wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. Współczesny tatuaż - ekspresja tożsamości czy moda? dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego tatuażu, który jest popularny w rozmaitych kręgach społecznych i kulturowych. Rola i funkcje zdobienia ciała znacznie zmieniały się na przestrzeni wieków, toteż warto przedstawić historię tatuażu, która sięga czasów prehistorycznych. Modyfikacje ciała są obecnie formą, która posiada wielorakie znaczenia oraz motywy ich wykonania. Proces zdobienia poprzez tatuowanie diametralnie zmieniało się na przestrzeni wieków - konteksty wykonywania, czy też same motywy w dzisiejszych czasach mają zupełnie odmienne znaczenie. Praca przybliża zjawisko przedstawiania ciała jako tekstu oraz sposobu na wyrażenie swojego „ja”. Ciało i sposób jego prezentacji znacznie wpływa na kształtowanie tożsamości oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Stało się przedmiotem zmian i wpływów, ale także miejscem kultu i rytualnych pielęgnacji. Praca opiera się na teorii zaczerpniętej z literatury różnych dziedzin uzyskując dzięki temu bardziej szczegółową bazę teoretyczną, która następnie uzupełniona jest o badania przeprowadzone wśród osób posiadających tatuaże. Zawierają się tu historie, motywy i funkcje tatuażu prezentowane przez osoby z różnych warstw społecznych - przedstawione są obrazy na ciele artystyczne, więzienne i amatorskie. Dzięki temu mamy możliwość spojrzeć na tatuaż jako zjawisko wielowymiarowe. Poruszone zostały także kwestie percepcji odbioru tatuażu we współczesnym świecie oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytanie „czy istnieje subkultura tatuażu”. Prezentując poszczególne zagadnienia i wnikając głębiej w strukturę zjawiska tatuażu próbuję także odpowiedzieć na pytanie – czy współczesny tatuaż to ekspresja tożsamości, czy też moda.
32. Współczesny stereotyp Niemców w Polsce w świetle badań terenowych dr Konrad Górny
33. Współczesne wesele jako ponowoczesna kreacja? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
34. Współczesne tradycje myśliwskie - rytuały przejścia. prof. dr hab. Adam Paluch
35. Współczesne święta i świętowanie w opiniach osób starszych, na przykładzie Walentynek, Dnia Kobiet i Halloween dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem "Współczesne święta i świętowanie w opiniach osób starszych, na przykładzie Walentynek, Dnia Kobiet i Halloween" ma na celu przedstawienie obrazu postrzegania wyżej wymienionych świąt przez osoby powyżej 60. roku życia. Skupiłam się na osobach w dojrzałym wieku, ponieważ to one są świadkami zachodzących zmian we współczesnej kulturze poczynając od czasów przed transformacją ustrojową w Polsce. Osoby te zostały także świadkami "skoku" cywilizacyjnego polegającego na szybkim rozwoju technologii, która zmusiła starszych do odnalezienia się w nowej, często trudnej, sytuacji. W pracy poruszam także wątki dotyczące globalizacji i konsumpcjonizmu.
36. Współczesne problemy brazylijskich faweli dr Małgorzata Michalska
37. Współczesne metody poszukiwania partnera na przykładzie internetowych serwisów matrymonialnych oraz fast date dr Janina Radziszewska
38. Współczesne inspiracje sztuką ludową w modzie. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
39. Współczesne formy zaręczyn w Polsce dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy, w oparciu o teorię obrzędów przejścia Arnolda van Gennepa, analizie zostało poddane zjawisko zaręczyn we współczesnej Polsce, z uwzględnieniem jego tła historycznego. Zwrócono uwagę na elementy, które zachowały się do dziś oraz na ich znaczenie. Praca składa się z trzech rozdziałów. W dwóch pierwszych opisane zostały poszczególne etapy zaręczyn, z podziałem na ich tradycyjny oraz współczesny przebieg. W ostatnim analizowane jest zjawisko wiecznego narzeczeństwa, jak również alternatywy dla małżeństwa w postaci związków partnerskich. Współczesności ukazana jest z dwóch perspektyw. Respondenci zostali podzieleni na osoby, które zaręczyny i narzeczeństwo traktują jako drogę do małżeństwa oraz takie, które co prawda zaręczają się, ale ślub jest im obojętny lub wybierają one inne formy związków. Głównym źródłem informacji były badania terenowe przeprowadzone wśród młodych ludzi w latach 2014–2015 we Wrocławiu, a także literatura etnograficzna poświęcona obrzędowości weselnej. Wykorzystane zostały również książki socjologiczne, psychologiczne oraz popularnonaukowe. Zdobyta w ten sposób wiedza została uzupełniona informacjami pochodzącymi z for internetowych dotyczących badanej problematyki.
