wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
271. Stosunek studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest pokazanie stosunku studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono migracje muzułmanów do Europy Zachodniej, Polski i do Wrocławia. Scharakteryzowano różne grupy wyznające islam, zamieszkujące w naszym kraju. Opisano miejsca spotkań muzułmanów we Wrocławiu. Przedstawiono podstawowe zasady islamu oraz możliwości ich realizacji w nowym miejscu zamieszkania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu się stereotypów, wpływu na ich powstawanie mass mediów, środowiska oraz wyznawanej przez badanych religii. Przedstawiono w nim również, z jakimi stereotypami na temat muzułmanów można spotkać się wśród studentów Politechniki Wrocławskiej. W ostatnim rozdziale została poddana analizie wiedza respondentów o muzułmanach oraz różne rodzaje relacji (rodzinne, sąsiedzkie, koleżeńskie, zawodowe), w które wchodzili z nimi badani. Praca powstała w oparciu o 25 pogłębionych wywiadów, przeprowadzonych w latach 2017–2018 oraz literaturę naukową i strony internetowe.
272. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
273. Strategie mieszkańców po powstaniu wielkiej inwestycji dr Mirosław Marczyk
274. Strategie oporu wobec zmieniającej się koncepcji społeczeństwa we współczesnej Turcji. Studium przypadku dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawione zostały reakcje wobec zmieniającej się we współczesnej Turcji koncepcji społeczeństwa, przede wszystkim na przykładzie mieszkańców Stambułu, ale też w szerszych lokacjach geograficznych, które potwierdzają wagę oporu mieszkańców kraju wobec zaistniałych przemian politycznych. Przedstawione zostały również okoliczności historyczne, których zrozumienie jest warunkiem uchwycenia sytuacji, w jakiej znalazła się współcześnie Turcja. Sytuując analizę w kontekście XX-wiecznej historii Turcji, pokazano podobieństwa i różnice pomiędzy opresyjnymi sposobami wprowadzania reform zarówno przez pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej – Mustafę Kemala Atatürka, jak i przez obecnie rządzącego – Recepa Tayyipa Erdoğana. Autorka skupiła się głównie na przedstawieniu wydarzeń, które towarzyszyły i zostały sprowokowane planem restrukturyzacji parku Gezi w Stambule oraz tym, w jaki sposób wpłynęły one na pojawienie się społecznego ruchu oporu przybierającego formę „spontanicznego communitas”. W oparciu o materiał empiryczny zgromadzony w trakcie badań terenowych prowadzonych w Stambule oraz analizę literatury przedmiotu, przedstawiono wybrane dyskursywne i niedyskursywne, jawne i niejawne, a także nieprzemocowe i przemocowe strategie oporu stosowane przez grupy społeczne kontestujące wobec zmian polityki rządzącej współcześnie partii AKP i prezydenta Erdoğana.
275. Styl życia Świadków Jehowy. Badania antropologiczne na podstawie analizy publikacji Towarzystwa Strażnica i rozmów z przedstawicielami zborów strzelinskich. dr Konrad Górny
276. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
277. Szafiarki - nowa społecznośc internetowa w Polsce dr Małgorzata Michalska
278. Szanty po szantach . Kultura pieśni marynarskiej w Polsce dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zestawia ze sobą pierwotne pojęcie i zastosowanie marynarskiej pieśni pracy - szanty, ze współczesnym spojrzeniem na dziedzinę oczami jej twórców. W temacie przedstawione zostały początki twórczości poszczególnych artystów, a także ich spostrzeżenia odnośnie przemiany szanty i obecnej sytuacji środowiska współtworzącego kulturę pieśni marynarskiej w Polsce.
279. Środowisko Internetu a społeczność wirtualna prof. dr hab. Adam Paluch
280. Świadomie poza świadomością, czyli rzecz o świadomym śnieniu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy tematu świadomego śnienia. W pierwszym rozdziale pracy przytoczone zostały różne teorie na temat snów. Mowa jest w nim również o Czasie Snu u Aborygenów, a także Polskich wierzeniach ludowych. Drugi rozdział jest przedstawieniem różnych sposobów uzyskiwania sennej świadomości. Natomiast w rozdziale trzecim opisane są wyniki badań własnych, na temat snów świadomych.
281. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
282. Świat pomiędzy. O doświadczaniu niepłodności w Polsce dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Pomiędzy światami. O doświadczaniu niepłodności w Polsce” ma na celu zgłębienie i zobrazowanie jak różnorodnym oraz wielokontekstowym zjawiskiem jest doświadczanie niepłodności i problemów hormonalnych. Moja praca ukazuje sieć wzajemnych znaczeń, kulturowych i społecznych problemów oraz uwarunkowań, które determinują myślenie o niepłodności oraz kobietach zmagających się z nią. W zależności od wieku, wychowania, domu rodzinnego, wiary, sytuacji życiowych, doznanych krzywd, uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz fluktuacji politycznych ich problemy przyjmują zgoła odmienny charakter i kształt. W pracy tej zostały scharakteryzowane czynniki, które przyczyniają się do tego, że osoby doświadczające problemów reprodukcyjnych znajdują się pomiędzy światami – między dyskursami, modelami, wzorami, stereotypami i oczekiwaniami, które oddziałują na ich życie, pojmowanie otaczającej rzeczywistości oraz własnej cielesności. Niepłodność jest zjawiskiem wieloaspektowym, osoby zmagające się z nią znajdują się w pewnym zawieszeniu – poprzez ich stan „pomiędzy” wymykają się społecznym dyskursom definiującym role przypisywane płciom oraz społeczno-kulturowym normom. Przyglądam się również dwóm opozycyjnym wobec siebie modelom – Matce Polce oraz „matce nowoczesnej”, które stanowią źródło opresji wobec nie-matek. Moja praca składa się z analizy teoretycznej, którą poszerzam o badania własne. Ze względu na intymny charakter tematu pracy licencjackiej postanowiłam w głównej mierze oddać głos moim respondentom. Poprzez zróżnicowaną grupę badawczą starałam się ukazać różnorodność perspektyw i wielowymiarowość doświadczania niepłodności oraz zaburzeń hormonalnych.
283. Świętowanie Romów przy grobachswoich bliskich dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest biesiadowanie Romów przy grobach swoich bliskich oraz świętowanie pamięci o zmarłych, szczególnie w pierwszych dniach listopada. Podejmowane są w niej również wątki dwóch światów, jakie funkcjonują w umysłach społeczności romskiej. Mianowicie przedstawienie wizji „tego” doczesnego, w którym żyją i „tamtego” świata, czyli krainy umarłych. Omówiona została także semantyka monumentalnych grobowców i pomników romskich, znajdujących się na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu i cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. Praca powstała w oparciu o badania własne i literaturę przedmiotu.
284. Tabloid-symbol upadku kultury ? dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
285. TANATOTURYSTYKA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ dr Janina Radziszewska
286. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
287. Tatuaż i jego znaczenie w społeczności artystów wrocławskich w XXI wieku. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy znajdują się informacje na temat historii tatuażu, jego rozpowszechniania się na przestrzeni lat, tego, kiedy dotarł do Europy oraz w jakiej formie występował na różnych obszarach świata. W nawiązaniu do zjawiska tatuażu został również poruszony wątek antropologii ciała, a mianowicie tego jak było one postrzegane w różnych epokach, jakie zabiegi wykonywano, aby je upiększyć oraz jakie kanony piękna można było zauważyć w różnych latach. Praca zawiera też analizę materiału, zebranego podczas badań terenowych. Znajdują się tam między innymi informacje na temat tego jak artyści postrzegają zjawisko tatuażu, dlaczego decydują się na wykonanie tatuażu oraz jakie ma od dla nich znaczenie. Do pracy został również załączony aneks ze zdjęciami niektórych tatuaży, które posiadali artyści.
288. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
289. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
290. Terapeutyczny wymiar naturalnych substancji psychodelicznych w kontekście szamanizmu i neoszamanizmu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma celu przedstawienie praktyk szamańskich z użyciem substancji psychoaktywnych, które ewoluowały na przestrzeni czasu i w dzisiejszych czasach nazywane są z kolei neoszamnizmem. Jej celem jest także ukazanie tego, że substancje te mogą być wykorzystywane w kontekście terapeutycznym. Praca składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich przedstawia przykłady stosowania tego typu substancji, zwłaszcza tych o działaniu halucynogennym, zaczynając od tradycyjnego szamanizmu, a kończąc na współczesności i przedstawieniu punktu widzenia osób, które miały bliską styczność z tymi substancjami. Pierwszy rozdział zatem jest poświęcony całkowicie szamanizmowi, jego rozwojowi, praktykom, rytuałom w różnych zakątkach świata. W drugim rozdziale zawarte są informacje na temat neoszamanizmu i jego terapeutycznej roli w dzisiejszym świecie. Natomiast rozdział trzeci jest prezentacją badań empirycznych przeprowadzonych w ramach tej pracy. Zostały w nim zawarte wypowiedzi i spostrzeżenia osób, które zgodziły się opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tego typu substancjami.
