wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. Aktywność starszych pań w środowisku wiejskim dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o kobietach starszych jako uczestniczkach życia publicznego w Polsce w środowisku wiejskim. Jest w niej mowa o współczesnej sytuacji seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w środowisku lokalnym. Bazując na wywiadach przedstawiłam sylwetki kilku kobiet. Ich biografie są przykładem na aktywne działanie i angażowanie się w różne inicjatywy oraz radzenie sobie z doświadczeniem starości.
32. Etnografia wizualna w "Zapisie socjologicznym" Zofii Rydet dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca skupiona na specyficznym sposobie badań, jakim jest etnografia wizualna, badająca jej przejawy w cyklu fotograficznym – "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet. Głównym narzędziem badawczym jest analiza tekstów zastanych, poświęconych etnografii wizualnej w fotografii, a także źródeł traktujących fotografię jako przejaw wyrazu społeczeństwa. Opisane zostały rodzaje fotografii reportażowej oraz socjologicznej, stanowiące najbardziej widoczne nurty w twórczości Zofii Rydet oraz wpływ fotografii w etnografii wizualnej. Życiorys oraz twórczość autorki zostały przybliżone wraz z historią i istotą samego "Zapisu socjologicznego". Natomiast analiza składowych elementów cyklu, została ujęta w kontekście etnografii wizualnej oraz interpretacji antropologicznej, ukazująca wiele motywów i wątków, które przełożyły się na mnogość możliwych interpretacji.
33. Roman Reinfuss - czy tylko badacz sztuki ludowej? dr Grzegorz Dąbrowski
34. Partycja Indii w ujęciu teorii dyskursu dr Grzegorz Dąbrowski
35. Świadomie poza świadomością, czyli rzecz o świadomym śnieniu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy tematu świadomego śnienia. W pierwszym rozdziale pracy przytoczone zostały różne teorie na temat snów. Mowa jest w nim również o Czasie Snu u Aborygenów, a także Polskich wierzeniach ludowych. Drugi rozdział jest przedstawieniem różnych sposobów uzyskiwania sennej świadomości. Natomiast w rozdziale trzecim opisane są wyniki badań własnych, na temat snów świadomych.
36. Współczesna sztuka ludowa w Bieszczadach dr Grzegorz Dąbrowski
37. Zjawiska nadprzyrodzone na Wileńszczyźnie dr Grzegorz Dąbrowski
38. Beatlemania pół wieku później dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy weryfikacji i określenia zjawiska beatlemanii na terenie Polski. Za pomocą wywiadów i ankiety internetowej zostały zbadane różne ujęcia i formy wyrażania współczesnej beatlemanii. W pracy, w oparciu o teksty m.in. Dominica Strinati, Piotra Siudy i Chrisa Inghama, zostały przytoczone dotychczasowe badania na temat kultury popularnej, fanizmu oraz została przybliżona historia zespołu The Beatles. Określone zostało pojęcie beatlemanii, jak i wpływ zespołu na daną jednostkę.
39. Kulturowy wymiar śmiechu. dr Grzegorz Dąbrowski
40. Kulturowe uwarunkowania opisów innego na podstawie raportów z badań terenowych dr Grzegorz Dąbrowski
41. Między nauką i muzyką dr Grzegorz Dąbrowski
42. Wycinanka polska ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska "etnodizajnu" dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta obejmuje tematykę polskiej wycinanki, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w etnodizajnie. Pierwsza część została poświęcona genezie oraz ogólnej charakterystyce zjawiska wycinankarstwa, druga zaś – przedstawia jej dalszy rozwój poza kontekstem rodzimym (wiejskim) i wprowadza pojęcie „etnodizajnu”. Ostatnia część traktuje o wykorzystywaniu motywów wycinanki we współczesnym wzornictwie na przykładzie osób funkcjonujących w sferze internetowej, obejmującej blogi i fora tematyczne, które skupiają twórców etnodizajnu (bądź też odbiorców, zainteresowanych, biorących udział w powiązanych wydarzeniach).
43. O integrującej roli zespołów rockowych na przykładzie Thirty Seconds to Mars dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca porusza zagadnienia z zakresu fan studies. Opisuję w niej i przybliżam kulturę fanów na wybranym przykładzie. Poruszam kwestię takie jak wspólnota oraz potrzeba przynależności do grupy, a także opisuję co jest ważne dla wspólczesnego fana muzyki popularnej.