40. Współczesne formy pozyskiwania wiedzy ezoterycznej dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat funkcjonowania dyskursu ezoterycznego w krajach, w których występuje społeczeństwo typu informacyjnego. Ujmuje to w kontekście współczesności, po przemianach rewolucji komunikacyjnej. Omawia kwestie związane z kształtem i rozwojem wiedzy ezoterycznej oraz sposobami jej istnienia.
41. Współczesna tożsamość regionalna Kaszubów. dr Konrad Górny
42. Współczesna sztuka ludowa w Bieszczadach dr Grzegorz Dąbrowski
43. Współczesna sytuacja społeczno-kulturowa Romów w Polsce. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej Romów w Polsce, a także stosunku społeczeństwa polskiego do narodu romskiego oraz Romów do Polaków. Autorka głównie opiera się na pracach znanych cyganologów, ale także na własnych badaniach terenowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich opisana została historyczna geneza Romów, ale także ich współczesna liczebność w Polsce i Europie. Rozdział drugi poświęcony jest organizacji społeczności romskiej w Polsce oraz działalności społeczno-kulturowej, w tym zwraca uwagę na przysługujące Romom prawa wynikające z ustawodawstwa polskiego i unijnego. Autorka odwołuje się do najnowszych rozporządzeń. W tym rozdziale opisana została także specyfika kultury romskiej, np. wczesne zawieranie małżeństw. Ostatni rozdział jest rozdziałem badawczym i porusza problematykę funkcjonowania stereotypu oraz przedstawia medialny wizerunek Roma promowanego przez środki masowego przekazu. Na podstawie badań terenowych autorka przedstawia opinie Polaków na temat Romów, ale także Romów na temat Polaków.
44. Współczesna muzyka łemkowska jako nośnik tradycji i tożsamości dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
45. Współczesna moda na ludowość dr Janina Radziszewska
46. Współczesna miejska legenda a opowieści ajtiologiczne. dr Mirosław Marczyk
47. Współczesna kobieta w oczach mężczyzny dr Małgorzata Michalska
48. Wróżka lekarstwem na stresy? dr Mirosław Marczyk
49. Wróżbiarstwo w kulturze popularnej. Telewizje ezoteryczne dr hab. Katarzyna Majbroda
50. Wrocławska kamienica. Sieci, relacje, zależności. Studium przypadku. dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca stanowi próbę przyjrzenia się relacjom sąsiedzkim we wrocławskiej kamienicy komunalnej. Tytuł odnosi się do specyficznego mikroklimatu społecznego jaki powstaje w toku zawiązywania się relacji sąsiedzkich. Praca składa się z trzech rozdziałów, poświęconych kolejno antropologii miasta, kategoriom miasta, miejskości i sąsiedztwa oraz kamienicy przy ulicy Wysokiej 4 i jej mieszkańcom. W tekście pojawiają się dwa główne wątki, które wyklarowały się w toku prowadzonych badań, pierwszy dotyczy mieszkalnictwa komunalnego, drugi relacji sąsiedzkich oraz ich przemian. Badania oparte są na obserwacji oraz pogłębionych niestrukturyzowanych wywiadach z mieszkańcami kamienicy. Wyniki badań potwierdzają tezy zawarte w literaturze przedmiotu, dotyczące przemian relacji sąsiedzkich, które współcześnie zawiązują się wokół wspólnych praktyk społecznych, a wspólnota terytorialna, dająca podstawy klasycznie rozumianego sąsiedztwu stanowi jedynie pewnego rodzaju fundament dla budowania owych relacji. W pracy pojawiają się również interesujące spostrzeżenia dotyczące mieszkań komunalnych i niepewnej sytuacji ich lokatorów.
51. Wpływ Turyzmu na społeczności lokalne . Przypadek Podhala. dr Mirosław Marczyk
52. Wokół tożsamości mieszkańców Wysp Owczych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
53. Wokół tendencji „powrotu do korzeni". Analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji folkowych w polskiej muzyce popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
54. Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W mojej pracy o tytule "Władza i opresja. Charakterystyka środowiska szkolnego na podstawie szkół podstawowych z Wrocławia i okolic" starałam się zwrócić uwagę na czynniki, które mają największy wpływ na rozwój oraz samopoczucie dzieci w szkole. Analizie teoretycznej poddałam takie terminy jak: władza, autorytet, tolerancja czy przestrzeń bezpieczna. Wszystkie przenosiłam na realia szkolne. Skupiłam się również na relacji uczeń - nauczyciel. Moją pracę poszerzyłam o własne badania i spostrzeżenia, które bezpośrednio odnosiłam do wcześniejszej analizy teoretycznej. Moim celem było dowiedzenie się, czy szkoła jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko do rozwoju.