291. Toksyczne rozgrywki: agresja werbalna i niewerbalna w grach MMORPG dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
292. Toltekowie. Kultura pierwotna i reminiscencje współczesne dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat reminiscencji kultury prekolumbijskich Tolteków we współczesności. Pod terminem reminiscencji autorka rozumie elementy kultury dawnych Tolteków, które pomimo upadku Imperium Tolteckiego przetrwały do dziś. W pierwszym rozdziale zamieszczone są informacje dotyczące Tolteków historycznych. Są to: informacje ogólne, dane na temat powstanie miasta Tuli, charakterystyka boga Pierzastego Węża oraz kapłana Topilzina, który przyjął imię Quetzalcoatla oraz opis posągów Atlantów będących częścią piramidy Quetzalcoatla w Tuli. Drugi rozdział zawiera analizę fragmentów książek Carlosa Castanedy, którego seria książek na temat badań terenowych wśród grupy Indian jest bogatym źródłem informacji na temat współczesnych Tolteków. Członkowie grupy, w której antropolog przeprowadzał badania utożsamiają się i nazywają siebie Toltekami. Badani mówią o pochodzeniu przyswajanej przez nich wiedzy od starożytnych czarowników oraz przekazywaniu jej przez kolejne grupy. W podpunktach tego rozdziału znajdują się próby odpowiedzi na pytania o to, dlaczego niektórzy żyjący współcześnie ludzie nazywają siebie Toltekami, jaki jest etos Tolteka, co oznacza podział na dawnych i nowych widzących, jak współcześni Toltekowie rozumieją symbolikę postaci Atlantów znajdujących się na szczycie piramidy w Tuli. Ostatnim podpunktem jest przedstawienie fragmentu wiedzy Tolteckiej oraz podanie przykładu jej zastosowania w praktyce przez jedną z członkiń grupy. W trzecim rozdziale opisano dalsze reminiscencje. Przedstawiono zjawisko powstania i praktykowania tensegrity. Tensegrity to kroki wykonywane przez członków grupy czarowników, które zostały przystosowane do stosowania przez współczesnego człowieka. Opisana została też jedna z książek znanego autora tolteckiego don Miguela Ruiza. Jest to książka „Cztery umowy”, pierwsza z wydanych przez tego twórcę książek, która zdobyła dużą popularność. W książce można odnaleźć fragmenty mówiące bezpośrednio o Toltekach. Przytoczone też zostały inne elementy nauk zawarte w książce. Ostatni podrozdział rozdziału trzeciego zawiera pozostałe zjawiska związane z Toltekami we współczesnej kulturze. Zakończenie zawiera w sobie krótkie omówienie niektórych terminów specyficznych dla nauk Tolteckich.
293. Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są „Tożsamość grupowa kibiców i społeczno-religijny wymiar kibicowania na przykładzie fanów klubu piłkarskiego Miedź Legnica”. Celem rozprawy jest scharakteryzowanie kibiców piłkarskich jako grupy społecznej, przedstawienie znaczenia klubu piłkarskiego Miedź Legnica dla jej kibiców oraz opisanie wybranych aspektów ich środowiska. W pracy została użyta różnorodna literatura, głównie z zakresu antropologii, socjologii oraz psychologii. Na potrzeby pracy przeprowadziłem wywiady z kibicami oraz wykorzystałem obserwację uczestniczącą podczas meczów Miedzi Legnica. W pierwszej części pracy zająłem się przedstawieniem czynników, które determinują powstawanie grup społecznych. Opisałem najważniejsze pojęcia i mechanizmy związane z funkcjonowaniem grup oraz przedstawiłem dotyczącą ich typologię. Omówiłem też problematykę poczucia wspólnoty. Następnie odniosłem wymienione wcześniej rozważania teoretyczne do kibiców Miedzi Legnica. W dalszej części pracy dokonuję analizy wybranych aspektów związanych ze społecznością kibiców Miedzi Legnica. Poruszam problematykę symboli klubu piłkarskiego, stosunków między kibicami i ich stosunku do piłkarzy, rytualnego charakteru wielu zjawisk i zachowań dotyczących badanej przeze mnie grupy. Starałem się wykazać jakie znaczenie dla kibiców ma klub piłkarski oraz społeczność skupiona wokół niego. Ważne dla tej pracy było przybliżenie perspektywy postrzegania kibiców piłkarskich przez Antonowicza i Wrzesińskiego poprzez pryzmat teorii niewidzialnej religii, co umożliwiło wnikliwe spojrzenie na wiele aspektów środowiska kibicowskiego i wykazanie przenoszenia niektórych jego elementów do sfery sacrum.
294. Tożsamość miasta a strategie kreowania jego wizerunku. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
295. Tożsamość młodych Polaków dr Janina Radziszewska
296. Tożsamość Polaków na Wileńszczyźnie dr Grzegorz Dąbrowski
297. Tożsamość Polaków na Wileńszczyźnie - płaszczyzny jej wyrażania i wzmacniania dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
298. Tożsamość Polaków w Mołdawii dr Grzegorz Dąbrowski
299. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA MŁODZIEŻY BESKIDU ŻYWIECKIEGO dr Janina Radziszewska
300. Tożsamość Żydów polskich we współczesnej Australii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr