wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
301. Tradycja katolicka jako czynnik ograniczający rozwój demokracji w Polsce dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
302. Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim "Leśników" w Kielcach dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zatytułowana „Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim „Leśników" w Kielcach” obejmuje zagadnienia związane z kultywowaniem tradycji myśliwskich. Problemem badawczym są sposoby zachowania i przekazywania kultury łowieckiej w wymienionym w tytule kole. Praca została oparta na badaniach terenowych o charakterze jakościowym, przeprowadzonych w formie wywiadu, według wcześniej przygotowanych zagadnień. Terenem badań jest miasto Kielce i jego najbliższe okolice, położone w południowo-centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności koła oraz zarys jego historii i dotychczasowych osiągnięć. Znajduje się w nim także opis struktury zawodowej i majątkowej należących do niego członków. W rozdziale drugim przedstawiono rytuały i tradycje związane z przyjmowaniem kandydatów w szeregi koła, a także czynności z tym związane i warunki, jakie musi spełnić aplikant. Opisano m.in. chrzest i ślubowanie, które kultywuje się w badanym kole. W następnym, trzecim, rozdziale skupiono się na spotkaniach społeczności myśliwskiej, zarówno wewnątrz koła, jak i oficjalnych, np. uroczystościach Polskiego Związku Łowieckiego. Podkreślono też promocyjny charakter tych imprez, które wpływają na sposób postrzegania myśliwych w społeczeństwie. W czwartym rozdziale przedstawiono zwyczaje oraz przesądy, które towarzyszą przygotowaniom do polowań. W tej części został scharakteryzowany obrzęd złomu, który jest formą hołdu składanego złowionej zwierzynie. Opisany jest również zwyczaj pokotu, którego tradycja sięga pierwotnych myśliwych. Rozdział 5 to wgląd w folklor myśliwski: język, opowieści, muzykę i kuchnię. Przybliżono stopień zachowania tradycji w Kole Łowieckim „Leśników” w Kielcach. W ostatnim rozdziale opisano sposób chowu psów myśliwskich. Poruszono tematykę szkoleń towarzysza łowów, nadawania imion oraz zawodów, podczas których są sprawdzane umiejętności psa. W końcowym podrozdziale skupiono się na przesądach i przepowiedniach, które myśliwi mogą wyczytać z zachowania psa.
303. Tradycje nocy świętojańskiej w Polsce i wśród Polaków na Wileńszczyźnie dr Małgorzata Michalska
304. Turecki nacjonalizm. Budowanie tożsamości w oparciu o ideologię i symbolikę dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
305. Turystyka zdrowotna na przykładzie sanatoriów i ośrodków wellness dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
306. Ucieleśnienia i odcieleśnienia w świetle rozważań antropologicznych prof. dr hab. Adam Paluch
307. Uczucie zaklęte w przedmiocie. O relacjach ludzi i rzeczy na przykładzie pierścionka zaręczynowego dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
308. UKRYTE DZIECI BOGINI. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE MISTERYJNEJ RELIGII WICCA dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
309. Uprzedzenia młodego pokolenia Polaków wobec obcokrajowców we Wrocławiu. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było zbadanie przyczyn niechęci młodego pokolenia Polaków wobec obcokrajowców zamieszkujących Wrocław. Poruszono w niej problematykę funkcjonowania stereotypów i obawy przed obcym. Następnie opisano antropologiczną i historyczną genezę uprzedzeń Polaków wobec innych nacji. Kolejno scharakteryzowano nacjonalizm w Polsce oraz jego współczesne ujęcie. Praca prezentuje wyniki badań terenowych przeprowadzonych wśród młodych Polaków, a także wśród obcokrajowców, pochodzących z różnych części świata, zamieszkujących Wrocław. Na podstawie wywiadów z informatorami ukazano opinie i powszechnie panujące stereotypy na temat przedstawicieli różnych nacji, a także przyczyny niechęci wobec innych narodów.
310. Ustawienia rodzinne według Berta Hellingera jako rytuał przejścia dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
311. Vintage - od wyznacznika statusu kobiety do szeroko pojętego hobby zbierackiego dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka o tytule „Vintage – od wyznacznika statusu kobiety do szeroko pojętego hobby zbierackiego” porusza problematykę kolekcjonowania odzieży historycznej oraz jej codziennego użytkowania przez kolekcjonerów. Miała ona na celu ukazanie przedmiotów vintage w wielu kontekstach, w jakich one funkcjonują poprzez swój rodowód historyczny, nierzadko związany z wojennymi zawieruchami, jakie przeszły nad Europą. Ujęła ona także konteksty, w jakich przedmioty vintage funkcjonują współcześnie oraz stereotypy, jakimi są one objęte. Teoria użyta do omówienia przedstawionej problematyki wywodzi się z zakresu badań nad antropologią rzeczy i dotyczy sieci relacji, w jakich funkcjonuje człowiek wraz z przedmiotami. Zawarła w sobie również wątki hermeneutyczne mające nakreślić sposoby interpretowania przedmiotów historycznych nie poprzez kontekst dekady, w której powstały, a sposoby ich re-interpretowania w czasach współczesnych. Jednocześnie w pracy podkreślona została relacja pierwotnego znaczenia przedmiotu dla pamięci współcześnie żyjących ludzi, szczególnie kiedy mowa o przedmiotach, które przetrwały zagładę i często są ostatnim reliktem ze świata, który po 1945 roku przestał istnieć. Aspekt emocjonalny, jaki związany jest z tymi przedmiotami, jest niezwykle ważny. Praca poruszyła również problem stereotypów funkcjonujących wokół kobiet i kojarzonych z dekadami, z których wywodzi się noszona przez nie odzież. Miała na celu ukazanie różnic pomiędzy vintage a rekonstrukcją historyczną i pokazanie, że społeczność osób zafascynowanych stylem vintage nie odtwarza stylu życia z ubiegłych dekad, a wybiera taką odzież przez wgląd na własne poczucie estetyki, etykę produkcji czy ekologię. Ponad to w pracy został ukazany hobbystyczny aspekt kolekcjonowania odzieży historycznej, o którą aby dbać, trzeba posiadać wiedzę na temat konserwacji i naprawy obiektów, które nierzadko mają już status muzealny. Wywiady przeprowadzone z pięcioma respondentkami miały na celu ukazanie głosu osób wywodzących się ze środowiska, do którego należy również autorka pracy. Opowiedziały one własnym głosem, z czym dla nich wiąże się praktykowanie vintage na co dzień oraz noszenie odzieży historycznej w przestrzeni publicznej nie jako elementu charakteryzacji, a jako przedmiotów inkorporowanych na stałe do własnego stylu – w myśl przenoszenia fragmentu historii do czasów współczesnych, a nie osoby „przebranej” do czasów minionych.
312. VLEPKA W PRAKTYCE SPOŁECZNEJ dr Janina Radziszewska
313. W służbie ciału - antropologiczne ujęcie problemu postrzegania cielesności w środowiskach medycznych dr Janina Radziszewska
314. W zdrowym ciele zdrowy duch ? Analiza przemian na Wrocławskim Nadodrzu dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
315. Warstwa perswazyjna tekstu (na przykładzie pism byłego funkcjonariusza SB) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
316. Wątki wampiryczne miedzy tradycją ludową a kulturą masową. dr Mieczysław Trojan
317. Wegetarianizn - nie tylko dieta. Wpływ wegetarianizmu na styl życia dr Konrad Górny
318. Wejść-przejść-wyjść: antropologia współczesnych przestrzeni miejskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy przestrzeni nazwanych nie-miejscami. Miejscami tymi są galerie handlowe, supermarkety, lotniska czy dworce kolejowe. Praca ta przedstawia sytuacje i miejsca, w których bardzo często przebywamy, jednak nie zwracamy uwagi na to, co się w nich dzieje. W nie-miejscach spotykamy się z dużą ilością osób, jednak każdy z nas przebywa tam zazwyczaj samotnie. W mojej pracy skoncentrowałam się na scharakteryzowaniu tych przestrzeni jak również na opisie funkcjonowania w niej, zarówno mojego jak i innych ludzi.
319. Wiejskie świętowanie odpustowe młodych ludzi (na przykładzie wsi kujawskiej Kłóbka dr Małgorzata Michalska
320. Wierzenia ludowe w ujęciu kognitywnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
321. Wileńszczyzna. Wymiary tożsamości na pograniczu dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
322. Wirtualni kapitaliści. Analiza praktyk społeczno-ekonomicznych graczy Metin 2 dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
323. Wizerunek gejszy w Polsce dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
324. Wizerunek kobiety w reklamie prof. dr hab. Adam Paluch
325. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
326. Wizerunek pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie wizerunku pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje wędrowców i ich przeżycia na drodze do świętego miasta, w drugiej natomiast, skupiono się na ukazaniu opinii mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości na temat licznych pielgrzymek w okresie wakacyjnym.