55. Wizja świata antyszczepionkowców dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Badania wizji świata antyszczepionkowców w Polsce zostały oparte na dostępnych materiałach z różnych dyscyplin naukowych. W celu rzetelnego przeprowadzenia badań i zaprezentowania wyników w sposób antropologiczny, starałem się przeanalizować jak najwięcej materiałów dotyczących tego środowiska. Obecnie ilość publikacji antropologicznych na wybrany przeze mnie temat jest niewielka. Prace naukowe na temat antyszczepionkowców to przede wszystkim artykuły z zakresu medycyny, w których autorzy polemizują z argumentami przeciw szczepieniom. Z tego powodu zdecydowałem się na zaczerpnięcie informacji z prac badawczych opisujących pokrewną problematykę. Wybrałem publikacje dotyczące grup wierzących w tzw. teorie spiskowe. Posłużę się także materiałami, dotyczącymi niektórych mniejszości religijnych popularnie nazywanych sektami. W swojej pracy zamierzam oddać głos reprezentantom ruchu antyszczepionkowego aby zaprezentować ich punkt widzenia, a nie prowadzić ocenę moralną przyjętej przez nich postawy społecznej. Badania koncentrują się na zjawisku ruchu społecznego w kontekście społeczeństwa neoliberalnego i nie odwołują się do argumentacji medycznej. Podstawą rozważań jest teoria rządzenia M. Foucault i konfrontowanie stawianych przez niego teorii z szeroko pojmowaną potrzebą wolności obywatelskiej. W tym przypadku chodzi o wolność do samodzielnego wyboru terapii medycznej. Szczepienia mogą spowodować utratę zdrowia lub życia dzieci i dorosłych. Doświadczenie takiego rodzaju powikłań może spowodować reakcję emocjonalną u niektórych osób. Wynikiem takiej sytuacji może być trauma, która doprowadzi do utraty zaufania do lekarzy oraz profilaktyki proponowanej przez rząd. Z tego powodu przyjrzałem się innym grupom, które podważają kompetencję władz politycznych lub medycznych. Próbowałem w ten sposób dostrzec prawdopodobne analogie do antyszczepionkowców. Skorzystałem z materiałów historycznych opisujących zmiany w środowiskach antyszczepionkowych i ich oddziaływanie na społeczeństwo. Wybór ten uzasadniam tym, że podobnie jak w przypadku teorii spiskowych, mamy tu do czynienia z wiedzą dystrybuowaną poza głównym nurtem medialnym, bardzo często przy pomocy Internetu. Przekonania o szkodliwości szczepionek często opierane są na względach religijnych. Medycyna zna przypadki, w których wyznanie to ograniczyło praktyki medyczne dozwolone dla jej wyznawców. Wykorzystałem przede wszystkim materiały naukowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na ułatwioną dostępność źródeł. W przypadku materiałów historycznych dotyczących Polski przytaczam podejście do epidemii w warunkach naszego kraju na przestrzeni lat i związanych z tym różnych systemów politycznych. Pracę wykonałem zgodnie z zasadami metody jakościowej posługując się przede wszystkim wywiadem nieustrukturyzowanym. Wykorzystałem także obserwację uczestniczącą ograniczoną jednak w dużej mierze do aktywności w środowisku internetowym ze względu na szczególną aktywność grupy w Internecie. Dodatkowo w
56. Wizerunek społeczności muzułmańskiej w Polsce dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zobrazowanie wizerunku społeczności muzułmańskiej w Polsce. W początkowej fazie pracy przedstawiona została historia przybycia muzułmanów na ziemie polskie oraz charakterystyka Islamu. W kolejnym etapie pracy poruszona zostaje kwestia procesu tworzenia wizerunku muzułmanów w Polsce pod kątem stereotypizacji oraz kształtowania tożsamości narodowej. W dalszej części pracy przedstawiony jest wpływ mediów na kreowanie wizerunku muzułmanina. Pod kątem poruszanej problematyki badawczej została przeprowadzona analiza treści polskiej prasy oraz sieci internetowej, biorąc pod uwagę materiały i artykuły związane z muzułmanami. Analizowany temat prezentuje negatywny wpływ mediów na odbiorców pod kątem kształtowania opinii dotyczącej społeczności muzułmańskiej. Poruszona zostaje również problematyka ukrytej przemocy symbolicznej, która w sposób szczególny zniekształca obraz muzułmanów w świadomości odbiorcy. W ostatniej części pracy zaprezentowano wizerunek muzułmanów na podstawie badań jakościowych i ilościowych dokonanych wśród społeczności polskiej. Badania pozwoliły na określenie poziomu świadomości Polaków z zakresu rasizmu i tolerancji. Dzięki badaniom ukazano również popularne stereotypy i skojarzenia na temat muzułmanów. Ostatnia faza badań ukazuje umiejscowienie internatu w hierarchii nośników informacyjnych.
57. Wizerunek pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie wizerunku pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje wędrowców i ich przeżycia na drodze do świętego miasta, w drugiej natomiast, skupiono się na ukazaniu opinii mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości na temat licznych pielgrzymek w okresie wakacyjnym.
58. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
59. Wizerunek kobiety w reklamie prof. dr hab. Adam Paluch
60. Wizerunek gejszy w Polsce dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia