wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. EUROPEIZACJA STAMBUŁU? RECEPCJA EUROPEJSKICH WZORCÓW KULTUROWYCH PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH TURKÓW. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
32. Współczesne wesele jako ponowoczesna kreacja? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
33. Milczenie jako narzędzie zapomnienia (na przykładzie ludobójstwa Ormian) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Głównym celem pracy jest przedstawienie wpływu władz politycznych na kształtowanie pamięci wspólnotowej danej grupy. Swoją tezę oparłem na analizie ludobójstwa Ormian, które przez wiele dziesiątków lat, nie funkcjonowało w publicznym dyskursie. Przyczyną takiego stanu rzeczy była działalność państwa tureckiego, które skutecznie blokowało wszelkie inicjatywy społeczności ormiańskiej, chcącej nagłośnić ten problem na arenie międzynarodowej. Praca została podzielona na trzy rozdziały: W pierwszym opisano wydarzenia historyczne, które w rezultacie doprowadziły do zrealizowania planu deportacji ludności ormiańskiej. W drugim rozdziale omówiono kwestie związane z "milczeniem", "ludobójstwem" oraz "pamięcią". Zagadnienia te zostały przeanalizowane w osobnych podrozdziałach. Doprecyzowanie tych terminów, było bardzo istotne dla lepszego zrozumienia problematyki poruszonej w pracy. W trzecim przedstawiono wyniki badań ankietowych związanych z recepcją ludobójstwa Ormian, przez obywateli rożnych krajów (skupiono się przede wszystkim na analizie danych związanych z respondentami z Turcji i Europy).
34. Bęben szamański z perspektywy antropologii przedmiotu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
35. Łemkowskie rzeczy. Próba wykorzystania antropologii rzeczy w badaniach dotyczących kultury łemkowskiej. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
36. Codzienność w polskim reportażu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W tekście omówiono zjawisko codzienności w polskim reportażu. Analiza została oparta na materiale źródłowym. Badania dotyczyły aktualnych prac polskich reporterów, takich jak Mariusz Szczygieł, Lidia Ostałowska, Konrad Oprzędek i inni.Na początku tego artykułu podkreślono ogólny pogląd na reportaż. W drugiej kolejności opisano rodzaje reportażu. Jednocześnie podkreślono historię reportażu. Wskazywano, że w polskim reportażu pisanie o codzienności staje się coraz bardziej popularne. Ponadto wyjaśniono różne koncepty codzienności. Wskazano również, czym jest Antropologia Codzienności. Celem pracy było udowodnienie, że temat codzienności jest bardzo popularny w polskim reportażu.Podsumowując, założona hipoteza okazała się prawdą - temat codzienności w polskim reportażu jest bardzo popularny.
37. Kształt polskiego buddyzmu na przykładzie Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca ukazuje z perspektywy antropologicznej funkcjonowanie buddyzmu w Polsce na przykładzie najbardziej rozpowszechnionego odłamu - Karma Kagyu.
38. Miasto jako sieć znaczeń dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
39. Wejść-przejść-wyjść: antropologia współczesnych przestrzeni miejskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy przestrzeni nazwanych nie-miejscami. Miejscami tymi są galerie handlowe, supermarkety, lotniska czy dworce kolejowe. Praca ta przedstawia sytuacje i miejsca, w których bardzo często przebywamy, jednak nie zwracamy uwagi na to, co się w nich dzieje. W nie-miejscach spotykamy się z dużą ilością osób, jednak każdy z nas przebywa tam zazwyczaj samotnie. W mojej pracy skoncentrowałam się na scharakteryzowaniu tych przestrzeni jak również na opisie funkcjonowania w niej, zarówno mojego jak i innych ludzi.
40. Neoszamanizm w Polsce dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zwrócenie uwagi na faktyczne występowanie praktyk neoszamańskich w Polsce i próba analizy tego zjawiska na podstawie zebranych danych. Próba antropologicznej analizy neoszamanizmu we współczesnej Polsce dzieli się na trzy główne rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy praktyk szamańskich w ich pierwotnej formie. Uwzględnia takie kwestie jak atrybuty szamana, inicjacja szamańska i narzędzia służące osiąganiu stanów transowych. Szamanizm traktuje jako zbiór praktyk prowadzących do transu i kontaktów ze światem duchowym. Drugi rozdział to analiza takich wątków jak wpływ przestrzeni miejskiej czy pojawienie się środków halucynogennych na rynku na praktykę szamanizmu, kontekst medycyny niekonwencjonalnej oraz wpływ jaki mają na rozwijanie się neoszamanizmu w Polsce nowe ruchy religijne. Trzeci rozdział to próba przedstawienia zjawiska nowego szamanizmu w polskiej przestrzeni kulturowej. Znajdują się tam wywiady z praktykami, przegląd internetu oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w środowiskach zainteresowanych pogaństwem.
41. Kampania reklamowa Incredible India w kontekście teorii orientalizmu i semiologii dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest próbą analizy kampanii reklamowej promującej Indie – "Incredible India", która okazała się być niezwykle skutecznym narzędziem marketingowym. Zawiera ona w sobie wiele elementów, które wpisać można w dyskurs orientalistyczny poddany krytyce przez Edwarda Saida w "Orientalizmie". Główną tezą badacza było to, że obraz Wschodu kreowany jest przez zachodni, tendencyjny i krzywdzący dyskurs o Oriencie. Tymczasem kampania "Incredible India" stworzona została przez samych Hindusów, co świadczyć może o istnieniu zjawiska, które na potrzeby pracy nazwałam "samoorientalizacją". „Incredible India” jest również doskonałym przykładem współczesnego „mitu” rozumianego w sposób, w jaki definiował to pojęcie Roland Barthes. W niniejszej pracy przeprowadziłam zatem analizę semiotyczną spotów i plakatów ukazującą, w jaki sposób kampania „nagina" rzeczywistość (żeby posłużyć się tu słowami Barthes’a) poprzez odnoszenie się, między innymi, do orientalnego wizerunku Indii tworzonego przez kilkaset lat przez Europejczyków. Ostatnią część pracy stanowią wywiady z Hindusami i Polakami. Informatorzy udzielają odpowiedzi na pytania o odbiór kampanii i zawarty w niej orientalizm.
42. Tradycja katolicka jako czynnik ograniczający rozwój demokracji w Polsce dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
43. Historical reenactment: polityczno-antropologiczna analiza Ruchu Rycerskiego dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
44. Polityczny dyskurs legalizacji marihuany w Polsce. dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
45. ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE JAKO PRZYKŁAD QUASI-OBIEKTU W TEORII AKTORA-SIECI BRUNO LATOURA dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
46. Inkulturacja misyjna na przykładzie Boliwii dr Janina Radziszewska
47. Misje katolickie jako spotkanie z odmienną kulturą dr Janina Radziszewska
48. Analiza dyskursu islamofobii w polskich mediach dr Janina Radziszewska
49. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA MŁODZIEŻY BESKIDU ŻYWIECKIEGO dr Janina Radziszewska
50. Second hand – second life, czyli o fenomenie rzeczy z drugiej ręki dr Janina Radziszewska
51. VLEPKA W PRAKTYCE SPOŁECZNEJ dr Janina Radziszewska
52. Bezdomność "klatka po klatce" - na przykładzie grupy Cinema Albert Production dr Janina Radziszewska
53. Społeczność graczy MMORPG dr Janina Radziszewska
54. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska
55. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
56. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska
57. Muzyka żydowska-tradycja a współczesność dr Janina Radziszewska
58. W służbie ciału - antropologiczne ujęcie problemu postrzegania cielesności w środowiskach medycznych dr Janina Radziszewska
59. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
60. Kulturystyka społeczna?. Refleksje na temat ciała i kultury terapeutycznej w kontekście współczesnej mody na "Bycie fit" dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy licencjackiej pragnę opisać zjawisko, jakim jest moda na "bycie fit". W swoich rozważaniach pragnę przyjrzeć się temu tematowi zarówno w kontekście antropologii ciała, jak i kultury terapeutycznej. Pierwszy rozdział poświęcony jest problematyzacji zagadnienia w oparciu o antropologię ciała oraz analizie przypadku kultury terapeutycznej w odniesieniu do opisywanego zjawiska. W drugim rozdziale zamieściłam już konkretne przykłady reżimów zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych na podstawie literatury. Trzeci rozdział w całości poświęcony jest badaniom terenowym przeprowadzonym przeze mnie zarówno wśród osób pracujących na siłowni, jak i osób nieprofesjonalnie uprawiających sport lub stosujących dietę. Celem mojej pracy była analiza zjawiska tytułowej mody na "bycie fit" w kontekście społecznym, poznanie motywacji ludzi do podjęcia aktywnego trybu życia, stosowania diet. Chciałam wykazać, że ów "zdrowy styl życia" stał się bardzo popularny i można już nazwać owo zjawisko trendem lub modą. Swoje obserwacje wsparłam przykładami z literatury oraz badaniami nie tylko na temat wymienionych już zagadnień, ale także próbując odnieść opisywany trend do współczesnego konsumpcjonizmu, przemian społecznych z nim związanych, wpływu mediów na współczesne kanony piękna.