327. Wizerunek społeczności muzułmańskiej w Polsce dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zobrazowanie wizerunku społeczności muzułmańskiej w Polsce. W początkowej fazie pracy przedstawiona została historia przybycia muzułmanów na ziemie polskie oraz charakterystyka Islamu. W kolejnym etapie pracy poruszona zostaje kwestia procesu tworzenia wizerunku muzułmanów w Polsce pod kątem stereotypizacji oraz kształtowania tożsamości narodowej. W dalszej części pracy przedstawiony jest wpływ mediów na kreowanie wizerunku muzułmanina. Pod kątem poruszanej problematyki badawczej została przeprowadzona analiza treści polskiej prasy oraz sieci internetowej, biorąc pod uwagę materiały i artykuły związane z muzułmanami. Analizowany temat prezentuje negatywny wpływ mediów na odbiorców pod kątem kształtowania opinii dotyczącej społeczności muzułmańskiej. Poruszona zostaje również problematyka ukrytej przemocy symbolicznej, która w sposób szczególny zniekształca obraz muzułmanów w świadomości odbiorcy. W ostatniej części pracy zaprezentowano wizerunek muzułmanów na podstawie badań jakościowych i ilościowych dokonanych wśród społeczności polskiej. Badania pozwoliły na określenie poziomu świadomości Polaków z zakresu rasizmu i tolerancji. Dzięki badaniom ukazano również popularne stereotypy i skojarzenia na temat muzułmanów. Ostatnia faza badań ukazuje umiejscowienie internatu w hierarchii nośników informacyjnych.
328. Wizja świata antyszczepionkowców dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Badania wizji świata antyszczepionkowców w Polsce zostały oparte na dostępnych materiałach z różnych dyscyplin naukowych. W celu rzetelnego przeprowadzenia badań i zaprezentowania wyników w sposób antropologiczny, starałem się przeanalizować jak najwięcej materiałów dotyczących tego środowiska. Obecnie ilość publikacji antropologicznych na wybrany przeze mnie temat jest niewielka. Prace naukowe na temat antyszczepionkowców to przede wszystkim artykuły z zakresu medycyny, w których autorzy polemizują z argumentami przeciw szczepieniom. Z tego powodu zdecydowałem się na zaczerpnięcie informacji z prac badawczych opisujących pokrewną problematykę. Wybrałem publikacje dotyczące grup wierzących w tzw. teorie spiskowe. Posłużę się także materiałami, dotyczącymi niektórych mniejszości religijnych popularnie nazywanych sektami. W swojej pracy zamierzam oddać głos reprezentantom ruchu antyszczepionkowego aby zaprezentować ich punkt widzenia, a nie prowadzić ocenę moralną przyjętej przez nich postawy społecznej. Badania koncentrują się na zjawisku ruchu społecznego w kontekście społeczeństwa neoliberalnego i nie odwołują się do argumentacji medycznej. Podstawą rozważań jest teoria rządzenia M. Foucault i konfrontowanie stawianych przez niego teorii z szeroko pojmowaną potrzebą wolności obywatelskiej. W tym przypadku chodzi o wolność do samodzielnego wyboru terapii medycznej. Szczepienia mogą spowodować utratę zdrowia lub życia dzieci i dorosłych. Doświadczenie takiego rodzaju powikłań może spowodować reakcję emocjonalną u niektórych osób. Wynikiem takiej sytuacji może być trauma, która doprowadzi do utraty zaufania do lekarzy oraz profilaktyki proponowanej przez rząd. Z tego powodu przyjrzałem się innym grupom, które podważają kompetencję władz politycznych lub medycznych. Próbowałem w ten sposób dostrzec prawdopodobne analogie do antyszczepionkowców. Skorzystałem z materiałów historycznych opisujących zmiany w środowiskach antyszczepionkowych i ich oddziaływanie na społeczeństwo. Wybór ten uzasadniam tym, że podobnie jak w przypadku teorii spiskowych, mamy tu do czynienia z wiedzą dystrybuowaną poza głównym nurtem medialnym, bardzo często przy pomocy Internetu. Przekonania o szkodliwości szczepionek często opierane są na względach religijnych. Medycyna zna przypadki, w których wyznanie to ograniczyło praktyki medyczne dozwolone dla jej wyznawców. Wykorzystałem przede wszystkim materiały naukowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na ułatwioną dostępność źródeł. W przypadku materiałów historycznych dotyczących Polski przytaczam podejście do epidemii w warunkach naszego kraju na przestrzeni lat i związanych z tym różnych systemów politycznych. Pracę wykonałem zgodnie z zasadami metody jakościowej posługując się przede wszystkim wywiadem nieustrukturyzowanym. Wykorzystałem także obserwację uczestniczącą ograniczoną jednak w dużej mierze do aktywności w środowisku internetowym ze względu na szczególną aktywność grupy w Internecie. Dodatkowo w
329. Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W mojej pracy o tytule "Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic" starałam się zwrócić uwagę na czynniki, które mają największy wpływ na rozwój oraz samopoczucie dzieci w szkole. Analizie teoretycznej poddałam takie terminy jak: władza, autorytet, tolerancja czy przestrzeń bezpieczna. Wszystkie przenosiłam na realia szkolne. Skupiłam się również na relacji uczeń - nauczyciel. Moją pracę poszerzyłam o własne badania i spostrzeżenia, które bezpośrednio odnosiłam do wcześniejszej analizy teoretycznej. Moim celem było dowiedzenie się, czy szkoła jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko do rozwoju.
330. Wokół tendencji „powrotu do korzeni". Analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji folkowych w polskiej muzyce popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr