienia ciała tatuażami, jak i o szereg kryteriów, którymi kierują się przy wyborze konkretnego wykonawcy. Moi rozmówcy, którymi są również tatuatorzy, wypowiadają się na temat autorstwa i oryginalności „dzieł” wpisywanych w ciało, szczególnej relacji zawiązującej się pomiędzy uczestnikami procesu tatuowania, wolności ekspresji twórczej i granic autocenzury, którą kierują się w swojej pracy. Akceptacja przez najbliższe otoczenie zarówno tatuaży jak i zawodu tatuatora, postrzeganie wykonywanego zawodu w kategoriach sztuki lub/i rzemiosła, forma szkolenia i nabywania umiejętności zawodowych to zagadnienia, które także leżą w polu moich zainteresowań i które staram się zgłębić.
220. Problem "wspólnotowości" na przykładzie duszpasterstw akademickich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
221. Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Problem multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej” porusza temat wielowymiarowości tego zjawiska, charakteryzując poszczególne aspekty, które je kształtują w przestrzeni europejskiej. Główną hipotezą, która została przyjęta jest wskazanie konfliktów cywilizacji świata „zachodniego” z państwem islamskim, kryzysu migracyjnego, wykorzystywania najbardziej rozróżniających muzułmanów od Europejczyków elementów przez media i polityków, a także nieukształtowana w sposób nieskuteczny polityka multikulturalizmu w Europie – jako główne przyczyny problemu integracji europejsko-muzułmańskiej. W pracy tej scharakteryzowane zostały wszystkie wymienione powyżej elementy. Ich analiza oparta była o poszczególne wydarzenia, precedensy, a także opinie osób aktywnie uczestniczących na rzecz integracji europejsko-muzułmańskiej lub przeciwko niej. Szczególnie pomocna była literatura związana z zagadnieniem multikulturalizmu - zarówno w jego wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w poszczególnych państwach Europy. Wykorzystano również publikacje odnoszące się do funkcjonowania muzułmanów w demokratycznej i neoliberalnej przestrzeni publicznej starego kontynentu. Obszerny w literaturze przedmiotu stan badań, odnoszący się do multikulturalizmu w kontekście integracji europejsko-muzułmańskiej stanowił podstawę dla analizy tego zjawiska, a selekcja źródeł oparta była o obserwację uczestniczącą i liczne wywiady z przedstawicielami rozmaitych krajów Europy. Zgodnie z założeniami – konflikty na tle wyznaniowym w świecie islamskim i w poszczególnych krajach Europy, zamachy terrorystyczne, a także nadużycie określonych założeń i wartości zarówno tradycji muzułmańskiej, jak i europejskiej, są źródłem problemów i kontrowersji związanych z integracją przedstawicieli obydwu grup, a także utrudniają wykształcenie multikulturalizmu w takiej formie, aby nie stanowił on problemu wśród społeczeństw krajów europejskich.
222. PROBLEM RESOCJALIZACJI I READAPTACJI BYŁYCH WIĘŹNIÓW NA PODSTAWIE LITERATURY PRZEDMIOTU I STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU prof. dr hab. Adam Paluch
223. Próba analizy wizerunku kobiety w twórczości Jean Luc Godarda na wybranych przykładach dr hab. Katarzyna Majbroda
224. Przejawy " Mityzacji " Ośrodka Turystycznego ( na przykładzie Zakopanego). dr Mieczysław Trojan
225. Przejawy bólu egzystencjalnego w subkulturze heavymetalowej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
226. Przekształcenia przestrzeni miasta w XX wieku na przykładzie miast amerykańskich i polskich dr Janina Radziszewska
227. Przemiany i dylematy tożsamosciowe potomków wiślan w Ostojicevie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
228. Przemoc symboliczna w reklamie i jej wpływ na konsumenta dr Mirosław Marczyk
Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że pośrednie lub bezpośrednie działanie reklam może zostać wyjaśnione w oparciu o teorię przemocy symbolicznej.
229. Przesiedlenia z Kresów Wschodnich na tereny Dolnego Śląska do wsi Stare Bogaczowice dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Autorka pracy podejmuje problematykę dotyczącą przesiedleń z Kresów Wschodnich na tereny Dolnego Śląska po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Stare Bogaczowice w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, źródła internetowe, a przede wszystkim własne badania terenowe, które prowadziła w latach 2018–2019. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zostało wyjaśnione pochodzenie i znaczenie nazwy Kresy Wschodnie. Opisane zostało ich położenie geograficzne, gospodarka oraz różnorodność etniczna, kulturowa i religijna. Rozdział drugi dotyczy przesiedleń, ich charakteru, a także wytycznych dotyczących mienia, które można było ze sobą zabrać. Opisano w nim przebieg transportów oraz sytuację przed i po osiedleniu się w nowym miejscu. Przedstawiono również opis terenu, na którym mieszkali przesiedleńcy oraz ich relacje z Niemcami, mieszkańcami wsi Stare Bogaczowice aż do końca II wojny światowej. W kolejnym rozdziale ukazane zostały losy mienia pozostawionego tu przez ludność niemiecką. Ostatni poświęcono współczesnym formom utrwalania wspomnień i tradycji związanych z Kresami Wschodnimi.
230. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
231. Przypadek Erasmusa. dr Mirosław Marczyk
232. Recepcja jogi w Polsce - wątki przekazów jogicznych w myśli polskich nauczycieli jogi dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W mojej pracy zatytułowanej "Recepcja jogi w Polsce - wątki przekazów jogicznych w myśli polskich nauczycieli jogi" opisuje dokonane na gruncie kultury zachodniej interpretacje myśli filozoficznej jogi, z wyszczególnieniem recepcji na gruncie polskim. Za oś analizy tych interpretacji obrałam zagadnienie cielesności oraz generalnego wzorca myślowego odnośnie funkcjonowania świata i człowieka w nim działającego. Pracę uzupełniam przeprowadzonymi przez siebie badaniami, w których rozmawiam z nauczycielami jogi z Polski. Celem tych badań był wgląd w relacje jakich praktycy jogi doświadczają ze swoim ciałem oraz czy relacja ta jest stymulowana przez przekazy filozofii jogi.
233. Relacje człowiek-smartphone. Wpływ nowych mediów na komunikację międzyludzką dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Telefon komórkowy posiada historię pełną dynamicznych przeobrażeń i szybkich zmian. Na przestrzeni lat zyskał wiele nowych funkcji i stał się aktorem uczestniczącym w praktykach społecznych i codzienności jednostek. Niniejsza praca poszukuje odpowiedzi dotyczącej wpływu smartfonu na komunikację międzyludzką, przy jednoczesnym skupieniu się na podmiotowości urządzenia. Refleksje i rozważania koncentrują się na tym, jakie relacje nawiązują ludzie ze smartfonem oraz w jakim stopniu smartfon jest „codziennym towarzyszem” większości osób. Celem pracy było wypracowanie kategorii, idei oraz myśli, które otworzą więcej możliwości dla badań nad tytułowym zagadnieniem oraz są w stanie pomóc dyscyplinie, jaką jest antropologia, podejmować głębokie analizy i wysuwać inspirujące wnioski na temat relacji człowiek-smartfon. W pracy przedstawiono i omówiono badania z zakresu antropologii mediów, digital anthropology, medioznastwa, netnografii, STS, a także nurty i kategorie, tj. posthumanizm i transhumanizm, nowy materializm oraz etnografia transrelacyjna. Przedstawiona problematyka relacji człowiek-smartfon została wzbogacona programem badawczym Bruno Latoura, pojęciem „cyborga” Donny Haraway oraz ideami Rosi Braidotti. Ostatni rozdział przedstawia także dotychczasowe badania nad przestrzenią wirtualną w czasie trwania pandemii COVID-19. Cytaty rozmówców/-czyń z badań przeprowadzonych przed i w czasie pandemii uzupełniają dotychczasowe koncepcje o indywidualne historie, w których telefon ma różnorakie znaczenie oraz odgrywa różne role.
234. Relacje między ludnością rodzimą i napływową na Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca traktuje o relacjach pomiędzy rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego, a osobami, które przyjechały na te tereny w latach powojennych. Analizowane są aspekty asymilacji, integracji, postrzegania w dychotomii "swój-obcy", a także stereotypów i autostereotypów. Przedstawione są wypowiedzi Ślązaków, przybyszów, oraz osób, które pochodzą z małżeństw mieszanych (tj. Ślązaków z nie-Ślązakami), kwestie językowe (obecny status gwary śląskiej w świadomości Polaków), zagadnienia związane z migracją (powojenną, narodową, ekonomiczną), repatriacją (ekspatriacją) Polaków ze Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, czy kwestie cywilizacyjne i kultura pracy. Praca podzielona jest na część teoretyczną, gdzie zawarty jest opis ludności Śląskiej w kontekście historycznym i kulturowym, część badawczą, gdzie znajduje się analiza materiału zgromadzonego podczas badań terenowych, i ostatnią część - z wnioskami, podsumowaniem, oraz słowniczkiem śląsko-polskim.
235. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
236. Rock - odzwierciedlenie "odmienności" Polaków. Analiza wpływów zewnętrznych na rozwój tego gatunku w Polsce dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu realiów politycznych, gospodarczych i kulturowych panujących w Polsce na rozwój krajowej muzyki rockowej. Analizowana jest również różnica w odmianach wykonawczych podgatunków muzyki rockowej występująca pomiędzy odpowiadającymi sobie czasowo utworami polskimi i zagranicznymi, z głównym naciskiem położonym na kraje zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Praca zawiera rozdział poświęcony zwięzłemu ujęciu najważniejszych punktów w historii rozwoju muzyki rockowej na świecie od jej początków po lata 90. XX wieku. Następny rozdział skupia się na muzyce rockowej w Polsce i składa się z powtarzającej się struktury par podrozdziałów - zarysu kontekstu społeczno-politycznego w Polsce w danej dekadzie oraz opisu i analizy polskiej muzyki rockowej w tym samym dziesięcioleciu. Pary podrozdziałów zawierają okresy: powojenny wraz z latami 60., lata 70., lata 80. do roku 1989 oraz okres od 1989 roku do współczesności. W pracy przytaczane są liczne przykłady zespołów muzycznych, których muzyka jest uznana za reprezentatywną dla danego podgatunku muzyki rockowej, która jest opisywana. Literatura przedmiotu, na jakiej bazuje niniejsza praca to przede wszystkim pozycje traktujące o historii Polski, historii polskiej muzyki rockowej oraz encyklopedie muzyczne.
237. Rodzimowiercy Ślężańscy dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest zaprezentowanie jednego z rodzimowierczych ugrupowań w Polsce, a mianowicie Rodzimowierców Ślężańskich. Autor oparł pracę na badaniach terenowych przeprowadzonych w latach 2018–2019 roku (wykorzystał metodę obserwacji uczestniczącej, przeprowadził wywiady) oraz na literaturze naukowej m.in. z zakresu nowych ruchów religijnych (z wyszczególnieniem ruchów neopogańskich) oraz mitologii i kultury Słowian. Praca przedstawia genezę ruchów neopogańskich, zgłębia podstawy funkcjonowania grupy, jej politykę i stosunek do innych religii (szczególnie do Kościoła katolickiego). Obrazuje życie odświętne i przebieg obrzędów na przykładzie najważniejszych świąt rodzimowierczych: Jarych Godów, Plonów, Nocy Kupały i Szczodrych Godów. Ponadto praca obejmuje też wpływ rodzimowierstwa na życie codzienne członków gromady. Rodzimowiercy Ślężańscy są grupą należącą do nowych ruchów religijnych, która wpisuje się w ramy neopogaństwa, ściślej rodzimowierstwa słowiańskiego. Powstała ona na początku drugiej dekady XXI wieku. Przez ten czas, niesformalizowana, mająca dynamiczny charakter, zmieniała liczbę członków, nieprzerwanie jednak praktykuje swoją wiarę wokół Masywu Ślęży, który jest dla niej miejscem kultu.
238. Rodzina i małżeństwo na Zaolziu dr Janina Radziszewska
239. Rodzina w ujęciu Świadków Jehowy. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest rodzina w ujęciu Świadków Jehowy. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym została przedstawiona historia tego wyznania zarówno w świecie, jak i w Polsce, a także współczesna sytuacja tej grupy na terenie Wrocławia. W drugim zostały scharakteryzowane podstawowe zasady tej religii, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: nauczanie, uroczystości rodzinne oraz stosunek świadków Jehowy i katolików do świąt oraz obrzędów. Ostatni rozdział traktuje o życiu rodzinnym świadków Jehowy. Szczególną uwagę zwrócono w nim na takie zagadnienia jak: planowanie małżeństwa i rodziny, zasady współżycia w obrębie rodziny oraz rodziny zróżnicowane pod względem religijnym. Praca powstała na podstawie literatury naukowej, wydawnictw Świadków Jehowy oraz wywiadów przeprowadzonych zarówno wśród świadków Jehowy, jak i katolików.
240. Rodzina z energią. Portret grupy pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca wpisuje się w ramy paradygmatu kulturalistycznego antropologii ekonomicznej. Interesują mnie bowiem relacje między ekonomią, kulturą i stosunkami międzyludzkimi, jakie przez lata wytworzyły się wśród pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni. Głównym celem pracy jest ukazanie relacji familiarnych łączących pracowników nieistniejącego już bloku dziesiątego elektrowni. W niniejszej pracy staram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego niespokrewnieni ze sobą ludzie myślą o sobie jak o rodzinie? W pracy przedstawiam, jak przejawiała się na przestrzeni lat tzw. rodzinność grupy pracowników. Analizie poddaję również sposób, w jaki pracownicy radzą sobie z postępującą indywidualizacją społeczeństwa. Praca została uzupełniona o analizę narracji dwóch pozycji, stworzonych dla upamiętnienia przeszłości elektrowni.