44. Tożsamość Polaków w Mołdawii dr Grzegorz Dąbrowski
45. Tożsamość Polaków na Wileńszczyźnie dr Grzegorz Dąbrowski
46. Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
"Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska" to praca poświęcona działalności KGW na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie kultywowania tradycji. Inspiracją do napisania pracy na ten temat były m.in. obchody 150-lecia istnienia oraz historia tej organizacji. W założeniu praca miała odpowiedzieć na pytania: Jaki wpływ i wkład w krzewienie kultury i tradycji mają KGW?, W jaki sposób DODR wspiera działalność tych kół?, Jaki jest zasięg oddziaływania KGW na odbiorców?, Czy tradycje kultywowane obecnie uległy zmianom?, Czy dzięki działalności KGW tradycje przetrwają?, Czy działalność KGW w zakresie kultywowania tradycji to sposób na dodatkowe źródło dochodu czy na rozwijanie aktywności społecznej? W pracy posłużono się definicjami kultury, tradycji,folkloru etc. wg klasyków.. Przedstawiono bogatą historię i kulturę Dolnego Śląska oraz KGW. Szeroko opisano współczesne działania KGW i udowodniono ich znaczenie dla kultywowania tradycji i nie tylko.
47. Góra Krzyży jako Axis Mundi i destynacja pielgrzymia dr Grzegorz Dąbrowski
48. Karnawalizacja przestrzeni na przykładzie Festiwalu Wody w alternatywnej społeczności Wolimierz dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Karnawał to czas i miejsce, gdzie życie toczy się swoimi regułami. Udowodnione to zostało na przykładzie Festiwalu Wody 2015 w Wolimierzu.
49. Fotografia jako forma komunikacji. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka zatytułowana została: Fotografia jako forma komunikacji. Temat ten stanowi też główną tezę, która po dokonaniu analizy tekstów naukowych (ale nie tylko), przeprowadzonych badaniach i obserwacjach została przeze mnie potwierdzona. Było to moim celem, który został osiągnięty. Metodą wykorzystaną do badań była obserwacja profilów znajdujących się na portalach społecznościowych – Facebook i Instagram oraz wywiad. Na podstawie zrealizowanych badań zostały wygenerowane następujące wnioski. Pierwszym z nich jest to, że każde zdjęcie niesie z sobą komunikat. Niezależnie od tego, gdzie jest zamieszczone, w jakiej formie i celu – ono do nas „mówi”. Drugi wniosek mówi o tym, że fotografia ulega przemianom wraz z upływem czasu. Zmienia się także jej cel oraz forma. Trzeci wniosek postuluje to, że współczesne społeczeństwo jest tak przywiązane do zjawiska fotografii, że przestaje myśleć o tym, czym ona jest. Coraz dalej jej do określenia sztuką, stanowi bardziej nieodłączny element w życiu ludzi.
50. Ile lat ma kulturalny Wrocław? Osoby starsze w kulturze miejskich aktywności. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest połączeniem ogólnych rozważań na temat obrazu starości z zebranym materiałem empirycznym, oddającym emocje i przeżycia osób, które są uczestnikami działań artystycznych (ale nie tylko) w kulturze miejskiej. W pracy zostały podjęte kwestie funkcjonowania ludzi starszych i relacji między nimi oraz identyfikacji społecznych praktyk kulturotwórczych. Autorka rozwija temat oddolnych aktywności oraz dokumentuje zmiany m.in.: spędzania wolnego czasu, sposobów wspólnego organizowania się i działania w dzisiejszym świecie. Mówienie o starości głosem poznanych osób stało się możliwością do redefiniowania jej znaczenia oraz odczytywania jej sensu nie tylko dla rozmówczyń, ale także dla innych.
51. Znaczenie smartphone w kulturze XXI wieku. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest znaczenie Smartphona w kulturze XXI wieku. Celem pracy jest pozyskanie informacji na temat wartości oraz funkcji jakie pełni Smartphone we współczesnej kulturze. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich to rozdział teoretyczny. W oparciu o literaturę, przedstawiona została geneza Smartphona. Drugi rozdział jest również rozdziałem teoretycznym, który przedstawia aspekty ludzkiego przywiązania do tegoż urządzenia, porusza kwestie Internetu, bankowości mobilnej, współczesnej telewizji, folkloru w sieci oraz portali społecznościowych. Najważniejszymi pojęciami w mojej pracy są komunikacja, wartość kulturowa, Internet, tożsamość oraz fonoholizm. Trzeci rozdział jest rozdziałem badawczym i zawiera analizę wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz długotrwałych obserwacji.
52. Piłka nożna z perspektywy arbitra. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Podstawowym celem pracy jest ukazanie piłki nożnej z punktu widzenia sędziego piłkarskiego. Oprócz wskazania na najważniejsze wymiary sportu jakim jest piłka nożna, główną uwagę starałam się skoncentrować na postaci arbitra. Jej obraz postanowiłam skonstruować na podstawie wypowiedzi wielu sędziów piłkarskich, którzy zgodzili się wziąć udział w przeprowadzonym przeze mnie badaniu. Prezentacje wyników badań poprzedzam informacjami na temat przepisów piłki nożnej i jej historii. Podje również przykłady interpretacji tego zjawiska tworzonego w kontekście widowiska, teatru, czy gry.
53. Ruchy wegańskie i świadome wybory konsumenckie. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca jest próbą krytyki konsumeryzmu oraz ukazania globalnych skutków z niego wynikających. Rozpatrując zagadnienie z posthumanistycznej perspektywy, usytuowałam weganizm jako przykład moralnej filozofii kontestującej dominację gatunkową, która wsparta jest o "etos poszukiwania drogi do Drugiego". Dynamika na linii przedmiotu-podmiotu jest istotną kwestią dla analizy poglądów karnistycznych, szowinizmu gatunkowego oraz idei wegańskich obecnych dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w przestrzeni publicznej.
54. Terapeutyczny wymiar naturalnych substancji psychodelicznych w kontekście szamanizmu i neoszamanizmu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma celu przedstawienie praktyk szamańskich z użyciem substancji psychoaktywnych, które ewoluowały na przestrzeni czasu i w dzisiejszych czasach nazywane są z kolei neoszamnizmem. Jej celem jest także ukazanie tego, że substancje te mogą być wykorzystywane w kontekście terapeutycznym. Praca składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich przedstawia przykłady stosowania tego typu substancji, zwłaszcza tych o działaniu halucynogennym, zaczynając od tradycyjnego szamanizmu, a kończąc na współczesności i przedstawieniu punktu widzenia osób, które miały bliską styczność z tymi substancjami. Pierwszy rozdział zatem jest poświęcony całkowicie szamanizmowi, jego rozwojowi, praktykom, rytuałom w różnych zakątkach świata. W drugim rozdziale zawarte są informacje na temat neoszamanizmu i jego terapeutycznej roli w dzisiejszym świecie. Natomiast rozdział trzeci jest prezentacją badań empirycznych przeprowadzonych w ramach tej pracy. Zostały w nim zawarte wypowiedzi i spostrzeżenia osób, które zgodziły się opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tego typu substancjami.
55. Praktyka tatuażu w nurcie sztuki body art. Percepcja i autopercepcja zawodu oraz etyki zawodowej wykonawców tatuażu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawiam zjawisko tatuażu z jednej strony jako jedną z najpopularniejszych metod alteracji ciała, wpisującą się w późnonowoczesne zainteresowanie cielesnością i technikami estetyzacji wyglądu zewnętrznego jednostek, z drugiej zaś jako praktykę odwołującą się do dwudziestowiecznego nurtu sztuki awangardowej body art, która operując ciałem i na ciele artysty nadaje nowy status doznaniom cielesnym i zmysłowym, ustanawiając je jako właściwe kryteria przeżywania sztuki. Interesuje mnie szczególnie tożsamość artystów tatuażu, których umiejętności i talent stanowią kluczowe elementy procesu wpisywania w skórę ikonicznych wzorów oraz rola jaką odgrywają w konstytuowaniu się wspólnoty ludzi podzielających wspólną pasję i styl życia. Odwołując się do zgromadzonego materiału empirycznego analizuję wypowiedzi klientów tatuatorów i studiów tatuażu, których pytam zarówno o motywację do zdobienia ciała tatuażami, jak i o szereg kryteriów, którymi kierują się przy wyborze konkretnego wykonawcy. Moi rozmówcy, którymi są również tatuatorzy, wypowiadają się na temat autorstwa i oryginalności „dzieł” wpisywanych w ciało, szczególnej relacji zawiązującej się pomiędzy uczestnikami procesu tatuowania, wolności ekspresji twórczej i granic autocenzury, którą kierują się w swojej pracy. Akceptacja przez najbliższe otoczenie zarówno tatuaży jak i zawodu tatuatora, postrzeganie wykonywanego zawodu w kategoriach sztuki lub/i rzemiosła, forma szkolenia i nabywania umiejętności zawodowych to zagadnienia, które także leżą w polu moich zainteresowań i które staram się zgłębić.
56. Domowe sposoby leczenia w Polsce. Tradycja i współczesność dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Podjęta w pracy tematyka dotyczy stosowania tradycyjnych sposobów leczenia powszechnych dolegliwości w kulturze ludowej i współcześnie. Celem badań było przyjrzenie się praktycznemu wymiarowi lecznictwa wśród mieszkańców Polski oraz źródeł wiedzy, jaką pozyskali i podzielili się w wywiadach. Rozmowy prowadzone były przy pomocy zestandaryzowanego kwestionariusza włączającego wątki biograficzne i możliwość moderowania pytań w trakcie wywiadu. Literatura naukowa, na której bazowałam, stanowiła podstawę teoretyczną pracy jak i ważne oparcie w kontekście prowadzenia badań. Praca dyplomowa zawiera informacje merytoryczne, praktyczne i refleksyjne.
