wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
241. Rola ciała w reklamie. Na podstawie wizerunku kobiecego ciała w kulturze masowej i reklamach zewnętrznych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
242. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
243. Rola i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers dr Mirosław Marczyk
Tematem mojej pracy jest funkcja i znaczenie tatuażu w społeczności Travellers. Wybrałam ten temat, ponieważ wydał mi się on interesujący ze względu na specyfikę, sposób funkcjonowania, poczucie tożsamości irlandzkich Cyganów i odmienne od przyjętych w literaturze rozumienie przez nich celowości tatuowania ciała. Żyjemy w świecie nieustannego zderzania się postaw kulturowych. Współczesny świat staje się w coraz większym stopniu miejscem konfrontacji przedstawicieli różnorodnych kultur, narodowości, czy religii. Obserwowaniem tego zjawiska, jego badaniem zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, a wśród nich antropolodzy, socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy. Do analizy tematu wykorzystuję poglądy reprezentowane przez te nauki.
244. Rola instytucjonalnych programów i działań na rzecz podtrzymywania tradycji w procesach tożsamościowych wybranych społeczności lokalnych Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
245. Roman Reinfuss - czy tylko badacz sztuki ludowej? dr Grzegorz Dąbrowski
246. Rower jako przedmiot współczesnej polskiej rzeczywistości dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
247. Ruch Preppersów w Polsce-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy ruchu Preppersów w Polsce. Ruch preppersów opisany jest w pracy poprzez pryzmat koncepcji nowopleniom stworzonej przez Michela Maffesolego, oraz w kontekście motywu apokalipsy i postapokalipsy w kulturze. Dokonana jest w niej porównawcza analiza pomiędzy prepperingiem a surwiwalizmem. W pracy zawarte są informacje dotyczące tożsamości, filozoficznych korzeni ruchu, oraz ich historia. Studium oparte jest na analizie wywiadów przeprowadzonych w środowisku polskich preppersów oraz na analizie polskiego forum preppersów. Praca jest odpowiedzią na pytanie kim są preppersi, na czym polega ich polska specyfika, jak bycie preppersem wpływa na ich życie oraz w jaki sposób następuje integracja pomiędzy nimi i jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi.
248. Ruchy wegańskie i świadome wybory konsumenckie. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca jest próbą krytyki konsumeryzmu oraz ukazania globalnych skutków z niego wynikających. Rozpatrując zagadnienie z posthumanistycznej perspektywy, usytuowałam weganizm jako przykład moralnej filozofii kontestującej dominację gatunkową, która wsparta jest o "etos poszukiwania drogi do Drugiego". Dynamika na linii przedmiotu-podmiotu jest istotną kwestią dla analizy poglądów karnistycznych, szowinizmu gatunkowego oraz idei wegańskich obecnych dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w przestrzeni publicznej.
249. Rytuał jako element zycia społeczno-kulturowego Wrocławskiej Gminy Żydowskiej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
250. Rzeczywistość imigrancka Kurdów w Nadrenii Północnej- Westfalii dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisująca rzeczywistość imigrancką w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dotyczy zagadnień takich jak: kultywowanie tradycji kurdyjskiej w Niemczech, charakterystyka migracji Kurdów w Niemczech, polityka migracyjna regionu Nadrenia Północna-Westfalia oraz stosunek moich rozmówców do obecnej sytuacji w Kurdystanie.
251. Same w drodze: podróż jako czynnik kształtowania tożsamości kobiet dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Prezentowana praca czyni przedmiotem namysłu współczesny fenomen z zakresu turystyki: podróżowanie kobiet w pojedynkę. Celem pracy jest przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są powody i motywacje wyruszenia w samotną podróż? Co wniosła podróż w życie badanych kobiet? Czy podróże w pojedynkę wpływają na zmianę cech charakteru? Czy samotne podróże oparte są na doświadczeniu autentyczności? I wreszcie: czy podróż w pojedynkę jest czynnikiem kształtującym tożsamość kobiet? Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest omówieniu pojęć i koncepcji teoretycznych (m.in. autentyczność, doświadczenie turystyczne, spojrzenie turysty) wypracowanych przez antropologię turystyki i studia nad tożsamością. Przedstawione zostały zagadnienia podejmowane przez studia poświęcone analizie zjawiska podróżowania oraz konteksty kulturowe i społeczne, w których umieszczane są rozważania nad turystyką. Przedstawiona została także przyjęta na użytek analizy materiału empirycznego definicja podróży. W rozdziale pierwszym analizie poddano również typologie turysty i turystyki. Przybliżone zostało zjawisko postturystyki, które rozumiane jest jako efekt zakorzenienia w kulturze współczesnej tendencji postmodernistycznych. W celu zrozumienia społeczno-kulturowych procesów wytwarzania tożsamości przywołane zostały refleksje Zygmunta Baumana oraz koncepcja zjawisk liminoidalnych Victora Turnera. Drugi rozdział pracy przedstawia analizę antropologiczną opartą na wynikach badań etnograficznych. Przedstawione zostały przyczyny i motywacje podróżowania kobiet w pojedynkę. Analizie poddana została subiektywna opinia rozmówczyń na temat zjawiska autentyczności w podróży. Poruszony został również problem relacji między podróżą a domem. W celu analizy zagadnienia, jakim jest podróż jako zjawisko przekształcające tożsamość badanych kobiet wykorzystane zostały przywołane w rozdziale pierwszym koncepcje teoretyczne, m.in. typologie turysty (Erik Cohen), spojrzenie turysty (John Urry), podróż jako zjawisko liminoidalne (Victor Turner). Przeprowadzone badania pozwoliły mi zademonstrować, że samotna podróż jest czynnikiem kształtującym tożsamość kobiet. Podjęcie decyzji o takiej formie podróżowania motywowane jest m.in. pragnieniem ucieczki od problemów życia codziennego oraz trudną sytuacją życiową. Przyczyną podróżowania w pojedynkę jest także niechęć do turystyki masowej oraz charakterystycznego dla niej sposobu przemieszczania się. Podczas podróży badane kobiety nie poszukiwały własnego „Ja”, lecz kształtowały je dzięki kontaktom z obcymi kulturami, doświadczając – w ich opinii – autentycznych zjawisk oraz dokonując pogłębionej refleksji nad swoimi wartościami. Odwołując się do koncepcji Victora Turnera, w pracy wskazano, że podróż może być pojmowana jako zjawisko liminoidalne. Doświadczenie liminalnej fazy podróży ma kluczowe znaczenie dla procesu przekształcania tożsamości kobiet podróżujących w pojedynkę. Będąc same w drodze badane kobiety miały czas i przestrzeń na tran
252. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
253. Second hand – second life, czyli o fenomenie rzeczy z drugiej ręki dr Janina Radziszewska
254. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
255. Słowiańskie rodzimowierstwo na tle innych ruchów o charakterze neopogańskim. Charakterystyka zjawiska i obrzędowość na przykładzie Polski. dr Konrad Górny
256. Specyfika gier komputerowych na przykładzie League of Legends dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest opis i analiza specyfiki gier komputerowych na przykładzie League of Legends. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy gier wideo oraz ukazano zasady funkcjonowania społeczności wirtualnych, tworzonych w ramach gier, z uwzględnieniem relacji członków wspólnoty. Przeanalizowana została również kwestia komunikacji pisanej, odbywającej się na płaszczyźnie gry oraz oddziaływanie gier komputerowych na jej użytkowników. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znajduje się opis historii gier komputerowych oraz sprzętu multimedialnego. Odniesiono się również do zagadnienia gier, zwracając uwagę na walory, które zachęcają graczy do rozgrywki oraz przeanalizowano definicję społeczeństwa masowego i jego cechy wspólne ze społecznościami wirtualnymi. W drugim rozdziale została opisana specyfika gry League of Legends. Przedstawiono zasady funkcjonowania społeczności gry i kwestie komunikacji pomiędzy graczami. Przeanalizowano także konflikty, które występują pomiędzy członkami społeczności. W trzecim rozdziale przybliżone zostały zasady zarabiania przez internet (zawód youtuber oraz streamer), a specyfikę gier wideo przeanalizowano w kontekście sfery zawodowej. Przedstawione zostały także pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych.
257. Specyfika tańca irlandzkiego w Polsce dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
258. Społeczność graczy MMORPG dr Janina Radziszewska
259. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
260. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
261. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
262. Społeczność miłośników gier fabularnych we Wrocławiu.Studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta to próba podjęcia tematu gier fabularnych w ujęciu antropologicznym. W swoich założeniach miała ambicje scharakteryzować kompleksowo środowisko fanów RPG z naciskiem na jej reprezentację wrocławską. W trakcie badań zmienił się charakter tego opisu, skupiono się na charakterystyce mikrogrupy tworzącej się wokół pojedynczej rozgrywki gry fabularnej. Wynikiem badań jest również przybliżenie do pewnego stopnia działalności publicznej wrocławskich graczy, poznanie ich głównych celów i sposobów w jaki do nich dążą. Materiał badawczy był pozyskiwany od listopada 2018 roku do marca 2020 roku. Wywiady i obserwacje były przeprowadzane wśród mieszkańców Wrocławia pochodzących z Dolnego Śląska. Ponadto obserwowano również wrocławskie i ogólnopolskie internetowe grupy dyskusyjne poświęcone RPG. Badania miały charakter jakościowy. Głównym narzędziem pozyskiwania informacji była obserwacja uczestnicząca, uzupełniona częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami. W ramach badań udało się zdefiniować grupę skupioną wokół pojedynczej rozgrywki RPG jako podstawową strukturę budującą społeczność miłośników gier fabularnych. Najsilniejszym wzorem kulturowym takiej grupy jest centralna pozycja prowadzącego, wynikające z umownej transakcji między uczestnikami gry. Jedną z najważniejszych cech środowiska wrocławskiego okazała się natomiast aspiracja do zapoznawania jak największej ilości nowych graczy tym hobby.
263. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny
264. Sport jako fenomen kulturowy-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Sport w różnych ujęciach w perspektywie antropologii kulturowej. Społeczno-medialny wymiar sportowego stylu życia. Sportowiec ukazany jako bohater popkultury. Sport w życiu sportowców amatorów oraz ludzi uprawiających go rekreacyjnie na podstawie własnych badań empirycznych.
265. Sposoby kreowania tożsamości harcerskiej na przykładzie 44 Wrocławskiej Drużyny Harcerzy "Grom" dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
266. Sposoby spędzania czasu wolnego w PRL-u jako przestrzeń kreowania i doświadczania wolności dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Moja praca licencjacka o tytule "Sposoby spędzania czasu wolnego w PRL-u jako przestrzeń kreowania i odczuwania wolności" traktuje o podejściu ludzi żyjących w okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej do kategorii wolności, a zarazem o tym jak tą wolność odnajdywali w komunistycznej rzeczywistości. Moim głównym zainteresowaniem jest to jak społeczeństwo poradziło sobie z narzuceniem nowego systemu przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W pracy udowadniam, że wolność należy się każdemu człowiekowi, a ZSRR, wkraczając na polskie ziemie, tą wolność ludziom odebrało. Pokazuję, że czas wolny w PRL-u dawał namiastkę swobody obywatelom. W związku z tym przedstawiam różne formy relaksu i odpoczynku, z których korzystało społeczeństwo. Wybrałam ten temat z subiektywnego odczucia braku literatury antropologicznej o takiej treści. Pierwszy rozdział traktuje o samej kategorii wolności z różnych perspektyw takich jak: antropologiczna, polityczna, filozoficzna, aksjologiczna i psychologiczna. Dzięki temu pokazuje wielowymiarowość wolności, różne założenia i koncepcje. Prezentuje w nim również definicje wolności moich rozmówców. Drugi rozdział jest streszczeniem dziejów PRL-u z perspektywy historycznej. W nim zamieszczam najważniejsze wydarzenia dla naszego kraju, które są dowodem na odebranie wolności obywatelom. Charakteryzuje również system komunistyczny, przez co dowodzę, że swoboda w PRL została stłamszona i znacznie ograniczona przez władze. Trzeci rozdział, natomiast jest efektem rozmów z moimi respondentami. Przedstawiam w nim formy odpoczynku i relaksu, które były popularne w czasach peerelowskiej rzeczywistości. Cały rozdział opatrzony jest licznymi fotografiami z PRL-u. W niniejszej części pracy pokazuje, że panujący wówczas rząd proponował obywatelom różne sposoby spędzania wolnego czasu, aczkolwiek nie zawsze społeczeństwo wybierało opcje rządowe. Przedstawiam na jaki odpoczynek ludzie stawiali prywatnie i dlaczego odnajdywali w tych sposobach wolność. Do napisania niniejszej pracy licencjackiej korzystałam z literatury, różnych artykułów i publikacji. Przeprowadziłam rozmowy z ludźmi żyjącymi w PRL-u oraz wykonałam dwie ankiety internetowe ukazujące skojarzenia z tym właśnie okresem oraz z samą wolnością. Pomogło mi to uzyskać szerszy obraz na interesujący mnie problem.
267. Spożywanie koktajli alkoholowych jako akt smakoszostwa. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest ukazanie różnic między koktajlami alkoholowymi i ich spożywaniem a innymi trunkami. Temat ten został wybrany z racji tego, że kultura picia koktajli jest mało popularna w Polsce. Posługiwanie się określeniem „akt smakoszostwa” w kontekście degustowania tego typu napojów podparte jest wypowiedziami osób związanych zawodowo z tą branżą: miksologów, barmanów oraz kelnerów; stałych bywalców koktajlbarów oraz obserwacją niejawną przeprowadzoną przez autorkę pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów zatytułowanych: Koktajle, Osoby związane z koktajlbarami oraz Koktajlbary. W pierwszym została przedstawiona definicja oraz etymologia słowa koktajl, historia miksologii, a także rodzaje koktajli. W drugim scharakteryzowano różne kategorie osób związanych z tym zjawiskiem, czyli: miksologów, barmanów oraz kelnerów koktajlowych. Na osobny podrozdział zasłużyli również stali goście tego typu lokali. W ostatnim rozdziale opisana została typologia oraz topografia koktajlbarów. Istotną kwestią są również subiektywne odczucia pracowników oraz gości związane z przebywaniem w tej przestrzeni.
268. Stereotyp feministki w tygodnikach społeczno-politycznych z lat 2000-2005 na przykładzie „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Polityki” dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
269. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
270. Stereotypizacja Półwyspu Bałkańskiego jako przestrzeni konfliktu. dr Mirosław Marczyk