wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
271. Funkcjonowanie i wartościowanie pojecia " własności intelektualnej " w kulturze XXI wieku dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
272. OPOWIEŚĆ PISANA IKONĄ. ZMIANY SPOŁECZNO-KULTUROWE W BIESZCZADACH A WSPÓŁCZESNE IKONY ORAZ ICH TWÓRCY dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
273. Feminizm a dyskursy. prof. dr hab. Adam Paluch
274. UKRYTE DZIECI BOGINI. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE MISTERYJNEJ RELIGII WICCA dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
275. Jeść by żyć czy żyć by jeść? O współczesnych funkcjach żywienia. prof. dr hab. Adam Paluch
276. Ucieleśnienia i odcieleśnienia w świetle rozważań antropologicznych prof. dr hab. Adam Paluch
277. Tożsamość młodych Polaków dr Janina Radziszewska
278. Anioły bieszczadzkie w kulturze popularnej Małgorzata Michalska
279. Przejawy bólu egzystencjalnego w subkulturze heavymetalowej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
280. Relacje między ludnością rodzimą i napływową na Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca traktuje o relacjach pomiędzy rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego, a osobami, które przyjechały na te tereny w latach powojennych. Analizowane są aspekty asymilacji, integracji, postrzegania w dychotomii "swój-obcy", a także stereotypów i autostereotypów. Przedstawione są wypowiedzi Ślązaków, przybyszów, oraz osób, które pochodzą z małżeństw mieszanych (tj. Ślązaków z nie-Ślązakami), kwestie językowe (obecny status gwary śląskiej w świadomości Polaków), zagadnienia związane z migracją (powojenną, narodową, ekonomiczną), repatriacją (ekspatriacją) Polaków ze Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, czy kwestie cywilizacyjne i kultura pracy. Praca podzielona jest na część teoretyczną, gdzie zawarty jest opis ludności Śląskiej w kontekście historycznym i kulturowym, część badawczą, gdzie znajduje się analiza materiału zgromadzonego podczas badań terenowych, i ostatnią część - z wnioskami, podsumowaniem, oraz słowniczkiem śląsko-polskim.
281. Kreowanie wizerunku miasta. Przypadek Wrocławia dr Mirosław Marczyk
282. ANALIZA PROJEKTU COUCHSURFING NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
283. Wpływ Turyzmu na społeczności lokalne . Przypadek Podhala. dr Mirosław Marczyk
284. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
285. Kryzys śmierci i współczesna próba oswojenia jej w cyberprzestrzeni. dr Mirosław Marczyk
286. Pamiątki rodzinne i narracje wspomnieniowe. Przedmiot i pamięć w antropologii. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
287. Rodzina i małżeństwo na Zaolziu dr Janina Radziszewska
288. Antropologia miłości. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
289. Bez tytułu. Odbiór sztuki współczesnej. dr Mirosław Marczyk
290. Tradycje nocy świętojańskiej w Polsce i wśród Polaków na Wileńszczyźnie dr Małgorzata Michalska
291. Koncert rockowy- analiza antropologiczna dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
292. Model męskości wsród autostopowiczów. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
293. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
294. ELEMENTY MITOLOGII NORDYCKIEJ W KULTURZE POPULARNEJ. dr Janina Radziszewska
295. Fenomen wampiryzmu. Źródła i ewolucja motywu w kulturze dr hab. Katarzyna Majbroda
296. ANALIZA ZJAWISKA LEGENDY MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH dr Janina Radziszewska
297. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk
298. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
299. Pies w kulturze. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
300. Wybrane ruchy typu slow jako protest przeciwko globalizacji. dr Mirosław Marczyk
Praca dyplomowa dotyczy wpływu wybranych ruchów slow na proces globalizacji we współczesnym świecie. Ukazuje etapy powstawania globalizacji, jej wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. Slow powstało jako kontropozycja do zmian zachodzących przez proces globalizacji, a najważniejszym aspektem ruchu jest zatrzymanie tradycji oraz spowolnienie we wszelkich aspektach życia.