57. Ponowocześni brikolerzy. Moda jako wyznacznik tożsamości młodzieży licealnej dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy było poznanie czy moda jest czynnikiem wpływającym na kształtowanie tożsamości licealisty oraz czy zachowania dzisiejsze młodzieży wpisują się w nurt ponowoczesności. Pośród wielu elementów jakie wpływają na kształtowanie się tożsamości, chciałam poznać podejście młodzieży do kwestii ubioru i poznać jej zdanie odnośnie tego zagadnienia. Oprócz mody, w wynikach pracy możemy dostrzec wpływ mediów na kształtowanie stylu ubierania się młodzieży. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy skupia się na treściach teoretycznych z zakresu pojęcia współczesnej, ponowoczesnej kultury, drugi odnosi się do zagadnienia mody, natomiast trzeci dotyczy przeprowadzonych przeze mnie badań oraz interpretacji wyników.
58. Czy ten kubek jest mi potrzebny? Minimalizm w kontekście antropologii rzeczy dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest zbadanie potrzeby nadawania przedmiotom wyjątkowego znaczenia wśród społeczności minimalistów. Analizie poddane zostały wypowiedzi członków grupy Minimalizm w praktyce, funkcjonującej na portalu Facebook. Podstawowe pytanie zadane podczas niniejszych badań to: czy minimaliści czują potrzebę posiadania rzeczy, które nie mają jedynie funkcji użytkowych, a jeżeli tak, to jakie zostają nadane im cechy? Całość rozważań osadzona została w ramach nurtu antropologii rzeczy, której jednym z założeń jest traktowanie przedmiotów jako podmiotów, które opowiadają własne historie oraz w koncepcji współczesnego minimalizmu z odwołaniem do jego korzeni. Badania zostały zrealizowane przy pomocy ankiety oraz wywiadu pogłębionego. Ze względu na panującą pandemię rozmowy przeprowadzone zostały poprzez komunikatory internetowe. Większość respondentów odpowiedziało twierdząco na zadane pytania oraz chętnie opisało swoje historie oraz przemyślenia. Badania ukazały pięć głównych cech, które dominowały wśród wypowiedzi, sentyment, kolekcjonowanie, charakter, komfort oraz poczucie winy.
59. Muzyka ambient w kulturze dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta skupia się na badaniu kulturowych aspektów gatunku muzycznego Ambient. Dzieli się na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym opisuję trzech, według mojego uznania, najbardziej wpływowych artystów na ten gatunek. Muzycy, których zawarłem w rozdziale pierwszym nie tylko tworzyli muzykę, ale także dzięki swoim ideom stworzyli podwaliny dzisiejszego ambientu. W rozdziale pierwszym również krótko opisuję czym ambient nie jest, a z czym może się kojarzyć. Podaję przykład podobnego rodzaju muzyki tzw Muzaka i w porównaniu do niego znajduję cechy jakie posiada tylko Ambient. W rozdziale drugim przedstawiam wpływ Ambientu na Kulturę zaczynając od jego działania na aspekty religijne i duchowe. Następnie opisuję jego użyteczność w odniesieniu do rytuału. Na koniec rozdziału pojawia się także opis jego terapeutycznej i leczniczej mocy. Rozdział trzeci to miejsce w którym poświęcam całą uwagę na badaniu, które udało mi się przeprowadzić z fanami tego gatunku. Badanie przeprowadziłem w formie bezpośredniej, a także w formie ankiety internetowej. Zadawane przeze mnie pytania skonstruowaniem w odniesieniu do wcześniej postawionych tez w rozdziale pierwszym czy drugim.
60. Znaczenie "machorki" na polskiej wsi. Uprawa tytoniu oczami rodziny z miejscowości Potok Górny dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Rodzina od początku istnienia antropologii stanowiła przedmiot jej rozważań. Choć w dzisiejszych czasach nie możemy już mówić o tradycyjnym społeczeństwie wiejskim, to nadal istnieją rodziny utrzymujące się głównie z uprawy roli, pomimo że obecnie zarówno metody uprawy jak i warunki znacznie się zmieniły. Zagadnienie poruszane, przeze mnie, w pracy, to uprawa tytoniu w relacjach rodziny, z niewielkiej miejscowości, jaką jest Potok Górny. Jest to studium przypadku sytuujące się pomiędzy antropologią rodziny, a antropologia ekonomiczną. Prezentowane materiały są wynikiem moich badań przeprowadzonych w terenie. Praca przedstawia historię tej rośliny i drogę, jaką przeszła, zanim znalazła się na polskich polach oraz wpływ jej uprawy na relacje wewnątrz rodzinne, na strukturę rodziny, organizację dnia oraz jak kształtuje się ta uprawa, w świadomości moich rozmówców.