wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
301. Wybrane zwyczaje i obrzędy pogranicza Śląsko-Morawskiego dr Mirosław Marczyk
Praca dotyczy wybranych zwyczajów i obrzędów pogranicza śląsko-morawskiego. Główny jej cel to wyselekcjonowanie i opisanie tradycji charakterystycznych dla Polaków, zamieszkujących badany obszar. Zwyczaje przedstawione są w kontekście działalności Euroregionu Silesia. Opieram się głównie na tekstach źródłowych dotyczących pogranicza śląsko-morawskiego. W mniejszym stopniu wykorzystuję również własne obserwacje. Praca podzielona jest na 3 podstawowe części. Porusza takie tematy jak: zarys historyczny tworzenia się granicy polsko-czeskiej, opis geograficzny badanych terenów, pojęcie mowy morawskiej. Główną jej częścią jest rozdział 3, który poświęcony jest wybranym zwyczajom i obrzędom specyficznym dla pogranicza śląsko-morawskiego. Równie ważny jest rozdział 2 dotyczący Euroregionu Silesia.
302. Współczesne metody poszukiwania partnera na przykładzie internetowych serwisów matrymonialnych oraz fast date dr Janina Radziszewska
303. Na obcej ziemi - życie we Wrocławiu z perspektywy grupy Chińczyków dr Małgorzata Michalska
304. Tożsamość Polaków w Mołdawii dr Grzegorz Dąbrowski
305. Współczesny stereotyp Niemców w Polsce w świetle badań terenowych dr Konrad Górny
306. Anoreksja we współczesnej kulturze dr Janina Radziszewska
307. Festiwal psytrance - próba analizy antropologicznej dr Janina Radziszewska
308. Magiczny świat konsumpcji. Centrum handlowe jako przykład 'nie-miejsca' i 'świątyni konsumpcji' dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca dotyczy odpowiedzi na pytanie jak są postrzegane centra handlowe przez badaczy kultury i ich użytkowników. Dodatkowo została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne centra handlowe można określać mianem „świątyni konsumpcji” i kreacją „nie – miejsca”.
309. Zmiana w społeczności lokalnej , przypadek miasta Leśna. dr Mirosław Marczyk
310. Tożsamość miasta a strategie kreowania jego wizerunku. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
311. Ciało - urzeczowione, konsumpcyjne, integralne? Kolaż antropologiczny dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
312. MINIMALIZM JAKO SPOSÓB RADZENIA SOBIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
313. MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ... OD STRAOŻYTNEGO DO WSPÓŁCZESNEGO MODELU RELACJI INTYMNYCH dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
314. Wokół tendencji „powrotu do korzeni". Analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji folkowych w polskiej muzyce popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
315. FENOMEN WSPÓŁCZESNEJ POPULARNOŚCI THE BEATLES W POLSCE dr Janina Radziszewska
316. Kaszubi i Ślązacy - nowe narody? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
317. Stereotyp feministki w tygodnikach społeczno-politycznych z lat 2000-2005 na przykładzie „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Polityki” dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
318. Współczesny tatuaż - ekspresja tożsamości czy moda? dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego tatuażu, który jest popularny w rozmaitych kręgach społecznych i kulturowych. Rola i funkcje zdobienia ciała znacznie zmieniały się na przestrzeni wieków, toteż warto przedstawić historię tatuażu, która sięga czasów prehistorycznych. Modyfikacje ciała są obecnie formą, która posiada wielorakie znaczenia oraz motywy ich wykonania. Proces zdobienia poprzez tatuowanie diametralnie zmieniało się na przestrzeni wieków - konteksty wykonywania, czy też same motywy w dzisiejszych czasach mają zupełnie odmienne znaczenie. Praca przybliża zjawisko przedstawiania ciała jako tekstu oraz sposobu na wyrażenie swojego „ja”. Ciało i sposób jego prezentacji znacznie wpływa na kształtowanie tożsamości oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Stało się przedmiotem zmian i wpływów, ale także miejscem kultu i rytualnych pielęgnacji. Praca opiera się na teorii zaczerpniętej z literatury różnych dziedzin uzyskując dzięki temu bardziej szczegółową bazę teoretyczną, która następnie uzupełniona jest o badania przeprowadzone wśród osób posiadających tatuaże. Zawierają się tu historie, motywy i funkcje tatuażu prezentowane przez osoby z różnych warstw społecznych - przedstawione są obrazy na ciele artystyczne, więzienne i amatorskie. Dzięki temu mamy możliwość spojrzeć na tatuaż jako zjawisko wielowymiarowe. Poruszone zostały także kwestie percepcji odbioru tatuażu we współczesnym świecie oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytanie „czy istnieje subkultura tatuażu”. Prezentując poszczególne zagadnienia i wnikając głębiej w strukturę zjawiska tatuażu próbuję także odpowiedzieć na pytanie – czy współczesny tatuaż to ekspresja tożsamości, czy też moda.
319. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch
320. Człowiek w korporacji na przykładzie wrocławskiego oddziału firmy Credit Suisse. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
321. Współczesne problemy brazylijskich faweli dr Małgorzata Michalska
322. CREEPYPASTA JAKO PRZEJAW FOLKLORU INTERNETOWEGO. ANALIZA ZJAWISKA I JEGO SPOLECZNYCH KONSEKWENCJI dr Konrad Górny
323. Wymyślanie Afryki - brzemię Zachodu prof. dr hab. Adam Paluch
324. Komunikacja międzykulturowa - doświadczenia obcokrajowców we Wrocławiu dr Janina Radziszewska
325. Banalny nacjonalizm i codzienne flagowanie ojczyzny dr Janina Radziszewska
326. AFRYKANIN WE WROCŁAWIU… WEDŁUG WROCŁAWIAN dr hab. Katarzyna Majbroda
327. EUROPEIZACJA STAMBUŁU? RECEPCJA EUROPEJSKICH WZORCÓW KULTUROWYCH PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH TURKÓW. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
328. Antropologia plotki-dar czy przekleństwo? dr Mirosław Marczyk
329. "Just married", czyli wesele współcześnie prof. dr hab. Adam Paluch
330. Środowisko Internetu a społeczność wirtualna prof. dr hab. Adam Paluch